Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Smartphones - Tablets - PC - Security - GDPR'
  Forum Threads Posts Last Post
Mobile OS
Lees hier diverse onderwerpen in verband met het type mobiele besturingsysteem. Oplossingen op vragen en/of mededelingen vanaf de verschillende versies. Ook vragen over hardware en gebruikerservaringen. Veelal ziet u hier de manier hoe een gebruiker zijn OS ervaart en dat mogelijk een respons of algemene mededeling hierop is gegeven. Voor specifieke punten, zie bij de titel van deze categoriën. Read various topics related to the type of mobile operating system here. Solutions to questions and / or announcements from the different versions. Also questions about hardware and user experiences. You will often see here how a user experiences his OS and that a response or general announcement may have been given. For specific points, see the title of these categories. Lesen Sie hier verschiedene Themen zum Typ des mobilen Betriebssystems. Lösungen für Fragen und / oder Ankündigungen aus den verschiedenen Versionen. Auch Fragen zu Hardware und Benutzererfahrungen. Sie werden hier oft sehen, wie ein Benutzer sein Betriebssystem erlebt und dass möglicherweise eine Antwort oder eine allgemeine Ankündigung gegeben wurde. Für bestimmte Punkte siehe den Titel dieser Kategorien. Lea varios temas relacionados con el tipo de sistema operativo móvil aquí. Soluciones a preguntas y / o anuncios de las diferentes versiones. También preguntas sobre hardware y experiencias de usuario. A menudo verá aquí cómo un usuario experimenta su sistema operativo y que se ha dado una respuesta o un anuncio general. Para puntos específicos, vea el título de estas categorías. Lisez ici divers sujets liés au type de système d'exploitation mobile. Solutions aux questions et / ou annonces des différentes versions. Questions également sur le matériel et les expériences utilisateur. Vous verrez souvent ici comment un utilisateur fait l'expérience de son système d'exploitation et qu'une réponse ou une annonce générale peut avoir été donnée. Pour des points spécifiques, voir le titre de ces catégories. Leggi qui vari argomenti relativi al tipo di sistema operativo mobile. Soluzioni a domande e / o annunci delle diverse versioni. Anche domande sull'hardware e le esperienze dell'utente. Vedrai spesso qui come un utente sperimenta il suo sistema operativo e che potrebbe essere stata data una risposta o un annuncio generale. Per punti specifici, vedere il titolo di queste categorie. Διαβάστε διάφορα θέματα σχετικά με τον τύπο του κινητού λειτουργικού συστήματος εδώ. Λύσεις σε ερωτήσεις ή / και ανακοινώσεις από τις διάφορες εκδόσεις. Επίσης, ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες υλικού και χρηστών. Θα δείτε συχνά εδώ πώς ένας χρήστης βιώνει το λειτουργικό του σύστημα και ότι μπορεί να έχει δοθεί απάντηση ή γενική ανακοίνωση. Για συγκεκριμένα σημεία, δείτε τον τίτλο αυτών των κατηγοριών. Przeczytaj tutaj różne tematy związane z rodzajem mobilnego systemu operacyjnego. Rozwiązania pytań i / lub ogłoszeń z różnych wersji. Także pytania dotyczące sprzętu i doświadczeń użytkownika. Często zobaczysz tutaj, jak użytkownik doświadcza swojego systemu operacyjnego i że mogła zostać udzielona odpowiedź lub ogólne ogłoszenie. Szczegółowe informacje znajdują się w tytule tych kategorii. Прочетете различни теми, свързани с вида на мобилната операционна система тук. Решения на въпроси и / или съобщения от различните версии. Също така въпроси относно хардуера и потребителското изживяване. Тук често ще видите как потребителят изживява своята ОС и че може да е даден отговор или общо съобщение. За конкретни точки вижте заглавието на тези категории. Ovdje pročitajte različite teme vezane za vrstu mobilnog operativnog sustava. Rješenja za pitanja i / ili najave iz različitih verzija. Također pitanja o hardveru i korisničkom iskustvu. Ovdje ćete često vidjeti kako korisnik doživljava svoj OS i da je možda dat odgovor ili opća najava. Konkretne točke potražite u naslovu ovih kategorija. Ovdje pročitajte različite teme vezane za vrstu mobilnog operativnog sistema. Rješenja za pitanja i / ili najave iz različitih verzija. Takođe pitanja o hardveru i korisničkom iskustvu. Ovdje ćete često vidjeti kako korisnik doživljava svoj OS i da je možda dat odgovor ili opća najava. Za posebne točke pogledajte naslov ovih kategorija. Читайте различные темы, связанные с типом мобильной операционной системы здесь. Решения вопросов и / или объявлений из разных версий. Также вопросы об оборудовании и пользовательском опыте. Здесь вы часто увидите, как пользователь испытывает свою ОС и что может быть дан ответ или общее объявление. Конкретные моменты см. В названии этих категорий. Čia skaitykite įvairias temas, susijusias su mobiliųjų operacinių sistemų tipu. Įvairių versijų klausimų ir (arba) pranešimų sprendimai. Taip pat klausimai apie aparatinę įrangą ir vartotojo patirtį. Čia dažnai pamatysite, kaip vartotojas patiria savo OS ir kad galbūt buvo pateiktas atsakymas ar bendras pranešimas. Norėdami sužinoti konkrečius taškus, žiūrėkite šių kategorijų pavadinimus. Šeit lasiet dažādas tēmas, kas saistītas ar mobilās operētājsistēmas veidu. Risinājumi dažādu versiju jautājumiem un / vai paziņojumiem. Arī jautājumi par aparatūru un lietotāju pieredzi. Šeit bieži redzēsit, kā lietotājs piedzīvo savu operētājsistēmu un ka, iespējams, ir sniegta atbilde vai vispārīgs paziņojums. Konkrētus punktus skatiet šo kategoriju nosaukumos. Прочитайте різні теми, пов'язані з типом мобільної операційної системи тут. Рішення питань та / або оголошень з різних версій. Також питання щодо апаратного забезпечення та досвіду користувачів. Тут ви часто бачите, як користувач переживає свою ОС і що, можливо, було дано відповідь або загальне повідомлення. Конкретні пункти див. У заголовку цих категорій. Прочитајте разни теми поврзани со видот на мобилниот оперативен систем овде. Решенија за прашања и / или најави од различни верзии. Исто така, прашања за хардвер и искуства од корисници. Честопати ќе видите овде како корисник го доживува својот оперативен систем и дека можеби е даден одговор или генерална објава. За специфични точки, видете го насловот на овие категории. Овдје прочитајте различите теме везане за врсту мобилног оперативног система. Решења за питања и / или најаве из различитих верзија. Такође питања о хардверу и корисничком искуству. Овде ћете често видети како корисник доживљава свој ОС и да је можда дат одговор или општа најава. За специфичне тачке погледајте наслов ових категорија. Olvassa el a mobil operációs rendszer típusával kapcsolatos különféle témákat itt. Megoldások kérdésekre és / vagy bejelentésekre a különféle verziókból. A hardverrel és a felhasználói élménnyel kapcsolatos kérdések is. Itt gyakran láthatja, hogy a felhasználó hogyan élvezi operációs rendszerét, és hogy esetleg válasz vagy általános bejelentés történt. A konkrét pontokat lásd e kategóriák címében. Citiți aici diverse subiecte legate de tipul de sistem de operare mobil. Soluții la întrebări și / sau anunțuri din diferite versiuni. De asemenea, întrebări despre hardware și experiențele utilizatorului. Veți vedea adesea aici cum experimentează un utilizator cu sistemul său de operare și că s-a putut da un răspuns sau un anunț general. Pentru puncte specifice, consultați titlul acestor categorii. Zde si můžete přečíst různá témata týkající se typu mobilního operačního systému. Řešení otázek a / nebo oznámení z různých verzí. Také otázky ohledně hardwaru a uživatelské zkušenosti. Často zde uvidíte, jak uživatel zažívá svůj operační systém a zda mohla být dána odpověď nebo obecné oznámení. Konkrétní body najdete v názvu těchto kategorií. Tu si môžete prečítať rôzne témy týkajúce sa typu mobilného operačného systému. Riešenia otázok a oznámení z rôznych verzií. Tiež otázky týkajúce sa hardvéru a používateľských skúseností. Často tu uvidíte, ako užívateľ prežíva svoj operačný systém a či mohla dostať odpoveď alebo všeobecné oznámenie. Konkrétne body nájdete v názve týchto kategórií. Tukaj preberite različne teme, povezane s tipom mobilnega operacijskega sistema. Rešitve vprašanj in / ali napovedi iz različnih različic. Vprašanja tudi o strojni in uporabniški izkušnji. Tu boste pogosto videli, kako uporabnik doživlja svoj OS in da je bil morda dan odziv ali splošno obvestilo. Za posebne točke glej naslov teh kategorij. Կարդացեք այստեղ բջջային օպերացիոն համակարգի տեսակի հետ կապված տարբեր թեմաներ: Տարբեր վարկածներից հարցերի և / կամ հայտարարությունների լուծումներ: Նաև հարցեր ապարատային և օգտագործողի փորձի վերաբերյալ: Հաճախ այստեղ կտեսնեք, թե ինչպես է օգտվողը զգում իր OS- ն և որ պատասխան կամ ընդհանուր հայտարարություն կարող է տրվել: Հատուկ կետերի համար տե՛ս այս կատեգորիաների վերնագիրը: Lestu ýmis efni sem tengjast tegund farsíma stýrikerfis hér. Lausnir á spurningum og / eða tilkynningum frá mismunandi útgáfum. Einnig spurningar um vélbúnaðar- og notendaupplifun. Þú munt oft sjá hér hvernig notandi upplifir stýrikerfið sitt og að svar eða almenn tilkynning gæti hafa verið gefin. Sjá titil þessara flokka fyrir tiltekin atriði. Läs olika ämnen relaterade till typen av mobiloperativsystem här. Lösningar på frågor och / eller meddelanden från de olika versionerna. Frågor om hårdvara och användarupplevelser. Här ser du ofta hur en användare upplever sitt operativsystem och att ett svar eller ett allmänt meddelande kan ha givits. För specifika punkter, se titeln på dessa kategorier. Les forskjellige emner relatert til typen mobiloperativsystem her. Løsninger på spørsmål og / eller kunngjøringer fra de forskjellige versjonene. Også spørsmål om maskinvare og brukeropplevelser. Her vil du ofte se hvordan en bruker opplever operativsystemet sitt og at det kan ha blitt gitt et svar eller en generell kunngjøring. For tittelen på disse kategoriene for spesifikke punkter. Læs forskellige emner relateret til typen af ​​mobilt operativsystem her. Løsninger på spørgsmål og / eller meddelelser fra de forskellige versioner. Også spørgsmål om hardware og brugeroplevelser. Her vil du ofte se, hvordan en bruger oplever sit operativsystem, og at der kan være givet et svar eller en generel meddelelse. Se titlen på disse kategorier for specifikke punkter. Lue täältä erilaiset mobiili käyttöjärjestelmän tyyppiin liittyvät aiheet. Ratkaisuja kysymyksiin ja / tai ilmoituksiin eri versioista. Kysymyksiä myös laitteistosta ja käyttökokemuksista. Näet täällä usein, kuinka käyttäjä kokee käyttöjärjestelmänsä ja että vastaus tai yleinen ilmoitus on saatettu antaa. Katso tiettyjä kohtia näiden luokkien otsikosta. Mobil işletim sisteminin türü ile ilgili çeşitli konuları buradan okuyun. Farklı versiyonlardan gelen sorulara ve / veya duyurulara çözümler. Ayrıca donanım ve kullanıcı deneyimleri hakkında sorular. Burada genellikle bir kullanıcının işletim sistemini nasıl deneyimlediğini ve bir yanıt veya genel anons verilmiş olabileceğini göreceksiniz. Belirli noktalar için bu kategorilerin başlığına bakın. Mijarên cûda yên têkildarî celebê pergala xebitandina desta li vir dixwînin. Toareserkirina pirs û / an daxuyaniyan ji guhertoyên cihêreng. Di heman demê de di derbarê tecrûbeyên hardware û bikarhêner de pirs dikin. Hûn ê pir caran li vir bibînin ka çawa bikarhênerek OS-ya xwe tecrûbir dike û dibe ku bersivek an daxuyaniyek gelemperî jî were dayîn. Ji bo xalên taybetî, sernavê van kategoriyan binihêrin. 在此处阅读与移动操作系统类型有关的各种主题。 来自不同版本的问题和/或公告的解决方案。 还有关于硬件和用户体验的问题。 您经常会在这里看到用户的操作系统体验,并可能给出了响应或一般公告。 有关特定点,请参阅这些类别的标题。 モバイルオペレーティングシステムの種類に関連するさまざまなトピックをここでお読みください。 異なるバージョンからの質問やアナウンスの解決策。 また、ハードウェアとユーザーエクスペリエンスに関する質問。 ここでは、ユーザーが自分のOSをどのように体験しているか、および応答または一般的なアナウンスが行われている可能性があることがよくわかります。 具体的なポイントについては、これらのカテゴリのタイトルを参照してください。 여기에서 모바일 운영 체제 유형과 관련된 다양한 주제를 읽으십시오. 다른 버전의 질문 및 / 또는 공지 사항에 대한 솔루션. 하드웨어 및 사용자 경험에 대한 질문도 있습니다. 여기에서 사용자가 OS를 경험하는 방법과 응답 또는 일반적인 발표가 제공되는 경우가 종종 있습니다. 구체적인 요점은이 범주의 제목을 참조하십시오. Waca macem-macem topik sing ana gandhengane karo jinis sistem operasi seluler ing kene. Solusi kanggo pitakonan lan / utawa pengumuman saka versi sing beda. Uga pitakonan babagan pengalaman hardware lan pangguna. Sampeyan bakal kerep ndeleng ing kene kepiye pangguna ngalami OS lan manawa menehi tanggapan utawa pengumuman umum sing diwenehake. Kanggo poin tartamtu, waca judhul kategori kasebut. សូមអានប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រភេទនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទនៅទីនេះ។ ដំណោះស្រាយចំពោះសំណួរនិង / ឬការប្រកាសពីកំណែផ្សេងៗគ្នា។ សំណួរផងដែរអំពីបទពិសោធផ្នែករឹងនិងអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកនឹងឃើញជាញឹកញាប់នៅទីនេះអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើម្នាក់ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហើយថាចម្លើយតបឬការប្រកាសជាទូទៅអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ សម្រាប់ចំណុចជាក់លាក់សូមមើលចំណងជើងនៃប្រភេទទាំងនេះ។ Baca berbagai topik terkait jenis sistem operasi seluler di sini. Solusi untuk pertanyaan dan / atau pengumuman dari berbagai versi. Juga pertanyaan tentang pengalaman perangkat keras dan pengguna. Anda akan sering melihat di sini bagaimana seorang pengguna mengalami OS-nya dan bahwa tanggapan atau pengumuman umum mungkin telah diberikan. Untuk poin spesifik, lihat judul kategori ini. Baca pelbagai topik yang berkaitan dengan jenis sistem pengendalian mudah alih di sini. Penyelesaian kepada soalan dan / atau pengumuman dari pelbagai versi. Juga soalan mengenai perkakasan dan pengalaman pengguna. Anda sering akan melihat di sini bagaimana pengguna mengalami OS dan respons atau pengumuman umum mungkin telah diberikan. Untuk mata tertentu, lihat tajuk kategori ini. Basahin ang iba't ibang mga paksa na may kaugnayan sa uri ng mobile operating system dito. Mga solusyon sa mga katanungan at / o mga anunsyo mula sa iba't ibang mga bersyon. Gayundin ang mga katanungan tungkol sa mga karanasan sa hardware at gumagamit. Madalas mong makikita dito kung paano nakakaranas ang isang gumagamit ng kanyang OS at na maaaring magbigay ng tugon o pangkalahatang anunsyo. Para sa mga tukoy na puntos, tingnan ang pamagat ng mga kategoryang ito. อ่านหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของระบบปฏิบัติการมือถือได้ที่นี่ วิธีแก้ปัญหาสำหรับคำถามและ / หรือประกาศจากเวอร์ชั่นต่าง ๆ คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ฮาร์ดแวร์และผู้ใช้ คุณมักจะเห็นที่นี่ว่าผู้ใช้ประสบระบบปฏิบัติการของเขาอย่างไรและอาจมีการตอบสนองหรือประกาศทั่วไป สำหรับคะแนนเฉพาะดูหัวข้อของหมวดหมู่เหล่านี้
4 6 ePrivacy - Chat / Video i...
12-19-2020, 08:32 PM
by Publto
Apple (iOS, iMac, iPod, iPad, software etc.)
Read here the topics of this brand.
0 0
Never
Android (OS, Pixel and its partners)
Read here the related topics of this brand.
1 1 Sim cards - Malicious sof...
06-15-2020, 04:13 PM
by Publto
Nokia (OS)
Read here the topics of this brand.
0 0
Never
PC (Surface Pro, Windows etc.)
Read here the topics of this brand.
0 0
Never
Blackberry (Mobile OS)
Read here items / topics of this brand.
0 0
Never
Samsung (Mobile OS, electronics, domestic, companies, service etc.)
Find here any topics of this brand.
0 0
Never
LG (Mobile OS and accesoiries)
Read any news and related products of this brand.
0 0
Never
Huawei (Mobile infrastructure, devices, accessoiries)
Find any related topics of this brand.
0 0
Never
Other mobile devices on the market (Asia and Europe)
Here are different other brands. See if something is available here.
0 0
Never

Smartphones - Tablets - PC - Security - GDPR
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
    0 215
  • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-17-2020, 03:44 PM
Last Post: Publto
   
Go to first unread post TikTok services - items
Publto, 08-05-2020, 12:23 PM
0 236
  • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-05-2020, 12:23 PM
Last Post: Publto


  New Posts
  Hot Thread (New)
  Hot Thread (No New)
  No New Posts
  Contains Posts by You
  Closed Thread

Search this Forum:

Forum Jump: