Legal vs Illegal: The Taboo industry

Submitted by News_Time on Thu, 02/11/2021 - 21:52

Legal vs Illegal: The Taboo industry (Docuseries)

 

Cover
 


 

Go to Archive, click here ... (Coming soon)

 

A scene in which YouTube presenter AngelX will take a look at the Taboo industry in the Netherlands, Belgium, Germany and other surrounding places. The presenter looks up the tension where anonymous people temporarily stay to experience their own way of having fun as adults. The productions were co-created by Neon ads .com and virtually free to view. A visitor can also download these reports for private use. The Taboo industry has several areas where eroticism, sex and peculiar activities have recently enjoyed popularity among those who see themselves as diversity individuals. It's about things that someone would rather keep to themselves and don't care about the world. Is there such a thing as a hairdresser in combination with a delicious relaxation massage at a multi-payment? Or does there really be such a thing as object love where someone becomes fascinated by looking or feeling a dead object alone? What exactly is fetishism? Can an expert explain this definition to us? What is pole dancing? And can this also be done with people of a certain age for, for example, a special occasion? Can anyone be sexual or pansexual at all? Is this normal? How do you see someone who gets seduced by wearing women's clothing when it's a man or who has a tendency to turn into a woman? What do we mean by people who visit a sex line or webcam? Are they concerned about the visual or are there any illegal sex arrangements with these some (anonymous) performers at all. If you're looking for an exciting or strange date, what's this supposed to be for you? Is there love for an animal that is different from just taking care of it and going a step further? Can someone also enter into a relationship with a younger or older age group? Or that he/she is attracted to extremely younger or older peers? How do you actually see voyeurism or SM or BDSM when regular sex doesn't mean much to you anymore? Here's a short scene in which the presenter asks an anonymous person about his obsession with smelling worn heels or touching a leather sofa that must be well stocked after a heavy woman has sat on it. Fetishism is a broad concept. The scene we're talking about is this ...

 

We asked an anonymous person if many sex workers should have forced sex with men or other type of sex. Does this really occur and is really called the illegal circuit where the police get a lot of insight into this, but this does not let the outside world know for fear of being threatened? Or should we think of Colombia where women are very vulnerable and the outside world sees nothing? We asked anonymous individuals on the condition that they preserve privacy for others. Is there a dating site or D*** Web where you can book many of all providers, regardless of what is legally allowed? AngelX brought it up. She asked someone who wished to remain anonymous if it was possible to book a mother with her child for an act like a performance. You can think of a dance or some role that has purely to do with entertainment and what you pay for. What is this about and does it cost a lot of money? How far does someone go to get really high from a blow?

 

Want to hear more of this? See more of this Life Scene Extreme.

 

Een scène waarin YouTube presentatrice AngelX een kijkje gaat nemen in de Taboe industrie in Nederland, België, Duitsland en andere omringende plaatsen. De presentatrice zoekt de spanning op waar anonieme mensen tijdelijk verblijven om als volwassene hun eigen manier van plezier te mee te maken. De producties zijn mede tot stand gebracht door Neon-ads .com en vrijwel gratis te bekijken. Ook kan een bezoeker deze reportages downloaden voor privégebruik. De Taboe industrie kent diverse gebieden waar erotiek, seks en eigenaardige activiteiten de laatste tijd populariteit geniet onder volwasenen en zij die zich zien als diversiteit-individu. Het gaat om dingen die iemand liever voor zichzelf houdt en de wereld niet aangaat. Bestaat er zoiets als kapper in combinatie met een heerlijke ontspanningsmassage bij meerbetaling? Of bestaat echt zoiets als objectenliefde waarbij iemand gefascineerd raakt door het alleen kijken of voelen van een dood voorwerp? Wat is fetisjisme precies? Kan een expert deze definitie voor ons gaan uitleggen? Wat is paaldansen? En kan dit ook met personen vanaf een bepaalde leeftijd voor bijvoorbeeld een speciale gelegenheid? Kan iemand überhaupt Aseksueel zijn of panseksueel? Is dit wel normaal? Hoe zie jij iemand die verleidt raakt door het dragen van dameskleding terwijl het om een man gaat of dat hij de neiging heeft zich te laten veranderen tot een vrouw? Wat verstaan we onder personen die een sekslijn of webcam bezoeken? Gaat het hen om het visuele of worden er überhaupt illegale seksafspraken met deze sommige (anonieme) performers gemaakt. Wanneer je op zoek bent naar een spannende of vreemde date, wat moet dit dan voor je zijn? Bestaat liefde voor een dier die anders is dan deze alleen maar te verzorgen en gaat men een stapje verder? Kan iemand ook een relatie aangaan met een jongere of oudere leeftijdsgenoot? Of dat hij / zij zich aangetrokken voelt tot extreem jongere of oudere leeftijdsgenoten? Hoe zie jij voyeurisme of SM of BDSM eigenlijk als gewone seks niet veel meer voor jou iets betekent? Hier alvast een korte scène waarin de presentatrice vragen stelt aan een anoniem persoon over zijn obsessie voor het ruiken van gedragen hakken of het aanraken van een lederen bank die goed gevuld moet zijn nadat een zware vrouw erop heeft gezeten. Fetisjisme is een breed begrip. De scène waar we het over hebben is deze ...

 

We vroegen aan een anoniem persoon of veel sekswerkers onder dwang seks moeten bedrijven met mannen of andere type sekse. Komt dit wel voor en heet echt het illegale circuit waar de politie veel inzicht hierover krijgt, maar dit de buitenwereld niet laat weten uit angst om bedreigd te worden? Of moeten we denken aan Colombia waar vrouwen erg kwetsbaar zijn en de buitenwereld niets van ziet? We vroegen het aan anonieme personen op voorwaarde dat ze de privacy voor anderen te bewaren. Bestaat er een datingsite of D*** Web waar je veel van alle aanbieders kan boeken, ongeacht het wettelijke is toegestaan? AngelX begon erover. Zij vroeg iemand die anoniem wenste te blijven of het mogelijk was een moeder met haar kind te boeken voor een act zoals bij een voorstelling. Je kan denken aan een dansje of een of andere rol speelt die puur te maken heeft met entertainment en waar je voor betaalt. Om wat gaat dit dan en kost dit veel geld? Hoe ver gaat iemand om echt goed high te worden van een blowtje?

 

Meer iets hiervan horen? Zie meer van deze Life Scene Extreem.

 

Eine Szene, in der YouTube-Moderator AngelX einen Blick auf die Tabu-Industrie in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und anderen umliegenden Orten werfen wird. Der Moderator schaut auf die Spannung, wo anonyme Menschen vorübergehend bleiben, um ihre eigene Art, Spaß als Erwachsene zu haben, zu erleben. Die Produktionen wurden von Neon-Anzeigen mitgestaltet .com und praktisch frei zu sehen. Ein Besucher kann diese Berichte auch für den privaten Gebrauch herunterladen. Die Tabu-Industrie hat mehrere Bereiche, in denen Erotik, Sex und eigenartige Aktivitäten in letzter Zeit bei denjenigen beliebt sind, die sich selbst als Individuen der Vielfalt betrachten. Es geht um Dinge, die jemand lieber für sich behalten und sich nicht um die Welt kümmern. Gibt es so etwas wie einen Friseur in Kombination mit einer köstlichen Entspannungsmassage bei einer Multi-Zahlung? Oder gibt es wirklich so etwas wie Objektliebe, bei der jemand fasziniert wird, wenn er ein totes Objekt allein sieht oder fühlt? Was genau ist Fetischismus? Kann uns ein Experte diese Definition erklären? Was ist Pole Dance? Und kann dies auch mit Menschen ab einem bestimmten Alter zum Beispiel für einen besonderen Anlass gemacht werden? Kann jemand überhaupt sexuell oder pansexuell sein? Ist das normal? Wie sehen Sie jemanden, der verführt wird, indem er Frauenkleidung trägt, wenn es ein Mann ist oder der dazu neigt, sich in eine Frau zu verwandeln? Was meinen wir mit Menschen, die eine Sex-Linie oder Webcam besuchen? Sind sie besorgt über das Visuelle oder gibt es irgendwelche illegalen Sex-Arrangements mit diesen (anonymen) Darstellerüberhaupt. Wenn Sie auf der Suche nach einem aufregenden oder seltsamen Datum sind, was soll das für Sie sein? Gibt es die Liebe zu einem Tier, das anders ist, als nur sich darum zu kümmern und einen Schritt weiter zu gehen? Kann jemand auch eine Beziehung mit einer jüngeren oder älteren Altersgruppe eingehen? Oder dass er/sie von extrem jüngeren oder älteren Gleichaltrigen angezogen wird? Wie sehen Sie eigentlich Voyeurismus oder SM oder BDSM, wenn regelmäßiger Sex Ihnen nicht mehr viel bedeutet? Hier ist eine kurze Szene, in der der Moderator eine anonyme Person nach seiner Besessenheit fragt, abgenutzte Fersen zu riechen oder ein Ledersofa zu berühren, das gut bestückt sein muss, nachdem eine schwere Frau darauf gesessen hat. Fetischismus ist ein weit gefasstes Konzept. Die Szene, über die wir sprechen, ist diese ...

 

Wir fragten eine anonyme Person, ob viele Sexarbeiter innen erzwungenen Sex mit Männern oder andere Arten von Sex haben sollten. Passiert das wirklich und wird wirklich die illegale Schaltung genannt, wo die Polizei viel Einblick in diese, aber das lässt die Außenwelt nicht wissen, aus Angst, bedroht zu werden? Oder sollten wir an Kolumbien denken, wo Frauen sehr verletzlich sind und die Außenwelt nichts sieht? Wir haben anonyme Personen unter der Bedingung gefragt, dass sie die Privatsphäre für andere bewahren. Gibt es eine Dating-Website oder D*** Web, wo Sie viele aller Anbieter buchen können, unabhängig davon, was gesetzlich erlaubt ist? AngelX brachte es zur Welt. Sie fragte jemanden, der anonym bleiben wollte, ob es möglich sei, eine Mutter mit ihrem Kind für eine Aufführung zu buchen. Sie können sich einen Tanz oder eine Rolle vorstellen, die ausschließlich mit Unterhaltung zu tun hat und was Sie bezahlen. Worum geht es und kostet es viel Geld? Wie weit geht jemand, um wirklich hoch von einem Schlag zu bekommen?

 

Möchten Sie mehr davon hören? Mehr von diesem Life Scene Extreme.

 

Una escena en la que el presentador de YouTube AngelX echará un vistazo a la industria tabú en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y otros lugares circundantes. El presentador busca la tensión donde las personas anónimas se quedan temporalmente para experimentar su propia manera de divertirse como adultos. Las producciones fueron co-creadas por los anuncios de Neon .com y virtualmente libres de ver. Un visitante también puede descargar estos informes para uso privado. La industria tabú tiene varias áreas donde el erotismo, el sexo y las actividades peculiares han gozado recientemente de popularidad entre aquellos que se ven a sí mismos como individuos de diversidad. Se trata de cosas que alguien preferiría guardar para sí mismo y no se preocupan por el mundo. ¿Hay algo así como una peluquería en combinación con un delicioso masaje de relajación en un pago múltiple? ¿O realmente hay algo así como el amor de objetos donde alguien queda fascinado por mirar o sentir un objeto muerto solo? ¿Qué es exactamente el fetichismo? ¿Puede un experto explicarnos esta definición? ¿Qué es el baile de pértiga? ¿Y esto también se puede hacer con personas de cierta edad para, por ejemplo, una ocasión especial? ¿Alguien puede ser sexual o pansexual en absoluto? ¿Es normal? ¿Cómo ves a alguien que seduda por usar ropa de mujer cuando es un hombre o que tiene tendencia a convertirse en mujer? ¿A qué nos referimos las personas que visitan una línea de sexo o una webcam? ¿Están preocupados por lo visual o hay algún arreglo sexual ilegal con estos algunos artistas (anónimos) en absoluto. Si estás buscando una cita emocionante o extraña, ¿qué se supone que es esto para ti? ¿Hay amor por un animal que es diferente de simplemente cuidarlo e ir un paso más allá? ¿Puede alguien también entrar en una relación con un grupo de edad más joven o mayor? ¿O que se siente atraído por compañeros extremadamente jóvenes o mayores? ¿Cómo ves el voyeurismo o SM o BDSM cuando el sexo regular ya no significa mucho para ti? Aquí hay una escena corta en la que el presentador le pregunta a una persona anónima sobre su obsesión por oler tacones desgastados o tocar un sofá de cuero que debe estar bien surtido después de que una mujer pesada se haya sentado en él. El fetichismo es un concepto amplio. La escena de la que estamos hablando es esta ...

 

Le preguntamos a una persona anónima si muchas trabajadoras sexuales deberían tener relaciones sexuales forzadas con hombres u otro tipo de sexo. ¿Esto ocurre realmente y realmente se llama el circuito ilegal donde la policía tiene mucha información sobre esto, pero esto no deja que el mundo exterior sepan por miedo a ser amenazado? ¿O deberíamos pensar en Colombia, donde las mujeres son muy vulnerables y el mundo exterior no ve nada? Pedimos a las personas anónimas con la condición de que preservaran la privacidad de los demás. ¿Hay un sitio de citas o D*** Web donde puede reservar muchos de todos los proveedores, independientemente de lo que esté legalmente permitido? AngelX lo mencionó. Le preguntó a alguien que deseaba permanecer en el anonimato si era posible reservar a una madre con su hijo para un acto como una actuación. Puedes pensar en un baile o algún papel que tenga que ver únicamente con el entretenimiento y lo que pagas. ¿De qué se trata esto y cuesta mucho dinero? ¿Hasta dónde llega alguien para llegar a ser realmente alto de un golpe?

 

¿Quieres oír más de esto? Ver más de este Life Scene Extreme.

 

Scena, w której prezenter YouTube AngelX przyjrzy się branży Tabu w Holandii, Belgii, Niemczech i innych okolicznych miejscach. Prezenter patrzy na napięcie, gdzie anonimowi ludzie tymczasowo pobyt, aby doświadczyć własnego sposobu zabawy jako dorośli. Produkcje były współtworzone przez neonowe reklamy .com i praktycznie za darmo. Użytkownik może również pobrać te raporty do użytku prywatnego. Branża tabu ma kilka obszarów, w których erotyzm, seks i osobliwe działania zyskały ostatnio popularność wśród tych, którzy postrzegają siebie jako jednostki różnorodności. Chodzi o rzeczy, które ktoś wolałby zachować dla siebie i nie dbają o świat. Czy istnieje coś takiego jak fryzjer w połączeniu z pysznym masażem relaksacyjnym przy wielu płatnościach? Czy naprawdę istnieje coś takiego jak miłość przedmiotu, gdzie ktoś staje się zafascynowany patrząc lub czując martwy obiekt sam? Czym dokładnie jest fetyszyzm? Czy ekspert może nam wyjaśnić tę definicję? Co to jest taniec na tyczce? I czy można to zrobić również z ludźmi w pewnym wieku, na przykład na specjalną okazję? Czy ktoś może być seksualny lub panseksualny w ogóle? Czy to normalne? Jak widzisz kogoś, kto zostaje uwiedziony przez noszenie odzieży damskiej, gdy jest to mężczyzna lub który ma tendencję do przekształcania się w kobietę? Co rozumiemy przez osoby, które odwiedzają linię seksu lub kamerę internetową? Czy są zaniepokojeni wizualnych lub są jakieś nielegalne ustalenia seksualne z tych niektórych (anonimowych) wykonawców w ogóle. Jeśli szukasz ekscytującej lub dziwnej daty, co to ma być dla Ciebie? Czy jest miłość do zwierzęcia, które różni się od tego, że tylko się nim opiekuje i idzie o krok dalej? Czy ktoś może również wejść w związek z młodszą lub starszą grupą wiekową? Albo, że on / ona jest przyciągany do bardzo młodszych lub starszych rówieśników? Jak rzeczywiście zobaczyć podglądanie lub SM lub BDSM, gdy regularny seks nie znaczy wiele dla Ciebie więcej? Oto krótka scena, w której prezenter pyta anonimową osobę o jego obsesję na punkcie zapachu zużytych obcasów lub dotykania skórzanej sofy, która musi być dobrze zaopatrzona po tym, jak usiadła na niej ciężka kobieta. Fetyszyzm jest szeroką koncepcją. Scena, o której mówimy, jest taka ...

 

Zapytaliśmy anonimową osobę, czy wielu pracowników seksualnych powinno mieć zmuszanie do seksu z mężczyznami lub innego rodzaju seksu. Czy to naprawdę występuje i jest naprawdę nazywany nielegalnym obwodem, gdzie policja uzyskać wiele wgląd w to, ale to nie pozwala światu zewnętrznemu wiedzieć z obawy przed zagrożeniem? Czy też powinniśmy myśleć o Kolumbii, gdzie kobiety są bardzo wrażliwe, a świat zewnętrzny nic nie widzi? Zapytaliśmy anonimowe osoby pod warunkiem, że zachowają prywatność dla innych. Czy istnieje serwis randkowy lub D*** Web, gdzie można zarezerwować wielu wszystkich dostawców, niezależnie od tego, co jest prawnie dozwolone? AngelX wychował go. Zapytała kogoś, kto chciał pozostać anonimowy, czy można zarezerwować matkę z dzieckiem na występ. Możesz myśleć o tańcu lub jakiejś roli, która ma wyłącznie do czynienia z rozrywką i tym, za co płacisz. O co chodzi i czy to kosztuje dużo pieniędzy? Jak daleko ktoś się posunąć, aby uzyskać naprawdę wysoki od ciosu?

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym? Zobacz więcej tego Life Scene Extreme.

 

Egy jelenet, amelyben a YouTube műsorvezetője AngelX fog egy pillantást a Tabu ipar Hollandiában, Belgiumban, Németországban és más környező helyeken. A műsorvezető felkeresi a feszültséget, ahol a névtelen emberek ideiglenesen maradnak, hogy megtapasztalják a saját módon jól érzik magukat, mint a felnőttek. A produkciókat a Neon hirdetések .com és gyakorlatilag szabadon megtekinthetők. A látogató ezeket a jelentéseket magánhasználatra is letöltheti. A Tabu ipar számos területen, ahol erotika, szex és sajátos tevékenységek a közelmúltban élvezett népszerűsége azok között, akik látják magukat, mint a sokszínűség egyének. Olyan dolgokról szól, amiket valaki inkább megtart magának, és nem törődik a világgal. Van olyan dolog, mint egy fodrász kombinálva egy finom relaxációs masszázs egy multi-fizetés? Vagy tényleg létezik olyan dolog, mint a tárgy szerelem, ahol valaki lesz lenyűgözte a keresett vagy érzés egy halott tárgy egyedül? Mi is pontosan a fetisizmus? Meg tudja nekünk magyarázni egy szakértő ezt a meghatározást? Mi az a rúdtánc? És ez egy bizonyos korú emberekkel is elvégezhető, például egy különleges alkalomra? Lehet valaki szexuális vagy pansexual egyáltalán? Ez normális? Hogyan látsz valakit, akit elcsábít a női ruha viselése, amikor férfi, vagy aki hajlamos nővé alakulni? Mit értünk azon emberek alatt, akik meglátogatnak egy szexvonalat vagy webkamerát? Aggódnak-e a vizuális, vagy vannak-e illegális szexuális megállapodások ezekkel néhány (névtelen) előadóművészek egyáltalán. Ha egy izgalmas vagy furcsa randira vagy szükséged, mi lenne ez neked? Van szerelem egy állat, amely eltér csak vigyáz rá, és megy egy lépéssel tovább? Tud valaki is lép egy kapcsolatot egy fiatalabb vagy idősebb korcsoport? Vagy hogy vonzódik a rendkívül fiatalabb vagy idősebb társaikhoz? Hogyan lehet ténylegesen látni kukkolás vagy SM vagy BDSM, ha a rendszeres szex nem sokat jelent neked többé? Itt egy rövid jelenet, amelyben a műsorvezető megkérdezi egy névtelen személy arról, hogy megszállottság a szaga kopott sarkú cipő, vagy megható bőr kanapé, hogy jól kell felszerelt után egy nehéz nő ült rajta. A fetisizmus tág fogalom. A jelenet, amiről beszélünk, ez...

 

Megkérdeztünk egy névtelen személyt, hogy sok szexmunkásnak kényszerítette-e a férfiakkal való szexet vagy más típusú szexet. Ez tényleg előfordul, és tényleg az úgynevezett illegális áramkör, ahol a rendőrség kap egy csomó betekintést ebbe, de ez nem hagyja, hogy a külvilág tudja, mert attól tartanak, hogy fenyegetik? Vagy gondoljunk Kolumbiára, ahol a nők nagyon sebezhetőek, és a külvilág nem lát semmit? Névtelen személyeket kértünk, azzal a feltétellel, hogy megőrzik mások magánéletét. Van egy társkereső oldalon, vagy Dark Web, ahol a könyv sok az összes szolgáltató, függetlenül attól, hogy mi jogilag megengedett? AngelX hozta fel. Megkért valakit, aki névtelen akart maradni, ha lehetséges egy anyát a gyermekével lefoglalni egy előadásra. Gondolhatsz egy táncra, vagy valamilyen szerepre, aminek tisztán köze van a szórakozáshoz, és ahhoz, amiért fizetsz. Mi ez az egész, és sokba kerül? Milyen messzire megy valaki, hogy nagyon magas egy csapás?

 

Akarsz még többet hallani erről? Még többet ebből a Life Scene Extreme.

 

O scenă în care prezentatorul YouTube AngelX va arunca o privire la industria Taboo din Olanda, Belgia, Germania și alte locuri din jur. Prezentatorul caută tensiunea în care persoanele anonime stau temporar pentru a experimenta propriul mod de a se distra ca adulți. Producțiile au fost co-create de anunțurile Neon .com și practic gratuite de vizualizat. Un vizitator poate descărca, de asemenea, aceste rapoarte pentru uz privat. Industria Taboo are mai multe domenii în care erotism, sex și activități specifice s-au bucurat recent de popularitate în rândul celor care se văd ca indivizi diversitate. Este vorba despre lucruri pe care cineva ar prefera să le păstreze pentru ei înșiși și nu le pasă de lume. Există un astfel de lucru ca un coafor în combinație cu un masaj delicios de relaxare la o multi-plată? Sau chiar există un astfel de lucru ca dragostea obiect în cazul în care cineva devine fascinat de căutarea sau senzație de un obiect mort singur? Ce este mai exact fetișismul? Ne poate explica un expert această definiție? Ce este dansul la bară? Și acest lucru se poate face și cu oameni de o anumită vârstă, de exemplu, pentru o ocazie specială? Poate cineva să fie sexual sau pansexual? E normal? vezi pe cineva care este sedus purtând haine de damă când e bărbat sau care are tendința de a se transforma într-o femeie? Ce vrei să spui prin oameni care vizitează o linie de sex sau webcam? Sunt preocupați de vizual sau există orice aranjamente sexuale ilegale cu aceste unele (anonim) artiștilor interpreți sau executanți, la toate. Dacă sunteți în căutarea pentru o întâlnire interesant sau ciudat, ceea ce este acest lucru ar trebui să fie pentru tine? Există dragoste pentru un animal care este diferit de a avea grijă de ea și merge un pas mai departe? Poate cineva, de asemenea, să intre într-o relație cu o grupă de vârstă mai tânără sau mai mare? Sau că el / ea este atras de colegii extrem de tineri sau mai în vârstă? vezi de fapt voyeurism sau SM sau BDSM atunci când sexul regulat nu înseamnă mult pentru tine mai? Iată o scenă scurtă în care prezentatorul întreabă o persoană anonimă despre obsesia sa de a mirosi tocuri uzate sau de a atinge o canapea din piele care trebuie să fie bine aprovizionat după ce o femeie grea a stat pe ea. Fetișismul este un concept larg. Scena despre care vorbim este asta...

 

Am întrebat o persoană anonimă dacă mulți lucrători sexuali ar trebui să facă sex forțat cu bărbați sau alt tip de sex. Are acest lucru într-adevăr apar și este într-adevăr numit circuitul ilegal în cazul în care poliția a lua o mulțime de introspecție în acest sens, dar acest lucru nu lasa lumea exterioară știu de teama de a fi amenințate? Sau ar trebui să ne gândim la Columbia, unde femeile sunt foarte vulnerabile și lumea exterioară nu vede nimic? Am întrebat persoane anonime cu condiția ca acestea să păstreze intimitatea pentru alții. Există un site de dating sau Dark Web în cazul în care puteți rezerva mulți dintre toți furnizorii, indiferent de ceea ce este permis legal? AngelX a adus vorba. Ea a întrebat pe cineva care a dorit să rămână anonim dacă este posibil să rezerve o mamă cu copilul ei pentru un act ca un spectacol. Vă puteți gândi la un dans sau un rol care are pur și simplu de a face cu divertisment și ceea ce plătiți pentru. Despre ce e vorba și costă o grămadă de bani? Cât de departe merge cineva pentru a ajunge foarte mare de la o lovitură?

 

Vrei să auzi mai multe despre asta? Vezi mai multe de la această scenă de viață extreme.

 

Scéna, ve které se moderátor YouTube AngelX podívá na tabu průmysl v Nizozemsku, Belgii, Německu a dalších okolních místech. Moderátor si vyhledává napětí, kdy anonymní lidé dočasně zůstávají, aby zažili svůj vlastní způsob zábavy jako dospělí. Inscenace byly spolutvářeny neonovou reklamou .com a prakticky zdarma k zobrazení. Návštěvník si také může tyto sestavy stáhnout pro soukromé použití. Taboo průmysl má několik oblastí, kde se erotika, sex a zvláštní aktivity v poslední době těší popularitě mezi těmi, kteří se považují za různorodé jednotlivce. Je to o věcech, které by si někdo raději nechal pro sebe a nezajímaly se o svět. Existuje něco jako kadeřník v kombinaci s lahodnou relaxační masáží za více plateb? Nebo opravdu existuje něco jako objektová láska, kde je někdo fascinován pohledem nebo pocitem mrtvého předmětu sám? Co přesně je fetišismus? Může nám odborník vysvětlit tuto definici? Co je tanec u tyče? A lze to udělat i s lidmi určitého věku, například pro zvláštní příležitost? Může být vůbec někdo sexuální nebo pansexuální? Je to normální? Jak vidíte někoho, kdo je sveden nošením ženských šatů, když je to muž nebo kdo má tendenci se proměnit v ženu? Co myslíme lidmi, kteří navštíví sexuální linku nebo webovou kameru? Jsou znepokojeni vizuálem nebo existují nějaké nezákonné sexuální dohody s těmito některými (anonymními) umělci vůbec. Pokud hledáte vzrušující nebo podivné rande, co to má být pro vás? Existuje láska ke zvířeti, která se liší od pouhé péče o něj a jít o krok dále? Může někdo také vstoupit do vztahu s mladší nebo starší věkovou skupinou? Nebo že ho přitahují extrémně mladší nebo starší vrstevníci? Jak vlastně vidíte voyeurismus nebo SM nebo BDSM, když pro vás běžný sex už moc neznamená? Zde je krátká scéna, ve které se moderátor ptá anonymní osoby na jeho posedlost čichem k opotřebovaným podpatkům nebo dotykem kožené pohovky, která musí být dobře zásobena poté, co na ní sedí těžká žena. Fetišismus je široký koncept. Scéna, o které mluvíme, je tahle...

 

Zeptali jsme se anonymní osoby, zda by mnoho sexuálních pracovníků mělo mít nucený sex s muži nebo jiný typ sexu. Opravdu k tomu dochází a skutečně se tomu říká nelegální okruh, kde policie má o tom hodně informací, ale to neumyvá okolní svět ze strachu, že mu bude vyhrožováno? Nebo bychom měli myslet na Kolumbii, kde jsou ženy velmi zranitelné a okolní svět nevidí nic? Zeptali jsme se anonymních osob pod podmínkou, že zachovávají soukromí pro ostatní. Existuje seznamka nebo Dark Web, kde si můžete rezervovat mnoho všech poskytovatelů, bez ohledu na to, co je legálně povoleno? AngelX to vytáhla. Zeptala se někoho, kdo si přeje zůstat v anonymitě, zda je možné rezervovat matku se svým dítětem pro akt jako představení. Můžete si myslet tanec nebo nějakou roli, která má čistě co do víme se zábavou a tím, za co platíte. O co jde a stojí to hodně peněz? Jak daleko někdo zašel, aby se dostal opravdu vysoko po ráně?

 

Chceš o tom slyšet víc? Podívejte se na další informace o této životní scéně Extreme.

 

Scéna, v ktorej sa moderátor YouTube AngelX pozrie na tabu v Holandsku, Belgicku, Nemecku a ďalších okolitých miestach. Moderátorka vynáša napätie, keď anonymní ľudia dočasne zostávajú, aby zažili svoj vlastný spôsob zábavy ako dospelí. Inscenácie boli spoluvytvorené neónové reklamy .com a prakticky zadarmo na zobrazenie. Návštevník si tiež môže stiahnuť tieto prehľady na súkromné použitie. Tabu priemysel má niekoľko oblastí, kde sa erotika, sex a zvláštne aktivity v poslednej dobe tešili popularite medzi tými, ktorí sa považujú za jednotlivcov rozmanitosti. Je to o veciach, ktoré by si niekto radšej udržal pre seba a nezaujímal sa o svet. Existuje niečo ako kaderník v kombinácii s lahodnou relaxačnou masážou za viac platieb? Alebo naozaj existuje niečo ako láska k objektom, kde sa niekto stáva fascinovaný tým, že sa pozerá alebo cíti mŕtvy objekt sám? Čo presne je fetišizmus? Môže nám odborník vysvetliť túto definíciu? Čo je to pole dance? A dá sa to urobiť aj s ľuďmi určitého veku napríklad na špeciálnu príležitosť? Môže byť niekto sexuálny alebo pansexuál vôbec? Je to normálne? Ako vidíte niekoho, kto je zvedený tým, že nosí dámske oblečenie, keď je to muž, alebo kto má tendenciu zmeniť sa na ženu? Čo máme na mysli pre ľudí, ktorí navštívia sexuálnu linku alebo webovú kameru? Majú obavy o vizuál alebo existujú nejaké nezákonné sexuálne dohody s týmito niektorými (anonymnými) umelcami vôbec. Ak hľadáte vzrušujúce alebo zvláštne rande, čo to má byť pre vás? Existuje láska k zvieraťu, ktoré je iné ako len starať sa o to a ísť o krok ďalej? Môže niekto tiež vstúpiť do vzťahu s mladšou alebo staršou vekovú skupinou? Alebo že ho priťahujú extrémne mladší alebo starší rovesníci? Ako vlastne vidíte voyeurizmus alebo SM alebo SMBD, keď pravidelný sex pre vás už veľa neznamená? Tu je krátka scéna, v ktorej sa moderátor pýta anonymného človeka na jeho posadnutosť voňavými opotrebovanými podpätkami alebo dotýkaním sa koženej pohovky, ktorá musí byť dobre zásobená po tom, čo na ňu sedela ťažká žena. Fetišizmus je široký pojem. Scéna, o ktorej hovoríme, je toto ...

 

Spýtali sme sa anonymnej osoby, či by mnohí sexuálni pracovníci mali mať nútený sex s mužmi alebo iný typ sexu. Naozaj sa to deje a je to naozaj nazývané nelegálny okruh, kde polícia dostane veľa informácií o tom, ale to nedovoľuje vonkajšiemu svetu vedieť zo strachu pred ohrozením? Alebo by sme mali myslieť na Kolumbiu, kde sú ženy veľmi zraniteľné a vonkajší svet nič nevidí? Pýtali sme sa anonymných jednotlivcov pod podmienkou, že si zachovajú súkromie pre ostatných. Existuje zoznamka alebo D*** Web, kde si môžete rezervovať mnoho zo všetkých poskytovateľov, bez ohľadu na to, čo je legálne povolené? AngelX to priniesla. Spýtala sa niekoho, kto si želal zostať v anonymite, či je možné rezervovať si matku so svojím dieťaťom na niečo ako predstavenie. Môžete si myslieť na tanec alebo nejakú úlohu, ktorá má čisto čo do ničoho so zábavou a za čo platíte. O čo tu ide a stojí to veľa peňazí? Ako ďaleko zájsť, aby sa niekto dostal naozaj vysoko od úderu?

 

Chceš o tom počuť viac? Pozrite si viac z tejto extrémnej životnej scény.

 

Prizor, v katerem si bo youTubovski predstavilec AngelX pogledal industrijo Tabu na Nizozemskem, v Belgiji, Nemčiji in drugih okoliških krajih. Predstavite se po napetosti, kjer anonimni ljudje začasno ostanejo, da bi doživeli svoj način zabave kot odrasli. Produkcije so ustvarili neoni oglasi .com in praktično brezplačno ogledovanje. Obiskovalec lahko ta poročila prenese tudi za zasebno uporabo. Tabu industrija ima več področij, kjer so erotika, spol in posebnosti dejavnosti v zadnjem času uživali priljubljenost med tistimi, ki se vidijo kot posamezniki raznolikosti. Gre za stvari, ki bi jih nekdo raje držal zase in jih ne zanima svet. Ali obstaja takšna stvar, kot je frizer v kombinaciji z okusno sprostitveno masažo ob večplastnem plačilu? Ali res obstaja stvar, kot je predmet ljubezen, kjer nekdo postane fascinira z iskanjem ali občutek mrtvega predmeta sam? Kaj je pravzaprav fetiš? Nam lahko strokovnjak pojasni to definicijo? Kaj je ples pole? In ali je to mogoče storiti tudi z ljudmi določene starosti za, na primer, posebno priložnost? Je lahko kdo sploh spolen ali panseksualen? Je to normalno? Kako vidiš nekoga, ki se zapelje tako, da nosi ženska oblačila, ko gre za moškega ali ki ima težnjo, da se spremeni v žensko? Kaj mislimo s tem, da ljudje, ki obiščejo spolno linijo ali spletno kamero? Ali so zaskrbljeni zaradi vizualnih ali obstajajo nezakoniti spolni dogovori s temi nekateri (anonimni) izvajalci sploh. Če iščeš razburljiv ali čuden zmenek, kaj naj bi to bilo zate? Ali obstaja ljubezen do živali, ki je drugačna od samo skrbi za to in gre korak dlje? Ali lahko nekdo vstopi tudi v odnos z mlajšo ali starejšo starostno skupino? Ali da ga privlačijo izjemno mlajši ali starejši vrstniki? Kako dejansko vidite voajernost ali SM ali BDSM, ko vam običajen seks ne pomeni več veliko? Tukaj je kratek prizor, v katerem predstavilec vpraša anonimno osebo o svoji obsedenosti z dišečimi nošenimi petami ali dotikom usnjenega kavča, ki mora biti dobro založen, potem ko je težka ženska sedela na njej. Fetišem je širok koncept. Prizor, o čem govorimo, je...

 

Anonimno osebo smo vprašali, ali bi moralo veliko spolnih delavcev prisiliti spolne odnose z moškimi ali drugo vrsto seksa. Ali se to res dogaja in se res imenuje nezakonito vezje, kjer policija veliko vpogleda v to, vendar to zunanjemu svetu ne da vedeti zaradi strahu pred grožnjami? Ali pa pomislimo na Kolumbijo, kjer so ženske zelo ranljive in zunanji svet ne vidi ničesar? Anonimne posameznike smo prosili pod pogojem, da ohranijo zasebnost za druge. Ali obstaja stran za zmenke ali Dark Web, kjer lahko rezervirate veliko vseh ponudnikov, ne glede na to, kaj je zakonsko dovoljeno? AngelX je to omenil. Vprašala je nekoga, ki želi ostati anonimen, če je mogoče pri otroku rezervirate mamo za dejanje kot nastop. Pomislite lahko na ples ali kakšno vlogo, ki ima izključno za zabavo in kaj plačate. Za kaj gre in ali stane veliko denarja? Kako daleč gre nekdo, da se res zadeti od udarca?

 

Hočeš slišati več o tem? Oglejte si več o tem Life Scene Extreme.

 

Сцена, в която водещото YouTube AngelX ще разгледа табу индустрията в Холандия, Белгия, Германия и други околни места. Презентаторът гледа на напрежението, където анонимни хора временно остават, за да изпитат собствения си начин на забавление като възрастни. Продукциите са създадени съвместно от неонови реклами .com и почти свободни да се гледат. Посетител може също да изтегли тези отчети за лично ползване. Табу индустрията има няколко области, където еротиката, секса и специфични дейности наскоро са се радвали на популярност сред тези, които виждат себе си като многообразие на хората. За неща, които някой би предпочел да пази за себе си и не се интересува от света. Има ли такова нещо като фризьор в комбинация с вкусна релаксиращ масаж при мулти-плащане? Или наистина има нещо като нещо, което някой става очарован от това, че гледа или чувства мъртъв обект сам? Какво точно е фетишизъм? Може ли експерт да ни обясни това определение? Какво е полюс танци? И може ли това да се направи и с хора на определена възраст, например, специален повод? Може ли някой да е сексуално или тинесуално? Това нормално ли е? Как виждаш някой, който е съблазнен, когато носи женски дрехи, когато е мъж или който има склонност да се превръща в жена? Какво имаме предвид под хора, които посещават секс линия или уеб камера? Дали те се притесняват за визуалното или има някакви незаконни секс споразумения с тези някои (анонимни) изпълнители изобщо. Ако търсиш вълнуваща или странна среща, какво е това за теб? Има ли любов към животно, което е различно от това просто да се грижи за него и да направи крачка напред? Може ли някой да влезе в връзка с по-млада или по-възрастна възрастова група? Или че е привлечен от изключително млади или по-възрастни връстници? Как всъщност виждате воайорство или SM или BDSM, когато редовният секс вече не означава много за вас? Ето една кратка сцена, в която презентаторът пита анонимен човек за манията си с миришещи износени токчета или докосване на кожен диван, който трябва да бъде добре зареден след тежка жена се еднала върху него. Фетишизмът е широко понятие. Сцената, за която говорим е тази...

 

Попитахме анонимни хора дали много сексуални работници трябва да имат принудителен секс с мъже или друг вид секс. Наистина ли това се случва и наистина се нарича нелегална верига, в която полицията получава много прозрение за това, но това не позволява на външния свят да разбере от страх да не бъде застрашен? Или да си мислим за Колумбия, където жените са много уязвими и външния свят не вижда нищо? Попитахме анонимни лица, при условие че те запазват поверителността на данните за другите. Има ли сайт за запознанства или D*** Web, където можете да резервирате много от всички доставчици, независимо от това, което е законно позволено? Ейнджълс го повдигна. Тя попита някой, който иска да остане анонимен, дали е възможно да се запази майка с детето си за представление. Можете да мислите за танц или за някаква роля, която има само за забавление и за какво плащате. За какво е това и струва много пари? Колко далеч отива човек, за да се надруса наистина?

 

Искаш ли да чуеш още за това? Вижте повече от тази Life Scene Extreme.

 

Scena u kojoj će YouTube voditelj AngelX pogledati Tabu industriju u Nizozemskoj, Belgiji, Njemačkoj i drugim okolnim mjestima. Izlagač gleda napetost gdje anonimni ljudi privremeno borave kako bi iskusili vlastiti način zabave kao odrasli. Produkcije su nastale u koprodukciji Neon oglasa .com i gotovo besplatne za gledanje. Posjetitelj također može preuzeti ta izvješća za privatnu upotrebu. Tabu industrija ima nekoliko područja gdje erotika, seks i osebujne aktivnosti u posljednje vrijeme uživaju popularnost među onima koji sebe vide kao pojedince raznolikosti. Radi se o stvarima koje bi netko radije zadržao za sebe i nije ih briga za svijet. Postoji li frizer u kombinaciji s ukusnom masažom opuštanja uz višestruko plaćanje? Ili doista postoji takva stvar kao što je ljubav prema objektu gdje netko postaje fasciniran gledanjem ili osjećajem samog mrtvog objekta? Što je točno fetišizam? Može li nam stručnjak objasniti ovu definiciju? Što je ples na šipci? A može li se to učiniti i s ljudima određene dobi za, primjerice, posebnu prigodu? Može li itko uopće biti seksualan ili panseksualan? Je li to normalno? Kako vidite nekoga tko se zavede nošenjem ženske odjeće kada je muškarac ili tko ima tendenciju da se pretvori u ženu? Što mislimo pod ljudima koji posjećuju seks liniju ili web-kameru? Jesu li zabrinuti za vizualni ili postoje bilo kakvi ilegalni seksualni aranžmani s tim nekim (anonimnim) izvođačima uopće. Ako tražite uzbudljiv ili čudan spoj, što bi ovo trebalo biti za vas? Postoji li ljubav prema životinji koja je drugačija od brige o ti i odlaska korak dalje? Može li netko ući i u vezu s mlađom ili starijom dobnom skupinom? Ili da ga privlače iznimno mlađi ili stariji vršnjaci? Kako zapravo vidite voajerizam ili SM ili BDSM kada vam redoviti seks više ne znači mnogo? Evo kratke scene u kojoj voditelj pita anonimnu osobu o svojoj opsesiji mirisom istrošenih štikli ili dodirivanjem kožnog kauča koji mora biti dobro opskrbljen nakon što na njega sjedne teška žena. Fetišizam je širok koncept. Scena o kojoj govorimo je ova...

 

Pitali smo anonimnu osobu trebaju li mnogi seksualni radnici imati prisilni seks s muškarcima ili drugu vrstu seksa. Događa li se to doista i zove li se doista ilegalni krug u kojem policija dobiva puno uvida u to, ali to ne daje do znanja vanjskom svijetu iz straha da ne bude ugrožen? Ili bismo trebali misliti na Kolumbiju gdje su žene vrlo ranjive, a vanjski svijet ne vidi ništa? Pitali smo anonimne pojedince pod uvjetom da čuvaju privatnost za druge. Postoji li stranica za upoznavanje ili D*** Web na kojoj možete rezervirati mnoge od svih pružatelja usluga, bez obzira na to što je zakonski dopušteno? AngelX je to spomenuo. Pitala je nekoga tko želi ostati anoniman ako je moguće rezervirati majku sa svojim djetetom za čin poput predstave. Možete se sjetiti plesa ili neke uloge koja ima čisto veze sa zabavom i onim što plaćate. O čemu se radi i košta li to puno novca? Koliko daleko netko ide da se stvarno visoko od udarca?

 

Želite li čuti više o tome? Pogledajte više o ovoj životnoj sceni Extreme.

 

O scenă în care prezentatorul YouTube AngelX va arunca o privire la industria Taboo din Olanda, Belgia, Germania și alte locuri din jur. Prezentatorul caută tensiunea în care persoanele anonime stau temporar pentru a experimenta propriul mod de a se distra ca adulți. Producțiile au fost co-create de anunțurile Neon .com și practic gratuite de vizualizat. Un vizitator poate descărca, de asemenea, aceste rapoarte pentru uz privat. Industria Taboo are mai multe domenii în care erotism, sex și activități specifice s-au bucurat recent de popularitate în rândul celor care se văd ca indivizi diversitate. Este vorba despre lucruri pe care cineva ar prefera să le păstreze pentru ei înșiși și nu le pasă de lume. Există un astfel de lucru ca un coafor în combinație cu un masaj delicios de relaxare la o multi-plată? Sau chiar există un astfel de lucru ca dragostea obiect în cazul în care cineva devine fascinat de căutarea sau senzație de un obiect mort singur? Ce este mai exact fetișismul? Ne poate explica un expert această definiție? Ce este dansul la bară? Și acest lucru se poate face și cu oameni de o anumită vârstă, de exemplu, pentru o ocazie specială? Poate cineva să fie sexual sau pansexual? E normal? vezi pe cineva care este sedus purtând haine de damă când e bărbat sau care are tendința de a se transforma într-o femeie? Ce vrei să spui prin oameni care vizitează o linie de sex sau webcam? Sunt preocupați de vizual sau există orice aranjamente sexuale ilegale cu aceste unele (anonim) artiștilor interpreți sau executanți, la toate. Dacă sunteți în căutarea pentru o întâlnire interesant sau ciudat, ceea ce este acest lucru ar trebui să fie pentru tine? Există dragoste pentru un animal care este diferit de a avea grijă de ea și merge un pas mai departe? Poate cineva, de asemenea, să intre într-o relație cu o grupă de vârstă mai tânără sau mai mare? Sau că el / ea este atras de colegii extrem de tineri sau mai în vârstă? vezi de fapt voyeurism sau SM sau BDSM atunci când sexul regulat nu înseamnă mult pentru tine mai? Iată o scenă scurtă în care prezentatorul întreabă o persoană anonimă despre obsesia sa de a mirosi tocuri uzate sau de a atinge o canapea din piele care trebuie să fie bine aprovizionat după ce o femeie grea a stat pe ea. Fetișismul este un concept larg. Scena despre care vorbim este asta...

 

Am întrebat o persoană anonimă dacă mulți lucrători sexuali ar trebui să facă sex forțat cu bărbați sau alt tip de sex. Are acest lucru într-adevăr apar și este într-adevăr numit circuitul ilegal în cazul în care poliția a lua o mulțime de introspecție în acest sens, dar acest lucru nu lasa lumea exterioară știu de teama de a fi amenințate? Sau ar trebui să ne gândim la Columbia, unde femeile sunt foarte vulnerabile și lumea exterioară nu vede nimic? Am întrebat persoane anonime cu condiția ca acestea să păstreze intimitatea pentru alții. Există un site de dating sau D*** Web în cazul în care puteți rezerva mulți dintre toți furnizorii, indiferent de ceea ce este permis legal? AngelX a adus vorba. Ea a întrebat pe cineva care a dorit să rămână anonim dacă este posibil să rezerve o mamă cu copilul ei pentru un act ca un spectacol. Vă puteți gândi la un dans sau un rol care are pur și simplu de a face cu divertisment și ceea ce plătiți pentru. Despre ce e vorba și costă o grămadă de bani? Cât de departe merge cineva pentru a ajunge foarte mare de la o lovitură?

 

Vrei să auzi mai multe despre asta? Vezi mai multe de la această scenă de viață extreme.

 

Сцена, в которой ведущий YouTube AngelX посмотрит на индустрию Табу в Нидерландах, Бельгии, Германии и других близлежащих местах. Ведущий смотрит на напряженность, где анонимные люди временно остаться, чтобы испытать свой собственный способ весело провести время, как взрослые. Постановки были созданы совместно Neon объявления .com и практически бесплатно для просмотра. Посетитель также может загрузить эти отчеты для личного пользования. Индустрия Табу имеет несколько областей, где эротика, секс и своеобразная деятельность в последнее время пользуются популярностью среди тех, кто видит себя как разнообразие лиц. Речь идет о вещах, которые кто-то предпочел бы сохранить для себя и не заботятся о мире. Есть ли такая вещь, как парикмахер в сочетании с вкусным массажем релаксации при мультиплате? Или действительно существует такая вещь, как объект любви, где кто-то становится очарован, глядя или чувствуя мертвый объект в одиночку? Что такое фетишизм? Может ли эксперт объяснить нам это определение? Что такое танцы на шесте? И можно ли это сделать с людьми определенного возраста, например, для особого случая? Может ли кто-нибудь быть сексуальным или пансексуалом вообще? Это нормально? Как вы видите кого-то, кто соблазняется носить женскую одежду, когда это мужчина или кто имеет тенденцию превратиться в женщину? Что мы подразумеваем под людьми, которые посещают секс-линию или веб-камеру? Являются ли они обеспокоены визуальной или есть какие-либо незаконные половые договоренности с этими некоторыми (анонимные) исполнителей на всех. Если вы ищете захватывающее или странное свидание, что это должно быть для вас? Есть ли любовь к животному, которое отличается от просто заботиться о нем и идти дальше? Может ли кто-то также вступить в отношения с младшей или старшей возрастной группой? Или что он / она привлекает очень моложе или старше сверстников? Как вы на самом деле видите вуайеризм или SM или SMBD, когда регулярный секс не значит много для вас больше? Вот короткая сцена, в которой ведущий спрашивает анонимного человека о его одержимости пахнущие каблуки или касаясь кожаный диван, который должен быть хорошо снабжены после тяжелой женщины сидел на нем. Фетишизм – это широкое понятие. Сцена, о которой мы говорим, это ...

 

Мы спросили анонимного человека, должны ли многие работники секс-бизнеса заниматься принудительным сексом с мужчинами или другим видом секса. Означает ли это на самом деле происходит, и на самом деле называется незаконной цепи, где полиция получить много понимания этого, но это не позволяет внешнему миру знать, опасаясь быть под угрозой? Или мы должны думать о Колумбии, где женщины очень уязвимы, а внешний мир ничего не видит? Мы попросили анонимных людей при условии, что они сохранят конфиденциальность для других. Есть сайт знакомств или D*** Web, где вы можете забронировать много всех провайдеров, независимо от того, что разрешено законом? AngelX поднял этот вопрос. Она спросила кого-то, кто хотел бы остаться анонимным, если это возможно, чтобы забронировать мать со своим ребенком для акта, как производительность. Вы можете думать о танце или какой-либо роли, которая имеет чисто делать с развлечениями и то, что вы платите. Что это такое и стоит ли это много денег? Как далеко кто-то идет, чтобы получить действительно высоко от удара?

 

Хотите услышать больше об этом? Смотрите больше этой сцены жизни Extreme.

 

Atriði þar sem YouTube kynnir AngelX mun kíkja á Taboo iðnaðinn í Hollandi, Belgíu, Þýskalandi og öðrum nærliggjandi stöðum. Kynnirinn lítur upp spennuna þar sem nafnlaust fólk dvelur tímabundið til að upplifa sína eigin leið til að skemmta sér sem fullorðnir. Framleiðslan var samin af Neon-.com og nánast frjálst að skoða. Gestur getur einnig sótt þessar skýrslur til einkanota. Taboo-iðnaðurinn hefur nokkur svið þar sem erótík, kynlíf og sérkennileg starfsemi hefur undanfarið notið vinsælda meðal þeirra sem líta á sig sem fjölbreytileika einstaklinga. Það snýst um hluti sem einhver vill frekar halda til sín og er sama um heiminn. Er til slíkt hárgreiðslustofa ásamt dýrindis slökunarnuddi á fjölgreiðslu? Eða er það virkilega til sem hlutur ást þar sem einhver verður heillaður af því að horfa eða finna fyrir dauðum hlut einum? Hvað nákvæmlega er fetishism? Getur sérfræðingur útskýrt þessa skilgreiningu fyrir okkur? Hvað er stöngdans? Og er þetta líka hægt að gera með fólki á ákveðnum aldri fyrir t.d. sérstakt tilefni? Getur einhver verið kynferðislegur eða pankynhneigður? Er þetta eðlilegt? Hvernig sérðu einhvern sem verður tæpur með því að klæðast kvenfatnaði þegar það er karl eða sem hefur tilhneigingu til að breytast í konu? Hvað er átt við með fólki sem heimsækir kynlífslínu eða vefmyndavél? Hafa þeir áhyggjur af sjóninni eða eru einhverjar ólöglegar kynlífsráðstafanir við þessa suma (nafnlausa) flytjendur yfirleitt. Ef þú ert að leita að spennandi eða skrýtnu stefnumóti, hvað á þetta að vera fyrir þig? Er ást á dýri sem er öðruvísi en bara að sjá um það og fara skrefinu lengra? Getur einhver líka komið inn í samband við yngri eða eldri aldurshóp? Eða að hann/hún laðast að afar yngri eða eldri jafningjum? Hvernig sérðu í raun voyeurism eða SM eða BDSM þegar venjulegt kynlíf skiptir þig ekki lengur miklu máli? Hér er stutt atriði þar sem kynnirinn spyr nafnlausa manneskju um þráhyggju sína með lyktandi slitnum hælum eða snerta leðursófa sem verður að vera vel birgur eftir að þung kona hefur setið á honum. Fetishism er víðfeðmt hugtak. Atriðið sem við erum að tala um er þetta ...

 

Við spurðum nafnlausa manneskju hvort margir kynlífsráðgjafar ættu að hafa þvingað kynlíf með körlum eða annars konar kynlífi. Kemur þetta virkilega fram og er í raun kallað ólöglega hringrásin þar sem lögreglan fær mikla innsýn í þetta, en þetta lætur umheiminn ekki vita af ótta við að vera ógnað? Eða ættum við að hugsa um Kólumbíu þar sem konur eru mjög viðkvæmar og umheimurinn sér ekkert? Við spurðum nafnlausa einstaklinga um það skilyrði að þeir varðveittu friðhelgi einkalífs fyrir aðra. Er stefnumótasíða eða Dark Web þar sem hægt er að bóka marga af öllum veitendum, óháð því hvað er löglega leyft? AngelX minntist á það. Hún spurði einhvern sem vildi vera nafnlaus ef það væri hægt að bóka móður með barni sínu fyrir athöfn eins og sýningu. Þú getur hugsað þér dans eða eitthvert hlutverk sem hefur eingöngu að gera með skemmtun og það sem þú borgar fyrir. Um hvað snýst þetta og kostar það mikla peninga? Hvað er langt í að einhver komist mjög hátt frá höggi?

 

Viltu heyra meira af þessu? Sjá meira af þessu Life Scene Extreme.

 

En scen där YouTube-presentatören AngelX kommer att ta en titt på Tabu industrin i Nederländerna, Belgien, Tyskland och andra omgivande platser. Presentatören ser upp spänningen där anonyma människor tillfälligt stanna för att uppleva sitt eget sätt att ha kul som vuxna. Produktionerna var co-skapad av Neon annonser .com nästan gratis att visa. En besökare kan också ladda ner dessa rapporter för privat bruk. Taboo-branschen har flera områden där erotik, sex och säregna aktiviteter på senare tid har haft popularitet bland dem som ser sig själva som mångfaldspersoner. Det handlar om saker som någon hellre vill hålla för sig själva och inte bryr sig om världen. Finns det något sådant som en frisör i kombination med en läcker avslappningsmassage vid en multi-betalning? Eller finns det verkligen en sådan sak som objekt kärlek där någon blir fascinerad av att titta eller känna ett dött objekt ensam? Vad exakt är fetischism? Kan en expert förklara denna definition för oss? Vad är pole dancing? Och kan detta också göras med personer i en viss ålder för till exempel ett speciellt tillfälle? Kan någon vara sexuell eller pansexuell alls? Är det här normalt? Hur ser du på någon som blir förförd av att bära kvinnokläder när det är en man eller som har en tendens att förvandlas till en kvinna? Vad menar vi med människor som besöker en sexlinje eller webbkamera? Är de oroade över det visuella eller finns det några olagliga sexarrangemang med dessa några (anonyma) artister alls. Om du letar efter en spännande eller konstig dejt, vad ska det här vara för dig? Finns det kärlek till ett djur som skiljer sig från att bara ta hand om det och gå ett steg längre? Kan någon också ingå ett förhållande med en yngre eller äldre åldersgrupp? Eller att han/hon attraheras av extremt yngre eller äldre jämnåriga? Hur ser du faktiskt voyeurism eller SM eller BDSM när vanligt sex betyder inte mycket för dig längre? Här är en kort scen där presentatören frågar en anonym person om hans besatthet av att lukta slitna klackar eller röra en skinnsoffa som måste vara välfylld efter en tung kvinna har suttit på den. Fetischism är ett brett begrepp. Scenen vi talar om är detta ...

 

Vi frågade en anonym person om många sexarbetare skulle ha tvingat sex med män eller annan typ av sex. Har detta verkligen inträffar och är verkligen kallas den olagliga krets där polisen får en hel del insikt i detta, men detta inte låta omvärlden veta av rädsla för att bli hotad? Eller ska vi tänka på Colombia där kvinnor är mycket sårbara och omvärlden inte ser någonting? Vi frågade anonyma personer på villkor att de bevarar integriteten för andra. Finns det en dejtingsajt eller Dark Web där du kan boka många av alla leverantörer, oavsett vad som är lagligt tillåtet? AngelX tog upp det. Hon frågade någon som ville vara anonym om det var möjligt att boka en mamma med sitt barn för en handling som en föreställning. Du kan tänka dig en dans eller någon roll som har enbart att göra med underhållning och vad du betalar för. Vad handlar det om och kostar det mycket pengar? Hur långt går någon för att bli riktigt hög från ett slag?

 

Vill du höra mer av det här? Visa mer av detta Life Scene Extreme.

 

En scene der YouTube-programleder AngelX vil ta en titt på Taboo-industrien i Nederland, Belgia, Tyskland og andre omkringliggende steder. Programlederen ser opp spenningen der anonyme mennesker midlertidig blir for å oppleve sin egen måte å ha det gøy på som voksne. Produksjonene ble laget av Neon-annonser .com nesten gratis å se. En besøkende kan også laste ned disse rapportene for privat bruk. Taboo industrien har flere områder hvor erotikk, sex og særegne aktiviteter har nylig hatt popularitet blant dem som ser seg selv som mangfold enkeltpersoner. Det handler om ting som noen heller vil holde for seg selv og ikke bryr seg om verden. Er det noe slikt som frisør i kombinasjon med en deilig avslapningsmassasje til en multi-betaling? Eller er det virkelig noe slikt som objektkjærlighet der noen blir fascinert av å se eller føle en død gjenstand alene? Hva er fetisjisme? Kan en ekspert forklare denne definisjonen for oss? Hva er pole dancing? Og kan dette også gjøres med folk i en viss alder for for eksempel en spesiell anledning? Kan noen være seksuell eller panseksuell i det hele tatt? Er dette normalt? Hvordan ser du noen som blir forført ved å ha på seg dameklær når det er en mann eller som har en tendens til å bli en kvinne? Hva mener vi med folk som besøker en sex linje eller webkamera? Er de bekymret for det visuelle eller er det noen ulovlige sexordninger med disse noen (anonyme) utøvere i det hele tatt. Hvis du leter etter en spennende eller merkelig date, hva skal dette være for deg? Er det kjærlighet til et dyr som er forskjellig fra bare å ta vare på det og gå et skritt videre? Kan noen også inngå et forhold med en yngre eller eldre aldersgruppe? Eller at han/hun er tiltrukket av ekstremt yngre eller eldre jevnaldrende? Hvordan ser du faktisk voyeurisme eller SM eller BDSM når vanlig sex ikke betyr mye for deg lenger? Her er en kort scene der programlederen spør en anonym person om sin besettelse med luktende slitte hæler eller berøre en skinnsofa som må være godt fylt etter at en tung kvinne har sittet på den. Fetisjisme er et bredt konsept. Scenen vi snakker om er dette ...

 

Vi spurte en anonym person om mange sexarbeidere skulle ha tvunget sex med menn eller annen type sex. Skjer dette virkelig og kalles virkelig den ulovlige kretsen hvor politiet får mye innsikt i dette, men dette lar ikke omverdenen vite av frykt for å bli truet? Eller skal vi tenke på Colombia der kvinner er svært sårbare og omverdenen ikke ser noe? Vi spurte anonyme personer om betingelsen om at de bevarer personvernet for andre. Er det en datingside eller Dark Web hvor du kan bestille mange av alle leverandører, uavhengig av hva som er lovlig tillatt? AngelX tok det opp. Hun spurte noen som ønsket å være anonym om det var mulig å bestille en mor med barnet sitt for en handling som en forestilling. Du kan tenke på en dans eller en rolle som bare har å gjøre med underholdning og hva du betaler for. Hva handler dette om, og koster det mye penger? Hvor langt går noen for å komme veldig høyt fra et slag?

 

Vil du høre mer av dette? Se mer av denne Life Scene Extreme.

 

En scene, hvor YouTube studievært AngelX vil tage et kig på Tabu industrien i Holland, Belgien, Tyskland og andre omkringliggende steder. Oplægsholderen ser op den spænding, hvor anonyme mennesker midlertidigt ophold for at opleve deres egen måde at have det sjovt som voksne. Produktionerne blev co-skabt af Neon annoncer .com og næsten gratis at se. En besøgende kan også downloade disse rapporter til privat brug. Tabu industrien har flere områder, hvor erotik, sex og ejendommelige aktiviteter for nylig har nydt popularitet blandt dem, der ser sig selv som mangfoldighed individer. Det handler om ting, som nogen hellere vil holde sig for sig selv og er ligeglad med verden. Er der sådan noget som en frisør i kombination med en lækker afslapning massage på en multi-betaling? Eller er der virkelig være sådan noget som objekt kærlighed, hvor nogen bliver fascineret af at se eller føle en død genstand alene? Hvad er fetichisme? Kan en ekspert forklare denne definition for os? Hvad er pole dancing? Og kan det også ske med mennesker i en vis alder til f.eks. Kan nogen være seksuel eller panseksuel overhovedet? Er det normalt? Hvordan ser man en person, der bliver forført ved at bære kvinders tøj, når det er en mand, eller som har en tendens til at blive til en kvinde? Hvad mener vi med folk, der besøger en sex linje eller webcam? Er de bekymrede over den visuelle eller er der nogen ulovlige sex arrangementer med disse nogle (anonyme) kunstnere på alle. Hvis du leder efter en spændende eller mærkelig date, hvad skal det så være for dig? Er der kærlighed til et dyr, der er forskellig fra bare at tage sig af det og gå et skridt videre? Kan nogen også indgå et forhold til en yngre eller ældre aldersgruppe? Eller at han / hun er tiltrukket af ekstremt yngre eller ældre jævnaldrende? Hvordan kan du rent faktisk se voyeurisme eller SM eller BDSM, når regelmæssig sex ikke betyder meget for dig længere? Her er en kort scene, hvor studievært spørger en anonym person om hans besættelse af lugtende slidte hæle eller røre en læder sofa, der skal være godt lager efter en tung kvinde har siddet på det. Fetichisme er et bredt begreb. Den scene, vi taler om, er denne ...

 

Vi spurgte en anonym person, om mange sexarbejdere skulle have tvunget sex med mænd eller anden form for sex. Er dette virkelig ske, og er virkelig kaldes den ulovlige kredsløb, hvor politiet får en masse indsigt i dette, men det gør ikke lade omverdenen vide af frygt for at blive truet? Eller skal vi tænke på Colombia, hvor kvinder er meget sårbare, og omverdenen ikke ser noget? Vi spurgte anonyme personer på den betingelse, at de bevarer privatlivets fred for andre. Er der en dating site eller Dark Web, hvor du kan bestille mange af alle udbydere, uanset hvad der er lovligt tilladt? AngelX bragte det på op. Hun spurgte en person, der ønskede at forblive anonym, hvis det var muligt at booke en mor med sit barn til en handling som en forestilling. Du kan tænke på en dans eller en rolle, der udelukkende har at gøre med underholdning, og hvad du betaler for. Hvad handler det om, og koster det en masse penge? Hvor langt går nogen for at blive virkelig høj fra et slag?

 

Vil du høre mere om det her? Se mere af denne Life Scene Extreme.

 

Kohtaus, jossa YouTube-juontaja AngelX tarkastelee Tabu-teollisuutta Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja muissa ympäröivissä paikoissa. Juontaja etsii jännitystä, jossa nimettömät ihmiset olestelevat tilapäisesti kokeakseen oman tapansa pitää hauskaa aikuisina. Tuotannot syntyivät yhdessä Neon-mainosten .com ja käytännössä vapaasti katsottavissa. Vierailija voi myös ladata nämä raportit yksityiskäyttöön. Tabu-teollisuudella on useita aloja, joilla eroottisuus, seksi ja erikoinen toiminta ovat viime aikoina nauttineet suosiota niiden keskuudessa, jotka näkevät itsensä monimuotoisuusyksilöiksi. Kyse on asioista, jotka joku mieluummin pitää itsellään eikä välitä maailmasta. Onko kampaajaa olemassa yhdessä herkullisen rentoutushieronnan kanssa monimaksulla? Vai onko todella olemassa esinerakkaus, jossa joku kiinnostuu katsomalla tai tuntemalla kuolleen esineen yksin? Mitä fetisismi oikeastaan on? Voiko asiantuntija selittää tämän määritelmän meille? Mitä tankotanssi on? Ja voidaanko tämä tehdä myös tietynikäisille ihmisille esimerkiksi erityistilaisuuteen? Voiko kukaan olla seksuaalinen tai panseksuaali? Onko tämä normaalia? Miten näkee jonkun, joka viettelee naisten vaatteet, kun se on mies tai jolla on taipumus muuttua naiseksi? Mitä tarkoitamme ihmisillä, jotka vierailevat seksilinjalla tai web-kamerassa? Ovatko he huolissaan visuaalisesta tai onko näiden (nimettömien) esiintyjien kanssa laittomia seksijärjestelyjä ollenkaan. Jos etsit jännittäviä tai outoja treffejä, mitä tämä on sinulle? Onko rakkautta eläimeen, joka on erilainen kuin vain huolehtia siitä ja mennä askeleen pidemmälle? Voiko joku myös aloittaa suhteen nuoremman tai vanhemman ikäryhmän kanssa? Tai että hän on kiinnostunut erittäin nuoremmista tai vanhemmista ikätovereista? Miten näet tirkistelyn tai SM: n tai BDSM: n, kun säännöllinen seksi ei merkitse sinulle enää paljon? Tässä on lyhyt kohtaus, jossa juontaja kysyy nimettömältä henkilöltä hänen pakkomielteestään haistaa kuluneet korkokengät tai koskettaa nahkasohvaa, jonka on oltava hyvin varustettu, kun raskas nainen on istunut sen päällä. Fetisismi on laaja käsite. Kohtaus, josta puhumme, on tämä ...

 

Kysyimme nimettömältä henkilöltä, pitäisikö monien seksityöntekijöiden harrastaa pakkoseksiä miesten kanssa tai muunlaista seksiä. Tapahtuuko tämä todella ja kutsutaanko sitä todella laittomaksi piiriksi, jossa poliisi saa paljon tietoa tästä, mutta tämä ei kerro ulkomaailmalle uhkan pelossa? Vai pitäisikö meidän ajatella Kolumbiaa, jossa naiset ovat hyvin haavoittuvia eikä ulkomaailma näe mitään? Kysyimme anonyymeiltä henkilöiltä sillä ehdolla, että he säilyttävät yksityisyyden muille. Onko olemassa treffisivustoa tai Dark Webiä, josta voit varata monia palveluntarjoajia riippumatta siitä, mikä on laillisesti sallittua? AngelX otti sen puheeksi. Hän kysyi henkilöltä, joka haluaa pysyä nimettömänä, onko mahdollista varata äiti lapsensa kanssa esitykseen. Voit ajatella tanssia tai jotain roolia, jolla on puhtaasti tekemistä viihteen ja sen kanssa, mistä maksat. Mistä tässä on kyse ja maksaako se paljon rahaa? Kuinka pitkälle joku menee päästäkseen pilveen iskusta?

 

Haluatko kuulla lisää tästä? Katso lisää tästä Life Scene Extremestä.

 

YouTube 主持人 AngelX 将在荷兰、比利时、德国和其他周边地区的禁忌行业进行一场场景。演讲者会寻找匿名者暂时留下来体验自己成年时的乐趣的紧张气氛。这些作品是由霓虹灯广告和.com制作,几乎可以免费观看。访问者还可以下载这些报告供私人使用。禁忌行业有几个领域,色情,性和特殊活动最近享有流行那些谁认为自己是多样性的个人。这是关于某人宁愿自己保持的东西, 不关心世界。是否有理发师与多付款的美味放松按摩相结合的东西?或者真的有物体爱, 有人着迷于独自寻找或感觉一个死对象?什么是恋物癖?专家能向我们解释这个定义吗?什么是撑杆跳?这也可以与一定年龄的人一起做,例如,一个特殊的场合?任何人都可以有性或泛性恋吗?这正常吗?你怎么看到当男人或有变成女人的倾向时穿女装被诱惑的人?我们所说的访问性线或网络摄像头的人是什么意思?他们关心视觉, 还是有任何非法的性安排与这些 (匿名) 表演者。如果你正在寻找一个令人兴奋的或奇怪的约会, 这应该是什么给你?对动物的爱与照顾它和更进一步不同吗?某人也可以与年龄较年轻或年龄较大的群体建立关系吗?或者他/她被极年轻或年长的同龄人所吸引?当经常做爱对你没什么意义时, 你怎么会看到伏化或 Sm 或 BDSM?这里有一个简短的场景,主持人问一个匿名的人,他痴迷于闻到磨损的高跟鞋或触摸皮革沙发,必须储备良好的后,一个沉重的女人坐在它。恋物癖是一个宽泛的概念。我们谈论的场景是...

 

我们问一个匿名的人,如果许多性工作者应该强迫与男人发生性关系或其他类型的性行为。这真的发生了,真的被称为非法电路,警察得到很多的洞察力,但这并不让外界知道,因为害怕受到威胁?或者我们应该想到哥伦比亚,那里妇女非常脆弱,外部世界什么也看不到?我们询问匿名人士,条件是他们保护他人的隐私。是否有交友网站或黑暗网站, 你可以预订许多所有供应商, 无论什么在法律上是允许的?安吉尔克斯提出了它。她问一个希望保持匿名的人,是否可以预订一个母亲与她的孩子的行为像表演。你可以想到一个舞蹈或一些角色,这纯粹是与娱乐和你付出什么。这是关于什么的, 它花了很多钱?一个人从一击中能走多远?

 

想听更多吗?查看更多此生活场景极端。

 

YouTube プレゼンターAngelXがオランダ、ベルギー、ドイツ、その他の周辺地域のタブー産業を見てみていくシーン。プレゼンターは、匿名の人々が一時的に滞在し、大人として楽しむ自分の方法を体験する緊張を調べます。制作はネオン広告によって共同制作され、.com、事実上無料で見ることができています。訪問者は、これらのレポートをダウンロードして、非公開で使用することもできます。タブー業界には、エロティシズム、セックス、独特の活動が最近、多様性の個人として自分自身を見ている人々の間で人気を享受しているいくつかの分野があります。それは、誰かがむしろ自分自身に保ち、世界を気にしないものについてです。マルチペイメントで美味しいリラクゼーションマッサージと組み合わせた美容師のようなものはありますか?それとも、誰かが死んだ物体を一人で見たり感じたりして魅了されるオブジェクト愛のようなものは本当にありますか?フェティシズムとは何ですか?専門家は私たちにこの定義を説明できますか?ポールダンスとは何ですか?そして、これはまた、例えば、特別な機会のために、特定の年齢の人々と行うことができますか?誰もが性的またはパンセクシュアルになることができますか?これは正常ですか?男性の時や女性に変身する傾向がある女性服を着て誘惑される人をどのように見ますか?セックスラインやウェブカメラを訪れる人々とはどういう意味ですか?彼らはビジュアルを心配していますか、これらの(匿名の)パフォーマーと違法なセックスの取り決めが全くありますか?あなたがエキサイティングまたは奇妙な日付を探しているなら、これはあなたのために何をすべきですか?ただそれを世話し、さらに一歩進むのとは異なる動物への愛がありますか?誰かが若いまたは高齢の年齢層との関係を入力することはできますか?それとも、彼/彼女は非常に若いまたは年上の仲間に惹かれていることを?通常のセックスがもはやあなたにあまり意味がないのに、実際にどのように盗撮やSMやBDSMを見ますか?ここでは、プレゼンターが匿名の人に、摩耗したかかとの匂いを嗅いだり、重い女性がそれに座った後に十分にストックされなければならない革のソファに触れることに執着していることを尋ねる短いシーンです。フェティシズムは広い概念です。私たちが話しているシーンはこれです.

 

私たちは、多くのセックスワーカーが男性や他のタイプのセックスとセックスを強制する必要があるかどうかを匿名の人に尋ねました。これは本当に起こり、警察がこれに多くの洞察を得る違法な回路と呼ばれていますが、これは脅かされることを恐れて外の世界に知らせることはありませんか?それとも、女性が非常に脆弱で、外の世界が何も見ていないコロンビアを考えるべきですか?私たちは、匿名の個人に、他の人のプライバシーを保護することを条件に尋ねました。法的に許可されているものに関係なく、すべてのプロバイダの多くを予約できる出会い系サイトやダークウェブはありますか?エンジェルックスはそれを育てた。彼女は、公演のような行為のために子供と一緒に母親を予約することが可能かどうかを匿名にしたい人に尋ねました。あなたはダンスや純粋にエンターテイメントと関係があり、あなたが支払うもののいくつかの役割を考えることができます。これは何についてであり、それは多くのお金がかかりますか?誰かが打撃から本当に高くするためにどこまで行くのですか?

 

これの詳細を聞きたいですか?このライフシーンエクストリームの詳細を参照してください。

 

YouTube 아나운서 AngelX가 네덜란드, 벨기에, 독일 및 기타 주변 지역의 금기 산업을 살펴볼 장면입니다. 발표자는 익명의 사람들이 일시적으로 성인으로서 즐거운 시간을 보내는 자신의 방법을 경험하기 위해 머무르는 긴장감을 살펴봅니다. 이 작품은 네온 광고 .com 공동 제작되었으며 사실상 자유롭게 볼 수 있습니다. 방문자는 이러한 보고서를 비공개로 다운로드할 수도 있습니다. 금기 산업은 최근 자신을 다양성 개인으로 보는 사람들 사이에서 에로티시즘, 섹스 및 특이한 활동이 인기를 누리고있는 여러 영역을 가지고 있습니다. 그것은 누군가가 오히려 자신을 유지하고 세계에 대해 걱정하지 않는 것들에 관한 것입니다. 다중 결제시 맛있는 릴렉스 마사지와 함께 미용사 같은 것이 있습니까? 아니면 누군가가 죽은 물건을 혼자 보거나 느끼는 것에 매료되는 객체 사랑과 같은 것이 실제로 있습니까? 페티시즘은 정확히 무엇입니까? 전문가가 이 정의를 우리에게 설명할 수 있습니까? 폴 댄스란? 그리고 이것은 또한 특별한 날을 위해 특정 연령의 사람들과 함께 할 수 있습니까? 누구든지 성적 또는 팬섹성이 될 수 있습니까? 이것은 정상입니까? 남자일 때 여성복을 입고 유혹을 받는 사람이나 여성으로 변신하는 경향이 있는 사람을 어떻게 볼 수 있을까요? 우리는 섹스 라인이나 웹캠을 방문하는 사람들에 의해 무엇을 의미합니까? 그들은 시각적 인 것에 대해 우려하거나 이 일부 (익명) 공연자와 불법적인 섹스 계약이 전혀 있습니까? 흥미진진하거나 이상한 데이트를 찾고 있다면, 이 게 무슨 일이야? 동물을 돌보고 한 걸음 더 나아가는 것과는 다른 동물에 대한 사랑이 있습니까? 누군가가 또한 더 젊은 또는 노년층과 관계를 입력할 수 있습니까? 아니면 그 / 그녀는 매우 젊은 또는 더 오래된 동료에 매료된다? 일반 섹스가 더 이상 당신에게 많은 것을 의미하지 않을 때 당신은 실제로 관음증 이나 SM 또는 BDSM를 볼 수 있습니까? 여기에 발표자가 무거운 여성이 앉아 후 잘 재고해야합니다 착용 발 뒤꿈치 또는 가죽 소파를 만지는 그의 집착에 대해 익명의 사람을 묻는 짧은 장면이있습니다. 페티시즘은 광범위한 개념입니다. 우리가 얘기하는 장면은 이것입니다 ...

 

우리는 익명의 사람에게 많은 성노동자들이 남성이나 다른 유형의 섹스와 강제로 섹스를 했어야 하는지 물었습니다. 이것은 정말로 발생하고 경찰이 이것에 대한 많은 통찰력을 얻는 불법 회로라고하지만, 이것은 외부 세계가 위협을 받을 까봐 알수 없습니다. 아니면 여성이 매우 취약하고 외부 세계가 아무것도 볼 수 없는 콜롬비아를 생각해야 할까요? 우리는 익명의 개인에게 다른 사람의 개인 정보를 보호한다는 조건으로 요청했습니다. 법적으로 허용되는 내용에 관계없이 모든 제공업체를 예약할 수 있는 데이트 사이트 또는 다크 웹이 있습니까? 엔젤엑스는 그것을 가져왔다. 그녀는 익명으로 남기를 원하는 사람에게 공연과 같은 행동을 위해 자녀와 함께 어머니를 예약 할 수 있는지 물었습니다. 당신은 순전히 엔터테인먼트와 당신이 지불하는 것과 관련이있는 춤이나 역할을 생각할 수 있습니다. 이것에 대해 무엇이며 많은 비용이 들나요? 누군가가 타격에서 정말 높은 얻을 이동합니까?

 

이것에 대해 더 듣고 싶으신가요? 이 인생 장면 극단적 인 더 보기.

 

Isang tagpo kung saan ang YouTube presenter AngelX ay tumagal ng isang tumingin sa industriya ng Taboo sa Netherlands, Belgium, Germany at iba pang nakapaligid na mga lugar. Ang presenter ay tumitingin sa tensyon kung saan pansamantalang nananatiling masaya ang mga tao para maranasan ang sarili nilang paraan ng pagkakaroon ng masaya bilang matatanda. Ang mga produksyon ay co-nilikha ni Neon .com at halos malayang makita. Maaari ding i-download ng bisita ang mga report na ito para sa pribadong paggamit. Ang Industriya ng Taboo ay may ilang lugar kung saan ang erotika, kasarian at kakaibang mga aktibidad ay kamakailan-lamang na nagtamasa ng katanyagan sa mga taong nakikita ang kanilang sarili bilang pagkakaiba-iba ng mga indibidwal. Tungkol ito sa mga bagay na mas gusto ng isang tao na panatilihin ang kanilang sarili at huwag magmalasakit sa mundo. Mayroon bang tulad ng isang bagay bilang isang tagapag-ayos ng buhok sa kumbinasyon na may isang masarap na relaxation massage sa isang multi-payment? O talaga bang may ganitong bagay tulad ng pag-ibig kung saan ang isang tao ay nagiging kamangha-mangha sa pamamagitan ng pagtingin o pakiramdam ng isang patay na bagay? Ano ang eksaktong ay fetishism? Maipapaliwanag ba sa atin ng isang dalubhasa ang kahulugang ito sa atin? Ano ang pole sayaw? At magagawa rin ito sa mga taong may isang partikular na edad para sa, halimbawa, isang espesyal na okasyon? Maaari bang seksuwal o pansexual ang sinuman? Normal lang ba ito? Paano ninyo nakikita ang isang taong nakakakuha ng seduced sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit ng kababaihan kapag ito ay isang lalaki o may ugali na bumaling sa isang babae? Ano ang ibig nating sabihin ng mga taong bumibisita sa isang sex line o webcam? Sila ay nag-aalala tungkol sa visual o mayroong anumang ilegal na pakikipag-ayos sa ilang mga ito (hindi nagpapakilala) performers sa lahat. Kung naghahanap ka ng kapana-panabik o kakaibang petsa, ano ang dapat nito para sa iyo? Mayroon bang pag-ibig para sa isang hayop na naiiba sa pag-aalaga lamang nito at pagpunta sa isang hakbang karagdagang? Maaari din bang pumasok ang isang tao sa pakikipag-ugnayan sa mas bata o mas matandang edad? O na siya ay akit sa lubhang mas bata o nakatatandang mga kabarkada? Paano mo talaga nakikita ang voyeurism o SM O BDSM kapag ang regular na sex ay hindi nangangahulugan na magkano ang ibig sabihin sa iyo? Narito ang isang maikling tagpo kung saan ang presenter ay nagtatanong ng isang hindi kilalang tao tungkol sa kanyang obsesyon sa amoy pagod heels o paghipo ng isang katad na sopa na dapat ay maayos na nakaupo pagkatapos ng isang mabigat na babae ay nakaupo dito. Fetishism ay isang malawak na konsepto. Ang tagpong pinag-uusapan namin ay ito ...

 

Tinanong namin ang isang taong hindi nagpapakilala kung maraming manggagawang sex ang dapat sapilitang makipagtalik sa kalalakihan o iba pang uri ng sex. Talaga bang nangyayari ito at talagang tinatawag na ilegal na circuit kung saan ang pulis ay nakakakuha ng maraming kaalaman dito, ngunit hindi nito hinahayaan ang mundo na malaman ang takot na mapanganib? O dapat ba nating isipin na ang Colombia kung saan ang kababaihan ay lubhang mahina at walang nakikita sa labas ng mundo? Humingi kami ng di-kilalang mga indibiduwal sa kalagayan na iniingatan nila ang privacy para sa iba. Mayroon bang dating site o D*** Web kung saan maaari mong libro ang marami sa lahat ng mga provider, anuman ang legal na pinapayagan? Dinala ito ng anghel. Tinanong niya ang isang taong gustong manatiling hindi nagpapakilala kung posibleng mag-book ng isang ina kasama ang kanyang anak para kumilos na parang pagtatanghal. Maaari kayong mag-isip ng sayaw o ilang papel na may dalisay na kasiyahan sa libangan at kung ano ang babayaran mo. Ano ito tungkol sa at ito ay gastos ng maraming pera? Gaano kalayo ang pumunta sa isang tao para makakuha ng talagang mataas mula sa isang suntok?

 

Gusto mo bang marinig pa ang tungkol dito? Tingnan ang higit pa sa Buhay na ito Matindi.

 

ฉากที่ AngelX พรีเซ็นเตอร์ของ YouTube จะพาไปดูอุตสาหกรรมต้องห้ามในเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีและสถานที่โดยรอบอื่น ๆ ผู้นําเสนอค้นหาความตึงเครียดที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามพักชั่วคราวเพื่อสัมผัสกับวิธีของตัวเองในการสนุกสนานในฐานะผู้ใหญ่ โปรดักชั่นถูกสร้างขึ้นโดยโฆษณานีออน.comและดูได้ฟรี ผู้เข้าชมยังสามารถดาวน์โหลดรายงานเหล่านี้สําหรับการใช้งานส่วนตัว อุตสาหกรรมต้องห้ามมีหลายพื้นที่ที่กิจกรรมกามเพศและกิจกรรมแปลก ๆ ได้รับความนิยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ในหมู่ผู้ที่เห็นว่าตัวเองเป็นบุคคลที่หลากหลาย มันเกี่ยวกับสิ่งที่ใครบางคนอยากจะเก็บไว้กับตัวเองและไม่สนใจเกี่ยวกับโลก มีสิ่งที่เป็นช่างทําผมร่วมกับการนวดผ่อนคลายแสนอร่อยที่การชําระเงินหลาย? หรือมีจริงๆเช่นวัตถุรักที่ใครบางคนกลายเป็นหลงใหลโดยการมองหรือรู้สึกวัตถุที่ตายแล้วเพียงอย่างเดียว? เครื่องรางคืออะไรกันแน่? ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายคําจํากัดความนี้ให้เราได้หรือไม่? การเต้นรําเสาคืออะไร? และสิ่งนี้สามารถทําได้กับคนในวัยหนึ่งเช่นโอกาสพิเศษหรือไม่? ทุกคนสามารถมีเพศสัมพันธ์หรือกะเทยได้เลยหรือไม่? นี่เป็นเรื่องปกติเหรอ? คุณเห็นคนที่ถูกล่อลวงโดยการสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเมื่อเป็นผู้ชายหรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้หญิงได้อย่างไร? เราหมายถึงอะไรโดยคนที่เข้าชมสายเพศหรือเว็บแคม? พวกเขากังวลเกี่ยวกับภาพหรือมีการจัดการทางเพศที่ผิดกฎหมายกับนักแสดง (ไม่ระบุชื่อ) เหล่านี้เลย หากคุณกําลังมองหาวันที่น่าตื่นเต้นหรือแปลกสิ่งนี้ควรเป็นอะไรสําหรับคุณ? มีความรักต่อสัตว์ป่าที่แตกต่างจากการดูแลมันและก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? บางคนสามารถเข้าสู่ความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุที่อายุน้อยกว่าหรือเก่ากว่าได้หรือไม่? หรือว่าเขา / เธอดึงดูดเพื่อนที่อายุน้อยกว่าหรือเก่ากว่ามาก? คุณมองถ้ํามองหรือ SM หรือ BDSM ได้อย่างไรเมื่อเพศปกติไม่ได้มีความหมายกับคุณอีกต่อไป? นี่คือฉากสั้น ๆ ที่ผู้นําเสนอถามคนที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับความหลงใหลในการดมกลิ่นส้นเท้าที่สวมใส่หรือสัมผัสโซฟาหนังที่ต้องเก็บอย่างดีหลังจากที่ผู้หญิงหนักได้นั่งบนมัน เครื่องรางเป็นแนวคิดที่กว้าง ฉากที่เรากําลังพูดถึงคือสิ่งนี้

 

เราถามบุคคลนิรนามว่าผู้ให้บริการทางเพศจํานวนมากควรบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือเพศประเภทอื่นหรือไม่ สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงและเรียกว่าวงจรที่ผิดกฎหมายซึ่งตํารวจได้รับข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้โลกภายนอกรู้เพราะกลัวว่าจะถูกคุกคาม? หรือเราควรนึกถึงโคลอมเบียที่ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากและโลกภายนอกไม่เห็นอะไรเลย? เราถามบุคคลนิรนามเกี่ยวกับเงื่อนไขว่าพวกเขารักษาความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้อื่น มีเว็บไซต์หาคู่หรือ D*** Web ที่คุณสามารถจองผู้ให้บริการทั้งหมดจํานวนมากโดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่? แองเจิ้ลเอ็กซ์หยิบมันขึ้นมา เธอถามคนที่ประสงค์จะไม่ระบุชื่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจองแม่กับลูกของเธอเพื่อทําหน้าที่เหมือนการแสดง คุณสามารถนึกถึงการเต้นรําหรือบทบาทบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงและสิ่งที่คุณจ่ายไปอย่างหมดจด นี่มันเกี่ยวกับอะไรและต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากหรือไม่? ไกลแค่ไหนที่ใครบางคนไปได้รับสูงจริงๆจากการระเบิด?

 

อยากฟังอะไรมากกว่านี้ไหม? ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากชีวิตสุดขีดนี้