Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Discussion (eg financial, rent, sale etc.)
#1
[Image: Shop7744555.jpg]Instructional videos and books for a specific industry. As a student of eg a (music) conservatory, find such items. The section is geared to study, financial, scholarships, rental, part-time job and other. You may have a question and would like to find an answer to it.

Instructie-video's en boeken voor een specifieke branche. Als student van bijv. een (muziek)conservatorium, dergelijke items vinden. De rubriek is onder andere op studie, financieel, beurzen, verhuur, bijbaan en overig afgestemd. U kunt met een vraag zitten en graag hierop een antwoord vindt.

Lehrvideos und Bücher für eine bestimmte Branche. Finden Sie als Schüler eines (Musik-) Konservatoriums solche Gegenstände. Die Sektion richtet sich unter anderem an Studien-, Finanz-, Stipendien-, Miet-, Teilzeit- und andere Bereiche. Möglicherweise haben Sie eine Frage und möchten eine Antwort darauf finden.

Vídeos e livros instrutivos para um setor específico. Como estudante de, por exemplo, um conservatório (de música), encontre esses itens. A seção é voltada para, entre outras coisas, estudos, finanças, bolsas, aluguel, trabalho paralelo e outros. Você pode ter uma pergunta e gostaria de encontrar uma resposta para ela.

Vídeos y libros instructivos para una industria específica. Como estudiante de, por ejemplo, un conservatorio (de música), encuentre estos elementos. La sección está orientada a estudios, finanzas, becas, alquiler, trabajo a tiempo parcial y otros, entre otras cosas. Es posible que tenga una pregunta y le gustaría encontrar una respuesta.

Vidéos et livres pédagogiques pour une industrie spécifique. En tant qu'étudiant par exemple d'un conservatoire (de musique), trouvez de tels articles. La section est orientée, entre autres, vers les études, les finances, les bourses, la location, l'emploi secondaire et autres. Vous avez peut-être une question et aimeriez y trouver une réponse.

Video e libri didattici per un settore specifico. Come studente, ad esempio, di un conservatorio (musicale), trova tali oggetti. La sezione è orientata allo studio, alla finanza, alle borse di studio, agli affitti, al lavoro part-time e altro. Potresti avere una domanda e vorresti trovare una risposta.

Εκπαιδευτικά βίντεο και βιβλία για έναν συγκεκριμένο κλάδο. Ως μαθητής π.Χ. Ωδείου (μουσικής), βρείτε τέτοια αντικείμενα. Η ενότητα προσανατολίζεται, μεταξύ άλλων, σε μελέτες, οικονομικές, υποτροφίες, ενοικιάσεις, μερική απασχόληση και άλλες. Μπορεί να έχετε μια ερώτηση και θα θέλατε να βρείτε μια απάντηση σε αυτήν.

Filmy instruktażowe i książki dla określonej branży. Jako student np. Konserwatorium (muzycznego) znajdź takie przedmioty. Sekcja jest nastawiona na studia, finanse, stypendia, wynajem, pracę w niepełnym wymiarze godzin i inne. Możesz mieć pytanie i chciałbyś znaleźć na nie odpowiedź.

Учебни видеоклипове и книги за конкретна индустрия. Като ученик например в (музикална) консерватория, намерете такива предмети. Разделът е насочен към, наред с други неща, обучение, финанси, стипендии, наем, странична работа и други. Може да имате въпрос и бихте искали да намерите отговор на него.

Video za poduku i knjige za određenu industriju. Kao student npr. (Glazbenog) konzervatorija pronađite takve predmete. Odjeljak je namijenjen studiranju, financiranju, stipendijama, iznajmljivanju, honorarnom poslu i ostalom. Možda imate pitanje i željeli biste pronaći odgovor na njega.

Video za poduku i knjige za određenu industriju. Kao student npr. (Muzičkog) konzervatorija pronađite takve predmete. Odjeljak je namijenjen studiranju, financiranju, stipendijama, iznajmljivanju, honorarnom poslu i ostalom. Možda imate pitanje i željeli biste pronaći odgovor na njega.

Обучающие видео и книги для конкретной отрасли. Например, будучи студентом консерватории (музыкальной), найдите такие предметы. Раздел ориентирован, среди прочего, на учебу, финансы, гранты, аренду, работу с частичной занятостью и прочее. У вас может возникнуть вопрос, и вы хотите найти ответ.

Mokomieji vaizdo įrašai ir knygos konkrečiai pramonei. Kaip, pavyzdžiui, (muzikos) oranžerijos studentas, raskite tokių daiktų. Skyrius skirtas, be kita ko, studijų, finansinėms, stipendijoms, nuomai, ne visą darbo dieną ir kt. Jums gali kilti klausimas ir norėtumėte rasti atsakymą į jį.

Mācību video un grāmatas noteiktai nozarei. Kā studenti, piemēram, (mūzikas) konservatorijā, atrodiet šādus priekšmetus. Šī sadaļa ir paredzēta, cita starpā, studiju, finanšu, stipendijām, īrei, nepilna laika darbam un citām. Jums var būt jautājums un vēlaties atrast atbildi uz to.

Навчальні відео та книги для певної галузі. Будучи студентом, наприклад, музичної консерваторії, знайдіть такі предмети. Розділ призначений для навчання, фінансів, стипендій, оренди, підробітку та іншого. Можливо, у вас є питання, і ви хотіли б знайти на нього відповідь.

Наставни видеа и книги за одредена индустрија. Како студент на пр. (Музичка) конзерваториум, пронајдете такви предмети. Делот е наменет за студии, финансии, стипендии, изнајмување, работа со скратено работно време и друго. Можеби имате прашање и би сакале да најдете одговор на тоа.

Видео снимци и књиге за подучавање за одређену индустрију. Као студент нпр. (Музичког) конзерваторијума пронађите такве предмете. Одељак је, између осталог, усмерен на студије, финансије, стипендије, изнајмљивање, споредни посао и друго. Можда имате питање и желели бисте да пронађете одговор на њега.

Oktatóvideók és könyvek egy adott iparág számára. Például egy (zene) konzervatórium hallgatójaként keressen ilyen tárgyakat. A szakasz többek között a tanulmányi, pénzügyi, ösztöndíjak, bérleti, részmunkaidős és egyéb feladatokra irányul. Lehet, hogy van kérdése, és szeretne választ találni rá.

Videoclipuri și cărți instructive pentru o anumită industrie. Ca student la, de exemplu, un conservator (de muzică), găsiți astfel de articole. Secțiunea este orientată, printre altele, spre studiu, financiar, burse, închiriere, loc de muncă cu jumătate de normă și altele. Este posibil să aveți o întrebare și doriți să găsiți un răspuns la aceasta.

Instruktážní videa a knihy pro konkrétní odvětví. Jako student např. (Hudební) konzervatoře takové předměty najděte. Sekce je zaměřena na studium, finance, stipendia, pronájem, práci na částečný úvazek a další. Možná máte otázku a chtěli byste na ni najít odpověď.

Inštruktážne videá a knihy pre konkrétne odvetvie. Ako študent napr. Na (hudobnej) konzervatóriu takéto predmety nájdite. Táto časť je zameraná na štúdium, financie, štipendiá, prenájom, brigády a iné. Možno máte otázku a chceli by ste na ňu nájsť odpoveď.

Video posnetki in knjige z navodili za določeno panogo. Kot študent npr. (Glasbenega) konservatorija poiščite take predmete. Oddelek je med drugim namenjen študiju, financiranju, štipendiranju, najemu, delu s krajšim delovnim časom in drugemu. Morda imate vprašanje in bi radi našli odgovor nanj.

Ուսուցողական տեսանյութեր և գրքեր որոշակի արդյունաբերության համար: Որպես օրինակ (երաժշտական) կոնսերվատորիայի ուսանող, գտնեք նման իրեր: Բաժինը, ի թիվս այլ բաների, ուղղված է նաև ուսման, ֆինանսական, կրթաթոշակների, վարձակալության, կողմնակի աշխատանքի և այլնի: Հնարավոր է, որ դուք ունեք մի հարց, և կցանկանաք գտնել դրա պատասխանը:

Kennslumyndbönd og bækur fyrir tiltekna atvinnugrein. Finndu slíka hluti sem nemandi (tónlistar) tónlistarskólans. Kaflinn er ætlaður til náms, fjármála, styrkja, leigu, hlutastarfs og annars. Þú gætir haft spurningu og viltu finna svar við henni.

Instruktionsvideor och böcker för en viss bransch. Som student på t.Ex. En (musik) vinterträdgård, hitta sådana föremål. Avsnittet är inriktat på bland annat studier, ekonomi, stipendier, uthyrning, sidjobb och annat. Du kanske har en fråga och vill hitta svar på den.

Instruksjonsvideoer og bøker for en bestemt bransje. Som student på f.Eks. En (musikk) vinterhage, finn slike ting. Seksjonen er rettet mot studier, økonomi, stipend, utleie, deltidsjobb og annet. Du kan ha et spørsmål og ønsker å finne svar på det.

Instruktionsvideoer og bøger til en bestemt branche. Som studerende på f.Eks. En (musik) vinterhave skal du finde sådanne ting. Sektionen er beregnet til at studere, finansiel, stipendier, leje, deltidsjob og andet. Du har muligvis et spørgsmål og vil gerne finde et svar på det.

Opetusvideot ja kirjat tietylle alalle. Etsi esimerkiksi (musiikki) konservatorion opiskelijana tällaisia esineitä. Osa on suunnattu opiskeluun, rahoitukseen, apurahoihin, vuokraamiseen, osa-aikatyöhön ja muuhun. Sinulla voi olla kysymys ja haluat löytää vastauksen siihen.

特定行业的教学视频和书籍。作为(例如)音乐学院的学生,请找到此类物品。该部分主要面向学习,财务,奖学金,租金,副业等。您可能有一个问题,想找到答案。

特定の業界向けの説明ビデオと本。 (音楽)音楽院などの学生として、そのようなアイテムを見つけてください。このセクションは、特に、研究、財政、助成金、レンタル、アルバイトなどを対象としています。質問があるかもしれませんが、その答えを見つけたいと思います。

특정 산업에 대한 교육용 비디오 및 책. 예를 들어 (음악) 음악원의 학생으로서 그러한 항목을 찾으십시오. 이 섹션은 무엇보다도 공부, 재정, 장학금, 임대, 아르바이트 및 기타에 맞춰져 있습니다. 질문이있을 수 있으며 이에 대한 답변을 찾고 싶을 수 있습니다.

Video instruksional lan buku kanggo industri tartamtu. Minangka siswa eg (konservatori) musik, temokake barang kasebut. Bagean kasebut dienggo kanggo sinau, finansial, beasiswa, nyewa, kerja paruh waktu lan liya-liyane. Sampeyan bisa uga kudu takon lan pengin menehi wangsulan.

វីដេអូនិងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយ។ ក្នុងនាមជានិស្សិតឧ។ (តន្ត្រី) អ្នកអភិរក្សរកវត្ថុបែបនេះ។ ផ្នែកត្រូវបានរៀបចំឆ្ពោះទៅមុខក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតការសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុអាហារូបករណ៍ការជួលការងារក្រៅម៉ោងនិងផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចមានសំណួរហើយចង់រកចម្លើយចំពោះវា។

Video dan buku instruksional untuk industri tertentu. Sebagai seorang siswa, misalnya konservatori (musik), temukan barang-barang seperti itu. Bagian tersebut ditujukan untuk studi, keuangan, beasiswa, persewaan, pekerjaan paruh waktu dan lainnya. Anda mungkin memiliki pertanyaan dan ingin menemukan jawabannya.

Video pengajaran dan buku untuk industri tertentu. Sebagai pelajar konservatori (muzik), cari barang-barang tersebut. Bahagian ini ditujukan untuk belajar, kewangan, biasiswa, sewa, pekerjaan sambilan dan lain-lain. Anda mungkin mempunyai soalan dan ingin mendapatkan jawapannya.

Mga video sa pagtuturo at libro para sa isang tukoy na industriya. Bilang isang mag-aaral ng hal. Isang (musika) conservatory, hanapin ang mga naturang item. Ang seksyon ay nakatuon sa, bukod sa iba pang mga bagay, pag-aaral, pampinansyal, mga gawad, pagrenta, part-time na trabaho at iba pa. Maaari kang magkaroon ng isang katanungan at nais na makahanap ng isang sagot dito.

วิดีโอการเรียนการสอนและหนังสือสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ ในฐานะนักเรียนของเรือนกระจกเช่น (ดนตรี) ให้ค้นหารายการดังกล่าว ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่เหนือสิ่งอื่นใดการศึกษาการเงินเงินช่วยเหลือค่าเช่างานพาร์ทไทม์และอื่น ๆ คุณอาจมีคำถามและต้องการหาคำตอบ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: