Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vacancies - Topics
#1
[Image: Wall77889978.jpg]


Hire someone for your family in the field of youth care: reading, babysitting, learning to play and communicate with each other, making practical use of your profession for which you have learned and making a choice from this educational offer. These books and programs are useful in the beginning. Later you can choose from a more extensive package. See which products meet your needs.

Iemand voor u gezin inhuren op het gebied van jeugdzorg: voorlezen, oppassen, leren spelen en communiceren met elkaar, uw beroep waarvoor u geleerd hebt praktisch benutten en een keuze maken uit dit educatief aanbod. Deze boeken en programma's zijn handig in het begin. Later kunt u kiezen uit een meer uitgebreid pakket. Zie welke producten aansluiten op uw wensen.

Stellen Sie jemanden für Ihre Familie im Bereich der Jugendbetreuung ein: Lesen, Babysitten, Spielen und Kommunizieren lernen, Ihren Beruf, für den Sie gelernt haben, praktisch nutzen und aus diesem Bildungsangebot eine Auswahl treffen. Diese Bücher und Programme sind am Anfang nützlich. Später können Sie aus einem umfangreicheren Paket wählen. Finden Sie heraus, welche Produkte Ihren Anforderungen entsprechen.

Contrate alguém para a sua família na área do cuidado juvenil: ler, ser babá, aprender a brincar e comunicar-se, fazer uso prático da profissão que aprendeu e fazer uma escolha a partir desta oferta educativa. Esses livros e programas são úteis no início. Mais tarde, você pode escolher um pacote mais extenso. Veja quais produtos atendem às suas necessidades.

Contrata a alguien para tu familia en el campo de la atención a los jóvenes: leer, cuidar niños, aprender a jugar y comunicarse, hacer un uso práctico de tu profesión para la que has aprendido y elegir entre esta oferta educativa. Estos libros y programas son útiles al principio. Posteriormente podrá elegir entre un paquete más extenso. Vea qué productos satisfacen sus necesidades.

Engagez quelqu'un pour votre famille dans le domaine de l'accueil de la jeunesse: lecture, baby-sitting, apprendre à jouer et à communiquer les uns avec les autres, faire un usage pratique de votre métier pour lequel vous avez appris et faire un choix parmi cette offre éducative. Ces livres et programmes sont utiles au début. Plus tard, vous pourrez choisir parmi un package plus complet. Découvrez quels produits répondent à vos besoins.

Assumi qualcuno per la tua famiglia nel campo dell'assistenza ai giovani: leggere, fare da babysitter, imparare a giocare e comunicare tra loro, fare un uso pratico della tua professione per la quale hai imparato e fare una scelta da questa offerta educativa. Questi libri e programmi sono utili all'inizio. Successivamente puoi scegliere da un pacchetto più ampio. Scopri quali prodotti soddisfano le tue esigenze.

Προσλάβετε κάποιον για την οικογένειά σας στον τομέα της φροντίδας των νέων: ανάγνωση, φύλαξη παιδιών, εκμάθηση παιχνιδιού και επικοινωνία μεταξύ τους, πρακτική χρήση του επαγγέλματός σας για το οποίο έχετε μάθει και επιλογή από αυτήν την εκπαιδευτική προσφορά. Αυτά τα βιβλία και προγράμματα είναι χρήσιμα στην αρχή. Αργότερα μπορείτε να επιλέξετε από ένα πιο εκτεταμένο πακέτο. Δείτε ποια προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Zatrudnij kogoś dla swojej rodziny w zakresie opieki nad młodzieżą: czytania, opieki nad dziećmi, nauki zabawy i komunikacji między sobą, praktycznego wykorzystania zawodu, do którego się nauczyłeś i dokonywania wyboru z tej oferty edukacyjnej. Te książki i programy są przydatne na początku. Później możesz wybrać z bardziej rozbudowanego pakietu. Zobacz, które produkty odpowiadają Twoim potrzebom.

Наемете някой за вашето семейство в областта на грижата за младежта: четене, гледане на деца, учене да играете и да общувате помежду си, като използвате на практика вашата професия, за която сте се научили, и правите избор от това образователно предложение. Тези книги и програми са полезни в началото. По-късно можете да избирате от по-обширен пакет. Вижте кои продукти отговарят на вашите нужди.

Angažirajte nekoga za svoju obitelj na polju brige za mlade: čitanje, čuvanje djece, učenje igranja i međusobne komunikacije, praktična upotreba vaše profesije za koju ste naučili i odabir iz ove obrazovne ponude. Te su knjige i programi korisni u početku. Kasnije možete birati iz opsežnijeg paketa. Pogledajte koji proizvodi odgovaraju vašim potrebama.

Angažirajte nekoga za svoju porodicu na polju brige o mladima: čitanja, čuvanja djece, učenja igranja i međusobne komunikacije, praktične upotrebe vaše profesije za koju ste naučili i odabirajući ovu obrazovnu ponudu. Ove knjige i programi korisni su na početku. Kasnije možete izabrati opsežniji paket. Pogledajte koji proizvodi odgovaraju vašim potrebama.

Наймите кого-нибудь для своей семьи в сфере заботы о молодежи: чтение, присмотр за детьми, обучение игре и общение друг с другом, практическое использование своей профессии, которой вы научились, и выбор из этого образовательного предложения. Эти книги и программы пригодятся вначале. Позже вы сможете выбрать из более обширного пакета. Посмотрите, какие продукты соответствуют вашим потребностям.

Pasamdykite ką nors savo šeimos jaunimo priežiūros srityje: skaitykite, auklėkite vaikus, mokykitės žaisti ir bendrauti tarpusavyje, praktiškai naudokite savo profesiją, kurios išmokote, ir rinkitės iš šio švietimo pasiūlymo. Šios knygos ir programos yra naudingos pradžioje. Vėliau galite rinktis iš platesnio paketo. Sužinokite, kurie produktai atitinka jūsų poreikius.

Nomājiet kādu savai ģimenei jaunatnes aprūpes jomā: lasiet, auklējiet bērnu, mācieties spēlēties un sazināties savā starpā, praktiski izmantojiet savu profesiju, kuru esat iemācījušies, un izdariet izvēli no šī izglītības piedāvājuma. Šīs grāmatas un programmas ir noderīgas sākumā. Vēlāk jūs varat izvēlēties no plašāka iepakojuma. Skatiet, kuri produkti atbilst jūsu vajadzībām.

Найміть когось для вашої родини у галузі догляду за молоддю: читання, няні, навчання грати та спілкуватися один з одним, практично використовувати свою професію, для якої ви навчились, та зробивши вибір із цієї освітньої пропозиції. Ці книги та програми корисні на початку. Пізніше ви можете вибрати більш обширний пакет. Подивіться, які товари відповідають вашим потребам.

Ангажирајте некого за вашето семејство во областа на грижата за младите: читање, чување деца, учење играње и комуницирање едни со други, практично користење на вашата професија за која сте научиле и избор од оваа едукативна понуда. Овие книги и програми се корисни на почетокот. Подоцна можете да изберете од еден пообемен пакет. Погледнете кои производи ги исполнуваат вашите потреби.

Ангажујте некога за своју породицу на пољу бриге о младима: читање, чување деце, учење играња и међусобне комуникације, практична употреба ваше професије за коју сте научили и одабир из ове образовне понуде. Ове књиге и програми су корисни у почетку. Касније можете бирати из опсежнијег пакета. Погледајте који производи задовољавају ваше потребе.

Béreljen fel valakit a családjához az ifjúsági gondozás területén: olvasás, gyermekfelügyelet, játék megtanulása és egymással való kommunikáció, a szakma gyakorlati felhasználása, amelyre megtanulta, és választás ebből az oktatási ajánlatból. Ezek a könyvek és programok a kezdetben hasznosak. Később választhat egy szélesebb körű csomag közül. Nézze meg, mely termékek felelnek meg az Ön igényeinek.

Angajați pe cineva pentru familia dvs. În domeniul îngrijirii tinerilor: citind, babysitting, învățați să vă jucați și comunicați unii cu alții, utilizând practic profesia dvs. Pentru care ați învățat și faceți o alegere din această ofertă educațională. Aceste cărți și programe sunt utile la început. Mai târziu puteți alege dintr-un pachet mai extins. Vedeți care produse corespund nevoilor dvs.

Najměte si někoho pro vaši rodinu v oblasti péče o mládež: čtení, hlídání dětí, učení se hrát a komunikovat mezi sebou, praktické využití vaší profese, pro kterou jste se naučili, a výběr z této vzdělávací nabídky. Tyto knihy a programy jsou na začátku užitečné. Později si můžete vybrat z rozsáhlejšího balíčku. Podívejte se, které produkty vyhovují vašim *řebám.

Najmite niekoho pre svoju rodinu v oblasti starostlivosti o mládež: čítanie, stráženie detí, učenie sa hrať a komunikovať medzi sebou, praktické využitie svojej profesie, pre ktorú ste sa naučili, a výber z tejto vzdelávacej ponuky. Tieto knihy a programy sú na začiatku užitočné. Neskôr si môžete vybrať z rozsiahlejšieho balíka. Zistite, ktoré produkty vyhovujú vašim potrebám.

Najemite nekoga za svojo družino na področju oskrbe mladih: branje, varstvo otrok, učenje igranja in komuniciranje med seboj, praktična uporaba vašega poklica, za katerega ste se naučili, in izbira med to izobraževalno ponudbo. Te knjige in programi so na začetku koristni. Kasneje lahko izbirate med obsežnejšim paketom. Oglejte si, kateri izdelki ustrezajo vašim potrebam.

Աշխատանքի վերցրեք ձեր ընտանիքի համար ինչ-որ մեկին երիտասարդության խնամքի ոլորտում. Ընթերցանություն, դայակի պահպանում, սովորել միմյանց հետ խաղալ և շփվել, գործնականորեն օգտագործել ձեր մասնագիտությունը, որի համար սովորել եք և ընտրություն կատարել այս կրթական առաջարկից: Այս գրքերն ու ծրագրերը սկզբում օգտակար են: Հետագայում կարող եք ընտրել ավելի ընդարձակ փաթեթ: Տեսեք, թե որ ապրանքներն են բավարարում ձեր պահանջները:

Ráðið einhvern fyrir fjölskylduna þína á sviði æskulýðsþjónustu: lestur, barnapössun, að læra að spila og eiga samskipti hvert við annað, nýta starfsgrein ykkar sem þið hafið lært fyrir og velja úr þessu fræðsluframboði. Þessar bækur og forrit eru gagnleg í byrjun. Síðar getur þú valið úr umfangsmeiri pakka. Sjáðu hvaða vörur mæta þínum þörfum.

Anlita någon för din familj inom ungdomsomsorgen: läsa, barnvakt, lära sig spela och kommunicera med varandra, utnyttja ditt yrke som du har lärt dig praktiskt och göra ett val från detta utbildningserbjudande. Dessa böcker och program är användbara i början. Senare kan du välja mellan ett mer omfattande paket. Se vilka produkter som uppfyller dina behov.

Ansett noen til familien din innen ungdomsomsorg: lesing, barnevakt, lære å leke og kommunisere med hverandre, utnytte yrket ditt som du har lært praktisk og gjøre et valg fra dette pedagogiske tilbudet. Disse bøkene og programmene er nyttige i begynnelsen. Senere kan du velge fra en mer omfattende pakke. Se hvilke produkter som oppfyller dine behov.

Ansæt nogen til din familie inden for ungdomspleje: læsning, børnepasning, læring at lege og kommunikere med hinanden, praktisk brug af dit erhverv, som du har lært, og foretage et valg fra dette uddannelsestilbud. Disse bøger og programmer er nyttige i starten. Senere kan du vælge mellem en mere omfattende pakke. Se hvilke produkter der opfylder dine behov.

Palkkaa joku perheellesi nuorisohoidon alalta: lukeminen, lastenhoito, pelaamisen oppiminen ja kommunikointi keskenään, oppimasi ammatin käytännön hyödyntäminen ja valinta tästä koulutustarjouksesta. Nämä kirjat ja ohjelmat ovat hyödyllisiä alussa. Myöhemmin voit valita laajemman paketin. Katso, mitkä tuotteet vastaavat tarpeitasi.

在青年保健领域为您的家人雇用一个人:阅读,保姆,学习玩耍和沟通,实际利用您所学的专业并从此教育选择中做出选择。这些书籍和程序在开始时很有用。稍后,您可以从更广泛的软件包中进行选择。查看满足您需求的产品。

読書、ベビーシッター、遊び方、コミュニケーションの仕方を学び、学んだ職業を実際に利用し、この教育的オファーから選択することで、ユースケアの分野で家族のために誰かを雇ってください。これらの本とプログラムは最初は役に立ちます。後で、より広範なパッケージから選択できます。ニーズに合った製品をご覧ください。

청소년 보호 분야에서 가족을 위해 누군가를 고용하십시오 : 독서, 탁아, 서로 놀기 및 의사 소통 배우기, 귀하가 배운 직업을 실용적으로 활용하고이 교육 제안에서 선택하십시오. 이 책과 프로그램은 처음에 유용합니다. 나중에 더 광범위한 패키지에서 선택할 수 있습니다. 어떤 제품이 귀하의 요구를 충족하는지 확인하십시오.

Nyewa wong kanggo kulawarga sampeyan ing bidang perawatan muda: maca, babysitting, sinau kanggo muter lan komunikasi karo saben liyane, nggunakake profesional kanggo profesi sing wis sampeyan sinau lan milih saka penawaran pendhidhikan iki. Buku lan program kasebut migunani ing wiwitan. Mengko sampeyan bisa milih paket sing luwih jembar. Deleng produk sing cocog karo kabutuhan sampeyan.

ជួលអ្នកណាម្នាក់សម្រាប់គ្រួសារអ្នកក្នុងវិស័យថែទាំយុវវ័យ៖ ការអានការមើលកូនការរៀនលេងនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាការប្រើវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកដែលអ្នកបានរៀននិងធ្វើការជ្រើសរើសពីការផ្តល់ជូនការអប់រំនេះ។ សៀវភៅនិងកម្មវិធីទាំងនេះមានប្រយោជន៍តាំងពីដំបូង។ ក្រោយមកអ្នកអាចជ្រើសរើសពីកញ្ចប់ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងនេះ។ មើលផលិតផលណាដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

Pekerjakan seseorang untuk keluarga Anda di bidang perawatan remaja: membaca, mengasuh anak, belajar bermain dan berkomunikasi satu sama lain, memanfaatkan secara praktis profesi Anda yang telah Anda pelajari dan membuat pilihan dari tawaran pendidikan ini. Buku dan program ini berguna pada awalnya. Nanti Anda dapat memilih dari paket yang lebih luas. Lihat produk mana yang memenuhi kebutuhan Anda.

Ambil seseorang untuk keluarga anda dalam bidang asuhan remaja: membaca, menjaga anak, belajar bermain dan berkomunikasi antara satu sama lain, memanfaatkan praktik profesion anda yang telah anda pelajari dan membuat pilihan dari tawaran pendidikan ini. Buku dan program ini berguna pada awalnya. Nanti anda boleh memilih dari pakej yang lebih luas. Lihat produk mana yang memenuhi keperluan anda.

Umarkila ng isang tao para sa iyong pamilya sa larangan ng pag-aalaga ng kabataan: pagbabasa, pag-aalaga ng bata, pag-aaral na maglaro at makipag-usap sa bawat isa, gumawa ng praktikal na paggamit ng iyong propesyon kung saan natutunan at pumili ng isang alok sa pang-edukasyon. Ang mga librong ito at programa ay kapaki-pakinabang sa simula. Mamaya maaari kang pumili mula sa isang mas malawak na package. Tingnan kung aling mga produkto ang nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

จ้างคนสำหรับครอบครัวของคุณในด้านการดูแลเยาวชน: การอ่านการดูแลเด็กการเรียนรู้การเล่นและสื่อสารซึ่งกันและกันใช้ประโยชน์จากอาชีพของคุณที่คุณได้เรียนรู้และตัดสินใจเลือกจากข้อเสนอด้านการศึกษานี้ หนังสือและโปรแกรมเหล่านี้มีประโยชน์ในการเริ่มต้น หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกแพ็กเกจที่ครอบคลุมมากขึ้น ดูว่าผลิตภัณฑ์ใดตรงตามความต้องการของคุณ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: