Advice, tips, products, services, guide, items, opinion and more ...
Comments - Public - Printable Version

+- Advice, tips, products, services, guide, items, opinion and more ... (https://neon-ads.com/yourservice)
+-- Forum: Yourservice (https://neon-ads.com/yourservice/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Welcome (https://neon-ads.com/yourservice/forumdisplay.php?fid=2)
+---- Forum: Announcement (https://neon-ads.com/yourservice/forumdisplay.php?fid=117)
+---- Thread: Comments - Public (/showthread.php?tid=435)Comments - Public - Publto - 12-24-2020

[Image: aviary-image-1610229723126.jpg]As a guest, you can read about general topics related to the sections on this site.  You can read topics such as announcement, change, our policy, our non-profit projects and partners, promotion deals, services and more about this here. See also another Welcome topic under "Welcome - Section".
Details: honest advice, suggestions, opinions and comments.


RE: Comments - Public - Zelter - 01-09-2021

We will come back soon to talk about this topic as soon as possible.


RE: Comments - Public - Zelter - 01-10-2021We will adapt this section to the general announcements.  The intention is that we combine the offers with free ads.  That is possible between the content.  An offer can be made through a source such as a social media profile, website and even further outside this area.  A shop / private individual doesn’t need to have an internet address.  But that something can be said about it.  Right now it is a bit difficult with those corona settings because not everything is open everywhere.  You have to make do with what you have.  A radio or television is not everything ... yet you hear and see quite a lot for the people who have to stay indoors under these crisis conditions.  We also like to pay attention to fun topics together with these temporary promotions by third parties.  If you don't see a coupon / invitation, everything will no longer be valid.  Attention to comments or opinions about products in the form of an article.  That is always nice to know.  We are also limited with language.  Mainly seen where we are working and therefore not elsewhere in the Far East or the great distances by sea.  Of course economic developments are important in the world.  Rather, we focus on those cozy items instead of things that cause great misery (that's what the newspapers are for.) Then an "Adtext" on a billboard when you come across this.  That can even extend beyond the internet.  For example, if you don’t know the title of a work, you will receive some information.  Simple, pleasant and going for it is what you want.  The question we got through is this ... how and when a screenshot of a publication or other work?  That doesn’t necessarily always have to be about this.  It can be a snap of a situation from the display (that you want to show something with the law on privacy).  Usually as an example.  A text from a chalk board or the view along the coast.  A source reference to indicate something may then occur more often.  We would like to mention the usual offers under the heading “Subscriptions and services”.  A link can also happen when we try to describe something.  The publisher then knows which source it is when the guest clicks on it (secure site = listed) and would like to see what visitors get in return.  To the extent that.

We zullen deze sectie eens aanpassen op de algemene mededelingen. De bedoeling is dat we de aanbiedingen samen laten gaan met free ads. Dat kan tussen de inhoud. Een aanbieding kan gebeuren via een bron zoals een sociale media profiel, website en zelfs wat verder buiten dit gebied. Een winkeltje / particulier hoeft geen internetadres te hebben. Maar dat er iets over kan worden verteld. Nu op dit moment is het wat lastig met die coronatoestanden omdat niet overal alles open is. Je moet het doen met wat je hebt. Een radio of televisie is ook niet alles ... toch hoor je en zie je aardig veel voor de mensen die onder deze crisisomstandigheden binnen moeten blijven. Graag ook besteden we aandacht aan leuke onderwerpen tezamen met deze tijdelijke acties van derden. Zie je geen coupon / uitnodiging, zal niet langer alles geldig zijn. Aandacht voor opmerkingen of mening over producten in de vorm van een artikeltje. Dat is altijd fijn om te weten. We zijn overigens beperkt met taal. Hoofdzakelijk gezien waaruit we bezig zijn en dus niet elders in het verre Oosten of de grote afstanden over zee. Natuurlijk zijn economische ontwikkelingen belangrijk in de wereld. Eerder richten we ons tot die gezellige items in plaats van zaken die grote ellende met zich meebrengen (daar zijn de dagbladen voor.) Dan nog een ‘Adtext’ op een billboard wanneer je dit tegenkomt. Dat kan zelfs tot buiten het internet zijn. Ken je bijvoorbeeld geen titel van een werk, dan krijg je wat info. Eenvoudig, prettig en ervoor gaan is wat men wilt. De vraag die we doorkregen is wel deze ... hoe en wanneer dan een screenshot van een publicatie of ander werk? Dat hoeft niet persé altijd om dit te gaan. Het kan een snap zijn van een situatie vanaf het display (dat je iets wil laten zien met de wet op de privacy). Meestal als voorbeeld. Een tekst van een bord met krijt of het uitzicht langs de kust. Een bronvermelding ter aanduiding van iets kan dan vaker voorkomen. Bij de rubriek “Abonnementen en diensten” vermelden we graag de gewoonlijke aanbiedingen. Een link kan ook gebeuren als we iets proberen te beschrijven. De publisher weet dan om welke bron het gaat als de gast erop klikt (beveiligde site= vermeld) en graag wat bezoekers ervoor terug krijgt. Tot zover.

Wir werden diesen Abschnitt an die allgemeinen Ankündigungen anpassen.  Wir beabsichtigen, die Angebote mit kostenlosen Anzeigen zu kombinieren.  Das ist zwischen den Inhalten möglich.  Ein Angebot kann über eine Quelle wie ein Social-Media-Profil, eine Website und noch weiter außerhalb dieses Bereichs abgegeben werden.  Ein Geschäft / eine Privatperson muss keine Internetadresse haben.  Aber dass etwas darüber gesagt werden kann.  Im Moment ist es mit diesen Corona-Einstellungen etwas schwierig, da nicht überall alles offen ist.  Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben.  Ein Radio oder Fernseher ist nicht alles ... dennoch hört und sieht man ziemlich viel für die Menschen, die unter diesen Krisenbedingungen drinnen bleiben müssen.  Wir achten auch gerne auf lustige Themen zusammen mit diesen vorübergehenden Werbeaktionen von Dritten.  Wenn Sie keinen Gutschein / keine Einladung sehen, ist alles nicht mehr gültig.  Aufmerksamkeit auf Kommentare oder Meinungen zu Produkten in Form eines Artikels.  Das ist immer schön zu wissen.  Wir sind auch mit Sprache begrenzt.  Hauptsächlich dort gesehen, wo wir arbeiten und nicht anderswo im Fernen Osten oder auf den großen Entfernungen auf dem Seeweg.  Natürlich sind wirtschaftliche Entwicklungen in der Welt wichtig.  Vielmehr konzentrieren wir uns auf diese gemütlichen Dinge anstatt auf Dinge, die großes Elend verursachen (dafür sind die Zeitungen da). Dann ein "Adtext" auf einer Werbetafel, wenn Sie darauf stoßen.  Das kann sogar über das Internet hinausgehen.  Wenn Sie beispielsweise den Titel eines Werks nicht kennen, erhalten Sie einige Informationen.  Einfach, angenehm und es ist das, was Sie wollen.  Die Frage, die wir gestellt haben, ist folgende: Wie und wann ein Screenshot einer Veröffentlichung oder einer anderen Arbeit?  Das muss nicht immer so sein.  Es kann eine Momentaufnahme einer Situation auf dem Display sein (dass Sie etwas mit dem Datenschutzgesetz anzeigen möchten).  Normalerweise als Beispiel.  Ein Text von einer Kreidetafel oder der Ansicht entlang der Küste.  Eine Quellenreferenz, die auf etwas hinweist, kann dann häufiger auftreten.  Wir möchten die üblichen Angebote unter der Überschrift „Abonnements und Dienstleistungen“ erwähnen.  Ein Link kann auch entstehen, wenn wir versuchen, etwas zu beschreiben.  Der Herausgeber weiß dann, um welche Quelle es sich handelt, wenn der Gast darauf klickt (sichere Site = aufgelistet) und möchte sehen, was die Besucher dafür erhalten.  Soweit das.

Nous adapterons cette section aux annonces générales.  L'intention est que nous combinions les offres avec des publicités gratuites.  Cela est possible entre le contenu.  Une offre peut être faite via une source telle qu'un profil de réseau social, un site Web et même plus en dehors de cette zone.  Un magasin / particulier n'a pas besoin d'avoir une adresse Internet.  Mais ce quelque chose peut être dit à ce sujet.  À l'heure actuelle, c'est un peu difficile avec ces paramètres corona car tout n'est pas ouvert partout.  Vous devez vous contenter de ce que vous avez.  Une radio ou une télévision, ce n'est pas tout ... pourtant on entend et on voit beaucoup pour les gens qui doivent rester à l'intérieur dans ces conditions de crise.  Nous aimons également prêter attention aux sujets amusants avec ces promotions temporaires de tiers.  Si vous ne voyez pas de coupon / invitation, tout ne sera plus valide.  Attention aux commentaires ou opinions sur les produits sous forme d'article.  C'est toujours agréable à savoir.  Nous sommes également limités avec la langue.  Surtout vu où nous travaillons et pas ailleurs en Extrême-Orient ou les grandes distances par mer.  Bien entendu, les développements économiques sont importants dans le monde.  Nous nous concentrons plutôt sur ces articles confortables plutôt que sur des choses qui apportent une grande misère (c'est à cela que servent les journaux.) Puis un "texte publicitaire" sur un panneau d'affichage lorsque vous rencontrez cela.  Cela peut même s'étendre au-delà d'Internet.  Par exemple, si vous ne connaissez pas le titre d'une œuvre, vous recevrez des informations.  Simple, agréable et fonctionnel, c'est ce que vous voulez.  La question que nous avons abordée est la suivante ... comment et quand une capture d'écran d'une publication ou d'un autre travail?  Cela ne doit pas nécessairement toujours être à ce sujet.  Cela peut être un instantané d'une situation de l'écran (que vous voulez montrer quelque chose avec la loi sur la vie privée).  Habituellement à titre d'exemple.  Un texte d'un tableau noir ou la vue le long de la côte.  Une référence source pour indiquer quelque chose peut alors se produire plus souvent.  Nous tenons à mentionner les offres habituelles sous la rubrique «Abonnements et services».  Un lien peut également se produire lorsque nous essayons de décrire quelque chose.  L'éditeur sait alors de quelle source il s'agit lorsque l'invité clique dessus (site sécurisé = répertorié) et souhaite voir ce que les visiteurs obtiennent en retour.  À tel point que.

Adatteremo questa sezione agli annunci generali.  L'intenzione è combinare le offerte con annunci gratuiti.  Ciò è possibile tra i contenuti.  Un'offerta può essere effettuata tramite una fonte come un profilo di social media, un sito Web e anche oltre al di fuori di quest'area.  Un negozio / privato non ha bisogno di avere un indirizzo Internet.  Ma si può dire qualcosa al riguardo.  In questo momento è un po 'difficile con quelle impostazioni della corona perché non tutto è aperto ovunque.  Devi accontentarti di quello che hai.  Una radio o una televisione non sono tutto ... eppure si sente e si vede molto per le persone che devono stare in casa in queste condizioni di crisi.  Ci piace anche prestare attenzione ad argomenti divertenti insieme a queste promozioni temporanee di terze parti.  Se non vedi un coupon / invito, tutto non sarà più valido.  Attenzione a commenti o opinioni sui prodotti sotto forma di articolo.  È sempre bello saperlo.  Siamo anche limitati dal linguaggio.  Visto principalmente dove lavoriamo e non altrove in Estremo Oriente o grandi distanze via mare.  Ovviamente gli sviluppi economici sono importanti nel mondo.  Piuttosto, ci concentriamo su quegli oggetti accoglienti invece che su cose che causano grande miseria (ecco a cosa servono i giornali). Poi un "Adtext" su un cartellone pubblicitario quando ti imbatti in questo.  Ciò può anche estendersi oltre Internet.  Ad esempio, se non conosci il titolo di un'opera, riceverai alcune informazioni.  Semplice, piacevole e funzionante è quello che vuoi.  La domanda che abbiamo risolto è questa ... come e quando uno screenshot di una pubblicazione o di un altro lavoro?  Questo non deve necessariamente riguardare sempre questo.  Può essere uno scatto di una situazione dal display (che vuoi mostrare qualcosa con la legge sulla privacy).  Di solito come esempio.  Un testo da una lavagna o la vista lungo la costa.  Un riferimento alla fonte per indicare qualcosa potrebbe quindi verificarsi più spesso.  Vorremmo menzionare le solite offerte sotto il titolo "Abbonamenti e servizi".  Può verificarsi un collegamento anche quando proviamo a descrivere qualcosa.  L'editore sa quindi quale sia la fonte quando l'ospite fa clic su di essa (sito protetto = elencato) e vorrebbe vedere cosa ricevono in cambio i visitatori.  Nella misura in cui.

Dostosujemy tę sekcję do ogólnych zapowiedzi.  Chodzi o to, aby łączyć oferty z bezpłatnymi reklamami.  Jest to możliwe między treścią.  Ofertę można złożyć za pośrednictwem źródła, takiego jak profil w mediach społecznościowych, strona internetowa, a nawet poza tym obszarem.  Sklep / osoba prywatna nie musi mieć adresu internetowego.  Ale to można o tym powiedzieć.  W tej chwili jest to trochę trudne z tymi ustawieniami koronowymi, ponieważ nie wszystko jest otwarte wszędzie.  Musisz zadowolić się tym, co masz.  Radio czy telewizja to nie wszystko ... a jednak dużo słyszysz i widzisz dla ludzi, którzy muszą siedzieć w pomieszczeniach w tych kryzysowych warunkach.  Lubimy również zwracać uwagę na zabawne tematy razem z tymczasowymi promocjami stron trzecich.  Jeśli nie zobaczysz kuponu / zaproszenia, wszystko nie będzie już ważne.  Uwzględnienie komentarzy lub opinii o produktach w formie artykułu.  Dobrze jest wiedzieć.  Jesteśmy również ograniczeni językiem.  Widać głównie tam, gdzie pracujemy, a nie gdzie indziej na Dalekim Wschodzie lub na dużych odległościach drogą morską.  Oczywiście rozwój gospodarczy jest ważny na świecie.  Skupiamy się raczej na tych przytulnych przedmiotach, a nie na rzeczach, które powodują wielką niedolę (po to są gazety). Następnie „Adtext” na billboardzie, kiedy się z tym spotkasz.  Może to nawet wykraczać poza internet.  Na przykład, jeśli nie znasz tytułu pracy, otrzymasz pewne informacje.  Prosty, przyjemny i gotowy do tego jest to, czego chcesz.  Pytanie, które sobie poradziliśmy, brzmi: jak i kiedy zrzut ekranu publikacji lub innej pracy?  Nie zawsze musi to dotyczyć.  Może to być ułamek sytuacji z wyświetlacza (że chcesz coś pokazać z prawem dotyczącym prywatności).  Zwykle jako przykład.  Tekst z tablicy kredowej lub widok na wybrzeże.  Odniesienie do źródła wskazujące na coś może wtedy występować częściej.  Chcielibyśmy wspomnieć o zwykłych ofertach pod nagłówkiem „Abonamenty i usługi”.  Link może się również zdarzyć, gdy próbujemy coś opisać.  Wydawca wie wtedy, jakie jest źródło, gdy gość je kliknie (bezpieczna witryna = na liście) i chciałby zobaczyć, co otrzymają użytkownicy w zamian.  O ile.

Adaptaremos este apartado a los anuncios generales.  La intención es que combinemos las ofertas con anuncios gratuitos.  Eso es posible entre el contenido.  Se puede hacer una oferta a través de una fuente como un perfil de redes sociales, un sitio web e incluso más allá de esta área.  Una tienda / particular no necesita tener una dirección de Internet.  Pero ese algo se puede decir al respecto.  Ahora mismo es un poco difícil con esos ajustes de corona porque no todo está abierto en todas partes.  Tienes que conformarte con lo que tienes.  Una radio o una televisión no lo es todo ... sin embargo, se oye y se ve mucho para las personas que tienen que quedarse en casa en estas condiciones de crisis.  También nos gusta prestar atención a temas divertidos junto con estas promociones temporales de terceros.  Si no ve un cupón / invitación, todo ya no será válido.  Atención a comentarios u opiniones sobre productos en forma de artículo.  Siempre es bueno saberlo.  También estamos limitados con el idioma.  Se ve principalmente donde estamos trabajando y no en otros lugares del Lejano Oriente o las grandes distancias por mar.  Por supuesto, los desarrollos económicos son importantes en el mundo.  Más bien, nos enfocamos en esos artículos acogedores en lugar de cosas que traen gran sufrimiento (para eso están los periódicos). Luego, un "texto publicitario" en una valla publicitaria cuando se encuentra con esto.  Eso incluso puede extenderse más allá de Internet.  Por ejemplo, si no conoce el título de una obra, recibirá alguna información.  Sencillo, agradable y listo es lo que quieres.  La pregunta que nos planteamos es esta ... ¿cómo y cuándo una captura de pantalla de una publicación u otro trabajo?  Eso no tiene por qué ser necesariamente siempre sobre esto.  Puede ser una situación instantánea de la pantalla (que desea mostrar algo con la ley de privacidad).  Generalmente como ejemplo.  Un texto de una pizarra o la vista a lo largo de la costa.  Una referencia de fuente para indicar algo puede ocurrir con más frecuencia.  Nos gustaría mencionar las ofertas habituales bajo el título "Suscripciones y servicios".  También puede ocurrir un vínculo cuando intentamos describir algo.  El editor entonces sabe cuál es la fuente cuando el invitado hace clic en ella (sitio seguro = listado) y le gusta saber qué obtienen los visitantes a cambio.  En la medida en que.

Ezt a részt az általános bejelentésekhez igazítjuk.  A szándék az, hogy ötvözzük az ajánlatokat ingyenes hirdetésekkel.  Ez lehetséges a tartalom között.  Ajánlatot lehet tenni egy olyan forráson keresztül, mint a közösségi média profilja, a weboldal és még ezen a területen kívül is.  Egy boltnak / magánszemélynek nem kell internetcíme lennie.  De ezt el lehet mondani róla.  Jelenleg egy kicsit nehéz ezekkel a koronabeállításokkal, mert nem minden van nyitva mindenhol.  Be kell érned azzal, amid van.  A rádió vagy a televízió nem minden ... mégis nagyon sokat hallhat és láthat azoknak az embereknek, akiknek bent kell maradniuk ezekben a válságos körülmények között.  Szeretünk odafigyelni a szórakoztató témákra, harmadik felek ezen ideiglenes promócióival együtt.  Ha nem lát kupont / meghívót, akkor minden már nem lesz érvényes.  Figyelem a termékekkel kapcsolatos megjegyzésekre vagy véleményekre cikk formájában.  Ezt mindig jó tudni.  A nyelvvel is korlátozódunk.  Főleg azt látjuk, hogy hol dolgozunk, és máshol nem a Távol-Keleten vagy a nagy tengeri távolságokon.  Természetesen a gazdasági fejlemények fontosak a világon.  Inkább azokra a hangulatos tárgyakra összpontosítunk, nem pedig olyan dolgokra, amelyek nagy nyomorúságot okoznak (erre szolgálnak az újságok.) Majd egy "Adtext" -et egy óriásplakáton, amikor erre rábukkan.  Ez akár az interneten is túlmutat.  Például, ha nem ismeri a mű címét, akkor kap némi információt.  Egyszerű, kellemes és erre törekszik, amit akar.  A kérdés, amin átmentünk, ez ... hogyan és mikor kell egy kiadvány vagy más alkotás képernyőképe?  Ennek nem feltétlenül kell erről szólnia.  Pillanatnyi pillanat lehet a kijelzőről (hogy valamit meg akarsz mutatni a magánélet törvényével).  Általában példaként.  Szöveg egy krétatábláról vagy a part menti kilátásról.  A valamire utaló forrásreferencia ezután gyakrabban fordulhat elő.  Szeretnénk megemlíteni a szokásos ajánlatokat az „Előfizetések és szolgáltatások” címszó alatt.  Link akkor is történhet, amikor megpróbálunk leírni valamit.  A kiadó ekkor tudja, hogy melyik forrásról van szó, amikor a vendég rákattint (biztonságos webhely = felsorolt), és szereti tudni, hogy a látogatók mit kapnak cserébe.  Olyan mértékben, hogy.

Tuto část přizpůsobíme obecným oznámením.  Záměrem je, abychom nabídky spojili s reklamami zdarma.  To je možné mezi obsahem.  Nabídku lze učinit prostřednictvím zdroje, jako je profil na sociálních médiích, webová stránka a dokonce i mimo tuto oblast.  Obchod / soukromá osoba nemusí mít internetovou adresu.  Ale o tom se dá něco říct.  Právě teď je to s těmi koronovými nastaveními trochu obtížné, protože ne všude je vše otevřeno.  Musíte si vystačit s tím, co máte.  Rozhlas nebo televize není všechno ... přesto slyšíte a vidíte docela dost pro lidi, kteří za těchto krizových podmínek musí zůstat uvnitř.  Rádi bychom také věnovali pozornost zábavným tématům spolu s těmito dočasnými akcemi třetích stran.  Pokud kupón / pozvánku nevidíte, vše již nebude platné.  Pozor na komentáře nebo názory na produkty ve formě článku.  To je vždy příjemné vědět.  Jsme také omezeni jazykem.  Je to vidět hlavně tam, kde pracujeme, a ne jinde na Dálném východě nebo na velkých vzdálenostech po moři.  Ekonomický vývoj je samozřejmě ve světě důležitý.  Spíše se zaměříme na ty útulné předměty místo na věci, které přinášejí velké utrpení (k tomu jsou noviny.) Potom „text“ na billboardu, když na to narazíte.  To může přesahovat i internet.  Pokud například neznáte název díla, obdržíte nějaké informace.  Jednoduché, příjemné a jít do toho je to, co chcete.  Otázka, kterou jsme dostali, je tato ... jak a kdy snímek publikace nebo jiného díla?  To nemusí nutně vždy být o tom.  Může to být okamžik situace z displeje (že chcete něco ukázat se zákonem o ochraně soukromí).  Obvykle jako příklad.  Text z tabule křídy nebo pohled podél pobřeží.  Zdrojový odkaz k označení něčeho se pak může vyskytovat častěji.  Rádi bychom zmínili obvyklé nabídky pod nadpisem „Předplatné a služby“.  K odkazu může také dojít, když se pokusíme něco popsat.  Vydavatel *é ví, o jaký zdroj se jedná, když na něj klikne host (zabezpečený web = uvedený v seznamu), a chtěl by zjistit, co za to návštěvníci dostanou.  Do té míry.

Túto časť prispôsobíme všeobecným oznámeniam.  Zámerom je, aby sme kombinovali ponuky s bezplatnými reklamami.  To je možné medzi obsahom.  Ponuku je možné uskutočniť prostredníctvom zdroja, ako je napríklad profil sociálnej siete, webová stránka a ešte ďalej mimo túto oblasť.  Obchod / súkromná osoba nemusí mať internetovú adresu.  Ale o tom sa dá niečo povedať.  Momentálne je to s tými nastaveniami koróny trochu ťažké, pretože nie všade je všetko otvorené.  Musíte si vystačiť s tým, čo máte.  Rozhlas alebo televízia nie sú všetko ... napriek tomu toho, čo musíte počuť a vidieť, je veľa pre ľudí, ktorí za týchto krízových podmienok musia zostať v interiéri.  Radi by sme tiež venovali pozornosť zábavným témam spolu s týmito dočasnými akciami tretích strán.  Ak kupón / pozvánku nevidíte, všetko už nebude platné.  Pozor na komentáre alebo názory na produkty vo forme článku.  To je vždy pekné vedieť.  Sme tiež obmedzené jazykom.  Je to hlavne vidieť tam, kde pracujeme, a nie inde na Ďalekom východe alebo na veľkých vzdialenostiach po mori.  Vo svete je samozrejme dôležitý ekonomický rozvoj.  Namiesto toho sa zameriavame na tie útulné veci, a nie na veci, ktoré spôsobujú veľké utrpenie (na to slúžia noviny.) Potom „reklamný text“ na bilborde, keď na to narazíte.  To môže presahovať aj internet.  Napríklad, ak nepoznáte názov diela, dostanete nejaké informácie.  Jednoduché, príjemné a ísť do toho je to, čo chcete.  Otázka, ktorú sme dostali, je táto ... ako a kedy snímka obrazovky s publikáciou alebo iným dielom?  To nemusí nevyhnutne vždy ísť o to.  Môže to byť snímka situácie z displeja (že chcete niečo ukázať v súlade so zákonom o ochrane súkromia).  Zvyčajne ako príklad.  Text z kriedovej tabule alebo z pohľadu pozdĺž pobrežia.  Zdrojový odkaz na označenie niečoho sa potom môže vyskytnúť častejšie.  Zvyčajné ponuky by sme chceli spomenúť v časti „Predplatné a služby“.  Odkaz sa môže stať aj vtedy, keď sa pokúsime niečo opísať.  Vydavateľ potom vie, o aký zdroj ide, keď na neho hosť klikne (zabezpečený web = uvedený v zozname), a rád by zistil, čo za to dostanú návštevníci.  Do tej miery.

Ta razdelek bomo prilagodili splošnim napovedim.  Namen je, da ponudbe združimo z brezplačnimi oglasi.  To je mogoče med vsebino.  Ponudbo je mogoče dati prek vira, kot je profil v družabnih omrežjih, spletno mesto in celo zunaj tega območja.  Trgovini / zasebniku ni treba imeti internetnega naslova.  A da je mogoče o tem nekaj povedati.  Trenutno je s temi nastavitvami korone nekoliko težko, ker ni vse povsod odprto.  Morate se zadovoljiti s tem, kar imate.  Radio ali televizija ni vse ... kljub temu pa veliko slišite in vidite za ljudi, ki morajo v teh kriznih razmerah ostati v zaprtih prostorih.  Prav tako smo radi pozorni na zabavne teme skupaj s temi začasnimi promocijami tretjih oseb.  Če ne vidite kupona / vabila, vse ne bo več veljavno.  Pozornost na komentarje ali mnenja o izdelkih v obliki članka.  To je vedno lepo vedeti.  Omejeni smo tudi z jezikom.  Predvsem gledano, kje delamo in ne drugje na Daljnem vzhodu ali velike razdalje po morju.  Seveda je gospodarski razvoj v svetu pomemben.  Prej se osredotočimo na tiste prijetne predmete, namesto na stvari, ki prinašajo veliko bedo (temu služijo časopisi.) Potem pa na oglasni deski "Adtext", ko naletite na to.  To lahko celo presega internet.  Če na primer ne poznate naslova dela, boste prejeli nekaj informacij.  Preprosto, prijetno in to je tisto, kar si želite.  Vprašanje, ki smo ga prejeli, je to ... kako in kdaj posnetek zaslona publikacije ali drugega dela?  Ni nujno, da gre vedno za to.  To je lahko zaslon situacije (da želite nekaj pokazati z zakonom o zasebnosti).  Običajno kot primer.  Besedilo s krede ali razgled ob obali.  Potem se lahko pogosteje pojavlja referenca, ki označuje nekaj.  Omenili bi običajne ponudbe pod naslovom "Naročnine in storitve".  Povezava se lahko zgodi tudi, ko poskušamo nekaj opisati.  Založnik nato ve, za kateri vir gre, ko ga gost klikne (varno spletno mesto = navedeno) in rad ve, kaj bodo obiskovalci dobili v zameno.  Do te mere.

Ovaj ćemo odjeljak prilagoditi općim najavama.  Namjera nam je kombinirati ponude s besplatnim oglasima.  To je moguće između sadržaja.  Ponuda se može dati putem izvora kao što je profil na društvenim mrežama, web stranica, pa čak i dalje izvan ovog područja.  Trgovina / privatnik ne mora imati internetsku adresu.  Ali da se o tome može nešto reći.  Trenutno je pomalo teško s tim postavkama korone, jer nije sve otvoreno svugdje.  Morate se zadovoljiti onim što imate.  Radio ili televizija nisu sve ... ipak čujete i vidite prilično puno za ljude koji moraju ostati u zatvorenom pod ovim kriznim uvjetima.  Također volimo obratiti pažnju na zabavne teme zajedno s ovim privremenim promocijama trećih strana.  Ako ne vidite kupon / pozivnicu, sve više neće biti valjano.  Pozornost na komentare ili mišljenja o proizvodima u obliku članka.  To je uvijek lijepo znati.  Ograničeni smo i jezikom.  Uglavnom se vidi tamo gdje radimo, a ne drugdje na Dalekom Istoku ili na velikim udaljenostima morem.  Naravno da je ekonomsko kretanje važno u svijetu.  Umjesto toga, fokusiramo se na one ugodne predmete umjesto na stvari koje uzrokuju veliku bijedu (tome i služe novine.) Zatim "Adtext" na reklamnom panou kad naiđete na ovo.  To se može proširiti i dalje od interneta.  Na primjer, ako ne znate naslov djela, dobit ćete neke informacije.  Jednostavno, ugodno i ići u to je ono što želite.  Pitanje koje smo prošli je ovo ... kako i kada snimak zaslona publikacije ili drugog djela?  To ne mora uvijek biti oko ovoga.  To može biti isječak situacije sa zaslona (da želite pokazati nešto u skladu sa zakonom o privatnosti).  Obično kao primjer.  Tekst s krečne ploče ili pogled uz obalu.  Tada se češće može pojaviti referenca na izvor koja ukazuje na nešto.  Želimo spomenuti uobičajene ponude pod naslovom "Pretplate i usluge".  Poveznica se može dogoditi i kada pokušavamo nešto opisati.  Izdavač tada zna o kojem je izvoru kada gost klikne (sigurno mjesto = navedeno) i želio bi vidjeti što posjetitelji dobivaju zauzvrat.  Do te mjere.

Við munum laga þennan kafla að almennum tilkynningum.  Ætlunin er að við sameinum tilboðin með ókeypis auglýsingum.  Það er mögulegt á milli innihaldsins.  Tilboð er hægt að gera í gegnum heimild eins og samfélagsmiðla, vefsíðu og jafnvel lengra utan þessa svæðis.  Verslun / einkaaðili þarf ekki að hafa netfang.  En það er hægt að segja eitthvað um það.  Núna er það svolítið erfitt með þessar kóróna stillingar því ekki er allt opið alls staðar.  Þú verður að láta þér nægja það sem þú hefur.  Útvarp eða sjónvarp er ekki allt ... samt heyrir þú og sérð töluvert mikið fyrir fólkið sem þarf að vera inni við þessar kreppuaðstæður.  Okkur langar líka til að huga að skemmtilegum efnum ásamt þessum tímabundnu kynningum frá þriðja aðila.  Ef þú sérð ekki afsláttarmiða / boð er allt ekki lengur í gildi.  Athygli á athugasemdum eða skoðunum um vörur í formi greinar.  Það er alltaf gaman að vita.  Við erum líka takmörkuð með tungumálið.  Aðallega séð hvar við erum að vinna og ekki annars staðar í Austurlöndum fjær eða miklar vegalengdir sjóleiðis.  Auðvitað er þróun efnahagsmála mikilvæg í heiminum.  Frekar einbeitum við okkur að þessum huggulegu hlutum í stað hlutum sem valda mikilli eymd (það er það sem dagblöðin eru fyrir.) Síðan „Adtext“ á auglýsingaskilti þegar þú rekst á þetta.  Það getur jafnvel náð út fyrir internetið.  Til dæmis, ef þú veist ekki titil verksins, færðu upplýsingar.  Einfalt, notalegt og að fara að því er það sem þú vilt.  Spurningin sem við komumst í gegnum er þetta ... hvernig og hvenær skjáskot af útgáfu eða öðru verki?  Það þarf ekki endilega alltaf að snúast um þetta.  Það getur verið smella af aðstæðum af skjánum (að þú viljir sýna eitthvað með lögum um persónuvernd).  Venjulega sem dæmi.  Texti frá krítartöflu eða útsýnið meðfram ströndinni.  Heimildartilvísun til að gefa til kynna eitthvað getur þá komið oftar fyrir.  Við viljum nefna venjuleg tilboð undir fyrirsögninni „Áskriftir og þjónusta“.  Tengill getur líka gerst þegar við reynum að lýsa einhverju.  Útgefandinn veit þá hvaða heimild það er þegar gesturinn smellir á það (örugg síða = skráð) og vill sjá hvað gestir fá í staðinn.  Að því marki sem.

Vi kommer att anpassa detta avsnitt till de allmänna tillkännagivandena.  Avsikten är att vi kombinerar erbjudandena med gratisannonser.  Det är möjligt mellan innehållet.  Ett erbjudande kan göras via en källa som en social media profil, webbplats och ännu längre utanför detta område.  En butik / privatperson behöver inte ha någon internetadress.  Men att något kan sägas om det.  Just nu är det lite svårt med de här koronainställningarna eftersom inte allt är öppet överallt.  Du måste nöja dig med vad du har.  En radio eller TV är inte allt ... men du hör och ser en hel del för de människor som måste stanna inomhus under dessa krisförhållanden.  Vi vill också uppmärksamma roliga ämnen tillsammans med dessa tillfälliga kampanjer från tredje part.  Om du inte ser en kupong / inbjudan är allt inte längre giltigt.  Uppmärksamhet på kommentarer eller åsikter om produkter i form av en artikel.  Det är alltid trevligt att veta.  Vi är också begränsade med språk.  Framförallt sett där vi arbetar och inte någon annanstans i Fjärran Östern eller de stora avstånden till sjöss.  Naturligtvis är den ekonomiska utvecklingen viktig i världen.  Snarare fokuserar vi på de mysiga sakerna istället för saker som ger stor elände (det är vad tidningarna är för.) Sedan en "Adtext" på en skylt när du stöter på detta.  Det kan till och med sträcka sig bortom internet.  Om du till exempel inte vet titeln på ett verk får du lite information.  Enkelt, trevligt och att gå efter det är vad du vill.  Frågan vi fick igenom är den här ... hur och när en skärmdump av en publikation eller annat arbete?  Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om detta.  Det kan vara ett ögonblick av en situation från skärmen (att du vill visa något med lagen om integritet).  Vanligtvis som ett exempel.  En text från svarta tavlan eller utsikten längs kusten.  En källreferens för att indikera något kan då förekomma oftare.  Vi vill nämna de vanliga erbjudandena under rubriken "Prenumerationer och tjänster".  En länk kan också hända när vi försöker beskriva något.  Utgivaren vet då vilken källa det är när gästen klickar på den (säker webbplats = listad) och vill se vad besökarna får tillbaka.  Så pass att.

Vi vil tilpasse denne delen til de generelle kunngjøringene.  Hensikten er at vi kombinerer tilbudene med gratis annonser.  Det er mulig mellom innholdet.  Et tilbud kan gis gjennom en kilde som en sosial medieprofil, nettside og enda lenger utenfor dette området.  En butikk / privatperson trenger ikke å ha en internettadresse.  Men at noe kan sies om det.  Akkurat nå er det litt vanskelig med koronainnstillingene fordi ikke alt er åpent overalt.  Du må nøye deg med det du har.  En radio eller fjernsyn er ikke alt ... men du hører og ser ganske mye for de menneskene som må holde seg innendørs under disse kriseforholdene.  Vi liker også å være oppmerksomme på morsomme temaer sammen med disse midlertidige kampanjene fra tredjeparter.  Hvis du ikke ser en kupong / invitasjon, vil ikke alt være gyldig lenger.  Oppmerksomhet på kommentarer eller meninger om produkter i form av en artikkel.  Det er alltid hyggelig å vite.  Vi er også begrenset med språk.  Hovedsakelig sett der vi jobber og ikke andre steder i Fjernøsten eller de store avstandene til sjøs.  Naturligvis er økonomisk utvikling viktig i verden.  Snarere fokuserer vi på de koselige gjenstandene i stedet for ting som gir stor elendighet (det er det avisene er for.) Så en "Adtext" på et tavle når du kommer over dette.  Det kan til og med strekke seg utover internett.  Hvis du for eksempel ikke vet tittelen på et verk, vil du motta litt informasjon.  Enkelt, hyggelig og å gå etter det er det du vil.  Spørsmålet vi fikk gjennom er dette ... hvordan og når et skjermbilde av en publikasjon eller annet verk?  Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om dette.  Det kan være et øyeblikk av en situasjon fra skjermen (at du vil vise noe med loven om personvern).  Vanligvis som et eksempel.  En tekst fra krittbrettet eller utsikten langs kysten.  En kildehenvisning for å indikere noe kan da forekomme oftere.  Vi vil nevne de vanlige tilbudene under overskriften “Abonnementer og tjenester”.  En lenke kan også skje når vi prøver å beskrive noe.  Utgiveren vet da hvilken kilde det er når gjesten klikker på den (sikkert nettsted = oppført) og vil gjerne se hva besøkende får tilbake.  Til den grad at.

Vi tilpasser dette afsnit til de generelle meddelelser.  Hensigten er, at vi kombinerer tilbudene med gratis annoncer.  Det er muligt mellem indholdet.  Et tilbud kan gives via en kilde som en profil på sociale medier, et websted og endnu længere uden for dette område.  En butik / privatperson behøver ikke at have en internetadresse.  Men at der kan siges noget om det.  Lige nu er det lidt vanskeligt med disse koronaindstillinger, fordi ikke alt er åbent overalt.  Du skal nøjes med det, du har.  En radio eller fjernsyn er ikke alt ... men du hører og ser ret meget for de mennesker, der skal være indendørs under disse kriseforhold.  Vi vil også være opmærksomme på sjove emner sammen med disse midlertidige kampagner fra tredjeparter.  Hvis du ikke ser en kupon / invitation, er alt ikke længere gyldigt.  Opmærksomhed på kommentarer eller meninger om produkter i form af en artikel.  Det er altid rart at vide.  Vi er også begrænset med sprog.  Set hovedsageligt hvor vi arbejder og ikke andre steder i Fjernøsten eller de store afstande til søs.  Naturligvis er økonomisk udvikling vigtig i verden.  Vi fokuserer snarere på de hyggelige genstande i stedet for ting, der bringer stor elendighed (det er det, som aviserne er for.) Så en "Adtekst" på et billboard, når du støder på dette.  Det kan endda strække sig ud over internettet.  For eksempel, hvis du ikke kender titlen på et værk, vil du modtage nogle oplysninger.  Enkelt, behageligt og går efter det er, hvad du vil have.  Spørgsmålet, vi har gennemgået, er dette ... hvordan og hvornår et skærmbillede af en publikation eller andet værk?  Det behøver ikke nødvendigvis altid at handle om dette.  Det kan være et øjeblik af en situation fra skærmen (at du vil vise noget med loven om privatlivets fred).  Normalt som et eksempel.  En tekst fra et kridttavle eller udsigten langs kysten.  En kildehenvisning til at angive noget kan så forekomme oftere.  Vi vil gerne nævne de sædvanlige tilbud under overskriften "Abonnementer og tjenester".  Et link kan også ske, når vi prøver at beskrive noget.  Udgiveren ved derefter, hvilken kilde det er, når gæsten klikker på det (sikkert sted = opført) og vil gerne se, hvad besøgende får til gengæld.  I den udstrækning at.

Mukautamme tämän osan yleisiin ilmoituksiin.  Tarkoituksena on yhdistää tarjoukset ja ilmaiset mainokset.  Se on mahdollista sisällön välillä.  Tarjous voidaan tehdä lähteestä, kuten sosiaalisen median profiilista, verkkosivustosta ja jopa tämän alueen ulkopuolelta.  Kaupalla / yksityishenkilöllä ei tarvitse olla Internet-osoitetta.  Mutta siitä voidaan sanoa jotain.  Tällä hetkellä se on hieman vaikea näiden korona-asetusten kanssa, koska kaikki eivät ole auki kaikkialla.  Sinun täytyy tyytyä siihen, mitä sinulla on.  Radio tai televisio ei ole kaikki ... kuitenkin kuulet ja näet melko paljon ihmisille, joiden on pysyttävä sisätiloissa näissä kriisiolosuhteissa.  Haluamme kiinnittää huomiota myös hauskoihin aiheisiin yhdessä näiden kolmansien osapuolten väliaikaisten kampanjoiden kanssa.  Jos et näe kuponkia / kutsua, kaikki ei enää ole kelvollinen.  Huomautus tuotteisiin liittyvistä kommenteista tai mielipiteistä artikkelin muodossa.  Se on aina mukava tietää.  Olemme myös rajoitettuja kielellä.  Lähinnä nähdään missä työskentelemme, emmekä muualla Kaukoidässä tai suurilla merimatkoilla.  Taloudellinen kehitys on tietysti tärkeää maailmassa.  Keskitymme pikemminkin noihin kodikkaisiin tavaroihin sellaisten asioiden sijaan, jotka tuovat suurta kurjuutta (sitä varten sanomalehdet ovatkin.) Sitten "Adtext" mainostaululle, kun kohtaat tämän.  Se voi ulottua jopa Internetin ulkopuolelle.  Esimerkiksi, jos et tiedä teoksen nimeä, saat tietoja.  Yksinkertainen, miellyttävä ja sen tekeminen on mitä haluat.  Kysymys, jonka saimme läpi, on tämä ... miten ja milloin kuvakaappaus julkaisusta tai muusta teoksesta?  Tämän ei välttämättä tarvitse aina olla kyse.  Se voi olla hetkellinen tilanne näytöltä (että haluat näyttää jotain yksityisyyden suojaa koskevan lain kanssa).  Yleensä esimerkkinä.  Teksti liitutaululta tai rannikon näkymältä.  Lähdeviite, joka osoittaa jotain, voi tällöin esiintyä useammin.  Haluamme mainita tavalliset tarjoukset kohdassa "Tilaukset ja palvelut".  Linkki voi tapahtua myös, kun yritämme kuvata jotain.  Julkaisija tietää sitten minkä lähteen se on, kun vieras napsauttaa sitä (suojattu sivusto = lueteltu) ja haluaisi nähdä, mitä kävijät saavat vastineeksi.  Siinä määrin, että.