Life Scene Series: documentary, opinions, interviews (anonymous stories)

Submitted by News_Time on Wed, 11/13/2019 - 10:49

Billboard Area

 

 

Voor het eerst ziet de kijker openhartige interviews met diverse mensen in de industrie. De anonieme dienstverleners, eigenaren van luxe clubs, escort services, klanten, deskundigen en hulpverleners die hun verhaal doen. Ook aandacht voor de media die gedurende de jaren veel artikels over dit onderwerp heeft gepubliceerd. Interessante onderwerpen komen aan bod waaronder het Nederlandse prostitutieforum Hookers. nl en verwante websites, buurtbewoners, toeristen in het Redlight District, onafhankelijke experts, hulpverleners in de gezondheidssector en opinies van individuen. De documentaire Life Scene Series moet een beeld geven hoe mensen hierover denken. De Nederlandse Christelijke politieke partij Christen-Unie die voorheen het initiatiefwetsvoorstel met zijn medepartijen zou hebben ingevoerd waarbij klanten een boete opgelegd kunnen krijgen bij vermoedelijke misstanden in de prostitutiebranche, is een geval apart. De partij denkt deze succesvolle maatregel niet in te trekken. Het resultaat mocht er zijn. Zo concludeerde de partij. Toch wordt vaak het Openbaar Ministerie genoemd bij ernstige gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting in binnen- en buitenland. Er wordt dan gezegd: men doet liever geen aangifte omwille van iemands veiligheid. Dit zijn de highlights die u beslist moet zien: waarom aandacht voor het Dominicaans Republiek, Oost-Europa, Europa, Nieuw Zeeland en Azië? In Thailand is er het seks toerisme. Op het internet ziet men de wereld van chat-en-webcam met personen die nog niet hun volwassen leeftijd hebben bereikt. Een doelgroep gebruikers die dit 'grijs gebied' geregeld bezoekt. Hotelontvangsten. Sommige hoteleigenaren weigeren klanten die mogelijk hun 'avonturen' hier laten plaatsvinden. Ontmoetingsplaatsen, chat datingsites en communities. Wat is een transgender? Waar trekt men een lijn bij het aangaan van dergelijke afspraken in privé? Escort dienstverleners voor een specifieke doelgroep. Het show entertainment zoals striptease en paaldansen. - - Wat is het verschil tussen de illegale en legale prostitutiebranche? Opinies van mensen die zeggen dat hun ervaringen bij de commeriële dienstverlening in de legale sector over het algemeen safe en hygiënisch gebeurt. Klanten die de persoonlijke grenzen (eisen) van deze dienstverleners negeren, zijn in hun ogen niet welkom. Wat men opmerkt is dat het respecteren van hun persoonlijke regels en die van de exploitant enorm van belang is. In deze tegenwoordige tijd hecht men veel waarde aan zijn privacy en worden echte privé kwesties niet openbaar gemaakt. Wel maakt het de documentaire interessant hoe men hiermee omgaat in algemeen. - - Ooit vroeg een klant aan iemand waar de surfer het meest naar verlangde op consumenten gebied: de ander antwoordde dat de vraag naar seks bovenaan stond. Niet de voedingsindustrie zoals men eerder veronderstelde. Dit gaat wel vaak "hand in hand" over de toonbank. Zo werd met een lichte ironie in de stem benadrukt.

 

For the first time the viewer sees candid interviews with various people in the industry. The anonymous service providers, owners of luxury clubs, escort services, customers, experts and social workers who tell their story. Also attention for the media that has published many articles on this subject over the years. Interesting topics are discussed, including the Dutch prostitution forum Hookers. nl and related websites, local residents, tourists in the Redlight District, independent experts, health care workers and individual opinions. The documentary Life Scene Series should give a picture of how people think about this. The Dutch Christian political party Christen-Unie, which previously would have introduced the initiative bill with its co-parties whereby customers can be fined for suspected abuses in the prostitution sector, is a special case. The party does not think it will withdraw this successful measure. The result was there. That's how the party concluded. Nevertheless, the Public Prosecution Service is often mentioned for serious cases of sexual abuse and exploitation at home and abroad. It is then said: people prefer not to report for the sake of someone's safety. These are the highlights that you should definitely see: why focus on the Dominican Republic, Eastern Europe, Europe, New Zealand and Asia? In Thailand there is sex tourism. On the internet you can see the world of chat and webcam with people who have not yet reached adulthood. A target group of users who regularly visit this 'gray area'. Hotel receipts. Some hotel owners refuse customers who may have their "adventures" take place here. Meeting places, chat dating sites and communities. What is a transgender? Where do people draw a line when entering into such agreements in private? Escort service providers for a specific target group. The show entertainment such as striptease and pole dancing. - - What is the difference between the illegal and legal prostitution industry? Opinions from people who say that their experience with commercial services in the legal sector is generally safe and hygienic. Customers who ignore the personal limits (requirements) of these service providers are not welcome in their eyes. What is noted is that respecting their personal rules and those of the operator is of enormous importance. Today's privacy is very important and real private issues are not made public. It does make the documentary interesting how people deal with this in general. - - Once a customer asked someone what the surfer longed for the most in the consumer area: the other answered that the question of sex was at the top. Not the food industry as was previously assumed. This is often "hand in hand" over the counter. This was emphasized with a slight irony in the voice.

 

Zum ersten Mal sieht der Zuschauer offene Interviews mit verschiedenen Personen in der Branche. Die anonymen Dienstleister, Eigentümer von Luxusclubs, Escortservices, Kunden, Experten und Sozialarbeiter, die ihre Geschichte erzählen. Aufmerksamkeit auch für die Medien, die im Laufe der Jahre viele Artikel zu diesem Thema veröffentlicht haben. Es werden interessante Themen diskutiert, darunter das niederländische Prostitutionsforum Hookers. nl und verwandte Websites, Anwohner, Touristen im Rotlichtviertel, unabhängige Experten, Angestellte im Gesundheitswesen und individuelle Meinungen. Die dokumentarische Life Scene-Reihe soll ein Bild davon geben, wie die Leute darüber denken. Ein Sonderfall ist die niederländische christliche politische Partei Christen-Unie, die zuvor zusammen mit ihren Mitparteien das Initiativgesetz eingeführt hätte, wonach Kunden wegen mutmaßlichen Missbrauchs in der Prostitution bestraft werden können. Die Partei glaubt nicht, dass sie diese erfolgreiche Maßnahme zurückziehen wird. Das Ergebnis war da. So schloss die Party. Trotzdem wird die Staatsanwaltschaft häufig für schwerwiegende Fälle sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung im In- und Ausland genannt. Dann heißt es: Die Leute ziehen es vor, sich aus Sicherheitsgründen nicht zu melden. Das sind die Highlights, die Sie unbedingt sehen sollten: Warum sollten Sie sich auf die Dominikanische Republik, Osteuropa, Europa, Neuseeland und Asien konzentrieren? In Thailand gibt es Sextourismus. Im Internet können Sie die Welt des Chats und der Webcam mit Menschen sehen, die das Erwachsenenalter noch nicht erreicht haben. Eine Zielgruppe von Nutzern, die diese "Grauzone" regelmäßig besuchen. Hotelbelege. Einige Hotelbesitzer lehnen Kunden ab, die hier ihre "Abenteuer" erleben könnten. Treffpunkte, Chat-Dating-Sites und Communities. Was ist ein Transgender? Wo ziehen die Leute eine Grenze, wenn sie solche Vereinbarungen privat abschließen? Escort Service Provider für eine bestimmte Zielgruppe. Die Showunterhaltung wie Striptease und Pole Dance. - - Was ist der Unterschied zwischen der illegalen und der legalen Prostitutionsbranche? Die Meinungen von Menschen, die sagen, dass ihre Erfahrungen mit kommerziellen Dienstleistungen im Rechtsbereich im Allgemeinen sicher und hygienisch sind. Kunden, die die persönlichen Grenzen (Anforderungen) dieser Dienstleister ignorieren, sind in ihren Augen nicht willkommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der persönlichen Regeln und der Regeln des Betreibers von enormer Bedeutung ist. Die Privatsphäre von heute ist sehr wichtig und echte private Themen werden nicht veröffentlicht. Es macht den Dokumentarfilm interessant, wie die Leute im Allgemeinen damit umgehen. - - Einmal fragte ein Kunde jemanden, wonach sich der Surfer im Consumer-Bereich am meisten sehnte: Der andere antwortete, die Frage nach dem Sex stehe ganz oben. Nicht die Lebensmittelindustrie wie bisher angenommen. Dies ist oft "Hand in Hand" über den Ladentisch. Dies wurde mit einer leichten Ironie in der Stimme betont.

 

Pela primeira vez, o espectador vê entrevistas francas com várias pessoas do setor. Os prestadores de serviços anônimos, proprietários de clubes de luxo, serviços de acompanhantes, clientes, especialistas e assistentes sociais que contam sua história. Também atenção para a mídia que publicou muitos artigos sobre esse assunto ao longo dos anos. Temas interessantes são discutidos, incluindo o fórum de prostituição holandês Hookers. pt e sites relacionados, residentes locais, turistas no Distrito Redlight, especialistas independentes, profissionais de saúde e opiniões individuais. O documentário Life Scene Series deve fornecer uma imagem de como as pessoas pensam sobre isso. O partido político cristão holandês Christen-Unie, que anteriormente teria apresentado o projeto de iniciativa com seus co-partidos, segundo o qual os clientes podem ser multados por suspeitas de abuso no setor de prostituição, é um caso especial. O partido não acha que retirará essa medida bem-sucedida. O resultado estava lá. Foi assim que a festa terminou. No entanto, o Ministério Público é frequentemente mencionado em casos graves de abuso e exploração sexual em casa e no exterior. Diz-se então: as pessoas preferem não se reportar por questões de segurança de alguém. Estes são os destaques que você definitivamente deve ver: por que focar na República Dominicana, Europa Oriental, Europa, Nova Zelândia e Ásia? Na Tailândia, há turismo sexual. Na internet, você pode ver o mundo do bate-papo e da webcam com pessoas que ainda não atingiram a idade adulta. Um grupo-alvo de usuários que visitam regularmente essa 'área cinzenta'. Recibos de hotel. Alguns proprietários de hotéis recusam clientes que possam ter suas "aventuras" acontecendo aqui. Locais de encontro, sites de namoro e comunidades. O que é um transgênero? Onde as pessoas traçam uma linha ao celebrar esses acordos em particular? Acompanhe os prestadores de serviços para um grupo-alvo específico. O entretenimento do show, como strip-tease e pole dance. - - Qual a diferença entre a indústria da prostituição ilegal e a legal? As opiniões de pessoas que afirmam que suas experiências com serviços comerciais no setor jurídico são geralmente seguras e higiênicas. Os clientes que ignoram os limites pessoais (requisitos) desses prestadores de serviços não são bem-vindos aos seus olhos. O que se observa é que respeitar suas regras pessoais e as do operador é de enorme importância. A privacidade de hoje é muito importante e questões privadas reais não são tornadas públicas. Isso torna o documentário interessante como as pessoas lidam com isso em geral. - - Um cliente perguntou uma vez a alguém o que o surfista mais ansiava na área de consumo: o outro respondeu que a questão do sexo estava no topo. Não é a indústria de alimentos, como era anteriormente assumido. Isso geralmente é "de mãos dadas" no balcão. Isso foi enfatizado com uma ligeira ironia na voz.

 

Por primera vez, el espectador ve entrevistas sinceras con varias personas en la industria. Los proveedores de servicios anónimos, propietarios de clubes de lujo, servicios de acompañantes, clientes, expertos y trabajadores sociales que cuentan su historia. También atención para los medios que han publicado muchos artículos sobre este tema a lo largo de los años. Se discuten temas interesantes, incluido el foro holandés sobre prostitución Hookers. es y sitios web relacionados, residentes locales, turistas en el Distrito Redlight, expertos independientes, trabajadores de la salud y opiniones individuales. El documental Life Scene Series debería dar una idea de cómo la gente piensa sobre esto. El partido político cristiano holandés Christen-Unie, que anteriormente habría presentado el proyecto de ley de iniciativa con sus socios, por el cual los clientes pueden ser multados por presuntos abusos en el sector de la prostitución, es un caso especial. La parte no cree que retire esta medida exitosa. El resultado estuvo ahí. Así concluyó la fiesta. Sin embargo, el Ministerio Público suele mencionarse en casos graves de abuso y explotación sexual en el hogar y en el extranjero. Luego se dice: las personas prefieren no informar por el bien de la seguridad de alguien. Estos son los aspectos más destacados que definitivamente debería ver: ¿por qué centrarse en la República Dominicana, Europa del Este, Europa, Nueva Zelanda y Asia? En Tailandia hay turismo sexual. En Internet puedes ver el mundo del chat y la cámara web con personas que aún no han alcanzado la edad adulta. Un grupo objetivo de usuarios que visitan regularmente esta 'área gris'. Recibos de hotel. Algunos propietarios de hoteles rechazan a los clientes que pueden tener sus "aventuras" aquí. Lugares de reunión, sitios de citas de chat y comunidades. ¿Qué es un transgénero? ¿Dónde las personas trazan una línea cuando firman tales acuerdos en privado? Proveedores de servicios de acompañantes para un grupo objetivo específico. El espectáculo de entretenimiento como striptease y pole dance. - - ¿Cuál es la diferencia entre la industria de la prostitución ilegal y legal? Opiniones de personas que dicen que sus experiencias con los servicios comerciales en el sector legal son generalmente seguras e higiénicas. Los clientes que ignoran los límites personales (requisitos) de estos proveedores de servicios no son bienvenidos a sus ojos. Lo que se observa es que respetar sus reglas personales y las del operador es de enorme importancia. La privacidad de hoy es muy importante y los problemas privados reales no se hacen públicos. Hace que el documental sea interesante sobre cómo las personas lidian con esto en general. - - Un cliente una vez le preguntó a alguien qué era lo que más deseaba el surfista en el área del consumidor: el otro respondió que la cuestión del sexo estaba en la cima. No la industria alimentaria como se suponía anteriormente. Esto es a menudo "de la mano" sobre el mostrador. Esto fue enfatizado con una ligera ironía en la voz.

 

Pour la première fois, le téléspectateur voit des entretiens francs avec diverses personnes du secteur. Les fournisseurs de services anonymes, les propriétaires de clubs de luxe, les services d’escorte, les clients, les experts et les travailleurs sociaux qui racontent leur histoire. Attention également aux médias qui ont publié de nombreux articles sur ce sujet au fil des ans. Des sujets intéressants sont abordés, notamment le forum néerlandais sur la prostitution Hookers. fr et sites Web connexes, résidents locaux, touristes du district de Redlight, experts indépendants, travailleurs de la santé et opinions individuelles. Le documentaire Life Scene Series devrait donner une idée de la façon dont les gens pensent à ce sujet. Le parti politique chrétien hollandais Christen-Unie, qui aurait auparavant présenté le projet de loi à l'initiative de ses homologues, prévoyant une amende pour les clients en cas d'infractions présumées dans le secteur de la prostitution, constitue un cas particulier. Le parti ne pense pas qu'il retirera cette mesure efficace. Le résultat était là. C'est comme ça que la fête s'est terminée. Néanmoins, le ministère public est souvent mentionné pour les cas graves d’abus et d’exploitation sexuels sur le territoire national et à l’étranger. On dit ensuite: les gens préfèrent ne pas se signaler pour la sécurité de quelqu'un. Voici les points saillants que vous devriez absolument voir: pourquoi se concentrer sur la République dominicaine, l'Europe de l'Est, l'Europe, la Nouvelle-Zélande et l'Asie? En Thaïlande, il y a du tourisme sexuel. Sur Internet, vous pouvez voir le monde du chat et de la webcam avec des personnes n'ayant pas encore atteint l'âge adulte. Un groupe d'utilisateurs ciblant régulièrement cette "zone grise". Recettes d'hôtel. Certains propriétaires d’hôtels refusent les clients susceptibles d’avoir leurs «aventures» ici. Lieux de rencontre, sites de discussion et communautés. Qu'est-ce qu'un transgenre? Où les gens tracent-ils une ligne lorsqu'ils concluent de tels accords en privé? Escortez les fournisseurs de services pour un groupe cible spécifique. Les spectacles tels que le strip-tease et la pole dance. - - Quelle est la différence entre l'industrie de la prostitution illégale et légale? Les opinions des personnes qui disent que leurs expériences avec des services commerciaux dans le secteur juridique sont généralement sûres et hygiéniques. Les clients qui ignorent les limites personnelles (exigences) de ces fournisseurs de services ne sont pas les bienvenus à leurs yeux. Ce qui est noté est que le respect de leurs règles personnelles et de celles de l'opérateur revêt une importance capitale. La vie privée aujourd’hui est très importante et les véritables problèmes privés ne sont pas rendus publics. Cela rend le documentaire intéressant comment les gens traitent cela en général. - - Un client a un jour demandé à quelqu'un ce que l'internaute désirait le plus chez les consommateurs: l'autre avait répondu que la question du sexe était au sommet. Pas l'industrie alimentaire comme on le supposait auparavant. Ceci est souvent "main dans la main" sur le comptoir. Cela a été souligné avec une légère ironie dans la voix.

 

Per la prima volta lo spettatore vede interviste schiette con varie persone del settore. I fornitori di servizi anonimi, i proprietari di club di lusso, i servizi di scorta, i clienti, gli esperti e gli assistenti sociali che raccontano la loro storia. Attenzione anche per i media che hanno pubblicato molti articoli su questo argomento nel corso degli anni. Vengono discussi argomenti interessanti, tra cui il forum olandese sulla prostituzione Hookers. nl e siti web correlati, residenti locali, turisti nel quartiere a luci rosse, esperti indipendenti, operatori sanitari e opinioni delle persone. Il documentario Life Scene Series dovrebbe dare un'immagine di come la gente pensa a questo. Il partito politico cristiano olandese Christen-Unie, che in precedenza avrebbe introdotto la proposta di legge con i suoi co-partiti in base al quale i clienti possono essere multati per sospetti abusi nel settore della prostituzione, è un caso speciale. La parte non pensa che ritirerà questa misura di successo. Il risultato è stato lì. È così che ha concluso la festa. Tuttavia, il Pubblico Ministero è spesso menzionato per casi gravi di abuso e sfruttamento sessuale in patria e all'estero. Si dice quindi: la gente preferisce non riferire per motivi di sicurezza di qualcuno. Questi sono i punti salienti che dovresti assolutamente vedere: perché concentrarsi su Repubblica Dominicana, Europa orientale, Europa, Nuova Zelanda e Asia? In Tailandia c'è il turismo sessuale. Su Internet puoi vedere il mondo della chat e della webcam con persone che non hanno ancora raggiunto l'età adulta. Un gruppo target di utenti che visitano regolarmente questa "area grigia". Ricevute dell'hotel. Alcuni proprietari di hotel rifiutano i clienti che possono avere le loro "avventure" qui. Luoghi di incontro, siti di incontri di chat e comunità. Che cos'è un transgender? Dove le persone tracciano una linea quando stipulano tali accordi in privato? Fornitori di servizi di scorta per un gruppo target specifico. Lo spettacolo di intrattenimento come spogliarello e pole dance. - - Qual è la differenza tra l'industria della prostituzione illegale e legale? Opinioni di persone che affermano che le loro esperienze con i servizi commerciali nel settore legale sono generalmente sicure e igieniche. I clienti che ignorano i limiti personali (requisiti) di questi fornitori di servizi non sono i benvenuti ai loro occhi. Ciò che si nota è che rispettare le loro regole personali e quelle dell'operatore è di enorme importanza. La privacy di oggi è molto importante e i veri problemi privati ​​non sono resi pubblici. Rende interessante il documentario su come le persone affrontano questo problema in generale. - - Una volta che un cliente ha chiesto a qualcuno ciò che il surfista desiderava di più nell'area dei consumatori: l'altro ha risposto che la questione del sesso era in cima. Non l'industria alimentare come precedentemente ipotizzato. Questo è spesso "mano nella mano" sul bancone. Ciò è stato sottolineato con una leggera ironia nella voce.

 

Για πρώτη φορά ο θεατής βλέπει ειλικρινείς συνεντεύξεις με διάφορους ανθρώπους του κλάδου. Οι ανώνυμοι πάροχοι υπηρεσιών, ιδιοκτήτες πολυτελών συλλόγων, υπηρεσίες συνοδών, πελάτες, εμπειρογνώμονες και κοινωνικοί λειτουργοί που λένε την ιστορία τους. Επίσης, η προσοχή για τα μέσα ενημέρωσης που έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των ετών. Αναφέρονται ενδιαφέροντα θέματα, όπως το ολλανδικό φόρουμ πορνείας Hookers. en και συναφείς ιστότοπους, τοπικοί κάτοικοι, τουρίστες στην περιοχή Redlight, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ατομικές απόψεις Το ντοκιμαντέρ Series Life Scene πρέπει να δώσει μια εικόνα για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται αυτό. Το ολλανδικό χριστιανικό πολιτικό κόμμα Christen-Unie, το οποίο προηγουμένως θα είχε εισαγάγει το νομοσχέδιο πρωτοβουλίας με τους συμβαλλόμενους του, σύμφωνα με το οποίο οι πελάτες θα μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα για υποψίες για κατάχρηση στον τομέα της πορνείας, είναι μια ειδική περίπτωση. Το κόμμα δεν πιστεύει ότι θα αποσύρει αυτό το επιτυχημένο μέτρο. Το αποτέλεσμα ήταν εκεί. Έτσι κατέληξε το κόμμα. Παρόλα αυτά, συχνά αναφέρεται η Εισαγγελία για σοβαρές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τότε λέγεται: οι άνθρωποι προτιμούν να μην αναφέρουν για χάρη της ασφάλειας κάποιου. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να δείτε σίγουρα: γιατί εστιάζεστε στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ανατολική Ευρώπη, την Ευρώπη, τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία; Στην Ταϊλάνδη υπάρχει σεξουαλικό τουρισμό. Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε τον κόσμο της συνομιλίας και της κάμερας web με άτομα που δεν έχουν ακόμη φθάσει στην ενηλικίωση. Ομάδα-στόχος χρηστών που επισκέπτονται τακτικά αυτή τη "γκρίζα περιοχή". Αποδείξεις ξενοδοχείων. Κάποιοι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αρνούνται τους πελάτες που μπορεί να έχουν τις "περιπέτειες" τους εδώ. Χώροι συνάντησης, chatting sites και κοινότητες. Τι είναι ένα τρανσέξουαλ; Από πού οι άνθρωποι τραβούν μια γραμμή όταν συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες σε ιδιωτικό τομέα; Συνοδικοί παροχείς υπηρεσιών για μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Η ψυχαγωγία δείχνει, όπως η ταινία striptease και πόλο. - Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη βιομηχανία παράνομης και νομικής πορνείας; Γνώμες από άτομα που λένε ότι οι εμπειρίες τους από εμπορικές υπηρεσίες στον νομικό τομέα είναι γενικά ασφαλείς και υγιεινές. Οι πελάτες που αγνοούν τα προσωπικά όρια (απαιτήσεις) αυτών των παρόχων υπηρεσιών δεν είναι ευπρόσδεκτοι στα μάτια τους. Σημειώνεται ότι ο σεβασμός των προσωπικών τους κανόνων και αυτών του χειριστή είναι τεράστιας σημασίας. Η σημερινή ιδιωτικότητα είναι πολύ σημαντική και τα πραγματικά ιδιωτικά θέματα δεν δημοσιοποιούνται. Κάνει το ντοκιμαντέρ ενδιαφέρον πώς οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό γενικά. - - Ένας πελάτης κάποτε ρώτησε κάποιον τι ήθελε ο επιθεωρητής για τα περισσότερα στην περιοχή των καταναλωτών: ο άλλος απάντησε ότι το ζήτημα του σεξ ήταν κορυφαίο. Δεν είναι η βιομηχανία τροφίμων όπως υποτίθεται προηγουμένως. Αυτό είναι συχνά "χέρι-χέρι" πάνω από τον πάγκο. Αυτό τονίστηκε με μια μικρή ειρωνεία στη φωνή.

 

Po raz pierwszy widz widzi szczere rozmowy z różnymi osobami z branży. Anonimowi usługodawcy, właściciele luksusowych klubów, usługi towarzyskie, klienci, eksperci i pracownicy socjalni, którzy opowiadają swoją historię. Należy również zwrócić uwagę na media, które opublikowały wiele artykułów na ten temat na przestrzeni lat. Omawiane są interesujące tematy, w tym holenderskie forum prostytutek Hookers. pl i powiązane strony internetowe, lokalni mieszkańcy, turyści w dzielnicy Redlight, niezależni eksperci, pracownicy służby zdrowia i indywidualne opinie. Dokumentalna seria scen życia powinna dać obraz tego, jak ludzie o tym myślą. Holenderska chrześcijańska partia polityczna Christen-Unie, która wcześniej wprowadziła projekt ustawy wraz ze swoimi partiami, na mocy którego klienci mogą zostać ukarani grzywną za podejrzenia nadużyć w sektorze prostytucji, jest szczególnym przypadkiem. Partia nie sądzi, by wycofała ten skuteczny środek. Wynik był. Tak zakończyła się impreza. Niemniej jednak prokuratura jest często wymieniana w przypadku poważnych przypadków wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania seksualnego w kraju i za granicą. Mówi się wtedy: ludzie wolą nie zgłaszać się ze względu na czyjeś bezpieczeństwo. Oto najważniejsze atrakcje, które zdecydowanie powinieneś zobaczyć: po co skupiać się na Dominikanie, Europie Wschodniej, Europie, Nowej Zelandii i Azji? W Tajlandii jest turystyka seksualna. W Internecie możesz zobaczyć świat czatu i kamery internetowej z ludźmi, którzy nie osiągnęli jeszcze dorosłości. Grupa docelowa użytkowników, którzy regularnie odwiedzają ten „szary obszar”. Paragony hotelowe. Niektórzy właściciele hoteli odmawiają klientom, którzy mogą mieć tutaj swoje „przygody”. Miejsca spotkań, witryny randkowe i społeczności. Co to jest osoba transpłciowa? Gdzie ludzie wyznaczają granice, gdy zawierają takie umowy na osobności? Eskortuj dostawców usług dla określonej grupy docelowej. Rozrywka rozrywkowa, taka jak striptiz i taniec na rurze. - - Jaka jest różnica między nielegalnym a legalnym przemysłem prostytucji? Opinie osób, które twierdzą, że ich doświadczenia z usługami komercyjnymi w sektorze prawnym są ogólnie bezpieczne i higieniczne. Klienci, którzy ignorują osobiste limity (wymagania) tych usługodawców, nie są mile widziani. Należy zauważyć, że przestrzeganie ich osobistych zasad i zasad operatora ma ogromne znaczenie. Dzisiejsza prywatność jest bardzo ważna, a prawdziwe problemy prywatne nie są upubliczniane. Dzięki temu dokument jest interesujący, jak ludzie sobie z tym radzą. - - Jeden klient zapytał kiedyś kogoś, czego najbardziej pragnął internauta w obszarze konsumenckim: drugi odpowiedział, że kwestia seksu jest najważniejsza. Nie przemysł spożywczy, jak wcześniej zakładano. Jest to często „ręka w rękę” bez recepty. Zostało to podkreślone z lekką ironią w głosie.

 

За първи път зрителят вижда откровени интервюта с различни хора в бранша. Анонимните доставчици на услуги, собственици на луксозни клубове, ескорт услуги, клиенти, експерти и социални работници, които разказват своята история. Също така внимание към медиите, които през годините са публикували много статии по този въпрос. Обсъждат се интересни теми, включително холандския форум за проституция Hookers. nl и свързани уебсайтове, местни жители, туристи в района на Redlight, независими експерти, здравни работници и индивидуални мнения. Документалният сериал „Жизнена сцена“ трябва да даде картина как хората мислят за това. Холандската християнска политическа партия Christen-Unie, която преди това щеше да внесе проектозакона за инициативата със своите съпартийци, при който клиентите могат да бъдат глобявани за съмнения за злоупотреби в сектора на проституцията, е специален случай. Партията не смята, че ще оттегли тази успешна мярка. Резултатът беше там. Така заключи партията. Въпреки това, прокуратурата често се споменава за сериозни случаи на сексуално насилие и експлоатация в страната и в чужбина. Тогава се казва: хората предпочитат да не докладват в името на нечия безопасност. Това са акцентите, които определено трябва да видите: защо да се съсредоточите върху Доминиканската република, Източна Европа, Европа, Нова Зеландия и Азия? В Тайланд има секс туризъм. В интернет можете да видите света на чата и уеб камерата с хора, които все още не са достигнали зряла възраст. Целева група потребители, които редовно посещават тази „сива зона“. Постъпления от хотел. Някои собственици на хотели отказват клиенти, които могат да имат своите „приключения“ да се проведат тук. Места за срещи, сайтове и общности за запознанства. Какво е трансджендър? Къде хората правят черта, когато сключват такива споразумения насаме? Доставчици на ескорт услуги за конкретна целева група. Шоуто забавление като стриптийз и танци на полюс. - - Каква е разликата между нелегалната и законната проституция? Мнения на хора, които казват, че опитът им с търговски услуги в правния сектор като цяло е безопасен и хигиеничен. Клиентите, които пренебрегват личните ограничения (изисквания) на тези доставчици на услуги, не са добре дошли в техните очи. Отбелязва се, че спазването на техните лични правила и тези на оператора е от огромно значение. Днешният личен живот е много важен и реалните частни проблеми не се оповестяват публично. Това прави документалния филм интересен как хората се справят с това като цяло. - - Веднъж клиент попита някого за какво сърфистът копнее най-много в областта на потребителите: другият отговори, че въпросът за секса е на върха. Не хранителната промишленост, както се предполагаше по-рано. Това често е "ръка за ръка" над тезгяха. Това беше подчертано с лека ирония в гласа.

 

Po prvi put gledatelj vidi iskrene intervjue s raznim ljudima u industriji. Anonimni pružatelji usluga, vlasnici luksuznih klubova, escort usluga, kupci, stručnjaci i socijalni radnici koji ispričaju svoju priču. Također pažnja prema medijima koji su tijekom godina objavili mnoge članke na ovu temu. Raspravlja se o zanimljivim temama, uključujući nizozemski forum prostitucije Hookers. hr i srodne web stranice, lokalni stanovnici, turisti u okrugu Redlight, neovisni stručnjaci, zdravstveni radnici i pojedinačna mišljenja. Dokumentarna serija Životna scena trebala bi dati sliku kako ljudi razmišljaju o ovome. Nizozemska kršćanska politička stranka Christen-Unie, koja bi ranije sa svojim kooperantima predstavila prijedlog zakona, gdje kupci mogu biti kažnjeni zbog sumnje na zlostavljanja u sektoru prostitucije, poseban je slučaj. Stranka ne misli da će povući ovu uspješnu mjeru. Rezultat je bio tamo. Tako je zaključila stranka. Unatoč tome, Javna odvjetnička služba često se spominje za ozbiljne slučajeve seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja u zemlji i inozemstvu. Tada se kaže: ljudi radije ne prijavljuju radi nečije sigurnosti. Ovo su najvažniji trenuci koje bi svakako trebali vidjeti: zašto se usredotočiti na Dominikansku Republiku, Istočnu Europu, Europu, Novi Zeland i Aziju? Na Tajlandu postoji seksualni turizam. Na internetu možete vidjeti svijet chata i web kamera s ljudima koji još nisu dostigli punoljetnost. Ciljna skupina korisnika koji redovito posjećuju ovo 'sivo područje'. Hotelski primici. Neki vlasnici hotela odbijaju kupce koji bi se možda tamo dogodili njihove „avanture“. Mjesta za sastanke, chat stranice i zajednice. Što je transrodna osoba? Gdje ljudi povlače crtu kad privatno sklapaju takve sporazume? Pratitelji usluga za određenu ciljnu skupinu. Emisija za zabavu poput striptiza i plesa na poljima. - - Kakva je razlika između ilegalne i legalne industrije prostitucije? Mišljenja ljudi koji kažu da su njihova iskustva s komercijalnim uslugama u pravnom sektoru općenito sigurna i higijenska. Kupcima koji ignoriraju osobna ograničenja (zahtjeve) ovih pružatelja usluga nisu dobrodošli u njihovim očima. Ono što je napomenuto jest da je poštovanje njihovih osobnih pravila i pravila operatera od ogromne važnosti. Današnja privatnost vrlo je važna i stvarna privatna pitanja se ne objavljuju u javnosti. To čini dokumentarac zanimljivim kako se ljudi općenito bave time. - - Jedan je kupac jednom pitao nekoga što surfer najviše čezne za potrošačima: drugi je odgovorio da je pitanje seksa na prvom mjestu. Ne prehrambena industrija kao što se ranije pretpostavljalo. To je često "ruku pod ruku" preko pulta. To je naglašeno laganom ironijom u glasu.

 

Po prvi put gledatelj vidi iskrene intervjue sa raznim ljudima u industriji. Anonimni pružatelji usluga, vlasnici luksuznih klubova, escort usluge, kupci, stručnjaci i socijalni radnici koji ispričaju svoju priču. Također pažnja prema medijima koji su tokom godina objavili mnoge članke na ovu temu. Raspravlja se o zanimljivim temama, uključujući holandski forum prostitucije Hookers. en i srodne web stranice, lokalni stanovnici, turisti u okrugu Redlight, neovisni stručnjaci, zdravstveni radnici i pojedinačna mišljenja. Dokumentarna serija Životna scena trebala bi dati sliku kako ljudi razmišljaju o ovome. Holandska kršćanska politička stranka Christen-Unie, koja bi prethodno sa svojim koagentskim strankama predstavila prijedlog zakona, gdje kupci mogu biti kažnjeni zbog sumnje na zloupotrebe u sektoru prostitucije, poseban je slučaj. Ta stranka ne misli da će povući ovu uspješnu mjeru. Rezultat je bio tamo. Tako je zaključila stranka. Ipak, u Javnom tužilaštvu često se spominju ozbiljni slučajevi seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja u zemlji i inostranstvu. Tada se kaže: ljudi radije ne prijavljuju zbog nečije sigurnosti. Ovo su istaknuti sastojci koje bi svakako trebali vidjeti: zašto se fokusirati na Dominikansku Republiku, Istočnu Evropu, Evropu, Novi Zeland i Aziju? Na Tajlandu postoji seks turizam. Na internetu možete vidjeti svijet chata i web kamera s ljudima koji još nisu dostigli odraslu dob. Ciljna grupa korisnika koji redovno posjećuju ovo 'sivo područje'. Hotelski primici. Neki vlasnici hotela odbijaju kupce koji bi se možda tamo dogodili njihove „avanture“. Mjesta za sastanke, chat stranice i zajednice. Šta je transrodna osoba? Gdje ljudi povlače liniju kada privatno sklapaju takve sporazume? Pratitelji usluga za određenu ciljnu grupu. Emisija za zabavu kao što su striptiz i ples na poljima. - - Kakva je razlika između ilegalne i legalne prostitucije? Mišljenja ljudi koji kažu da su njihova iskustva s komercijalnim uslugama u pravnom sektoru uglavnom sigurna i higijenska. Kupcima koji ignoriraju lična ograničenja (zahtjeve) ovih pružatelja usluga nisu dobrodošli u njihovim očima. Ono što je napomenuto je da je poštovanje njihovih osobnih pravila i pravila operatera od ogromne važnosti. Današnja privatnost vrlo je važna i stvarna privatna pitanja se ne objavljuju u javnosti. To čini dokumentarac zanimljivim kako se ljudi općenito bave time. - - Jedan je kupac jednom pitao nekoga što surfer najviše traži u potrošačkoj oblasti: drugi je odgovorio da je pitanje seksa na vrhu. Ne prehrambena industrija kao što se ranije pretpostavljalo. To je često "ruku pod ruku" preko pulta. To je naglašeno laganom ironijom u glasu.

 

Впервые зритель видит откровенные интервью с различными людьми в отрасли. Анонимные поставщики услуг, владельцы роскошных клубов, эскорт-услуг, клиенты, эксперты и социальные работники, которые рассказывают свою историю. Также внимание для СМИ, которые опубликовали много статей на эту тему за эти годы. Обсуждаются интересные темы, в том числе голландский форум по проституции Hookers. UN-2 ru и соответствующие веб-сайты, местные жители, туристы в районе Redlight, независимые эксперты, медицинские работники и индивидуальные мнения. Документальный сериал Life Scene должен дать представление о том, как люди думают об этом. Голландская христианская политическая партия Christen-Unie, которая ранее внесла бы инициативный законопроект со своими соучастниками, согласно которому клиенты могут быть оштрафованы за подозрения в злоупотреблениях в секторе проституции, является особым случаем. Партия не думает, что она отзовет эту успешную меру. Результат был там. Вот так и закончилась вечеринка. Тем не менее, прокуратура часто упоминается за серьезные случаи сексуального насилия и эксплуатации в стране и за рубежом. Тогда говорят: люди предпочитают не сообщать ради чьей-то безопасности. Вот основные моменты, которые вы обязательно должны увидеть: зачем концентрироваться на Доминиканской Республике, Восточной Европе, Европе, Новой Зеландии и Азии? В Таиланде есть секс-туризм. В Интернете вы можете увидеть мир чата и веб-камеры с людьми, которые еще не достигли совершеннолетия. Целевая группа пользователей, которые регулярно посещают эту «серую зону». Гостиничные чеки. Некоторые владельцы отелей отказываются от клиентов, которые могут устроить здесь свои «приключения». Места встреч, чаты, сайты знакомств и сообщества. Что такое трансгендер? Где люди проводят черту при заключении таких соглашений в частном порядке? Сопровождение поставщиков услуг для конкретной целевой группы. Шоу-шоу, такое как стриптиз и танцы на шесте. - В чем разница между нелегальной и легальной проституцией? Мнения людей, которые говорят, что их опыт работы с коммерческими услугами в юридическом секторе, как правило, безопасен и гигиеничен. Клиенты, которые игнорируют личные ограничения (требования) этих поставщиков услуг, не приветствуются в их глазах. Следует отметить, что соблюдение их личных правил и правил оператора имеет огромное значение. Сегодняшняя неприкосновенность частной жизни очень важна, и реальные частные вопросы не обнародованы. Это делает документальный фильм интересным, как люди имеют дело с этим вообще. - Один клиент однажды спросил кого-то, чего серфер жаждет больше всего в потребительской сфере: другой ответил, что вопрос о сексе стоит на первом месте. Не пищевая промышленность, как предполагалось ранее. Это часто «рука об руку» за прилавком. Это было подчеркнуто с легкой иронией в голосе.

 

Pirmą kartą žiūrovas mato nuoširdžius interviu su įvairiais pramonės žmonėmis. Savo istoriją pasakoja anoniminiai paslaugų teikėjai, prabangių klubų savininkai, palyda, klientai, ekspertai ir socialiniai darbuotojai. Taip pat dėmesys žiniasklaidai, kuri bėgant metams paskelbė daug straipsnių šia tema. Aptariamos įdomios temos, įskaitant Olandijos prostitucijos forumą „Hookers“. lt ir susijusiose svetainėse, vietiniams gyventojams, „Redlight“ rajono turistams, nepriklausomiems ekspertams, sveikatos priežiūros darbuotojams ir individualioms nuomonėms. Dokumentinis filmas „Gyvenimo scenos“ turėtų parodyti, kaip žmonės galvoja apie tai. Olandijos krikščionių politinė partija Christen-Unie, kuri anksčiau su savo partijomis būtų pristačiusi iniciatyvos projektą, pagal kurį klientams gali būti skiriamos baudos už įtariamą piktnaudžiavimą prostitucijos sektoriuje, yra ypatingas atvejis. Partija nemano, kad ji panaikins šią sėkmingą priemonę. Rezultatas buvo. Taip baigėsi partija. Nepaisant to, prokuratūra dažnai minima dėl rimtų seksualinės prievartos ir išnaudojimo atvejų namuose ir užsienyje. Tuomet sakoma: žmonės nori neteikti pranešimų dėl kažkieno saugumo. Tai yra akcentai, kuriuos būtinai turėtumėte pamatyti: kodėl verta sutelkti dėmesį į Dominikos Respubliką, Rytų Europą, Europą, Naująją Zelandiją ir Aziją? Tailande yra sekso turizmas. Internete galite pamatyti pokalbių ir internetinių kamerų pasaulį su žmonėmis, kurie dar nepasiekė pilnametystės. Tikslinė vartotojų grupė, kurie reguliariai lankosi šioje „pilkojoje zonoje“. Viešbučio kvitai. Kai kurie viešbučių savininkai atsisako klientų, kuriems čia gali nutikti „nuotykiai“. Susitikimų vietos, pokalbių pažinčių svetainės ir bendruomenės. Kas yra transseksualai? Kur žmonės brėžia ribą sudarydami tokius susitarimus privačiai? Eskorto paslaugų teikėjai konkrečiai tikslinei grupei. Spektaklio pramogos, tokios kaip striptizas ir „pole dance“. - - Kuo skiriasi nelegali prostitucija nuo legalios? Žmonių, teigiančių, kad jų patirtis teikiant komercines paslaugas teisiniame sektoriuje, paprastai yra saugi ir higieniška, nuomonė. Klientai, nepaisantys šių paslaugų teikėjų asmeninių apribojimų (reikalavimų), nėra laukiami. Pažymėtina, kad nepaprastai svarbu gerbti jų ir operatoriaus asmenines taisykles. Šiandien privatumas yra labai svarbus, o realūs privatūs dalykai nėra viešinami. Tai daro dokumentinį filmą įdomų, kaip žmonės su tuo elgiasi apskritai. - - Vienas klientas kartą paklausė kažko, ko banglentininkas ilgisi labiausiai vartotojų srityje: kitas atsakė, kad sekso klausimas yra viršuje. Ne maisto pramonė, kaip buvo manyta anksčiau. Tai dažnai „ranka rankon“ už prekystalio. Tai buvo pabrėžta su lengva ironija balsu.

 

Pirmo reizi skatītājs redz atklātas intervijas ar dažādiem nozares darbiniekiem. Anonīmi pakalpojumu sniedzēji, luksusa klubu īpašnieki, eskorta pakalpojumi, klienti, eksperti un sociālie darbinieki, kuri stāsta savu stāstu. Arī uzmanība medijiem, kuri gadu gaitā ir publicējuši daudzus rakstus par šo tēmu. Tiek apspriestas interesantas tēmas, tostarp Nīderlandes prostitūcijas forums Hookers. nl un saistītās tīmekļa vietnes, vietējie iedzīvotāji, tūristi Redlight apgabalā, neatkarīgi eksperti, veselības aprūpes darbinieki un individuāli viedokļi. Dokumentālajai sērijai Dzīves ainas vajadzētu dot priekšstatu par to, kā cilvēki domā par to. Īpašs gadījums ir Nīderlandes kristīgā politiskā partija Christen-Unie, kura iepriekš ar savām partijām būtu ieviesusi iniciatīvas likumprojektu, ar kuru klientiem tiek uzlikts naudas sods par aizdomām par ļaunprātīgu izmantošanu prostitūcijas nozarē. Partija nedomā, ka tā atsauks šo veiksmīgo pasākumu. Rezultāts bija tur. Tā noslēdza partiju. Tomēr Prokuratūra bieži tiek pieminēta par nopietniem seksuālās vardarbības un ekspluatācijas gadījumiem mājās un ārzemēs. Pēc tam tiek teikts: cilvēki dod priekšroku neziņot kāda drošības dēļ. Šie ir tie notikumi, kas jums noteikti būtu jāredz: kāpēc koncentrēties uz Dominikānas Republiku, Austrumeiropu, Eiropu, Jaunzēlandi un Āziju? Taizemē ir seksa tūrisms. Internetā varat redzēt tērzēšanas un tīmekļa kameru pasauli ar cilvēkiem, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību. Lietotāju mērķa grupa, kuri regulāri apmeklē šo “pelēko zonu”. Viesnīcas kvītis. Daži viesnīcu īpašnieki atsakās no klientiem, kuriem šeit varētu notikt "piedzīvojumi". Tikšanās vietas, tērzēšanas iepazīšanās vietnes un kopienas. Kas ir transpersonas? Kur cilvēki novilks robežu, slēdzot šādus līgumus privāti? Eskorta pakalpojumu sniedzēji konkrētai mērķa grupai. Izrādes izklaide, piemēram, striptīzs un pole dejas. - - Kāda ir atšķirība starp nelegālo un legālo prostitūcijas nozari? To cilvēku viedokļi, kuri saka, ka viņu pieredze ar komerciāliem pakalpojumiem juridiskajā nozarē parasti ir droša un higiēniska. Klienti, kuri ignorē šo pakalpojumu sniedzēju personiskos ierobežojumus (prasības), viņu acīs nav laipni gaidīti. Jāatzīmē, ka viņu un operatora personīgo noteikumu ievērošana ir ārkārtīgi svarīga. Mūsdienu privātums ir ļoti svarīgs, un reāli privāti jautājumi netiek publiskoti. Tas dokumentālo filmu padara interesantu, kā cilvēki vispār ar to nodarbojas. - - Reiz kāds klients vaicāja kādam, ko sērfotājs ilgojas visvairāk patērētāju jomā: otrs atbildēja, ka augšā ir jautājums par seksu. Ne pārtikas rūpniecība, kā tika pieņemts iepriekš. Tas bieži vien ir “roku rokā” pāri letei. Tas tika uzsvērts ar nelielu ironiju balsī.

 

Вперше глядач бачить відверті інтерв'ю з різними людьми в галузі. Анонімні постачальники послуг, власники розкішних клубів, ескорт-послуг, клієнти, експерти та соціальні працівники, які розповідають свою історію. Також уваги ЗМІ, які протягом багатьох років опублікували багато статей на цю тему. Обговорюються цікаві теми, серед яких голландський форум проституції Hookers. nl та пов’язані з цим веб-сайти, місцеві жителі, туристи в районі Redlight, незалежні експерти, медичні працівники та окремі думки. Документальний серіал "Сцена життя" повинен дати уявлення про те, як люди думають про це. Особливою справою є голландська християнська політична партія Christen-Unie, яка раніше ввела би проект про ініціативу разом зі своїми співучасниками, згідно з яким клієнтів можна оштрафувати за підозру в зловживанні проституцією. Партія не думає, що відмінить цей успішний захід. Результат був там. Ось так уклала партія. Тим не менш, прокуратуру часто згадують за серйозні випадки сексуального насильства та експлуатації вдома та за кордоном. Потім сказано: люди вважають за краще не звітувати заради чиєїсь безпеки. Це основні моменти, які ви обов'язково повинні бачити: навіщо орієнтуватися на Домініканську Республіку, Східну Європу, Європу, Нову Зеландію та Азію? У Таїланді існує секс-туризм. В Інтернеті можна побачити світ чату та веб-камери з людьми, які ще не досягли повноліття. Цільова група користувачів, які регулярно відвідують цю "сіру зону". Розписки в готелі. Деякі власники готелів відмовляються від клієнтів, які, можливо, тут проводять свої «пригоди». Місця зустрічей, сайти та спільноти для знайомств. Що таке трансгендер? Де люди проводять лінію, коли укладають такі угоди приватно? Провайдери супроводу конкретної цільової групи. Шоу розваг, таких як стриптиз та танці на полюсах. - - Яка різниця між нелегальною та законною проституцією? Думки людей, які говорять, що їхній досвід роботи з комерційними послугами в юридичному секторі, як правило, безпечний та гігієнічний. Клієнти, які ігнорують особисті обмеження (вимоги) цих постачальників послуг, не вітаються в їх очах. Зазначимо, що дотримання їх особистих правил та правил оператора має величезне значення. Конфіденційність сьогодні є дуже важливою, і реальні приватні проблеми не оприлюднюються. Це робить документальний фільм цікавим, як люди взагалі мають справу з цим. - - Одного разу клієнт запитав когось, чого серфер прагне найбільше у споживчій зоні: інший відповів, що питання сексу є у верхній частині. Не харчова промисловість, як передбачалося раніше. Це часто «рука об руку» над прилавком. Це підкреслювалося легкою іронією в голосі.

 

За прв пат гледачот гледа искрени интервјуа со различни луѓе во индустријата. Анонимните даватели на услуги, сопственици на луксузни клубови, придружни услуги, клиенти, експерти и социјални работници кои ја раскажуваат својата приказна. Исто така, внимание за медиумите кои со години објавуваат многу написи на оваа тема. Разговараат за интересни теми, вклучително и холандскиот форум за проституција „Хукерс“. nl и сродни веб-страници, локални жители, туристи во округот Редлајт, независни експерти, здравствени работници и индивидуални мислења. Документарниот филм Серија за сцена треба да даде слика за тоа како луѓето размислуваат за ова. Холандската христијанска политичка партија Кристен-Уни, која претходно би ја вовела законот за иницијатива со своите сопартијци со кои клиентите можат да бидат казнети за сомнителни злоупотреби во секторот за проституција, е посебен случај. Партијата не смета дека ќе ја повлече оваа успешна мерка. Резултатот беше таму. Така заврши партијата. Како и да е, Службата за јавно обвинителство честопати се споменува за сериозни случаи на сексуална злоупотреба и експлоатација дома и во странство. Потоа се вели: луѓето претпочитаат да не се пријавуваат заради нечија безбедност. Ова се најважните моменти што дефинитивно треба да ги видите: зошто да се фокусирате на Доминиканската Република, Источна Европа, Европа, Нов Зеланд и Азија? Во Тајланд има секс туризам. На Интернет можете да го видите светот на разговор и веб-камера со луѓе кои сè уште не достигнале зрелоста. Целна група на корисници кои редовно ја посетуваат оваа „сива област“. Сметки за хотели. Некои сопственици на хотели одбиваат клиенти кои можеби имаат свои „авантури“ се случуваат овде. Места за состаноци, страници за дружење со разговори и заедници. Што е трансродовиот? Каде луѓето цртаат линија кога приватно склучуваат вакви договори? Даватели на услуги за придружба за одредена целна група. Шоу забавата како што се стриптиз и танцување на пол. - - Која е разликата помеѓу нелегалната и правната индустрија за проституција? Мислењата од луѓето кои велат дека нивните искуства со трговски услуги во правниот сектор се генерално безбедни и хигиенски. Клиенти кои ги игнорираат личните ограничувања (барања) на овие даватели на услуги не се добредојдени во нивните очи. Она што е забележано е дека почитувањето на нивните лични правила и оние на операторот е од огромно значење. Денешната приватност е многу важна и не се објавуваат вистински приватни теми. Го прави документарниот филм интересен како луѓето се справуваат со ова во целина. - - Еднаш клиент прашал некого што сурферот најмногу копнеел во областа на потрошувачите: другиот одговорил дека прашањето за сексот е на врвот. Не прехранбената индустрија како што се претпоставуваше претходно. Ова е често „рака под рака“ преку шалтер. Ова беше истакнато со мала иронија во гласот.

 

По први пут гледалац види искрене интервјуе са разним људима у индустрији. Анонимни провајдери услуга, власници луксузних клубова, пратећих услуга, купци, стручњаци и социјални радници који испричају своју причу. Такође пажња за медије који су током година објавили многе чланке на ову тему. Расправљају се занимљиве теме, укључујући холандски форум проституције Хоокерс. нл и сродне веб странице, локални становници, туристи у округу Редлигхт, независни стручњаци, здравствени радници и појединачна мишљења. Документарна серија Животна сцена требала би дати слику како људи размишљају о овоме. Холандска хришћанска политичка странка Цхристен-Уние, која би раније са својим ко-странкама увела предлог закона, према коме купци могу бити кажњени због сумње на злоупотребе у сектору проституције, посебан је случај. Странка не мисли да ће повући ову успјешну мјеру. Резултат је био тамо. Тако је закључила странка. Ипак, јавна тужилаштво се често спомиње због озбиљних случајева сексуалног злостављања и експлоатације у земљи и иностранству. Тада се каже: људи радије не пријављују због нечије сигурности. Ово су истакнути нагласци које би свакако требало да видите: зашто се фокусирати на Доминиканску Републику, Источну Европу, Европу, Нови Зеланд и Азију? На Тајланду постоји секс туризам. На интернету можете видети свет ћаскања и веб камера са људима који још нису достигли одраслу доб. Циљна група корисника који редовно посећују ово „сиво подручје“. Приходи од хотела. Неки власници хотела одбијају купце који би се можда тамо догодили њихове „авантуре“. Мјеста за састанке, цхат странице и заједнице. Шта је трансродна особа? Где људи повлаче линију када приватно закључују такве споразуме? Пратећи пружаоци услуга за одређену циљну групу. Емисија за забаву као што су стриптиз и плес на пољима. - - Каква је разлика између илегалне и легалне проституције? Мишљења људи који кажу да су њихова искуства са комерцијалним услугама у правном сектору углавном сигурна и хигијенска. Купцима који игноришу лична ограничења (захтеве) ових пружалаца услуга нису добродошли у њиховим очима. Оно што се напомиње јесте да је поштовање њихових личних правила и правила оператера од огромне важности. Данашња приватност је веома важна и стварна приватна питања се не објављују у јавности. То чини документарац занимљивим како се људи уопште баве овим. - - Једном када је купац некога питао за шта је сурфер највише хтео у потрошачкој области: други је одговорио да је питање секса на врху. Не прехрамбена индустрија као што се раније претпостављало. То је често "под руку" преко пулта. То је наглашено лаганом иронијом у гласу.

 

A néző először őszinte interjúkat lát az iparág különböző szereplőivel. A névtelen szolgáltatók, a luxus klubok tulajdonosai, kíséret, ügyfelek, szakértők és szociális munkások, akik elmondják a történetüket. Figyelembe kell venni a médiát is, amely az évek során számos cikket közölt erről a témáról. Érdekes témákat tárgyalnak, ideértve a holland prostitúciós fórumot, a Hookers-t. nl és kapcsolódó weboldalak, helyi lakosok, a Redlight körzet turistái, független szakértők, egészségügyi dolgozók és egyéni vélemények. A Life Scene című dokumentumfilmnek képet kell adnia arról, hogy az emberek mit gondolnak erről. Különös esete a Christen-Unie holland keresztény politikai párt, amely korábban bevezette a társult pártokkal kezdeményezési törvényjavaslatot, amely szerint az ügyfelek pénzbírságot szabhatnak ki a prostitúciós szektorban elkövetett visszaélések gyanúja miatt. A párt nem gondolja, hogy visszavonja ezt a sikeres intézkedést. Az eredmény ott volt. Így döntött a párt. Ennek ellenére az ügyészséget gyakran megemlítik otthoni és külföldi szexuális zaklatás és kizsákmányolás súlyos eseteiben. Aztán azt mondják: az emberek inkább nem jelentenek valakinek a biztonsága érdekében. Ezek a kiemelkedések, amelyeket mindenképpen látnia kell: miért kell a Dominikai Köztársaságra, Kelet-Európára, Európára, Új-Zélandra és Ázsiára összpontosítani? Thaiföldön van szexuális turizmus. Az interneten láthatja a csevegés és a webkamera világát olyan emberekkel, akik még nem töltöttek fel felnőttkorban. A felhasználók célcsoportja, akik rendszeresen meglátogatják ezt a „szürke területet”. Szállodai bevételek. Néhány szállodatulajdonos megtagadja az ügyfeleket, akiknek esetleg „kalandjaik” történnek itt. Találkozóhelyek, chat társkereső oldalak és közösségek. Mi a transznemű? Hol húznak az emberek vonalat az ilyen megállapodások magánkézben történő megkötésekor? Escort szolgáltatók egy adott célcsoport számára. A show-szórakozás, például sztriptíz és pole-tánc. - - Mi a különbség az illegális és a legális prostitúciós ipar között? Az emberek véleménye, akik szerint a jogi szektorban nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataik általában biztonságosak és higiénikusak. Azok az ügyfelek, akik figyelmen kívül hagyják a szolgáltatók személyes korlátait (követelményeit), szemükben nem várják. Meg kell jegyezni, hogy a személyes és az üzemeltető szabályainak tiszteletben tartása rendkívül fontos. A mai magánélet nagyon fontos, és a valódi magánkérdéseket nem teszik nyilvánosságra. Érdekesvé teszi a dokumentumfilmet, hogy az emberek hogyan kezelik ezt általában. - - Miután egy ügyfél megkérdezte valakit, hogy a szörfös vágyakozik legjobban a fogyasztói területen: a másik azt válaszolta, hogy a szex kérdése van a tetején. Nem az élelmiszeripar, ahogyan azt korábban feltételezték. Ez gyakran "kéz a kézben" a pult felett. Ezt egy kissé ironikus hangon hangsúlyozták.

 

Pentru prima dată, privitorul vede interviuri sincere cu diverși oameni din industrie. Furnizori de servicii anonimi, proprietari de cluburi de lux, servicii de escortă, clienți, experți și asistenți sociali care își spun povestea. De asemenea, atenție pentru mass-media care a publicat de-a lungul anilor numeroase articole despre acest subiect. Sunt discutate subiecte interesante, inclusiv forumul de prostituție olandez Hookers. nl și site-uri web conexe, rezidenți locali, turiști din districtul Redlight, experți independenți, lucrători în domeniul sănătății și opinii individuale. Documentarul seria Scenei de viață ar trebui să ofere o imagine despre modul în care oamenii gândesc despre acest lucru. Partidul politic creștin olandez Christen-Unie, care anterior ar fi introdus proiectul de lege al inițiativei cu co-partidele sale prin care clienții pot fi amendați pentru abuzuri suspectate în sectorul prostituției, este un caz special. Partidul nu crede că va retrage această măsură de succes. Rezultatul a fost acolo. Așa a încheiat partidul. Cu toate acestea, Serviciul Procuratură Publică este adesea menționat pentru cazuri grave de abuz sexual și exploatare la domiciliu și în străinătate. Se spune atunci: oamenii preferă să nu raporteze de dragul siguranței cuiva. Acestea sunt punctele culminante pe care ar trebui să le vedeți cu siguranță: de ce să vă concentrați pe Republica Dominicană, Europa de Est, Europa, Noua Zeelandă și Asia? În Thailanda există turism sexual. Pe internet puteți vedea lumea chat-urilor și a webcam-urilor cu persoane care încă nu au ajuns la vârsta adultă. Un grup țintă de utilizatori care vizitează în mod regulat această „zonă gri”. Încasări la hotel. Unii proprietari de hoteluri refuză clienții care ar putea avea „aventurile” lor aici. Locuri de întâlnire, chat site-uri de întâlnire și comunități. Ce este un transgender? De unde trag oamenii o linie atunci când încheie astfel de acorduri în privat? Escortați furnizorii de servicii pentru un anumit grup țintă. Spectacol de divertisment, cum ar fi striptease și pole dance. - - Care este diferența dintre industria ilegală și cea a prostituției legale? Opiniile unor persoane care spun că experiențele lor cu serviciile comerciale din sectorul juridic sunt în general sigure și igienice. Clienții care ignoră limitele personale (cerințele) acestor furnizori de servicii nu sunt bineveniți în ochii lor. Ceea ce se remarcă este că respectarea regulilor personale și a celor ale operatorului are o importanță enormă. Confidențialitatea de astăzi este foarte importantă și problemele private reale nu sunt făcute publice. Acest lucru face ca documentarul să fie interesant despre modul în care oamenii tratează acest lucru în general. - - Odată ce un client a întrebat pe cineva ce anume tânjeanul își dorește cel mai mult în zona de consum: celălalt a răspuns că întrebarea despre sex este de vârf. Nu industria alimentară cum se presupunea anterior. Acest lucru este adesea „mână în mână” de la tejghea. Acest lucru a fost accentuat cu o ușoară ironie în voce.

 

Divák poprvé vidí upřímné rozhovory s různými lidmi v oboru. Anonymní poskytovatelé služeb, majitelé luxusních klubů, eskortní služby, zákazníci, odborníci a sociální pracovníci, kteří vyprávějí svůj příběh. Pozornost věnujte také médiím, která v průběhu let publikovala mnoho článků na toto téma. Probírá se zajímavá témata, včetně nizozemského fóra prostituce Hookers. cs a související webové stránky, místní obyvatelé, turisté v oblasti Redlight District, nezávislí odborníci, zdravotničtí pracovníci a individuální názory. Dokumentární série Životní scéna by měla poskytnout obraz o tom, jak si o tom lidé myslí. Zvláštním případem je nizozemská křesťanská politická strana Christen-Unie, která by dříve zavedla návrh iniciativy se svými stranami, díky kterému mohou být zákazníci pokutováni za podezření ze zneužívání v oblasti prostituce. Strana si nemyslí, že toto úspěšné opatření zruší. Výsledek tam byl. Takto strana uzavřela. Státní zastupitelství je nicméně často zmiňováno pro závažné případy sexuálního zneužívání a vykořisťování doma i v zahraničí. Poté se říká: lidé raději neohlašují zprávy kvůli něčí bezpečnosti. To jsou hlavní body, které byste měli určitě vidět: proč se zaměřit na Dominikánskou republiku, východní Evropu, Evropu, Nový Zéland a Asii? V Thajsku je sexuální turistika. Na internetu můžete vidět svět chatu a webové kamery s lidmi, kteří ještě nedosáhli dospělosti. Cílová skupina uživatelů, kteří pravidelně navštěvují tuto „šedou oblast“. Hotelové příjmy. Někteří majitelé hotelů odmítají zákazníky, kteří zde mohou mít „dobrodružství“. Místa setkávání, chatovací weby a komunity. Co je to transgender? Kde lidé nakreslí čáru, když uzavírají takové dohody soukromě? Poskytovatelé eskortních služeb pro konkrétní cílovou skupinu. Přehlídková zábava, jako je striptýz a pól. - - Jaký je rozdíl mezi nezákonným a legálním průmyslem prostituce? Názory lidí, kteří tvrdí, že jejich zkušenosti s komerčními službami v právním sektoru jsou obecně bezpečné a hygienické. Zákazníci, kteří ignorují osobní limity (požadavky) těchto poskytovatelů služeb, nejsou v jejich očích vítáni. Je třeba poznamenat, že dodržování jejich osobních pravidel a pravidel provozovatele je nesmírně důležité. Dnešní soukromí je velmi důležité a skutečné soukromé záležitosti se nezveřejňují. Zajišťuje, aby byl dokument zajímavý, jak se s tím lidé obecně vypořádávají. - - Jeden zákazník se jednou zeptal někoho, co surfař touží po většině v oblasti spotřebitele: druhý odpověděl, že otázka sexu byla nahoře. Ne potravinářský průmysl, jak se původně předpokládalo. Toto je často „ruka v ruce“ přes přepážku. To bylo zdůrazněno mírnou ironií v hlase.

 

Divák prvýkrát vidí úprimné rozhovory s rôznymi ľuďmi v odbore. Anonymní poskytovatelia služieb, majitelia luxusných klubov, eskortné služby, zákazníci, odborníci a sociálni pracovníci, ktorí rozprávajú svoj príbeh. Pozornosť venujte aj médiám, ktoré v priebehu rokov publikovali veľa článkov na túto tému. Diskutujú sa zaujímavé témy vrátane holandského fóra prostitúcie Hookers. en a súvisiace webové stránky, miestni obyvatelia, turisti v oblasti Redlight District, nezávislí odborníci, zdravotnícki pracovníci a individuálne názory. Dokumentárny seriál Životná scéna by mal poskytnúť obraz o tom, ako si o tom ľudia myslia. Osobitným prípadom je holandská kresťanská politická strana Christen-Unie, ktorá by predtým spolu so svojimi stranami zaviedla iniciatívny návrh zákona, podľa ktorého môžu byť zákazníci v prípade prostitúcie pokutovaní za pokuty. Strana si nemyslí, že stiahne toto úspešné opatrenie. Výsledok tam bol. Takto strana dospela k záveru. Napriek tomu sa štátna prokuratúra často spomína v závažných prípadoch sexuálneho zneužívania a vykorisťovania doma iv zahraničí. Potom sa hovorí: ľudia radšej neohlásia správu kvôli bezpečnosti niekoho iného. To sú najdôležitejšie body, ktoré by ste určite mali vidieť: prečo sa zamerať na Dominikánsku republiku, východnú Európu, Európu, Nový Zéland a Áziu? V Thajsku existuje sexuálna turistika. Na internete môžete vidieť svet chatu a webkamery s ľuďmi, ktorí ešte nedosiahli dospelosť. Cieľová skupina používateľov, ktorí pravidelne navštevujú túto „šedú oblasť“. Hotelové príjmy. Niektorí majitelia hotelov odmietajú zákazníkov, ktorí tu môžu zažiť svoje „dobrodružstvá“. Stretnutia, chatovacie miesta a komunity. Čo je to transsexuál? Kde ľudia uzatvárajú čiaru, keď uzatvárajú takéto dohody v súkromí? Poskytovatelia sprievodných služieb pre konkrétnu cieľovú skupinu. Prehliadková zábava, ako je striptíz a tanec na tyči. - - Aký je rozdiel medzi odvetvím nezákonnej a legálnej prostitúcie? Názory ľudí, ktorí tvrdia, že ich skúsenosti s komerčnými službami v právnom sektore, sú vo všeobecnosti bezpečné a hygienické. Zákazníci, ktorí ignorujú osobné limity (požiadavky) týchto poskytovateľov služieb, nie sú v očiach vítaní. Je potrebné poznamenať, že dodržiavanie ich osobných pravidiel a pravidiel prevádzkovateľa je nesmierne dôležité. Dnešné súkromie je veľmi dôležité a skutočné súkromné ​​záležitosti sa nezverejňujú. Robí dokument zaujímavým, ako sa s tým ľudia vo všeobecnosti vyrovnávajú. - - Jeden zákazník sa raz opýtal niekoho, čo túžil po surfistovi najviac v oblasti spotrebiteľa: druhý odpovedal, že otázka pohlavia bola na vrchole. Nie potravinársky priemysel, ako sa pôvodne predpokladalo. Toto je často „ruka v ruke“ cez pult. Toto bolo zdôraznené miernou iróniou v hlase.

 

Gledalci prvič vidijo iskrene intervjuje z različnimi ljudmi v panogi. Anonimni ponudniki storitev, lastniki luksuznih klubov, spremljevalnih storitev, stranke, strokovnjaki in socialni delavci, ki povedo svojo zgodbo. Pozornost tudi za medije, ki so z leti objavili veliko člankov na to temo. Razpravljajo se o zanimivih temah, med njimi nizozemski forum prostitucije Hookers. nl in z njimi povezana spletna mesta, lokalni prebivalci, turisti v okrožju Redlight, neodvisni strokovnjaki, zdravstveni delavci in posamezna mnenja. Dokumentarna serija Življenjska scena mora predstaviti, kako ljudje razmišljajo o tem. Posebna zadeva je nizozemska krščanska politična stranka Christen-Unie, ki bi prej s sopogodbenicami uvedla predlog zakona, s katerim bodo stranke lahko kaznovane zaradi sumov zlorab v sektorju prostitucije. Stranka ne misli, da bo umaknila ta uspešen ukrep. Rezultat je bil tam. Tako je sklenila stranka. Kljub temu se javno tožilstvo pogosto omenja za resne primere spolne zlorabe in izkoriščanja doma in v tujini. Potem se reče: ljudje raje ne poročajo zaradi varnosti nekoga. To so najpomembnejši poudarki: zakaj se osredotočiti na Dominikansko republiko, Vzhodno Evropo, Evropo, Novo Zelandijo in Azijo? Na Tajskem je seks turizem. Na internetu lahko vidite svet klepeta in spletne kamere z ljudmi, ki še niso dosegli odraslosti. Ciljna skupina uporabnikov, ki redno obiskujejo to 'sivo območje'. Hotelski prejemki. Nekateri lastniki hotelov zavrnejo kupce, ki bi se tu lahko zgodili "dogodivščine". Kraji za srečanja, spletna mesta in skupnosti za zmenke. Kaj je transrodni človek? Kje ljudje potegnejo črto, ko zasebno sklepajo take sporazume? Ponudniki storitev spremstva za določeno ciljno skupino. Razvedrilna zabava, kot sta striptiz in ples na palicah. - - Kakšna je razlika med ilegalno in zakonito prostitucijo? Mnenja ljudi, ki pravijo, da so njihove izkušnje s komercialnimi storitvami v pravnem sektorju na splošno varne in higienske. Kupci, ki ignorirajo osebne omejitve (zahteve) teh ponudnikov storitev, v njihovih očeh niso dobrodošli. Opozoriti je treba, da je spoštovanje njihovih osebnih pravil in pravil upravljavca izjemno pomembno. Današnja zasebnost je zelo pomembna in resnična zasebna vprašanja se ne objavijo. Dokumentarni film naredi zanimivo, kako se ljudje na splošno spopadajo s tem. - - Ko je stranka nekoga nekoga vprašala, kaj si surfer najbolj prizadeva na področju potrošnikov: je drugi odgovoril, da je vprašanje seksa na vrhu. Ne živilska industrija, kot je bilo prej predpostavljeno. To je pogosto "z roko v roki" čez pult. To je bilo poudarjeno z rahlo ironijo v glasu.

 

Առաջին անգամ հեռուստադիտողը տեսնում է անկեղծ հարցազրույցներ արդյունաբերության տարբեր մարդկանց հետ: Անանուն ծառայություններ մատուցողները, շքեղ ակումբների սեփականատերերը, ուղեկցորդ ծառայության, հաճախորդները, փորձագետները և սոցիալական աշխատողները, ովքեր պատմում են իրենց պատմությունը: Նաև ուշադրություն այն լրատվամիջոցների համար, որոնք տարիներ շարունակ այս թեմայով բազմաթիվ հոդվածներ են հրապարակել: Քննարկվում են հետաքրքիր թեմաներ, այդ թվում `Հոլանդիայի մարմնավաճառության ֆորումը Հուքերս: el և հարակից կայքեր, տեղական բնակիչներ, Ռեդլեյթի շրջանում գտնվող զբոսաշրջիկներ, անկախ փորձագետներ, բուժաշխատողներ և անհատական ​​կարծիքներ: «Կյանքի տեսարան» վավերագրական ֆիլմը պետք է պատկերացնի, թե ինչպես են մարդիկ մտածում այս մասին: Հատուկ դեպք է Հոլանդիայի քրիստոնեական քաղաքական կուսակցությունը Քրիստեն-Ունիին, որը նախկինում կներկայացներ նախաձեռնության օրինագիծը իր համկուսակցությունների հետ, որի միջոցով հաճախորդները կարող են տուգանվել մարմնավաճառության ոլորտում կասկածելի չարաշահման համար: Կուսակցությունը չի կարծում, որ հետ կբերի այդ հաջող միջոցը: Արդյունքն այնտեղ էր: Կուսակցությունը այդպես ավարտվեց: Այնուամենայնիվ, Հանրային դատախազության ծառայությունը հաճախ հիշատակվում է տանը և արտերկրում սեռական բռնության և շահագործման լուրջ դեպքերի համար: Այնուհետև ասվում է. Մարդիկ նախընտրում են չհաղորդել ՝ հանուն ինչ-որ մեկի անվտանգության: Սրանք այն կարևոր իրադարձություններն են, որոնք դուք անպայման պետք է տեսնեք. Ինչու՞ կենտրոնանալ Դոմինիկյան հանրապետության, Արևելյան Եվրոպայի, Եվրոպայի, Նոր Զելանդիայի և Ասիայի վրա: Թաիլանդում կա սեռական տուրիզմ: Ինտերնետում դուք կարող եք տեսնել զրուցի և տեսախցիկի աշխարհը մարդկանց հետ, ովքեր դեռ հասուն տարիքում չեն հասել: Օգտատերերի թիրախային խումբ, ովքեր պարբերաբար այցելում են այս «մոխրագույն տարածք»: Հյուրանոցային անդորրագրեր Հյուրանոցների որոշ սեփականատերեր հրաժարվում են հաճախորդներից, ովքեր գուցե իրենց «արկածները» տեղի են ունենում այստեղ: Հանդիպման վայրեր, զրուցելու կայքեր և համայնքներ: Ի՞նչ է տրանսգենդեր: Որտե՞ղ են մարդիկ գծեր գծում, երբ անձնական պայմանագրեր են կնքում: Ուղեկցող ծառայություններ մատուցողներ հատուկ թիրախային խմբի համար: Showուցադրման ժամանցը, ինչպիսիք են ստրիպտիզը և բևեռային պարը: - - Ո՞րն է տարբերությունը ապօրինի և օրինական մարմնավաճառության արդյունաբերության միջև: Կարծիք այն մարդկանցից, ովքեր ասում են, որ իրավաբանական ոլորտում առևտրային ծառայություններով իրենց փորձը հիմնականում անվտանգ և հիգիենիկ է: Հաճախորդները, ովքեր անտեսում են այս ծառայություններ մատուցող անձանց անձնական սահմանները (պահանջները), նրանց աչքին չեն ողջունում: Նշվում է, որ իրենց անձնական կանոնների և օպերատորի կանոնների հարգումը հսկայական նշանակություն ունի: Այսօրվա գաղտնիությունը շատ կարևոր է, և իրական մասնավոր խնդիրները չեն հրապարակվում: Այն վավերագրական ֆիլմը հետաքրքիր է դարձնում, թե ինչպես են մարդիկ ընդհանրապես առնչվում դրան: - - Մեկ հաճախորդը մեկ անգամ մեկին հարցրեց, թե ինչն է ամենաշատը սպասողը սպասում սպառողի տարածքում. Մյուսը պատասխանեց, որ սեքսի հարցը վերևում է: Ոչ թե սննդի արդյունաբերությունը, ինչպես նախկինում ենթադրվում էր: Դա հաճախ «ձեռքով» է վաճառասեղանին: Սա շեշտվեց ձայնի մի փոքր հեգնանքով:

 

Í fyrsta skipti sér áhorfandinn einlæg viðtöl við ýmsa aðila í greininni. Ónefndir þjónustuaðilar, eigendur lúxusklúbba, fylgdarþjónusta, viðskiptavinir, sérfræðingar og félagsráðgjafar sem segja sögu sína. Einnig athygli fjölmiðla sem hafa birt margar greinar um þetta efni í gegnum tíðina. Fjallað er um athyglisverð efni, þar á meðal hollenska vettvangs vændishúsanna. jw.org is og tengdar vefsíður, íbúar, ferðamenn í Redlight District, óháðir sérfræðingar, heilbrigðisstarfsmenn og einstakar skoðanir. Heimildarmyndin Life Scene Series ætti að gefa mynd af því hvernig fólk hugsar um þetta. Hollenski kristni stjórnmálaflokkurinn Christen-Unie, sem áður hefði kynnt frumkvæðisfrumvarpið með samflokksmönnum sínum þar sem hægt er að sekta viðskiptavini vegna gruns um misnotkun í vændisgeiranum, er sérstakt tilfelli. Flokkurinn heldur ekki að hann muni draga þessa árangursríku ráðstöfun til baka. Niðurstaðan varð þar. Svona ályktaði flokkurinn. Engu að síður er ríkissaksóknari oft nefndur vegna alvarlegra mála af kynferðislegri misnotkun og misnotkun heima og erlendis. Það er síðan sagt: fólk vill helst ekki tilkynna vegna öryggis einhvers. Þetta eru hápunktarnir sem þú ættir örugglega að sjá: af hverju að einblína á Dóminíska lýðveldið, Austur-Evrópu, Evrópu, Nýja-Sjáland og Asíu? Í Tælandi er kynlífsferðamennska. Á internetinu er hægt að sjá heim spjallsins og webcam með fólki sem hefur ekki enn náð fullorðinsaldri. Markhópur notenda sem heimsækja þetta „gráa svæði“ reglulega. Kvittanir hótels. Sumir hóteleigendur neita viðskiptavinum sem kunna að eiga „ævintýri“ sér stað hér. Fundarstaðir, spjallstefnumót og samfélög. Hvað er transgender? Hvar draga menn strik þegar þeir ganga til slíkra samninga í einrúmi? Fylgdarþjónustur fyrir ákveðinn markhóp. Sýningarskemmtunin svo sem striptease og pole dance. - - Hver er munurinn á ólöglegum og löglegum vændisiðnaði? Skoðanir frá fólki sem segja að reynsla þeirra af verslunarþjónustu í lögfræðigeiranum sé almennt örugg og hollustuhætt. Viðskiptavinir sem hunsa persónuleg mörk (kröfur) þessara þjónustuaðila eru ekki velkomnir í augun. Það sem er tekið fram er að virðing persónulegra reglna þeirra og reglna stjórnandans skiptir gríðarlega miklu máli. Friðhelgi dagsins í dag er mjög mikilvæg og raunveruleg einkamál eru ekki gerð opinber. Það gerir heimildarmyndina áhugaverða hvernig fólk tekst á við þetta almennt. - - Einn viðskiptavinur spurði einu sinni einhvern hvað ofgnóttin þráði mest á neytendasvæðinu: hinn svaraði að spurningin um kynlíf væri efst. Ekki matvælaiðnaðinum eins og áður var gert ráð fyrir. Þetta er oft „hönd í hönd“ yfir borðið. Þetta var lögð áhersla á með smá kaldhæðni í röddinni.

 

För första gången ser tittaren uppriktiga intervjuer med olika människor i branschen. De anonyma tjänsteleverantörerna, ägare av lyxklubbar, eskorttjänster, kunder, experter och socialarbetare som berättar sin historia. Också uppmärksamhet för media som har publicerat många artiklar om detta ämne genom åren. Intressanta ämnen diskuteras, inklusive det holländska prostitutionsforumet Hookers. sv och relaterade webbplatser, lokala invånare, turister i Redlight District, oberoende experter, vårdpersonal och individuella åsikter. Dokumentaren Life Scene Series bör ge en bild av hur människor tänker på detta. Det holländska kristna politiska partiet Christen-Unie, som tidigare skulle ha infört initiativförslaget med sina medpartier, varigenom kunder kan bli böter för misstänkta övergrepp i prostitutionssektorn, är ett speciellt fall. Partiet tror inte att det kommer att dra tillbaka denna framgångsrika åtgärd. Resultatet blev där. Så sluts partiet. Icke desto mindre nämns åklagarmyndigheten ofta för allvarliga fall av sexuella övergrepp och exploatering hemma och utomlands. Det sägs då: människor föredrar att inte rapportera för att någons säkerhet. Dessa är de höjdpunkter du definitivt bör se: varför fokusera på Dominikanska republiken, Östeuropa, Europa, Nya Zeeland och Asien? I Thailand finns det sexturism. På internet kan du se en värld av chatt och webbkamera med människor som ännu inte har nått vuxen ålder. En målgrupp av användare som regelbundet besöker det "grå området". Hotellkvitton. Vissa hotellägare vägrar kunder som kan ha sina "äventyr" äger rum här. Mötesplatser, chattdatingwebbplatser och samhällen. Vad är en transgender? Var drar människor en linje när de ingår sådana avtal privat? Eskorttjänstleverantörer för en specifik målgrupp. Showunderhållning som striptease och poledans. - - Vad är skillnaden mellan den illegala och lagliga prostitutionsindustrin? Yttranden från människor som säger att deras erfarenheter av kommersiella tjänster inom den legala sektorn i allmänhet är säkra och hygieniska. Kunder som ignorerar de personliga gränserna (kraven) för dessa tjänsteleverantörer är inte välkomna i deras ögon. Det som noteras är att respekten för deras personliga regler och för operatörerna är av enorm betydelse. Dagens integritet är mycket viktigt och verkliga privata frågor offentliggörs inte. Det gör dokumentären intressant hur människor hanterar detta i allmänhet. - - En kund frågade en gång någon vad surfaren längtade mest efter inom konsumentområdet: den andra svarade att frågan om sex var högst. Inte livsmedelsindustrin som tidigare antogs. Detta är ofta "hand i hand" över disk. Detta betonades med en liten ironi i rösten.

 

For første gang ser seeren ærlige intervjuer med forskjellige mennesker i bransjen. De anonyme tjenesteleverandørene, eiere av luksuriøse klubber, eskortetjenester, kunder, eksperter og sosionomer som forteller sin historie. Også oppmerksomhet for media som har publisert mange artikler om dette temaet gjennom årene. Interessante temaer blir diskutert, inkludert det nederlandske prostitusjonsforumet Hookers. no og relaterte nettsteder, lokale innbyggere, turister i Redlight District, uavhengige eksperter, helsepersonell og individuelle meninger. Dokumentaren Life Scene Series skal gi et bilde av hvordan folk tenker på dette. Det nederlandske kristne politiske partiet Christen-Unie, som tidligere ville ha innført initiativforslaget med sine medpartier hvor kunder kan bli bøtelagt for mistanke om overgrep i prostitusjonssektoren, er en spesiell sak. Partiet tror ikke det vil trekke dette vellykkede tiltaket tilbake. Resultatet ble der. Slik konkluderte partiet. Likevel nevnes ofte påtalemyndigheten for alvorlige tilfeller av seksuelle overgrep og utnyttelse i inn- og utland. Det sies da: folk foretrekker å ikke rapportere av hensyn til noens sikkerhet. Dette er høydepunktene du absolutt bør se: hvorfor fokusere på Den Dominikanske Republikk, Øst-Europa, Europa, New Zealand og Asia? I Thailand er det sexturisme. På internett kan du se en verden av chat og webkamera med mennesker som ennå ikke har nådd voksen alder. En målgruppe brukere som regelmessig besøker dette 'grå området'. Hotellkvitteringer. Noen hotelleiere nekter kunder som kan ha "eventyrene" sine her. Møteplasser, chat-datingsider og lokalsamfunn. Hva er en transkjønn? Hvor trekker folk en strek når de inngår slike avtaler privat? Eskorte tjenesteleverandører for en spesifikk målgruppe. Showunderholdningen som striptease og pole-dans. - - Hva er forskjellen mellom den illegale og lovlige prostitusjonsindustrien? Meninger fra folk som sier at deres erfaringer med kommersielle tjenester i den juridiske sektoren generelt er trygge og hygieniske. Kunder som ignorerer personlige grenser (krav) til disse tjenesteleverandørene er ikke velkomne i øynene. Det som bemerkes er at respektering av deres personlige regler og operatørens regler er av enorm betydning. Dagens personvern er veldig viktig, og ekte private problemer blir ikke offentliggjort. Det gjør dokumentaren interessant hvordan folk takler dette generelt. - - En kunde spurte en gang noen hva surferen lengtet mest etter på forbrukerområdet: den andre svarte at spørsmålet om sex var på toppen. Ikke matindustrien slik man tidligere antok. Dette er ofte "hånd i hånd" over disk. Dette ble understreket med en liten ironi i stemmen.

 

For første gang ser seeren oprigtige interviews med forskellige mennesker i branchen. De anonyme tjenesteudbydere, ejere af luksusklubber, eskortetjenester, kunder, eksperter og socialarbejdere, der fortæller deres historie. Også opmærksomhed for medierne, der har offentliggjort mange artikler om dette emne gennem årene. Interessante emner diskuteres, herunder det hollandske prostitutionsforum Hookers. da og relaterede websteder, lokale beboere, turister i Redlight-distriktet, uafhængige eksperter, sundhedspersonale og individuelle udtalelser. Dokumentarfilmen Life Scene Series skal give et billede af, hvordan folk tænker over dette. Det hollandske kristne politiske parti Christen-Unie, som tidligere ville have indført initiativforslaget med sine medpartier, hvorved kunder kan få bøder for mistænkt misbrug i prostitutionssektoren, er en særlig sag. Partiet tror ikke, at det vil trække denne vellykkede foranstaltning tilbage. Resultatet var der. Sådan konkluderede partiet. Ikke desto mindre nævnes den offentlige anklagemyndighed ofte for alvorlige tilfælde af seksuelt misbrug og udnyttelse i ind-og udland. Det siges så: folk foretrækker ikke at rapportere af hensyn til en persons sikkerhed. Dette er de højdepunkter, du bestemt bør se: hvorfor fokusere på Den Dominikanske Republik, Østeuropa, Europa, New Zealand og Asien? I Thailand er der sex-turisme. På internettet kan du se verdenen af ​​chat og webcam med mennesker, der endnu ikke er nået til voksenlivet. En målgruppe af brugere, der regelmæssigt besøger dette 'grå område'. Hotel kvitteringer. Nogle hotelejere nægter kunder, der muligvis får deres "eventyr" at finde sted her. Mødesteder, chat-datingsider og samfund. Hvad er en transgender? Hvor trækker folk en linje, når de indgår sådanne aftaler privat? Eskortudbydere til en bestemt målgruppe. Showunderholdning såsom striptease og pole-dans. - - Hvad er forskellen mellem den illegale og lovlige prostitutionsindustri? Meninger fra folk, der siger, at deres oplevelser med kommercielle tjenester i den juridiske sektor generelt er sikre og hygiejniske. Kunder, der ignorerer de personlige grænser (krav) for disse tjenesteudbydere er ikke velkomne i deres øjne. Det, der bemærkes, er, at respekten for deres personlige regler og operatørens regler er af enorm betydning. Dagens privatliv er meget vigtigt, og reelle private spørgsmål offentliggøres ikke. Det gør dokumentaren interessant, hvordan folk generelt håndterer dette. - - En kunde spurgte engang nogen, hvad surferen længes mest efter inden for forbrugerområdet: den anden svarede, at spørgsmålet om sex var øverst. Ikke fødevareindustrien, som det tidligere blev antaget. Dette er ofte "hånd i hånd" over disk. Dette blev fremhævet med en let ironi i stemmen.

 

Ensimmäistä kertaa katsoja näkee avoimia haastatteluja alan erilaisten ihmisten kanssa. Anonyymit palveluntarjoajat, ylellisyyskerhojen omistajat, saattajapalvelut, asiakkaat, asiantuntijat ja sosiaalityöntekijät, jotka kertovat tarinansa. Huomiota myös tiedotusvälineisiin, jotka ovat vuosien aikana julkaissut useita aiheaiheisia artikkeleita. Mielenkiintoisista aiheista keskustellaan, mukaan lukien hollantilainen prostituutiofoorumi Hookers. fi ja siihen liittyvät verkkosivustot, paikalliset asukkaat, Redlight-alueen turistit, riippumattomat asiantuntijat, terveydenhuollon työntekijät ja henkilökohtaiset mielipiteet. Dokumentti Life Scene -sarjan tulisi antaa kuva siitä, miten ihmiset ajattelevat tätä. Erityistapaus on hollantilainen kristillinen poliittinen puolue Christen-Unie, joka olisi aikaisemmin laatinut yhteispuolueidensa kanssa aloitelain, jonka mukaan asiakkaita voidaan sakottaa prostituutioon kohdistuvista epäillyistä väärinkäytöksistä. Puolue ei usko, että se peruuttaa tämän onnistuneen toimenpiteen. Tulos oli siellä. Näin puolue päätyi päätökseen. Siitä huolimatta yleinen syyttäjä mainitaan usein vakavista seksuaalisen hyväksikäytön ja hyväksikäytön tapauksista kotona ja ulkomailla. Sitten sanotaan: ihmiset haluavat olla ilmoittamatta jonkun turvallisuuden vuoksi. Nämä ovat kohokohtia, jotka sinun pitäisi ehdottomasti nähdä: miksi keskitytään Dominikaaniseen tasavaltaan, Itä-Eurooppaan, Eurooppaan, Uuteen-Seelantiin ja Aasiaan? Thaimaassa on seksimatkailua. Internetissä voit nähdä chat- ja verkkokameran ihmisten kanssa, jotka eivät ole vielä saavuttaneet aikuisuutta. Kohderyhmä käyttäjiä, jotka käyvät säännöllisesti tällä "harmaalla alueella". Hotelli kuitit. Jotkut hotellien omistajat kieltäytyvät käyttämästä asiakkaita, joiden "seikkailut" tapahtuvat täällä. Tapaamispaikat, chat-sivustot ja yhteisöt. Mikä on transsukupuolinen? Missä ihmiset tekevät rajan tekeessään tällaisia ​​sopimuksia yksityisesti? Escort-palveluntarjoajat tietylle kohderyhmälle. Show-viihde, kuten striptease ja tanssi. - - Mitä eroa laitonta ja laillista prostituutioteollisuutta on? Niiden ihmisten mielipiteet, jotka sanovat, että heidän kokemuksensa lakipalvelun kaupallisista palveluista ovat yleensä turvallisia ja hygieenisiä. Asiakkaat, jotka sivuuttavat näiden palveluntarjoajien henkilökohtaiset rajoitukset (vaatimukset), eivät ole heidän silmissään tervetulleita. Huomattakoon, että heidän henkilökohtaisten ja käyttäjän sääntöjen kunnioittaminen on erittäin tärkeää. Nykypäivän yksityisyys on erittäin tärkeätä, eikä todellisia yksityiskysymyksiä julkisteta. Se tekee dokumentista mielenkiintoisen kuinka ihmiset käsittelevät tätä yleensä. - - Kun asiakas kysyi joltakin, mitä surffaaja kaipaa eniten kuluttaja-alueella: toinen vastasi, että sukupuolikysymys oli kärjessä. Ei elintarviketeollisuus, kuten aiemmin oletettiin. Tämä on usein "käsi kädessä" tiskin kautta. Tätä korostettiin hieman ironisella äänellä.

 

İlk defa izleyici, sektördeki çeşitli insanlarla samimi röportajlar görüyor. İsimsiz servis sağlayıcılar, lüks kulüplerin sahipleri, eskort hizmetleri, müşteriler, uzmanlar ve hikayelerini anlatan sosyal hizmet uzmanları. Ayrıca bu konuda yıllar boyunca birçok makale yayınlayan medyaya da dikkat edin. Hollandalı fuhuş forumu Hookers da dahil olmak üzere ilginç konular tartışılıyor. tr ve ilgili web siteleri, yerel halk, Redlight Bölgesi'ndeki turistler, bağımsız uzmanlar, sağlık çalışanları ve bireysel görüşler. Belgesel Yaşam Sahnesi Serisi, insanların bu konuda nasıl düşündüklerinin bir resmini vermelidir. Daha önce fuhuş sektöründe şüpheli istismarlar nedeniyle müşterilerin para cezasına çarptırılabileceği ortak girişimlerle girişim faturasını tanıtan Hollandalı Hristiyan siyasi partisi Christen-Unie, özel bir durumdur. Parti, bu başarılı tedbiri geri çekeceğini düşünmüyor. Sonuç oradaydı. Parti böyle sonuçlandı. Bununla birlikte, Cumhuriyet Savcılığı Servisi, yurtiçi ve yurtdışındaki ciddi cinsel istismar ve sömürü vakaları için sıklıkla bahsedilmektedir. Sonra söyleniyor: insanlar birinin güvenliği uğruna rapor etmemeyi tercih ediyor. Kesinlikle görmeniz gereken önemli noktalar: neden Dominik Cumhuriyeti, Doğu Avrupa, Avrupa, Yeni Zelanda ve Asya'ya odaklanmak? Tayland'da seks turizmi var. İnternette henüz erişkinliğe ulaşmamış insanlarla sohbet ve web kamerası dünyasını görebilirsiniz. Bu 'gri alanı' düzenli olarak ziyaret eden bir hedef kullanıcı grubu. Otel makbuzları. Bazı otel sahipleri burada "maceralarını" yaşayabilecek müşterileri reddediyor. Toplantı yerleri, sohbet tanışma siteleri ve topluluklar. Transseksüel nedir? Özel olarak bu tür sözleşmelere girerken insanlar nerede bir çizgi çiziyorlar? Belirli bir hedef grup için eskort servis sağlayıcıları. Striptiz ve kutup dansı gibi gösteri eğlencesi. - - Yasadışı ve yasal fuhuş endüstrisi arasındaki fark nedir? Hukuk sektöründeki ticari hizmetler ile ilgili deneyimlerinin genellikle güvenli ve hijyenik olduğunu söyleyenlerin görüşleri. Bu servis sağlayıcıların kişisel sınırlarını (gereksinimleri) dikkate almayan müşteriler gözlerinde beklememektedir. Not edilen, kişisel kurallarına ve operatörün kurallarına saygılı olmanın çok büyük önem taşıdığıdır. Bugünün gizliliği çok önemlidir ve gerçek özel konular halka açıklanmaz. Belgeseli, insanların genel olarak bununla nasıl başa çıktıklarını ilginç kılıyor. - - Bir müşteri bir keresinde birisine tüketici alanında en çok neyi arzuladığını sordu: Diğeri ise seks sorununun en üstünde olduğunu söyledi. Önceden varsayıldığı gibi gıda endüstrisi değil. Bu genellikle tezgahın üzerinde "el ele" olur. Bu, seste hafif bir ironi ile vurgulandı.

 

Ji bo cara yekem temaşe dike ku temaşevan di pîşesaziyê de bi hevpeyivînên cûrbecûr re diçe gel. Xizmetkarên xizmetkarên nenas, xwedan klûbên lûksanî, karûbarên rêwîtiyê, xerîdar, pispor û xebatkarên civakî yên ku çîroka xwe vedibêjin. Her weha bala medya ku bi salan li ser vê mijarê gelek gotar weşandiye. Mijarên balkêş têne nîqaş kirin, di nav de forûmê prostatê ya Hollanda Hookers. en û malperên têkildar, niştecîhên herêmê, tûrîstên li navçeya Redlight, pisporên serbixwe, xebatkarên lênihêrîna tenduristî û nerînên kesane. Fîlma Jîngehê ya Scanoya Belgefîlm divê wêneyek bide ka mirov çawa li ser vê yekê difikire. Partiyek siyasî ya xiristiyanî ya Holandî Christen-Unie, ya ku berê dê bi hevalbendên xwe re qanûnek înîsiyatîfê bicîh bike ku bi vî rengî xerîdar ji bo binpêkirinên gumanbar ên di sektora prostatê de werin cezakirin, dozek taybetî ye. Partî nafikire ku ew ê vê pîvana serfiraz vekişîne. Encam jî hebû. Vê yekê partî encam da. Digel vê yekê, Serdozgeriya Giştî gelemperî ji bo bûyerên ciddî yên destdirêjiya seksî û karavêtinê li hundur û derveyî welêt tê behskirin. Dûv re tê gotin: xelk ji bo ewlehiya kesek raport nakin. Vê serûberên ku hûn bê guman dibînin hene: focusima li Komara Domînîkî, Ewropa Rojhilat, Ewropa, Zelanda Nû û Asyayê balê dikişînin? Li Thailandê tûrîzma cinsî heye. Li ser internetnternetê hûn dikarin li gel cîhanên chat û webcam bi mirovên ku heya naha mezin gihiştine re bibînin. Koma grûpê bikarhênerên ku bi rêkûpêk serdana vê 'devera zirav' dikin. Dezgehên otêlê. Hin xwedan otêl xerîdarên ku dibe ku "serpêhatiyên" wan li vir bigirin, red dikin. Cihên civînê, malperên chat û civatan. Transgender çi ye? Gava ku meriv di peymanên bi vî rengî de ketî meriyetê meriv xalî dikişîne? Pêşkêşvanên karûbarê Escort ji bo grûpek armancek taybetî. Pêşandana temaşevanan mîna striptîs û dansên polayê. - - isi cûdahiyek di navbera pîşesaziya nehiqûqî û qanûnî de heye? Nerînên ji kesên ku dibêjin ku ezmûnên wan ên digel karûbarên bazirganî yên di sektora dadrêsî de bi gelemperî ewle û hîjyayî ne. Mişterîyên ku bi sînorên kesane (pêdiviyên) van pêşkêşkarên xizmetê nerazî dikin, di çavên wan de ne xweş in. Ya ku tête zanîn ev e ku rêzgirtina rêgezên wan ên takekesî û yên operatorên xwedî girîngiyek giring e. Cerdevanîya îro pir girîng e û pirsgirêkên taybetî yên şexsî neyê meşandin. Ew çê dike belgefîlm balkêş dike ka mirov çawa bi gelemperî re mijûl dibin. - - Yek mişterî yekcar ji yekî pirs kir ka surfer kêfa kêfa herî li qada serfkaran kir: Ya din jî bersiv da ku pirsa cinsê li jor e. Ne pîşesaziya xwarinê wekî ku berê hatibû texmîn kirin. Ev bi gelemperî li hemberê "destê bi dest" e. Ev yek bi iron iroyek zirav di nav dengan de hate xuyang kirin.

 

观众第一次看到对业内人士的坦率采访。 匿名服务提供商,豪华俱乐部所有者,护送服务,客户,专家和社会工作者,讲述他们的故事。 多年来在此主题上发表过许多文章的媒体也要引起关注。 讨论了有趣的话题,包括荷兰卖淫论坛Hookers。 zh_CN和相关网站,当地居民,红灯区的游客,独立专家,医护人员和个人意见。 纪录片《生活场景系列》应该描绘人们对此的看法。 荷兰基督教政党Christen-Unie以前是一个特殊案例,该党此前曾与其合作方一起提出了这项倡议法案,根据该法案,顾客可因涉嫌从事卖淫活动而受到罚款。 该党认为不会撤销这一成功措施。 结果在那里。 党就是这样总结的。 尽管如此,在国内外严重的性虐待和性剥削案件中,经常提到公诉机关。 有人说:为了人的安全,人们不愿意举报。 这些是您绝对应该看到的亮点:为什么要关注多米尼加共和国,东欧,欧洲,新西兰和亚洲? 在泰国有性旅游。 在互联网上,您可以看到与尚未成年的人进行聊天和摄像头的世界。 定期访问此“灰色区域”的目标用户组。 酒店收据。 一些酒店所有者拒绝可能在这里进行“冒险活动”的顾客。 会议地点,聊天交友网站和社区。 什么是变性者? 人们私下订立此类协议时会在哪里划界? 护送特定目标群体的服务提供商。 表演娱乐节目,例如脱衣舞和钢管舞。 --非法卖淫业与合法卖淫业有什么区别? 那些表示他们在法律部门的商业服务经验通常是安全且卫生的人的意见。 忽视这些服务提供商的个人限制(要求)的客户将受到欢迎。 要注意的是,尊重他们和操作员的个人规则极为重要。 当今的隐私非常重要,真正的私人问题也没有公开。 这确实使纪录片很有趣,人们通常如何处理。 -一位顾客曾经问某人,该顾客在消费领域最渴望什么:另一位顾客回答说,性问题是最重要的。 不像以前想象的那样是食品工业。 这通常是柜台交易的“手拉手”。 声音中有些讽刺意味地强调了这一点。

 

視聴者は業界のさまざまな人々との率直なインタビューを初めて目にします。 匿名のサービスプロバイダー、高級クラブの所有者、エスコートサービス、顧客、専門家、ソーシャルワーカーがストーリーを語ります。 また、長年にわたってこの主題に関する多くの記事を発表してきたメディアへの注目。 オランダの売春フォーラムHookersを含む興味深いトピックが議論されています。 jaおよび関連Webサイト、地域住民、レッドライト地区の観光客、独立した専門家、医療従事者、個人の意見。 ドキュメンタリーライフシーンシリーズは、人々がこのことについてどう考えているかの写真を与えるべきです。 オランダのキリスト教政党Christen-Unieは、以前は共同体とともにイニシアチブ法案を導入していたため、顧客は売春部門での虐待の疑いで罰金を科せられましたが、これは特別なケースです。 党は、この成功した措置を撤回するとは思わない。 結果はそこにありました。 それが党の結論です。 それにもかかわらず、国内および海外での性的虐待および搾取の深刻な事例については、検察庁がしばしば言及されています。 それは言われる:人々は誰かの安全のために報告することを好まない。 これらはあなたが間違いなく見るべきハイライトです:ドミニカ共和国、東ヨーロッパ、ヨーロッパ、ニュージーランド、アジアに焦点を当てるのはなぜですか? タイではセックスツーリズムがあります。 インターネットでは、まだ成人に達していない人とのチャットとウェブカメラの世界を見ることができます。 この「灰色の領域」に定期的にアクセスするユーザーのターゲットグループ。 ホテルの領収書。 一部のホテル所有者は、ここで「冒険」を行う可能性のある顧客を拒否しています。 待ち合わせ場所、チャット出会い系サイト、コミュニティ。 トランスジェンダーとは何ですか? そのような契約を個人的に締結するとき、人々はどこで線を引きますか? 特定のターゲットグループのエスコートサービスプロバイダー。 ストリップショーやポールダンスなどのショーエンターテイメント。 --違法売春業界と合法売春業界の違いは何ですか? 法務部門での商業サービスの経験は一般に安全で衛生的であると言う人々からの意見。 これらのサービスプロバイダーの個人的な制限(要件)を無視するお客様は、目には歓迎されません。 注目されるのは、彼らの個人的なルールとオペレーターのルールを尊重することは非常に重要であるということです。 今日のプライバシーは非常に重要であり、実際の個人的な問題は公表されていません。 それはドキュメンタリーを人々が一般的にこれをどのように扱うか興味深いものにします。 --ある顧客は、サーファーが消費者分野で最も待ち望んでいたものを誰かに尋ねました。他の顧客は、性の問題が一番であると答えました。 以前想定されていたような食品業界ではありません。 多くの場合、これは店頭で「手をつないで」います。 これは、声にわずかな皮肉で強調されました。

 

처음으로 시청자는 업계의 다양한 사람들과 솔직한 인터뷰를 봅니다. 익명의 서비스 제공 업체, 럭셔리 클럽 소유주, 호위 서비스, 고객, 전문가 및 사회 복지사에게 이야기를 전합니다. 수년에 걸쳐이 주제에 관한 많은 기사를 발표 한 미디어에 대한 관심도 높아졌습니다. 네덜란드 매춘 포럼 후커를 포함한 흥미로운 주제에 대해 논의합니다. nl 및 관련 웹 사이트, 지역 주민, Redlight District의 관광객, 독립 전문가, 건강 관리 종사자 및 개인 의견. 다큐멘터리 라이프 씬 시리즈는 사람들이 이것에 대해 어떻게 생각 하는지를 보여 주어야합니다. 이전에 단체와 함께 이니셔티브 법안을 도입 한 네덜란드 기독교 정당 크리스틴 유니 (Christen-Unie)는 매춘 부문에서 고객이 학대가 의심되는 경우 벌금을 물을 수있는 특별한 사례입니다. 당사자는이 성공적인 조치를 철회 할 것이라고 생각하지 않습니다. 결과가있었습니다. 그것이 당사자가 결론을 내린 방법입니다. 그럼에도 불구하고, 국내외에서 심각한 성적 학대 및 착취 사건에 대해 공공 기소 서비스가 종종 언급됩니다. 사람들은 누군가의 안전을 위해보고하지 않는 것을 선호합니다. 도미니카 공화국, 동유럽, 유럽, 뉴질랜드 및 아시아에 집중해야하는 이유는 무엇입니까? 태국에는 성 관광이 있습니다. 인터넷에서 아직 성인에 도달하지 않은 사람들과 채팅 및 웹캠의 세계를 볼 수 있습니다. 이 '회색 영역'을 정기적으로 방문하는 대상 사용자 그룹. 호텔 영수증. 일부 호텔 소유자는 "모험"이있는 고객을 거부합니다. 회의 장소, 채팅 데이트 사이트 및 커뮤니티. 트랜스 젠더 란 무엇입니까? 그러한 계약을 비공개로 체결 할 때 사람들은 어디에서 선을 긋습니까? 특정 대상 그룹에 대한 서비스 제공자를 에스코트하십시오. 스트립과 극 춤과 같은 쇼 엔터테인먼트. --불법 매춘 산업과 법적 매춘 산업의 차이점은 무엇입니까? 법률 분야의 상업 서비스 경험이 일반적으로 안전하고 위생적이라고 말하는 사람들의 의견. 이 서비스 제공 업체의 개인 제한 (요구 사항)을 무시한 고객은 환영하지 않습니다. 주목할 것은 그들의 개인 규칙과 운영자의 규칙을 존중하는 것이 매우 중요하다는 것입니다. 오늘날의 개인 정보 보호는 매우 중요하며 실제 사적인 문제는 공개되지 않습니다. 다큐멘터리가 사람들이 일반적으로 어떻게 다루는지를 흥미롭게 만듭니다. -고객이 서퍼가 소비자 영역에서 가장 열망하는 것을 누군가에게 물었을 때, 다른 하나는 섹스 문제가 맨 위에 있다고 대답했습니다. 이전에 가정했던 식품 산업이 아닙니다. 이것은 종종 카운터 위에 "손을 잡고"있습니다. 이것은 목소리에서 약간의 아이러니로 강조되었습니다.

 

Kanggo pisanan, panampil ndeleng wawancara calon karo macem-macem wong ing industri kasebut. Penyedhiya layanan anonim, pemilik klub mewah, layanan ngiringan, pelanggan, ahli lan buruh sosial sing nyritakake. Uga eling babagan media sing wis nerbitake akeh artikel babagan topik iki sajrone pirang-pirang taun. Topik menarik dibahas, kalebu forum Hookers prostitusi Walanda. nl lan situs web sing gegandhengan, penduduk lokal, turis ing Distrik Redlight, ahli independen, buruh perawatan kesehatan lan pendapat individu. Series dokumentari Life dokumentasi kudu menehi gambar kepiye wong mikir babagan iki. Partai politik Yunani Walanda Christen-Unie, sing sadurunge wis ngenalake tag inisiatif karo pihak-pihak sing nggawe para pelanggan bisa didenda amarga diduga penyalahgunaan ing sektor pelacuran, yaiku kasus khusus. Partai kasebut ora mikir bakal mbatalake langkah sukses iki. Hasilé ana. Mangkene pesta kasebut rampung. Nanging, Layanan Penuntut Umum asring kasebut kanggo kasus serius saka penyalahgunaan seksual lan eksploitasi ing omah lan ing luar negeri. Pangucape: wong luwih seneng nglaporake karaharjan tumrap wong liya. Iki minangka sorotan sing penting sampeyan kudu ngerti: kenapa fokus ing Republik Dominika, Eropa Wétan, Eropa, Selandia Baru lan Asia? Ing Thailand ana pariwisata jinis. Ing internet sampeyan bisa ndeleng jagad chatting lan webcam karo wong sing durung diwasa. Klompok target pangguna sing rutin ngunjungi 'area abu-abu' iki. Resi hotel. Sawetara pamilik hotel nolak pelanggan sing bisa uga ana "petualangan" ing kene. Papan patemon, situs pacaran lan komunitas chatting. Apa transgender? Ing endi wong nggambar baris nalika mlebu perjanjian kasebut kanthi pribadi? Penyedia layanan ngiringan kanggo klompok target tartamtu. Acara hiburan kayata striptease lan tarian kutub. - - Apa bedane industri pelacuran sing ilegal lan legal? Mratelakake panemume saka wong sing ujar yen pengalaman karo layanan komersial ing sektor hukum umume aman lan higienis. Pelanggan sing ora nggatekake watesan pribadi (syarat) panyedhiya layanan iki ora ditrima. Sing kacathet yaiku babagan ngajeni aturan pribadi lan operator kasebut pancen penting banget. Privasi Dina iku penting banget lan masalah pribadi nyata ora digawe umum. Semalat nggawe dokumen kasebut narik kawigaten babagan wong liya ngatasi. - - Sawise pelanggan takon apa sing luwih dikarepake para surfer ing wilayah konsumen: liyane njawab yen pitakonan jinis ana ing ndhuwur. Ora dadi industri panganan kaya sing sadurunge nate dianggep. Iki asring "ngulungake tangan" ing counter. Iki ditekani kanthi iringan rada swara.

 

ជាលើកដំបូងដែលអ្នកមើលមើលឃើញសំភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអនាមិកម្ចាស់ក្លឹបប្រណីតសេវាកម្មអមដំណើរអតិថិជនអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលិកសង្គមដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទជាច្រើនលើប្រធានបទនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានពិភាក្សារួមទាំងវេទិកាពេស្យាចារហូឡង់ហូកឃឺ។ n និងគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រុកអ្នកទេសចរនៅស្រុកក្រហមអ្នកជំនាញឯករាជ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងយោបល់បុគ្គល។ កម្រងឯកសារឈុតឆាកជីវិតភាពយន្តឯកសារគួរតែផ្តល់រូបភាពអំពីរបៀបដែលមនុស្សគិតអំពីរឿងនេះ។ គណបក្សនយោបាយគ្រីស្ទានហូឡង់គ្រីស្ទីន - យូនីដែលកាលពីមុនធ្លាប់បានណែនាំច្បាប់ផ្តួចផ្តើមគំនិតនេះជាមួយគណបក្សនានាដែលអតិថិជនអាចត្រូវបានពិន័យចំពោះការរំលោភបំពានដែលសង្ស័យនៅក្នុងវិស័យពេស្យាចារគឺជាករណីពិសេស។ គណបក្សមិនគិតថានឹងដកវិធានការជោគជ័យនេះទេ។ លទ្ធផលគឺនៅទីនោះ។ នោះហើយជារបៀបដែលគណបក្សបានបញ្ចប់។ ទោះយ៉ាងណាសេវាកម្មអយ្យការសាធារណៈជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់ករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅផ្ទះនិងក្រៅប្រទេស។ វាត្រូវបានគេនិយាយថា: មនុស្សចូលចិត្តមិនរាយការណ៍សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃសុវត្ថិភាពរបស់នរណាម្នាក់។ ទាំងនេះគឺជាគំនួសពណ៌ដែលអ្នកគួរមើលឃើញច្បាស់៖ ហេតុអ្វីបានជាផ្តោតលើសាធារណរដ្ឋដូមីនីកានអឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបនូវែលសេឡង់និងអាស៊ី? នៅក្នុងប្រទេសថៃមានទេសចរណ៍ផ្លូវភេទ។ នៅលើអ៊ិនធរណេតអ្នកអាចមើលឃើញពិភពជជែកនិងវេបខេមជាមួយមនុស្សដែលមិនទាន់ពេញវ័យ។ ក្រុមគោលដៅនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមកលេង 'តំបន់ប្រផេះ' នេះជាទៀងទាត់។ បង្កាន់ដៃសណ្ឋាគារ។ ម្ចាស់សណ្ឋាគារខ្លះបដិសេធអតិថិជនដែលអាចមានដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេកើតឡើងនៅទីនេះ។ កន្លែងប្រជុំគេហទំព័រណាត់ជួបជជែកនិងសហគមន៍។ តើការប្តូរភេទគឺជាអ្វី? តើមនុស្សគូរបន្ទាត់នៅកន្លែងណានៅពេលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះជាលក្ខណៈឯកជន? អ្នកផ្តល់សេវាការពារសម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាក់លាក់។ ការកម្សាន្តបង្ហាញដូចជាការរាំច្រៀងនិងរបាំបង្គោល។ - - តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងឧស្សាហកម្មពេស្យាចារខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់? មតិរបស់ប្រជាជនដែលនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យច្បាប់ជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ។ អតិថិជនដែលព្រងើយកន្តើយចំពោះដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន (តម្រូវការ) របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេទេ។ អ្វីដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់គឺការគោរពច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងបទបញ្ជារបស់ប្រតិបត្តិករគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ភាពឯកជនថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបញ្ហាឯកជនពិតប្រាកដមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេ។ វាពិតជាធ្វើឱ្យឯកសារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបដែលមនុស្សដោះស្រាយរឿងនេះជាទូទៅ។ - - នៅពេលអតិថិជនសួរអ្នកណាម្នាក់ថាអ្នកដែលចង់បានអ្វីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អតិថិជន: ម្នាក់ទៀតឆ្លើយថាសំណួរនៃការរួមភេទគឺស្ថិតនៅកំពូល។ មិនមែនឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារដូចការរំពឹងទុកពីមុនទេ។ នេះច្រើនតែជា“ ដៃនៅក្នុងដៃ” នៅលើកន្លែងគិតលុយ។ នេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយសម្លេងមិនសមរម្យនៅក្នុងសម្លេង។

 

Untuk pertama kalinya pemirsa melihat wawancara jujur ​​dengan berbagai orang di industri. Penyedia layanan anonim, pemilik klub mewah, layanan pendamping, pelanggan, pakar dan pekerja sosial yang menceritakan kisah mereka. Juga perhatian untuk media yang telah menerbitkan banyak artikel tentang hal ini selama bertahun-tahun. Topik menarik dibahas, termasuk Hookers forum prostitusi Belanda. id dan situs web terkait, penduduk setempat, wisatawan di Distrik Redlight, pakar independen, pekerja perawatan kesehatan, dan pendapat individu. Seri Kehidupan Adegan dokumenter harus memberikan gambaran tentang bagaimana orang berpikir tentang hal ini. Partai politik Kristen Belanda, Christen-Unie, yang sebelumnya akan memperkenalkan RUU inisiatif dengan partai-partai lain di mana pelanggan dapat didenda karena dugaan pelanggaran di sektor pelacuran, adalah kasus khusus. Partai tidak berpikir itu akan menarik langkah sukses ini. Hasilnya ada di sana. Begitulah pesta berakhir. Meskipun demikian, Layanan Penuntut Umum sering disebut-sebut untuk kasus-kasus serius pelecehan dan eksploitasi seksual di dalam dan luar negeri. Dikatakan: orang lebih suka tidak melaporkan demi keselamatan seseorang. Inilah hal-hal menarik yang harus Anda lihat: mengapa fokus pada Republik Dominika, Eropa Timur, Eropa, Selandia Baru, dan Asia? Di Thailand ada pariwisata seks. Di internet Anda dapat melihat dunia obrolan dan webcam dengan orang-orang yang belum mencapai usia dewasa. Grup target pengguna yang secara teratur mengunjungi 'area abu-abu' ini. Tanda terima hotel. Beberapa pemilik hotel menolak pelanggan yang mungkin memiliki "petualangan" mereka di sini. Tempat rapat, chat situs kencan, dan komunitas. Apa itu transgender? Di mana orang menarik garis ketika membuat perjanjian semacam itu secara pribadi? Escort penyedia layanan untuk grup target tertentu. Pertunjukan hiburan seperti striptis dan tarian tiang. - - Apa perbedaan antara industri prostitusi ilegal dan legal? Pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa pengalaman mereka dengan layanan komersial di sektor hukum umumnya aman dan higienis. Pelanggan yang mengabaikan batasan pribadi (persyaratan) penyedia layanan ini tidak diterima di mata mereka. Yang dicatat adalah bahwa menghormati aturan pribadi mereka dan aturan operator sangat penting. Privasi hari ini sangat penting dan masalah pribadi nyata tidak dipublikasikan. Itu membuat film dokumenter menarik bagaimana orang berurusan dengan ini secara umum. - - Satu pelanggan pernah bertanya kepada seseorang apa yang paling ditunggu oleh peselancar di area konsumen: yang lain menjawab bahwa pertanyaan tentang seks ada di puncak. Bukan industri makanan seperti yang diasumsikan sebelumnya. Ini sering "bergandengan tangan" di atas meja. Ini ditekankan dengan sedikit ironi dalam suara.

 

Buat kali pertama penonton melihat wawancara yang terang dengan pelbagai orang dalam industri. Pembekal perkhidmatan tanpa nama, pemilik kelab mewah, perkhidmatan pengiring, pelanggan, pakar dan pekerja sosial yang menceritakan kisah mereka. Juga perhatian kepada media yang telah menerbitkan banyak artikel mengenai subjek ini selama ini. Topik yang menarik dibincangkan, termasuk forum pelacur Belanda. en dan laman web yang berkaitan, penduduk tempatan, pelancong di Daerah Redlight, pakar bebas, pekerja penjagaan kesihatan dan pendapat individu. Siri Kehidupan dokumenter perlu memberi gambaran bagaimana orang berfikir tentang perkara ini. Parti politik Kristian Belanda Christen-Unie, yang sebelum ini akan memperkenalkan bil inisiatif dengan pihak-pihaknya yang mana pelanggan boleh didenda kerana penyalahgunaan yang disyaki dalam sektor pelacuran, adalah kes yang istimewa. Parti itu tidak fikir ia akan menarik balik langkah yang berjaya ini. Hasilnya ada di sana. Itulah bagaimana parti itu menyimpulkan. Walau bagaimanapun, Perkhidmatan Pendakwaan Awam sering disebut untuk kes-kes yang serius dalam penyalahgunaan dan eksploitasi seksual di rumah dan di luar negara. Kemudian dikatakan: orang lebih suka tidak melaporkan demi keselamatan seseorang. Ini adalah sorotan yang pasti anda nampak: mengapa fokus kepada Republik Dominican, Eropah Timur, Eropah, New Zealand dan Asia? Di Thailand terdapat pelancongan seks. Di internet, anda dapat melihat dunia sembang dan webcam dengan orang yang belum mencapai dewasa. Kumpulan sasaran pengguna yang kerap melawat 'kawasan kelabu' ini. Resit hotel. Sesetengah pemilik hotel menolak pelanggan yang mungkin mempunyai "petualangan" mereka di sini. Tempat pertemuan, tapak temu janji dan komuniti sembang dating. Apakah transgender? Di manakah orang membuat garis apabila memasuki perjanjian tersebut secara peribadi? Penyedia perkhidmatan pengiring untuk kumpulan sasaran tertentu. Acara hiburan seperti striptis dan tarian tiang. - - Apakah perbezaan antara industri pelacuran haram dan undang-undang? Pendapat daripada orang yang mengatakan bahawa pengalaman mereka dengan perkhidmatan komersial dalam sektor undang-undang umumnya selamat dan bersih. Pelanggan yang mengabaikan had peribadi (keperluan) pembekal perkhidmatan ini tidak dialu-alukan di mata mereka. Apa yang diperhatikan ialah menghormati peraturan peribadi dan pengendali mereka adalah sangat penting. Privasi hari ini sangat penting dan isu-isu peribadi sebenar tidak dipublikasikan. Ia menjadikan dokumentari menarik bagaimana orang menangani perkara ini secara umum. - - Seorang pelanggan pernah bertanya kepada seseorang tentang apa yang surfer merindui yang paling banyak di kawasan pengguna: yang lain menjawab bahawa persoalan seks berada di atas. Bukan industri makanan seperti yang diandaikan sebelumnya. Ini selalunya "bersilang" di kaunter. Ini ditekankan dengan sedikit ironi dalam suara itu.

 

Sa kauna-unahang pagkakataon nakikita ng manonood ang mga panayam sa pakikipanayam sa iba't ibang mga tao sa industriya. Ang mga hindi nagpapakilalang tagabigay ng serbisyo, may-ari ng mga luxury club, serbisyo ng escort, mga customer, eksperto at mga social worker na nagsasabi sa kanilang kuwento. Gayundin pansin para sa media na nai-publish ng maraming mga artikulo tungkol sa paksang ito sa mga taon. Ang mga kagiliw-giliw na paksa ay tinalakay, kabilang ang Dutch prostitution forum Hookers. tl at mga kaugnay na website, mga lokal na residente, turista sa Redlight District, mga independiyenteng eksperto, manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan at opinyon ng indibidwal. Ang dokumentaryo ng Life Scene Series ay dapat magbigay ng larawan kung paano iniisip ng mga tao tungkol dito. Ang partidong pampulitika ng Dutch na si Christen-Unie, na dati nang nagpakilala sa panukalang batas sa mga co-partido na kung saan ang mga customer ay maaaring mabayaran ng hinihinalang pang-aabuso sa sektor ng prostitusyon, ay isang espesyal na kaso. Hindi inakala ng partido na aalisin ang matagumpay na panukalang ito. Ang resulta ay doon. Iyon ay kung paano natapos ang partido. Gayunpaman, madalas na binanggit ang Pampublikong Pag-uusig sa Serbisyo para sa mga malubhang kaso ng pang-aabuso sa sekswal at pagsasamantala sa bahay at sa ibang bansa. Pagkatapos ay sinabi: Mas pinipili ng mga tao na huwag mag-ulat para sa kaligtasan ng isang tao. Ito ang mga highlight na dapat mong makita: bakit nakatuon sa Dominican Republic, Eastern Europe, Europe, New Zealand at Asia? Sa Thailand mayroong turismo sa sex. Sa internet maaari mong makita ang mundo ng chat at webcam sa mga taong hindi pa nakakamit ang pang-adulto. Isang target na pangkat ng mga gumagamit na regular na bumibisita sa 'grey area' na ito. Mga resibo ng hotel. Ang ilang mga may-ari ng hotel ay tumanggi sa mga customer na maaaring magkaroon ng kanilang "pakikipagsapalaran" na naganap dito. Mga lugar ng pagpupulong, mga site sa pakikipag-chat at komunidad. Ano ang isang transgender? Saan ang mga tao ay gumuhit ng linya kapag pumapasok sa naturang mga kasunduan sa pribado? Mga tagabigay ng serbisyo sa pag-escort para sa isang tukoy na pangkat na target. Ang palabas sa libangan tulad ng striptease at pole dancing. - - Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng iligal at ligal na industriya ng prostitusyon? Ang mga opinyon mula sa mga taong nagsasabi na ang kanilang mga karanasan sa mga serbisyong komersyal sa ligal na sektor ay karaniwang ligtas at kalinisan. Ang mga kustomer na hindi pinapansin ang mga personal na limitasyon (mga kinakailangan) ng mga service provider na ito ay hindi tinatanggap sa kanilang mga mata. Ang nabanggit ay ang pagrespeto sa kanilang personal na mga patakaran at ang mga operator ay napakahalaga. Napakahalaga ng privacy ngayon at ang totoong mga pribadong isyu ay hindi ginawang publiko. Ginagawa nitong kagiliw-giliw ang dokumentaryo kung paano haharapin ang mga tao sa pangkalahatan. - - Nang tanungin ng isang customer ang isang tao kung ano ang pinakahihintay ng pinakamahalaga sa lugar ng mamimili: ang iba ay sumagot na ang tanong ng sex ay nasa tuktok. Hindi ang industriya ng pagkain tulad ng dati nang ipinapalagay. Ito ay madalas na "magkasama" sa counter. Ito ay binigyang diin ng bahagyang irony sa tinig.

 

เป็นครั้งแรกที่ผู้ชมได้เห็นการสัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมากับผู้คนมากมายในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการที่ไม่ระบุชื่อเจ้าของคลับหรูบริการคุ้มกันลูกค้าผู้เชี่ยวชาญและนักสังคมสงเคราะห์ที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา ยังให้ความสนใจกับสื่อที่ตีพิมพ์บทความจำนวนมากในเรื่องนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หัวข้อที่น่าสนใจจะถูกกล่าวถึงรวมถึงฟอรั่มโสเภณีโสเภณีดัตช์ nl และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องประชาชนในท้องถิ่นนักท่องเที่ยวในเขต Redlight ผู้เชี่ยวชาญอิสระผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพและความคิดเห็นส่วนบุคคล สารคดี Life Scene Series ควรให้ภาพว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ Christen-Unie พรรคการเมืองคริสเตียนชาวดัตช์ซึ่งก่อนหน้านี้จะได้นำใบเรียกเก็บเงินที่มีความคิดริเริ่มร่วมกับพรรคร่วมของตนซึ่งลูกค้าสามารถถูกปรับสำหรับการละเมิดที่น่าสงสัยในภาคการค้าประเวณีเป็นกรณีพิเศษ พรรคไม่คิดว่ามันจะถอนมาตรการที่ประสบความสำเร็จนี้ ผลที่ได้ก็คือ นั่นเป็นวิธีที่พรรคสรุป อย่างไรก็ตามบริการการฟ้องร้องทางกฎหมายมักถูกกล่าวถึงในกรณีร้ายแรงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้คนไม่ต้องการรายงานเพื่อความปลอดภัยของใครบางคน นี่คือไฮไลท์ที่คุณควรเห็นอย่างแน่นอน: เหตุใดจึงให้ความสำคัญกับสาธารณรัฐโดมินิกันยุโรปตะวันออกยุโรปนิวซีแลนด์และเอเชีย ในประเทศไทยมีการท่องเที่ยวทางเพศ บนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถเห็นโลกแห่งการแชทและเว็บแคมกับผู้ที่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ที่เข้าชม 'พื้นที่สีเทา' นี้เป็นประจำ ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม เจ้าของโรงแรมบางคนปฏิเสธลูกค้าที่อาจมี "การผจญภัย" เกิดขึ้นที่นี่ สถานที่นัดพบเว็บไซต์หาคู่แชทและชุมชน นักแปลคืออะไร? ผู้คนวาดเส้นเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการส่วนตัว? ผู้ให้บริการ Escort สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การแสดงเพื่อความบันเทิงเช่นเปลื้องผ้าและเต้นเสา - - อะไรคือความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมการค้าประเวณีและผิดกฎหมาย? ความคิดเห็นจากผู้ที่กล่าวว่าประสบการณ์ของพวกเขากับบริการเชิงพาณิชย์ในภาคกฎหมายนั้นปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ลูกค้าที่เพิกเฉยต่อข้อ จำกัด ส่วนตัว (ข้อกำหนด) ของผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่ได้รับการต้อนรับ สิ่งที่สังเกตได้คือการเคารพกฎส่วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความเป็นส่วนตัวในวันนี้มีความสำคัญมากและปัญหาส่วนตัวที่แท้จริงไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ มันทำให้สารคดีน่าสนใจว่าผู้คนจัดการกับเรื่องนี้โดยทั่วไปอย่างไร - - เมื่อลูกค้าถามถึงสิ่งที่นักโต้คลื่นต้องการมากที่สุดในพื้นที่ผู้บริโภค: อีกคนหนึ่งตอบว่าคำถามเรื่องเพศอยู่ที่ด้านบนสุด ไม่ใช่อุตสาหกรรมอาหารตามที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งมักจะเป็น "จับมือ" ที่เคาน์เตอร์ สิ่งนี้ถูกเน้นด้วยเสียงประชดเล็กน้อย

 

Die kyker sien vir die eerste keer openhartige onderhoude met verskillende mense in die bedryf. Die anonieme diensverskaffers, eienaars van luukse klubs, begeleidingsdienste, kliënte, kundiges en maatskaplike werkers wat hul verhaal vertel. Aandag ook vir die media wat deur die jare talle artikels oor hierdie onderwerp gepubliseer het. Interessante onderwerpe word bespreek, waaronder die Nederlandse prostitusieforum Hookers. af en verwante webwerwe, plaaslike inwoners, toeriste in die Redlight-distrik, onafhanklike kundiges, gesondheidsorgwerkers en individuele menings. Die dokumentêre Life Scene Series behoort 'n beeld te gee van hoe mense hieroor dink. Die Nederlandse Christelike politieke party Christen-Unie, wat voorheen die inisiatiefwetsontwerp saam met sy medepartye sou ingestel het waarop kliënte beboet kan word weens vermoedelike misbruik in die prostitusiesektor, is 'n spesiale saak. Die party meen nie hy sal hierdie suksesvolle maatreël onttrek nie. Die resultaat was daar. Dit is hoe die party afgesluit het. Desondanks word die Openbare Vervolgingsdiens dikwels genoem vir ernstige gevalle van seksuele mishandeling en uitbuiting tuis en in die buiteland. Daar word dan gesê: mense verkies om nie aan te meld ter wille van iemand se veiligheid nie. Dit is die hoogtepunte wat u beslis moet sien: waarom fokus u op die Dominikaanse Republiek, Oos-Europa, Europa, Nieu-Seeland en Asië? In Thailand is daar sekstoerisme. Op die internet sien u die wêreld van gesels en webkamera met mense wat nog nie volwassenheid bereik het nie. 'N Teikengroep gebruikers wat gereeld hierdie' grys gebied 'besoek. Hotelontvangste. Sommige hotel-eienaars weier dat kliënte wat hul "avonture" mag hê hier plaasvind. Byeenkomplekke, gesels-afspraakwebwerwe en gemeenskappe. Wat is 'n transgender? Waar trek mense 'n streep as hulle privaat sulke ooreenkomste aangaan? Begeleier-diensverskaffers vir 'n spesifieke teikengroep. Die vermaak soos striptease en pole-dans. - Wat is die verskil tussen die onwettige en wettige prostitusiebedryf? Menings van mense wat sê dat hul ervarings met kommersiële dienste in die regsektor oor die algemeen veilig en higiënies is. Kliënte wat die persoonlike perke (vereistes) van hierdie diensverskaffers ignoreer, is nie welkom in hul oë nie. Wat opgemerk word, is dat die respek van hul persoonlike reëls en die van die operateur van groot belang is. Die privaatheid van vandag is baie belangrik en regte privaatprobleme word nie openbaar gemaak nie. Dit maak die dokumentêr egter interessant hoe mense hieroor in die algemeen omgaan. - - Een kliënt het eenkeer iemand gevra waarna die surfer die meeste op die verbruikersgebied verlang: die ander een antwoord dat die vraag na seks aan die bopunt was. Nie die voedselbedryf soos voorheen aanvaar is nie. Dit is dikwels 'hand aan hand' oor die toonbank. Dit is beklemtoon met 'n effense ironie in die stem.

 

पहली बार दर्शक उद्योग में विभिन्न लोगों के साथ स्पष्ट साक्षात्कार देखता है। अनाम सेवा प्रदाता, लक्जरी क्लबों के मालिक, अनुरक्षण सेवाएं, ग्राहक, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी कहानी बताते हैं। मीडिया के लिए भी ध्यान जिसने इस विषय पर वर्षों में कई लेख प्रकाशित किए हैं। डच वेश्यावृत्ति फोरम हूकर्स सहित दिलचस्प विषयों पर चर्चा की जाती है। en और संबंधित वेबसाइट, स्थानीय निवासी, रेडलाइट जिले के पर्यटक, स्वतंत्र विशेषज्ञ, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और व्यक्तिगत राय। डॉक्यूमेंट्री लाइफ सीन सीरीज को इस बारे में लोगों की सोच के बारे में जानकारी देनी चाहिए। डच ईसाई राजनीतिक पार्टी क्रिस्टन-यूनी, जिसने पहले पहल अपनी सह-पार्टियों के साथ पहल बिल पेश किया होगा, जिसमें ग्राहकों को वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में संदिग्ध गालियों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, एक विशेष मामला है। पार्टी को नहीं लगता कि वह इस सफल उपाय को वापस लेगी। नतीजा वहीं था। इस तरह पार्टी का समापन हुआ। फिर भी, सार्वजनिक अभियोजन सेवा का अक्सर घर और विदेश में यौन शोषण और शोषण के गंभीर मामलों के लिए उल्लेख किया जाता है। तब यह कहा जाता है: लोग किसी की सुरक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करना पसंद करते हैं। ये मुख्य आकर्षण हैं जो आपको निश्चित रूप से देखने चाहिए: डोमिनिकन गणराज्य, पूर्वी यूरोप, यूरोप, न्यूजीलैंड और एशिया पर ध्यान क्यों दें? थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म है। इंटरनेट पर आप उन लोगों के साथ चैट और वेबकैम की दुनिया देख सकते हैं जो अभी तक वयस्कता तक नहीं पहुंचे हैं। उपयोगकर्ताओं का एक लक्षित समूह जो नियमित रूप से इस 'ग्रे एरिया' पर जाते हैं। होटल की रसीदें। कुछ होटल मालिक उन ग्राहकों को मना कर देते हैं जिनके यहाँ "रोमांच" हो सकता है। मीटिंग स्थल, चैट डेटिंग साइट और समुदाय। ट्रांसजेंडर क्या है? निजी में इस तरह के समझौतों में प्रवेश करने पर लोग एक रेखा कहां खींचते हैं? एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए एस्कॉर्ट सेवा प्रदाता। शो मनोरंजन जैसे स्ट्रिपटीज़ और पोल डांसिंग। - - अवैध और कानूनी वेश्यावृत्ति उद्योग के बीच अंतर क्या है? ऐसे लोगों से राय, जो कहते हैं कि कानूनी क्षेत्र में वाणिज्यिक सेवाओं के साथ उनके अनुभव आम तौर पर सुरक्षित और स्वच्छ हैं। जो ग्राहक इन सेवा प्रदाताओं की व्यक्तिगत सीमाओं (आवश्यकताओं) की उपेक्षा करते हैं, उनकी आंखों में स्वागत नहीं है। जो उल्लेख किया गया है, वह यह है कि उनके व्यक्तिगत नियमों और ऑपरेटर के सम्मान का बहुत महत्व है। आज की गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तविक निजी मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यह वृत्तचित्र को दिलचस्प बनाता है कि लोग सामान्य रूप से इससे कैसे निपटते हैं। - - एक ग्राहक ने एक बार किसी से पूछा कि सर्फर उपभोक्ता क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक किस लिए रहता है: दूसरे ने उत्तर दिया कि सेक्स का सवाल सबसे ऊपर था। खाद्य उद्योग नहीं जैसा कि पहले मान लिया गया था। यह अक्सर काउंटर पर "हाथ में हाथ" होता है। आवाज में हल्की विडंबना के साथ इस पर जोर दिया गया।

 

لأول مرة يرى المشاهد مقابلات صريحة مع مختلف الأشخاص في هذه الصناعة. مزودي الخدمة المجهولين ، أصحاب النوادي الفاخرة ، خدمات المرافقة ، العملاء ، الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين الذين يروون قصتهم. أيضا الانتباه إلى وسائل الإعلام التي نشرت العديد من المقالات حول هذا الموضوع على مر السنين. وتناقش الموضوعات المثيرة للاهتمام ، بما في ذلك منتدى البغاء الهولندي هوكرز. nl والمواقع ذات الصلة والمقيمين المحليين والسياح في منطقة Redlight والخبراء المستقلين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والآراء الفردية. يجب أن تقدم سلسلة مشهد الحياة الوثائقية صورة لكيفية تفكير الناس في هذا الأمر. يعتبر الحزب السياسي المسيحي الهولندي كريستين يوني ، الذي كان سيُقدم في السابق مشروع المبادرة مع أحزابه المشتركة التي يمكن من خلالها تغريم العملاء بسبب الانتهاكات المشتبه بها في قطاع الدعارة ، حالة خاصة. لا يعتقد الحزب أنه سيسحب هذا الإجراء الناجح. وكانت النتيجة هناك. هكذا اختتم الحزب. ومع ذلك ، فإن النيابة العامة غالباً ما يتم ذكرها في حالات الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي الخطيرة في الداخل والخارج. ثم يقال: الناس يفضلون عدم الإبلاغ من أجل سلامة شخص ما. هذه هي النقاط البارزة التي يجب أن تراها بالتأكيد: لماذا التركيز على جمهورية الدومينيكان وأوروبا الشرقية وأوروبا ونيوزيلندا وآسيا؟ في تايلاند هناك السياحة الجنسية. على الإنترنت ، يمكنك رؤية عالم الدردشة وكاميرا الويب مع أشخاص لم يبلغوا سن الرشد. مجموعة مستهدفة من المستخدمين الذين يزورون هذه "المنطقة الرمادية" بانتظام. إيصالات الفندق. يرفض بعض مالكي الفنادق العملاء الذين قد يحصلون على "مغامراتهم" هنا. أماكن الاجتماعات ومواقع الدردشة والمواقع التي يرجع تاريخها. ما هو المتحولين جنسيا؟ أين يرسم الناس خطًا عند الدخول في مثل هذه الاتفاقات على انفراد؟ مرافقة مقدمي الخدمات لمجموعة مستهدفة محددة. الترفيه تظهر مثل التعري والرقص القطب. ما الفرق بين صناعة الدعارة غير القانونية؟ آراء الأشخاص الذين يقولون إن تجاربهم مع الخدمات التجارية في القطاع القانوني آمنة وصحية بشكل عام. العملاء الذين يتجاهلون الحدود (المتطلبات) الشخصية لمقدمي الخدمات هؤلاء غير مرحب بهم في نظرهم. تجدر الإشارة إلى أن احترام قواعدهم الشخصية وقواعد المشغل له أهمية كبيرة. تعد خصوصية اليوم مهمة للغاية ولا يتم نشر القضايا الخاصة الحقيقية على الملأ. إنها تجعل الفيلم الوثائقي ممتعًا كيف يتعامل الناس مع هذا بشكل عام. - - بمجرد أن يسأل أحد العملاء شخصًا ما الذي يتوق إليه الراكب أكثر من غيره في منطقة المستهلك: أجاب الآخر أن مسألة الجنس كانت في الأعلى. ليس صناعة المواد الغذائية كما كان يفترض سابقا. هذا هو في كثير من الأحيان "يدا بيد" على العداد. تم التأكيد على ذلك بسخرية طفيفة في الصوت.

 

צום ערשטן מאָל זעהט דער צוקוקער אָפנהאַרציק ינטערוויוז מיט פארשידענע מענטשן אין די אינדוסטריע. די אַנאָנימע באַנוצערס סערוויס פּראַוויידערז, אָונערז פון לוקסוס קלאַבז, באַגלייטן באַדינונגס, קאַסטאַמערז, עקספּערץ און געזעלשאַפטלעך וואָרקערס וואָס דערציילן זייער געשיכטע. אויך ופמערקזאַמקייט פֿאַר די מידיאַ וואָס האט פארעפנטלעכט פילע אַרטיקלען וועגן דעם טעמע איבער די יאָרן. טשיקאַווע טעמעס זענען דיסקאַסט, אַרייַנגערעכנט די האָלאָקקערס פאָרום האָאָקערס. nl און פֿאַרבונדענע וועבסיטעס, היגע רעזידאַנץ, טוריס אין די Redlight דיסטריקט, פרייַ עקספּערץ, געזונט זאָרגן טוערס און יחיד מיינונגען. די דאַקיומענטערי לעבן סצענע סעריע זאָל געבן אַ בילד פון ווי מענטשן טראַכטן וועגן דעם. די האָלענדיש קריסטלעך פּאָליטיש פּאַרטיי טשריסטען-וני, וואָס ביז אַהער וואָלט ינטראָודוסט די איניציאטיוו רעכענונג מיט זיין קאָ-פּאַרטיעס, אין וועלכע קאַסטאַמערז קענען זיין פיינד פֿאַר סאַספּעקטיד אַביוזיז אין די פּראָסטיטוציע סעקטאָר, איז אַ ספּעציעל פאַל. די פארטיי האלט נישט אז זי וועט צוריקציען די סוקסעספולע מאס. דער רעזולטאַט איז געווען דאָרט. אַז ס ווי די פּאַרטיי געפונען. פונדעסטוועגן, די פּובליק פּראָקורירונג סערוויס איז אָפט דערמאנט פֿאַר ערנסט קאַסעס פון געשלעכט זידלען און עקספּלויטיישאַן אין שטוב און אין אויסלאנד. דערנאָך איז געזאָגט: מען בעסער וועלן נישט באַריכט צוליב זיכערקייט פון עמעצער. דאָס זענען די כיילייץ וואָס איר זאָל באשטימט זען: וואָס פאָקוס אויף די דאָמיניקאַן רעפובליק, מזרח אייראָפּע, אייראָפּע, ניו זילאַנד און אזיע? אין טיילאַנד עס איז געשלעכט טוריזם. אויף דער אינטערנעץ איר קענען זען די וועלט פון שמועסן און וועבקאַם מיט מענטשן וואָס האָבן נישט נאָך ריטשט אַדאַלטכוד. א ציל גרופּע פון ​​ניצערס וואָס קעסיידער באַזוכן דעם 'גרוי געגנט'. האָטעל ריסיץ. עטלעכע האָטעל אָונערז אָפּזאָגן קאַסטאַמערז וואָס קען האָבן זייער "אַדווענטשערז" נעמען אָרט דאָ. פאַרזאַמלונג ערטער, שמועסן דייטינג זייטלעך און קהילות. וואָס איז אַ טראַנסגענדער? וווּ טאָן מענטשן ציען אַ שורה ווען זיי אַרייַן אַזאַ אַגרימאַנץ אין פּריוואַט? באַגלייטן סערוויס פּראַוויידערז פֿאַר אַ ספּעציפיש ציל גרופּע. די ווייַזן פאַרווייַלונג אַזאַ ווי סטריפּטיז און פלאָקן דאַנסינג. - - וואָס איז די חילוק צווישן די ומלעגאַל און לעגאַל פּראָסטיטוציע אינדוסטריע? מיינונגען פון מענטשן וואָס זאָגן אַז זייער יקספּיריאַנסיז מיט געשעפט באַדינונגען אין דער לעגאַל סעקטאָר זענען בכלל זיכער און היגיעניק. קאַסטאַמערז וואָס איגנאָרירן די פערזענלעכע לימאַץ (באדערפענישן) פון די סערוויס פּראַוויידערז זענען נישט באַגריסונג אין זייער אויגן. וואָס איז אנגעוויזן איז אַז ריספּעקטינג זייער פערזענלעכע כּללים און די פון דער אָפּעראַטאָר איז פון ריזיק וויכטיקייט. די היינט ס פּריוואַטקייט איז זייער וויכטיק און פאַקטיש פּריוואַט ישוז זענען נישט ארויס עפנטלעך. דאָס מאכט די דאַקיומענטערי טשיקאַווע ווי מענטשן האַנדלען מיט דעם אין אַלגעמיין. - - אַמאָל אַ קונה געפרעגט עמעצער וואָס די סורפער לאָנגד פֿאַר די מערסט אין די קאַנסומער געגנט: די אנדערע געענטפערט אַז די קשיא פון געשלעכט איז געווען אין דער שפּיץ. ניט די עסנוואַרג אינדוסטריע ווי ביז אַהער אנגענומען. דאָס איז אָפט "האַנט אין האַנט" איבער די טאָמבאַנק. דאָס איז אונטערגעשטראָכן מיט אַ קליין איראָניע אין דעם קול.

 

Pou la pwemye fwa visualiseur a wè entèvyou fran ak divès kalite moun nan endistri an. Founisè sèvis anonim, pwopriyetè klib liksye, sèvis eskòt, kliyan, ekspè ak travayè sosyal ki rakonte istwa yo. Epitou atansyon pou medya yo ki te pibliye anpil atik sou sijè sa a pandan tout ane yo. Sijè enteresan yo ap diskite, ki gen ladan Olandè fowòm nan Hookers pwostitisyon. nl ak sit entènèt ki gen rapò, rezidan lokal yo, touris nan Distri Redlight, ekspè endepandan, travayè swen sante ak opinyon endividyèl. Dokimantè Seri Sèn Lavi a ta dwe bay yon foto sou ki jan moun panse sou sa. Kretyen pati politik kretyen Olandè a Christen-Unie, ki te deja te entwodwi bòdwo a inisyativ ak ko-pati li yo kijan kliyan yo ka peye amann pou abi ke yo sispèk nan sektè a pwostitisyon, se yon ka espesyal. Pati a pa panse ke li pral retire mezi sa a siksè. Rezilta a te la. Sa a ki jan pati a konkli. Malgre sa, se Sèvis jidisyè piblik la souvan mansyone pou ka grav nan abi seksyèl ak eksplwatasyon nan kay ak aletranje. Lè sa a, li te di: moun ki pito pa rapòte pou dedomajman pou sekirite yon moun nan. Sa yo se En ke ou ta dwe definitivman wè: poukisa konsantre sou Repiblik Dominikèn, Ewòp lès, Ewòp, New Zeland ak Azi? Nan Thailand gen touris sèks. Sou entènèt la ou ka wè mond lan nan chat ak webcam ak moun ki poko rive nan laj granmoun. Yon gwoup sib itilizatè yo ki vizite regilyèman zòn sa a 'gri'. Otèl resi. Gen kèk pwopriyetè otèl refize kliyan ki ka gen "avantur" yo pran plas isit la. Reyinyon kote, chat sit sit ak kominote yo. Ki sa ki se yon transganr? Ki kote moun trase yon liy lè yo antre nan akò sa yo an prive? Eskòt sèvis founisè pou yon gwoup sib espesifik. Divètisman an montre tankou stritiz ak poto danse. - - Ki diferans ki genyen ant endistri ilegal e legal pou pwostitisyon an? Opinyon ki soti nan moun ki di ke eksperyans yo ak sèvis komèsyal nan sektè legal la se jeneralman san danje epi ijyenik. Kliyan ki inyore limit yo pèsonèl (kondisyon) nan founisè sèvis sa yo pa akeyi nan je yo. Ki sa ki note se ke respekte règleman pèsonèl yo ak sa yo ki nan operatè a se nan enpòtans menmen. Vi prive jodi a trè enpòtan ak reyèl pwoblèm prive yo pa te fè piblik la. Li fè dokimantè enteresan an ki jan moun fè fas ak sa a an jeneral. - - Yon fwa ke yon kliyan mande yon moun ki sa surfe a anvi pou pi a nan zòn nan konsomatè: lòt la reponn ke kesyon an nan fè sèks te nan tèt la. Se pa endistri a manje jan sa te deja sipoze. Sa a se souvan "men nan men" sou kontwa an. Sa a te mete aksan sou ak yon iwoni ti tay nan vwa a.