Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Economics - Trade
#1
[Image: Home7001.jpg]


A subject about economic developments in a country: a possible prediction or indication of the future in trade. Which strategies are used to achieve their goal? Industries and partnership. A computer model that (probably) reflects this vision of the future and the rumors that are going on. - - - View an item. A video that informs you about entrepreneurship, markets and figures.

Een onderwerp over economische ontwikkelingen in een land: een mogelijke voorspelling of indicatie van de toekomst in de handel. Welke strategiëen gebruikt men voor het bereiken van zijn doel? De industriën en partnerschap. Een computermodel dat (waarschijnlijk) dit toekomstbeeld weergeeft en de geruchten die gaande zijn. - - - Bekijk een item. Een video die u informeert over ondernemerschap, markten en cijfers.

Ein Thema über die wirtschaftliche Entwicklung in einem Land: eine mögliche Vorhersage oder ein Hinweis auf die Zukunft des Handels. Mit welchen Strategien wird das Ziel erreicht? Branchen und Partnerschaft. Ein Computermodell, das (wahrscheinlich) diese Zukunftsvision und die aktuellen Gerüchte widerspiegelt. - - - Artikel anzeigen. Ein Video, das Sie über Unternehmertum, Märkte und Zahlen informiert.

Um assunto sobre a evolução econômica de um país: uma possível previsão ou indicação do futuro do comércio. Quais estratégias são usadas para atingir seu objetivo? Indústrias e parceria. Um modelo de computador que (provavelmente) reflete essa visão do futuro e os rumores que estão acontecendo. - - - Ver um item. Um vídeo que informa sobre empreendedorismo, mercados e números.

Un tema sobre la evolución económica en un país: una posible predicción o indicación del futuro del comercio. ¿Qué estrategias se utilizan para lograr su objetivo? Industrias y asociación. Un modelo de computadora que (probablemente) refleja esta visión del futuro y los rumores que están sucediendo. - - - Ver un elemento. Un video que le informa sobre emprendimiento, mercados y cifras.

Un sujet sur l'évolution économique d'un pays: une prédiction ou une indication possible de l'avenir du commerce. Quelles stratégies sont utilisées pour atteindre leur objectif? Industries et partenariat. Un modèle informatique qui reflète (probablement) cette vision de l'avenir et les rumeurs qui se poursuivent. - - - Afficher un élément. Une vidéo qui vous informe sur l'entrepreneuriat, les marchés et les chiffres.

Un argomento sugli sviluppi economici in un paese: una possibile previsione o indicazione del futuro nel commercio. Quali strategie vengono utilizzate per raggiungere il loro obiettivo? Settori e partnership. Un modello informatico che (probabilmente) riflette questa visione del futuro e le voci che stanno succedendo. - - - Visualizza un elemento. Un video che ti informa su imprenditorialità, mercati e cifre.

Ένα θέμα σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις σε μια χώρα: πιθανή πρόβλεψη ή ένδειξη του μέλλοντος στο εμπόριο. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου τους; Βιομηχανίες και εταιρική σχέση. Ένα μοντέλο υπολογιστή που (πιθανώς) αντικατοπτρίζει αυτό το όραμα για το μέλλον και τις φήμες που συμβαίνουν. - - - Προβολή ενός αντικειμένου. Ένα βίντεο που σας ενημερώνει για την επιχειρηματικότητα, τις αγορές και τους αριθμούς.

Temat na temat rozwoju gospodarczego w kraju: możliwe przewidywanie lub wskazanie przyszłości handlu. Jakie strategie są wykorzystywane do osiągnięcia celu? Branże i partnerstwo. Model komputerowy, który (prawdopodobnie) odzwierciedla tę wizję przyszłości i plotek. - - - Wyświetl przedmiot. Film informujący o przedsiębiorczości, rynkach i liczbach.

Тема за икономическите развития в дадена страна: възможно прогнозиране или индикация за бъдещето в търговията. Кои стратегии се използват за постигане на целта им? Индустрии и партньорство. Компютърен модел, който (вероятно) отразява тази визия за бъдещето и слуховете, които продължават. - - - Преглед на елемент. Видеоклип, който ви информира за предприемачеството, пазарите и цифрите.

Tema o ekonomskim kretanjima u zemlji: moguće predviđanje ili naznaka budućnosti u trgovini. Koje se strategije koriste za postizanje njihovog cilja? Industrije i partnerstvo. Računalni model koji (vjerojatno) odražava tu viziju budućnosti i glasine koje se događaju. - - - Pregled predmeta. Videozapis koji vas informira o poduzetništvu, tržištima i brojkama.

Predmet o ekonomskim kretanjima u zemlji: moguće predviđanje ili naznaka budućnosti u trgovini. Koje se strategije koriste za postizanje njihovog cilja? Industrije i partnerstvo. Računalni model koji (vjerovatno) odražava ovu viziju budućnosti i glasine koje se događaju. - - - Pregled predmeta. Video koji vas informira o poduzetništvu, tržištima i brojkama.

Тема об экономических изменениях в стране: возможный прогноз или указание на будущее в торговле. Какие стратегии используются для достижения своей цели? Отрасли и партнерство. Компьютерная модель, которая (вероятно) отражает это видение будущего и слухи, которые продолжаются. - - - Посмотреть предмет. Видео, которое информирует вас о предпринимательстве, рынках и цифрах.

Tema apie ekonomikos pokyčius šalyje: galimas prekybos ateities numatymas ar nurodymas. Kokios strategijos yra naudojamos jų tikslui pasiekti? Pramonės ir partnerystė. Kompiuterinis modelis, kuris (tikriausiai) atspindi šią ateities viziją ir sklindančius gandus. - - - Peržiūrėti elementą. Vaizdo įrašas, kuriame informuojama apie verslumą, rinkas ir skaičius.

Temats par ekonomikas attīstību valstī: iespējamā nākotnes prognoze vai norāde uz tirdzniecību. Kuras stratēģijas tiek izmantotas mērķa sasniegšanai? Nozares un partnerība. Datoru modelis, kas (iespējams) atspoguļo šo nākotnes redzējumu un notiekošās baumas. - - - skatiet vienumu. Video, kas informē par uzņēmējdarbību, tirgiem un skaitļiem.

Тема про економічні події в країні: можливе передбачення або вказівка майбутнього в торгівлі. Які стратегії використовуються для досягнення своєї мети? Галузі та партнерство. Комп'ютерна модель, яка (ймовірно) відображає це бачення майбутнього та чутки, які тривають. - - - Перегляд предмета. Відео, яке інформує про підприємництво, ринки та цифри.

Тема за економски развој во една земја: можно предвидување или индикација за иднината во трговијата. Кои стратегии се користат за постигнување на нивната цел? Индустрии и партнерство. Компјутерски модел кој (веројатно) ја одразува оваа визија за иднината и гласините што се случуваат. - - - Погледнете ставка. Видео кое ве информира за претприемништво, пазари и бројки.

Тема о економским кретањима у земљи: могуће предвиђање или назнака будућности у трговини. Које стратегије се користе за постизање њиховог циља? Индустрије и партнерство. Компјутерски модел који (вероватно) одражава ову визију будућности и гласине које се дешавају. - - - Погледајте ставку. Видео који вас информише о предузетништву, тржиштима и бројкама.

Tárgy egy ország gazdasági fejleményeiről: a kereskedelem jövőjének lehetséges előrejelzése vagy jelzése. Mely stratégiákat használnak céljuk eléréséhez? Iparok és partnerség. Egy számítógépes modell, amely (valószínűleg) tükrözi a jövőképét és a folyamatban lévő pletykákat. - - - Elem megtekintése. Videó, amely tájékoztatja Önt a vállalkozói szellemről, a piacokról és a számokról.

Un subiect despre evoluțiile economice dintr-o țară: o posibilă predicție sau indicarea viitorului în comerț. Ce strategii sunt utilizate pentru a-și atinge obiectivul? Industrii și parteneriat. Un model de computer care (probabil) reflectă această viziune a viitorului și zvonurile care se petrec. - - - Vizualizați un articol. Un videoclip care vă informează despre antreprenoriat, piețe și cifre.

Téma o ekonomickém vývoji v zemi: možná predikce nebo náznak budoucnosti v obchodu. Které strategie se používají k dosažení jejich cíle? Odvětví a partnerství. Počítačový model, který (pravděpodobně) odráží tuto vizi budoucnosti a zvěsti, které se dějí. - - - Zobrazit položku. Video, které vás informuje o podnikání, trzích a číslech.

Téma o hospodárskom vývoji v krajine: možná predikcia alebo náznak budúcnosti v obchode. Ktoré stratégie sa používajú na dosiahnutie ich cieľa? Odvetvia a partnerstvo. Počítačový model, ktorý (pravdepodobne) odráža túto víziu budúcnosti a zvesti, ktoré sa dejú. - - - Zobraziť položku. Video, ktoré vás informuje o podnikaní, trhoch a číslach.

Zadeva o gospodarskem razvoju v državi: možna napoved ali napoved prihodnosti trgovine. Katere strategije se uporabljajo za dosego cilja? Industrije in partnerstvo. Računalniški model, ki (verjetno) predstavlja to vizijo prihodnosti in govorice, ki se dogajajo. - - - Ogled predmeta. Video, ki vas obvešča o podjetništvu, trgih in številkah.

Մի թեմա երկրում տնտեսական զարգացումների մասին. Առևտրի ոլորտում ապագայի հնարավոր կանխատեսում կամ ցուցում: Ո՞ր ռազմավարություններն են օգտագործվում իրենց նպատակին հասնելու համար: Արդյունաբերություն և գործընկերություն: Համակարգչային մոդել, որը (հավանաբար) արտացոլում է ապագայի այս տեսլականը և շարունակվող լուրերը: - - - Դիտեք տարր: Տեսանյութ, որը ձեզ տեղեկացնում է ձեռներեցության, շուկաների և թվերի մասին:

Efni um þróun efnahagsmála í landi: hugsanleg spá eða vísbending um framtíð viðskipta í viðskiptum. Hvaða aðferðir eru notaðar til að ná markmiði sínu? Atvinnugreinar og samstarf. Tölvulíkan sem (líklega) endurspeglar þessa framtíðarsýn og þær sögusagnir sem eru í gangi. - - - Skoða hlut. Myndband sem upplýsir þig um frumkvöðlastarf, markaði og tölur.

Ett ämne om ekonomisk utveckling i ett land: en möjlig förutsägelse eller indikation på framtiden i handeln. Vilka strategier används för att uppnå sitt mål? Branscher och partnerskap. En datormodell som (förmodligen) representerar denna vision om framtiden och de rykten som pågår. - - - Visa en artikel. En video som informerar dig om entreprenörskap, marknader och siffror.

Et tema om økonomisk utvikling i et land: en mulig forutsigelse eller indikasjon på fremtiden i handel. Hvilke strategier brukes for å oppnå målet deres? Industrier og partnerskap. En datamodell som (sannsynligvis) gjenspeiler denne fremtidsvisjonen og ryktene som pågår. - - - Vis et element. En video som informerer deg om entreprenørskap, markeder og tall.

Et emne om økonomisk udvikling i et land: en mulig forudsigelse eller indikation af fremtiden inden for handel. Hvilke strategier bruges for at nå deres mål? Industrier og partnerskab. En computermodel, der (sandsynligvis) afspejler denne fremtidssyn og de rygter, der foregår. - - - Se en vare. En video, der informerer dig om iværksætteri, markeder og tal.

Aihe maan taloudellisesta kehityksestä: mahdollinen ennuste tai merkki tulevaisuuden kaupasta. Mitä strategioita käytetään tavoitteensa saavuttamiseen? Toimialat ja kumppanuus. Tietokonemalli, joka (todennäköisesti) heijastaa tätä tulevaisuuden visiota ja jatkuvia huhuja. - - - Näytä kohde. Video, joka kertoo sinulle yrittäjyydestä, markkinoista ja lukuista.

一国经济发展的主题:对贸易未来的可能预测或指示。哪些策略用于实现其目标?行业和伙伴关系。一种计算机模型,该模型(可能)反映了对未来的看法以及正在发生的谣言。 ---查看项目。一段视频,向您介绍企业家精神,市场和人物。

国の経済発展に関する主題:貿易の将来の可能な予測または兆候。彼らの目標を達成するためにどの戦略が使用されていますか?産業とパートナーシップ。 (おそらく)この将来のビジョンと進行中の噂を反映したコンピューターモデル。 ---アイテムを表示します。起業家精神、市場、数字についてお知らせするビデオ。

한 국가의 경제 발전에 관한 주제 : 무역의 미래에 대한 가능한 예측 또는 표시. 목표를 달성하기 위해 어떤 전략이 사용됩니까? 산업 및 파트너십. 미래에 대한이 비전과 진행되고있는 소문을 반영하는 컴퓨터 모델입니다. ---항목을 봅니다. 기업가 정신, 시장 및 인물에 대해 알려주는 비디오.

Uji babagan babagan pangembangan ekonomi ing sawijining negara: ramalan utawa pratandha babagan masa depan ing perdagangan. Strategi apa sing digunakake kanggo nggayuh target? Industri lan kemitraan. Model komputer sing (bisa uga) nuduhake visi babagan iki lan gosip sing bakal ditindakake. - - - Ndeleng item. Video sing ngandhani babagan wirausaha, pasar lan tokoh.

ប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយ: ការព្យាករណ៍ដែលអាចកើតមានឬការបង្ហាញពីអនាគតនៃពាណិជ្ជកម្ម។ តើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ? ឧស្សាហកម្មនិងភាពជាដៃគូ។ គំរូកុំព្យួទ័រដែល (ប្រហែលជា) ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យនៃអនាគតនិងពាក្យចចាមអារាមដែលកំពុងកើតឡើង។ - - - មើលធាតុ។ វីដេអូដែលប្រាប់អ្នកអំពីភាពជាសហគ្រិនទីផ្សារនិងតួលេខ។

Subjek tentang perkembangan ekonomi di suatu negara: kemungkinan prediksi atau indikasi masa depan dalam perdagangan. Strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuannya? Industri dan kemitraan. Model komputer yang (mungkin) mencerminkan visi masa depan dan rumor yang sedang terjadi. - - - Lihat item. Video yang memberi tahu Anda tentang kewirausahaan, pasar, dan angka.

Subjek mengenai perkembangan ekonomi di negara: ramalan atau petunjuk kemungkinan masa depan dalam perdagangan. Strategi mana yang digunakan untuk mencapai matlamatnya? Industri dan perkongsian. Model komputer yang (mungkin) mencerminkan visi masa depan dan khabar angin yang sedang berlaku. - - - Lihat item. Video yang memberitahu anda mengenai keusahawanan, pasaran dan tokoh.

Isang paksa tungkol sa mga kaunlarang pang-ekonomiya sa isang bansa: isang posibleng hula o pagpapahiwatig ng hinaharap sa kalakalan. Aling mga diskarte ang ginagamit upang makamit ang kanilang layunin? Mga industriya at pakikipagtulungan. Ang isang modelo ng computer na (marahil) ay sumasalamin sa pananaw na ito sa hinaharap at mga alingawngaw na nangyayari. - - - Tingnan ang isang item. Isang video na nagpapaalam sa iyo tungkol sa entrepreneurship, merkado at figure.

หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศ: การทำนายหรือบ่งชี้ถึงอนาคตของการค้าขาย กลยุทธ์ใดที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อุตสาหกรรมและหุ้นส่วน แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ (อาจ) สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตและข่าวลือที่เกิดขึ้น - - - ดูรายการ วิดีโอที่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดและตัวเลข
PublPostGen
Reply


Forum Jump: