Her name was Angel: a young lady who ...

Submitted by News_Time on Fri, 04/02/2021 - 19:02

Cover


 

 

Her name was Angel: a young lady who gave her interview around the millennium era with interviewer Ton of the Ton program. Angel is said to have had contact with her forum visitors. She temporarily ran her own homepage. The reason she did this had to do with her hobby and appeal in the field of erotic entertainment. She didn't deny that she was very lonely. She once kept in touch with some of the people she trusted. But despite her friendship with others, she led a lonely existence. Angel was in her 20s somewhere. She had quite striking hair and paid attention to her figure: one day she knew she wanted to dance. Dancing on stage seemed a little scary to her at first. But that soon changed. The exclusive interview she gave happened during the period when she received quite a lot of attention from visitors in the room in which she did pole dancing with pleasure. Before that, she decided to take a training course until she was found suitable for the real entertainment work. She knocked on the door of one of the most famous clubs at Scheveningen: Club Live. Once she got acquainted with the owner and the staff, she dared to take that one step to the show where a lot of men generally came. But female visitors were also welcome. That's why she started her own promo for running her homepage through a free web hosting. Throughout her performances, she also invited her viewers to catch a glimpse of her own photos that she would have uploaded specifically. However, her photos were private. So it happened that in the bathroom in front of the mirror she was fully dressed in her duster and lingerie. Angel was exactly the dream image of this target group at the time. Because she received an unexpected invitation from the Ton program, she immediately stepped in for an interview. This happened during that period when she worked very hard for her money. Money and the performances she made herself proved to be the only way out of her lonely world. In addition to her popularity on Club Live, she felt like the 'little girl' who was sad and would rather be left alone. At work, it didn't matter to her what she did. She needed the money she made to live on and not that she wanted to go on the road to fame and power. The attention she received from people was not lacking. After work, she was filmed by the interviewer. On the stage where she was still busy shortly after a performance, she was alone on stage for a while. During the interview, she suddenly started crying. She burst into tears after the interviewer asked her a sensitive question. By answering the question honestly after a few seconds of doubt, she threw out her story. The visitors who came before her, she no longer saw in her private. That was because she actually lived a lonely life alongside her much-visited shows in the world of pole dancing. A man is said to have once claimed to have recognised her from television and her site. He said he saw her very briefly in a neighborhood that was different from where she worked. At that moment it became clear how few people on television showed their faces. Now with the advent of the internet, anyone can present themselves in their own way via social media. Angel would not have ended her work until a few years later. For a long time, she turned her back on this world. No one else could tell us about how she fared. What followed were the popular profile sites such as Hyves, Vote4Me, Xeno and Sugarbabes. Hyves was even called the Dutch Facebook of today for a long time.

 

Ze heette Angel: een jongedame die haar interview gaf rond het millenium tijdperk met interviewer Ton van het Progamma Ton. Angel zou nog kontakt hebben gehad met haar forumbezoekers. Zij runde tijdelijk haar eigen homepage. De reden waarom ze dit deed had te maken met haar hobby en beroep op het gebied van erotisch entertainment. Dat ze erg eenzaam was, ontkende ze niet. Ooit onderhield ze kontakt met enkele mensen die ze vertrouwde. Maar ondanks haar vriendschap met anderen, leidde ze een eenzaam bestaan. Angel was ergens in de twintig. Ze had vrij opvallend haar en besteedde ze aandacht aan haar figuur: op een dag wist ze dat ze wilde dansen. Dansen op het podium leek haar in het begin een beetje eng. Maar dat veranderde al heel gauw. Het exclusieve interview dat zij gaf, gebeurde in de periode dat ze tamelijk veel aandacht kreeg van bezoekers in de zaal waarin zij het paaldansen met plezier deed. Daarvoor besloot ze een training te volgen totdat men haar voor het echte entertainment-werk geschikt vond. Ze klopte aan bij een van de bekendste clubs op Scheveningen: Club Live. Eenmaal kennis te hebben gemaakt met de eigenaar en het personeel, waagde zij die ene stap te zetten naar de show waar over het algemeen veel mannen kwamen. Maar ook vrouwelijke bezoekers waren van harte welkom. Daarom startte ze haar eigen promo voor het runnen van haar homepage via een gratis webhosting. Gedurende haar optredens, nodigde ze haar kijkers uit ook een glimp op te vangen van haar eigen foto’s die ze speciaal zou hebben geupload. Haar foto’s waren echter privé. Zo kwam het voor dat ze in de badkamer voor de spiegel stond volkomen gekleed in haar duster en lingerie. Angel was precies het droombeeld van deze doelgroep in die tijd. Doordat ze een onverwachte uitnodiging van het Programma Ton kreeg, stapte ze meteen binnen voor een gesprek. Dit gebeurde in die periode waarin ze erg hard werkte voor haar geld. Geld en de optredens die zij zelf verzorgde bleek voor haar de enige uitweg te zijn om uit haar eenzame wereldje te ontsnappen. Ze voelde zich naast haar populariteit in Club Live het ‘kleine meisje’ dat verdrietig was en maar liever met rust gelaten wilde worden. Op het werk maakte het voor haar niet uit wat ze deed. Het geld dat ze verdiende, had ze nodig om van te leven en niet dat ze op weg wilde gaan naar roem en macht. Aan de aandacht die ze van mensen ontving, ontbrak het niet aan. Na haar werk, liet ze zich door de interviewer filmen. Op het podium waar zij nog vlak na een optreden bezig was, zat ze even alleen op het podium. Tijdens het interview begon ze ineens te huilen. Ze barstte in tranen uit nadat de interviewer haar een veij gevoelige vraag stelde. Door de vraag eerlijk te beantwoord na enkele seconden van twijfel, gooide ze haar verhaal naar buiten. De bezoekers die voor haar kwamen, zag ze in haar privé niet meer staan. Dat kwam omdat ze eigenlijk een eenzaam leven leidde naast haar veel bezochte shows in de wereld van het paaldansen. Een man zou ooit hebben beweerd dat hij haar herkende van televisie en haar site. Hij zag haar volgens zijn zeggen heel kort in een buurt die verschilde van de plaats waar zij werkte. Op dat ogenblik werd duidelijk hoe weinig mensen op televisie hun gezicht lieten zien. Nu met de komst van het internet, kan iedereen via sociale media zich presenteren op hun manier. Angel zou pas later na enkele jaren erotisch entertainment, haar werk hebben beeindigd. Sinds lange tijd keerde ze deze wereld de rug toe. Hoe het verder met haar afliep, kon niemand verder iets erover vertellen. Wat daarna volgde waren de populaire profielensites als Hyves, Vote4Me, Xeno en Sugarbabes. Hyves werd zelfs lange tijd het Nederlandse Facebook van nu genoemd.

 

Chamava-se Angel: uma jovem que deu a sua entrevista por volta da era do milénio com o entrevistador Ton do programa Ton. Diz-se que angel teve contacto com os visitantes do fórum. Ela dirigia temporariamente a sua própria página inicial. A razão pela qual ela fez isto teve a ver com o seu passatempo e apelo no campo do entretenimento erótico. Não negou que se sentia muito só. Uma vez manteve contacto com algumas das pessoas em quem confiava. Mas apesar da sua amizade com os outros, ela liderou uma existência solitária. Angel tinha cerca de 20 anos. Tinha um cabelo bastante marcante e prestou atenção à sua figura: um dia soube que queria dançar. Dançar no palco pareceu-lhe um pouco assustador no início. Mas logo mudou. A entrevista exclusiva que deu aconteceu durante o período em que recebeu muita atenção dos visitantes da sala onde dançava com prazer. Antes disso, decidiu fazer um curso de formação até ser considerada adequada para o verdadeiro trabalho de entretenimento. Bateu à porta de um dos clubes mais famosos de Scheveningen: Club Live. Assim que se familiarizar com o dono e o pessoal, atreveu-se a dar aquele passo para o espetáculo onde muitos homens geralmente vinham. Mas as visitas femininas também foram bem-vindas. Foi por isso que começou a sua própria promoção por publicar a sua página inicial através de um anfitrião gratuito na web. Ao longo das suas atuações, convidou também os espectadores a terem um vislumbre das suas próprias fotos que teria enviado especificamente. No entanto, as suas fotos eram privadas. Aconteceu que na casa de banho em frente ao espelho ela estava totalmente vestida com o espanador e a lingerie. Angel era exatamente a imagem de sonho deste grupo alvo na época. Como recebeu um convite inesperado do programa Ton, interveio imediatamente para uma entrevista. Isto aconteceu durante aquele período em que trabalhou muito pelo seu dinheiro. O dinheiro e as performances que fez provaram ser a única saída do seu mundo solitário. Além da sua popularidade no Club Live, sentiu-se como a "menina" que estava triste e preferia ser deixada em paz. No trabalho, não lhe importava o que fazia. Precisava do dinheiro que ganhava para viver e não que quisesse ir para a fama e o poder. Não lhe faltava a atenção das pessoas. Depois do trabalho, foi filmada pelo entrevistador. No palco onde ainda estava ocupada pouco depois de uma atuação, ficou sozinha no palco por um tempo. Durante a entrevista, de repente começou a chorar. Ela desatou a chorar depois da entrevistadora lhe ter feito uma pergunta sensível. Respondendo honestamente à pergunta depois de alguns segundos de dúvida, ela deitou fora a sua história. Os visitantes que vieram antes dela, ela já não via em seu privado. Isso porque ela viveu uma vida solitária ao lado dos seus espetáculos muito visitados no mundo da dança do varão. Diz-se que um homem afirmou ter reconhecido da televisão e do seu site. Disse que a viu muito brevemente num bairro diferente do local onde trabalhava. Naquele momento, tornou-se claro como poucas pessoas na televisão mostravam os seus rostos. Agora, com o advento da internet, qualquer um pode apresentar-se à sua maneira através das redes sociais. Angel só terminaria o seu trabalho alguns anos depois. Durante muito tempo, virou as costas a este mundo. Ninguém mais podia nos dizer como se safou. Seguiram-se os sites de perfis populares como Hyves, Vote4Me, Xeno e Sugarbabes. Hyves foi mesmo chamado de Facebook holandês de hoje por muito tempo.

 

Ihr Name war Angel: eine junge Dame, die ihr Interview um die Jahrtausendzeit mit Interviewer Ton des Ton-Programms gab. Angel soll Kontakt zu ihren Forumsbesuchern gehabt haben. Sie betrieb vorübergehend ihre eigene Homepage. Der Grund, warum sie dies tat, hatte mit ihrem Hobby und ihrer Anziehungskraft im Bereich der erotischen Unterhaltung zu tun. Sie leugnete nicht, dass sie sehr einsam war. Sie hielt einmal Kontakt zu einigen der Menschen, denen sie vertraute. Aber trotz ihrer Freundschaft mit anderen führte sie ein einsames Dasein. Angel war in ihren Zwanzigern irgendwo. Sie hatte ziemlich auffällige Haare und achtete auf ihre Figur: Eines Tages wusste sie, dass sie tanzen wollte. Tanzen auf der Bühne schien ihr zunächst ein wenig beängstigend. Doch das änderte sich bald. Das exklusive Interview, das sie gab, fand in der Zeit statt, als sie ziemlich viel Aufmerksamkeit von den Besuchern in dem Raum erhielt, in dem sie mit Vergnügen Pole Dance machte. Zuvor entschied sie sich für eine Ausbildung, bis sie für die eigentliche Unterhaltungsarbeit geeignet war. Sie klopfte an die Tür eines der berühmtesten Clubs in Scheveningen: Club Live. Als sie den Besitzer und das Personal kennenlernte, wagte sie diesen Schritt zur Show, wo in der Regel viele Männer kamen. Aber auch weibliche Besucher waren willkommen. Deshalb startete sie ihre eigene Promo für den Betrieb ihrer Homepage über ein kostenloses Web-Hosting. Während ihrer Auftritte lud sie ihre Zuschauer auch ein, einen Blick auf ihre eigenen Fotos zu erhaschen, die sie eigens hochgeladen hätte. Ihre Fotos waren jedoch privat. So kam es, dass sie im Badezimmer vor dem Spiegel voll in ihren Staubsauger und Dessous gekleidet war. Angel war damals genau das Traumbild dieser Zielgruppe. Weil sie eine unerwartete Einladung aus dem Ton-Programm erhielt, sprang sie sofort zu einem Interview ein. Dies geschah in dieser Zeit, als sie sehr hart für ihr Geld arbeitete. Geld und die Auftritte, die sie selbst machte, erwiesen sich als der einzige Ausweg aus ihrer einsamen Welt. Neben ihrer Popularität bei Club Live fühlte sie sich wie das "kleine Mädchen", das traurig war und lieber in Ruhe gelassen würde. Bei der Arbeit war es ihr egal, was sie tat. Sie brauchte das Geld, das sie verdiente, um weiterzuleben, und nicht, dass sie auf dem Weg zu Ruhm und Macht gehen wollte. Die Aufmerksamkeit, die sie von den Menschen erhielt, fehlte nicht. Nach der Arbeit wurde sie vom Interviewer gefilmt. Auf der Bühne, auf der sie kurz nach einer Vorstellung noch beschäftigt war, stand sie eine Weile allein auf der Bühne. Während des Interviews sie plötzlich an zu weinen. Sie brach in Tränen aus, nachdem der Interviewer ihr eine heikle Frage gestellt hatte. Indem sie die Frage nach einigen Sekunden des Zweifels ehrlich beantwortete, warf sie ihre Geschichte raus. Die Besucher, die vor ihr kamen, sah sie nicht mehr in ihrem Privaten. Denn sie lebte neben ihren vielbesuchten Shows in der Welt des Pole Dance tatsächlich ein einsames Leben. Ein Mann soll sie einmal aus dem Fernsehen und ihrer Website erkannt haben. Er sagte, er habe sie sehr kurz in einer Nachbarschaft gesehen, die anders war als dort, wo sie arbeitete. In diesem Moment wurde klar, wie wenige Menschen im Fernsehen ihr Gesicht zeigten. Jetzt, mit dem Aufkommen des Internets, kann sich jeder auf seine Weise über soziale Medien präsentieren. Angel hätte ihre Arbeit erst einige Jahre später beendet. Lange Zeit kehrte sie dieser Welt den Rücken. Niemand sonst konnte uns sagen, wie es ihr ergangen ist. Was folgte, waren die beliebten Profilseiten wie Hyves, Vote4Me, Xeno und Sugarbabes. Hyves wurde sogar für eine lange Zeit die niederländische Facebook von heute genannt.

 

Su nombre era Ángel: una joven que dio su entrevista alrededor de la era del milenio con el entrevistador Ton del programa Ton of the Ton. Ángel se dice que tuvo contacto con los visitantes de su foro. Ella temporalmente dirigió su propia página de inicio. La razón por la que lo hizo tuvo que ver con su afición y atractivo en el campo del entretenimiento erótico. No negó que estuviera muy sola. Una vez se mantuvo en contacto con algunas de las personas en las que confiaba. Pero a pesar de su amistad con los demás, ella llevó una existencia solitaria. Angel tenía unos 20 años en alguna parte. Tenía el pelo bastante llamativo y prestó atención a su figura: un día supo que quería bailar. Bailar en el escenario le pareció un poco aterrador al principio. Pero eso pronto cambió. La entrevista exclusiva que dio ocurrió durante el período en que recibió mucha atención de los visitantes en la habitación en la que bailaba con placer. Antes de eso, decidió tomar un curso de capacitación hasta que se le encontrara adecuado para el verdadero trabajo de entretenimiento. Llamó a la puerta de uno de los clubes más famosos de Scheveningen: Club Live. Una vez que se familiarizó con el propietario y el personal, se atrevió a dar ese paso al espectáculo donde muchos hombres generalmente venían. Pero las visitantes femeninas también fueron bienvenidas. Es por eso que comenzó su propia promoción para ejecutar su página de inicio a través de un alojamiento web gratuito. A lo largo de sus actuaciones, también invitó a sus espectadores a echar un vistazo a sus propias fotos que habría subido específicamente. Sin embargo, sus fotos eran privadas. Así sucedió que en el baño frente al espejo estaba completamente vestida con su plumero y lencería. Ángel era exactamente la imagen soñada de este grupo objetivo en ese momento. Debido a que recibió una invitación inesperada del programa Ton, inmediatamente intervino para una entrevista. Esto sucedió durante ese período en el que trabajó muy duro por su dinero. El dinero y las actuaciones que hizo ella misma demostraron ser la única manera de salir de su mundo solitario. Además de su popularidad en Club Live, se sentía como la 'niña' que estaba triste y prefería quedarse sola. En el trabajo, no le importaba lo que hacía. Necesitaba el dinero que ganó para vivir y no que quisiera ir en el camino a la fama y al poder. No faltaba la atención que recibía de la gente. Después del trabajo, fue filmada por el entrevistador. En el escenario donde todavía estaba ocupada poco después de una actuación, estuvo sola en el escenario por un tiempo. Durante la entrevista, de repente comenzó a llorar. Rompió a llorar después de que el entrevistador le hiciera una pregunta sensible. Al responder a la pregunta honestamente después de unos segundos de duda, ella desechó su historia. Los visitantes que vinieron antes que ella, ya no vio en su privado. Eso fue porque en realidad vivió una vida solitaria junto a sus muy visitados espectáculos en el mundo del pole dance. Se dice que un hombre una vez afirmó haberla reconocido de la televisión y su sitio. Dijo que la vio muy brevemente en un vecindario que era diferente de donde ella trabajaba. En ese momento quedó claro cómo pocas personas en la televisión mostraban sus rostros. Ahora, con el advenimiento de internet, cualquiera puede presentarse a su manera a través de las redes sociales. Ángel no habría terminado su trabajo hasta unos años más tarde. Durante mucho tiempo, dio la espalda a este mundo. Nadie más podría decirnos cómo le fue. Lo que siguió fueron los sitios de perfil populares como Hyves, Vote4Me, Xeno y Sugarbabes. Hyves incluso fue llamado el Facebook holandés de hoy durante mucho tiempo.

 

Elle s’appelait Angel: une jeune femme qui a donné son interview autour de l’époque du millénaire avec l’intervieweur Ton de l’émission Ton. Angel aurait été en contact avec les visiteurs de son forum. Elle a temporairement dirigé sa propre page d’accueil. La raison pour laquelle elle a fait cela avait à voir avec son passe-temps et l’appel dans le domaine du divertissement érotique. Elle n’a pas nié qu’elle était très seule. Une fois, elle est resté en contact avec certaines des personnes en qui elle avait confiance. Mais malgré son amitié avec les autres, elle a mené une existence solitaire. Angel était dans la vingtaine quelque part. Elle avait les cheveux assez frappants et prêtait attention à sa silhouette : un jour, elle savait qu’elle voulait danser. Danser sur scène lui semblait un peu effrayant au début. Mais cela a vite changé. L’entrevue exclusive qu’elle a accordée s’est produite pendant la période où elle a reçu beaucoup d’attention de la part des visiteurs dans la salle où elle a fait de la pole dance avec plaisir. Avant cela, elle a décidé de suivre un cours de formation jusqu’à ce qu’elle soit jugée apte au vrai travail de divertissement. Elle a frappé à la porte de l’un des clubs les plus célèbres de Scheveningen: Club Live. Une fois qu’elle a fait connaissance avec le propriétaire et le personnel, elle a osé faire un pas vers le spectacle où beaucoup d’hommes venaient généralement. Mais les visiteurs féminins étaient également les bienvenus. C’est pourquoi elle a commencé sa propre promo pour l’exécution de sa page d’accueil à travers un hébergement web gratuit. Tout au long de ses performances, elle a également invité ses spectateurs à apercevoir ses propres photos qu’elle aurait téléchargées spécifiquement. Cependant, ses photos étaient privées. Il est donc arrivé que dans la salle de bain en face du miroir, elle était entièrement vêtue de son duster et lingerie. Angel était exactement l’image de rêve de ce groupe cible à l’époque. Parce qu’elle a reçu une invitation inattendue de l’émission Ton, elle est immédiatement intervenue pour une entrevue. Cela s’est produit pendant cette période où elle a travaillé très dur pour son argent. L’argent et les performances qu’elle a faites elle-même se sont avérés être le seul moyen de sortir de son monde solitaire. En plus de sa popularité sur Club Live, elle se sentait comme la « petite fille » qui était triste et préfère être laissé seul. Au travail, ça n’avait pas d’importance pour elle ce qu’elle a fait. Elle avait besoin de l’argent qu’elle a gagné pour vivre et non pas qu’elle voulait aller sur la route de la gloire et du pouvoir. L’attention qu’elle a reçue des gens ne manquait pas. Après le travail, elle a été filmée par l’intervieweur. Sur la scène où elle était encore occupée peu de temps après un spectacle, elle a été seule sur scène pendant un certain temps. Pendant l’entrevue, elle s’est soudainement mise à pleurer. Elle a éclaté en sanglots après que l’intervieweur lui a posé une question sensible. En répondant honnêtement à la question après quelques secondes de doute, elle a jeté son histoire. Les visiteurs qui sont venus avant elle, elle ne voyait plus dans son privé. C’est parce qu’elle a effectivement vécu une vie solitaire aux côtés de ses spectacles très visités dans le monde de la pole dance. Un homme aurait déjà affirmé l’avoir reconnue à la télévision et sur son site. Il a dit qu’il l’avait vue très brièvement dans un quartier différent de l’endroit où elle travaillait. À ce moment-là, il est devenu clair combien peu de gens à la télévision ont montré leurs visages. Maintenant, avec l’avènement d’Internet, n’importe qui peut se présenter à sa manière via les médias sociaux. Angel n’aurait terminé son travail que quelques années plus tard. Pendant longtemps, elle a tourné le dos à ce monde. Personne d’autre ne pouvait nous dire comment elle s’en est tiré. Ce qui a suivi ont été les sites de profil populaires tels que Hyves, Vote4Me, Xeno et Sugarbabes. Hyves a même été appelé le Facebook néerlandais d’aujourd’hui pendant une longue période.

 

Si chiamava Angel: una giovane donna che ha rilasciato la sua intervista intorno all'era del millennio con l'intervistatore Ton del programma Ton. Si dice che Angel abbia avuto contatti con i visitatori del suo forum. Ha temporaneamente gestito la sua homepage. Il motivo per cui lo ha fatto ha avuto a che fare con il suo hobby e il suo fascino nel campo dell'intrattenimento erotico. Non ha negato di essere molto sola. Una volta si teneva in contatto con alcune delle persone di cui si fidava. Ma nonostante la sua amicizia con gli altri, guidò un'esistenza solitaria. Angel aveva 20 anni da qualche parte. Aveva i capelli piuttosto sorprendenti e prestava attenzione alla sua figura: un giorno sapeva che voleva ballare. Ballare sul palco le sembrava un po 'spaventoso all'inizio. Ma questo cambiò presto. L'intervista esclusiva che ha rilasciato è avvenuta durante il periodo in cui ha ricevuto molta attenzione dai visitatori nella stanza in cui ha fatto pole dance con piacere. Prima di allora, ha deciso di prendere un corso di formazione fino a quando non è stata trovata adatta al vero lavoro di intrattenimento. Bussò alla porta di uno dei club più famosi di Scheveningen: Club Live. Una volta che ha conosciuto il proprietario e il personale, ha osato fare quel passo verso lo spettacolo dove in genere venivano molti uomini. Ma anche le visitatori femminili sono state benvenute. Ecco perché ha iniziato il suo promo per eseguire la sua homepage attraverso un web hosting gratuito. Durante le sue esibizioni, ha anche invitato i suoi spettatori a intravedere le sue foto che avrebbe caricato specificamente. Tuttavia, le sue foto erano private. Così è successo che nel bagno di fronte allo specchio era completamente vestita con il suo spolverino e lingerie. Angel era esattamente l'immagine dei sogni di questo gruppo target all'epoca. Poiché ha ricevuto un invito inaspettato dal programma Ton, è immediatamente intervenuta per un colloquio. Questo accadde in quel periodo in cui lavorò molto duramente per i suoi soldi. I soldi e le esibizioni che si è fatta si sono rivelati l'unica via d'uscita dal suo mondo solitario. Oltre alla sua popolarità su Club Live, si sentiva come la "bambina" che era triste e preferirebbe essere lasciata sola. Al lavoro, non le importava quello che faceva. Aveva bisogno dei soldi che aveva per vivere e non che volesse andare sulla strada della fama e del potere. L'attenzione che ricevette dalle persone non mancava. Dopo il lavoro, è stata filmata dall'intervistatore. Sul palco dove era ancora impegnata poco dopo una performance, è stata sola sul palco per un po '. Durante l'intervista, improvvisamente ha iniziato a piangere. È scoppiata in lacrime dopo che l'intervistatore le ha fatto una domanda delicata. Rispondendo onestamente alla domanda dopo pochi secondi di dubbio, ha buttato via la sua storia. I visitatori che sono venuti prima di lei, non ha più visto nel suo privato. Questo perché in realtà ha vissuto una vita solitaria insieme ai suoi spettacoli tanto visitati nel mondo della pole dance. Si dice che un uomo una volta abbia affermato di averla riconosciuta dalla televisione e dal suo sito. Ha detto che l'ha vista molto brevemente in un quartiere diverso da dove lavorava. In quel momento divenne chiaro quanto poche persone in televisione mostrassero i loro volti. Ora, con l'avvento di Internet, chiunque può presentarsi a modo suo tramite i social media. Angel non avrebbe terminato il suo lavoro fino a pochi anni dopo. Per molto tempo, ha voltato le spalle a questo mondo. Nessun altro poteva dirci come è andata. Ciò che seguì furono i siti di profili popolari come Hyves, Vote4Me, Xeno e Sugarbabes. Hyves è stato persino chiamato il Facebook olandese di oggi per molto tempo.

 

Το όνομά της ήταν Angel: μια νεαρή κοπέλα που έδωσε τη συνέντευξή της γύρω από την εποχή της χιλιετίας με τον συνεντευξιαστή Τόνο του προγράμματος Ton. Η Έιντζελ λέγεται ότι είχε επαφή με τους επισκέπτες του φόρουμ της. Διεύθυνε προσωρινά τη δική της αρχική σελίδα. Ο λόγος που το έκανε αυτό είχε να κάνει με το χόμπι και την ελκυστικότητά της στον τομέα της ερωτικής ψυχαγωγίας. Δεν αρνήθηκε ότι ένιωθε πολύ μόνη. Κάποτε κρατούσε επαφή με κάποιους από τους ανθρώπους που εμπιστευόταν. Αλλά παρά τη φιλία της με τους άλλους, ηγήθηκε μιας μοναχικής ύπαρξης. Ο Έιντζελ ήταν κάπου στα 20 της. Είχε αρκετά εντυπωσιακά μαλλιά και έδωσε προσοχή στη σιλουέτα της: μια μέρα ήξερε ότι ήθελε να χορέψει. Ο χορός στη σκηνή της φάνηκε λίγο τρομακτικός στην αρχή. Αλλά αυτό σύντομα άλλαξε. Η αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου που έλαβε αρκετή προσοχή από τους επισκέπτες στο δωμάτιο στο οποίο έκανε pole dancing με ευχαρίστηση. Πριν από αυτό, αποφάσισε να κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι να βρεθεί κατάλληλη για το πραγματικό έργο ψυχαγωγίας. Χτύπησε την πόρτα ενός από τα πιο διάσημα κλαμπ στο Scheveningen: Το Κλαμπ Live. Μόλις γνώρισε τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό, τόλμησε να κάνει αυτό το βήμα στην παράσταση όπου ήρθαν γενικά πολλοί άνδρες. Αλλά και οι γυναίκες επισκέπτες ήταν ευπρόσδεκτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε τη δική της προσφορά για τη λειτουργία της αρχικής της σελίδας μέσω μιας δωρεάν φιλοξενίας ιστοσελίδων. Καθ 'όλη τη διάρκεια των παραστάσεών της, κάλεσε επίσης τους θεατές της να πάρουν μια γεύση από τις δικές της φωτογραφίες που θα είχε ανεβάσει συγκεκριμένα. Ωστόσο, οι φωτογραφίες της ήταν ιδιωτικές. Έτσι συνέβη ότι στο μπάνιο μπροστά από τον καθρέφτη ήταν πλήρως ντυμένη με το ξεσκονόπανο και τα εσώρουχά της. Ο Έιντζελ ήταν ακριβώς η ονειρική εικόνα αυτής της ομάδας στόχων εκείνη την εποχή. Επειδή έλαβε μια απροσδόκητη πρόσκληση από το πρόγραμμα Ton, αμέσως παρενέβη για μια συνέντευξη. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, όταν εργάστηκε πολύ σκληρά για τα χρήματά της. Τα χρήματα και οι παραστάσεις που έκανε η ίδια αποδείχθηκαν η μόνη διέξοδος από τον μοναχικό κόσμο της. Εκτός από τη δημοτικότητά της στο Club Live, αισθάνθηκε σαν το «μικρό κορίτσι» που ήταν λυπημένο και θα προτιμούσε να μείνει μόνο του. Στη δουλειά, δεν είχε σημασία τι έκανε. Χρειαζόταν τα χρήματα που έβγαλε για να ζήσει και όχι ότι ήθελε να πάει στο δρόμο προς τη φήμη και την εξουσία. Η προσοχή που έλαβε από τους ανθρώπους δεν έλειπε. Μετά τη δουλειά, την βιντεοσκόπησε ο ερευνητής. Στη σκηνή όπου ήταν ακόμα απασχολημένη λίγο μετά από μια παράσταση, ήταν μόνη στη σκηνή για λίγο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ξαφνικά άρχισε να κλαίει. Ξέσπασε σε κλάματα όταν ο ερευνητής της έκανε μια ευαίσθητη ερώτηση. Απαντώντας ειλικρινά στην ερώτηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα αμφιβολίας, πέταξε την ιστορία της. Οι επισκέπτες που ήρθαν πριν από αυτήν, δεν έβλεπαν πλέον στο προσωπικό της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έζησε πραγματικά μια μοναχική ζωή μαζί με τις πολυαναμενόμενους παραστάσεις της στον κόσμο του pole dancing. Ένας άνδρας λέγεται ότι κάποτε ισχυρίστηκε ότι την αναγνώρισε από την τηλεόραση και την ιστοσελίδα της. Είπε ότι την είδε πολύ σύντομα σε μια γειτονιά που ήταν διαφορετική από εκεί που δούλευε. Εκείνη τη στιγμή έγινε σαφές πόσο λίγοι άνθρωποι στην τηλεόραση έδειξαν τα πρόσωπά τους. Τώρα με την έλευση του διαδικτύου, ο καθένας μπορεί να παρουσιαστεί με τον δικό του τρόπο μέσω των κοινωνικών μέσων. Η Έιντζελ δεν θα τελείωνε τη δουλειά της μέχρι λίγα χρόνια αργότερα. Για πολύ καιρό, γύρισε την πλάτη της σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να μας πει πώς τα πήγε. Αυτό που ακολούθησε ήταν οι δημοφιλείς ιστότοποι προφίλ όπως οι Hyves, Vote4Me, Xeno και Sugarbabes. Ο Hyves ονομαζόταν ακόμη και το ολλανδικό Facebook του σήμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Nazywała się Angel: młoda dama, która udzieliła wywiadu w czasach tysiąclecia z wywiadem Ton programu Ton. Mówi się, że Angel miała kontakt z jej forumowiczów. Tymczasowo prowadziła własną stronę główną. Powodem, dla którego to zrobiła, było jej hobby i atrakcyjność w dziedzinie rozrywki erotycznej. Nie zaprzeczyła, że była bardzo samotna. Kiedyś utrzymywała kontakt z niektórymi ludźmi, któremu ufała. Ale pomimo przyjaźni z innymi, prowadziła samotną egzystencję. Angel był w jej 20s gdzieś. Miała dość uderzające włosy i zwróciła uwagę na swoją figurę: pewnego dnia wiedziała, że chce tańczyć. Taniec na scenie wydawał jej się na początku trochę przerażający. Ale to szybko się zmieniło. Ekskluzywny wywiad, którego udzieliła, miał miejsce w okresie, kiedy otrzymała dość dużo uwagi od gości w pokoju, w którym tańczyła na tyczce z przyjemnością. Wcześniej zdecydowała się na szkolenie, dopóki nie znalazła się odpowiednia do prawdziwej pracy rozrywkowej. Zapukała do drzwi jednego z najsłynniejszych klubów w Scheveningen: Club Live. Po zapoznaniu się z właścicielem i personelem, odważyła się zrobić ten jeden krok na pokaz, gdzie wielu mężczyzn na ogół przyszedł. Ale mile widziane były również kobiety odwiedzające. Dlatego założyła własną promocję na prowadzenie swojej strony głównej za pośrednictwem bezpłatnego hostingu. Podczas swoich występów zaprosiła również swoich widzów, aby zobaczyli własne zdjęcia, które wrzuciłaby specjalnie. Jednak jej zdjęcia były prywatne. Tak się złożyło, że w łazience przed lustrem była w pełni ubrana w kurz i bieliznę. Angel był dokładnie wymarzony obraz tej grupy docelowej w tym czasie. Ponieważ otrzymała nieoczekiwane zaproszenie z programu Ton, natychmiast weszła na rozmowę kwalifikacyjną. Stało się to w tym okresie, kiedy bardzo ciężko pracowała dla swoich pieniędzy. Pieniądze i występy, które zrobiła sama, okazały się jedynym wyjściem z jej samotnego świata. Oprócz swojej popularności w Club Live, czuła się jak "mała dziewczynka", która była smutna i wolałaby zostać sama. W pracy nie miało dla niej znaczenia to, co zrobiła. Potrzebowała pieniędzy, które zarobiła, aby żyć, a nie, że chciała iść na drodze do sławy i władzy. Nie brakowało uwagi, jaką otrzymała od ludzi. Po pracy została nakręcona przez ankietera. Na scenie, na której była jeszcze zajęta krótko po występie, była sama na scenie przez jakiś czas. Podczas wywiadu nagle zaczęła płakać. Rozpłakała się po tym, jak ankieter zadał jej drażliwe pytanie. Odpowiadając na to pytanie uczciwie po kilku sekundach wątpliwości, rzuciła swoją historię. Goście, którzy przyszli przed nią, nie widziała już w swoim prywatnym. To dlatego, że rzeczywiście żył samotne życie obok jej bardzo odwiedzanych pokazów w świecie tańca na tyczce. Mówi się, że mężczyzna kiedyś twierdził, że rozpoznał ją z telewizji i jej strony. Powiedział, że widział ją bardzo krótko w dzielnicy, która różniła się od miejsca, w którym pracowała. W tym momencie stało się jasne, jak niewiele osób w telewizji pokazało swoje twarze. Teraz wraz z pojawieniem się Internetu, każdy może zaprezentować się na swój sposób za pośrednictwem mediów społecznościowych. Angel zakończyła swoją pracę dopiero kilka lat później. Przez długi czas odwracała się od tego świata. Nikt inny nie mógł nam powiedzieć o tym, jak sobie radziła. Następnie pojawiły się popularne witryny profilowe, takie jak Hyves, Vote4Me, Xeno i Sugarbabes. Hyves był nawet nazywany holenderskim Facebookiem przez długi czas.

 

Името й беше Ейнджъл: млада дама, която й дала интервю около хилядолетието с интервюиращия Тон от тонската програма. Казва се, че Ейнджъл е имал контакт с посетителите на форума. Временно е пуснала своя собствена страница. Причината, поради която тя го е направила, е свързана с хобито и привлекателността си в областта на еротичните забавления. Тя не отрече, че е много самотна. Веднъж поддържаше връзка с някои от хората, на които се доверяваше. Но въпреки приятелството си с другите, тя води самотно съществуване. Ейнджъл е бил някъде на 20. Имаше доста поразителна коса и обърна внимание на фигурата си: един ден знаеше, че иска да танцува. Танците на сцената й изглеждаха малко страшни. Но това скоро се промени. Ексклузивното интервю, което тя даде, се случи през периода, когато тя получи доста внимание от посетителите в стаята, в която тя танцува с удоволствие. Преди това тя решава да вземе курс за обучение, докато не е намерена подходяща за истинската развлекателна работа. Тя почука на вратата на един от най-известните клубове в Шевенинген: Клуб На живо. След като се запознала със собственика и персонала, тя се осмели да направи една стъпка към шоуто, където обикновено идват много мъже. Но посетителите на женските също бяха добре дошли. Ето защо тя започна собствена промо за стартиране на началната си страница чрез безплатен уеб хостинг. По време на изпълненията си тя също така покани зрителите си да зърнат собствените си снимки, които би качила специално. Но снимките й бяха лични. Така че се случи, че в банята пред огледалото тя е била напълно облечена в прахосмукачката и бельото си. Ангел беше точно мечтаният образ на тази целева група по това време. Тъй като получи неочаквана покана от програмата Тон, тя веднага се отби за интервю. Това се случи през този период, когато тя работи много усилено за парите си. Парите и изпълненията, които тя направи, се оказаха единственият изход от самотния си свят. Освен че е популярна в клуб Live, тя се чувства като "малкото момиче", което е тъжно и по-скоро би било оставено на мира. На работа, за нея нямаше значение какво е направила. Тя се нуждаеше от парите, които е направила, за да живее, а не че иска да отиде по пътя към славата и властта. Вниманието, което тя получи от хората, не липсваше. След работа, тя е заснет от интервюиращия. На сцената, на която все още е заета малко след представлението, за известно време е била сама на сцената. По време на интервюто тя внезапно започна да плаче. Тя избухна в сълзи, след като интервюиращият й зададе чувствителен въпрос. Като отговори честно на въпроса след няколко секунди съмнение, тя изхвърли историята си. Посетителите, които са дошли преди нея, тя вече не е видяла в себе си. Това е така, защото тя всъщност е живяла самотен живот заедно с много посещаваните си предавания в света на полюсните танци. Казват, че мъжът е твърдял, че някога я е разпознал от телевизията и нейния сайт. Каза, че я е видял за кратко в квартал, който е различен от този, в който е работила. В този момент стана ясно колко малко хора по телевизията са показали лицата си. Сега с появата на интернет всеки може да се представи по свой начин чрез социалните медии. Ейнджъл нямаше да свърши работата си преди няколко години по-късно. От дълго време тя се обърна на този свят. Никой не можеше да ни каже как се е справила. Това, което последваха, са популярни сайтове като Хайвс, Vote4Me, Ксено и Sugarbabes. Хайвс дори се наричаше "Холандския Фейсбук" на днешния ден за дълго време.

 

Njezino ime bilo je Angel: mlada dama koja je dala svoj intervju oko milenijskog doba s intervjuerom Tonom iz programa Ton. Angel je, kako se navodi, bila u kontaktu sa svojim posjetiteljima foruma. Privremeno je vodila vlastitu početnu stranicu. Razlog zbog kojeg je to učinila imao je veze sa svojim hobijem i privlačnošću u području erotske zabave. Nije porekla da je vrlo usamljena. Jednom je bila u kontaktu s nekim ljudima kojima je vjerovala. No, unatoč prijateljstvu s drugima, vodila je usamljeno postojanje. Angel je negdje bila u 20-ima. Imala je prilično upečatljivu kosu i obraćala pažnju na svoju figuru: jednog dana znala je da želi plesati. Ples na pozornici isprva joj je djelovao pomalo zastrašujuće. Ali to se ubrzo promijenilo. Ekskluzivni intervju koji je dala dogodio se u razdoblju kada je dobila poprilično pažnje posjetitelja u prostoriji u kojoj se s užitkom bavio plesom na šipki. Prije toga odlučila se za tečaj treninga dok se ne pronađe prikladna za pravi zabavni rad. Pokucala je na vrata jednog od najpoznatijih klubova u Scheveningenu: Club Live. Nakon što se upoznala s vlasnikom i osobljem, odvažila se napraviti taj jedan korak do showa gdje je općenito dolazilo puno muškaraca. Ali i ženski posjetitelji su bili dobrodošli. Zato je pokrenula vlastitu promociju za pokretanje svoje početne stranice putem besplatnog web hostinga. Tijekom svojih nastupa pozivala je i svoje gledatelje da uhvate uvid u vlastite fotografije koje bi posebno prenijela. Međutim, njezine fotografije bile su privatne. Tako se dogodilo da je u kupaonici ispred ogledala bila potpuno odjevena u svoju prašinu i donje rublje. Angel je bio upravo slika iz snova ove ciljne skupine u to vrijeme. Budući da je dobila neočekivani poziv iz tonskog programa, odmah je uskočila na razgovor. To se dogodilo u tom razdoblju kada je naporno radila za svoj novac. Novac i nastupi koje je sama napravila pokazali su se kao jedini izlaz iz njezinog usamljenog svijeta. Osim popularnosti u emisiji Club Live, osjećala se kao 'djevojčica' koja je tužna i radije bi ostala sama. Na poslu joj nije bilo važno što je učinila. Trebao joj je novac koji je zarađivala za život, a ne da je htjela ići na put prema slavi i moći. Pažnje koju je dobivala od ljudi nije nedostajalo. Nakon posla snimio ju je sugovornik. Na pozornici na kojoj je nedugo nakon nastupa još bila zauzeta, neko je vrijeme bila sama na pozornici. Tijekom intervjua odjednom je počela plakati. Briznula je u plač nakon što joj je sugovornik postavio osjetljivo pitanje. Iskreno odgovorivši na pitanje nakon nekoliko sekundi sumnje, izbacila je svoju priču. Posjetitelje koji su došli prije nje više nije vidjela u svom privatnom. To je bilo zato što je zapravo živjela usamljenim životom uz svoje mnogo posjećene emisije u svijetu plesa na šipki. Muškarac je, kako se navodi, svojedobno tvrdio da ju je prepoznao s televizije i njezine stranice. Rekao je da ju je vrlo kratko vidio u susjedstvu koje je bilo drugačije od mjesta gdje je radila. U tom trenutku postalo je jasno koliko malo ljudi na televiziji pokazuje svoja lica. Sada s pojavom interneta svatko se može predstaviti na svoj način putem društvenih medija. Angel ne bi završila svoj posao do nekoliko godina kasnije. Dugo vremena, okrenula je leđa ovom svijetu. Nitko drugi nam nije mogao reći kako je ona prošao. Uslijedile su popularne stranice profila kao što su Hyves, Vote4Me, Xeno i Sugarbabes. Hyvesa su čak dugo zvali nizozemskim Facebookom današnjice.

 

Zvala se Angel: mlada dama koja je dala intervju oko milenijumske ere sa intervjuatorom Tonom programa Ton. Angel je, kako se kaže, imala kontakt sa svojim posjetiteljima foruma. Ona je privremeno vodio svoju početnu stranicu. Razlog zbog kojeg je to uradila je imao veze sa njenim hobijem i apelom na polju erotske zabave. Nije poricala da je veoma usamljena. Jednom je bila u kontaktu sa nekim ljudima kojima je vjerovala. Ali uprkos prijateljstvu sa drugima, vodila je usamljeno postojanje. Angel je bila negdje u dvadesetim. Imala je prilično upečatljivu kosu i obratila pažnju na svoju figuru: jednog dana je znala da želi plesati. Plesanje na pozornici joj se u početku činilo pomalo zastrašujućim. Ali to se ubrzo promijenilo. Ekskluzivni intervju koji je dala desio se u periodu kada je dobila dosta pažnje od posetilaca u prostoriji u kojoj je igrala na šipci sa zadovoljstvom. Prije toga je odlučila ići na tečaj obuke dok je ne pronađu pogodan za pravi zabavni rad. Pokucala je na vrata jednog od najpoznatijih klubova u Scheveningenu: Club Live. Jednom kada se upoznala sa vlasnikom i osobljem, usuđila se da taj jedan korak preduhitri predstavu gde je uglavnom dolazilo mnogo muškaraca. Ali i ženski posjetioci su bili dobrodošli. Zato je pokrenula svoj promo jer je pokrenula svoju početnu stranicu kroz besplatan web hosting. Tokom svojih nastupa pozvala je i svoje gledaoce da uhvate pogled na vlastite fotografije koje bi posebno uploadovala. Međutim, njene fotografije su bile privatne. Tako da se dogodilo da je u kupatilu ispred ogledala bila u potpunosti obučena u prašinu i donje rublje. Angel je bio upravo slika iz snova ove ciljne grupe u to vrijeme. Pošto je dobila neočekivanu pozivnicu iz programa Ton, odmah je uskočila na intervju. To se dogodilo u tom periodu kada je radila veoma naporno za svoj novac. Novac i nastupi koje je sama napravila pokazali su se kao jedini izlaz iz njenog usamljenog svijeta. Osim popularnosti na Club Liveu, osjećala se kao 'djevojčica' koja je tužna i radije bi bila ostavljena na miru. Na poslu joj nije bilo važno šta je uradila. Trebao joj je novac koji je zaradila da bi živjela, a ne da želi ići na put slave i moći. Pažnja koju je dobila od ljudi nije nedostajala. Nakon posla, snimao je intervjuator. Na sceni na kojoj je još bila zauzeta ubrzo nakon nastupa, bila je neko vrijeme sama na pozornici. Tokom intervjua, iznenada je počela plakati. Pukla je u suze nakon što joj je ispitivač postavio osjetljivo pitanje. Iskreno odgovorivљi na pitanje nakon nekoliko sekundi sumnje, izbacila je svoju priиu. Posjetioce koji su došli prije nje, više nije vidjela u svom privatnom. To je bilo zato što je zapravo živjela usamljen život uz svoje mnogo posjećene emisije u svijetu plesa na šipci. Za čovjeka se kaže da je jednom tvrdio da ju je prepoznao sa televizije i njenog sajta. Rekao je da ju je veoma kratko video u komšiluku koji je bio drugačiji od onoga gde je radila. U tom trenutku postalo je jasno koliko malo ljudi na televiziji pokazuje svoja lica. Sada sa došascima interneta svako može da se predstavi na svoj način putem društvenih medija. Angel ne bi završila svoj posao do nekoliko godina kasnije. Dugo vremena okrenula je leđa ovom svijetu. Niko drugi nije mogao da nam kaže kako je ona išla. Slijedile su popularne stranice profila kao što su Hyves, Vote4Me, Xeno i Sugarbabes. Hyves se dugo vremena zvao i holandski Facebook.

 

Ее звали Ангел: молодая леди, которая дала интервью примерно в эпоху тысячелетия с интервьюером Тон тон программы. Ангел, как говорят, имел контакт с ее посетителями форума. Она временно управляла собственной домашней страницей. Причина, по которой она это сделала, была в том, чтобы сделать это с ее хобби и привлекательностью в области эротических развлечений. Она не отрицала, что была очень одинока. Однажды она поддерживали связь с некоторыми людьми, которым доверяла. Но, несмотря на свою дружбу с другими, она вела одинокое существование. Ангелу где-то было за 20. У нее были довольно яркие волосы, и она обратила внимание на свою фигуру: однажды она поняла, что хочет танцевать. Танцы на сцене поначалу казались ей немного страшными. Но вскоре все изменилось. Эксклюзивное интервью, которое она дала, произошло в период, когда она получила довольно много внимания со стороны посетителей в комнате, в которой она сделала полюс танцы с удовольствием. До этого она решила взять курс обучения, пока не будет признана подходящей для настоящей развлекательной работы. Она постучала в дверь одного из самых известных клубов в Scheveningen: Club Live. После того, как она познакомилась с владельцем и персоналом, она осмелилась сделать один шаг к шоу, где много мужчин в целом пришли. Но женщины-посетители также приветствуются. Вот почему она начала свой собственный промо для запуска ее домашнюю страницу через бесплатный веб-хостинг. На протяжении всех своих выступлений, она также предложила своим зрителям, чтобы мельком увидеть ее собственные фотографии, которые она бы загрузила специально. Тем не менее, ее фотографии были частными. Так получилось, что в ванной перед зеркалом она была полностью одета в тряпку и белье. Ангел был именно мечта образ этой целевой группы в то время. Поскольку она получила неожиданное приглашение от программы Ton, она сразу же вмешалась для интервью. Это произошло в тот период, когда она очень много работала за свои деньги. Деньги и спектакли, которые она сделала сама, оказались единственным выходом из ее одинокого мира. В дополнение к своей популярности на Club Live, она чувствовала, как "маленькая девочка", которая была грустной и предпочел бы оставить в покое. На работе для нее не имело значения, что она сделала. Ей нужны были деньги, на которые она могла жить, а не то, что она хотела идти по пути к славе и власти. Внимания, которое она получала от людей, не хватало. После работы она была снята интервьюером. На сцене, где она была еще занята вскоре после выступления, она была одна на сцене на некоторое время. Во время интервью она вдруг заплакала. Она расплакалась после того, как интервьюер задал ей деликатный вопрос. Отвечая на вопрос честно после нескольких секунд сомнений, она выбросила свою историю. Посетителей, которые пришли до нее, она больше не видела в своей частной. Это потому, что она на самом деле жил одинокой жизни наряду с ее столь посещаемых шоу в мире полюс танцы. Сообщается, что мужчина однажды заявил, что узнал ее по телевидению и по ее сайту. Он сказал, что видел ее очень кратко в районе, который отличался от того, где она работала. В этот момент стало ясно, как мало кто по телевизору показывал свои лица. Теперь с появлением Интернета, каждый может представить себя по-своему через социальные медиа. Ангел не закончил бы свою работу, пока несколько лет спустя. Долгое время она отвернулась от этого мира. Никто больше не мог рассказать нам о том, как она себя повелась. За ними последовали популярные профильные сайты, такие как Hyves, Vote4Me, Xeno и Sugarbabes. Hyves даже называли голландский Facebook сегодня в течение длительного времени.

 

Jos vardas buvo Angelas: jauna mergina, kuri davė savo interviu apie tūkstantmečio erą su pašnekovu Ton ton programa. Angelas sako, kad turėjo kontaktą su savo forumo lankytojai. Ji laikinai vadovavo savo pagrindiniam puslapiui. Priežastis, kodėl ji tai padarė, buvo susiję su jos hobiu ir patrauklumu erotinių pramogų srityje. Ji neneigė, kad buvo labai vieniša. Kartą ji palaikė ryšį su kai kuriais žmonėmis, kuriais pasitikėjo. Tačiau, nepaisant jos draugystės su kitais, ji vadovavo vienišam egzistavimui. Angelas buvo jos 20s kažkur. Ji turėjo gana ryškius plaukus ir atkreipė dėmesį į savo figūrą: vieną dieną ji žinojo, kad nori šokti. Šokiai scenoje jai iš pradžių atrodė šiek tiek baisūs. Bet tai greitai pasikeitė. Išskirtinis interviu, kurį ji davė, įvyko tuo laikotarpiu, kai ji sulaukė gana daug lankytojų dėmesio kambaryje, kuriame ji su malonumu šoko pole. Prieš tai ji nusprendė dalyvauti mokymo kursuose, kol ji bus pripažinta tinkama tikram pramoginiam darbui. Ji pasibeldė į vieno garsiausių "Scheveningen: Club Live" klubų duris. Kai ji susipažino su savininku ir darbuotojais, ji išdrįso žengti tą vieną žingsnį į šou, kur paprastai atėjo daug vyrų. Tačiau moterys lankytojai taip pat buvo laukiami. Štai kodėl ji pradėjo savo reklamą, kad paleistų savo pagrindinį puslapį per nemokamą interneto prieglobą. Per savo spektaklius ji taip pat pakvietė savo žiūrovus pažvelgti į savo nuotraukas, kurias ji būtų įkėlusi konkrečiai. Tačiau jos nuotraukos buvo privačios. Taip atsitiko, kad vonios kambaryje priešais veidrodį ji buvo visiškai apsirengusi savo dusteriu ir apatiniu trikotažu. Angelas tuo metu buvo būtent šios tikslinės grupės svajonių įvaizdis. Kadangi ji gavo netikėtą kvietimą iš Ton programos, ji iš karto sustiprino į pokalbį. Tai įvyko tuo laikotarpiu, kai ji labai sunkiai dirbo už savo pinigus. Pinigai ir spektakliai, kuriuos ji pati sukūrė, pasirodė esą vienintelė išeitis iš jos vienišo pasaulio. Be savo populiarumo Club Live, ji jautėsi kaip "maža mergaitė", kuri buvo liūdna ir mieliau būtų palikta viena. Darbe jai nebuvo svarbu, ką ji padarė. Jai reikėjo pinigų, kuriuos ji uždirbo, kad galėtų gyventi, o ne to, kad ji norėjo eiti keliu į šlovę ir valdžią. Dėmesio, kurį ji gavo iš žmonių, netrūko. Po darbo ją nufilmavo pašnekovė. Scenoje, kurioje ji dar buvo užsiėmusi netrukus po spektaklio, ji kurį laiką buvo viena scenoje. Pokalbio metu ji staiga pradėjo verkti. Ji apsipylė ašaromis po to, kai pašnekovė uždavė jai jautrų klausimą. Atsakydama į klausimą sąžiningai po kelių sekundžių abejonių, ji išmetė savo istoriją. Lankytojai, kurie atėjo prieš ją, ji nebematė savo privataus. Taip buvo todėl, kad ji iš tikrųjų gyveno vienišas gyvenimas kartu su savo daug lankomų rodo pole šokių pasaulyje. Teigiama, kad vyras kartą teigė atpažinęs ją iš televizijos ir jos svetainės. Jis sakė, kad jis matė ją labai trumpai kaimynystėje, kuri skiriasi nuo to, kur ji dirbo. Tuo metu tapo aišku, kaip mažai žmonių per televiziją parodė savo veidus. Dabar, atsiradus internetui, kiekvienas gali prisistatyti savaip per socialinę žiniasklaidą. Angelas nebūtų nutraukęs savo darbo tik po kelerių metų. Ilgą laiką ji atsuko nugarą šiam pasauliui. Niekas kitas negalėjo mums papasakoti apie tai, kaip jai sekėsi. Kas po to buvo populiarus profilis svetainių, tokių kaip Hyves, Vote4Me, Xeno ir Sugarbabes. Hyves ilgą laiką netgi buvo vadinamas olandijos "Facebook".

 

Viņas vārds bija Eņģelis: jauna dāma, kas sniedza interviju ap tūkstošgades laikmetu ar intervētāju Ton no Ton programmas. Eņģelis esot sazinājies ar sava foruma apmeklētājiem. Viņa uz laiku vadīja pati savu mājas lapu. Iemesls, kāpēc viņa to darīja, bija saistīts ar viņas hobiju un pievilcību erotisko izklaides jomā. Viņa nenoliedza, ka ir ļoti vientuļa. Reiz viņa sazinājās ar dažiem cilvēkiem, kuriem uzticējās. Bet, neskatoties uz draudzību ar citiem, viņa vadīja vientuļu eksistenci. Eņģelis kaut kur bija 20 gadu vecumā. Viņai bija diezgan pārsteidzoši mati un viņa pievērsa uzmanību savai figūrai: kādu dienu viņa zināja, ka vēlas dejot. Dejošana uz skatuves viņai sākumā šķita nedaudz biedējoša. Bet tas drīz mainījās. Ekskluzīvā intervija, ko viņa sniedza, notika laikā, kad viņa saņēma diezgan lielu uzmanību no apmeklētājiem telpā, kurā viņa ar prieku dejoja pole. Pirms tam viņa nolēma piedalīties treniņu kursā, līdz tika atzīta par piemērotu īstam izklaides darbam. Viņa klauvēja pie durvīm vienam no slavenākajiem Scheveningen klubiem: Club Live. Kad viņa iepazinās ar īpašnieku un personālu, viņa uzdrošinājās spert šo vienu soli uz izrādi, kur parasti ieradās daudz vīriešu. Bet sievietes apmeklētāji arī tika gaidīti. Tāpēc viņa sāka savu promo, lai palaistu savu mājas lapu, izmantojot bezmaksas tīmekļa mitināšanu. Visu izrāžu laikā viņa arī aicināja savus skatītājus pamanīt pašas uzņemtās fotogrāfijas, kuras viņa būtu augšupielādējusi konkrēti. Tomēr viņas fotogrāfijas bija privātas. Tā notika, ka vannasistabā spoguļa priekšā viņa bija pilnībā ģērbusies savā putekļsūcējā un apakšveļā. Eņģelis tolaik bija tieši šīs mērķa grupas sapņu tēls. Tā kā viņa saņēma negaidītu ielūgumu no Ton programmas, viņa nekavējoties iesaistījās intervijā. Tas notika tajā laikā, kad viņa ļoti smagi strādāja par savu naudu. Nauda un izrādes, ko viņa pati uztaisīja, izrādījās vienīgā izeja no savas vientuļās pasaules. Papildus savai popularitātei Club Live, viņa jutās kā "mazā meitene", kas bija skumja un labprātāk paliktu viena. Darbā viņai nebija svarīgi, ko viņa darīja. Viņai bija vajadzīga nauda, ko viņa nopelnīja, lai dzīvotu tālāk, nevis tas, ka viņa gribēja doties ceļā uz slavu un varu. Uzmanības, ko viņa saņēma no cilvēkiem, netrūkst. Pēc darba viņu filmēja intervētājs. Uz skatuves, kur neilgi pēc uzstāšanās viņa vēl bija aizņemta, viņa kādu laiku bija viena pati uz skatuves. Intervijas laikā viņa pēkšņi sāka raudāt. Viņa izplūda asarās pēc tam, kad intervētājs uzdeva viņai jutīgu jautājumu. Godīgi atbildot uz jautājumu pēc dažu sekunžu šaubām, viņa izmeta savu stāstu. Ciemiņi, kas nāca viņai priekšā, viņa vairs neredzēja savā privātajā. Tas bija tāpēc, ka viņa faktiski dzīvoja vientuļu dzīvi līdzās saviem daudz apmeklētajiem šoviem pole deju pasaulē. Tiek apgalvots, ka vīrietis reiz apgalvojis, ka ir viņu atpazīs no televīzijas un viņas vietnes. Viņš teica, ka ļoti īsi redzēja viņu apkaimē, kas atšķīrās no vietas, kur viņa strādāja. Tajā brīdī kļuva skaidrs, cik maz cilvēku televīzijā parādīja savas sejas. Tagad, kad ir pieejams internets, ikviens var sevi prezentēt savā veidā, izmantojot sociālos medijus. Eņģelis nebūtu beidzis darbu tikai dažus gadus vēlāk. Ilgu laiku viņa pagrieza muguru šai pasaulei. Neviens cits nevarēja mums pastāstīt par to, kā viņai tas bija iespējams. Tam sekoja populāras profila vietnes, piemēram, Hyves, Vote4Me, Xeno un Sugarbabes. Hyves ilgu laiku pat tika saukts par šodienas Nīderlandes Facebook.

 

Її звати Ангел: молода леді, яка дала своє інтерв'ю в епоху тисячоліття з інтерв'юером Ton програми Ton. Ангел, як кажуть, мали контакт з її відвідувачів форуму. Вона тимчасово керувала власною домашньою сторінкою. Причина, по якій вона це зробила, була в її хобі і привабливості в області еротичних розваг. Вона не заперечувала, що була дуже самотньою. Одного разу вона підтримував зв'язок з деякими людьми, яким вона довіряла. Але, незважаючи на дружбу з іншими, вона вела самотнє існування. Ангел був у свої 20 десь. Вона мала досить яскраве волосся і звернула увагу на свою фігуру: одного разу вона знала, що хоче танцювати. Танці на сцені спочатку здавалися їй трохи страшними. Але незабаром це змінилося. Ексклюзивне інтерв'ю, яке вона дала, відбулося в період, коли вона отримала досить багато уваги від відвідувачів в кімнаті, в якій вона із задоволенням танцювала на жердині. До цього вона вирішила пропіти навчальний курс, поки її не знайшли придатною для справжньої розважальної роботи. Вона стукала у двері одного з найвідоміших клубів Схевенінгена: Клуб Live. Як тільки вона познайомилася з власником і персоналом, вона наважилася зробити цей крок до шоу, куди взагалі прийшло багато чоловіків. Але жінок-відвідувачів також вітали. Ось чому вона почала свою власну акцію для запуску своєї домашньої сторінки через безкоштовний веб-хостинг. Під час своїх виступів вона також запросила своїх глядачів поглянути на власні фотографії, які вона б спеціально завантажила. Однак її фотографії були приватними. Так сталося, що у ванній перед дзеркалом вона була повністю одягнена в пилосос і нижню білизну. Ангел був саме образом мрії цієї цільової групи в той час. Оскільки вона отримала несподіване запрошення від програми Ton, вона відразу ж зайшла на інтерв'ю. Це сталося в той період, коли вона працювала дуже важко за свої гроші. Гроші і виступи, які вона зробила сама, виявилися єдиним виходом з її самотнього світу. На додаток до своєї популярності на Club Live, вона відчувала себе «маленькою дівчинкою», яка була сумною і воліла б залишитися на самоті. На роботі для неї неважливо, що вона зробила. Їй потрібні були гроші, які вона зробила, щоб жити далі, а не те, що вона хотіла піти на шляху до слави і влади. Уваги, яку вона отримала від людей, не бракувало. Після роботи її зняв інтерв'юер. На сцені, де вона все ще була зайнята незабаром після виступу, вона була одна на сцені на деякий час. Під час інтерв'ю вона раптово почала плакати. Вона розплакалася після того, як інтерв'юер поставив їй чутливе запитання. Чесно відповівши на питання через кілька секунд сумнівів, вона викинула свою історію. Відвідувачів, які прийшли до неї, вона більше не бачила в своєму приватному. Це було тому, що вона фактично прожила самотнє життя разом зі своїми багатовідвідуючих шоу у світі танців на полюсах. Кажуть, що чоловік колись стверджував, що впізнав її з телебачення та її сайту. Він сказав, що бачив її дуже коротко в районі, який відрізнявся від того, де вона працювала. У цей момент стало зрозуміло, як мало людей на телебаченні показали свої обличчя. Тепер з появою Інтернету, кожен може представити себе по-своєму через соціальні медіа. Енджел не закінчила б свою роботу лише через кілька років. Довгий час вона відвернулася від цього світу. Ніхто інший не міг розповісти нам про те, як вона проїхала. Далі були популярні профільні сайти, такі як Hyves, Vote4Me, Xeno і Sugarbabes. Hyves навіть називали голландський Facebook сьогодні протягом тривалого часу.

 

Zvala se Angel: mlada dama koja je dala intervju oko milenijumske ere sa intervjuerom Tonom iz ton programa. Angel je, kako se navodi, bila u kontaktu sa posetiocima foruma. Privremeno je vodila sopstvenu matičnu stranicu. Razlog zbog kojeg je to uradila ima veze sa njenim hobijem i apelom na polju erotske zabave. Nije poricala da je bila veoma usamljena. Jednom je bila u kontaktu sa nekim ljudima kojima je verovala. Ali uprkos prijateljstvu sa drugima, vodila je usamljeno postojanje. Angel je bila negde u svojim 20-ima. Imala je prilično upečatljivu kosu i obraćala je pažnju na svoju figuru: jednog dana je znala da želi da pleše. Ples na sceni joj je u početku delovao pomalo zastrašujuće. Ali to se ubrzo promenilo. Ekskluzivni intervju koji je dala desio se u periodu kada je privukla poprilično pažnje posetilaca u sobi u kojoj je radila ples na šipci sa zadovoljstvom. Pre toga je odlučila da ode na kurs obuke dok se ne utvrdi da je pogodna za pravi zabavni rad. Pokucala je na vrata jednog od najpoznatijih klubova u Sheveningenu: Club Live. Kada se upoznala sa vlasnikom i osobljem, usudila se da napravi taj jedan korak do šoua gde je uglavnom dolazilo mnogo muškaraca. Međutim, ženski posetioci su takođe dobrodošli. Zato je pokrenula sopstvenu promociju za vođenje svoje matične stranice putem besplatnog web hostinga. Tokom svojih nastupa, takođe je pozvala svoje gledaoce da vide njene fotografije koje bi posebno okačila. Međutim, njene fotografije su bile privatne. Tako se desilo da je u kupatilu ispred ogledala bila potpuno obučena u duster i donji veš. Angel je bio slika iz snova ove ciljne grupe u to vreme. Pošto je dobila neočekivani poziv iz ton programa, odmah se umešala na razgovor. To se desilo u tom periodu kada je radila veoma naporno za svoj novac. Novac i nastupi koje je sama napravila pokazali su se kao jedini izlaz iz njenog usamljenog sveta. Pored svoje popularnosti u klubu Live, osećala se kao 'devojčica' koja je tužna i radije bi bila ostavljena na miru. Na poslu joj nije bilo bitno šta je uradila. Trebao joj je novac koji je zaљtitila da bi ћi živela, a ne da ћeli da ide na put slave i moжi. Pažnje koju je dobijala od ljudi nije manjkalo. Posle posla, snimio je intervjuer. Na sceni u kojoj je još uvek bila zauzeta ubrzo posle nastupa, bila je sama na sceni neko vreme. Tokom intervjua iznenada je počela da plače. Briznula je u plač nakon što joj je intervjuer postavio osetljivo pitanje. Iskreno odgovarajući na pitanje posle nekoliko sekundi sumnje, izbacila je svoju priču. Posetioce koji su došli pre nje, više nije videla u svom privatnom. To je zato što je živela usamljenim životom zajedno sa svojim mnogo posećenih predstavama u svetu plesa na šipci. Kako se navodi, muškarac je svojevremeno tvrdio da ju je prepoznao sa televizije i njenog sajta. Rekao je da ju je video veoma kratko u kraju koji je drugačiji od mesta gde je radila. U tom trenutku postalo je jasno koliko je malo ljudi na televiziji pokazalo svoje lice. Sada sa pojavom interneta, svako može da se predstavi na svoj način putem društvenih mreža. Angel ne bi zavrљila svoj posao tek nekoliko godina kasnije. Dugo je okrenula leđa ovom svetu. Niko drugi nije mogao da nam kaћe kako je preљla. Ono što je usledilo su popularni profilni sajtovi kao što su Hyves, Vote4Me, Xeno i Sugarbabes. Hyves se čak dugo zvao holandski Fejsbuk današnjice.

 

Angelnek hívták: egy fiatal hölgy, aki interjút adott neki az ezredforduló környékén Ton interjúalanyával a Ton programból. Angel azt mondta, hogy felvette a kapcsolatot vele fórum látogatói. Ideiglenesen saját honlapot vezetett. Az ok, amiért ezt tette, köze volt a hobbijához és a fellebbezéshez az erotikus szórakoztatás területén. Nem tagadta, hogy nagyon magányos. Egyszer tartotta a kapcsolatot néhány emberrel, akiben megbízott. De a másokkal való barátsága ellenére magányosan él. Angel a 20-as éveiben volt valahol. Elég feltűnő haja volt, és figyelt az alakjára: egy nap tudta, hogy táncolni akar. Először kicsit ijesztőnek tűnt számára, hogy a színpadon táncolt. De ez hamarosan megváltozott. Az exkluzív interjú ő adta történt abban az időszakban, amikor kapott elég sok figyelmet a látogatók a szobában, ahol ő rúdtánc örömmel. Ezt előtt úgy döntött, hogy egy tanfolyamot, amíg nem találták alkalmasnak az igazi szórakoztató munkát. Bekopogott a Scheveningen egyik leghíresebb klubjának ajtaján: Club Live. Miután megismerkedett a tulajdonossal és a személyzettel, meg merte venni azt az egy lépést a show-ra, ahol általában sok férfi jött. De a női látogatókat is szívesen látják. Ezért indította el saját promóját, amiért egy ingyenes webtárhelyen keresztül futtatta a honlapját. Előadásai során arra is meghívta nézőit, hogy bepillantást nyerjenek a saját fotóiba, amelyeket kifejezetten feltöltött volna. Azonban a fotói privátak voltak. Szóval történt, hogy a tükör előtti fürdőszobában teljesen fel volt öltözve a portörlőjében és a fehérneműjében. Angel pontosan az álomképe ennek a célcsoportnak abban az időben. Mivel váratlan meghívást kapott a Ton programtól, azonnal belépett egy interjúra. Ez történt abban az időszakban, amikor nagyon keményen dolgozott a pénzéért. A pénz és az előadásai, amit csinált, bizonyultak az egyetlen kiútnak magányos világából. Amellett, hogy ő népszerűsége a Club Live, úgy érezte, mint a "kislány", aki szomorú volt, és inkább egyedül marad. A munkahelyén nem számított neki, hogy mit tett. Szüksége volt a pénzre, amit keres, hogy tovább éljen, és nem arra, hogy a hírnév és a hatalom felé vezető úton menjen. A figyelem, amit az emberektől kapott, nem hiányzott. Munka után a kérdező filmezte le. A színpadon, ahol még mindig elfoglalt volt röviddel az előadás után, egy ideig egyedül volt a színpadon. Az interjú során hirtelen sírni kezdett. Sírva fakadt, miután az interjúalany feltett neki egy érzékeny kérdést. Azzal, hogy néhány másodpercnyi kétség után őszintén válaszolt a kérdésre, kidobta a történetét. A látogatók, akik előtte jöttek, már nem látták a privátját. Ez azért volt, mert ő valóban élt egy magányos élet mellett ő sokat látogatott mutatja a világon a rúdtánc. Egy férfi állítólag egyszer azt állította, hogy felismerte őt a televízióból és az oldalról. Azt mondta, nagyon rövid ideig látta egy olyan környéken, ami más volt, mint ahol dolgozott. Abban a pillanatban világossá vált, hogy milyen kevés ember a televízióban mutatta meg az arcát. Most az advent az internet, bárki be magukat a maguk módján keresztül a szociális média. Angel csak néhány évvel később fejezte volna be a munkáját. Sokáig hátat fordított ennek a világnak. Senki más nem tudta megmondani, hogyan ússzott. Mi követte a népszerű profil oldalak, mint a Hyves, Vote4Me, Xeno és Sugarbabes. Hyves-t még a mai holland Facebook-nak is nevezték hosszú ideig.

 

Numele ei a fost Angel: o tânără doamnă care a dat interviul ei în jurul erei mileniului cu intervievatorul Ton de la programul Ton. Angel se spune că a avut contact cu vizitatorii forumului ei. Ea a fugit temporar propria pagina de start. Motivul pentru care a făcut acest lucru a avut de a face cu hobby-ul ei și de apel în domeniul de divertisment erotic. Nu a negat că era foarte singură. Odată a ținut legătura cu câțiva oameni în care avea încredere. Dar în ciuda prieteniei ei cu ceilalți, ea a dus o existență singuratică. Angel avea 20 de ani pe undeva. Avea părul destul de frapant și era atentă la silueta ei: într-o zi știa că vrea să danseze. Dansul pe scenă i s-a părut puțin înfricoșător la început. Dar asta s-a schimbat curând. Interviul exclusiv pe care l-a acordat a avut loc în perioada în care a primit destulă multă atenție din partea vizitatorilor din camera în care a dansat cu plăcere. Înainte de asta, ea a decis să ia un curs de formare până când ea a fost găsit potrivit pentru munca de divertisment reale. A bătut la ușa unuia dintre cele mai renumite cluburi de la Scheveningen: Club Live. Odată ce ea a făcut cunoștință cu proprietarul și personalul, ea a îndrăznit să ia că un pas la spectacol în cazul în care o mulțime de bărbați, în general, a venit. Dar vizitatorii de sex feminin au fost, de asemenea, binevenite. De aceea, ea a început promo-ul ei pentru a rula pagina ei de pornire printr-un web hosting gratuit. De-a lungul spectacolelor sale, ea și-a invitat, de asemenea, spectatorii să vadă o imagine a propriilor fotografii pe care le-ar fi încărcat în mod specific. Cu toate acestea, fotografiile ei au fost private. Așa s-a întâmplat că în baia din fața oglinzii era complet îmbrăcată în duster și lenjerie. Angel a fost exact imaginea de vis a acestui grup țintă la momentul respectiv. Pentru că a primit o invitație neașteptată din partea programului Ton, a intervenit imediat pentru un interviu. Acest lucru s-a întâmplat în acea perioadă în care a muncit din greu pentru banii ei. Banii și performanțele pe care și le-a făcut s-au dovedit a fi singura cale de ieșire din lumea ei singuratică. În plus față de popularitatea ei pe Club Live, ea a simțit ca "fetita", care a fost trist și ar fi mai degrabă lăsat în pace. La serviciu, nu conta pentru ea ce a făcut. Avea nevoie de banii pe care i-a făcut pentru a trăi și nu că ar fi vrut să meargă pe drumul spre faimă și putere. Atenția pe care a primit-o de la oameni nu a lipsit. După serviciu, ea a fost filmată de intervievator. Pe scena unde a fost încă ocupată la scurt timp după un spectacol, ea a fost singură pe scenă pentru o vreme. În timpul interviului, a început brusc să plângă. A izbucnit în lacrimi după ce intervievatorul i-a pus o întrebare sensibilă. Răspunzând sincer la întrebare după câteva secunde de îndoială, ea a aruncat povestea ei. Vizitatorii care au venit înaintea ei, ea nu a mai văzut în privat ei. Asta pentru că ea a trăit de fapt o viață singuratică alături de spectacolele ei mult vizitate în lumea dansului la bară. Se spune că un bărbat a susținut o dată că a recunoscut-o de la televizor și de pe site-ul ei. A spus că a văzut-o foarte scurt într-un cartier diferit de locul unde lucra. În acel moment a devenit clar cât de puțini oameni de la televizor și-au arătat fețele. Acum, odată cu apariția internetului, oricine se poate prezenta în felul lor prin intermediul social media. Angel nu și-ar fi încheiat munca decât câțiva ani mai târziu. Pentru o lungă perioadă de timp, ea a întors spatele acestei lumi. Nimeni altcineva nu ne-ar putea spune despre s-a descurcat. Ceea ce a urmat au fost site-uri de profil populare, ar fi Hyves, Vote4Me, Xeno și Sugarbabes. Hyves a fost chiar numit Facebook olandez de astăzi pentru o lungă perioadă de timp.

 

Jmenovala se Angel: mladá dáma, která poskytla rozhovor kolem tisíciletí s interviewerem Tonem z tonského programu. Angel byl údajně v kontaktu s návštěvníky jejího fóra. Dočasně spustila svou vlastní domovskou stránku. Důvod, proč to udělala, měl co do chátku a přitažlivosti v oblasti erotické zábavy. Nepopírá, že byla velmi osamělá. Jednou byla v kontaktu s lidmi, kterým věřila. Ale navzdory přátelství s ostatními vedla osamělou existenci. Angelovi bylo někde přes 20. Měla docela výrazné vlasy a věnovala pozornost své postavě: jednoho dne věděla, že chce tančit. Tanec na jevišti se jí zpočátku zdál trochu děsivý. Ale to se brzy změnilo. Exkluzivní rozhovor, který poskytla, se odehrál v době, kdy se jí dostalo poměrně velké pozornosti od návštěvníků v místnosti, ve které s potěšením tančila u tyče. Předtím se rozhodla pro výcvikový kurz, dokud nebyla shledána vhodnou pro skutečnou zábavní práci. Zaklepala na dveře jednoho z nejslavnějších klubů v Scheveningen: Club Live. Jakmile se seznámila s majitelem a personálem, odvážila se udělat jeden krok k show, kam obvykle přišlo mnoho mužů. Vítány však byly i ženské návštěvy. Proto založila vlastní promo pro provoz své domovské stránky prostřednictvím bezplatného webhostingu. Během svých vystoupení také vyzvala své diváky, aby zahlédli její vlastní fotografie, které by konkrétně nahrála. Její fotky však byly soukromé. Takže se stalo, že v koupelně před zrcadlem byla plně oblečená ve svém prachu a spodním prádle. Angel byl v té době přesně vysněným obrazem této cílové skupiny. Protože dostala nečekanou pozvánku z tonského programu, okamžitě zakročila na pohovor. Stalo se to v té době, kdy velmi tvrdě pracovala pro své peníze. Peníze a výkony, které sama natočila, se ukázaly být jedinou cestou z jejího osamělého světa. Kromě své popularity v Club Live se cítila jako "malá holčička", která byla smutná a raději by zůstala sama. V práci jí nezáleželo na tom, co udělala. Potřebovala peníze, které vydělala, aby mohla žít, a ne že by chtěla jít na cestu ke slávě a moci. Pozornost, které se jí dostalo od lidí, nechybí. Po práci byla natočena tazatelem. Na pódiu, kde byla krátce po představení ještě zaneprázdněná, byla na pódiu chvíli sama. Během rozhovoru najednou začala plakat. Rozplakala se poté, co jí tazatel položil citlivou otázku. Tím, že po několika vteřinách pochybností upřímně odpověděla na otázku, svůj příběh zahodila. Návštěvníci, kteří přišli před ní, už v soukromí neviděla. Bylo to proto, že ve skutečnosti žila osamělý život vedle svých tolik navštěvované show ve světě tance u tyče. Říká se, že muž kdysi tvrdil, že ji poznal z televize a z jejích stránek. Říkal, že ji viděl velmi krátce v sousedství, které bylo jiné, než kde pracovala. V tu chvíli bylo jasné, jak málo lidí v televizi ukazuje své tváře. Nyní s příchodem internetu se každý může prezentovat svým vlastním způsobem prostřednictvím sociálních médií. Angel by svou práci ukončila až o pár let později. Po dlouhou dobu se k tomuto světu otočila zády. Nikdo jiný nám nemohl říct, jak se jí 19. Následovaly populární profilové weby jako Hyves, Vote4Me, Xeno a Sugarbabes. Hyves byl dokonce nazýván holandským Facebookem dneška po dlouhou dobu.

 

Volala sa Angel: mladá dáma, ktorá poskytla rozhovor okolo miléniovej éry s anketárom Tonom z programu Ton. Angel bola vraj v kontakte s návštevníkmi jej fóra. Dočasne viedla svoju vlastnú domovskú stránku. Dôvod, prečo to urobila, mal niečo spoločné s jej koníčkom a príťažlivosťou v oblasti erotickej zábavy. Nepoprela, že je veľmi osamelá. Raz bola v kontakte s niektorými ľuďmi, ktorých dôverovala. Ale napriek priateľstvu s ostatnými viedla osamelú existenciu. Angel mal niekde 20 rokov. Mala dosť nápadné vlasy a venovala pozornosť svojej postave: jedného dňa vedela, že chce tancovať. Tanec na pódiu sa jej spočiatku zdal trochu strašidelný. Ale to sa čoskoro zmenilo. Exkluzívny rozhovor, ktorý poskytla, sa odohral v období, keď sa jej dostalo pomerne veľa pozornosti od návštevníkov v miestnosti, v ktorej s radosťou tancovala. Predtým sa rozhodla ísť na školiaci kurz, až kým ju nenáša za vhodnú pre skutočnú zábavnú prácu. Zaklopala na dvere jedného z najslávnejších klubov v Scheveningene: Club Live. Akonáhle sa zoznámila s majiteľom a personálom, odvážila sa urobiť tento krok k show, kde vo všeobecnosti prišlo veľa mužov. Vítané však boli aj ženské návštevy. To je dôvod, prečo začala svoju vlastnú promo pre spustenie svojej domovskej stránky prostredníctvom bezplatného webhostingu. Počas svojich vystúpení tiež vyzvala svojich divákov, aby si pozreli jej vlastné fotografie, ktoré by konkrétne nahrala. Jej fotografie však boli súkromné. Tak sa stalo, že v kúpeľni pred zrkadlom bola úplne oblečená vo svojom pracháku a spodnom prádle. Angel bol v tom čase presne vysnívaným obrazom tejto cieľovej skupiny. Pretože dostala nečakané pozvanie z programu Ton, okamžite zakročila na pohovor. Stalo sa to v tom období, keď veľmi tvrdo pracovala pre svoje peniaze. Peniaze a výkony, ktoré sama urobila, sa ukázali ako jediná cesta von z jej osamelého sveta. Okrem svojej popularity v Club Live sa cítila ako "malé dievčatko", ktoré bolo smutné a radšej by zostalo samé. V práci jej nezáležalo na tom, čo urobila. Potrebovala peniaze, ktoré zarobila, aby mohla žiť, a nie to, že by chcela ísť na cestu k sláve a moci. Pozornosť, ktorú dostala od ľudí, nechýbala. Po práci ju natočila vypočúvateľka. Na pódiu, kde bola krátko po predstavení stále zaneprázdnená, bola chvíľu sama na pódiu. Počas rozhovoru zrazu začala plakať. Vtrhla do sĺz po tom, čo jej vypočúvač položil citlivú otázku. Úprimnou odpoveďou na otázku po niekoľkých sekundách pochybností vyhodila svoj príbeh. Návštevníci, ktorí prišli pred ňou, už v súkromí nevidela. Bolo to preto, že skutočne žila osamelý život po boku svojich veľmi navštevovaných predstavení vo svete pólového tanca. Muž vraj kedysi tvrdil, že ju spoznal z televízie a jej stránky. Povedal, že ju videl veľmi krátko v susedstve, ktoré bolo iné ako kde pracovala. V tej chvíli bolo jasné, ako málo ľudí v televízii ukazovalo svoje tváre. Teraz s príchodom internetu sa môže každý prezentovať svojím vlastným spôsobom prostredníctvom sociálnych médií. Angel by svoju prácu ukončila až o pár rokov neskôr. Po dlhú dobu sa otočila chrbtom k tomuto svetu. Nikto iný nám nemohol povedať o tom, ako sa jej 35. Nasledovali populárne profilové stránky ako Hyves, Vote4Me, Xeno a Sugarbabes. Hyves bol dokonca dlho nazývaný holandským Facebookom.

 

Ime ji je bilo Angel: mlada dama, ki je dala intervju okoli tisočletja z intervjuvalko Ton of the Ton programa. Angel naj bi imel stike z obiskovalci foruma. Začasno je vodil svojo domačo stran. Razlog, da je to storila, je imelo za svoj hobi in privlačnost na področju erotične zabave. Ni zanikala, da je zelo osamljena. Nekoč je bila v stiku z ljudmi, ki jim je zaupala. A kljub prijateljstvu z drugimi je vodila osamljen obstoj. Angel je bil nekje v 20-ima. Imela je precej presenetljive lase in posvetila pozornost njeni figuri: nekega dne je vedela, da želi plesati. Ples na odru se ji je sprva z zdelo malce strašljivo. Ampak to se je kmalu spremenilo. Ekskluzivni intervju, ki ga je dala, se je zgodil v obdobju, ko je bila deležna kar precej pozornosti obiskovalcev v sobi, v kateri je z veseljem plesala s stepom. Pred tem se je odločila za tečaj treninga, dokler se ne najde primerna za pravo zabavno delo. Potrkala je na vrata enega najbolj znanih klubov v Scheveningenu: Club Live. Ko se je spoznala z lastnikom in osebjem, si je drznila enega koraka odpeljati v oddajo, kjer je na splošno prišlo veliko moških. Dobrodošle pa so bile tudi ženske obiskovalce. Zato je začela svoj promo za vodenje svoje domače strani prek brezplačnega spletnega gostovanja. Skozi svoje nastope je gledalce tudi povabila, naj ujamejo pogled na lastne fotografije, ki bi jih posebej naložila. Vendar so bile njene fotografije zasebne. Tako se je zgodilo, da je bila v kopalnici pred ogledalom v celoti oblečena v prašnik in perilo. Angel je bil točno sanjska podoba te ciljne skupine v tem času. Ker je prejela nepričakovano povabilo iz programa Ton, je takoj stopila na razgovor. To se je zgodilo v tem obdobju, ko je zelo trdo delala za svoj denar. Denar in nastopi, ki jih je naredila sama, so se izkazali za edini izhod iz njenega osamljenega sveta. Poleg priljubljenosti na Club Liveu se je počutila kot 'deklica', ki je bila žalostna in bi raje ostala sama. V službi ji ni bilo pomembno, kaj je naredila. Potrebovala je denar, ki ga je zaslužila za življenje in ne, da bi želela iti na pot do slave in moči. Pozornosti, ki jo je prejela od ljudi, ni manjkalo. Po službi jo je posnela intervjuvalka. Na odru, kjer je bila kmalu po nastopu še zaposlena, je bila nekaj časa sama na odru. Med intervjujem je nenadoma začela jokati. Razjokala se je, ko ji je intervjuvalka postavila občutljivo vprašanje. S tem, ko je po nekaj sekundah dvoma pošteno odgovorila na vprašanje, je svojo zgodbo vrgla ven. Obiskovalci, ki so prišli pred njo, ni več videla na samem. To je bilo zato, ker je živela osamljeno življenje skupaj s svojo zelo obiskano predstavo v svetu plesa pole. Moški naj bi nekoč trdil, da jo je prepoznal s televizije in njene strani. Rekel je, da jo je videl zelo na kratko v soseski, ki je drugačna od mesta, kjer je delala. V tem trenutku je postalo jasno, kako malo ljudi na televiziji je prikazalo svoje obraze. Zdaj se lahko s prihodom interneta vsak na svoj način predstavi preko družbenih medijev. Angel bi končal svoje delo šele čez nekaj let. Dolgo časa je obrnila hrbet temu svetu. Nihče drug nam ni mogel povedati, kako je šla. Sledila so priljubljena profilna mesta, kot so Hyves, Vote4Me, Xeno in Sugarbabes. Hyvesu so dolgo časa celo rekli nizozemski Facebook.

 

Hún hét Angel: ung kona sem gaf viðtal sitt í kringum árþúsundatímabilið með viðtalsmanni Ton of the Ton program. Angel er sögð hafa haft samband við vettvangsgesti sína. Hún rak tímabundið sína eigin heimasíðu. Ástæðan fyrir því að hún gerði þetta þurfti að gera með áhugamál sitt og höfða á sviði erótískrar skemmtunar. Hún neitaði því ekki að hún væri mjög einmana. Hún hélt einu sinni sambandi við suma af þeim sem hún treysti. En þrátt fyrir vináttu sína við aðra leiddi hún einmana tilveru. Angel var á þrítugsaldri einhvers staðar. Hún var með alveg sláandi hár og vakti athygli á mynd sinni: einn daginn vissi hún að hún vildi dansa. Dansinn á sviðinu virtist ógnvekjandi fyrir hana í fyrstu. En það breyttist fljótlega. Einkaviðtalið sem hún gaf gerðist á tímabilinu þegar hún fékk ansi mikla athygli frá gestum í herberginu þar sem hún gerði stöngdans með ánægju. Áður ákvað hún að taka námskeið þar til hún fannst hentug fyrir alvöru skemmtistarf. Hún bankaði á dyrnar hjá einum frægasta klúbbi Scheveningen: Club Live. Þegar hún kynntist eigandanum og starfsfólkinu þorði hún að taka það eina skref að sýningunni þar sem margir karlmenn komu almennt. En kvenkyns gestir voru einnig velkomnir. Þess vegna hóf hún eigin kynningu fyrir að reka heimasíðuna sína í gegnum ókeypis vefþjónusta. Í gegnum sýningar sínar bauð hún áhorfendum sínum einnig að sjá eigin myndir sem hún hefði hlaðið upp sérstaklega. Myndirnar hennar voru hins vegar einkamál. Svo það gerðist að á baðherberginu fyrir framan spegilinn var hún fullklædd í rykinu og undirfötunum. Angel var einmitt draumamynd þessa markhóps á þeim tíma. Þar sem hún fékk óvænt boð frá Tónadagskránni steig hún strax inn í viðtal. Þetta gerðist á því tímabili þegar hún lagði hart að sér fyrir peningana sína. Peningar og sýningar sem hún lét sig reynast vera eina leiðin út úr einmana heimi sínum. Auk vinsælda sinna á Club Live fannst henni hún vera "litla stúlkan" sem var sorgmædd og vildi frekar vera skilin eftir ein. Í vinnunni skipti það hana engu máli hvað hún gerði. Hún þurfti peningana sem hún græddi á til að lifa áfram og ekki að hún vildi fara á veginum til frægðar og valda. Athyglin sem hún fékk frá fólki skorti ekki. Eftir vinnu var hún tekin upp af viðtalsmanninum. Á sviðinu þar sem hún var enn upptekin skömmu eftir sýningu var hún ein á sviðinu um tíma. Í viðtalinu fór hún skyndilega að gráta. Hún braust í tár eftir að viðmælandi spurði hana viðkvæmrar spurningar. Með því að svara spurningunni heiðarlega eftir nokkurra sekúndna efa henti hún út sögu sinni. Gestirnir sem komu á undan henni sáu hún ekki lengur í einkaþotu sinni. Það var vegna þess að hún lifði í raun einmanalegu lífi við hlið mikið heimsóttra sýninga sinna í heimi stöngdansa. Maður er sagður hafa einu sinni haldið því fram að hafa viðurkennt hana úr sjónvarpi og á vef hennar. Hann sagðist hafa séð hana mjög stuttlega í hverfi sem var öðruvísi en þar sem hún vann. Á þeirri stundu varð ljóst hversu fáir í sjónvarpinu sýndu andlit sitt. Nú með tilkomu internetsins getur hver sem er kynnt sig á sinn hátt í gegnum samfélagsmiðla. Angel hefði ekki lokið verki sínu fyrr en nokkrum árum síðar. Lengi vel sneri hún sér aftur að þessum heimi. Enginn annar gat sagt okkur hvernig henni gekk. Það sem fylgdi í kjölfarið voru vinsælar prófílsíður eins og Hyves, Vote4Me, Xeno og Sugarbabes. Hyves var jafnvel kallaður hollenska Facebook dagsins í dag í langan tíma.

 

Hennes namn var Angel: en ung dam som gav sin intervju runt millennietiden med intervjuaren Ton of the Ton-programmet. Angel sägs ha haft kontakt med sina forumbesökare. Hon drev tillfälligt sin egen hemsida. Anledningen till att hon gjorde detta hade att göra med hennes hobby och överklagande inom erotisk underhållning. Hon förnekade inte att hon var väldigt ensam. Hon höll en gång kontakten med några av de människor hon litade på. Men trots sin vänskap med andra levde hon en ensam tillvaro. Angel var i 20-årsåldern nånstans. Hon hade ganska slående hår och uppmärksammade sin figur: en dag visste hon att hon ville dansa. Att dansa på scenen verkade lite läskigt för henne till en början. Men det ändrades snart. Den exklusiva intervjun hon gav skedde under den period då hon fick en hel del uppmärksamhet från besökare i rummet där hon gjorde poledans med glädje. Innan dess bestämde hon sig för att gå en utbildning tills hon hittades lämplig för det verkliga underhållningsarbetet. Hon knackade på dörren till en av de mest kända klubbarna på Scheveningen: Club Live. När hon väl bekantat sig med ägaren och personalen vågade hon ta det steget till showen där många män i allmänhet kom. Men kvinnliga besökare var också välkomna. Det är därför hon startade sin egen kampanj för att köra sin hemsida via en gratis webbhotell. Under sina framträdanden bjöd hon också in sina tittare att få en glimt av sina egna foton som hon skulle ha laddat upp specifikt. Men hennes foton var privata. Så det hände att i badrummet framför spegeln var hon helt klädd i sin duster och underkläder. Angel var precis den drömbilden av denna målgrupp på den tiden. Eftersom hon fick en oväntad inbjudan från Ton-programmet gick hon omedelbart in för en intervju. Detta hände under den perioden när hon arbetade mycket hårt för sina pengar. Pengar och föreställningarna hon gjorde visade sig vara den enda vägen ut ur hennes ensamma värld. Förutom sin popularitet på Club Live kände hon sig som den "lilla flickan" som var ledsen och hellre skulle lämnas ensam. På jobbet spelade det ingen roll för henne vad hon gjorde. Hon behövde pengarna hon tjänade att leva på och inte för att hon ville ge sig ut på vägarna till berömmelse och makt. Den uppmärksamhet hon fick från människor saknades inte. Efter jobbet filmades hon av intervjuaren. På scenen där hon fortfarande var upptagen kort efter en föreställning var hon ensam på scenen ett tag. Under intervjun började hon plötsligt gråta. Hon brast ut i gråt efter att intervjuaren ställt en känslig fråga till henne. Genom att svara ärligt på frågan efter några sekunders tvivel kastade hon ut sin historia. Besökarna som kom före henne såg hon inte längre privat. Det berodde på att hon faktiskt levde ett ensamt liv vid sidan av sina välbesökt shower i poledansens värld. En man ska en gång ha erkänt henne från TV och hennes sajt. Han sa att han såg henne mycket kort i ett område som var annorlunda än där hon arbetade. I det ögonblicket blev det tydligt hur få personer på TV som visade sina ansikten. Nu med tillkomsten av internet kan vem som helst presentera sig på sitt eget sätt via sociala medier. Angel skulle inte ha avslutat sitt arbete förrän några år senare. Under en lång tid vände hon ryggen åt den här världen. Ingen annan kunde berätta för oss om hur hon klarade sig. Det som följde var de populära profilsajterna som Hyves, Vote4Me, Xeno och Sugarbabes. Hyves kallades till och med dagens holländska Facebook under lång tid.

 

Hennes navn var Angel: en ung dame som ga sitt intervju rundt årtusentiden med intervjuerEn Ton of the Ton-programmet. Angel sies å ha hatt kontakt med sine forum besøkende. Hun drev midlertidig sin egen hjemmeside. Grunnen til at hun gjorde dette hadde å gjøre med sin hobby og appell innen erotisk underholdning. Hun benektet ikke at hun var veldig ensom. Hun holdt en gang kontakten med noen av dem hun stolte på. Men til tross for sitt vennskap med andre, ledet hun en ensom tilværelse. Angel var i 20-årene et sted. Hun hadde ganske slående hår og fulgte med på figuren sin: en dag visste hun at hun ønsket å danse. Dans på scenen virket litt skummelt for henne i begynnelsen. Men det forandret seg snart. Det eksklusive intervjuet hun ga skjedde i perioden da hun fikk ganske mye oppmerksomhet fra besøkende i rommet der hun gjorde pole dancing med glede. Før det bestemte hun seg for å ta et kurs til hun ble funnet egnet for det virkelige underholdningsarbeidet. Hun banket på døren til en av de mest kjente klubbene på Scheveningen: Club Live. Når hun ble kjent med eieren og de ansatte, våget hun å ta det et skritt til showet hvor mange menn generelt kom. Men kvinnelige besøkende var også velkomne. Det er derfor hun startet sin egen promo for å kjøre sin hjemmeside gjennom en gratis web hosting. Gjennom sine forestillinger inviterte hun også sine seere til å få et glimt av sine egne bilder som hun ville ha lastet opp spesielt. Bildene hennes var imidlertid private. Så det skjedde at på badet foran speilet var hun fullt kledd i støvkost og undertøy. Angel var akkurat drømmebildet til denne målgruppen på den tiden. Fordi hun fikk en uventet invitasjon fra Ton-programmet, gikk hun umiddelbart inn for et intervju. Dette skjedde i den perioden da hun jobbet veldig hardt for pengene sine. Penger og forestillingene hun gjorde selv viste seg å være den eneste veien ut av sin ensomme verden. I tillegg til sin popularitet på Club Live, følte hun seg som den "lille jenta" som var trist og heller vil være alene. På jobben spilte det ingen rolle for henne hva hun gjorde. Hun trengte pengene hun tjente til å leve videre, og ikke at hun ønsket å gå på veien til berømmelse og makt. Oppmerksomheten hun fikk fra folk manglet ikke. Etter jobb ble hun filmet av intervjueren. På scenen hvor hun fortsatt var opptatt kort tid etter en forestilling, var hun alene på scenen en stund. Under intervjuet begynte hun plutselig å gråte. Hun brast i tårer etter at intervjueren stilte henne et følsomt spørsmål. Ved å svare ærlig på spørsmålet etter noen sekunders tvil, kastet hun ut sin historie. De besøkende som kom før henne, så hun ikke lenger i sin private. Det var fordi hun faktisk levde et ensomt liv sammen med sine mye besøkte show i en verden av pole dancing. En mann skal en gang ha hevdet å ha gjenkjent henne fra TV og hennes nettsted. Han sa at han så henne veldig kort i et nabolag som var annerledes enn der hun jobbet. I det øyeblikket ble det klart hvor få mennesker på TV som viste ansiktene sine. Nå med bruk av internett, kan alle presentere seg på sin egen måte via sosiale medier. Angel ville ikke ha avsluttet sitt arbeid før noen år senere. I lang tid vendte hun ryggen til denne verden. Ingen andre kunne fortelle oss om hvordan hun klarte seg. Det som fulgte var de populære profilnettstedene som Hyves, Vote4Me, Xeno og Sugarbabes. Hyves ble til og med kalt dagens nederlandske Facebook i lang tid.

 

Hendes navn var Angel: en ung dame, der gav sit interview omkring årtusindskiftet æra med interviewer Ton af Ton-programmet. Angel siges at have haft kontakt med hendes forum besøgende. Hun drev midlertidigt sin egen hjemmeside. Grunden til at hun gjorde dette havde at gøre med hendes hobby og appel inden for erotisk underholdning. Hun benægtede ikke, at hun var meget ensom. Hun holdt engang kontakten med nogle af de mennesker, hun stolede på. Men på trods af hendes venskab med andre, førte hun en ensom eksistens. Angel var i 20'erne et eller andet sted. Hun havde ganske slående hår og var opmærksom på sin figur: en dag vidste hun, at hun ville danse. Dans på scenen virkede lidt skræmmende for hende i starten. Men det ændrede sig hurtigt. Det eksklusive interview, hun gav, skete i den periode, hvor hun fik en hel del opmærksomhed fra besøgende i det rum, hvor hun dansede pole dancing med glæde. Før det besluttede hun at tage et kursus, indtil hun blev fundet egnet til det rigtige underholdningsarbejde. Hun bankede på døren til en af de mest berømte klubber på Scheveningen: Club Live. Da hun stiftede bekendtskab med ejeren og personalet, turde hun tage det et skridt til showet, hvor mange mænd generelt kom. Men kvindelige besøgende var også velkomne. Derfor startede hun sin egen promo for at køre sin hjemmeside gennem en gratis webhosting. Gennem sine forestillinger inviterede hun også sine seere til at få et glimt af sine egne fotos, som hun ville have uploadet specifikt. Men hendes billeder var private. Så det skete, at i badeværelset foran spejlet hun var fuldt klædt i hendes duster og lingeri. Angel var præcis drømmen billede af denne målgruppe på det tidspunkt. Fordi hun modtog en uventet invitation fra Ton-programmet, trådte hun straks ind til et interview. Dette skete i den periode, hvor hun arbejdede meget hårdt for sine penge. Penge og de forestillinger, hun lavede sig selv viste sig at være den eneste vej ud af hendes ensomme verden. Ud over sin popularitet på Club Live følte hun sig som den 'lille pige', der var trist og hellere ville være alene. På arbejdet betød det ikke noget for hende, hvad hun gjorde. Hun havde brug for de penge, hun tjente til at leve af, og ikke at hun ønskede at gå på vejen til berømmelse og magt. Den opmærksomhed, hun modtog fra folk, manglede ikke. Efter arbejde blev hun filmet af intervieweren. På scenen, hvor hun stadig havde travlt kort efter en forestilling, var hun alene på scenen i et stykke tid. Under interviewet begyndte hun pludselig at græde. Hun brast i gråd, efter at intervieweren stillede hende et følsomt spørgsmål. Ved at besvare spørgsmålet ærligt efter et par sekunders tvivl smed hun sin historie ud. De besøgende, der kom før hende, så hun ikke længere i sit private. Det var fordi hun faktisk levede et ensomt liv sammen med sine meget besøgte shows i en verden af pole dancing. En mand siges engang at have hævdet at have genkendt hende fra tv og hendes hjemmeside. Han sagde, at han så hende meget kort i et kvarter, der var anderledes end hvor hun arbejdede. I det øjeblik blev det klart, hvor få mennesker på tv viste deres ansigter. Nu med fremkomsten af internettet, kan alle præsentere sig selv på deres egen måde via sociale medier. Angel ville ikke have afsluttet sit arbejde før et par år senere. I lang tid vendte hun verden ryggen. Ingen andre kunne fortælle os, hvordan hun klarede sig. Hvad der fulgte var de populære profilsider som Hyves, Vote4Me, Xeno og Sugarbabes. Hyves blev endda kaldt den hollandske Facebook i dag i lang tid.

 

Hänen nimensä oli Angel: nuori nainen, joka antoi haastattelunsa vuosituhannen vaihteen aikaan Ton-ohjelman haastattelijan Nnin kanssa. Angelin sanotaan olleet yhteydessä foorumivieraansa. Hän pyöritti väliaikaisesti omaa kotisivuaan. Syy siihen, miksi hän teki tämän, oli hänen harrastuksensa ja vetovoimansa eroottisen viihteen alalla. Hän ei kieltänyt olevansa hyvin yksinäinen. Hän piti kerran yhteyttä ihmisiin, joihin hän luotti. Mutta huolimatta ystävyydestään muiden kanssa, hän eli yksinäistä elämää. Angel oli 20-vuotias jossain. Hänellä oli melko silmiinpistävät hiukset ja hän kiinnitti huomiota hahmoonsa: eräänä päivänä hän tiesi haluavansa tanssia. Lavalla tanssiminen tuntui hänestä aluksi hieman pelottavalta. Mutta se muuttui pian. Hänen antamansa haastattelu tapahtui aikana, jolloin hän sai melko paljon huomiota vierailijoilta huoneessa, jossa hän tanssi ilolla. Sitä ennen hän päätti osallistua kurssille, kunnes hänet todettiin sopivaksi todelliseen viihdetyöhön. Hän koputti yhden Scheveningen: Club Liven kuuluisimman klubin oveen. Kun hän tutustui omistajaan ja henkilökuntaan, hän uskalsi ottaa yhden askeleen näyttelyyn, jossa monet miehet yleensä tulivat. Mutta myös naisvieraat olivat tervetulleita. Siksi hän aloitti oman promonsa kotisivunsa pyörittämiseen ilmaisen web-hosting-palvelun kautta. Koko esitysten ajan hän myös kutsui katsojiaan näkemään vilauksen omista valokuvistaan, jotka hän olisi erityisesti ladannut. Hänen kuvansa olivat kuitenkin yksityisiä. Joten tapahtui, että peilin edessä olevassa kylpyhuoneessa hän oli täysin pukeutunut pölynimuriinsa ja alusvaatteisiinsa. Angel oli juuri tämän kohderyhmän unelmakuva. Koska hän sai odottamattoman kutsun Ton-ohjelmasta, hän astui heti haastatteluun. Tämä tapahtui sinä aikana, kun hän teki kovasti töitä rahojensa eteen. Raha ja hänen itse tekemänsä esitykset osoittautuivat ainoaksi tieksi ulos hänen yksinäisestä maailmastaan. Club Liven suosion lisäksi hän tunsi olevansa "pieni tyttö", joka oli surullinen ja haluaisi mieluummin olla rauhassa. Töissä ei ollut hänelle väliä, mitä hän teki. Hän tarvitsi rahaa elääkseen, eikä sitä, että hän halusi mennä maineen ja vallan tielle. Hänen ihmisiltä saamansa huomio ei puuttunut. Töiden jälkeen haastattelija kuvasi hänet. Lavalla, jossa hän oli vielä kiireinen pian esityksen jälkeen, hän oli hetken yksin lavalla. Haastattelun aikana hän alkoi yhtäkkiä itkeä. Hän purskahti itkuun haastattelijan kysyessä häneltä arkaluontoisen kysymyksen. Vastaamalla kysymykseen rehellisesti muutaman sekunnin epäilyksen jälkeen hän heitti tarinansa pois. Vierailijat, jotka tulivat hänen eteensä, hän ei enää nähnyt yksityisesti. Se johtui siitä, että hän eli itse asiassa yksinäistä elämää paljon vierailtujen näyttelyidensä rinnalla tankotanssin maailmassa. Miehen sanotaan kerran väittäneen tunnistaneensa hänet televisiosta ja hänen sivustoiltaan. Hän sanoi nähneensä hänet hyvin lyhyesti naapurustossa, joka oli erilainen kuin missä hän työskenteli. Sillä hetkellä kävi selväksi, kuinka harvat ihmiset televisiossa näyttivät kasvonsa. Nyt internetin myötä kuka tahansa voi esittäytyä omalla tavallaan sosiaalisen median kautta. Angel olisi lopettanut työnsä vasta muutaman vuoden kuluttua. Pitkään hän käänsi selkänsä tälle maailmalle. Kukaan muu ei voinut kertoa, miten hän pärjäsi. Sitä seurasivat suositut profiilisivustot, kuten Hyves, Vote4Me, Xeno ja Sugarbabes. Hyvesiä kutsuttiin pitkään jopa tämän päivän hollantilaiseksi Facebook-facebookksi.

 

她的名字叫安琪尔:一位年轻女士,在千禧年时接受了《吨》节目的采访。据说安琪尔曾与她的论坛访问者有过接触。她暂时经营着自己的主页。她这样做的原因与她在色情娱乐领域的爱好和吸引力有关。她没有否认自己很孤独。她曾经和她信任的一些人保持联系。但是,尽管她与别人有友谊,她还是过着孤独的生活。安琪尔在某处20多岁。她有相当惊人的头发,并注意她的身材:有一天,她知道她想跳舞。起初在舞台上跳舞对她似乎有点吓人。但情况很快就改变了。她接受的独家采访发生在她开心地跳钢管舞的房间里,受到了参观者的极大关注。在此之前,她决定参加一个培训课程,直到她被发现适合真正的娱乐工作。她敲开了舍维宁根最著名的俱乐部之一的门: 俱乐部生活。一旦她认识了店主和工作人员,她就敢向节目迈出一步,那里通常有很多男人。但女性游客也受到欢迎。这就是为什么她开始她自己的促销活动,通过一个免费的网络托管运行她的主页。在整个演出过程中,她还邀请观众一睹她自己特别上传的照片。然而,她的照片是私人的。碰巧在镜子前的浴室里,她穿着防尘器和内衣。天使正是这个目标群体当时的梦想形象。由于她收到了来自 Ton 计划的意外邀请,她立即介入面试。这发生在她为钱而努力工作的那段时间里。金钱和她自己表演证明是走出她孤独世界的唯一出路。除了在俱乐部直播中受欢迎之外,她还觉得自己像个伤心的"小女孩",宁愿一个人呆着。在工作中,她的所作所为对她来说并不重要。她需要她赚的钱来生活,而不是她想走上成名和权力的道路。她受到人们的关注并不缺乏。下班后,她被面试官拍下来了。演出后不久,她仍然很忙,她独自在舞台上站了一会儿。在采访中,她突然哭了起来。面试官问了她一个敏感的问题后,她哭了起来。经过几秒钟的怀疑,她诚实地回答了这个问题,从而放弃了她的故事。来到她面前的游客,她不再看到在她的私人。那是因为她实际上和她在撑杆跳界备受关注的节目一起过着孤独的生活。据说一名男子曾经声称从电视和她的网站上认出了她。他说他在一个和她工作的地方不一样的街区见过她。那一刻,电视上很少人露面,这一点变得显而易见。现在,随着互联网的出现,任何人都可以通过社交媒体以自己的方式展示自己。安琪尔要到几年后才会结束她的工作。很长一段时间,她背弃了这个世界。没有人能告诉我们她的表现。接下来是热门的个人资料网站,如海夫斯,Vote4Me,异种和糖宝宝。海夫斯甚至被称为今天的荷兰脸谱很长一段时间。

 

彼女の名前はエンジェル:トンのインタビュアートンプログラムとミレニアム時代の周りに彼女のインタビューを与えた若い女性でした。エンジェルは、彼女のフォーラムの訪問者と接触していたと言います。彼女は一時的に自分のホームページを運営していた。彼女がこれを行った理由は、彼女の趣味とエロティックなエンターテイメントの分野での魅力と関係がありました。彼女は自分がとても孤独であることを否定しなかった。彼女はかつて信頼できる何人かの人々と連絡を取り合っていました。しかし、他の人との友情にもかかわらず、彼女は孤独な存在を導いた。エンジェルはどこかの20代でした。彼女は非常に印象的な髪を持っていたし、彼女の姿に注意を払った:ある日、彼女は彼女が踊りたいと知っていた。ステージ上で踊る彼女は最初は少し怖いようでした。しかし、それはすぐに変わりました。彼女が行った独占インタビューは、彼女が喜んでポールダンスをした部屋の訪問者からかなり多くの注目を集めた期間中に起こりました。その前に、彼女は本当のエンターテイメントの仕事に適していると分かるまでトレーニングコースを受けることにしました。彼女はスヘベニンゲンで最も有名なクラブのドアをノックしました: クラブライブ.オーナーやスタッフと知り合いになると、あえて一歩踏み込んで、一般的に多くの男性が来たショーに行きました。しかし、女性の訪問者も歓迎されました。そのため、無料のウェブホスティングを通じてホームページを運営するための自分のプロモーションを始めました。彼女のパフォーマンスを通して、彼女はまた、彼女が具体的にアップロードしたであろう彼女自身の写真を垣間見るために彼女の視聴者を招待しました。しかし、彼女の写真はプライベートでした。だから、鏡の前の浴室で彼女は完全に彼女のダスターとランジェリーに身を包んでいたことが起こりました。エンジェルはまさに当時のこのターゲットグループの夢のイメージでした。彼女はTonプログラムから予期せぬ招待状を受け取ったので、すぐにインタビューに足を踏み入れました。これは、彼女が彼女のお金のために非常に一生懸命働いたその期間中に起こりました。お金と彼女が作ったパフォーマンスは、彼女の孤独な世界から抜け出す唯一の方法であることが判明しました。クラブライブでの彼女の人気に加えて、彼女は悲しくてむしろ一人にされたい「小さな女の子」のように感じました。職場では、彼女が何をしたかは問題ではありませんでした。彼女は生きるために作ったお金を必要とし、彼女は名声と権力への道を歩みたいとは思っていません。彼女が人々から受けた注意は欠けていた。仕事の後、彼女はインタビュアーによって撮影されました。公演直後にまだ忙しかった舞台では、しばらく一人でステージに立っていた。インタビュー中、彼女は突然泣き出した。インタビュアーが彼女にデリケートな質問をした後、彼女は突然泣き出した。数秒の疑いの後、正直に質問に答えることによって、彼女は彼女の話を投げ出しました。彼女の前に来た訪問者は、彼女はもはや彼女のプライベートで見なかった。それは、ポールダンスの世界で訪れたショーと一緒に孤独な生活を送ったからです。ある男性は、かつてテレビや彼女のサイトから彼女を認識したと主張したと言われます。彼は、彼女が働いていた場所とは異なる近所で彼女を非常に簡単に見たと言いました。その瞬間、テレビで顔を見せる人が少なくなったことが明らかになりました。今、インターネットの出現で、誰もがソーシャルメディアを介して自分の方法で自分自身を提示することができます。エンジェルは数年後まで彼女の仕事を終えなかったでしょう。長い間、彼女はこの世界に背を向けました。彼女がどのように遠くまで行ったかについて、他の誰も私たちに話すのができませんでした。その後、ハイヴス、Vote4Me、ゼノ、シュガーバベスなどの人気のプロフィールサイトが続きました。ハイヴスは、長い間、今日のオランダのフェイスブックと呼ばれています。

 

그녀의 이름은 천사였다: 톤 프로그램의 인터뷰와 밀레니엄 시대에 대한 그녀의 인터뷰를 준 젊은 아가씨. 엔젤은 포럼 방문자와 접촉했다고합니다. 그녀는 일시적으로 자신의 홈페이지를 달렸다. 그녀가 이렇게 한 이유는 에로틱 한 엔터테인먼트 분야에서 그녀의 취미와 호소와 관련이있었습니다. 그녀는 자신이 매우 외롭다는 것을 부인하지 않았습니다. 그녀는 한때 자신이 신뢰하는 사람들과 연락을 유지했습니다. 그러나 그녀는 다른 사람들과의 우정에도 불구하고 외로운 존재를 이끌었다. 천사는 어딘가에 그녀의 20 대이었다. 그녀는 매우 눈에 띄는 머리를했고, 그녀의 그림에주의를 기울였다 : 어느 날 그녀는 그녀가 춤을 하고 싶다는 것을 알고 있었다. 무대에서 춤을 추는 것은 처음에는 그녀에게 조금 무서운 것처럼 보였다. 그러나 그것은 곧 바뀌었습니다. 그녀가 준 독점 인터뷰는 그녀가 기쁨으로 극 춤을한 방에있는 방문자로부터 꽤 많은 관심을 받았을 때 그 기간 동안 일어났다. 그 전에, 그녀는 그녀가 실제 엔터테인먼트 작업에 적합한 찾을 때까지 교육 과정을 하기로 결정했다. 그녀는 슈베텐: 클럽 라이브에서 가장 유명한 클럽 중 하나의 문을 두드렸습니다. 그녀가 주인과 직원을 알게되면, 그녀는 많은 사람들이 일반적으로 온 쇼에 그 한 걸음을 감히. 그러나 여성 방문객도 환영받았다. 그래서 그녀는 무료 웹 호스팅을 통해 홈페이지를 운영하기 위해 자신의 프로모션을 시작했습니다. 공연 내내 그녀는 시청자들에게 자신이 특별히 업로드했을 자신의 사진을 엿볼 수 있도록 초대했습니다. 그러나 그녀의 사진은 비공개로 되어 있었습니다. 그래서 거울 앞 화장실에서 그녀는 완전히 그녀의 먼지와 란제리를 입고 있었다 일어났다. 천사는 바로 당시이 대상 그룹의 꿈의 이미지였다. 그녀는 Ton 프로그램에서 예상치 못한 초대를 받았기 때문에 즉시 인터뷰를 위해 들어섰습니다. 이것은 그녀가 그녀의 돈을 위해 아주 열심히 일했을 때 그 기간 동안 일어났습니다. 돈과 그녀가 직접 만든 공연은 그녀의 외로운 세상에서 유일한 방법임을 입증했다. 클럽 라이브에서 인기를 얻었을 뿐만 아니라, 그녀는 슬프고 오히려 혼자 남겨질 '어린 소녀'처럼 느껴졌습니다. 직장에서, 그녀가 무슨 짓을했는지 그녀에게 중요하지 않았다. 그녀는 그녀가 살기 위해 만든 돈이 필요했고, 명성과 권력으로 가는 길에 가고 싶지 않았습니다. 그녀가 사람들로부터 받은 관심은 부족하지 않았다. 퇴근 후, 그녀는 면접관에 의해 촬영되었다. 공연 직후 바쁘게 지낸 무대에서 그녀는 한동안 무대에 홀로 있었다. 인터뷰 도중, 그녀는 갑자기 울기 시작했다. 그녀는 면접관이 그녀에게 민감한 질문을 한 후 눈물을 터뜨렸다. 몇 초 동안 의문을 제기한 후 정직하게 질문에 답함으로써 그녀는 자신의 이야기를 꺼냈다. 그녀 앞에 온 방문자, 그녀는 더 이상 그녀의 개인에서 볼 수 없습니다. 그녀가 실제로 폴 댄스의 세계에서 그녀의 많은 방문 쇼와 함께 외로운 삶을 살았기 때문이었다. 한 남자가 텔레비전과 그녀의 사이트에서 그녀를 인식했다고 주장했다고합니다. 그는 그녀가 일하는 곳과다른 동네에서 그녀를 아주 짧게 보았다고 말했다. 그 순간 텔레비전에서 몇 사람이 자신의 얼굴을 보여 얼마나 분명해졌다. 이제 인터넷의 출현으로 누구나 소셜 미디어를 통해 자신의 방식으로 자신을 제시 할 수 있습니다. 천사는 몇 년 후까지 그녀의 일을 종료하지 않았을 것이다. 오랫동안 그녀는 이 세상에 등을 돌렸습니다. 아무도 그녀가 어떻게 지냈는지 우리에게 말할 수 없었다. 그 뒤를 이어 하이브스, Vote4Me, 제노, 슈가밥 과 같은 인기 있는 프로필 사이트가 있었습니다. 하이브는 오랜 시간 동안 오늘날의 네덜란드 페이스 북이라고도했다.

 

Ang pangalan niya ay Anghel: isang dalagitang nagbigay ng kanyang interbyu sa paligid ng milenyo sa panahon ng interbyu kay Ton ng Programang Ton. Anghel ay sinabi na makipag-ugnayan sa kanyang mga bisita sa forum. Pansamantalang tumakbo siya sa sarili niyang tahanan. Ang dahilan kung bakit ginawa niya ito sa kanyang libangan at apela sa larangan ng erotika libangan. Hindi niya itinatwa na napakalungkot niya. Minsan ay nakipag-ugnayan siya sa ilan sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa kabila ng pakikipagkaibigan niya sa iba, namuno siya sa malungkot na buhay. Anghel ay nasa kanyang 20s sa isang lugar. Medyo kapansin-pansin ang buhok niya at napansin siya: isang araw alam niyang gusto niyang sumayaw. Ang pagsasayaw sa entablado ay tila medyo nakakatakot sa kanya noong una. Ngunit di nagtagal ay nagbago na iyon. Ang eksklusibong interbyu na ibinigay niya ay nangyari sa panahong iyon nang makatanggap siya ng maraming atensyon mula sa mga bisita sa silid kung saan siya nagsayawan nang may kasiyahan. Bago iyon, nagpasiya siyang kumuha ng training course hanggang sa matagpuan niya ang tunay na gawain sa libangan. Kumatok siya sa pintuan ng isa sa mga pinaka-tanyag na club sa Schevening: Club Live. Nang makilala niya ang may-ari at ang mga tauhan, nagawa niyang gawin ang isang hakbang na iyon sa palabas kung saan maraming kalalakihan ang karaniwang dumating. Ngunit malugod ding tinanggap ang mga babae. Kaya nagsimula siyang tumakbo sa kanyang homepage sa pamamagitan ng libreng web hosting. Sa kanyang mga pagtatanghal, inanyayahan din niya ang kanyang mga manonood na masulyapan ang sarili niyang mga retrato na i-upload niya lalo na. Gayunman, pribado ang kanyang mga retrato. Kaya nangyari na sa banyo sa harap ng salamin siya ay ganap na nakasuot ng kanyang duster at lingerie. Anghel ay eksaktong panaginip ng target na grupong ito noong panahong iyon. Dahil nakatanggap siya ng di-inaasahang paanyaya mula sa programang Ton, agad siyang pumasok sa interbyu. Nangyari ito sa panahong iyon nang magsikap siya nang husto para sa kanyang pera. Pera at ang mga pagtatanghal na ginawa niya mismo ay ang tanging daan palabas ng kanyang malungkot na mundo. Bukod pa sa kanyang popularidad sa Club Live, para siyang 'batang babae' na malungkot at mas gustong maiwang mag-isa. Sa trabaho, hindi mahalaga sa kanya ang ginawa niya. Kailangan niya ng perang ginawa niya para mabuhay at hindi na niya gustong pumunta sa daan tungo sa katanyagan at kapangyarihan. Ang atensyong natanggap niya mula sa mga tao ay hindi kulang. Pagkatapos ng trabaho, siya ay filmed sa pamamagitan ng interviewer. Sa entablado kung saan abala pa rin siya pagkatapos ng pagtatanghal, nag-iisa siya sa entablado. Habang nag-iinterbyu, bigla siyang umiiyak. Napaluha siya matapos tanungin siya ng nag-iinterbyu ng isang sensitibong tanong. Sa pagsagot nang tapat sa tanong pagkaraan ng ilang segundo ng pag-aalinlangan, itinapon niya ang kanyang kuwento. Ang mga bisitang nauna sa kanya, hindi na niya nakita sa kanyang pribadong lugar. Iyon ay dahil talagang namuhay siya nang malungkot kasama ang kanyang malungkot na palabas sa mundo ng pole sayawan. Sinabihan ang isang lalaki na minsan ay kinikilala siya mula sa telebisyon at sa kanyang site. Maikli niyang nakita ang kanyang nakita sa isang kapitbahay na kakaiba sa pinagtatayuan niya. Sa sandaling iyon naging malinaw kung paano ipinakita ng ilang tao sa telebisyon ang kanilang mukha. Ngayon sa pagdating ng internet, sinuman ay maaaring magpakita ng kanilang sarili sa kanilang sariling paraan sa pamamagitan ng social media. Hindi sana natapos ng anghel ang kanyang trabaho hanggang makalipas ang ilang taon. Matagal niyang ibinalik ang kanyang likod sa mundong ito. Walang makapagsasabi sa amin kung gaano siya kalayo. Ang sumunod ay ang mga popular na profile site tulad ng Hyves, Vote4Me, Xeno at Sugarbabes. Si Hyves ay tinawag pa ng Dutch Facebook ngayon sa mahabang panahon.

 

ชื่อของเธอคือแองเจิล: หญิงสาวที่ให้สัมภาษณ์ของเธอในยุคสหัสวรรษกับผู้สัมภาษณ์ตันของโปรแกรมตัน แองเจิลได้รับกล่าวว่าได้ติดต่อกับผู้เข้าชมฟอรั่มของเธอ เธอเปิดหน้าแรกของตัวเองชั่วคราว เหตุผลที่เธอทําเช่นนี้เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกของเธอและอุทธรณ์ในด้านความบันเทิงเร้าอารมณ์ เธอไม่ได้ปฏิเสธว่าเธอเหงามาก เธอเคยติดต่อกับคนที่เธอไว้ใจ แต่แม้จะมีมิตรภาพของเธอกับคนอื่น ๆ เธอนําการดํารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แองเจิ้ลอยู่อายุ 20 ปีที่ไหนสักแห่ง เธอมีผมที่โดดเด่นมากและให้ความสนใจกับรูปร่างของเธอ: วันหนึ่งเธอรู้ว่าเธอต้องการเต้นรํา การเต้นรําบนเวทีดูน่ากลัวเล็กน้อยสําหรับเธอในตอนแรก แต่ไม่นานก็เปลี่ยนไป การสัมภาษณ์พิเศษที่เธอให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธอได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมในห้องที่เธอเต้นเสาด้วยความยินดี ก่อนหน้านั้นเธอตัดสินใจที่จะเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมจนกว่าเธอจะพบว่าเหมาะสําหรับงานบันเทิงที่แท้จริง เธอเคาะประตูของหนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ Scheveningen: Club Live เมื่อเธอคุ้นเคยกับเจ้าของและพนักงานเธอกล้าที่จะก้าวไปอีกขั้นในการแสดงที่ผู้ชายจํานวนมากมาโดยทั่วไป แต่ผู้เข้าชมหญิงก็ยินดีต้อนรับเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เธอเริ่มโปรโมตตัวเองสําหรับการเรียกใช้หน้าแรกของเธอผ่านเว็บโฮสติ้งฟรี ตลอดการแสดงของเธอเธอยังเชิญผู้ชมของเธอให้ได้เห็นภาพถ่ายของเธอเองที่เธอจะอัปโหลดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามภาพถ่ายของเธอเป็นส่วนตัว ดังนั้นมันเกิดขึ้นที่ในห้องน้ําหน้ากระจกเธอแต่งตัวอย่างเต็มที่ในปัดฝุ่นและชุดชั้นในของเธอ แองเจิลเป็นภาพในฝันของกลุ่มเป้าหมายนี้ในเวลานั้น เนื่องจากเธอได้รับคําเชิญที่ไม่คาดคิดจากโปรแกรม Ton เธอเลยเข้ามาสัมภาษณ์ทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเมื่อเธอทํางานหนักมากสําหรับเงินของเธอ เงินและการแสดงที่เธอทําให้ตัวเองพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีเดียวที่จะออกจากโลกโดดเดี่ยวของเธอ นอกจากความนิยมของเธอใน Club Live แล้วเธอยังรู้สึกเหมือนเป็น 'สาวน้อย' ที่น่าเศร้าและอยากจะอยู่คนเดียว ในที่ทํางาน มันไม่สําคัญหรอกว่าเธอทําอะไร เธอต้องการเงินที่เธอทําเพื่อมีชีวิตอยู่และไม่ใช่ว่าเธอต้องการไปบนถนนเพื่อชื่อเสียงและอํานาจ ความสนใจที่เธอได้รับจากผู้คนไม่ได้ขาด หลังเลิกงานเธอถูกถ่ายทําโดยผู้สัมภาษณ์ บนเวทีที่เธอยังคงยุ่งอยู่ไม่นานหลังจากการแสดงเธออยู่คนเดียวบนเวทีสักพัก ในระหว่างการสัมภาษณ์เธอก็เริ่มร้องไห้ เธอน้ําตาไหลหลังจากผู้สัมภาษณ์ถามคําถามที่ละเอียดอ่อนกับเธอ ด้วยการตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาหลังจากมีข้อสงสัยไม่กี่วินาทีเธอก็โยนเรื่องราวของเธอออกมา ผู้มาเยือนที่มาก่อนเธอเธอไม่เห็นในส่วนตัวของเธออีกต่อไป นั่นเป็นเพราะเธอใช้ชีวิตโดดเดี่ยวควบคู่ไปกับการแสดงที่มาเยี่ยมเธอมากในโลกของการเต้นรําเสา ชายคนหนึ่งได้รับคํากล่าวขานว่าเคยอ้างว่าจําเธอจากโทรทัศน์และเว็บไซต์ของเธอ เขาบอกว่าเขาเห็นเธอสั้น ๆ ในละแวกบ้านที่แตกต่างจากที่เธอทํางาน ในขณะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่ามีเพียงไม่กี่คนในโทรทัศน์ที่แสดงใบหน้าของพวกเขา ตอนนี้ด้วยการถือกําเนิดของอินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถนําเสนอตัวเองในแบบของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย แองเจิ้ลจะไม่จบงานของเธอจนกระทั่งไม่กี่ปีต่อมา นานมากแล้ว ที่เธอหันหลังให้กับโลกนี้ ไม่มีใครบอกเราได้ว่าเธอไปไกลแค่ไหน สิ่งที่ตามมาคือเว็บไซต์โปรไฟล์ยอดนิยมเช่น Hyves, Vote4Me, Xeno และ Sugarbabes ไฮฟส์ถูกเรียกว่าเฟซบุ๊กดัตช์ของวันนี้มาเป็นเวลานาน