Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Android vs iOS '
  Forum Threads Posts Last Post
Primary functions - Apps - Daily tasks
Veilig surfen - Internet winkelen Let op: alleen bij problemen met een download app die niet naar wens verloopt bij lagere versies (!) Bij de nieuwste zie uw handleiding. - - - Over het algemeen moet u de Google Services en Google Play geaktiveerd houden wil u gebruik maken van de vereiste functies. - - - U wilt veilig kunnen surfen op het internet. Gebruikt u een apparaat dat op Android OS draait? Doe dan het volgende om veilig te surfen: hierdoor zult u zich bewuster worden van uw privacy: schakel alle onnodige functies uit en met name bij Usage data access. Klik op "Show all system apps" en schakel deze uit tijdens uw belangrijke handelingen en/of webwinkelen. Ook moet u goed kijken naar de overige functies zoals "Apps and notifications", "App permissions" en "Special access". Klik op alle tabbladen en schakel het nodige uit. Vergeet niet uw apps te controleren bij "All apps". Ga vervolgens naar "Data usage" en kijk bij "Allow background data usage". Schakel deze ook uit. Doe dit in het geval van serieuze onderbrekingen en beinvloeding in samenhang met uw type browser. In de praktijk is gebleken dat er bij onoplettendheid werkzaamheden onnodig werd onderbroken (in combinatie met uw VPN). - - - Aanbevolen, maar beslist niet nodig: twee apparaten voor bijv. uw Microsoft Authenticator / Google authenticator, incl. uw belangrijkste administratie en het ander apparaat voor uw apps voor sociale media en websurfen. - - - U bent nu stappen verder vooruit om indringers buiten de deur te houden. Doe eerst uw reset naar uw "fabrieksinstellingen" en kopieer al uw bestanden naar bijv "Kopie backup bestanden" die u deze titel geeft. Zorg altijd dat u deze eerst ontgrendelt (decryptie) nadat u voorheen deze hebt versleuteld (!). Uw emailadressen met wachtwoord werkt niet. Doe een herstel via bijv. uw security code of verifieer dit via uw telefoon of ander geregistreerd emailadres. Gewoonlijk verlangt een app dat u bij "Data usage" de functie ingeschakeld houdt. - - - Tips bij uw Apple iPhone en andere apparaten van dit merk? Zie dan de subrubrieken. - - - Safe surfing - Internet shopping Note: only with problems with a download app that does not work as desired with lower versions (!) With the latest, see your manual. - - - In general, you must keep the Google Services and Google Play activated if you want to use the required functions. - - - You want to be able to surf the internet safely. Are you using a device running on Android OS? Then do the following to surf safely: this will make you more aware of your privacy: disable all unnecessary functions and especially with Usage data access. Click on "Show all system apps" and disable it during your important actions and / or web shopping. You should also take a good look at the other functions such as "Apps and notifications", "App permissions" and "Special access". Click on all tabs and disable the necessary. Don't forget to check your apps at "All apps". Then go to "Data usage" and look at "Allow background data usage". Also turn it off. Do this in case of serious interruptions and influences related to your browser type. Practice has shown that in case of inattention work was unnecessarily interrupted (in combination with your VPN). - - - Recommended, but certainly not necessary: ​​two devices for eg your Microsoft Authenticator / Google authenticator, incl. Your main administration and the other device for your social media and web surfing apps. - - - You are now steps ahead to keep out intruders. First reset to your "factory settings" and copy all your files to eg "Copy backup files" which gives you this title. Always make sure to unlock it first (decryption) after previously encrypting it (!). Your email addresses with password are not working. Make a recovery via, for example, your security code or verify this via your phone or other registered email address. Usually an app requires you to keep the function enabled under "Data usage". - - - Tips for your Apple iPhone and other devices of this brand? See the sub-sections. - - - Sicheres Surfen - Einkaufen im Internet Hinweis: Nur bei Problemen mit einer Download-App, die mit niedrigeren Versionen (!) Nicht wie gewünscht funktioniert. Die neuesten Informationen finden Sie in Ihrem Handbuch. - - - Im Allgemeinen müssen Sie die Google-Dienste und Google Play aktiviert lassen, wenn Sie die erforderlichen Funktionen verwenden möchten. - - - Sie möchten sicher im Internet surfen können. Verwenden Sie ein Gerät, das unter Android ausgeführt wird? Gehen Sie dann wie folgt vor, um sicher zu surfen: Dadurch werden Sie sich Ihrer Privatsphäre bewusster: Deaktivieren Sie alle unnötigen Funktionen und insbesondere den Zugriff auf Nutzungsdaten. Klicken Sie auf "Alle System-Apps anzeigen" und deaktivieren Sie diese während Ihrer wichtigen Aktionen und / oder Web-Einkäufe. Sie sollten sich auch die anderen Funktionen wie "Apps und Benachrichtigungen", "App-Berechtigungen" und "Spezieller Zugriff" genauer ansehen. Klicken Sie auf alle Registerkarten und deaktivieren Sie die erforderlichen Registerkarten. Vergessen Sie nicht, Ihre Apps unter "Alle Apps" zu überprüfen. Gehen Sie dann zu "Datennutzung" und sehen Sie sich "Hintergrunddatennutzung zulassen" an. Schalten Sie es auch aus. Tun Sie dies bei schwerwiegenden Unterbrechungen und Einflüssen in Bezug auf Ihren Browsertyp. Die Praxis hat gezeigt, dass bei Unaufmerksamkeit die Arbeit unnötig unterbrochen wurde (in Kombination mit Ihrem VPN). - - - Empfohlen, aber sicherlich nicht erforderlich: zwei Geräte für z. B. Ihren Microsoft Authenticator / Google Authenticator, einschließlich Ihrer Hauptverwaltung und das andere Gerät für Ihre Social Media- und Web-Surf-Apps. - - - Sie sind jetzt einen Schritt voraus, um Eindringlinge fernzuhalten. Setzen Sie zuerst Ihre "Werkseinstellungen" zurück und kopieren Sie alle Ihre Dateien in z. B. "Sicherungsdateien kopieren", wodurch Sie diesen Titel erhalten. Stellen Sie immer sicher, dass Sie es zuerst entsperren (entschlüsseln), nachdem Sie es zuvor verschlüsselt haben (!). Ihre E-Mail-Adressen mit Passwort funktionieren nicht. Führen Sie eine Wiederherstellung beispielsweise über Ihren Sicherheitscode durch oder überprüfen Sie dies über Ihr Telefon oder eine andere registrierte E-Mail-Adresse. Normalerweise müssen Sie für eine App die Funktion unter "Datennutzung" aktiviert lassen. - - - Tipps für Ihr Apple iPhone und andere Geräte dieser Marke? Siehe die Unterabschnitte. - - - Navegação segura - compras pela Internet Nota: apenas com problemas com um aplicativo de download que não funciona conforme o desejado nas versões inferiores (!) Com a mais recente, consulte o manual. - - - Em geral, você deve manter os Serviços do Google e o Google Play ativados se desejar usar as funções necessárias. - - - Você deseja navegar na Internet com segurança. Você está usando um dispositivo em execução no sistema operacional Android? Em seguida, faça o seguinte para navegar com segurança: isso o tornará mais consciente da sua privacidade: desative todas as funções desnecessárias e, especialmente, com o acesso a dados de uso. Clique em "Mostrar todos os aplicativos do sistema" e desative-o durante suas ações importantes e / ou compras na web. Você também deve dar uma boa olhada nas outras funções, como "Aplicativos e notificações", "Permissões do aplicativo" e "Acesso especial". Clique em todas as guias e desative o necessário. Não se esqueça de verificar seus aplicativos em "Todos os aplicativos". Em seguida, vá para "Uso de dados" e consulte "Permitir o uso de dados em segundo plano". Também desligue-o. Faça isso em caso de interrupções graves e influências relacionadas ao tipo do seu navegador. A prática demonstrou que, em caso de desatenção, o trabalho foi desnecessariamente interrompido (em combinação com a sua VPN). - - - Recomendado, mas certamente não necessário: dois dispositivos, por exemplo, o Microsoft Authenticator / Google Authenticator, incluindo a administração principal e o outro dispositivo para os aplicativos de mídia social e navegação na web. - - - Agora você está um passo à frente para impedir invasores. Primeiro, redefina as "configurações de fábrica" ​​e copie todos os seus arquivos para, por exemplo, "Copiar arquivos de backup", que fornecem esse título. Sempre certifique-se de desbloqueá-lo primeiro (descriptografia) depois de criptografá-lo anteriormente (!). Seus endereços de email com senha não estão funcionando. Faça uma recuperação via, por exemplo, seu código de segurança ou verifique-o através do seu telefone ou outro endereço de e-mail registrado. Normalmente, um aplicativo exige que você mantenha a função ativada em "Uso de dados". - - - Dicas para o seu Apple iPhone e outros dispositivos desta marca? Veja as subseções. - - - Navegación segura - compras por Internet Nota: solo con problemas con una aplicación de descarga que no funciona como se desea con versiones anteriores (!) Con la última, consulte su manual. - - - En general, debe mantener los Servicios de Google y Google Play activados si desea utilizar las funciones requeridas. - - - Desea poder navegar por Internet de manera segura. ¿Estás utilizando un dispositivo con sistema operativo Android? Luego haga lo siguiente para navegar de manera segura: esto lo hará más consciente de su privacidad: deshabilite todas las funciones innecesarias y especialmente con el acceso a los datos de uso. Haga clic en "Mostrar todas las aplicaciones del sistema" y desactívela durante sus acciones importantes y / o compras en la web. También debe echar un vistazo a las otras funciones, como "Aplicaciones y notificaciones", "Permisos de aplicaciones" y "Acceso especial". Haga clic en todas las pestañas y desactive las necesarias. No olvides revisar tus aplicaciones en "Todas las aplicaciones". Luego vaya a "Uso de datos" y busque "Permitir el uso de datos en segundo plano". También apágalo. Haga esto en caso de interrupciones graves e influencias relacionadas con su tipo de navegador. La práctica ha demostrado que, en caso de falta de atención, el trabajo se interrumpió innecesariamente (en combinación con su VPN). - - - Recomendado, pero ciertamente no necesario: dos dispositivos para, por ejemplo, su Autenticador de Microsoft / Autenticador de Google, incluida su administración principal y el otro dispositivo para sus aplicaciones de redes sociales y navegación web. - - - Ahora estás un paso adelante para evitar intrusos. Primero restablezca su "configuración de fábrica" ​​y copie todos sus archivos a, por ejemplo, "Copiar archivos de respaldo" que le da este título. Siempre asegúrese de desbloquearlo primero (descifrado) después de cifrarlo previamente (!). Sus direcciones de correo electrónico con contraseña no funcionan. Realice una recuperación a través de, por ejemplo, su código de seguridad o verifíquelo a través de su teléfono u otra dirección de correo electrónico registrada. Por lo general, una aplicación requiere que mantenga la función habilitada en "Uso de datos". - - - ¿Consejos para su iPhone de Apple y otros dispositivos de esta marca? Ver las subsecciones. - - - Surfer en toute sécurité - Achats sur Internet Remarque: uniquement en cas de problème avec une application de téléchargement qui ne fonctionne pas comme souhaité avec les versions inférieures (!) Avec la dernière version, consultez votre manuel. - - - En général, vous devez conserver les services Google et Google Play activés si vous souhaitez utiliser les fonctions requises. - - - Vous voulez pouvoir surfer sur Internet en toute sécurité. Utilisez-vous un appareil fonctionnant sous Android OS? Ensuite, procédez comme suit pour surfer en toute sécurité: cela vous rendra plus conscient de votre vie privée: désactivez toutes les fonctions inutiles et en particulier avec l'accès aux données d'utilisation. Cliquez sur "Afficher toutes les applications système" et désactivez-le lors de vos actions importantes et / ou achats en ligne. Vous devriez également jeter un coup d'œil aux autres fonctions telles que "Applications et notifications", "Autorisations d'application" et "Accès spécial". Cliquez sur tous les onglets et désactivez le nécessaire. N'oubliez pas de vérifier vos applications dans "Toutes les applications". Ensuite, allez dans «Utilisation des données» et regardez «Autoriser l'utilisation des données en arrière-plan». Éteignez-le également. Faites-le en cas de graves interruptions et influences liées au type de votre navigateur. La pratique a montré qu'en cas d'inattention le travail était inutilement interrompu (en combinaison avec votre VPN). - - - Recommandé, mais certainement pas nécessaire: deux appareils, par exemple votre Microsoft Authenticator / Google Authenticator, y compris votre administration principale et l'autre appareil pour vos applications de médias sociaux et de navigation sur le Web. - - - Vous avez maintenant une longueur d'avance pour éloigner les intrus. Réinitialisez d'abord vos "paramètres d'usine" et copiez tous vos fichiers, par exemple "Copier les fichiers de sauvegarde" qui vous donne ce titre. Assurez-vous toujours de le déverrouiller d'abord (décryptage) après l'avoir préalablement crypté (!). Vos adresses e-mail avec mot de passe ne fonctionnent pas. Effectuez une récupération via, par exemple, votre code de sécurité ou vérifiez-le via votre téléphone ou une autre adresse e-mail enregistrée. Habituellement, une application vous oblige à garder la fonction activée sous "Utilisation des données". - - - Des conseils pour votre Apple iPhone et d'autres appareils de cette marque? Voir les sous-sections. - - - Navigazione sicura - Shopping su Internet Nota: solo con problemi con un'app di download che non funziona come desiderato con le versioni precedenti (!) Con l'ultima versione, consultare il manuale. - - - In generale, è necessario mantenere attivi i Servizi Google e Google Play se si desidera utilizzare le funzioni richieste. - - - Vuoi essere in grado di navigare in Internet in sicurezza. Stai utilizzando un dispositivo in esecuzione su un sistema operativo Android? Quindi fai quanto segue per navigare in sicurezza: questo ti renderà più consapevole della tua privacy: disabilita tutte le funzioni non necessarie e specialmente con l'accesso ai dati di utilizzo. Fai clic su "Mostra tutte le app di sistema" e disabilitalo durante le tue azioni importanti e / o lo shopping sul web. Dovresti anche dare un'occhiata alle altre funzioni come "App e notifiche", "Autorizzazioni app" e "Accesso speciale". Fare clic su tutte le schede e disabilitare il necessario. Non dimenticare di controllare le tue app in "Tutte le app". Quindi vai su "Utilizzo dati" e guarda "Consenti utilizzo dati in background". Anche spegnerlo. Fatelo in caso di gravi interruzioni e influenze relative al tipo di browser. La pratica ha dimostrato che in caso di disattenzione il lavoro è stato interrotto inutilmente (in combinazione con la tua VPN). - - - Consigliati, ma certamente non necessari: due dispositivi, ad esempio il tuo autenticatore Microsoft / autenticatore Google, compresa la tua amministrazione principale e l'altro dispositivo per le tue app di social media e navigazione web. - - - Ora siete passi avanti per tenere fuori gli intrusi. Prima ripristina le "impostazioni di fabbrica" ​​e copia tutti i tuoi file, ad esempio "Copia file di backup" che ti danno questo titolo. Assicurati sempre di sbloccarlo prima (decodifica) dopo averlo precedentemente crittografato (!). I tuoi indirizzi email con password non funzionano. Effettua un ripristino tramite, ad esempio, il tuo codice di sicurezza o verificalo tramite il tuo telefono o un altro indirizzo email registrato. Solitamente un'app richiede di mantenere abilitata la funzione in "Utilizzo dati". - - - Suggerimenti per il tuo Apple iPhone e altri dispositivi di questo marchio? Vedi le sottosezioni. - - - Ασφαλής περιήγηση - αγορές μέσω Διαδικτύου Σημείωση: μόνο με προβλήματα με μια εφαρμογή λήψης που δεν λειτουργεί όπως επιθυμείτε με χαμηλότερες εκδόσεις (!) Με τις πιο πρόσφατες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιό σας. - - - Γενικά, πρέπει να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις Υπηρεσίες Google και το Google Play εάν ​​θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις απαιτούμενες λειτουργίες. - - - Θέλετε να μπορείτε να σερφάρετε στο Διαδίκτυο με ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε μια συσκευή που εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Android; Στη συνέχεια, κάντε τα ακόλουθα για να σερφάρετε με ασφάλεια: αυτό θα σας κάνει να γνωρίζετε περισσότερο το απόρρητό σας: απενεργοποιήστε όλες τις περιττές λειτουργίες και ιδίως με την πρόσβαση στα δεδομένα χρήσης. Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των εφαρμογών συστήματος" και απενεργοποιήστε το κατά τη διάρκεια των σημαντικών ενεργειών ή / και των διαδικτυακών αγορών σας. Θα πρέπει επίσης να ρίξετε μια ματιά στις άλλες λειτουργίες, όπως "Εφαρμογές και ειδοποιήσεις", "Άδειες εφαρμογών" και "Ειδική πρόσβαση". Κάντε κλικ σε όλες τις καρτέλες και απενεργοποιήστε το απαραίτητο. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τις εφαρμογές σας στο "Όλες οι εφαρμογές". Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή "Χρήση δεδομένων" και δείτε "Να επιτρέπεται η χρήση δεδομένων φόντου" Απενεργοποιήστε επίσης. Κάντε το σε περίπτωση σοβαρών διακοπών και επιρροών που σχετίζονται με τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας. Η πρακτική έχει δείξει ότι σε περίπτωση απροσεξίας η εργασία διακόπηκε άσκοπα (σε συνδυασμό με το VPN σας). - - - Συνιστάται, αλλά σίγουρα δεν είναι απαραίτητο: δύο συσκευές, για παράδειγμα, ο Microsoft Authenticator / έλεγχος ταυτότητας Google, συμπεριλαμβανομένης της κύριας διοίκησης και της άλλης συσκευής για τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και περιήγησης στο Web. - - - Βρίσκεστε τώρα βήματα μπροστά για να αποφύγετε τους εισβολείς. Πρώτα επαναφέρετε τις "εργοστασιακές ρυθμίσεις" και αντιγράψτε όλα τα αρχεία σας π.χ. "Αντιγραφή αντιγράφων ασφαλείας αρχείων" που σας δίνει αυτόν τον τίτλο. Πάντα φροντίστε να το ξεκλειδώσετε πρώτα (αποκρυπτογράφηση) μετά την προηγούμενη κρυπτογράφηση (!). Οι διευθύνσεις email σας με κωδικό πρόσβασης δεν λειτουργούν. Κάντε ανάκτηση μέσω, για παράδειγμα, του κωδικού ασφαλείας σας ή επαληθεύστε τον μέσω του τηλεφώνου σας ή άλλης καταχωρισμένης διεύθυνσης email Συνήθως μια εφαρμογή απαιτεί από εσάς να διατηρήσετε τη λειτουργία ενεργοποιημένη στην ενότητα "Χρήση δεδομένων". - - - Συμβουλές για το iPhone της Apple και άλλες συσκευές αυτής της μάρκας; Δείτε τις υποενότητες. - - - Bezpieczne surfowanie - zakupy przez Internet Uwaga: tylko w przypadku problemów z aplikacją do pobierania, która nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku niższych wersji (!) W najnowszej wersji, patrz instrukcja obsługi. - - - Zasadniczo musisz aktywować Usługi Google i Google Play, jeśli chcesz korzystać z wymaganych funkcji. - - - Chcesz mieć możliwość bezpiecznego surfowania po Internecie. Czy używasz urządzenia z systemem operacyjnym Android? Następnie wykonaj następujące czynności, aby bezpiecznie surfować: dzięki temu będziesz bardziej świadomy swojej prywatności: wyłącz wszystkie niepotrzebne funkcje, a zwłaszcza dostęp do danych użytkowania. Kliknij opcję „Pokaż wszystkie aplikacje systemowe” i wyłącz ją podczas ważnych działań i / lub zakupów internetowych. Powinieneś także przyjrzeć się innym funkcjom, takim jak „Aplikacje i powiadomienia”, „Uprawnienia aplikacji” i „Specjalny dostęp”. Kliknij wszystkie karty i wyłącz niezbędne. Nie zapomnij sprawdzić swoich aplikacji w „Wszystkie aplikacje”. Następnie przejdź do „Zużycie danych” i spójrz na „Zezwól na wykorzystanie danych w tle”. Wyłącz także. Zrób to w przypadku poważnych zakłóceń i wpływów związanych z typem przeglądarki. Praktyka pokazała, że ​​w przypadku nieuwagi praca została niepotrzebnie przerwana (w połączeniu z VPN). - - - Zalecane, ale z pewnością nie konieczne: dwa urządzenia, np. Do uwierzytelnienia Microsoft / Google, w tym główna administracja i drugie urządzenie do mediów społecznościowych i aplikacji do surfowania po Internecie. - - - Jesteś teraz o krok do przodu, aby powstrzymać intruzów. Najpierw zresetuj do „ustawień fabrycznych” i skopiuj wszystkie pliki, np. „Kopiuj pliki kopii zapasowej”, co daje ten tytuł. Zawsze najpierw odblokuj go (odszyfruj) po uprzednim zaszyfrowaniu (!). Twoje adresy e-mail z hasłem nie działają. Odzyskaj, na przykład za pomocą kodu bezpieczeństwa lub zweryfikuj to za pomocą telefonu lub innego zarejestrowanego adresu e-mail. Zwykle aplikacja wymaga, aby funkcja była włączona w sekcji „Wykorzystanie danych”. - - - Wskazówki dla twojego Apple iPhone'a i innych urządzeń tej marki? Zobacz podsekcje. - - - Безопасен сърф - интернет пазаруване Забележка: само при проблеми с приложение за изтегляне, което не върви по желание с по-ниски версии (!) С най-новата вижте вашето ръководство. - - - Като цяло трябва да поддържате Google Services и Google Play активирани, ако искате да използвате необходимите функции. - - - Искате да можете да сърфирате безопасно в интернет. Използвате ли устройство, работещо на операционна система Android? След това направете следното, за да сърфирате безопасно: това ще ви направи по-наясно с поверителността си: деактивирайте всички ненужни функции и особено с достъп до данни за използване. Кликнете върху „Покажи всички системни приложения“ и го деактивирайте по време на важните си действия и / или пазаруване в мрежата. Трябва също така да разгледате добре и останалите функции като „Приложения и известия“, „Разрешения за приложения“ и „Специален достъп“. Кликнете върху всички раздели и деактивирайте необходимото. Не забравяйте да проверите приложенията си в „Всички приложения“. След това отидете на „Използване на данни“ и погледнете „Разрешаване на използването на фонови данни“. Освен това го изключете. Направете това в случай на сериозни прекъсвания и влияния, свързани с вашия тип браузър. Практиката показва, че в случай на невнимание работата е била ненужно прекъсната (в комбинация с вашата VPN). - - - Препоръчително, но със сигурност не е необходимо: две устройства, например вашия Microsoft Authenticator / Google автентификатор, вкл. Основната ви администрация и другото устройство за вашите приложения за социални медии и уеб сърфиране. - - - Вече сте стъпки напред, за да предотвратите натрапници. Първо нулирайте фабричните си настройки и копирайте всичките си файлове в напр. „Копиране на резервни файлове“, което ви дава това заглавие. Винаги не забравяйте първо да го отключите (дешифриране), след като преди това го шифровате (!). Вашите имейл адреси с парола не работят. Направете възстановяване чрез например вашия защитен код или потвърдете това чрез телефона си или друг регистриран имейл адрес. Обикновено приложението изисква да поддържате функцията активирана в „Използване на данни“. - - - Съвети за вашия iPhone iPhone на Apple и други устройства от тази марка? Вижте подразделите. - - - Sigurno surfanje - Internet kupovina Napomena: samo s problemima s aplikacijom za preuzimanje koja s najnovijim verzijama (!) S najnovijim verzijama (!) Ne radi kako treba, pogledajte vaš priručnik. - - - Općenito morate držati Google Services i Google Play aktiviranim ako želite koristiti potrebne funkcije. - - - Želite sigurno surfati Internetom. Koristite li uređaj koji radi na Android OS-u? Zatim napravite sljedeće za sigurno surfanje: time ćete postati svjesniji svoje privatnosti: onemogućite sve nepotrebne funkcije, a posebno s pristupom upotrebi podataka. Kliknite na "Prikaži sve sistemske aplikacije" i onemogućite ga tijekom važnih radnji i / ili web kupovine. Također biste trebali dobro pogledati ostale funkcije kao što su "Aplikacije i obavijesti", "Dozvole aplikacija" i "Poseban pristup". Kliknite na sve kartice i onemogućite potrebno. Ne zaboravite provjeriti svoje aplikacije na "Sve aplikacije". Zatim idite na "Korištenje podataka" i pogledajte "Dopusti upotrebu pozadinskih podataka". Također ga isključite. Učinite to u slučaju ozbiljnih prekida i utjecaja povezanih s tipom vašeg preglednika. Praksa je pokazala da je u slučaju nepažnje nepotrebno prekidan (u kombinaciji s vašim VPN-om). - - - Preporučuje, ali svakako nije potrebno: dva uređaja za npr. Vaš Microsoft Authenticator / Google autentifikator, uključujući vašu glavnu administraciju i drugi uređaj za aplikacije na društvenim mrežama i web surfanje. - - - Sada ste naprijed za sprečavanje uljeza. Prvo resetirajte na svoje "tvorničke postavke" i kopirajte sve datoteke u npr. "Kopiraj sigurnosne kopije datoteka" što vam daje ovaj naziv. Uvijek ga prvo otključajte (dešifrirajte) nakon što ga prethodno šifrirate (!). Vaše adrese e-pošte s lozinkom ne rade. Oporavak putem sigurnosnog koda ili potvrdite putem telefona ili druge registrirane adrese e-pošte. Aplikacija obično zahtijeva od vas da funkciju držite omogućenom u odjeljku "Korištenje podataka". - - - Savjeti za vaš Apple iPhone i ostale uređaje ove marke? Pogledajte pododjeljke. - - - Sigurno surfanje - Internet kupovina Napomena: samo s problemima s aplikacijom za preuzimanje koja s nižim verzijama (!) S najnovijim verzijama (!) Ne radi onako kako želite, pogledajte vaš priručnik. - - - Općenito morate držati Google usluge i Google Play aktiviranim ako želite koristiti potrebne funkcije. - - - Želite sigurno surfati Internetom. Koristite li uređaj koji radi na Android OS-u? Zatim napravite sljedeće za sigurno surfanje: time ćete postati svjesniji svoje privatnosti: onemogućite sve nepotrebne funkcije, a posebno pristup upotrebi podataka o upotrebi. Kliknite na "Prikaži sve sistemske aplikacije" i onemogućite ga tijekom važnih akcija i / ili web kupovine. Također biste trebali dobro pogledati ostale funkcije kao što su "Aplikacije i obavijesti", "Dozvole aplikacija" i "Poseban pristup". Kliknite na sve kartice i onemogućite potrebno. Ne zaboravite da provjerite svoje aplikacije na „Sve aplikacije“. Zatim idite na "Korištenje podataka" i pogledajte "Dopusti upotrebu pozadinskih podataka". Takođe ga isključite. Učinite to u slučaju ozbiljnih prekida i uticaja povezanih sa tipom vašeg pretraživača. Praksa je pokazala da je u slučaju nepažnje posao bio nepotrebno prekidan (u kombinaciji s vašim VPN-om). - - - preporučeno, ali svakako nije potrebno: dva uređaja za npr. Vaš Microsoft Authenticator / Google autentifikator, uključujući vašu glavnu administraciju i drugi uređaj za vaše društvene mreže i aplikacije za web surfanje. - - - Sada ste naprijed za sprečavanje uljeza. Prvo resetirajte na svoje "tvorničke postavke" i kopirajte sve datoteke u npr. "Kopirajte sigurnosne kopije datoteka" što vam daje ovaj naslov. Uvijek pazite da ga prvo otključate (dešifrirate) nakon što ga prethodno šifrirate (!). Vaše adrese e-pošte sa lozinkom ne rade. Opravite oporavak, na primjer, sigurnosnim kodom ili to potvrdite putem telefona ili druge registrovane adrese e-pošte. Aplikacija obično zahtijeva od vas da funkciju držite omogućenom u odjeljku "Korištenje podataka". - - - Savjeti za vaš Apple iPhone i ostale uređaje ove marke? Pogledajte pododjeljke. - - - Безопасный серфинг - интернет покупки Примечание: только при проблемах с загрузочным приложением, которое не работает должным образом с более низкими версиями (!). С последней версией см. Ваше руководство. - - - В общем, вы должны поддерживать сервисы Google и Google Play активными, если хотите использовать необходимые функции. - - - Вы хотите, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать по Интернету. Вы используете устройство под управлением ОС Android? Затем выполните следующие действия для безопасного серфинга: это сделает вас более осведомленными о вашей конфиденциальности: отключите все ненужные функции, особенно с доступом к данным об использовании. Нажмите «Показать все системные приложения» и отключите его во время ваших важных действий и / или покупок в Интернете. Вам также следует внимательно изучить другие функции, такие как «Приложения и уведомления», «Права доступа к приложениям» и «Специальный доступ». Нажмите на все вкладки и отключите необходимые. Не забудьте проверить свои приложения в разделе «Все приложения». Затем перейдите к «Использование данных» и посмотрите «Разрешить использование фоновых данных». Также выключите это. Делайте это в случае серьезных перебоев и влияний, связанных с вашим типом браузера. Практика показала, что в случае невнимательности работа была излишне прервана (в сочетании с вашим VPN). - - - Рекомендуется, но, разумеется, не обязательно: два устройства, например, для вашего Microsoft Authenticator / Google authenticator, включая ваше основное управление и другое устройство для ваших социальных сетей и приложений для веб-серфинга. - - - Теперь вы на шаг впереди, чтобы не пускать злоумышленников. Сначала вернитесь к своим «заводским настройкам» и скопируйте все свои файлы, например, в «Копировать файлы резервных копий», который дает вам это название. Обязательно сначала разблокируйте его (расшифровку) после предварительного шифрования (!). Ваши адреса электронной почты с паролем не работают. Восстановите, например, свой защитный код или подтвердите его по телефону или другому зарегистрированному адресу электронной почты. Обычно приложение требует, чтобы вы включили функцию в разделе «Использование данных». - - - Советы для вашего Apple iPhone и других устройств этой марки? Смотрите подразделы. - - - Saugus naršymas internete Pastaba: tik iškilus problemoms, susijusioms su atsisiuntimo programa, kuri neveikia taip, kaip pageidaujama su naujausiomis (!) Versijomis, žiūrėkite savo vadovą. - - - Apskritai, jei norite naudoti reikiamas funkcijas, „Google“ paslaugas ir „Google Play“ turite aktyvuoti. - - - Norite, kad galėtumėte saugiai naršyti internete. Ar naudojate įrenginį, kuriame veikia „Android“ OS? Tada atlikite šiuos veiksmus, kad galėtumėte saugiai naršyti: tai leis jums geriau žinoti savo privatumą: išjunkite visas nereikalingas funkcijas, ypač naudodamiesi prieiga prie „Usage“ duomenų. Spustelėkite „Rodyti visas sistemos programas“ ir išjunkite ją atlikdami svarbius veiksmus ir (arba) pirkdami internete. Taip pat turėtumėte gerai apsvarstyti kitas funkcijas, tokias kaip „Programos ir pranešimai“, „Programų leidimai“ ir „Speciali prieiga“. Spustelėkite visus skirtukus ir išjunkite reikiamą. Nepamirškite patikrinti savo programų skiltyje „Visos programos“. Tada eikite į „Duomenų naudojimas“ ir pažiūrėkite į „Leisti naudoti foninius duomenis“. Taip pat išjunkite. Atlikite tai rimtų trikdžių ir įtakos, susijusios su jūsų naršyklės tipu, atveju. Praktika parodė, kad dėl neatsargumo darbas buvo be reikalo pertraukiamas (kartu su jūsų VPN). - - - Rekomenduojama, bet tikrai nebūtina: du įrenginiai, pvz., Jūsų „Microsoft Authenticator“ / „Google“ autentifikavimo priemonėms, įskaitant jūsų pagrindinę administraciją, ir kitas įrenginys, skirtas jūsų socialinei žiniasklaidai ir naršymo programoms internete. - - - Dabar esate žingsnis į priekį, kad išvengtumėte įsibrovėlių. Pirmiausia atstatykite „gamyklinius nustatymus“ ir nukopijuokite visus failus į pvz., „Kopijuoti atsarginius failus“, kuris suteikia jums šį pavadinimą. Visada įsitikinkite, kad pirmiausia jį atrakinsite (iššifruos), prieš tai užšifravę (!). Jūsų el. Pašto adresai su slaptažodžiu neveikia. Atlikite atkūrimą, pavyzdžiui, naudodami saugos kodą, arba patikrinkite tai savo telefonu ar kitu registruotu el. Pašto adresu. Paprastai programai reikia išlaikyti funkciją įjungtą skiltyje „Duomenų naudojimas“. - - - Patarimai jūsų „Apple iPhone“ ir kitiems šio prekės ženklo įrenginiams? Žr. Poskyrius. - - - Droša sērfošana - iepirkšanās internetā Piezīme: tikai tām problēmām, kas saistītas ar lejupielādes lietotni, kas nedarbojas kā vēlams ar jaunākajām versijām (!) Ar jaunākajām, skatiet rokasgrāmatu. - - - Parasti jums ir jāaktivizē Google pakalpojumi un Google Play, ja vēlaties izmantot nepieciešamās funkcijas. - - - Jūs vēlaties, lai varētu droši sērfot internetā. Vai jūs izmantojat ierīci, kas darbojas operētājsistēmā Android OS? Pēc tam rīkojieties šādi, lai droši sērfotu: tas ļaus jums labāk apzināties savu privātumu: atspējojiet visas nevajadzīgās funkcijas un it īpaši piekļuvi Lietošanas datiem. Noklikšķiniet uz “Rādīt visas sistēmas lietotnes” un atspējojiet to svarīgu darbību un / vai iepirkšanās laikā tīmeklī laikā. Jums vajadzētu arī labi apskatīt citas funkcijas, piemēram, “Lietotnes un paziņojumi”, “Lietotņu atļaujas” un “Īpašā pieeja”. Noklikšķiniet uz visām cilnēm un atspējojiet nepieciešamo. Neaizmirstiet pārbaudīt savas lietotnes sadaļā Visas lietotnes. Pēc tam dodieties uz sadaļu "Datu izmantošana" un apskatiet sadaļu "Atļaut fona datu izmantošanu". Izslēdziet to arī. Dariet to nopietnu pārtraukumu un ietekmes gadījumā, kas saistīti ar jūsu pārlūkprogrammas tipu. Prakse ir parādījusi, ka neuzmanības gadījumā darbs tika nevajadzīgi pārtraukts (kopā ar jūsu VPN). - - - ieteicams, bet noteikti nav nepieciešams: divas ierīces, piemēram, jūsu Microsoft autentifikatoram / Google autentifikatoram, ieskaitot galveno administrēšanu un otru ierīci sociālajiem medijiem un tīmekļa sērfošanas lietotnēm. - - - Jūs tagad esat solis priekšā, lai nepieļautu iebrucējus. Vispirms atiestatiet uz “rūpnīcas iestatījumiem” un nokopējiet visus failus, piemēram, “Kopēt dublējuma failus”, kas dod jums šo virsrakstu. Pēc iepriekšējas šifrēšanas (!) Vienmēr vispirms to atbloķējiet (atšifrēšana). Jūsu e-pasta adreses ar paroli nedarbojas. Veiciet atkopšanu, izmantojot, piemēram, drošības kodu, vai pārbaudiet to pa tālruni vai citu reģistrētu e-pasta adresi. Parasti lietotne pieprasa, lai funkcija būtu iespējota sadaļā “Datu lietojums”. - - - Padomi jūsu Apple iPhone un citām šī zīmola ierīcēm? Skatīt apakšsadaļas. - - - Безпечний серфінг - Інтернет-магазини Примітка. Тільки з проблемами із програмою для завантаження, яка працює не так, як потрібно, з нижчими версіями (!) З останніми версіями, див. Посібник. - - - Загалом, якщо ви хочете використовувати необхідні функції, ви повинні активувати Служби Google та Google Play. - - - Ви хочете мати можливість безпечно користуватися Інтернетом. Використовуєте пристрій, який працює на ОС Android? Тоді виконайте наступне для безпечного серфінгу: це зробить вас більш обізнаними про вашу конфіденційність: відключіть усі непотрібні функції і особливо з доступом до даних про використання. Клацніть на "Показати всі системні програми" та відключіть його під час важливих дій та / або веб-покупок. Ви також повинні добре ознайомитися з іншими функціями, такими як "Програми та сповіщення", "Дозволи на програми" та "Спеціальний доступ". Клацніть на всіх вкладках і відключіть необхідне. Не забудьте перевірити свої програми у розділі "Усі програми". Потім перейдіть до розділу "Використання даних" і подивіться "Дозволити використання фонових даних". Також вимкніть його. Зробіть це у випадку серйозних перебоїв та впливів, пов’язаних із типом вашого браузера. Практика показала, що у випадку неуважності робота була безперебійно перервана (у поєднанні з вашим VPN). - - - Рекомендовано, але, безумовно, не потрібно: два пристрої, наприклад, ваш автентифікатор Microsoft / аутентифікатор Google, включаючи ваше основне адміністрація та інший пристрій для ваших програм соціальних мереж та веб-серфінгу. - - - Тепер ви крокуєте вперед, щоб уникнути зловмисників. Спочатку перезавантажте свої "заводські налаштування" і скопіюйте всі свої файли, наприклад, "Копіювати файли резервного копіювання", що дає вам цей заголовок. Завжди переконайтеся, що розблокуйте його спочатку (розшифрування) після того, як раніше його зашифрували (!). Ваші адреси електронної пошти з паролем не працюють. Зробіть відновлення, наприклад, за допомогою свого коду безпеки або підтвердьте це за допомогою телефону або іншої зареєстрованої адреси електронної пошти. Зазвичай додаток вимагає, щоб увімкнено функцію в розділі "Використання даних". - - - Поради для Apple iPhone та інших пристроїв цієї марки? Дивіться підрозділи. - - - Безбедно сурфање - Интернет шопинг Забелешка: само со проблеми со апликацијата за преземање што не работи по желба со пониски верзии (!) Со најновите, видете го упатството. - - - Општо, мора да ги одржувате Услугите на Google и Google Play активирани доколку сакате да ги користите потребните функции. - - - Сакате безбедно да сурфате на Интернет. Дали користите уред што работи на оперативен систем Android? Потоа, сторете го следново за безбедно да сурфате: ова ќе ве направи повеќе свесни за вашата приватност: оневозможете ги сите непотребни функции и особено со пристап до податоци за употреба. Кликнете на "Прикажи ги сите апликации на системот" и исклучете го за време на вашите важни активности и / или веб-шопинг. Исто така, треба да ги разгледате другите функции, како што се „Апликации и известувања“, „Дозволи за апликации“ и „Специјален пристап“. Кликнете на сите јазичиња и оневозможете го потребното. Не заборавајте да ги проверите вашите апликации во „Сите апликации“. Потоа одете во „Употреба на податоци“ и погледнете во „Дозволи употреба на податоци во заднина“. Исклучете го. Направете го ова во случај на сериозни прекини и влијанија поврзани со типот на прелистувачот. Практиката покажа дека во случај на невнимание работата е непотребно прекината (во комбинација со вашиот VPN). - - - Препорачано, но сигурно не е потребно: два уреди, на пр. Вашиот автентикатор на Microsoft / автентикатор на Google, вклучувајќи ја и вашата главна администрација и другиот уред за вашите социјални медиуми и апликации за веб-сурфање. - - - Сега сте чекори напред за да ги задржите натрапниците. Прво ресетирајте ги на вашите „фабрички поставки“ и копирајте ги сите ваши датотеки на пр. „Копирај резервни датотеки“ што ви го дава овој наслов. Секогаш погрижете се прво да го отклучите (декриптира) откако претходно го криптирате (!). Вашите адреси за е-пошта со лозинка не работат. Направете наплата преку, на пример, вашиот безбедносен код или потврдете го ова преку вашиот телефон или друга регистрирана адреса за е-пошта. Обично една апликација бара да ја одржите функцијата овозможена под „Употреба на податоци“. - - - Совети за вашиот Apple iPhone и другите уреди од оваа марка? Погледнете ги под-секциите. - - - Сигурно сурфовање - Интернет куповина Напомена: само код проблема са апликацијом за преузимање која с најновијим верзијама (!) Не ради онако како је жељено, погледајте најновије верзије. - - - Генерално, морате држати Гоогле услуге и Гоогле Плаи активираним ако желите да користите потребне функције. - - - Желите сигурно сурфати Интернетом. Да ли користите уређај који ради на Андроид ОС-у? Затим учините следеће да бисте безбедно сурфали: тиме ћете постати свеснији своје приватности: онемогућите све непотребне функције, а нарочито коришћење приступа коришћењу података. Кликните на „Прикажи све системске апликације“ и онемогућите га током важних акција и / или веб куповине. Такође бисте требали добро да погледате остале функције као што су „Апликације и обавештења“, „Дозволе апликација“ и „Посебан приступ“. Кликните на све картице и онемогућите потребно. Не заборавите да проверите своје апликације на „Све апликације“. Затим идите на „Употреба података“ и погледајте „Дозволи употребу позадинских података“. Такође га искључите. Учините то у случају озбиљних прекида и утицаја који се односе на тип вашег прегледача. Пракса је показала да је у случају непажње рад био непотребно прекидан (у комбинацији са вашим ВПН-ом). - - - препоручено, али свакако није потребно: два уређаја за нпр. Ваш Мицрософт Аутхентицатор / Гоогле аутентификатор, укључујући вашу главну администрацију и други уређај за ваше друштвене мреже и апликације за сурфање веб-ом. - - - Сада сте корак испред да спречите уљезе. Прво се вратите на фабричке поставке и копирајте све датотеке у нпр. „Копирај резервне датотеке“ што вам даје овај назив. Увек га обавезно прво откључајте (дешифрирање) након што га претходно шифрирате (!). Ваше адресе е-поште са лозинком не раде. Оправите опоравак, на пример, заштитним кодом или то потврдите путем телефона или друге регистроване адресе е-поште. Обично апликација захтева да функцију држите омогућеном под „Употреба података“. - - - Савети за Аппле иПхоне и друге уређаје ове марке? Погледајте пододјељке. - - - Biztonságos szörfözés - Internetes vásárlás Megjegyzés: csak olyan letöltési alkalmazással kapcsolatos problémák esetén, amelyek nem a kívánt módon működnek az alacsonyabb verziókkal (!), A legfrissebbekkel kapcsolatban lásd a kézikönyvet. - - - Általában a Google Szolgáltatásokat és a Google Play szolgáltatást aktiválva kell tartani, ha használni kívánja a szükséges funkciókat. - - - Azt szeretné, ha biztonságosan tudna szörfözni az interneten. Android OS-en futó eszközt használ? Ezután hajtsa végre az alábbiakat a biztonságos böngészéshez: ez tudatosítja a magánélet védelmét: tiltsa le az összes felesleges funkciót, különös tekintettel a használati adatok hozzáférésére. Kattintson a "Minden rendszer alkalmazás megjelenítése" elemre, és tiltsa le azt a fontos műveletek és / vagy internetes vásárlás során. Nagyon érdemes átnéznie a többi funkciót is, például az „Alkalmazások és értesítések”, „Alkalmazási engedélyek” és „Különleges hozzáférés”. Kattintson az összes fülre, és tiltsa le a szükséges funkciókat. Ne felejtsd el ellenőrizni alkalmazásodat az "Összes alkalmazás" oldalon. Ezután lépjen az "Adathasználat" elemre, és nézze meg az "A háttéradatok használatának engedélyezése" oldalt. Kapcsolja ki is. Tegye ezt a böngésző típusával kapcsolatos súlyos megszakítások és befolyások esetén. A gyakorlat azt mutatta, hogy figyelmetlenség esetén a munkát szükségtelenül megszakították (a VPN-vel kombinálva). - - - Ajánlott, de határozottan nem szükséges: két eszköz pl. A Microsoft Authenticator / Google hitelesítőhöz, beleértve a fő adminisztrációt és a másik eszközt a közösségi média és az internetes szörfözés alkalmazásokhoz. - - - Ön most lépéseket tett előre, hogy elkerülje a betolakodókat. Először állítsa vissza a "gyári beállításokat", és másolja az összes fájlt pl. A "Biztonsági másolat fájlok másolása" elemre, amely megadja ezt a címet. Mindig feltétlenül oldja meg először (dekódolás), miután korábban titkosította (!). Az Ön jelszóval ellátott e-mail címei nem működnek. Végezzen helyreállítást például a biztonsági kóddal, vagy ellenőrizze ezt telefonján vagy más regisztrált e-mail címen keresztül. Általában egy alkalmazás megköveteli, hogy a funkciót engedélyezze az "Adathasználat" alatt. - - - Tippek az Apple iPhone készülékhez és a márka más készülékeihez? Lásd az alszakaszokat. - - - Navigare sigură - cumpărături pe internet Notă: numai cu probleme cu o aplicație de descărcare care nu funcționează așa cum se dorește cu versiunile inferioare (!) Cu cele mai recente, consultați manualul dvs. - - - În general, trebuie să mențineți serviciile Google și Google Play activate dacă doriți să utilizați funcțiile dorite. - - - Vrei să poți naviga pe internet în siguranță. Utilizați un dispozitiv care rulează pe sistemul de operare Android? Apoi, faceți următoarele pentru a naviga în siguranță: acest lucru vă va face mai conștient de confidențialitatea dvs.: dezactivați toate funcțiile inutile și mai ales cu accesul la date de utilizare. Faceți clic pe „Afișați toate aplicațiile de sistem” și dezactivați-l în timpul acțiunilor dvs. importante și / sau a cumpărăturilor web. De asemenea, ar trebui să aruncați o privire bună asupra celorlalte funcții, cum ar fi „Aplicații și notificări”, „Permisiuni pentru aplicații” și „Acces special”. Faceți clic pe toate filele și dezactivați cele necesare. Nu uitați să vă verificați aplicațiile la „Toate aplicațiile”. Apoi accesați „Utilizarea datelor” și priviți la „Permiteți utilizarea datelor de fundal”. De asemenea, opriți-l. Faceți acest lucru în caz de întreruperi grave și influențe legate de tipul dvs. de browser. Practica a arătat că, în caz de neatenție, munca a fost întreruptă inutil (în combinație cu VPN). - - - Recomandat, dar cu siguranță nu este necesar: două dispozitive, de exemplu, Microsoft Authenticator / autentificatorul Google, inclusiv administrarea principală și celălalt dispozitiv pentru aplicațiile de socializare și navigare web. - - - Acum faceți pași înainte pentru a-i feri de intruși. Mai întâi resetați la „setările din fabrică” și copiați toate fișierele dvs. de exemplu „Copiați fișiere de rezervă” care vă oferă acest titlu. Aveți întotdeauna grijă să o deblocați mai întâi (decriptare) după ce anterior o criptați (!). Adresele dvs. de e-mail cu parola nu funcționează. Efectuați o recuperare prin, de exemplu, codul dvs. de securitate sau verificați acest lucru prin telefon sau altă adresă de e-mail înregistrată. De obicei, o aplicație necesită să păstrați funcția activată în „Utilizarea datelor”. - - - Sfaturi pentru iPhone-ul Apple și alte dispozitive ale acestui brand? Consultați sub-secțiunile. - - - Bezpečné surfování - internetové nakupování Poznámka: Pouze u problémů se stahovací aplikací, která nefunguje podle potřeby u nižších verzí (!) Nejnovější informace naleznete v příručce. - - - Obecně platí, že pokud chcete používat požadované funkce, musíte nechat služby Google a Google Play aktivované. - - - Chcete být schopni bezpečně surfovat po internetu. Používáte zařízení se systémem Android OS? Poté bezpečně surfujte následujícím způsobem: díky tomu budete lépe informováni o svém soukromí: vypněte všechny nepotřebné funkce a zejména přístup k datům služby Usage. Klikněte na "Zobrazit všechny systémové aplikace" a během důležitých akcí a / nebo nakupování na internetu ji deaktivujte. Měli byste se také dobře podívat na další funkce, jako jsou „Aplikace a oznámení“, „Oprávnění k aplikaci“ a „Zvláštní přístup“. Klikněte na všechny karty a deaktivujte potřebné. Nezapomeňte zkontrolovat své aplikace v části „Všechny aplikace“. Poté přejděte na „Využití dat“ a podívejte se na „Povolit využití dat na pozadí“. Také ji vypněte. Udělejte to v případě vážných přerušení a vlivů souvisejících s typem vašeho prohlížeče. Praxe ukázala, že v případě nepozornosti byla práce zbytečně přerušena (v kombinaci s vaší VPN). - - - Doporučeno, ale rozhodně není nutné: dvě zařízení, např. Microsoft Authenticator / Google Authenticator, včetně vaší hlavní správy a druhé zařízení pro vaše sociální média a aplikace pro surfování na webu. - - - Nyní jste o krok napřed, abyste zabránili vetřelcům. Nejprve obnovte "tovární nastavení" a zkopírujte všechny své soubory např. Na "Kopírovat záložní soubory", což vám dává tento název. Vždy se ujistěte, že jej nejprve odemknete (dešifrování) po předchozím šifrování (!). Vaše e-mailové adresy s heslem nefungují. Obnovte například bezpečnostní kód nebo jej ověřte pomocí telefonu nebo jiné registrované e-mailové adresy. Aplikace obvykle vyžaduje, abyste tuto funkci povolili v části „Využití dat“. - - - Tipy pro váš Apple iPhone a další zařízení této značky? Viz pododdíly. - - - Bezpečné surfovanie - nakupovanie cez internet Poznámka: iba pri problémoch so stiahnutou aplikáciou, ktorá pri nižších verziách nefunguje podľa potreby (!) Najnovšie nájdete v príručke. - - - Vo všeobecnosti musíte mať aktivované služby Google Services a Google Play, ak chcete používať požadované funkcie. - - - Chcete mať možnosť bezpečne surfovať po internete. Používate zariadenie so systémom Android OS? Ak chcete bezpečne surfovať, vykonajte nasledujúce kroky: zvýši sa tým povedomie o vašom súkromí: vypnite všetky nepotrebné funkcie a najmä prístup k údajom o používaní. Kliknite na možnosť „Zobraziť všetky systémové aplikácie“ a vypnite ju počas dôležitých akcií alebo pri nakupovaní na webe. Mali by ste sa dôkladne pozrieť aj na ďalšie funkcie, ako napríklad „Aplikácie a upozornenia“, „Povolenia aplikácií“ a „Špeciálny prístup“. Kliknite na všetky karty a vypnite potrebné. Nezabudnite skontrolovať svoje aplikácie v časti „Všetky aplikácie“. Potom prejdite na „Využitie údajov“ a pozrite si časť „Povoliť používanie údajov na pozadí“. Vypnite tiež. Urobte to v prípade vážnych prerušení a vplyvov súvisiacich s typom prehliadača. Prax ukázala, že v prípade nepozornosti boli práce zbytočne prerušené (v kombinácii s vašou VPN). - - - Odporúčané, ale určite nie potrebné: dve zariadenia, napr. Váš Microsoft Authenticator / Google autentifikátor, vrátane vašej hlavnej správy a ďalšie zariadenie pre vaše sociálne médiá a aplikácie na surfovanie po webe. - - - Teraz ste o krok vpred, aby ste zabránili votrelcom. Najprv obnovte svoje „výrobné nastavenia“ a skopírujte všetky svoje súbory, napr. „Kopírovať záložné súbory“, čím získate tento názov. Vždy ho nezabudnite odomknúť (dešifrovanie) po predchádzajúcom šifrovaní (!). Vaše e-mailové adresy s heslom nefungujú. Obnovte napríklad svoj bezpečnostný kód alebo to overte pomocou telefónu alebo inej registrovanej e-mailovej adresy. Aplikácia zvyčajne vyžaduje, aby ste túto funkciu povolili v časti „Využitie údajov“. - - - Tipy pre váš Apple iPhone a ďalšie zariadenia tejto značky? Pozri pododdiely. - - - Varno brskanje - internetno nakupovanje Opomba: samo pri težavah s programom za prenos, ki z najnovejšimi različicami (!) Z najnovejšo različico (!) Ne deluje tako, kot je želeno, glejte vaš priročnik. - - - Na splošno morate imeti Googlove storitve in Google Play aktivirane, če želite uporabiti zahtevane funkcije. - - - želite varno brskati po internetu. Ali uporabljate napravo, ki deluje v operacijskem sistemu Android OS? Nato varno brskajte po naslednjem: s tem boste bolj ozaveščeni o svoji zasebnosti: onemogočite vse nepotrebne funkcije, še posebej z dostopom do podatkov o uporabi. Kliknite "Prikaži vse sistemske aplikacije" in ga med pomembnimi dejanji in / ali spletnim nakupovanjem onemogočite. Dobro si oglejte tudi druge funkcije, kot so "Aplikacije in obvestila", "Dovoljenja aplikacij" in "Poseben dostop". Kliknite na vse zavihke in onemogočite potrebno. Ne pozabite preveriti svojih aplikacij pri "Vse aplikacije". Nato pojdite na "Uporaba podatkov" in si oglejte "Dovoli uporabo podatkov v ozadju". Izklopite tudi. To storite v primeru resnih motenj in vplivov, povezanih z vrsto brskalnika. Praksa je pokazala, da je bilo v primeru nepazljivosti delo nepotrebno prekinjeno (v kombinaciji z vašim VPN). - - - Priporočljivo, vendar vsekakor ni potrebno: dve napravi, na primer vaš Microsoft Authenticator / Googlov avtentikator, vključno z vašo glavno upravo in drugo napravo za vaše družbene medije in spletne brskalniške aplikacije. - - - Zdaj ste korak naprej, da preprečite vsiljivce. Najprej se ponastavite na tovarniške nastavitve in kopirajte vse datoteke, na primer "Kopiraj varnostne kopije datotek", ki vam daje ta naslov. Vedno ga najprej odklenite (dešifrirajte), potem ko ga predhodno šifrirate (!). Vaš e-poštni naslov z geslom ne deluje. Izterjajte na primer prek zaščitne kode ali to preverite preko telefona ali drugega registriranega e-poštnega naslova. Običajno od aplikacije potrebujete, da je funkcija omogočena v razdelku »Uporaba podatkov«. - - - Nasveti za vaš Apple iPhone in druge naprave te blagovne znamke? Glej pododdelke. - - - Ապահով ճամփորդել. Ինտերնետ գնումներ Նշում. Միայն ներբեռնման ծրագրի հետ խնդիրներ ունենալու դեպքում, որոնք չեն աշխատում ինչպես ցանկալի են ավելի ցածր տարբերակներով (!) Ամենավերջին, տեսեք ձեր ձեռնարկը: - - - Ընդհանրապես, դուք պետք է ակտիվացնեք Google Services- ը և Google Play- ը, եթե ցանկանում եք օգտագործել պահանջվող գործառույթները: - - - Դուք ուզում եք, որ կարողանաք ապահով կերպով շրջել ինտերնետում: Դուք օգտագործում եք Android OS- ով աշխատող սարք: Ապա արեք հետևյալը `անվտանգ կերպով շրջագայելու համար. Սա ձեզ ավելի կիմանա ձեր գաղտնիության մասին. Անջատեք բոլոր ավելորդ գործառույթները, մասնավորապես` Օգտագործման տվյալների մուտքի միջոցով: Կտտացրեք «Showույց տալ բոլոր համակարգային ծրագրերը» և անջատել այն ձեր կարևոր գործողությունների և / կամ վեբ գնումների ընթացքում: Պետք է լավ դիտարկել նաև այլ գործառույթն
0 0
Never

Android vs iOS
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
Sorry, but there are currently no threads in this forum with the specified date and time limiting options.


  New Posts
  Hot Thread (New)
  Hot Thread (No New)
  No New Posts
  Contains Posts by You
  Closed Thread

Search this Forum:

Forum Jump: