The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined variable $usersbrowsing - Line: 92 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.1.11 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 92 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contacts - Backup - Important (private) data
#1
[Image: 0009911555888895557777.jpeg]


When creating your account with iOS: the first time you create a new account with your first email address, you will notice afterwards that you are asked for this one email address.  This may be the case when you create one or more email addresses.  You can do this for privacy reasons.  - - - Unable to Update Apps at iTunes or App Store: After updating some Apps, you will be unable to update the rest.  You will be asked for the first email address and, if applicable, your mobile phone number since your first registration.  If you are no longer in possession of these two data, you will have to remove an App and install it again under the new email address.  - - - On full reset when deleting data: when doing a full reset where all your data is deleted, you should now be able to update all updates in one go from the new (registered) email address.  Make a backup of all data beforehand.  Caution: do not just delete an App containing your important documents as they will be deleted as well.  Go to “Files” and then click on it.  Click on the “Browse” icon below and then on the three dots at the top right.  At “Edit” toggle the switch to the right.  Then look for the folder with your documents at eg “Title App Editor” and click again on the three dots at the top right.  At “Date” you will see the most recent files in this folder.  Then select “Select” and mark all files.  Click on the icon “Folder with arrow up” at the bottom left.  Then make a copy of your files to another folder you have created.  This way you can remove the App afterwards and possibly restore these files under the new installation.  Your files will be preserved.  - - - Support in case of problems: in most cases you can decide not to contact Support of the provider.  Then follow the steps as described above.  - - - Verification on update: However this issue was caused (or whether this was done intentionally by the developer), it remains unclear to you as a user.  Avoid intruders on the Internet and so-called modified web pages if you encountered malicious programs.  Standard Cookies are required for login and for a website to function properly.  However, you should decide to read the Cookie Policy again carefully and disable most functions in order not to be tracked by third parties.  - - - Information via an - external - location: in order to nevertheless request information (websites with Cookies), you will in such a case have to consult a computer in, for example, internet cafes or other computers other than your own devices.  Never use your private email address for registration on websites and create another one for eg your business.  - - - Private data: never use your own private contact details in your messages and meet elsewhere than your own home area.  See also more at Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup screen with details: if you are shown a (privacy) policy in your account via a window, this has to do with tracking your actions.  This is common with the internet.  Read the content and go back to where you left off.

Bij het aanmaken van uw account bij iOS: de eerste keer dat u een nieuw account aanmaakt met ook uw eerste emailadres, zult u naderhand merken dat u gevraagd wordt naar dit ene emailadres. Dit kan het geval zijn wanneer u nog één of meerdere emailadressen aanmaakt. U kunt dit doen uit privacy overweging. - - - Bij het niet kunnen bijwerken van Apps bij iTunes of App Store: na het bijwerken van een aantal Apps, wordt het u onmogelijk gemaakt de rest bij te werken. U wordt gevraagd naar het eerste emailadres en tevens, indien van toepassing, uw mobiel telefoonnummer sinds uw eerste registratie. Bent u niet meer in bezit van deze beide gegevens, dan zult u een App moeten verwijderen en deze opnieuw installeren onder het nieuwe emailadres. - - - Bij volledig reset bij data verwijderen: bij een volledig reset waarbij al uw data wordt gewist, moet het u nu mogelijk zijn gemaakt in één keer alle updates bij te werken vanaf het nieuwe (geregistreerde) emailadres. Maak van te voren een backup van alle data. Pas op: verwijder niet zomaar een App met uw belangrijke documenten omdat deze eveneens verwijderd zullen worden. Ga naar “Bestanden” en klik vervolgens deze aan. Klik dan op onderstaand icoontje “Browse” en vervolgens op de drie stippels rechtsboven. Bij “Edit” schakelt u de schakelaar naar rechts. Zoek dan naar de map met uw documenten bij bijv. “Titel App Editor” en klikt u opnieuw op de drie stippels rechtsboven. Bij “Datum” ziet u de meest recente bestanden in deze map. Selecteer vervolgens “Selecteren” en markeer alle bestanden. Links beneden bij het icoontje “Map met pijltje omhoog” klikt u aan. Maak dan een kopie van uw bestanden naar een andere map die u hebt aangemaakt. Zo kunt u de App achteraf verwijderen en deze bestanden eventueel terugzetten onder de nieuwe installatie. Uw bestanden blijven behouden. - - - Support bij problemen: in de meeste gevallen kunt u besluiten geen kontakt te willen hebben met Support van de aanbieder. Volg dan de stappen zoals hierboven is beschreven. - - - Verificatie bij bijwerken: hoe dit probleem ook is veroorzaakt (of dat dit bewust door de ontwikkelaar is gedaan), blijft voor u als gebruiker onduidelijk. Vermijd indringers op het internet en zogenoemde gemodificeerde webpagina’s indien u te maken kreeg met kwaadwillende programma’s. Standaard Cookies zijn nodig om in te loggen en dat een website naar behoren werkt. Toch moet u besluiten het Cookiebeleid nogeens aandachtig te lezen en de meeste functies uit te schakelen om door derden niet gevolgd te worden. - - - Informatie via een - externe - locatie: om toch informatie op te vragen (websites met Cookies), zult u in zo’n geval een computer moeten raadplegen in bijv. internetcafé’s of andere computers elders dan uw eigen apparaten. Gebruik nimmer uw privé-emailadres voor registratie op websites en maak een ander aan voor bijv. uw zaken. - - - Privédata: gebruik ook nooit uw eigen privé-kontaktgegevens in uw berichten en spreek af elders dan uw eigen woonomgeving. Zie ook meer bij Discotheque - Bowling - Meetings. Popup-scherm met details: wordt u in uw account een (privacy)beleid via een venster getoond, dan heeft dit te maken met het volgen van uw handelingen. Dit is gebruikelijk met internet. Lees de inhoud en ga terug naar waar u bent gebleven.

Beim Anlegen Ihres Kontos mit iOS: Wenn Sie das erste Mal ein neues Konto mit Ihrer ersten E-Mail-Adresse erstellen, werden Sie im Nachhinein feststellen, dass Sie nach dieser einen E-Mail-Adresse gefragt werden.  Dies kann der Fall sein, wenn Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen erstellen.  Sie können dies aus Datenschutzgründen tun.  - - - Apps im iTunes oder App Store können nicht aktualisiert werden: Nach dem Aktualisieren einiger Apps können Sie den Rest nicht aktualisieren.  Sie werden nach der ersten E-Mail-Adresse und ggf. Ihrer Handynummer seit Ihrer ersten Registrierung gefragt.  Liegen Ihnen diese beiden Angaben nicht mehr vor, müssen Sie eine App entfernen und unter der neuen E-Mail-Adresse erneut installieren.  - - - Beim vollständigen Zurücksetzen beim Löschen von Daten: Bei einem vollständigen Zurücksetzen, bei dem alle Ihre Daten gelöscht werden, sollten Sie jetzt alle Updates auf einmal von der neuen (registrierten) E-Mail-Adresse aus aktualisieren können.  Machen Sie vorher ein Backup aller Daten.  Achtung: Löschen Sie nicht nur eine App, die Ihre wichtigen Dokumente enthält, da diese auch gelöscht werden.  Gehen Sie zu „Dateien“ und klicken Sie darauf.  Klicken Sie unten auf das „Durchsuchen“-Symbol und dann oben rechts auf die drei Punkte.  Bei „Bearbeiten“ schieben Sie den Schalter nach rechts.  Suchen Sie dann den Ordner mit Ihren Dokumenten zB bei „Titel App Editor“ und klicken Sie erneut auf die drei Punkte oben rechts.  Unter „Datum“ sehen Sie die aktuellsten Dateien in diesem Ordner.  Wählen Sie dann „Auswählen“ und markieren Sie alle Dateien.  Klicken Sie unten links auf das Symbol „Ordner mit Pfeil nach oben“.  Erstellen Sie dann eine Kopie Ihrer Dateien in einem anderen von Ihnen erstellten Ordner.  Auf diese Weise können Sie die App nachträglich entfernen und diese Dateien ggf. unter der Neuinstallation wiederherstellen.  Ihre Dateien bleiben erhalten.  - - - Support bei Problemen: In den meisten Fällen können Sie sich entscheiden, den Support des Anbieters nicht zu kontaktieren.  Folgen Sie dann den oben beschriebenen Schritten.  - - - Überprüfung bei Update: Wie auch immer dieses Problem verursacht wurde (oder ob dies vom Entwickler absichtlich gemacht wurde), bleibt für Sie als Benutzer unklar.  Vermeiden Sie Eindringlinge im Internet und sogenannte modifizierte Webseiten, wenn Sie auf Schadprogramme gestoßen sind.  Standard-Cookies sind für die Anmeldung und für die ordnungsgemäße Funktion einer Website erforderlich.  Sie sollten sich jedoch entscheiden, die Cookie-Richtlinie noch einmal sorgfältig durchzulesen und die meisten Funktionen zu deaktivieren, um nicht von Dritten verfolgt zu werden.  - - - Informationen über einen - externen - Ort: Um dennoch Informationen anzufordern (Websites mit Cookies), müssen Sie in einem solchen Fall einen Computer in zB Internetcafes oder andere Computer als Ihre eigenen Geräte konsultieren.  Verwenden Sie niemals Ihre private E-Mail-Adresse für die Registrierung auf Websites und erstellen Sie eine andere für zB Ihr Unternehmen.  - - - Private Daten: Verwenden Sie niemals Ihre eigenen privaten Kontaktdaten in Ihren Nachrichten und treffen Sie sich außerhalb Ihres eigenen Heimatbereichs.  Siehe auch mehr unter Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup-Bildschirm mit Details: Wenn Ihnen über ein Fenster in Ihrem Konto eine (Datenschutz-)Richtlinie angezeigt wird, hat dies mit der Verfolgung Ihrer Aktionen zu tun.  Dies ist im Internet üblich.  Lesen Sie den Inhalt und kehren Sie dorthin zurück, wo Sie aufgehört haben.

Ao criar sua conta com iOS: a primeira vez que criar uma nova conta com seu primeiro endereço de e-mail, você notará depois que esse endereço de e-mail será solicitado.  Esse pode ser o caso quando você cria um ou mais endereços de e-mail.  Você pode fazer isso por motivos de privacidade.  - - - Não é possível atualizar aplicativos no iTunes ou App Store: Depois de atualizar alguns aplicativos, você não poderá atualizar o resto.  Ser-lhe-á pedido o primeiro endereço de email e, se aplicável, o seu número de telemóvel desde o primeiro registo.  Se você não tiver mais esses dois detalhes, terá que remover um aplicativo e instalá-lo novamente com o novo endereço de e-mail.  - - - Na reinicialização completa ao excluir dados: ao fazer uma reinicialização completa onde todos os seus dados são excluídos, agora você deve ser capaz de atualizar todas as atualizações de uma vez a partir do novo endereço de e-mail (registrado).  Faça um backup de todos os dados com antecedência.  Cuidado: não exclua apenas um aplicativo que contém seus documentos importantes, pois eles também serão excluídos.  Vá em “Arquivos” e clique nele.  Clique no ícone “Navegar” abaixo e depois nos três pontos no canto superior direito.  Em "Editar", alterne o botão para a direita.  Em seguida, procure a pasta com seus documentos, por exemplo, “Editor do aplicativo de títulos” e clique novamente nos três pontos no canto superior direito.  Em “Data” você verá os arquivos mais recentes nesta pasta.  Em seguida, selecione “Selecionar” e marque todos os arquivos.  Clique no ícone “Pasta com seta para cima” no canto inferior esquerdo.  Em seguida, faça uma cópia de seus arquivos para outra pasta que você criou.  Dessa forma, você pode remover o aplicativo posteriormente e possivelmente restaurar esses arquivos na nova instalação.  Seus arquivos serão preservados.  - - - Suporte em caso de problemas: na maioria dos casos, você pode decidir não contatar o Suporte do provedor.  Em seguida, siga as etapas descritas acima.  - - - Verificação na atualização: No entanto, esse problema foi causado (ou se isso foi feito intencionalmente pelo desenvolvedor), ainda não está claro para você como usuário.  Evite intrusos na Internet e as chamadas páginas da Web modificadas, caso encontre programas maliciosos.  Cookies padrão são necessários para fazer o login e para um site funcionar corretamente.  No entanto, você deve decidir ler a Política de Cookies novamente com atenção e desabilitar a maioria das funções para não ser rastreado por terceiros.  - - - Informações através de um local - externo -: para, no entanto, solicitar informações (sites com Cookies), você deverá, nesse caso, consultar um computador em, por exemplo, cybercafés ou outros computadores que não sejam seus próprios dispositivos.  Nunca use seu endereço de e-mail privado para registro em sites e crie outro para, por exemplo, seu negócio.  - - - Dados privados: nunca use os seus próprios dados privados de contacto nas suas mensagens e reúna-se noutro local que não seja a sua casa.  Veja também mais em Discotheque - Bowling - Meetings.  Tela pop-up com detalhes: se você vê uma política de (privacidade) por meio de uma janela em sua conta, isso tem a ver com o rastreamento de suas ações.  Isso é comum na Internet.  Leia o conteúdo e volte para onde você parou.

Al crear su cuenta con iOS: la primera vez que crea una nueva cuenta con su primera dirección de correo electrónico, luego notará que se le solicita esta única dirección de correo electrónico.  Este puede ser el caso cuando crea una o más direcciones de correo electrónico.  Puede hacer esto por motivos de privacidad.  - - - No se pueden actualizar aplicaciones en iTunes o App Store: después de actualizar algunas aplicaciones, no podrá actualizar el resto.  Se le pedirá la primera dirección de correo electrónico y, si corresponde, su número de teléfono móvil desde su primer registro.  Si ya no tiene estos dos detalles, tendrá que eliminar una aplicación e instalarla nuevamente con la nueva dirección de correo electrónico.  - - - En reinicio completo al eliminar datos: al hacer un reinicio completo en el que se eliminan todos sus datos, ahora debería poder actualizar todas las actualizaciones de una vez desde la nueva dirección de correo electrónico (registrada).  Realice una copia de seguridad de todos los datos de antemano.  Precaución: no se limite a eliminar una aplicación que contenga sus documentos importantes, ya que también se eliminarán.  Vaya a "Archivos" y luego haga clic en él.  Haga clic en el icono "Examinar" a continuación y luego en los tres puntos en la parte superior derecha.  En "Editar", mueva el interruptor a la derecha.  Luego busque la carpeta con sus documentos en, por ejemplo, "Editor de aplicaciones de título" y haga clic nuevamente en los tres puntos en la parte superior derecha.  En "Fecha", verá los archivos más recientes en esta carpeta.  Luego seleccione "Seleccionar" y marque todos los archivos.  Haga clic en el icono "Carpeta con flecha hacia arriba" en la parte inferior izquierda.  Luego haga una copia de sus archivos en otra carpeta que haya creado.  De esta manera, puede eliminar la aplicación posteriormente y posiblemente restaurar estos archivos con la nueva instalación.  Sus archivos se conservarán.  - - - Soporte en caso de problemas: en la mayoría de los casos, puede decidir no ponerse en contacto con el Soporte del proveedor.  Luego siga los pasos descritos anteriormente.  - - - Verificación en la actualización: Sin embargo, este problema fue causado (o si el desarrollador lo hizo intencionalmente), no está claro para usted como usuario.  Evite los intrusos en Internet y las llamadas páginas web modificadas si encuentra programas maliciosos.  Las cookies estándar son necesarias para iniciar sesión y para que un sitio web funcione correctamente.  Sin embargo, debe decidir leer la Política de cookies nuevamente con atención y deshabilitar la mayoría de las funciones para no ser rastreado por terceros.  - - - Información a través de una ubicación - externa -: para, no obstante, solicitar información (sitios web con cookies), en tal caso deberá consultar una computadora en, por ejemplo, cibercafés u otras computadoras que no sean sus propios dispositivos.  Nunca use su dirección de correo electrónico privada para registrarse en sitios web y cree otra para, por ejemplo, su empresa.  - - - Datos privados: nunca use sus propios datos de contacto privados en sus mensajes y reúnase en otro lugar que no sea su propia área de residencia.  Vea también más en Discotheque - Bowling - Meetings.  Pantalla emergente con detalles: si se le muestra una política (de privacidad) a través de una ventana en su cuenta, esto tiene que ver con el seguimiento de sus acciones.  Esto es común en Internet.  Lea el contenido y vuelva a donde lo dejó.

Lors de la création de votre compte avec iOS : la première fois que vous créez un nouveau compte avec votre première adresse e-mail, vous remarquerez par la suite que cette seule adresse e-mail vous est demandée.  Cela peut être le cas lorsque vous créez une ou plusieurs adresses e-mail.  Vous pouvez le faire pour des raisons de confidentialité.  - - - Impossible de mettre à jour les applications sur iTunes ou l'App Store : après la mise à jour de certaines applications, vous ne pourrez pas mettre à jour le reste.  Il vous sera demandé la première adresse e-mail et, le cas échéant, votre numéro de téléphone portable depuis votre première inscription.  Si vous n'avez plus ces deux informations, vous devrez supprimer une application et la réinstaller sous la nouvelle adresse e-mail.  - - - Lors d'une réinitialisation complète lors de la suppression de données : lors d'une réinitialisation complète où toutes vos données sont supprimées, vous devriez maintenant pouvoir mettre à jour toutes les mises à jour en une seule fois à partir de la nouvelle adresse e-mail (enregistrée).  Faites une sauvegarde de toutes les données au préalable.  Attention : ne supprimez pas simplement une application contenant vos documents importants car ils seront également supprimés.  Allez dans "Fichiers" puis cliquez dessus.  Cliquez sur l'icône « Parcourir » ci-dessous puis sur les trois points en haut à droite.  À « Modifier », basculez le commutateur vers la droite.  Recherchez ensuite le dossier contenant vos documents dans, par exemple, « Title App Editor » et cliquez à nouveau sur les trois points en haut à droite.  À « Date », vous verrez les fichiers les plus récents dans ce dossier.  Sélectionnez ensuite « Sélectionner » et marquez tous les fichiers.  Cliquez sur l'icône « Dossier avec flèche vers le haut » en bas à gauche.  Faites ensuite une copie de vos fichiers dans un autre dossier que vous avez créé.  De cette façon, vous pouvez supprimer l'application par la suite et éventuellement restaurer ces fichiers sous la nouvelle installation.  Vos fichiers seront conservés.  - - - Support en cas de problème : dans la plupart des cas, vous pouvez décider de ne pas contacter le Support du fournisseur.  Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessus.  - - - Vérification lors de la mise à jour : quelle que soit la cause de ce problème (ou si cela a été fait intentionnellement par le développeur), cela reste flou pour vous en tant qu'utilisateur.  Évitez les intrus sur Internet et les pages Web dites modifiées si vous rencontrez des programmes malveillants.  Les cookies standard sont nécessaires pour la connexion et pour qu'un site Web fonctionne correctement.  Cependant, vous devez décider de relire attentivement la politique relative aux cookies et de désactiver la plupart des fonctions afin de ne pas être suivi par des tiers.  - - - Informations via un emplacement - externe - : pour néanmoins demander des informations (sites Internet avec Cookies), vous devrez dans ce cas consulter un ordinateur dans, par exemple, des cybercafés ou d'autres ordinateurs autres que vos propres appareils.  N'utilisez jamais votre adresse e-mail privée pour vous inscrire sur des sites Web et créez-en une autre pour, par exemple, votre entreprise.  - - - Données privées : n'utilisez jamais vos propres coordonnées privées dans vos messages et rendez-vous ailleurs que dans votre région d'origine.  Voir aussi plus à Discotheque - Bowling - Meetings.  Écran contextuel avec détails : si une politique (de confidentialité) vous est présentée via une fenêtre de votre compte, cela concerne le suivi de vos actions.  C'est commun avec Internet.  Lisez le contenu et revenez là où vous vous étiez arrêté.

Quando crei il tuo account con iOS: la prima volta che crei un nuovo account con il tuo primo indirizzo e-mail, noterai in seguito che ti viene richiesto questo indirizzo e-mail.  Questo può essere il caso quando crei uno o più indirizzi email.  Puoi farlo per motivi di privacy.  - - - Impossibile aggiornare le app su iTunes o App Store: dopo aver aggiornato alcune app, non sarà possibile aggiornare le altre.  Ti verrà chiesto il primo indirizzo email e, se applicabile, il tuo numero di cellulare dalla tua prima registrazione.  Se non disponi più di questi due dettagli, dovrai rimuovere un'app e installarla di nuovo con il nuovo indirizzo email.  - - - Al ripristino completo durante l'eliminazione dei dati: quando si esegue un ripristino completo in cui tutti i dati vengono eliminati, ora dovresti essere in grado di aggiornare tutti gli aggiornamenti in una volta sola dal nuovo indirizzo e-mail (registrato).  Effettuare preventivamente un backup di tutti i dati.  Attenzione: non eliminare solo un'app contenente i tuoi documenti importanti, poiché verranno eliminati anche loro.  Vai su "File" e quindi fai clic su di esso.  Clicca sull'icona “Sfoglia” in basso e poi sui tre puntini in alto a destra.  In "Modifica" sposta l'interruttore a destra.  Quindi cerca la cartella con i tuoi documenti ad es. “Title App Editor” e clicca nuovamente sui tre puntini in alto a destra.  In "Data" vedrai i file più recenti in questa cartella.  Quindi selezionare "Seleziona" e contrassegnare tutti i file.  Fare clic sull'icona "Cartella con freccia su" in basso a sinistra.  Quindi fai una copia dei tuoi file in un'altra cartella che hai creato.  In questo modo potrai successivamente rimuovere l'App ed eventualmente ripristinare questi file con la nuova installazione.  I tuoi file saranno conservati.  - - - Assistenza in caso di problemi: nella maggior parte dei casi si può decidere di non contattare l'Assistenza del provider.  Quindi seguire i passaggi come descritto sopra.  - - - Verifica all'aggiornamento: comunque sia stato causato questo problema (o se è stato fatto intenzionalmente dallo sviluppatore), non è chiaro per te come utente.  Evita gli intrusi su Internet e le cosiddette pagine web modificate se incontri programmi dannosi.  I cookie standard sono necessari per il login e per il corretto funzionamento di un sito web.  Tuttavia, ti consigliamo di rileggere attentamente la Cookie Policy e disabilitare la maggior parte delle funzioni per non essere tracciato da terzi.  - - - Informazioni tramite una posizione - esterna: per richiedere comunque informazioni (siti Web con Cookie), in tal caso dovrai consultare un computer, ad esempio, in un Internet café o altri computer diversi dai tuoi dispositivi.  Non utilizzare mai il tuo indirizzo e-mail privato per la registrazione su siti Web e crearne un altro ad esempio per la tua attività.  - - - Dati privati: non utilizzare mai i tuoi dettagli di contatto privati nei tuoi messaggi e incontrati altrove rispetto alla tua area di residenza.  Vedi anche di più su Discotheque - Bowling - Meetings.  Schermata popup con i dettagli: se ti viene mostrata una politica (privacy) tramite una finestra nel tuo account, questo ha a che fare con il monitoraggio delle tue azioni.  Questo è comune con Internet.  Leggi il contenuto e torna da dove avevi interrotto.

Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας με iOS: την πρώτη φορά που δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό με την πρώτη σας διεύθυνση email, θα παρατηρήσετε στη συνέχεια ότι σας ζητείται αυτή η μία διεύθυνση email.  Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν δημιουργείτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις email.  Μπορείτε να το κάνετε αυτό για λόγους απορρήτου.  - - - Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση εφαρμογών στο iTunes ή το App Store: Μετά την ενημέρωση ορισμένων εφαρμογών, δεν θα μπορείτε να ενημερώσετε τις υπόλοιπες.  Θα σας ζητηθεί η πρώτη διεύθυνση email και, εάν υπάρχει, ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου από την πρώτη εγγραφή σας.  Εάν δεν έχετε πλέον αυτά τα δύο στοιχεία, θα πρέπει να αφαιρέσετε μια εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά στη νέα διεύθυνση email.  - - - Κατά την πλήρη επαναφορά κατά τη διαγραφή δεδομένων: όταν κάνετε πλήρη επαναφορά όπου διαγράφονται όλα τα δεδομένα σας, θα πρέπει πλέον να μπορείτε να ενημερώσετε όλες τις ενημερώσεις με μία κίνηση από τη νέα (καταχωρισμένη) διεύθυνση email.  Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων εκ των προτέρων.  Προσοχή: μην διαγράψετε απλώς μια εφαρμογή που περιέχει σημαντικά έγγραφά σας, καθώς θα διαγραφούν επίσης.  Μεταβείτε στα "Αρχεία" και μετά κάντε κλικ σε αυτό.  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» παρακάτω και μετά στις τρεις τελείες πάνω δεξιά.  Στο "Επεξεργασία" αλλάξτε το διακόπτη προς τα δεξιά.  Στη συνέχεια, αναζητήστε το φάκελο με τα έγγραφά σας στο π.χ. «Title App Editor» και κάντε ξανά κλικ στις τρεις τελείες επάνω δεξιά.  Στο "Date" θα δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία σε αυτόν τον φάκελο.  Στη συνέχεια, επιλέξτε "Επιλογή" και σημειώστε όλα τα αρχεία.  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Φάκελος με βέλος προς τα πάνω» κάτω αριστερά.  Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα αντίγραφο των αρχείων σας σε έναν άλλο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.  Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε την εφαρμογή στη συνέχεια και πιθανώς να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στη νέα εγκατάσταση.  Τα αρχεία σας θα διατηρηθούν.  - - - Υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων: στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να αποφασίσετε να μην επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη του παρόχου.  Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.  - - - Επαλήθευση κατά την ενημέρωση: Ωστόσο, αυτό το ζήτημα προκλήθηκε (ή εάν αυτό έγινε σκόπιμα από τον προγραμματιστή), παραμένει ασαφές για εσάς ως χρήστη.  Αποφύγετε τους εισβολείς στο Διαδίκτυο και τις λεγόμενες τροποποιημένες ιστοσελίδες εάν συναντήσετε κακόβουλα προγράμματα.  Απαιτούνται τυπικά cookies για τη σύνδεση και για τη σωστή λειτουργία ενός ιστότοπου.  Ωστόσο, θα πρέπει να αποφασίσετε να διαβάσετε ξανά προσεκτικά την Πολιτική Cookies και να απενεργοποιήσετε τις περισσότερες λειτουργίες για να μην παρακολουθείτε από τρίτα μέρη.  - - - Πληροφορίες μέσω μιας - εξωτερικής - τοποθεσίας: για να ζητήσετε ωστόσο πληροφορίες (ιστοσελίδες με Cookies), σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν υπολογιστή, για παράδειγμα, σε διαδικτυακά καφέ ή άλλους υπολογιστές εκτός από τις δικές σας συσκευές.  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ιδιωτική σας διεύθυνση email για εγγραφή σε ιστότοπους και δημιουργήστε άλλη για π.χ. την επιχείρησή σας.  - - - Ιδιωτικά δεδομένα: μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας στα μηνύματά σας και συναντηθείτε αλλού εκτός από την περιοχή του σπιτιού σας.  Δείτε επίσης περισσότερα στο Discotheque - Bowling - Meetings.  Αναδυόμενη οθόνη με λεπτομέρειες: εάν εμφανίζεται μια πολιτική (απόρρητο) μέσω ενός παραθύρου στον λογαριασμό σας, αυτό έχει να κάνει με την παρακολούθηση των ενεργειών σας.  Αυτό είναι κοινό με το Διαδίκτυο.  Διαβάστε το περιεχόμενο και επιστρέψτε στο σημείο που σταματήσατε.
PublPostGen
Reply


Messages In This Thread
Contacts - Backup - Important (private) data - by Publto - 12-12-2021, 12:25 PM

Forum Jump: