Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Your ads (Third-party cookies vs First Party cookies)
#1
[Image: 886654676778886.jpeg]The cookie policy of websites: The visitor will now see a notification that says whether they agree with the privacy policy of the respective provider. The Safari browser (owner Apple.Inc) would have protected millions of users from 'Ad tracking' and other unwanted Pop-up ads on the Internet since 2017. Mozilla's Firefox also successfully addressed this problem for its surfers. Google's Chrome browser is unlikely to replace its old 'Privacy Sandbox' mechanism with First Party cookies until 2022, allowing one to go along with roughly the same methods that the competitor has already applied. Third-Party cookies as we know them today, unfortunately still pose some issues regarding the crucial (privacy) wishes of the contemporary user. In order to use the newer technology and to better align the current advertising system with the daily needs of its users, extensive testing should also be carried out. The tech company thinks this will enable it to make the most of its old browser before the product enters the market. Despite the new alternative, there are critics who doubt the future advertising system on the classification of user profiles: when the focus is also on a certain type of preference (from just to a more detailed description), sexual orientation, sex under this category of individuals etc., this effect could cause friction in various other services in the business community at a later date. Many may already have concerns about getting 'less benefit' from the new so that Third-Party cookies no longer serve in generating revenue. Unlike First Party cookies, it unfortunately occurred that abuse was taken on e.g. a lesser display of Captcha's (reducing the normal number) for the visitor - which, after all, offered protection when logging in - and ad fraud. First Party cookies function in such a way that one receives the collection of tracking data themselves instead of indirekt to other domains. With feedback from its users, this step would have led to a look at the expectation seen in the market and web developments within digital advertising. Federated Learning of Cohorts (FLoC) is currently in development through Machine Learning to gather the interests that users may have where an ad is shown based on someone's preference. Users with similar interests will then be added to a categorized group that takes place automatically. - - - You can have your opinion on this or questions about possible issues regarding the application of one or another product.

Het cookie-beleid van websites: de bezoeker ziet tegenwoordig een melding die zegt of deze akkoord gaat met het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. Bij de Safari browser (eigenaar Apple.Inc) zou men sinds 2017 al miljoenen gebruikers hebben weten te beschermen tegen ‘Ad tracking’ en andere ongewenste Pop-up advertenties op het internet. Ook Mozilla’s Firefox wist dit probleem voor zijn surfers met enig succes aan te pakken. Google’s Chrome browser zal naar waarschijnlijkheid pas in 2022 zijn oude technologiën omtrent het ‘Privacy Sandbox’ mechanisme door First Party cookies vervangen waardoor men meegaat met ongeveer dezelfde methoden die de concurrent al heeft toegepast. Third-Party cookies zoals wij die kennen als vandaag, vormen helaas nog enkele issues met betrekking tot de cruciale (privacy) wensen van de hedendaagse gebruiker. Om de nieuwere technologie hiervoor in te zetten en het huidige advertentiesysteem nog beter aan te sluiten op de dagelijkse behoeften van zijn gebruikers, zou er bovendien uitgebreide tests moeten worden uitgevoerd. Het techbedrijf denkt daarmee zijn oude browser optimaal te kunnen benutten vóór het product de markt opgaat. Ondanks het nieuwe alternatief, zijn er critici die het toekomstig advertentiesysteem betwijfelen op de indeling van de gebruikersprofielen: wanneer ook nog de focus ligt op een bepaalde type voorkeur (van gewoon tot een meer gedetailleerde beschrijving), sexuele oriëntatie, geslacht onder deze categorie individuen etc., kon dit effect op een latere termijn voor wrijving zorgen bij diverse andere diensten in het bedrijfsleven. Velen kunnen hun zorgen al hebben over het behalen van ‘minder profijt’ van het nieuwe zodat Third-Party cookies verder geen dienst meer doen bij het genereren van inkomsten. In tegenstelling tot First Party cookies, kwam het helaas voor dat misbruik werd gemaakt bij bijv. een mindere weergave van Captcha’s (terugdringen van het normale aantal) voor de bezoeker - die immers bescherming bood bij het inloggen - en advertentiefraude. First Party cookies functioneren zo dat men de verzameling van tracking data voortaan zelf ontvangt in plaats van indirekt naar andere domeinen. Met feedback van zijn gebruikers zou deze stap aanleiding zijn geweest te kijken naar de verwachting omtrent de markt- en webontwikkelingen binnen het digitaal adverteren. Federated Learning of Cohorts (FLoC) is momenteel in ontwikkeling via Machine Learning voor het bijeen brengen van de interesses die gebruikers kunnen hebben waarbij een advertentie is getoond op basis van iemands voorkeur. Gebruikers met dezelfde interesses zullen dan aan een gecategoriseerde groep worden toegevoegd dat automatisch plaatsvindt. - - - U kunt uw mening hierover hebben of vragen over mogelijke issues omtrent de toepassing van een of ander product.

Die Cookie-Richtlinie von Websites: Der Besucher erhält nun eine Benachrichtigung, die besagt, ob er mit der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters einverstanden ist. Der Safari-Browser (Besitzer Apple.Inc) hätte seit 2017 Millionen von Nutzern vor "Anzeigenverfolgung" und anderen unerwünschten Pop-up-Anzeigen im Internet geschützt. Mozillas Firefox hat dieses Problem auch erfolgreich für seine Surfer angegangen. Googles Chrome-Browser wird seinen alten "Privacy Sandbox"-Mechanismus wahrscheinlich erst 2022 durch First Party-Cookies ersetzen, so dass man mit ungefähr den gleichen Methoden, die der Konkurrent bereits angewendet hat, mitgehen kann. Drittanbieter-Cookies, wie wir sie heute kennen, werfen leider immer noch einige Fragen in Bezug auf die entscheidenden (Privatsphäre) Wünsche des heutigen Nutzers auf. Um die neuere Technologie zu nutzen und das aktuelle Werbesystem besser an den täglichen Bedürfnissen der Nutzer auszurichten, sollten auch umfangreiche Tests durchgeführt werden. Das Tech-Unternehmen denkt, dass dies es ermöglichen wird, das Beste aus seinem alten Browser zu machen, bevor das Produkt auf den Markt kommt. Trotz der neuen Alternative gibt es Kritiker, die an der zukünftigen Werbesystem bei der Klassifizierung von Nutzerprofilen zweifeln: Wenn der Fokus auch auf einer bestimmten Art von Präferenz (von nur bis zu einer detaillierteren Beschreibung), sexueller Orientierung, Geschlecht unter dieser Kategorie von Personen usw. liegt, könnte dieser Effekt zu einem späteren Zeitpunkt zu Reibungen in verschiedenen anderen Diensten in der Geschäftswelt führen. Viele haben möglicherweise bereits Bedenken, "weniger Nutzen" aus dem Neuen zu erhalten, so dass Cookies von Drittanbietern nicht mehr dazu dienen, Einnahmen zu generieren. Im Gegensatz zu First Party Cookies kam es leider vor, dass Missbrauch z.B. auf eine geringere Anzeige von Captcha (Reduzierung der normalen Zahl) für den Besucher genommen wurde - was schließlich Schutz beim Einloggen bot - und Anzeigenbetrug. First-Party-Cookies funktionieren so, dass man die Erfassung von Tracking-Daten selbst statt in direkt zu anderen Domains erhält. Mit dem Feedback der Nutzer hätte dieser Schritt zu einem Blick auf die Markt- und Webentwicklungen in der digitalen Werbung geführt. Federated Learning of Cohorts (FLoC) befindet sich derzeit in der Entwicklung durch Machine Learning, um die Interessen zu sammeln, die Benutzer haben können, wo eine Anzeige basierend auf den Präferenzen einer Person geschaltet wird. Benutzer mit ähnlichen Interessen werden dann zu einer kategorisierten Gruppe hinzugefügt, die automatisch stattfindet. - - - Sie können Ihre Meinung dazu oder Fragen zu möglichen Fragen in Bezug auf die Anwendung des einen oder anderen Produkts haben.

La política de cookies de los sitios web: El visitante verá ahora una notificación que indica si está de acuerdo con la política de privacidad del proveedor respectivo. El navegador Safari (propietario de Apple.Inc) habría protegido a millones de usuarios de 'Seguimiento de anuncios' y otros anuncios emergentes no deseados en Internet desde 2017. Firefox de Mozilla también abordó con éxito este problema para sus surfistas. Es poco probable que el navegador Chrome de Google reemplace su antiguo mecanismo de "Privacy Sandbox" por cookies de first Party hasta 2022, lo que permite seguir con aproximadamente los mismos métodos que el competidor ya ha aplicado. Las cookies de terceros tal como las conocemos hoy en día, por desgracia todavía plantean algunos problemas con respecto a los deseos cruciales (privacidad) del usuario contemporáneo. Con el fin de utilizar la tecnología más reciente y para alinear mejor el sistema de publicidad actual con las necesidades diarias de sus usuarios, también se deben llevar a cabo pruebas exhaustivas. La compañía tecnológica cree que esto le permitirá aprovechar al máximo su antiguo navegador antes de que el producto entre en el mercado. A pesar de la nueva alternativa, hay críticos que dudan del futuro sistema publicitario en la clasificación de perfiles de usuario: cuando el foco también está en un cierto tipo de preferencia (de sólo una descripción más detallada), orientación sexual, sexo bajo esta categoría de individuos, etc., este efecto podría causar fricción en varios otros servicios en la comunidad empresarial en una fecha posterior. Es posible que muchos ya tengan preocupaciones acerca de obtener "menos beneficios" de lo nuevo para que las cookies de terceros ya no sirvan en la generación de ingresos. A diferencia de las cookies de First Party, lamentablemente ocurrió que el abuso se llevó a tomar, por ejemplo, una exhibición menor de Captcha (reduciendo el número normal) para el visitante - que, después de todo, ofrecía protección al iniciar sesión - y fraude publicitario. Las cookies de primera parte funcionan de tal manera que se recibe la recopilación de datos de seguimiento ellos mismos en lugar de indirekt a otros dominios. Con los comentarios de sus usuarios, este paso habría llevado a echar un vistazo a la expectativa que se ve en el mercado y los desarrollos web dentro de la publicidad digital. El Aprendizaje Federado de Cohortes (FLoC) está actualmente en desarrollo a través de Machine Learning para recopilar los intereses que los usuarios pueden tener donde se muestra un anuncio en función de las preferencias de alguien. Los usuarios con intereses similares se agregarán a un grupo categorizado que tiene lugar automáticamente. - - - Usted puede tener su opinión sobre esto o preguntas sobre posibles problemas relacionados con la aplicación de uno u otro producto.

La politique de cookies des sites Web : Le visiteur verra maintenant une notification indiquant s’il est d’accord avec la politique de confidentialité du fournisseur concerné. Le navigateur Safari (propriétaire d’Apple.Inc) aurait protégé des millions d’utilisateurs contre le « suivi des annonces » et d’autres annonces pop-up indésirables sur Internet depuis 2017. Firefox mozilla a également réussi à résoudre ce problème pour ses surfeurs. Le navigateur Chrome de Google est peu susceptible de remplacer son ancien mécanisme « Privacy Sandbox » par des cookies First Party jusqu’en 2022, ce qui permet d’aller de pair avec à peu près les mêmes méthodes que le concurrent a déjà appliquées. Cookies tiers tels que nous les connaissons aujourd’hui, malheureusement encore poser quelques questions concernant les souhaits cruciaux (vie privée) de l’utilisateur contemporain. Afin d’utiliser la nouvelle technologie et de mieux aligner le système publicitaire actuel avec les besoins quotidiens de ses utilisateurs, des tests approfondis devraient également être effectués. La société de technologie pense que cela lui permettra de tirer le meilleur parti de son ancien navigateur avant l’entrée du produit sur le marché. Malgré la nouvelle alternative, il y a des critiques qui doutent du futur système publicitaire sur la classification des profils d’utilisateurs : lorsque l’accent est également mis sur un certain type de préférence (de juste à une description plus détaillée), l’orientation sexuelle, le sexe dans cette catégorie d’individus, etc., cet effet pourrait causer des frictions dans divers autres services dans le milieu des affaires à une date ultérieure. Beaucoup peuvent déjà avoir des préoccupations au sujet d’obtenir « moins d’avantages » de la nouvelle afin que les cookies tiers ne servent plus à générer des revenus. Contrairement aux cookies first party, il s’est malheureusement produit que des abus ont été commis sur, par exemple, un affichage moindre de Captcha (réduisant le nombre normal) pour le visiteur - qui, après tout, offrait une protection lors de la connexion - et une fraude d’annonce. Les cookies First Party fonctionnent de telle sorte que l’on reçoit eux-mêmes la collecte de données de suivi au lieu d’indirekt vers d’autres domaines. Avec les commentaires de ses utilisateurs, cette étape aurait conduit à un regard sur les attentes observées sur le marché et les développements web dans la publicité numérique. Federated Learning of Cohorts (FLoC) est actuellement en développement par l’apprentissage automatique afin de recueillir les intérêts que les utilisateurs peuvent avoir lorsqu’une annonce est diffusée en fonction de la préférence de quelqu’un. Les utilisateurs ayant des intérêts similaires seront ensuite ajoutés à un groupe classé qui a lieu automatiquement. - - - Vous pouvez avoir votre opinion sur ceci ou des questions sur des questions possibles concernant l’application de l’un ou l’autre produit.

La politica sui cookie dei siti web: Il visitatore vedrà ora una notifica che dice se è d'accordo con l'informativa sulla privacy del rispettivo fornitore. Il browser Safari (proprietario Apple.Inc) avrebbe protetto milioni di utenti dal "monitoraggio degli annunci" e da altri annunci Pop-up indesiderati su Internet dal 2017. Firefox di Mozilla ha anche affrontato con successo questo problema per i suoi surfisti. È improbabile che il browser Chrome di Google sostituisca il suo vecchio meccanismo "Privacy Sandbox" con cookie di prima parte fino al 2022, consentendo di seguire all'incirca gli stessi metodi che il concorrente ha già applicato. I cookie di terze parti come li conosciamo oggi, purtroppo pongono ancora alcune questioni riguardanti i desideri cruciali (sulla privacy) dell'utente contemporaneo. Al fine di utilizzare la tecnologia più recente e allineare meglio l'attuale sistema pubblicitario alle esigenze quotidiane dei suoi utenti, dovrebbero essere effettuati anche test approfonditi. L'azienda tecnologica pensa che questo gli permetterà di sfruttare al meglio il suo vecchio browser prima che il prodotto entri nel mercato. Nonostante la nuova alternativa, ci sono critici che dubitano del futuro sistema pubblicitario sulla classificazione dei profili utente: quando l'attenzione è anche su un certo tipo di preferenza (da una descrizione solo a una descrizione più dettagliata), orientamento sessuale, sesso sotto questa categoria di individui ecc., questo effetto potrebbe causare attriti in vari altri servizi nella comunità imprenditoriale in un secondo momento. Molti potrebbero già avere dubbi sul fatto di ottenere "meno benefici" dal nuovo in modo che i cookie di terze parti non servano più a generare entrate. A differenza dei cookie di Prima Parte, sfortunatamente si è verificato che sono stati abusati, ad esempio, di una visualizzazione minore di Captcha (riducendo il numero normale) per il visitatore - che, dopo tutto, offriva protezione al momento dell'accesso - e frodi pubblicitarie. I cookie di prima parte funzionano in modo tale che si riceva la raccolta dei dati di tracciamento stessi invece di indirekt ad altri domini. Con il feedback dei suoi utenti, questo passaggio avrebbe portato a dare un'occhiata alle aspettative viste nel mercato e agli sviluppi web all'interno della pubblicità digitale. Federated Learning of Cohorts (FLoC) è attualmente in fase di sviluppo tramite Machine Learning per raccogliere gli interessi che gli utenti possono avere in cui un annuncio viene mostrato in base alle preferenze di qualcuno. Gli utenti con interessi simili verranno quindi aggiunti a un gruppo classificato che si svolge automaticamente. - - - Puoi avere la tua opinione su questo o domande su possibili problemi riguardanti l'applicazione dell'uno o dell'altro prodotto.

Polityka plików cookie stron internetowych: Użytkownik zobaczy teraz powiadomienie, które mówi, czy zgadza się z polityką prywatności danego dostawcy. Przeglądarka Safari (właściciel Apple.Inc) chroniłaby miliony użytkowników przed "śledzeniem reklam" i innymi niechcianymi reklamami pop-up w Internecie od 2017 roku. Firefoks Mozilli również z powodzeniem rozwiązał ten problem dla swoich internautów. Przeglądarka Google Chrome jest mało prawdopodobne, aby zastąpić swój stary mechanizm "Privacy Sandbox" z first party cookies do 2022 roku, pozwalając iść wraz z mniej więcej tych samych metod, które konkurent już stosowane. Pliki cookie innych firm, jakie znamy dzisiaj, niestety nadal stwarzają pewne problemy dotyczące kluczowych (prywatności) życzeń współczesnego użytkownika. W celu wykorzystania nowszej technologii i lepszego dostosowania obecnego systemu reklamowego do codziennych potrzeb użytkowników należy również przeprowadzić szeroko zakrojone badania. Firma technologiczna uważa, że pozwoli to jej w pełni wykorzystać swoją starą przeglądarkę, zanim produkt wejdzie na rynek. Pomimo nowej alternatywy, są krytycy, którzy wątpią w przyszły system reklamowy w klasyfikacji profili użytkowników: gdy koncentruje się również na pewnym rodzaju preferencji (od tylko do bardziej szczegółowego opisu), orientacji seksualnej, płci w tej kategorii osób itp., efekt ten może spowodować tarcie w różnych innych usługach w środowisku biznesowym w późniejszym terminie. Wielu może już mieć obawy co do uzyskania "mniejszych korzyści" z nowego, tak aby pliki cookie stron trzecich nie służyły już do generowania przychodów. W przeciwieństwie do ciasteczek First Party, niestety doszło do nadużycia, np. Pliki cookie stron trzecich działają w taki sposób, że otrzymuje się zbieranie danych śledzenia samodzielnie zamiast indirekt do innych domen. Dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników ten krok doprowadziłby do przyjrzenia się oczekiwaniom obserwowanym na rynku i rozwoju stron internetowych w reklamie cyfrowej. Federacyjne uczenie się kohort (FLoC) jest obecnie opracowywane za pośrednictwem usługi Machine Learning w celu zebrania zainteresowań, które użytkownicy mogą mieć, gdy reklama jest wyświetlana na podstawie czyichś preferencji. Użytkownicy o podobnych zainteresowaniach zostaną następnie dodani do kategorii grup, która odbywa się automatycznie. - - - Możesz mieć swoją opinię na ten temat lub pytania dotyczące możliwych kwestii związanych z zastosowaniem jednego lub innego produktu.

Svetainių slapukų politika: lankytojas dabar matys pranešimą, kuriame nurodoma, ar jie sutinka su atitinkamo teikėjo privatumo politika. "Safari" naršyklė (savininkas "Apple.Inc") nuo 2017 m. būtų apsaugojo milijonus naudotojų nuo "Skelbimų stebėjimo" ir kitų nepageidaujamų iššokančių skelbimų internete. "Mozilla Firefox" taip pat sėkmingai sprendė šią problemą savo banglentininkams. Mažai tikėtina, kad "Google Chrome" naršyklė iki 2022 m. pakeis senąjį "Privatumo smėlio dėžės" mechanizmą pirmosios šalies slapukais, leidžiančiais naudoti maždaug tuos pačius metodus, kuriuos konkurentas jau taikė. Trečiųjų šalių slapukai, kaip mes juos žinome šiandien, deja, vis dar kelia tam tikrų klausimų, susijusių su esminiais (privatumo) šiuolaikinio vartotojo norais. Siekiant naudoti naujesnę technologiją ir geriau suderinti dabartinę reklamos sistemą su kasdieniais jos naudotojų poreikiais, taip pat reikėtų atlikti išsamius bandymus. Technologijų bendrovė mano, kad tai leis jai padaryti savo seną naršyklę, kol produktas patenka į rinką. Nepaisant naujos alternatyvos, yra kritikų, kurie abejoja būsima reklamos sistema dėl vartotojų profilių klasifikavimo: kai dėmesys taip pat skiriamas tam tikram pasirinkimui (nuo tik iki išsamesnio aprašymo), seksualinei orientacijai, seksui pagal šią asmenų kategoriją ir tt, šis poveikis gali sukelti trintį įvairiose kitose verslo bendruomenės paslaugose vėliau. Daugelis jau gali būti susirūpinę dėl to, kaip "mažiau naudos" iš naujų, kad trečiųjų šalių slapukai nebetinka generuoti pajamas. Skirtingai nuo Pirmosios šalies slapukus, deja, paaiškėjo, kad piktnaudžiavimas buvo imtasi, pvz., mažiau rodyti Captcha's (sumažinti įprastą skaičių) lankytojas - kuris, galų gale, pasiūlė apsaugą, kai prisijungiate - ir reklamos sukčiavimo. Pirmosios šalies slapukai veikia taip, kad patys gauna sekimo duomenų rinkimą, o ne nukreipti į kitus domenus. Su atsiliepimais iš savo vartotojų, šis žingsnis būtų lėmęs pažvelgti į lūkesčius matyti rinkoje ir interneto pokyčius per skaitmeninę reklamą. Išorinis kohortų mokymasis (FLoC) šiuo metu yra vystomas per mašininį mokymąsi, kad surinktų interesus, kuriuos naudotojai gali turėti, kai skelbimas rodomas pagal kieno nors pageidavimą. Vartotojai su panašiais pomėgiais bus įtraukti į kategorizuotą grupę, kuri vyksta automatiškai. - - - Jūs galite turėti savo nuomonę šiuo klausimu arba klausimus apie galimus klausimus, susijusius su vieno ar kito produkto taikymu.

Tīmekļa vietņu sīkdatņu politika: apmeklētājs tagad redzēs paziņojumu, kurā teikts, vai viņš piekrīt attiecīgā pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politikai. Safari pārlūks (īpašnieks Apple.Inc) būtu aizsargājis miljoniem lietotāju no "Reklāmu izsekošanas" un citām nevēlamām pop-up reklāmām internetā kopš 2017. gada. Mozilla Firefox arī veiksmīgi jārisina šī problēma tās sērfotājiem. Google Chrome pārlūks ir maz ticams, lai aizstātu savu veco "Privacy Sandbox" mehānismu ar Pirmās puses sīkdatnes līdz 2022, kas ļauj viens iet kopā ar aptuveni tās pašas metodes, ka konkurents jau ir piemērots. Trešo pušu sīkdatnes, kā mēs tos šodien zinām, diemžēl joprojām rada dažus jautājumus attiecībā uz mūsdienu lietotāja būtiskaajām (privātuma) vēlmēm. Lai izmantotu jaunākās tehnoloģijas un labāk saskaņotu pašreizējo reklāmas sistēmu ar tās lietotāju ikdienas vajadzībām, būtu jāveic arī plaša testēšana. Tech uzņēmums uzskata, ka tas ļaus tai veikt lielāko daļu savu veco pārlūku, pirms produkts nonāk tirgū. Neskatoties uz jauno alternatīvu, ir kritiķi, kuri šaubās par nākotnes reklāmas sistēmu par lietotāju profilu klasifikāciju: ja uzsvars tiek likts arī uz noteikta veida vēlmēm (no tikai uz detalizētāku aprakstu), seksuālo orientāciju, seksu šajā indivīdu kategorijā utt., šī ietekme vēlāk varētu izraisīt berzi dažādos citos pakalpojumos uzņēmējiem. Daudziem jau var būt bažas par "mazāku labumu" no jaunā, lai trešo pušu sīkdatnes vairs nekalpo ieņēmumu gūšanas nolūkā. Atšķirībā no Pirmās puses sīkfailiem diemžēl notika, ka ļaunprātīga izmantošana tika veikta, piemēram, mazākā Captcha displejā (samazinot parasto skaitu) apmeklētājam - kas galu galā piedāvāja aizsardzību, piesakoties - un krāpšanu reklāmas jomā. Pirmās puses sīkdatnes darbojas tā, ka viens saņem izsekošanas datu vākšanu paši, nevis indirekt uz citiem domēniem. Ar atsauksmēm no tās lietotājiem, šis solis būtu novedis pie apskatīt cerības redzams tirgū un interneta attīstību digitālo reklāmu. Federatīvās kohortas (FLoC) mācības pašlaik tiek attīstītas, izmantojot mašīnmācīšanās, lai apkopotu intereses, kas lietotājiem var būt tur, kur reklāma tiek rādīta, pamatojoties uz kāda lietotāja izvēli. Lietotāji ar līdzīgām interesēm pēc tam tiks pievienoti kategorizētai grupai, kas notiek automātiski. - - - Jūs varat saņemt savu viedokli par šo vai jautājumiem par iespējamiem jautājumiem attiecībā uz viena vai cita produkta lietošanu.

Політика використання файлів cookie веб-сайтів: відвідувач тепер побачить повідомлення, в яких говориться, чи згодні вони з політикою конфіденційності відповідного постачальника. Браузер Safari (власник Apple.Inc) захистив би мільйони користувачів від «відстеження реклами» та інших небажаних спливаючих оголошень в Інтернеті з 2017 року. Firefox Mozilla також успішно розглянув цю проблему для своїх серферів. Браузер Google Chrome навряд чи замінить свій старий механізм "Privacy Sandbox" на файли cookie Першої сторони до 2022 року, що дозволить йому піти разом приблизно з тими ж методами, які конкурент вже застосував. Сторонні файли cookie, як ми їх знаємо сьогодні, на жаль, все ще створюють деякі проблеми щодо найважливіших (конфіденційних) побажань сучасного користувача. Для того, щоб використовувати нові технології і краще узгодити поточну рекламну систему з щоденними потребами своїх користувачів, також слід проводити широке тестування. Технологічна компанія вважає, що це дозволить йому максимально використовувати свій старий браузер до того, як продукт з'ясує ринок. Незважаючи на нову альтернативу, є критики, які сумніваються в майбутній рекламній системі за класифікацією профілів користувачів: коли основна увага приділяється також певному типу переваг (від просто до більш детального опису), сексуальної орієнтації, сексу під цією категорією осіб і т.д., цей ефект може викликати тертя в різних інших послугах в бізнес-спільноті на більш пізній термін. Багато хто вже може мати занепокоєння щодо отримання «меншої вигоди» від нового, щоб сторонні файли cookie більше не служили для отримання доходу. На відміну від файлів cookie First Party, на жаль, сталося, що зловживання було взято на себе, наприклад, менший показ Captcha's (зменшення нормального числа) для відвідувача - який, зрештою, пропонував захист при вході в систему - і шахрайство з рекламою. Файли cookie Першої сторони функціонують таким чином, що замість indirekt в інші домени отримується збір даних відстеження. З зворотним зв'язком від своїх користувачів, цей крок призвів би до погляду на очікування, що спостерігаються на ринку та веб-розробки в рамках цифрової реклами. Федеративне навчання когорт (FLoC) в даний час знаходиться в розробці через машинне навчання, щоб зібрати інтереси, які можуть мати користувачі, де оголошення відображається на основі чиїхось уподобань. Потім користувачів зі схожими інтересами буде додано до категоризованої групи, яка відбувається автоматично. - - Ви можете мати свою думку з цього приводу або питання про можливі питання, що стосуються застосування того чи іншого продукту.

A webhelyek cookie-ra vonatkozó irányelvei: A látogató most egy értesítést fog látni, amely arról tájékoztatja, hogy egyetért-e az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveivel. A Safari böngésző (tulajdonos Apple.Inc) 2017 óta több millió felhasználót védett volna a "hirdetéskövetés" és más nem kívánt előugró hirdetések től az interneten. Mozilla's Firefox is sikeresen foglalkozott ezzel a problémával a szörfösök. A Google Chrome böngészője nem valószínű, hogy 2022-ig felváltja a régi "Privacy Sandbox" mechanizmusát a First Party cookie-kra, lehetővé téve az egyik, hogy nagyjából ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint a versenytárs már alkalmazta. Harmadik féltől származó cookie-k, mint tudjuk, ma, sajnos még mindig jelentenek néhány kérdést illetően a döntő (magánélet) kívánságait a kortárs felhasználó. Az újabb technológia alkalmazása és a jelenlegi hirdetési rendszer nek a felhasználók napi igényeihez való jobb összehangolása érdekében kiterjedt tesztelést is el kell végezni. A tech cég úgy gondolja, ez lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki a régi böngésző, mielőtt a termék belép a piacra. Annak ellenére, hogy az új alternatíva, vannak kritikusok, akik kételkednek a jövőbeli hirdetési rendszer besorolása felhasználói profilok: ha a hangsúly is egy bizonyos típusú preferencia (csak egy részletesebb leírást), szexuális irányultság, nem e kategóriában az egyének, stb, ez a hatás okozhat súrlódást különböző más szolgáltatások az üzleti közösség egy későbbi időpontban. Sokan már aggódnak amiatt, hogy "kevesebb hasznot" kapnak az újból, hogy a harmadik féltől származó cookie-k már ne szolgáljanak bevételt generáló bevételekkeltő módon. Ellentétben a First Party cookie-kat, sajnos előfordult, hogy visszaélés került sor, például egy kisebb kijelző captcha 's (csökkenti a normál szám) a látogató - amely végül is védelmet nyújtott bejelentkezéskor - és a hirdetési csalás. A First Party cookie-k úgy működnek, hogy maguk kapják meg a nyomon követési adatok gyűjtését, nem pedig más domainek számára. A felhasználók visszajelzéseivel ez a lépés a digitális hirdetéseken belüli piaci és webes fejlesztések terén látott elvárások. With feedback from its users, this step would have led to a look at the elvárás seen in the market and web developments within digital advertising. A Kohorszok összevont tanulása (FLoC) jelenleg fejlesztés alatt áll a Machine Learning en keresztül, hogy összegyűjtse azokat az érdeklődési köröket, amelyekkel a felhasználók rendelkezhetnek, ha a hirdetés valakinek a preferenciája alapján jelenik meg. A hasonló érdeklődési körrel rendelkező felhasználók ezután hozzáadódnak egy automatikusan meghozott kategorizált csoporthoz. - - Ön véleményt nyilváníthat erről, vagy kérdéseket tehet fel az egyik vagy másik termék alkalmazásával kapcsolatos lehetséges kérdésekről.

Zásady používání souborů cookie webových stránek: Návštěvníkovi se nyní zobrazí oznámení, zda souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele. Prohlížeč Safari (majitel Apple.Inc) by od roku 2017 chránil miliony uživatelů před "sledováním reklam" a dalšími nežádoucími vyskakovacími reklamami na internetu. Firefox společnosti Mozilla také úspěšně vyřešil tento problém pro své surfaře. Prohlížeč Google Chrome pravděpodobně nenahradí svůj starý mechanismus "Privacy Sandbox" soubory cookie první strany až do roku 2022, což mu umožní jít spolu se zhruba stejnými metodami, které již konkurent použil. Soubory cookie třetích stran, jak je známe dnes, bohužel stále představují některé otázky týkající se klíčových (soukromí) přání současného uživatele. S cílem využít novější technologii a lépe sladit současný reklamní systém s každodenními *řebami jeho uživatelů by mělo být rovněž provedeno rozsáhlé testování. Technologická společnost si myslí, že jí to umožní co nejvíce z jeho starého prohlížeče, než produkt vstoupí na trh. Navzdory nové alternativě existují kritici, kteří pochybují o budoucím reklamním systému o klasifikaci uživatelských profilů: pokud je pozornost zaměřena také na určitý typ preferencí (od pouhého k podrobnějšímu popisu), sexuální orientaci, sex v této kategorii jednotlivců atd., Tento efekt by mohl později způsobit tření v různých dalších službách v obchodní komunitě. Mnozí již mohou mít obavy z toho, že z nového budou mít "menší prospěch", aby soubory cookie třetích stran již nesloužily při vytváření příjmů. Na rozdíl od souborů cookie první strany se bohužel stalo, že došlo ke zneužití například menšího zobrazení Captchova (snížení normálního počtu) pro návštěvníka - který koneckonců nabízel ochranu při přihlašování - a podvodu s ad. Soubory cookie první strany fungují tak, že je možné přijímat shromažďování sledovacích dat sami namísto indirektu do jiných domén. Se zpětnou vazbou od svých uživatelů by tento krok vedl k tomu, že by se podíval na očekávání, která jsou vidět na trhu a vývoji webu v digitální reklamě. Federované učení kohort (FLoC) je v současné době ve vývoji prostřednictvím strojového učení, aby shromáždilo zájmy, které uživatelé mohou mít tam, kde se zobrazuje, na základě něčích preferencí. Uživatelé s podobnými zájmy pak budou přidáni do kategorizované skupiny, která probíhá automaticky. - - - Můžete mít svůj názor na toto nebo otázky týkající se možných otázek týkajících se použití jednoho nebo jiného produktu.

Zásady používania súborov cookie webových stránok: Návštevník teraz uvidí oznámenie, v ktorých sa uvádza, či súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa. Prehliadač Safari (vlastník Apple.Inc) by od roku 2017 chránil milióny používateľov pred sledovaním reklám a inými nechcenými vyskakovacie reklamy na internete. Mozilla Firefox tiež úspešne vyriešil tento problém pre svojich surferov. Je nepravdepodobné, že prehliadač Chrome spoločnosti Google do roku 2022 nahradí svoj starý mechanizmus "Karanténa na ochranu osobných údajov" súbormi cookie prvej strany, čo umožní, aby sa jeden z nich použil približne rovnakými metódami, ako už konkurent použil. Súbory cookie tretích strán, ako ich poznáme dnes, bohužiaľ stále predstavujú určité problémy týkajúce sa kľúčových (súkromia) želaní súčasného používateľa. S cieľom využívať novšiu technológiu a lepšie zosúladiť súčasný reklamný systém s každodennými potrebami jeho používateľov by sa malo vykonať aj rozsiahle testovanie. Technologická spoločnosť si myslí, že to jej umožní čo najlepšie vyučovať zo svojho starého prehliadača predtým, ako produkt vstúpi na trh. Napriek novej alternatíve existujú kritici, ktorí pochybujú o budúcom reklamnom systéme na klasifikáciu používateľských profilov: keď sa pozornosť zameriava aj na určitý typ preferencie (od len po podrobnejší popis), sexuálnu orientáciu, pohlavie v tejto kategórii jednotlivcov atď., tento účinok by mohol neskôr spôsobiť trenie v rôznych iných službách v podnikateľskej komunite. Mnohí už môžu mať obavy z toho, že z nového budú mať "menší úžitok", aby súbory cookie tretích strán už nepracovali pri vytváraní príjmov. Na rozdiel od súborov cookie prvej strany sa, žiaľ, stalo, že došlo k zneužitiu napr. Súbory cookie prvej strany fungujú tak, že človek prijíma zhromažďovanie údajov o sledovaní sami namiesto toho, aby sa indrístrovali do iných domén. So spätnou väzbou od svojich používateľov by tento krok viedol k pozriu sa na očakávania, ktoré sa očakávajú na trhu a vo vývoji na webe v rámci digitálnej reklamy. Federated Learning of Cohorts (FLoC) je v súčasnosti vo vývoji prostredníctvom strojového učenia, aby zhromaždil záujmy, ktoré môžu mať používatelia tam, kde sa reklama zobrazuje na základe preferencií niekoho iného. Používatelia s podobnými záujmami sa potom pridajú do kategorizovanej skupiny, ktorá sa uskutoční automaticky. - - Môžete mať svoj názor na túto otázku alebo otázky o možných otázkach týkajúcich sa uplatňovania jedného alebo druhého výrobku.

Pravilnik o piškotkih spletnih strani: Obiskovalec bo zdaj videl obvestilo, v skladu s tem, ali se strinjajo s politiko zasebnosti zadevnega ponudnika. Brskalnik Safari (lastnik Apple.Inc) bi od leta 2017 zaščitil milijone uporabnikov pred "sledenjem oglasom" in drugimi neželenimi pojavnimi oglasi na internetu. Mozilla's Firefox je tudi uspešno obravnaval to težavo za svoje surferje. Googleov brskalnik Chrome verjetno ne bo zamenjal svojega starega mehanizma "Privacy Sandbox" s piškotki podjetja First Party do leta 2022, kar omogoča, da se ena ujema s približno enakimi metodami, kot jih je konkurent že uporabil. Piškotki tretjih oseb, kot jih danes poznamo, žal še vedno predstavljajo nekaj vprašanj v zvezi s ključnimi (zasebnostmi) željami sodobnega uporabnika. Da bi uporabili novejšo tehnologijo in bolje uskladili trenutni oglaševalski sistem s dnevnimi potrebami njegovih uporabnikov, bi bilo treba opraviti tudi obsežno testiranje. Tehnološko podjetje meni, da bo to omogočilo, da kar najbolje izvleče svoj stari brskalnik, preden izdelek vstopi na trg. Kljub novi alternativi obstajajo kritiki, ki dvomijo v prihodnji oglaševalski sistem o razvrstitvi uporabniških profilov: ko je poudarek tudi na določeni vrsti preferenc (od samo do podrobnejšega opisa), spolni usmerjenosti, spolu pod to kategorijo posameznikov itd., bi lahko ta učinek kasneje povzročil trenje v različnih drugih storitvah v poslovni skupnosti. Mnogi morda že imajo pomisleke glede pridobivanja "manj koristi" od novega, tako da piškotki tretjih oseb ne bodo več služili za ustvarjanje prihodkov. Za razliko od piškotkov prve stranke je žal prišlo do zlorabe na primer manjšem prikazu Captchinih (zmanjšanje normalne številke) za obiskovalca - ki je navsezadnje ponujal zaščito pri prijavi - in goljufije pri oglasih. Piškotki prve pogodbenice delujejo tako, da prejmemo zbiranje podatkov za sledenje sami namesto indirekt na druge domene. S povratnimi informacijami svojih uporabnikov bi ta korak privedel do pogleda na pričakovanja na trgu in spletna gibanja znotraj digitalnega oglaševanja. Federated Learning of Cohorts (FLoC) je trenutno v razvoju s strojnim učenjem za zbiranje interesov, ki jih imajo uporabniki, kjer je oglas prikazan na podlagi želje nekoga. Uporabniki s podobnimi interesi bodo nato dodani v kategorizirano skupino, ki poteka samodejno. - - - Lahko imate svoje mnenje o tem ali vprašanja o možnih vprašanjih v zvezi z uporabo enega ali drugega izdelka.

Stefnur um vafrakökur á vefsíðum: Gesturinn mun nú sjá tilkynningu þar sem segir hvort þeir séu sammála persónuverndarstefnu viðkomandi veitanda. Safari vafrinn (eigandi Apple.Inc) hefði varið milljónir notenda fyrir "Ad tracking" og öðrum óæskilegum sprettigluggaatlum á Netinu frá árinu 2017. Mozilla's Firefox tókst einnig að takast á við þetta vandamál fyrir brimbrettafólk sitt. Ólíklegt er að Chrome vafrinn í Google komi í stað gömlu "Privacy Sandbox" kerfisins með fótsporum fyrsta aðila til ársins 2022, sem gerir einum kleift að fara eftir u.þ.b. sömu aðferðum og samkeppnisaðilinn hefur þegar beitt. Fótspor utanaðkomandi aðila eins og við þekkjum þau í dag, því miður sitja enn nokkur atriði varðandi mikilvægar (næði) óskir notanda samtímans. Til þess að nota nýrri tækni og til að samræma betur núverandi auglýsingakerfi við daglegar þarfir notenda sinna ætti einnig að framkvæma umfangsmiklar prófanir. Tæknifyrirtækið telur að þetta geri það kleift að gera sem mest úr gamla vafranum sínum áður en varan fer inn á markaðinn. Þrátt fyrir nýja valkostinn eru gagnrýnendur sem efast um framtíðarauglýsingakerfið um flokkun notendasniða: þegar áherslan er einnig á ákveðna tegund af kjörum (frá bara til ítarlegri lýsingu), kynhneigð, kynlíf undir þessum flokki einstaklinga o.fl., gætu þessi áhrif valdið núningi í ýmsum öðrum þjónustum í viðskiptasamfélaginu síðar. Margir kunna nú þegar að hafa áhyggjur af því að fá "minni ávinning" af því nýja þannig að fótspor utanaðkomandi aðila þjóni ekki lengur í að búa til tekjur. Ólíkt fótsporum fyrsta aðila kom því miður í ljós að misnotkun var tekin á t.d. minni birtingu Captcha (draga úr eðlilegri tölu) fyrir gestinn - sem, eftir allt saman, bauð vernd við innskráningu - og ad svik. Fótspor fyrsta aðila virka á þann hátt að maður fær söfnun á rakningargögnum sjálfum í stað indirekt til annarra léna. Með viðbrögðum frá notendum sínum hefði þetta skref leitt til þess að líta á væntingar sem sjást á markaði og þróun vefsins innan stafrænna auglýsinga. Federated Learning of Cohorts (FLoC) er nú í þróun í gegnum Machine Learning til að safna þeim hagsmunum sem notendur kunna að hafa þar sem sýnt er fram á kjörorð einhvers. Notendum með svipuð áhugamál verður síðan bætt við flokkaða hóp sem fer sjálfkrafa fram. - - - Þú getur haft skoðun þína á þessu eða spurningum um möguleg atriði varðandi beitingu einnar eða annarrar vöru.

Cookiepolicyn för webbplatser: Besökaren kommer nu att se en anmälan där det står om de håller med om sekretesspolicyn för respektive leverantör. Webbläsaren Safari (ägare Apple.Inc) skulle ha skyddat miljontals användare från "Annonsspårning" och andra oönskade popup-annonser på Internet sedan 2017. Mozillas Firefox också framgångsrikt tagit upp detta problem för sina surfare. Googles Chrome webbläsare är osannolikt att ersätta sin gamla "Privacy Sandbox" mekanism med First Party cookies fram till 2022, så att en kan gå med på ungefär samma metoder som konkurrenten redan har tillämpat. Tredjeparts cookies som vi känner dem idag, tyvärr fortfarande utgör några frågor om den avgörande (integritet) önskemål den samtida användaren. För att kunna använda den nyare tekniken och för att bättre anpassa det nuvarande reklamsystemet efter användarnas dagliga behov bör även omfattande tester utföras. Teknikföretaget tror att detta kommer att göra det möjligt att göra det mesta av sin gamla webbläsare innan produkten kommer in på marknaden. Trots det nya alternativet finns det kritiker som tvivlar på det framtida reklamsystemet på klassificeringen av användarprofiler: när fokus också ligger på en viss typ av preferens (från bara till en mer detaljerad beskrivning), sexuell läggning, kön under denna kategori av individer etc., skulle denna effekt kunna orsaka friktion i olika andra tjänster i näringslivet vid ett senare tillfälle. Många kanske redan har farhågor om att få "mindre nytta" av det nya så att tredjepartscookies inte längre tjänar till att generera intäkter. Till skillnad från First Party cookies, det tyvärr inträffade att missbruk togs på t.ex. en mindre visning av Captcha's (minska det normala antalet) för besökaren - som trots allt erbjöd skydd vid inloggning - och annonsbedrägeri. First Party-cookies fungerar på ett sådant sätt att man får insamling av spårningsdata själva istället för till att vara på ett annat sätt till andra domäner. Med feedback från sina användare, skulle detta steg har lett till en titt på de förväntningar som ses på marknaden och webbutveckling inom digital reklam. FLoC (Federated Learning of Cohorts) är för närvarande under utveckling genom Machine Learning för att samla in de intressen som användarna kan ha där en annons visas baserat på någons önskemål. Användare med liknande intressen kommer sedan att läggas till i en kategoriserad grupp som sker automatiskt. - - - Du kan ha din åsikt om detta eller frågor om möjliga frågor angående tillämpningen av en eller annan produkt.


Nettstedets retningslinjer for informasjonskapsler: Den besøkende vil nå se et varsel som sier om de er enige med personvernreglene til den respektive leverandøren. Safari-nettleseren (eieren Apple.Inc) ville ha beskyttet millioner av brukere mot «Annonsesporing» og andre uønskede popup-annonser på Internett siden 2017. Mozillas Firefox løste også dette problemet for sine surfere. Googles Chrome-nettleser er usannsynlig å erstatte sin gamle "Privacy Sandbox" -mekanisme med First Party-informasjonskapsler til 2022, slik at man kan gå sammen med omtrent de samme metodene som konkurrenten allerede har brukt. Tredjeparts informasjonskapsler slik vi kjenner dem i dag, utgjør dessverre fortsatt noen problemer angående de avgjørende (personvern) ønskene til den moderne brukeren. For å kunne bruke den nyere teknologien og for bedre å justere dagens annonseringssystem med brukernes daglige behov, bør omfattende testing også utføres. Teknologiselskapet tror dette vil gjøre det mulig å få mest mulig ut av sin gamle nettleser før produktet kommer inn i markedet. Til tross for det nye alternativet, er det kritikere som tviler på det fremtidige annonseringssystemet på klassifisering av brukerprofiler: når fokuset også er på en bestemt type preferanse (fra bare til en mer detaljert beskrivelse), seksuell orientering, sex under denne kategorien av individer etc., kan denne effekten føre til friksjon i ulike andre tjenester i næringslivet på et senere tidspunkt. Mange har kanskje allerede bekymringer for å få "mindre nytte" fra det nye, slik at tredjeparts informasjonskapsler ikke lenger tjener til å generere inntekter. I motsetning til First Party cookies, skjedde det dessverre at misbruk ble tatt på f.eks en mindre visning av Captchas (redusere det normale nummeret) for den besøkende - som tross alt tilbød beskyttelse ved innlogging - og annonsesvindel. First Party cookies fungerer på en slik måte at man mottar innsamling av sporingsdata selv i stedet for å indirekt til andre domener. Med tilbakemeldinger fra brukerne, dette trinnet ville ha ført til en titt på forventningen sett i markedet og web utviklingen innen digital annonsering. Federated Learning of Cohorts (FLoC) er for tiden under utvikling gjennom Machine Learning for å samle interessene brukerne kan ha der en annonse vises basert på noens preferanser. Brukere med lignende interesser blir deretter lagt til i en kategorisert gruppe som finner sted automatisk. - - - Du kan ha din mening om dette eller spørsmål om mulige problemer angående anvendelsen av et eller annet produkt.

Cookie-politikken for hjemmesider: Den besøgende vil nu se en meddelelse, der siger, om de er enige med fortrolighedspolitik af den respektive udbyder. Safari-browseren (ejer Apple.Inc) ville have beskyttet millioner af brugere mod 'Annoncesporing' og andre uønskede pop op-annoncer på internettet siden 2017. Mozillas Firefox også med succes behandlet dette problem for sine surfere. Googles Chrome-browser er usandsynligt, at erstatte sin gamle 'Privacy Sandbox' mekanisme med First Party cookies indtil 2022, så man kan gå sammen med nogenlunde de samme metoder, som konkurrenten allerede har anvendt. Tredjeparts cookies, som vi kender dem i dag, desværre stadig udgør nogle spørgsmål vedrørende de afgørende (privatlivets fred) ønsker den moderne bruger. For at kunne anvende den nyere teknologi og tilpasse det nuværende reklamesystem bedre til brugernes daglige behov bør der også udføres omfattende test. Den tech selskab mener, at dette vil gøre det muligt at få mest muligt ud af sin gamle browser, før produktet kommer ind på markedet. På trods af det nye alternativ, er der kritikere, der tvivler på det fremtidige reklamesystem om klassificering af brugerprofiler: når fokus er også på en bestemt type præference (fra bare til en mere detaljeret beskrivelse), seksuel orientering, køn under denne kategori af personer osv., kan denne effekt forårsage gnidninger i forskellige andre tjenester i erhvervslivet på et senere tidspunkt. Mange kan allerede have bekymringer om at få "mindre gavn" af den nye, således at tredjeparts cookies ikke længere tjener i at generere indtægter. I modsætning til First Party cookies, det desværre skete, at misbrug blev taget på fx en mindre visning af Captcha's (reducere det normale antal) for den besøgende - som trods alt tilbød beskyttelse, når du logger ind - og annoncesvindel. First Party cookies fungerer på en sådan måde, at man modtager indsamling af tracking data selv i stedet for indirekt til andre domæner. Med feedback fra sine brugere, ville dette skridt har ført til et kig på den forventning, der ses på markedet og web udvikling inden for digital annoncering. FLoC (Federated Learning of KohOrte) er i øjeblikket under udvikling via Machine Learning for at samle de interesser, som brugerne kan have, hvor en annonce vises ud fra en persons præferencer. Brugere med lignende interesser føjes derefter til en kategoriseret gruppe, der finder sted automatisk. - - - Du kan få din mening om dette eller spørgsmål om mulige spørgsmål vedrørende anvendelsen af et eller andet produkt.

Verkkosivustojen evästekäytäntö: Kävijä näkee nyt ilmoituksen, jossa kerrotaan, ovatko he samaa mieltä kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytännöstä. Safari-selain (omistaja Apple.Inc) olisi suojannut miljoonia käyttäjiä 'mainosten seurannalta' ja muilta ei-toivotuilta ponnahdusikkunoiden mainoksilta Internetissä vuodesta 2017 lähtien. Mozilla's Firefox myös onnistuneesti käsitteli tätä ongelmaa surffaajilleen. Googlen Chrome-selain ei todennäköisesti korvaa vanhaa Privacy Sandbox -mekanismiaan First Party -evästeillä ennen vuotta 2022, jolloin yksi voi käyttää suunnilleen samoja menetelmiä, joita kilpailija on jo soveltanut. Kolmannen osapuolen evästeet, kuten tunnemme ne tänään, aiheuttavat valitettavasti edelleen joitain ongelmia nykykäyttäjän ratkaisevissa (yksityisyys) toiveissa. Jotta uutta teknologiaa voitaisiin käyttää ja jotta nykyinen mainosjärjestelmä voitaisiin paremmin yhdenmukaistaa käyttäjiensä päivittäisten tarpeiden kanssa, olisi myös tehtävä laajoja testejä. Teknologiayhtiö uskoo, että tämän avulla se voi ottaa kaiken irti vanhasta selaimestaan ennen tuotteen markkinoille tulemista. Uudesta vaihtoehdosta huolimatta on arvostelijoita, jotka epäilevät tulevaa mainosjärjestelmää käyttäjäprofiilien luokittelussa: kun painopiste on myös tietyntyyppisissä mieltymyksissä (vain yksityiskohtaisemman kuvauksen välillä), seksuaaliseen suuntautumiseen, tämän henkilöryhmän sukupuoleen jne., tämä vaikutus voi aiheuttaa kitkaa useissa muissa liike-elämän palveluissa myöhemmin. Monet saattavat jo olla huolissaan siitä, että he saavat "vähemmän hyötyä" uudesta, jotta kolmannen osapuolen evästeet eivät enää palvele tulojen tuottamista. Toisin kuin ensimmäisen osapuolen evästeet, valitettavasti kävi niin, että väärinkäyttöä tapahtui esimerkiksi captchan vähäisemmällä näytöllä (vähentämällä normaalia määrää) vierailijalle - joka loppujenessään tarjosi suojaa kirjautuessaan sisään - ja mainospetoksilla. Ensimmäisen osapuolen evästeet toimivat siten, että seurantatietojen kerääminen itse sen sijaan, että se ohjautuisi muille verkkotunneille. Käyttäjiltä saadun palautteen avulla tämä vaihe olisi johtanut markkinoiden odotusten ja digitaalisen mainonnan verkkokehityksen odotuksiin. Federated Learning of Cohorts (FLoC) on parhaillaan kehitysvaiheessa koneoppimisen kautta kerätäkseen kiinnostuksen kohteet, joita käyttäjillä voi olla, kun mainos näytetään jonkun mieltymyksen perusteella. Käyttäjät, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita, lisätään sitten luokiteltuun ryhmään, joka tapahtuu automaattisesti. - - - Sinulla voi olla mielipiteesi tästä tai kysymyksiä mahdollisista kysymyksistä, jotka liittyvät yhden tai toisen tuotteen soveltamiseen.

网站的 Cookie 政策:访问者现在将看到一条通知,说明他们是否同意相应提供商的隐私政策。自 2017 年以来,Safari 浏览器(所有者 Apple.Inc)将保护数百万用户免受互联网上"广告跟踪"和其他不需要的弹出式广告的"广告跟踪"。Mozilla的Firefox也成功地为冲浪者解决了这个问题。在2022年之前,谷歌的Chrome浏览器不太可能用第一方cookies取代其旧的"隐私沙盒"机制,这样,谷歌的Chrome浏览器就不太可能采用与竞争对手已经应用的大致相同的方法。第三方cookies,因为我们知道他们今天,不幸的是,仍然提出了一些问题,有关当代用户的关键(隐私)愿望。为了使用较新的技术,使目前的广告系统更好地符合用户的日常需要,还应进行广泛的测试。这家科技公司认为,这将使它能够在产品进入市场之前充分利用其旧浏览器。尽管有新的替代方案,但也有批评人士对未来广告系统对用户配置文件分类表示怀疑:当重点也集中在某种偏好(从只是对更详细的描述)、性取向、这类个人的性别等上时,这种影响可能会在未来的商界其他各种服务中造成摩擦。许多人可能已经担心从新设备中获得"较少的好处",以便第三方 Cookie 不再用于创收。与第一方 Cookie 不同,不幸的是,在访问者的 Captcha(减少正常数量)的较小显示(毕竟,这提供了登录时的保护)和广告欺诈等,因此发生了滥用行为。第一方 Cookie 的功能方式是接收跟踪数据本身的集合,而不是 indirekt 到其他域。有了用户的反馈,这一步将引导人们了解市场的预期和数字广告中的网络发展。联合学习(FLoC)目前正在通过机器学习进行开发,以收集用户根据某人的偏好在广告展示时可能拥有的兴趣。然后,具有类似兴趣的用户将被添加到自动发生的分类组中。- - - 您可以对此或有关一种或另一种产品应用的可能问题发表意见。

ウェブサイトのクッキーポリシー: 訪問者は、それぞれのプロバイダのプライバシーポリシーに同意するかどうかを示す通知を表示します。Safariブラウザ(オーナーのApple.Inc.)は、2017年以来、インターネット上の「広告トラッキング」やその他の不要なポップアップ広告から何百万人ものユーザーを保護していたでしょう。Mozilla の Firefox も、サーファーのためにこの問題にうまく対処しました。GoogleのChromeブラウザは、2022年まで古い「プライバシーサンドボックス」メカニズムをファーストパーティークッキーに置き換える可能性は低く、競合他社がすでに適用しているのとほぼ同じ方法と一緒に行くことを可能にします。私たちが今日知っているサードパーティのクッキーは、残念ながら現代のユーザーの重要な(プライバシー)の願いに関するいくつかの問題を引き起こします。新しい技術を使用し、現在の広告システムをユーザーの日々のニーズに合わせるためには、広範なテストも行う必要があります。ハイテク企業は、製品が市場に参入する前に、古いブラウザを最大限に活用できるようになると考えています。新しい代替案にもかかわらず、ユーザープロファイルの分類に関する将来の広告システムを疑う批評家がいます:焦点が特定のタイプの好み(より詳細な説明まで)、性的指向、個人のこのカテゴリの下でのセックスなど、この効果は後日、経済界の様々な他のサービスで摩擦を引き起こす可能性があります。多くの人は、サードパーティのクッキーが収益を生み出す際に役立たないように、新しいクッキーから「より少ない利益」を得ることに対する懸念を既に抱いているかもしれません。ファーストパーティーのクッキーとは異なり、残念ながら、訪問者のためのCaptchaの(通常の数を減らす)の表示が少なく、結局のところ、ログイン時に保護を提供し、広告詐欺が発生しました。ファーストパーティクッキーは、他のドメインにインディレクトではなく、追跡データ自体の収集を受け取るように機能します。ユーザーからのフィードバックにより、このステップはデジタル広告内の市場やウェブ開発で見られる期待を見るにつながっていました。コホートのフェデレーション学習 (FLoC) は、ユーザーが誰かの好みに基づいて広告が表示される可能性のある興味を収集するために、機械学習を通じて現在開発中です。類似した関心を持つユーザーは、自動的に行われる分類されたグループに追加されます。- - あなたはこれについてあなたの意見を持っているか、1つまたは別の製品のアプリケーションに関する可能な問題に関する質問を持つことができます。

웹 사이트의 쿠키 정책: 방문자는 이제 해당 공급자의 개인 정보 보호 정책에 동의하는지 여부를 알려주는 알림을 받게 됩니다. 사파리 브라우저(소유자 Apple.Inc)는 2017년부터 인터넷에서 수백만 명의 사용자를 '광고 추적' 및 기타 원치 않는 팝업 광고로부터 보호했을 것입니다. 모질라의 파이어 폭스는 또한 성공적으로 서퍼에 대한이 문제를 해결했다. 구글의 크롬 브라우저는 2022 년까지 기존의 '개인 정보 샌드 박스'메커니즘을 제1 자 쿠키로 대체 할 가능성이, 하나는 경쟁업체가 이미 적용 한 거의 동일한 방법을 따라 갈 수 있도록. 우리가 오늘 알고있는 타사 쿠키, 불행하게도 여전히 현대 사용자의 중요한 (개인 정보 보호) 소원에 관한 몇 가지 문제를 제기. 최신 기술을 사용하고 현재 광고 시스템을 사용자의 일상적인 요구 사항과 더 잘 맞추기 위해서는 광범위한 테스트도 수행해야 합니다. 기술 회사는 이 제품이 시장에 진입하기 전에 이전 브라우저를 최대한 활용할 수 있게 될 것이라고 생각합니다. 새로운 대안에도 불구하고, 사용자 프로필의 분류에 미래의 광고 시스템을 의심 하는 비평가가 있다: 초점은 또한 특정 유형의 선호에 (단지에서 더 자세한 설명에), 성적 지향, 개인의이 범주에 따라 섹스, 이 효과 나중에 비즈니스 커뮤니티에서 다양 한 다른 서비스에 마찰을 일으킬 수 있습니다. 많은 사람들이 이미 타사 쿠키가 더 이상 수익을 창출하는 데 도움이 되지 않도록 새로운 쿠키로부터 '적은 혜택'을 얻는 것에 대해 우려가 있을 수 있습니다. 퍼스트 파티 쿠키와 는 달리, 불행히도 학대가 방문자를위한 Captcha의 (정상 수 감소)의 적은 표시에 취해진 것이 불행히도 발생했습니다 . 제1자 쿠키는 다른 도메인에 대한 indirekt 대신 추적 데이터 자체의 수집을 수신하는 방식으로 작동합니다. 사용자의 피드백을 통해 이 단계는 디지털 광고 내 시장과 웹 개발에서 볼 수 있는 기대치를 살펴보게 되었습니다. FLoC(연방 코호트 학습)는 현재 기계 학습을 통해 개발 중이며, 사용자의 취향에 따라 광고를 게재할 수 있는 위치를 사용자가 가질 수 있는 관심사를 수집하고 있습니다. 그런 다음 비슷한 관심사를 가진 사용자가 자동으로 발생하는 분류된 그룹에 추가됩니다. - - 당신은 이에 대한 귀하의 의견이나 하나 또는 다른 제품의 적용에 관한 가능한 문제에 대한 질문을 할 수 있습니다.
PublPostGen
Reply


Forum Jump: