Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Other 18+/21+ (Different and specific)
#2
Related to SM dating: see posts (in Dutch) of this blog by user.We will briefly discuss the topic of the SM world.  As a customer, you want to be careful when responding to a serious incident.  I'm not saying this should spoil your enjoyment of this game ... no matter how professional it is set up ...  After all, you pay for the service.  Fortunately, this is a single occurrence.  You expect that you will be adequately helped (= your visit or your reception by a service provider).  In this case it concerned a mistress who met a man and he was actually surprised that she was not an escort.  An argument ensued between the two.  It happened at the bottom of the stairs of the house where the man accidentally hurt himself with an object.  The woman knocked him off and the man came back a little later with an object ... if I read the article like this ... the incident took place the year before.  Terrible if this happens to you as a guest by the way ... seen from the man's situation and that of the other.  The judge did not believe the woman who was telling her story.  Eventually she was sentenced to five years in prison after each other.  If this was the verdict ... she as a suspect and couldn’t convince the judge ... of course the case had to be properly investigated.  I’m not a forensic investigator (if this would have been fatal) ... unfortunately I cannot delve into this incident.  In the house ... client and the lady in her fifties.  May sound good ... but that this had to be a moment of a fight between the two people.  The creepy thing about this article is that you see a situation of two people who have had an SM date.  The customer is amazed and thought.  The woman ... someone with an SM profession ... who then said that this is how it happened and the customer hurt himself so much with the object ... then shivers run down your spine.  If the judge thinks this went differently from the story ... we'll come to the questioning.  You know ... someone who wants to hear your statement and over and over.  You know how some detectives are going to do this during an interrogation ... see our lips move and you pay attention to the attitude we take.  Are you not perspiring profusely and are you not blinking too much with your eyelids?  Do you also get anxious asking the same questions?  Attitude = reaction speed of your response = loss of memory because you are asking too much = being tired = can this be another time with your questions?  = Gestures and expressions from top to bottom ... how often do you hear our heart beat and how fast during the many questions or single question?  This can be a profession in itself.  We are not about this.  But an incident like this can trigger an unpleasant thought in you.  Keep us for the better, it is a single incident like this and this is how a situation may have happened by accident or knowingly ... that neither of you would have wanted it that way.  Did the man not drink before he met her?  No?  OK.  Both were sober.  We are not quoting the centimeters for the sake of the article.  This is a home visit.  No secure workplace.  No cardate.  No outside appointment where the woman offered her services.  In the house where the game ... or the game was not in progress ... that both must have seen something.  The suspect tells.  The other too.  This is what is believed to have happened ... lack of evidence from the woman.  The judge believes the victim.  The house has had no security.  No images.  That may have been a conscious private choice.  Whether we should do this differently?  I believe a private reception / visit should be possible in legal.  Nevertheless ... it is ... seen from the man's situation ... this has led to trauma (= actually for both ... I think) and sad if you cannot defend yourself better than what has been said.  .. for the woman ... seen as a perpetrator ... because you are not believed.  I cannot judge on this.  Five years is a long time.  The situation is dire for the victim.  There goes your fun.  Statements from suspects and victims.  Always found fascinating in television series.  In short ... the woman did not proceed with her statement.  The man ... injured and traumatized ... is in need of recovery.  My question is ... how do you expect to get over this and whether you should be more careful next time?  Escort was always there and shouldn't disappear ... I guess.  But the fact that it does something to the victim ... could leave you with a huge wound.  Talking helps with someone you trust.  The woman may need help.  I don’t know the situation of this near-fatal event.

We gaan kort in op het onderwerp over de wereld van de SM. Reagerend op een wel ernstig incident wil je als klant goed uitkijken. Ik zeg niet dat dit jouw plezier in dit spel ... hoe professioneel ook opgezet ... moet gaan bederven. Je betaalt ten slotte voor de dienstverlening. Gelukkig is dit een enkele gebeurtenis. Je verwacht dat je adequaat geholpen wordt (= jouw bezoek of jouw ontvangtst door een dienstverlener). In dit geval betrof het om een meesteres die een man tegenkwam en hij eigenlijk verbaasd was dat zij geen escortdame was. Er ontstond een ruzie tussen de twee. Het gebeurde beneden aan de trap van het huis waar de man per ongeluk zich bezeerde met een voorwerp. De vrouw sloeg hem van zich af en de man kwam evenlater terug met een voorwerp ... als ik het artikel zo lees ... het incident speelde zich in het jaar ervoor af. Vreselijk als je dit als gast overkomt trouwens ... gezien vanuit de man zijn situatie en die van de andere. De rechter geloofde de vrouw niet die haar verhaal deed. Uiteindelijk werd zij na over en weer tot vijf jaar celstraf veroordeeld. Als dit het vonnis is geweest ... zij als verdachte en de rechter er niet van kon overtuigen ... de zaak natuurlijk goed onderzocht moest zijn. Ik ben geen forensisch onderzoeker (als dit fataal was geweest) ... helaas kan ik me niet in dit incident verdiepen. In huis ... klant en de dame ergens in de vijftig. Kan goed klinken ... maar dat dit een moment moest zijn van een gevecht tussen de beide personen. Het griezelige van dit artikel is dat je een situatie ziet van twee mensen die een SM date hebben gehad. De klant is verbaasd en dacht. De vrouw ... iemand met een SM beroep ... die dan zei dat het zo is gebeurd en de klant zichzelf zo bezeerde met het voorwerp ... dan lopen de rillingen over je rug. Als de rechter denkt dat dit anders is gegaan dan het verhaal ... komen we aan op het verhoor. Je kent wel ... iemand die jouw verklaring wilt horen en keer op keer. Je kent wel hoe sommige rechercheurs dit gaan doen tijdens een verhoor ... zie onze lippen bewegen en daarbij let je op de houding die we aannemen. Transpireer je niet hevig en knipper je niet teveel met je oogleden? Krijg je het ook nog benauwd bij het stellen van dezelfde vragen? Houding = reaktiesnelheid van jouw respons = geheugenverlies omdat u teveel vraagt = vermoeid zijn = kan dit ook een ander keertje met uw vragen? = Gebaren en uitdrukkingen van boven naar beneden ... hoe vaak hoort u ons hartje kloppen en hoe snel tijdens de vele vragen of enkele vraag? Dit kan een vak apart zijn. We gaan hier niet over. Maar een incident als deze kan een onplezierige gedachte bij je oproepen. Houd ons ten goede, het gaat om een enkele incident als deze en zo kan een situatie per toeval of bewust zijn gegaan ... dat geen van beiden dit zo gewild hadden. Dronk de man niet voordat hij haar ontmoet had? Nee? OK. Beiden waren nuchter. We halen niet de centimeters aan omwille van het artikel. Het gaat hier om een bezoek aan huis. Geen beveiligde werkplek. Geen cardate. Geen buiten afspraak waar de vrouw haar diensten aanbood. In huis waar het spel ... of dat het spel niet aan de gang was ... dat wel beiden iets gezien moesten hebben. De verdachte vertelt. De andere ook. Dit is wat men denkt dat het zo is gegaan ... gebrek aan bewijs van de vrouw. De rechter gelooft het slachtoffer. Het huis heeft geen beveiliging gehad. Geen beelden. Dat kan een bewuste privé keuze zijn geweest. Of we dit anders moeten doen? Ik geloof dat een privéontvangst / bezoek mogelijk moet zijn in het legale. Desondanks ... is het ... gezien vanuit de man zijn situatie ... heeft dit geleid tot een trauma (= eigenlijk voor beiden ... denk ik) en triest als je jezelf niet beter kan verdedigen dan wat er gezegd is ... voor de vrouw ... gezien als dader ... omdat je niet geloofd wordt. Ik kan hier niet over beoordelen. Vijf jaar is lang. De situatie is aangrijpend voor het slachtoffer. Daar gaat je plezier. Verklaringen van verdachten en slachtoffers. Altijd al boeiend gevonden in televisieseries. Kortom ... de vrouw kwam niet verder met haar verklaring. De man ... verwond en een trauma opgelopen ... is toe aan een herstel. Mijn vraag is ... hoe denk je hierover heen te komen en of je de volgende keer beter moet uitkijken? Escort was er altijd en mag niet verdwijnen ... denk ik dan. Maar dat het iets doet met het slachtoffer ... kan een enorme wond bij je achterlaten. Praten helpt met iemand die je vertrouwt. Voor de vrouw kan misschien hulp nodig zijn. Ik weet verder niet de situatie van dit bijna fataal afgelopen gebeurtenis.

Wir werden kurz auf das Thema der SM-Welt eingehen.  Als Kunde möchten Sie vorsichtig sein, wenn Sie auf einen schwerwiegenden Vorfall reagieren.  Ich sage nicht, dass dies Ihre Freude an diesem Spiel beeinträchtigen sollte ... egal wie professionell es eingerichtet ist ...  Immerhin bezahlen Sie für den Service.  Glücklicherweise ist dies ein einziges Ereignis.  Sie erwarten, dass Ihnen angemessen geholfen wird (= Ihr Besuch oder Ihr Empfang durch einen Dienstleister).  In diesem Fall handelte es sich um eine Geliebte, die einen Mann traf, und er war tatsächlich überrascht, dass sie keine Eskorte war.  Es kam zu einem Streit zwischen den beiden.  Es passierte am Fuß der Treppe des Hauses, wo sich der Mann versehentlich mit einem Gegenstand verletzte.  Die Frau hat ihn abgeschlagen und der Mann kam etwas später mit einem Gegenstand zurück ... wenn ich den Artikel so lese ... ereignete sich der Vorfall im Jahr zuvor.  Schrecklich, wenn Ihnen das übrigens als Gast passiert ... gesehen aus der Situation des Mannes und der des anderen.  Der Richter glaubte der Frau nicht, die ihre Geschichte erzählte.  Schließlich wurde sie nacheinander zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.  Wenn dies das Urteil war ... sie als Verdächtige und konnte den Richter nicht überzeugen ... natürlich musste der Fall ordnungsgemäß untersucht werden.  Ich bin kein forensischer Ermittler (wenn dies tödlich gewesen wäre) ... leider kann ich mich nicht mit diesem Vorfall befassen.  Im Haus ... Klientin und die Dame in den Fünfzigern.  Mag gut klingen ... aber das musste ein Moment eines Kampfes zwischen den beiden Menschen sein.  Das Gruselige an diesem Artikel ist, dass Sie eine Situation von zwei Personen sehen, die ein SM-Date hatten.  Der Kunde ist erstaunt und nachdenklich.  Die Frau ... jemand mit einem SM-Beruf ... der dann sagte, dass dies so passiert ist und der Kunde sich so sehr mit dem Objekt verletzt hat ... dann läuft Ihnen ein Schauer über den Rücken.  Wenn der Richter der Meinung ist, dass dies anders als in der Geschichte war, kommen wir zur Befragung.  Weißt du ... jemand, der deine Aussage immer und immer wieder hören will.  Sie wissen, wie einige Detectives dies während eines Verhörs tun werden ... sehen Sie, wie sich unsere Lippen bewegen, und Sie achten auf die Haltung, die wir einnehmen.  Schwitzen Sie nicht stark und blinzeln Sie nicht zu stark mit Ihren Augenlidern?  Haben Sie auch Angst, die gleichen Fragen zu stellen?  Einstellung = Reaktionsgeschwindigkeit Ihrer Antwort = Gedächtnisverlust, weil Sie zu viel fragen = müde sein = kann dies ein anderes Mal mit Ihren Fragen sein?  = Gesten und Ausdrücke von oben nach unten ... wie oft hören Sie unseren Herzschlag und wie schnell während der vielen Fragen oder Einzelfragen?  Dies kann ein Beruf für sich sein.  Wir sind nicht darüber.  Aber ein Vorfall wie dieser kann einen unangenehmen Gedanken in Ihnen auslösen.  Halten Sie uns zum Besseren, es ist ein einzelner Vorfall wie dieser, und so kann eine Situation zufällig oder wissentlich passiert sein ... dass keiner von Ihnen es so gewollt hätte.  Hat der Mann nicht getrunken, bevor er sie getroffen hat?  Nein?  OK.  Beide waren nüchtern.  Wir zitieren die Zentimeter nicht für den Artikel.  Dies ist ein Hausbesuch.  Kein sicherer Arbeitsplatz.  Kein Kardat.  Kein externer Termin, bei dem die Frau ihre Dienste anbot.  In dem Haus, in dem das Spiel ... oder das Spiel nicht im Gange war ... müssen beide etwas gesehen haben.  Der Verdächtige erzählt.  Der andere auch.  Es wird angenommen, dass dies geschehen ist ... Mangel an Beweisen von der Frau.  Der Richter glaubt dem Opfer.  Das Haus hat keine Sicherheit gehabt.  Keine Bilder.  Das mag eine bewusste private Entscheidung gewesen sein.  Ob wir das anders machen sollen?  Ich glaube, ein privater Empfang / Besuch sollte legal möglich sein.  Trotzdem ... es ist ... aus der Situation des Mannes gesehen ... hat dies zu einem Trauma geführt (= eigentlich für beide ... denke ich) und traurig, wenn Sie sich nicht besser verteidigen können als gesagt ... die Frau ... als Täterin gesehen ... weil man dir nicht glaubt.  Ich kann das nicht beurteilen.  Fünf Jahre sind eine lange Zeit.  Die Situation ist für das Opfer schlimm.  Da geht dein Spaß.  Aussagen von Verdächtigen und Opfern.  Immer faszinierend in Fernsehserien.  Kurz gesagt ... die Frau fuhr mit ihrer Aussage nicht fort.  Der Mann ... verletzt und traumatisiert ... braucht Genesung.  Meine Frage ist ... wie erwarten Sie, darüber hinwegzukommen und ob Sie beim nächsten Mal vorsichtiger sein sollten?  Escort war immer da und sollte nicht verschwinden ... Ich denke.  Aber die Tatsache, dass es dem Opfer etwas antut ... könnte Sie mit einer riesigen Wunde zurücklassen.  Sprechen hilft mit jemandem, dem Sie vertrauen.  Die Frau braucht möglicherweise Hilfe.  Ich kenne die Situation dieses fast tödlichen Ereignisses nicht.

Discutiremos brevemente el tema del mundo SM.  Como cliente, debe tener cuidado al responder a un incidente grave.  No estoy diciendo que esto deba estropear su disfrute de este juego ... no importa cuán profesional esté configurado ...  Después de todo, pagas por el servicio.  Afortunadamente, esta es una ocurrencia única.  Espera recibir la ayuda adecuada (= su visita o su recepción por parte de un proveedor de servicios).  En este caso, se trataba de una amante que conoció a un hombre y él se sorprendió de que no fuera una escolta.  Siguió una discusión entre los dos.  Sucedió al pie de las escaleras de la casa donde el hombre se lastimó accidentalmente con un objeto.  La mujer lo golpeó y el hombre regresó un poco más tarde con un objeto ... si leo el artículo así ... el incidente ocurrió el año anterior.  Terrible si esto te pasa como invitado por cierto ... visto desde la situación del hombre y la del otro.  El juez no le creyó a la mujer que estaba contando su historia.  Finalmente, fue sentenciada a cinco años de prisión uno tras otro.  Si este era el veredicto ... ella como sospechosa y no pudo convencer al juez ... por supuesto, el caso tenía que ser investigado adecuadamente.  No soy investigador forense (si esto hubiera sido fatal) ... lamentablemente no puedo ahondar en este incidente.  En la casa ... cliente y la dama de unos cincuenta años.  Puede sonar bien ... pero este tenía que ser un momento de pelea entre las dos personas.  Lo espeluznante de este artículo es que ves la situación de dos personas que han tenido una cita con SM.  El cliente está asombrado y meditado.  La mujer ... alguien con una profesión de SM ... que luego dijo que así es como sucedió y el cliente se lastimó tanto con el objeto ... luego los escalofríos recorren tu columna vertebral.  Si el juez cree que esto fue diferente a la historia ... llegaremos al interrogatorio.  Ya sabes ... alguien que quiera escuchar tu declaración una y otra vez.  Sabes cómo van a hacer esto algunos detectives durante un interrogatorio ... mira cómo se mueven nuestros labios y prestas atención a la actitud que adoptamos.  ¿No suda mucho y no parpadea demasiado con los párpados?  ¿También se pone ansioso al hacer las mismas preguntas?  Actitud = velocidad de reacción de su respuesta = pérdida de memoria porque está pidiendo demasiado = cansado = ¿puede ser este otro momento con sus preguntas?  = Gestos y expresiones de arriba a abajo ... ¿con qué frecuencia oye el latido de nuestro corazón y qué tan rápido durante las muchas preguntas o una sola pregunta?  Esta puede ser una profesión en sí misma.  No se trata de esto.  Pero un incidente como este puede desencadenar un pensamiento desagradable en ti.  Guárdanos para mejor, es un incidente único como este y así es como una situación puede haber sucedido por accidente o conscientemente ... que ninguno de los dos lo hubiera querido de esa manera.  ¿No bebió el hombre antes de conocerla?  ¿No?  está bien.  Ambos estaban sobrios.  No estamos citando los centímetros por el bien del artículo.  Esta es una visita domiciliaria.  Ningún lugar de trabajo seguro.  Sin cardata.  Sin cita exterior donde la mujer ofreciera sus servicios.  En la casa donde el juego ... o el juego no estaba en curso ... que ambos debieron haber visto algo.  El sospechoso lo dice.  El otro también.  Esto es lo que se cree que sucedió ... falta de evidencia de la mujer.  El juez cree en la víctima.  La casa no ha tenido seguridad.  Sin imágenes.  Puede que haya sido una elección privada consciente.  ¿Deberíamos hacer esto de manera diferente?  Creo que una recepción / visita privada debería ser posible legalmente.  Sin embargo ... es ... visto desde la situación del hombre ... esto ha provocado un trauma (= en realidad para ambos ... creo) y triste si no puedes defenderte mejor de lo que se ha dicho ... por la mujer ... vista como una perpetradora ... porque no te creen.  No puedo juzgar sobre esto.  Cinco años es mucho tiempo.  La situación es terrible para la víctima.  Ahí va tu diversión.  Declaraciones de sospechosos y víctimas.  Siempre encontré fascinante en las series de televisión.  En resumen ... la mujer no procedió con su declaración.  El hombre ... herido y traumatizado ... necesita recuperación.  Mi pregunta es ... ¿cómo espera superar esto y si debería tener más cuidado la próxima vez?  La escolta siempre estuvo ahí y no debería desaparecer ... supongo.  Pero el hecho de que le haga algo a la víctima ... podría dejarte con una herida enorme.  Hablar ayuda con alguien en quien confía.  La mujer puede necesitar ayuda.  No conozco la situación de este evento casi fatal.

Nous aborderons brièvement le thème du monde SM.  En tant que client, vous devez être prudent lorsque vous répondez à un incident grave.  Je ne dis pas que cela devrait gâcher votre plaisir de ce jeu ... peu importe à quel point il est professionnel ...  Après tout, vous payez pour le service.  Heureusement, il s'agit d'un événement unique.  Vous vous attendez à être correctement aidé (= votre visite ou votre accueil par un prestataire).  Dans ce cas, il s'agissait d'une maîtresse qui avait rencontré un homme et il était en fait surpris qu'elle ne soit pas une escorte.  Une dispute s'est ensuivie entre les deux.  C'est arrivé au bas des escaliers de la maison où l'homme s'est accidentellement blessé avec un objet.  La femme l'a assommé et l'homme est revenu un peu plus tard avec un objet ... si je lis l'article comme ça ... l'incident a eu lieu l'année précédente.  Terrible si cela vous arrive en tant qu'invité d'ailleurs ... vu de la situation de l'homme et de celle de l'autre.  Le juge n'a pas cru la femme qui racontait son histoire.  Finalement, elle a été condamnée à cinq ans de prison les uns après les autres.  Si tel était le verdict ... elle en tant que suspecte et ne pouvait pas convaincre le juge ... bien sûr, l'affaire devait faire l'objet d'une enquête appropriée.  Je ne suis pas un enquêteur médico-légal (si cela aurait été fatal) ... malheureusement, je ne peux pas me plonger dans cet incident.  Dans la maison ... cliente et la femme dans la cinquantaine.  Cela peut sembler bon ... mais que cela devait être un moment de bagarre entre les deux personnes.  La chose effrayante à propos de cet article est que vous voyez une situation de deux personnes qui ont eu un rendez-vous SM.  Le client est étonné et réfléchi.  La femme ... quelqu'un avec un métier SM ... qui a alors dit que c'était comme ça que c'était arrivé et que le client s'est tellement blessé avec l'objet ... puis des frissons vous parcourent le dos.  Si le juge pense que cela s'est passé différemment de l'histoire ... nous en viendrons à l'interrogatoire.  Vous savez ... quelqu'un qui veut entendre votre déclaration et encore et encore.  Vous savez comment certains détectives vont faire ça lors d'un interrogatoire ... voyez nos lèvres bouger et vous faites attention à l'attitude que nous prenons.  Vous ne transpirez pas abondamment et ne clignez-vous pas trop des paupières?  Êtes-vous également anxieux de poser les mêmes questions?  Attitude = vitesse de réaction de votre réponse = perte de mémoire parce que vous en demandez trop = être fatigué = cela peut-il être une autre fois avec vos questions?  = Gestes et expressions de haut en bas ... à quelle fréquence entendez-vous notre cœur battre et à quelle vitesse pendant les nombreuses questions ou une seule question?  Cela peut être une profession en soi.  Nous ne sommes pas à ce sujet.  Mais un incident comme celui-ci peut déclencher une pensée désagréable en vous.  Gardez-nous pour le mieux, c'est un seul incident comme celui-ci et c'est ainsi qu'une situation a pu se produire par accident ou sciemment ... qu'aucun de vous ne l'aurait voulu ainsi.  L'homme n'a-t-il pas bu avant de la rencontrer?  Non?  D'ACCORD.  Les deux étaient sobres.  Nous ne citons pas les centimètres pour le bien de l'article.  Ceci est une visite à domicile.  Pas de lieu de travail sécurisé.  Pas de cardate.  Pas de rendez-vous extérieur où la femme a offert ses services.  Dans la maison où le jeu ... ou le jeu n'était pas en cours ... que les deux ont dû voir quelque chose.  Le suspect raconte.  L'autre aussi.  On pense que c'est ce qui s'est passé ... le manque de preuves de la part de la femme.  Le juge croit la victime.  La maison n'a eu aucune sécurité.  Aucune image.  Cela a peut-être été un choix privé conscient.  Faut-il faire cela différemment?  Je pense qu'une réception / visite privée devrait être possible dans le domaine juridique.  Néanmoins ... c'est ... vu de la situation de l'homme ... cela a conduit à un traumatisme (= en fait pour les deux ... je pense) et triste si vous ne pouvez pas vous défendre mieux que ce qui a été dit ... pour la femme ... considérée comme un agresseur ... parce qu'on ne vous croit pas.  Je ne peux pas en juger.  Cinq ans, c'est long.  La situation est désastreuse pour la victime.  Voilà votre plaisir.  Déclarations de suspects et de victimes.  Toujours trouvé fascinant dans les séries télévisées.  En bref ... la femme n'a pas donné suite à sa déclaration.  L'homme ... blessé et traumatisé ... a besoin de guérison.  Ma question est la suivante: comment comptez-vous surmonter cela et si vous devriez être plus prudent la prochaine fois?  L'escorte était toujours là et ne devrait pas disparaître ... je suppose.  Mais le fait que cela fasse quelque chose à la victime ... pourrait vous laisser une énorme blessure.  Parler aide avec quelqu'un en qui vous avez confiance.  La femme peut avoir besoin d'aide.  Je ne connais pas la situation de cet événement quasi fatal.

Discuteremo brevemente il tema del mondo SM.  Come cliente, devi stare attento quando rispondi a un incidente grave.  Non sto dicendo che questo dovrebbe rovinare il tuo divertimento con questo gioco ... non importa quanto professionale sia impostato ...  Dopotutto, paghi per il servizio.  Fortunatamente, questo è un singolo evento.  Ti aspetti di essere adeguatamente aiutato (= la tua visita o il tuo ricevimento da parte di un fornitore di servizi).  In questo caso si trattava di un'amante che incontrava un uomo e lui era effettivamente sorpreso che non fosse una scorta.  Ne seguì una discussione tra i due.  È successo in fondo alle scale della casa dove l'uomo si è ferito accidentalmente con un oggetto.  La donna lo ha steso e l'uomo è tornato poco dopo con un oggetto ... se ho letto l'articolo in questo modo ... l'incidente è avvenuto l'anno prima.  Terribile se ti capita come ospite tra l'altro ... visto dalla situazione dell'uomo e da quella dell'altro.  Il giudice non ha creduto alla donna che raccontava la sua storia.  Alla fine è stata condannata a cinque anni di prigione l'una dopo l'altra.  Se questo era il verdetto ... lei come sospetta e non poteva convincere il giudice ... ovviamente il caso doveva essere adeguatamente indagato.  Non sono un investigatore forense (se questo sarebbe stato fatale) ... purtroppo non posso approfondire questo incidente.  In casa ... cliente e signora sulla cinquantina.  Può suonare bene ... ma questo doveva essere un momento di litigio tra le due persone.  La cosa inquietante di questo articolo è che vedi una situazione di due persone che hanno avuto un appuntamento SM.  Il cliente è stupito e pensato.  La donna ... qualcuno con una professione SM ... che poi ha detto che le cose sono andate così e il cliente si è ferito così tanto con l'oggetto ... poi i brividi ti corrono lungo la schiena.  Se il giudice pensa che sia andata diversamente dalla storia ... arriveremo all'interrogatorio.  Sai ... qualcuno che vuole ascoltare la tua dichiarazione e ancora e ancora.  Sai come faranno alcuni detective durante un interrogatorio ... vedi le nostre labbra muoversi e presti attenzione all'atteggiamento che assumiamo.  Non stai sudando copiosamente e non sbatti le palpebre troppo?  Diventi ansioso anche tu a porre le stesse domande?  Atteggiamento = velocità di reazione della tua risposta = perdita di memoria perché stai chiedendo troppo = essere stanco = può essere un'altra volta con le tue domande?  = Gesti ed espressioni dall'alto verso il basso ... quanto spesso senti battere il nostro cuore e quanto velocemente durante le tante domande o la singola domanda?  Questa può essere una professione in sé.  Non ci occupiamo di questo.  Ma un incidente come questo può innescare in te un pensiero spiacevole.  Tienici per il meglio, è un singolo incidente come questo ed è così che una situazione può essere accaduta per caso o consapevolmente ... che nessuno di voi avrebbe voluto in quel modo.  L'uomo non beveva prima di incontrarla?  No?  OK.  Entrambi erano sobri.  Non stiamo citando i centimetri per il bene dell'articolo.  Questa è una visita a domicilio.  Nessun posto di lavoro sicuro.  Nessun cardato.  Nessun appuntamento esterno in cui la donna ha offerto i suoi servizi.  Nella casa dove il gioco ... o il gioco non era in corso ... che entrambi devono aver visto qualcosa.  Lo dice il sospetto.  Anche l'altro.  Questo è ciò che si crede sia successo ... mancanza di prove da parte della donna.  Il giudice crede alla vittima.  La casa non ha avuto sicurezza.  Nessuna immagine.  Potrebbe essere stata una scelta privata consapevole.  Se dovremmo farlo in modo diverso?  Credo che dovrebbe essere possibile un ricevimento / una visita privata in ambito legale.  Tuttavia ... è ... visto dalla situazione dell'uomo ... questo ha portato a traumi (= effettivamente per entrambi ... credo) e triste se non puoi difenderti meglio di quanto è stato detto ... per la donna ... vista come un colpevole ... perché non sei creduto.  Non posso giudicare su questo.  Cinque anni sono tanti.  La situazione è disastrosa per la vittima.  Ecco il tuo divertimento.  Dichiarazioni di indagati e vittime.  Ho sempre trovato affascinante nelle serie televisive.  Insomma ... la donna non ha proceduto con la sua dichiarazione.  L'uomo ... ferito e traumatizzato ... ha bisogno di guarigione.  La mia domanda è ... come ti aspetti di superare questo e se dovresti stare più attento la prossima volta?  La scorta era sempre lì e non doveva scomparire ... immagino.  Ma il fatto che faccia qualcosa alla vittima ... potrebbe lasciarti con una ferita enorme.  Parlare aiuta con qualcuno di cui ti fidi.  La donna potrebbe aver bisogno di aiuto.  Non conosco la situazione di questo evento quasi fatale.

Omówimy pokrótce temat świata SM.  Jako klient chcesz zachować ostrożność podczas reagowania na poważny incydent.  Nie twierdzę, że powinno to zepsuć ci przyjemność z tej gry ... bez względu na to, jak profesjonalna jest ona skonfigurowana ...  W końcu płacisz za usługę.  Na szczęście jest to jednorazowe zdarzenie.  Oczekujesz, że otrzymasz odpowiednią pomoc (= wizyta lub przyjęcie przez usługodawcę).  W tym przypadku chodziło o kochankę, która spotkała mężczyznę, a on był właściwie zdziwiony, że nie była eskortą.  Między nimi doszło do kłótni.  Stało się to na dole schodów w domu, gdzie mężczyzna przypadkowo zranił się jakimś przedmiotem.  Kobieta go strąciła, a mężczyzna wrócił nieco później z przedmiotem… jeśli przeczytałem taki artykuł… incydent miał miejsce rok wcześniej.  Przy okazji, okropne, jeśli przydarzy się to tobie jako gościowi ... widziane z perspektywy tego mężczyzny i drugiego.  Sędzia nie uwierzył kobiecie, która opowiadała swoją historię.  W końcu została skazana na pięć lat więzienia po sobie.  Gdyby taki był werdykt ... ona jako podejrzana i nie mogła przekonać sędziego ... oczywiście sprawa musiała zostać odpowiednio zbadana.  Nie jestem śledczym (gdyby to było śmiertelne) ... niestety nie mogę zagłębić się w ten incydent.  W domu ... klientka i pani po pięćdziesiątce.  Może brzmieć dobrze ... ale to musiał być moment walki między dwojgiem ludzi.  Przerażające w tym artykule jest to, że widzisz sytuację dwóch osób, które miały randkę z SM.  Klient jest zdumiony i zamyślony.  Kobieta… ktoś z zawodem SM… który wtedy powiedział, że tak to się stało, a klient tak bardzo zranił się tym przedmiotem… potem dreszcze przebiegają po plecach.  Jeśli sędzia uzna, że poszło inaczej niż w historii ... przejdziemy do przesłuchania.  Wiesz ... ktoś, kto chce usłyszeć twoje oświadczenie w kółko.  Wiesz, jak niektórzy detektywi zamierzają to zrobić podczas przesłuchania ... patrz, jak nasze usta się poruszają, a ty zwracasz uwagę na postawę, jaką przyjmujemy.  Nie pocisz się obficie i nie mrugasz powiekami?  Czy też niepokoisz się zadawaniem tych samych pytań?  Postawa = szybkość reakcji Twojej odpowiedzi = utrata pamięci, ponieważ zadajesz za dużo = zmęczenie = czy to może być kolejny raz z pytaniami?  = Gesty i wyrażenia od góry do dołu ... jak często słyszysz bicie naszego serca i jak szybko podczas wielu pytań lub pojedynczego pytania?  Może to być zawód sam w sobie.  Nie chodzi o to.  Ale taki incydent może wywołać w tobie nieprzyjemną myśl.  Zachowaj nas na lepsze, to pojedynczy incydent taki jak ten i tak sytuacja mogła się wydarzyć przypadkowo lub świadomie ... że żaden z was nie chciałby tego w ten sposób.  Czy mężczyzna nie pił, zanim ją spotkał?  Nie?  DOBRZE.  Obaj byli trzeźwi.  Ze względu na artykuł nie podajemy centymetrów.  To jest wizyta domowa.  Brak bezpiecznego miejsca pracy.  Bez kardynała.  Żadnych zewnętrznych spotkań, podczas których kobieta oferowała swoje usługi.  W domu, w którym gra ... albo gra nie była w toku ... obaj musieli coś widzieć.  Podejrzany mówi.  Drugi też.  Uważa się, że tak się stało ... brak dowodów ze strony kobiety.  Sędzia wierzy ofierze.  Dom nie miał żadnej ochrony.  Brak obrazów.  To mógł być świadomy, prywatny wybór.  Czy powinniśmy to zrobić inaczej?  Uważam, że prywatna recepcja / wizyta powinna być możliwa legalnie.  Niemniej ... widać ... patrząc z sytuacji mężczyzny ... doprowadziło to do traumy (= właściwie dla obu ... myślę) i smutku, jeśli nie możesz się bronić lepiej niż to, co zostało powiedziane ... bo kobieta ... postrzegana jako sprawczyni ... ponieważ nie wierzysz.  Nie mogę tego oceniać.  Pięć lat to dużo czasu.  Sytuacja jest tragiczna dla ofiary.  Idzie twoja zabawa.  Oświadczenia podejrzanych i ofiar.  Zawsze fascynowały seriale telewizyjne.  Krótko mówiąc ... kobieta nie kontynuowała swojego oświadczenia.  Mężczyzna ... kontuzjowany i po traumie ... potrzebuje wyzdrowienia.  Moje pytanie brzmi ... jak zamierzasz przezwyciężyć to i czy następnym razem powinieneś być bardziej ostrożny?  Escort zawsze tam był i nie powinien znikać ... tak myślę.  Ale fakt, że robi coś ofierze ... może zostawić cię z ogromną raną.  Rozmowa pomaga z kimś, komu ufasz.  Kobieta może potrzebować pomocy.  Nie znam sytuacji tego niemal śmiertelnego zdarzenia.

Við munum ræða stuttlega um málefni SM heimsins.  Sem viðskiptavinur viltu vera varkár þegar þú bregst við alvarlegu atviki.  Ég er ekki að segja að þetta ætti að spilla ánægju þinni af þessum leik ... sama hversu faglegur hann er settur upp ...  Eftir allt saman borgar þú fyrir þjónustuna.  Sem betur fer er þetta ein uppákoma.  Þú býst við að þér verði veitt nægilega hjálp (= heimsókn þín eða móttaka hjá þjónustuaðila).  Í þessu tilfelli varðar það ástkonu sem hitti mann og hann var í raun hissa á því að hún væri ekki fylgdarmaður.  Deilur urðu á milli þessara tveggja.  Það gerðist neðst í stiganum á húsinu þar sem maðurinn meiddi sig óvart með hlut.  Konan sló hann af og maðurinn kom til baka aðeins seinna með hlut ... ef ég las greinina svona ... atvikið átti sér stað árið áður.  Hræðilegt ef þetta gerist hjá þér sem gestur við the vegur ... séð frá aðstæðum mannsins og hins.  Dómarinn trúði ekki konunni sem var að segja sögu sína.  Að lokum var hún dæmd í fimm ára fangelsi hvert á eftir öðru.  Ef þetta var dómurinn ... hún sem grunaður og gat ekki sannfært dómarann ... auðvitað þurfti að rannsaka málið rétt.  Ég er ekki réttarrannsóknarmaður (ef þetta hefði verið banvæn) ... því miður get ég ekki kafað í þessu atviki.  Í húsinu ... skjólstæðingur og konan um fimmtugt.  Getur hljómað vel ... en að þetta þurfti að vera andartak á milli tveggja manna.  Það hrollvekjandi við þessa grein er að þú sérð aðstæður tveggja manna sem hafa átt SM stefnumót.  Viðskiptavinurinn er undrandi og hugsaður.  Konan ... einhver með SM starfsgrein ... sem sagði þá að svona gerðist og viðskiptavinurinn meiddi sig svo mikið með hlutinn ... þá hrollur rennur niður hrygg þinn.  Ef dómarinn heldur að þetta hafi farið öðruvísi en sagan ... komum við að yfirheyrslunni.  Þú veist ... einhver sem vill heyra fullyrðingu þína og aftur og aftur.  Þú veist hvernig sumir rannsóknarlögreglumenn ætla að gera þetta við yfirheyrslur ... sjáðu varir okkar hreyfast og þú tekur eftir því viðhorfi sem við tökum.  Ertu ekki að svitna mikið og ertu ekki að blikka of mikið með augnlokunum?  Verður þú líka kvíðinn við að spyrja sömu spurninga?  Viðhorf = viðbragðshraði viðbragðs þíns = minnisleysi vegna þess að þú ert að spyrja of mikið = að vera þreytt = getur þetta verið annar tími með spurningar þínar?  = Látbragð og svipbrigði frá toppi til botns ... hversu oft heyrir þú hjarta okkar slá og hversu hratt á mörgum spurningum eða einni spurningu?  Þetta getur verið starfsgrein út af fyrir sig.  Við erum ekki um þetta.  En atvik sem þetta getur komið af stað óþægilegri hugsun hjá þér.  Haltu okkur til hins betra, þetta er eitt eins atvik og þetta og svona getur staða verið fyrir slysni eða vitandi vits ... að hvorugt ykkar hefði viljað hafa það þannig.  Drekkur maðurinn ekki áður en hann hitti hana?  Nei?  Allt í lagi.  Báðir voru edrú.  Við erum ekki að vitna í sentímetrana vegna greinarinnar.  Þetta er heimsókn.  Enginn öruggur vinnustaður.  Ekkert kardat.  Engin utanaðkomandi stefnumót þar sem konan bauð þjónustu sína.  Í húsinu þar sem leikurinn ... eða leikurinn var ekki í gangi ... að báðir hljóta að hafa séð eitthvað.  Hinn grunaði segir frá.  Hitt líka.  Þetta er það sem talið er að hafi gerst ... skortur á sönnunargögnum frá konunni.  Dómarinn trúir fórnarlambinu.  Húsið hefur ekki haft neitt öryggi.  Engar myndir.  Það kann að hafa verið meðvitað einkaval.  Hvort við ættum að gera þetta öðruvísi?  Ég tel að einkamóttaka / heimsókn ætti að vera möguleg í löglegum.  Engu að síður ... það er ... séð frá aðstæðum mannsins ... þetta hefur leitt til áfalla (= reyndar fyrir bæði ... held ég) og leiðinlegt ef þú getur ekki varið þig betur en sagt hefur verið ... fyrir konan ... séð sem gerandi ... vegna þess að þér er ekki trúað.  Ég get ekki dæmt um þetta.  Fimm ár er langur tími.  Ástandið er skelfilegt fyrir fórnarlambið.  Þar fer fjörið þitt.  Yfirlýsingar frá grunuðum og fórnarlömbum.  Finnst alltaf heillandi í sjónvarpsþáttum.  Í stuttu máli ... konan fór ekki með yfirlýsingu sína.  Maðurinn ... slasaður og áfallaður ... þarfnast bata.  Spurning mín er ... hvernig býst þú við að komast yfir þetta og hvort þú ættir að fara varlega næst?  Fylgdarmaður var alltaf til staðar og ætti ekki að hverfa ... held ég.  En sú staðreynd að það gerir fórnarlambinu eitthvað ... gæti skilið þig eftir með mikið sár.  Að tala hjálpar við einhvern sem þú treystir.  Konan gæti þurft aðstoð.  Ég veit ekki hver staðan er á þessum næstum banvæna atburði.

Vi kommer kort att diskutera ämnet för SM-världen.  Som kund vill du vara försiktig när du svarar på en allvarlig incident.  Jag säger inte att detta ska förstöra din njutning av det här spelet ... oavsett hur professionellt det är inställt ...  När allt kommer omkring betalar du för tjänsten.  Lyckligtvis är detta en enda händelse.  Du förväntar dig att du kommer att få tillräcklig hjälp (= ditt besök eller din mottagning av en tjänsteleverantör).  I det här fallet handlade det om en älskarinna som träffade en man och han blev faktiskt förvånad över att hon inte var en eskort.  Ett argument uppstod mellan de två.  Det hände längst ner i trappan i huset där mannen av misstag skadade sig med ett föremål.  Kvinnan slog av honom och mannen kom tillbaka lite senare med ett föremål ... om jag läste artikeln så här ... händelsen inträffade året innan.  Fruktansvärt om det här händer dig som gäst förresten ... sett från mannens och den andras situation.  Domaren trodde inte på kvinnan som berättade sin historia.  Så småningom dömdes hon till fem års fängelse efter varandra.  Om detta var domen ... hon som misstänkt och kunde inte övertyga domaren ... naturligtvis måste ärendet undersökas ordentligt.  Jag är inte en kriminalteknisk utredare (om detta skulle ha varit dödligt) ... tyvärr kan jag inte gräva i den här händelsen.  I huset ... klient och damen på femtiotalet.  Kanske låter bra ... men att detta måste vara ett ögonblick av en kamp mellan de två personerna.  Det läskiga med den här artikeln är att du ser en situation med två personer som har haft ett SM-datum.  Kunden är förvånad och tänkt.  Kvinnan ... någon med ett SM-yrke ... som sedan sa att det var så det hände och kunden skadade sig så mycket med föremålet ... då ryser ryggen nerför ryggraden.  Om domaren tycker att detta gick annorlunda än berättelsen ... kommer vi till förhöret.  Du vet ... någon som vill höra ditt uttalande och om och om igen.  Du vet hur vissa detektiver kommer att göra detta under ett förhör ... se våra läppar röra sig och du är uppmärksam på den attityd vi tar.  Svettas du inte riktigt och blinkar du inte för mycket med ögonlocken?  Blir du också orolig att ställa samma frågor?  Attityd = reaktionshastighet för ditt svar = minnesförlust eftersom du frågar för mycket = att vara trött = kan det vara en annan gång med dina frågor?  = Gester och uttryck från topp till botten ... hur ofta hör du vårt hjärta slå och hur snabbt under de många frågorna eller enstaka frågan?  Detta kan vara ett yrke i sig.  Vi handlar inte om detta.  Men en sådan incident kan utlösa en obehaglig tanke hos dig.  Håll oss till det bättre, det är en enda incident som den här och så kan en situation ha hänt av misstag eller medvetet ... att ingen av er skulle ha velat det på det sättet.  Drack inte mannen innan han träffade henne?  Nej?  OK.  Båda var nykter.  Vi citerar inte centimeterna för artikelns skull.  Detta är ett hembesök.  Ingen säker arbetsplats.  Ingen kardat.  Inget externt möte där kvinnan erbjöd sina tjänster.  I huset där spelet ... eller spelet inte pågick ... att båda måste ha sett något.  Den misstänkta berättar.  Den andra också.  Det är det som tros ha hänt ... brist på bevis från kvinnan.  Domaren tror offret.  Huset har inte haft någon säkerhet.  Inga bilder.  Det kan ha varit ett medvetet privat val.  Om vi ska göra detta annorlunda?  Jag tror att ett privat mottagande / besök borde vara möjligt i lagligt.  Ändå ... det är ... sett från mannens situation ... detta har lett till trauma (= faktiskt för båda ... tror jag) och sorgligt om du inte kan försvara dig bättre än vad som har sagts ... för kvinnan ... ses som förövare ... för att du inte tros.  Jag kan inte bedöma om detta.  Fem år är lång tid.  Situationen är svår för offret.  Där går det kul.  Uttalanden från misstänkta och offer.  Hittade alltid fascinerande i tv-serier.  Kort sagt ... kvinnan fortsatte inte med sitt uttalande.  Mannen ... skadad och traumatiserad ... behöver återhämtning.  Min fråga är ... hur förväntar du dig att komma över detta och om du ska vara mer försiktig nästa gång?  Eskort var alltid där och borde inte försvinna ... antar jag.  Men det faktum att det gör något åt offret ... kan lämna dig med ett stort sår.  Att prata hjälper med någon du litar på.  Kvinnan kan behöva hjälp.  Jag känner inte till situationen för denna nästan dödliga händelse.

Vi vil kort diskutere temaet for SM-verdenen.  Som kunde vil du være forsiktig når du svarer på en alvorlig hendelse.  Jeg sier ikke at dette skal ødelegge din glede av dette spillet ... uansett hvor profesjonelt det er satt opp ...  Tross alt betaler du for tjenesten.  Heldigvis er dette en enkelt forekomst.  Du forventer at du vil bli tilstrekkelig hjulpet (= ditt besøk eller mottakelse av en tjenesteleverandør).  I dette tilfellet gjaldt det en elskerinne som møtte en mann, og han var faktisk overrasket over at hun ikke var en eskorte.  Det oppstod et krangel mellom de to.  Det skjedde i bunnen av trappen til huset der mannen ved et uhell skadet seg med en gjenstand.  Kvinnen slo ham av og mannen kom tilbake litt senere med en gjenstand ... hvis jeg leste artikkelen slik ... hendelsen fant sted året før.  Forferdelig hvis dette forresten skjer med deg som gjest ... sett fra mannens situasjon og den andres.  Dommeren trodde ikke kvinnen som fortalte historien sin.  Til slutt ble hun dømt til fem års fengsel etter hverandre.  Hvis dette var dommen ... hun som mistenkt og ikke kunne overbevise dommeren ... selvfølgelig måtte saken undersøkes ordentlig.  Jeg er ikke rettsmedisinsk etterforsker (hvis dette hadde vært dødelig) ... dessverre kan jeg ikke fordype meg i denne hendelsen.  I huset ... klient og damen i femtiårene.  Kan høres bra ut ... men at dette måtte være et øyeblikk av en kamp mellom de to menneskene.  Det skumle med denne artikkelen er at du ser en situasjon med to personer som har hatt en SM-date.  Kunden er overrasket og tenkt.  Kvinnen ... noen med et SM-yrke ... som da sa at det var slik det skjedde og kunden skadet seg så mye med gjenstanden ... så rister rystelser nedover ryggraden.  Hvis dommeren mener dette gikk annerledes enn historien ... kommer vi til avhør.  Du vet ... noen som vil høre uttalelsen din og om og om igjen.  Du vet hvordan noen detektiver kommer til å gjøre dette under et avhør ... se leppene våre bevege seg og du tar hensyn til holdningen vi tar.  Svetter du ikke voldsomt, og blinker du ikke for mye med øyelokkene?  Blir du også engstelig med å stille de samme spørsmålene?  Holdning = reaksjonshastighet på svaret ditt = tap av minne fordi du spør for mye = å være sliten = kan dette være en annen gang med spørsmålene dine?  = Bevegelser og uttrykk fra topp til bunn ... hvor ofte hører du hjertet vårt slå og hvor raskt under de mange spørsmålene eller det eneste spørsmålet?  Dette kan være et yrke i seg selv.  Vi handler ikke om dette.  Men en hendelse som dette kan utløse en ubehagelig tanke hos deg.  Hold oss til det bedre, det er en enkelt hendelse som dette, og slik kan en situasjon ha skjedd ved et uhell eller bevisst ... at ingen av dere ville ha ønsket det på den måten.  Drakk ikke mannen før han møtte henne?  Nei?  OK.  Begge var edrue.  Vi siterer ikke centimeterne av hensyn til artikkelen.  Dette er et hjemmebesøk.  Ingen sikker arbeidsplass.  Ingen kardat.  Ingen utenforstående avtale der kvinnen tilbød sine tjenester.  I huset der spillet ... eller spillet ikke pågikk ... at begge må ha sett noe.  Den mistenkte forteller.  Den andre også.  Dette antas å ha skjedd ... mangel på bevis fra kvinnen.  Dommeren tror offeret.  Huset har ikke hatt noen sikkerhet.  Ingen bilder.  Det kan ha vært et bevisst privat valg.  Om vi skal gjøre dette annerledes?  Jeg mener at et privat mottak / besøk bør være mulig i lovlig.  Likevel ... det er ... sett fra mannens situasjon ... dette har ført til traumer (= faktisk for begge ... tror jeg) og trist hvis du ikke kan forsvare deg bedre enn det som er blitt sagt ... for kvinnen ... sett på som gjerningsmann ... fordi du ikke blir trodd.  Jeg kan ikke bedømme dette.  Fem år er lang tid.  Situasjonen er alvorlig for offeret.  Der går moroa din.  Uttalelser fra mistenkte og ofre.  Fant alltid fascinerende i TV-serier.  Kort sagt ... kvinnen fortsatte ikke med uttalelsen sin.  Mannen ... skadet og traumatisert ... trenger gjenoppretting.  Spørsmålet mitt er ... hvordan forventer du å komme over dette, og om du bør være mer forsiktig neste gang?  Eskorte var alltid der og skulle ikke forsvinne ... antar jeg.  Men det at det gjør noe med offeret ... kan gi deg et stort sår.  Å snakke hjelper med noen du stoler på.  Kvinnen kan trenge hjelp.  Jeg kjenner ikke situasjonen til denne nesten fatale hendelsen.

Vi vil kort diskutere emnet for SM-verdenen.  Som kunde vil du være forsigtig, når du reagerer på en alvorlig hændelse.  Jeg siger ikke, at dette skal ødelægge din nydelse af dette spil ... uanset hvor professionelt det er oprettet ...  Når alt kommer til alt betaler du for tjenesten.  Heldigvis er dette en enkelt begivenhed.  Du forventer, at du får tilstrækkelig hjælp (= dit besøg eller din modtagelse af en tjenesteudbyder).  I dette tilfælde drejede det sig om en elskerinde, der mødte en mand, og han var faktisk overrasket over, at hun ikke var en ledsager.  Der opstod et argument mellem de to.  Det skete i bunden af trappen i huset, hvor manden ved et uheld skadede sig med en genstand.  Kvinden slog ham af, og manden kom tilbage lidt senere med en genstand ... hvis jeg læste artiklen som denne ... hændelsen fandt sted året før.  Frygteligt, hvis dette forresten sker for dig som gæst ... set fra mandens situation og den andres.  Dommeren troede ikke på kvinden, der fortalte sin historie.  Til sidst blev hun dømt til fem års fængsel efter hinanden.  Hvis dette var dommen ... hun som mistænkt og kunne ikke overbevise dommeren ... selvfølgelig måtte sagen undersøges ordentligt.  Jeg er ikke en retsmedicinsk efterforsker (hvis dette ville have været fatalt) ... desværre kan jeg ikke dykke ned i denne hændelse.  I huset ... klient og damen i halvtredserne.  Kan lyde godt ... men at dette skulle være et øjeblik i en kamp mellem de to mennesker.  Den uhyggelige ting ved denne artikel er, at du ser en situation med to personer, der har haft en SM-date.  Kunden er forbløffet og tænkt.  Kvinden ... en person med et SM-erhverv ... der derefter sagde, at det var sådan, det skete, og kunden skadede sig så meget med objektet ... så rystelser løber ned ad din ryg.  Hvis dommeren mener, at dette gik anderledes end historien ... kommer vi til afhøringen.  Du kender ... nogen, der ønsker at høre din erklæring og igen og igen.  Du ved, hvordan nogle detektiver vil gøre dette under et forhør ... se vores læber bevæge sig, og du er opmærksom på den holdning, vi indtager.  Sveder du ikke voldsomt, og blinker du ikke for meget med dine øjenlåg?  Bliver du også ivrig efter at stille de samme spørgsmål?  Holdning = reaktionshastighed for dit svar = tab af hukommelse, fordi du spørger for meget = at være træt = kan det være en anden gang med dine spørgsmål?  = Gestik og udtryk fra top til bund ... hvor ofte hører du vores hjerte slå og hvor hurtigt under de mange spørgsmål eller enkelt spørgsmål?  Dette kan være et erhverv i sig selv.  Vi handler ikke om dette.  Men en hændelse som denne kan udløse en ubehagelig tanke hos dig.  Hold os til det bedre, det er en enkelt hændelse som denne, og sådan kan en situation være sket ved et uheld eller bevidst ... at ingen af jer ville have ønsket det på den måde.  Drak manden ikke, før han mødte hende?  Ingen?  OKAY.  Begge var ædru.  Vi citerer ikke centimeterne af hensyn til artiklen.  Dette er et hjemmebesøg.  Ingen sikker arbejdsplads.  Ingen kardat.  Ingen aftale udefra, hvor kvinden tilbød sine tjenester.  I huset hvor spillet ... eller spillet ikke var i gang ... at begge må have set noget.  Den mistænkte fortæller.  Den anden også.  Dette menes at være sket ... mangel på beviser fra kvinden.  Dommeren tror på offeret.  Huset har ikke haft nogen sikkerhed.  Ingen billeder.  Det kan have været et bevidst privat valg.  Uanset om vi skulle gøre dette anderledes?  Jeg mener, at en privat modtagelse / besøg burde være mulig i juridisk.  Ikke desto mindre er det ... set fra mandens situation ... dette har ført til traume (= faktisk for begge ... tror jeg) og trist, hvis du ikke kan forsvare dig selv bedre end hvad der er blevet sagt ... for kvinden ... set som en gerningsmand ... fordi du ikke bliver troet.  Jeg kan ikke dømme efter dette.  Fem år er lang tid.  Situationen er alvorlig for offeret.  Der går dit sjov.  Erklæringer fra mistænkte og ofre.  Altid fundet fascinerende i tv-serier.  Kort sagt ... kvinden fortsatte ikke med sin erklæring.  Manden ... såret og traumatiseret ... har brug for helbredelse.  Mit spørgsmål er ... hvordan forventer du at komme over dette, og om du skal være mere forsigtig næste gang?  Escort var altid der og skulle ikke forsvinde ... antager jeg.  Men det faktum, at det gør noget mod offeret ... kan efterlade dig med et kæmpe sår.  At tale hjælper med nogen, du stoler på.  Kvinden har muligvis brug for hjælp.  Jeg kender ikke situationen med denne næsten fatale begivenhed.

Keskustelemme lyhyesti SM-maailman aiheesta.  Asiakkaana haluat olla varovainen reagoidessasi vakavaan tapahtumaan.  En sano, että tämän pitäisi pilata nautintosi tästä pelistä ... riippumatta siitä, kuinka ammattimainen se on perustettu ...  Loppujen lopuksi maksat palvelusta.  Onneksi tämä on yksittäinen tapaus.  Odotat, että sinua autetaan riittävästi (= vierailusi tai palveluntarjoajan vastaanottosi).  Tässä tapauksessa kyseessä oli rakastajatar, joka tapasi miehen, ja hän oli todella yllättynyt siitä, että hän ei ollut saattaja.  Näiden kahden välillä syntyi riita.  Se tapahtui talon portaiden alareunassa, jossa mies vahingossa loukkaantui itse esineellä.  Nainen pudotti hänet pois ja mies palasi vähän myöhemmin esineellä ... jos luin tämän artikkelin ... tapaus tapahtui edellisenä vuonna.  Kauhea, jos tämä tapahtuu muuten sinulle vieraana ... miehen ja toisen tilanteesta katsottuna.  Tuomari ei uskonut naista, joka kertoi tarinansa.  Lopulta hänet tuomittiin viiden vuoden vankeuteen toisensa jälkeen.  Jos tämä oli tuomio ... hän epäiltynä eikä voinut vakuuttaa tuomaria ... tapausta oli tietysti tutkittava asianmukaisesti.  En ole rikostekninen tutkija (jos se olisi ollut kohtalokasta) ... valitettavasti en voi syventyä tähän tapaukseen.  Talossa ... asiakas ja 50-vuotias nainen.  Saattaa kuulostaa hyvältä ... mutta että tämän oli oltava hetken kahden ihmisen välinen taistelu.  Tämän artikkelin kammottava asia on, että näet kahden ihmisen tilanteen, jolla on ollut SM-päivämäärä.  Asiakas on hämmästynyt ja ajatellut.  Nainen ... joku, jolla on SM-ammatti ... joka sanoi sitten, että näin tapahtui, ja asiakas loukkaantui esineellä niin paljon itseäsi ... sitten vilunväristykset juoksevat selkärangallesi.  Jos tuomarin mielestä tämä meni eri tavalla kuin tarina ... tulemme kuulusteluun.  Tiedät ... jonkun, joka haluaa kuulla lausuntosi uudestaan ja uudestaan.  Tiedät kuinka jotkut etsivät aikovat tehdä tämän kuulustelun aikana ... näet huulemme liikkuvan ja kiinnität huomiota asenteeseemme.  Etkö hikoile voimakkaasti etkä vilku liian paljon silmäluomillasi?  Oletko myös ahdistunut esittämään samoja kysymyksiä?  Asenne = vastauksesi reaktionopeus = muistin menetys, koska kysyt liikaa = olet väsynyt = voiko tämä olla toinen kerta kysymyksiisi?  = Eleet ja ilmaisut ylhäältä alas ... kuinka usein kuulet sydämemme sykkivän ja kuinka nopeasti monen kysymyksen tai yksittäisen kysymyksen aikana?  Tämä voi olla itsessään ammatti.  Emme ole tästä.  Mutta tällainen tapaus voi laukaista sinussa epämiellyttävän ajatuksen.  Pidä meidät parempana, se on yksi tällainen tapaus ja näin tilanne on saattanut tapahtua vahingossa tai tietoisesti ... että kumpikaan teistä ei olisi halunnut sitä niin.  Eikö mies juo ennen kuin tapasi hänet?  Ei?  OK.  Molemmat olivat raittiita.  Emme lainaa senttimetrejä artikkelin vuoksi.  Tämä on kotikäynti.  Ei turvallista työpaikkaa.  Ei kardaattia.  Ei ulkopuolista tapaamista, jossa nainen tarjosi palveluitaan.  Talossa, jossa peli ... tai peli ei ollut kesken, molemmat ovat nähneet jotain.  Epäilty kertoo.  Toinenkin.  Tämän uskotaan tapahtuneen ... naiselta puuttuu todisteita.  Tuomari uskoo uhria.  Talossa ei ole ollut turvallisuutta.  Ei kuvia.  Se on voinut olla tietoinen yksityinen valinta.  Pitäisikö meidän tehdä tämä eri tavalla?  Mielestäni yksityisen vastaanoton / vierailun pitäisi olla mahdollista laillisesti.  Siitä huolimatta ... se näkyy ... miehen tilanteesta ... tämä on johtanut traumaan (= oikeastaan molemmille ... luulen) ja surulliselle, jos et pysty puolustautumaan paremmin kuin mitä on sanottu. nainen ... nähdään tekijänä ... koska sinua ei uskota.  En voi arvioida tätä.  Viisi vuotta on pitkä aika.  Tilanne on uhrin uhka.  Siellä menee hauskaa.  Epäiltyjen ja uhrien lausunnot.  Aina ollut kiehtova televisiosarjoissa.  Lyhyesti sanottuna ... nainen ei jatkanut lausuntoaan.  Mies ... loukkaantuneena ja traumaattisena ... tarvitsee toipumista.  Kysymykseni on ... miten aiotte päästä tämän yli ja pitäisikö sinun olla varovainen ensi kerralla?  Escort oli aina läsnä eikä sen pitäisi kadota ... Luulisin.  Mutta se, että se tekee jotain uhrille ... voi jättää sinulle valtavan haavan.  Puhuminen auttaa sellaisen henkilön kanssa, johon luotat.  Nainen voi tarvita apua.  En tiedä tämän lähes kohtalokkaan tapahtuman tilannetta.
Nidw#
Reply


Messages In This Thread
RE: Other 18+/21+ (Different and specific) - by Zelter - 05-01-2021, 08:38 PM

Forum Jump: