Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Subsidies - Discount
#1
Information 
[Image: 7877564456.jpeg]Education: as a student, orient oneself in the different fields.  Information about financing and subsidies.  Take advantage of special facilities such as membership, discount passes and other discounts on services.  - - - For primary education, you can see what this can mean: as a parent you can look at extra information such as a childcare center, private babysitter, day activities and organized days in the place where you live.

Het onderwijs: als student zich oriënteren op de verschillende vakgebieden. Informatie over financiëring en subsidies. Speciale faciliteiten benutten zoals lidmaatschap, voordeelpassen en overige kortingen op diensten. - - - Voor het basisonderwijs, ziet u wat dit kan inhouden: als ouder kunt u kijken naar extra informatie zoals een kindercréche, particuliere oppas, dag-acitiviteiten en georganiseerde dagen in de plaats waar u woont.

Bildung: Orientieren Sie sich als Student in den verschiedenen Bereichen.  Informationen zu Finanzierung und Subventionen.  Nutzen Sie spezielle Einrichtungen wie Mitgliedschaft, Rabattkarten und andere Rabatte auf Dienstleistungen.  - - - Für die Grundschulbildung können Sie sehen, was dies bedeuten kann: Als Eltern können Sie zusätzliche Informationen wie eine Kindertagesstätte, einen privaten Babysitter, Tagesaktivitäten und organisierte Tage an Ihrem Wohnort einsehen.

Educação: como aluno, orientar-se nas diferentes áreas.  Informações sobre financiamento e subsídios.  Aproveite as vantagens de facilidades especiais, como associação, passes de desconto e outros descontos em serviços.  - - - Para o ensino fundamental, você pode ver o que isso pode significar: como pai, você pode consultar informações extras, como creche, babá particular, atividades diurnas e dias organizados no lugar onde você mora.

Educación: como alumno, orientarse en los diferentes campos.  Información sobre financiación y subvenciones.  Aproveche las instalaciones especiales como membresía, pases de descuento y otros descuentos en servicios.  - - - Para la educación primaria, puede ver lo que esto puede significar: como padre, puede buscar información adicional como una guardería, niñera privada, actividades diurnas y días organizados en el lugar donde vive.

Education: en tant qu'étudiant, orientez-vous dans les différents domaines.  Informations sur le financement et les subventions.  Profitez d'installations spéciales telles que l'adhésion, des abonnements à prix réduit et d'autres réductions sur les services.  - - - Pour l'enseignement primaire, vous pouvez voir ce que cela peut signifier: en tant que parent, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles qu'une crèche, une baby-sitter privée, des activités de jour et des journées organisées dans votre lieu de résidence.

Istruzione: come studente, orientarsi nei diversi campi.  Informazioni su finanziamenti e sussidi.  Approfitta di servizi speciali come l'iscrizione, abbonamenti scontati e altri sconti sui servizi.  - - - Per l'istruzione primaria, puoi vedere cosa può significare: come genitore puoi consultare informazioni extra come un asilo nido, una babysitter privata, attività giornaliere e giornate organizzate nel luogo in cui vivi.

Εκπαίδευση: ως μαθητής, προσανατολιστείτε στα διάφορα πεδία.  Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις επιδοτήσεις.  Επωφεληθείτε από ειδικές εγκαταστάσεις, όπως συνδρομή, κάρτες έκπτωσης και άλλες εκπτώσεις στις υπηρεσίες.  - - - Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορείτε να δείτε τι μπορεί να σημαίνει: ως γονέας μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες, όπως ένα κέντρο παιδικής μέριμνας, ιδιωτικό μπέιμπι σίτερ, ημερήσιες δραστηριότητες και οργανωμένες ημέρες στο μέρος όπου ζείτε.

Edukacja: jako student zorientuj się w różnych dziedzinach.  Informacje o finansowaniu i dotacjach.  Skorzystaj ze specjalnych udogodnień, takich jak członkostwo, karnety rabatowe i inne zniżki na usługi.  - - - W przypadku szkoły podstawowej możesz zobaczyć, co to może oznaczać: jako rodzic możesz zapoznać się z dodatkowymi informacjami, takimi jak centrum opieki nad dziećmi, prywatna opiekunka do dzieci, zajęcia dzienne i zorganizowane dni w miejscu Twojego zamieszkania.

Образование: като студент се ориентирайте в различните области.  Информация за финансиране и субсидии.  Възползвайте се от специални удобства като членство, пропуски за отстъпки и други отстъпки за услуги.  - - - За началното образование можете да разберете какво може да означава това: като родител можете да разгледате допълнителна информация като детски център, частна детегледачка, дневни дейности и организирани дни в мястото, където живеете.

Obrazovanje: kao student se orijentirati na različita područja.  Informacije o financiranju i subvencijama.  Iskoristite posebne pogodnosti poput članstva, popustnih karata i ostalih popusta na usluge.  - - - Za osnovno obrazovanje možete vidjeti što to može značiti: kao roditelj možete pogledati dodatne informacije kao što su centar za njegu djece, privatna dadilja, dnevne aktivnosti i organizirani dani u mjestu u kojem živite.

Obrazovanje: kao student se orijentirati u različitim oblastima.  Informacije o finansiranju i subvencijama.  Iskoristite posebne pogodnosti kao što su članstvo, propusnice za popuste i drugi popusti na usluge.  - - - Za osnovno obrazovanje možete vidjeti što to može značiti: kao roditelj možete pogledati dodatne informacije kao što su centar za brigu o djeci, privatna dadilja, dnevne aktivnosti i organizirani dani u mjestu u kojem živite.

Образование: будучи студентом, ориентируйтесь в разных областях.  Информация о финансировании и субсидиях.  Воспользуйтесь специальными возможностями, такими как членство, льготные билеты и другие скидки на услуги.  - - - Что касается начального образования, вы можете увидеть, что это может означать: как родитель вы можете просматривать дополнительную информацию, такую как детский сад, частная няня, дневные мероприятия и организованные дни в месте, где вы живете.

Išsilavinimas: būdamas studentu, susiorientuok skirtingose srityse.  Informacija apie finansavimą ir subsidijas.  Pasinaudokite specialiomis galimybėmis, tokiomis kaip narystė, nuolaidų leidimai ir kitos nuolaidos paslaugoms.  - - - Kalbant apie pradinį išsilavinimą, galite suprasti, ką tai gali reikšti: būdami tėvai, galite peržiūrėti papildomą informaciją, pvz., Vaikų priežiūros centrą, privačią auklę, dienos užsiėmimus ir organizuojamas dienas jūsų gyvenamojoje vietoje.

Izglītība: būdams students, orientējies dažādās jomās.  Informācija par finansējumu un subsīdijām.  Izmantojiet īpašas iespējas, piemēram, dalību, atlaižu kartes un citas atlaides pakalpojumiem.  - - - Attiecībā uz pamatizglītību jūs varat uzzināt, ko tas var nozīmēt: kā vecāks varat apskatīt papildu informāciju, piemēram, bērnu aprūpes centru, privātu auklīti, dienas aktivitātes un organizētās dienas vietā, kur dzīvojat.

Освіта: будучи студентом, орієнтуйся у різних сферах.  Інформація про фінансування та субсидії.  Скористайтеся спеціальними зручностями, такими як членство, знижки та інші знижки на послуги.  - - - Для початкової освіти ви можете зрозуміти, що це може означати: як батько ви можете переглянути додаткову інформацію, таку як центр догляду за дітьми, приватна няня, денні заходи та організовані дні в місці, де ви живете.

Образование: како студент, ориентирајте се на различни полиња.  Информации за финансирање и субвенции.  Искористете ги специјалните установи како што се членството, пропустите за попуст и другите попусти на услугите.  - - - За основно образование, можете да видите што ова може да значи: како родител можете да разгледате дополнителни информации како центар за згрижување деца, приватна бебиситерка, дневни активности и организирани денови во местото каде што живеете.

Образовање: као студент, оријентисати се у различитим областима.  Информације о финансирању и субвенцијама.  Искористите посебне погодности као што су чланство, карте за попуст и други попусти на услуге.  - - - За основно образовање можете видети шта то може значити: као родитељ можете погледати додатне информације као што су центар за бригу о деци, приватна бебиситерка, дневне активности и организовани дани у месту у којем живите.

Oktatás: diákként tájékozódjon a különböző területeken.  Információ a finanszírozásról és a támogatásokról.  Használja ki a különleges lehetőségeket, például a tagságot, a kedvezményes bérleteket és a szolgáltatások egyéb kedvezményeit.  - - - Az alapfokú oktatás szempontjából láthatja, hogy ez mit jelenthet: szülőként további információkat tekinthet meg, például gyermekgondozási központot, magángondozót, nappali tevékenységeket és szervezett napokat a lakóhelyén.

Educație: ca student, orientați-vă în diferite domenii.  Informații despre finanțare și subvenții.  Profitați de facilități speciale, cum ar fi calitatea de membru, abonamente cu reduceri și alte reduceri la servicii.  - - - Pentru învățământul primar, puteți vedea ce poate însemna acest lucru: ca părinte puteți privi informații suplimentare, cum ar fi un centru de îngrijire a copiilor, o babysitter privată, activități de zi și zile organizate în locul în care locuiți.

Vzdělání: jako student se orientuje v různých oborech.  Informace o financování a dotacích.  Využijte speciální možnosti, jako je členství, slevy a další slevy na služby.  - - - U primárního vzdělávání můžete vidět, co to může znamenat: jako rodič se můžete podívat na další informace, jako je centrum péče o děti, soukromá chůva, denní aktivity a organizované dny v místě, kde žijete.

Vzdelávanie: ako študent sa orientuje v rôznych odboroch.  Informácie o financovaní a dotáciách.  Využite špeciálne možnosti, ako je členstvo, zľavové preukazy a ďalšie zľavy na služby.  - - - Pre základné vzdelávanie vidíte, čo to môže znamenať: ako rodič sa môžete pozrieť na ďalšie informácie, ako je centrum starostlivosti o deti, súkromná opatrovateľka, denné aktivity a organizované dni v mieste, kde žijete.

Izobrazba: kot študent se usmerite na različna področja.  Informacije o financiranju in subvencijah.  Izkoristite posebne ugodnosti, kot so članstvo, popustne karte in drugi popusti na storitve.  - - - Za osnovnošolsko izobraževanje lahko vidite, kaj to lahko pomeni: kot starš si lahko ogledate dodatne informacije, kot so otroški center, zasebna varuška, dnevne aktivnosti in organizirani dnevi v kraju, kjer živite.

Կրթություն. Որպես ուսանող կողմնորոշվել տարբեր ոլորտներում:  Տեղեկատվություն ֆինանսավորման և սուբսիդիաների մասին:  Օգտվեք հատուկ հարմարություններից, ինչպիսիք են անդամակցությունը, զեղչի փոխանցումը և ծառայությունների այլ զեղչերը:  - - - Սկզբնական կրթության համար դուք կարող եք տեսնել, թե դա ինչ կարող է նշանակել. Որպես ծնող կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ գտնել, ինչպիսիք են երեխաների խնամքի կենտրոնը, մասնավոր դայակը, օրվա գործողությունները և կազմակերպված օրերը ձեր բնակության վայրում:

Menntun: sem nemandi, stilltu þig á mismunandi sviðum.  Upplýsingar um fjármögnun og niðurgreiðslur.  Nýttu þér sérstaka aðstöðu eins og aðild, afsláttarkort og annan afslátt af þjónustu.  - - - Fyrir grunnskólanám geturðu séð hvað þetta getur þýtt: sem foreldri geturðu skoðað auka upplýsingar eins og umönnunarstofu, einkapössun, dagstörf og skipulagða daga á staðnum þar sem þú býrð.

Utbildning: som student, orientera dig inom olika områden.  Information om finansiering och subventioner.  Dra nytta av speciella faciliteter som medlemskap, rabattkort och andra rabatter på tjänster.  - - - För grundskolan kan du se vad detta kan betyda: som förälder kan du titta på extra information som barnomsorg, privat barnvakt, dagaktiviteter och organiserade dagar på den plats där du bor.

Utdanning: som student, orienter deg i de forskjellige feltene.  Informasjon om finansiering og subsidier.  Dra nytte av spesielle fasiliteter som medlemskap, rabattkort og andre rabatter på tjenester.  - - - For grunnskolen kan du se hva dette kan bety: som foreldre kan du se på ekstra informasjon som barnehage, privat barnevakt, dagaktiviteter og organiserte dager på stedet der du bor.

Uddannelse: orienter dig som studerende på de forskellige områder.  Oplysninger om finansiering og tilskud.  Udnyt specielle faciliteter såsom medlemskab, rabatkort og andre rabatter på tjenester.  - - - For grundskoleuddannelse kan du se, hvad dette kan betyde: som forælder kan du se på ekstra information såsom et børnepasningscenter, privat babysitter, dagaktiviteter og organiserede dage på det sted, hvor du bor.

Koulutus: opiskele opiskelijana eri aloilla.  Tietoa rahoituksesta ja tuista.  Hyödynnä erityispalveluja, kuten jäsenyys, alennuslippuja ja muita palveluiden alennuksia.  - - - Perusopetuksen osalta voit nähdä, mitä tämä voi tarkoittaa: Vanhempana voit tarkastella lisätietoja, kuten lastenhoitokeskusta, yksityistä lastenhoitajaa, päiväaktiviteetteja ja järjestettyjä päiviä asuinpaikassa.

教育:作为学生,要适应不同的领域。 有关融资和补贴的信息。 利用特殊设施,例如会员资格,折扣通行证和其他服务折扣。  ---对于初等教育,您可以看到这意味着什么:作为父母,您可以查看其他信息,例如托儿所,私人保姆,一日游和在您居住的地方的有组织的活动。

教育:学生として、さまざまな分野に自分を向けます。 資金調達と補助金に関する情報。 メンバーシップ、割引パス、その他のサービス割引などの特別な機能を利用してください。  ----初等教育の場合、これが何を意味するのかがわかります。親として、チャイルドケアセンター、プライベートベビーシッター、日中の活動、住んでいる場所での組織的な日などの追加情報を見ることができます。

교육 : 학생으로서 다양한 분야에 적응하십시오.  재정 및 보조금에 대한 정보.  멤버십, 할인 패스 및 기타 서비스 할인과 같은 특별한 시설을 활용하십시오.  ---초등 교육의 경우 이것이 의미하는 바를 알 수 있습니다. 부모로서 귀하가 사는 곳에서 보육원, 개인 베이비 시터, 주간 활동 및 조직 된 날과 같은 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Pendhidhikan: minangka siswa, orientasi awake dhewe ing macem-macem bidang.  Informasi babagan finansial lan subsidi.  Manfaat fasilitas khusus kayata anggota, pass diskon lan diskon layanan liyane.  - - - Kanggo pendhidhikan dhasar, sampeyan bisa ngerti apa tegese: minangka wong tuwa sampeyan bisa ndeleng informasi ekstra kayata pusat perawatan bocah, pengasuh pribadi, kegiatan awan lan dina sing teratur ing papan sing sampeyanenggoni.

ការអប់រំ: ក្នុងនាមជាសិស្សម្នាក់តំរង់ទិសខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។  ព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញប្បទាននិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។  ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឿងបរិក្ខារពិសេសដូចជាសមាជិកភាពប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃនិងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗលើសេវាកម្ម។  សម្រាប់ការសិក្សាបឋមអ្នកអាចមើលឃើញអត្ថន័យនេះ៖ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយអ្នកអាចមើលព័ត៌មានបន្ថែមដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារអ្នកមើលថែក្មេងឯកជនសកម្មភាពថ្ងៃនិងថ្ងៃរៀបចំនៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។

Pendidikan: sebagai siswa, orientasi diri di berbagai bidang.  Informasi tentang pembiayaan dan subsidi.  Manfaatkan fasilitas khusus seperti keanggotaan, kartu diskon, dan diskon layanan lainnya.  - - - Untuk pendidikan dasar, Anda dapat melihat apa artinya ini: sebagai orang tua Anda dapat melihat informasi tambahan seperti pusat penitipan anak, pengasuh anak pribadi, kegiatan sehari-hari, dan hari-hari terorganisir di tempat Anda tinggal.

Pendidikan: sebagai pelajar, mengorientasikan diri dalam pelbagai bidang.  Maklumat mengenai pembiayaan dan subsidi.  Manfaatkan kemudahan khas seperti keahlian, pas diskaun dan diskaun lain untuk perkhidmatan.  - - - Untuk pendidikan rendah, anda dapat melihat apa maksudnya: sebagai ibu bapa anda dapat melihat maklumat tambahan seperti pusat jagaan kanak-kanak, pengasuh bayi swasta, aktiviti harian dan hari teratur di tempat anda tinggal.

Edukasyon: bilang isang mag-aaral, i-orient ang sarili sa iba't ibang larangan.  Ang impormasyon tungkol sa financing at subsidies.  Samantalahin ang mga espesyal na pasilidad tulad ng pagiging miyembro, mga diskwento at mga diskwento sa mga serbisyo.  - - - Para sa pangunahing edukasyon, maaari mong makita kung ano ang ibig sabihin nito: bilang isang magulang maaari kang tumingin ng karagdagang impormasyon tulad ng isang childcare center, pribadong babysitter, mga aktibidad sa araw at mga organisadong araw sa lugar kung saan ka nakatira.

การศึกษา: ในฐานะนักเรียนให้ปรับทิศทางตัวเองในสาขาต่างๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนและเงินอุดหนุน  ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเช่นการเป็นสมาชิกบัตรส่วนลดและส่วนลดอื่น ๆ สำหรับบริการ  - - - สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาคุณจะเห็นว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในฐานะผู้ปกครองคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเช่นศูนย์เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กส่วนตัวกิจกรรมระหว่างวันและวันที่จัดระเบียบในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่
PublPostGen
Reply


Forum Jump: