Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Markets - Shopping Center (Visits and reservations)
#1
Information 
[Image: 6543333344566644455.jpeg]
Due to the reopening of a branch, customers can now go up to a certain time. The council is said to have decided to open doors in retail alongside supermarket chains. The latter was already accessible to the public and this sector fell under 'essential services'. Since March 2021, the Covid-19 measures have been somewhat relaxed in some European countries. In the Netherlands, for example, the government managed to use the following: consumers could schedule their appointment in advance via a location of their choice. A date and time was agreed online so that the visitor could do his shopping. In practice, this meant that while a store had made the entrance inaccessible to passers-by, it was often told by an assistant to view the information on the internet. Visitors were allowed to shop for a few minutes at a certain time. By introducing this 'minute arrangement', it would have given both the staff and the customer the 'space' to make purchases with some attendees. Customers who came in after this time discovered that the area in the store was reserved for them. This new way of shopping is intended to minimize visitor numbers. It is not yet known how long the 'minute control' will apply. On the website of the Dutch government, the sectors that have been given permission to participate in the business world apply by default. - - - - Also in public places such as a market or fair, part of a pitch may be active. Virtually access is granted to the 'entrance' under this covered area. You do not have to make an appointment for this and a purchase can be made immediately. Visitors know how to follow their path based on the 'ground signs'. A seller of his place of employment takes into account his waiting customers. Too many visitors are not seen as crowds here, as the 'ground signs' show them the way and the distance is automatically saved. Walking in the opposite direction is less common because one corrects oneself and follows his path. How long the duration of the wait can be with the seller does not matter in this case. At these 'stalls' you can find food, clothing and life recourses. If you want to buy electronics, toys, shoes or furniture (curiosities), this normally depends on the type of dealer with his working days. This open-air sales area has the separation by means of fences and only an entrance and exit.

Vanwege de heropening van een vestiging, kunnen klanten nu terecht tot een bepaalde tijd. De gemeente zou hebben besloten om deuren te openen in de detailhandel naast de supermarktketens. Deze laatste werd al toegankelijk voor het publiek en viel deze sector onder ‘essentiele diensten’. Sinds maart 2021 heeft men in sommige Europese landen de Covid-19 maatregelen enigszins versoepeld. Onder andere in Nederland wist de overheid het volgende te hebben gehanteerd: consumenten konden vooraf hun afspraak inplannen via een door hun gekozen locatie. Online werd dan ook een datum en tijd afgesproken zodat de bezoeker zijn inkopen kon doen. In de praktijk betekende dit dat een winkel de ingang weliswaar ontoegankelijk had gemaakt voor voorbijgangers, maar vaak van een assistent te horen kreeg de informatie op het internet te bekijken. Bezoekers werden om bepaalde tijd toegelaten voor een aantal minuten winkelen. Door deze ‘minutenregeling’ te hebben ingevoerd, zou het voor zowel het personeel als de klant de ‘ruimte’ hebben gegeven inkopen te doen met enkele aanwezigen. Klanten die na deze tijd binnen kwamen, ontdekten dat de omgeving in de winkel voor hen werd gereserveerd. Deze nieuwe manier van winkelen is bedoeld om het bezoekersaantal tot een minimum te beperken. Voor hoe lang de ‘minutenregeling’ van toepassing is, is nog onbekend. Op de website van Rijksoverheid gelden er standaard de sectors die toestemming hebben gekregen om weer deel te nemen aan het bedrijfsleven. - - - Ook op openbare plaatsen zoals  een markt of braderie, kan het zijn dat een gedeelte van een standplaats aktief is. Vrijwel wordt toegang verleend tot de ‘entree’ onder dit bedekte gebied. Daarvoor hoeft men geen afspraak te maken en kan een aankoop direkt geschieden. Bezoekers weten, op basis van de ‘grondtekens’, hun pad te volgen. Een verkoper van zijn standplaats houdt rekening met zijn wachtende klanten. Teveel bezoekers wordt hier niet gezien als drukte, aangezien de ‘grondtekens’ hen de weg wijst en de afstand automatisch wordt bewaard. In tegenovergestelde richting lopen komt minder vaak voor doordat men zichzelf corrigeert en zijn pad volgt. Hoe lang de duur van het wachten kan zijn bij de verkoper, speelt in dit geval geen rol. Bij deze ‘kraampjes’ zijn er onder andere voeding, kleding en levensmiddelen te vinden. Wenst men electronica, speelgoed, schoenen of meubilair (curiosa) te kopen, is dit normaliter afhankelijk van het type handelaar met zijn werkdagen. Dit verkoopgebied in de openlucht kent de scheiding door middel van hekken en uitsluitend een in- en uitgang.

Durch die Wiedereröffnung einer Filiale können Kunden nun bis zu einer gewissen Zeit gehen. Der Gemeinderat soll beschlossen haben, neben Supermarktketten auch Türen im Einzelhandel zu öffnen. Letzteres war bereits für die Öffentlichkeit zugänglich, und dieser Sektor fiel unter "wesentliche Dienstleistungen". Seit März 2021 wurden die Covid-19-Maßnahmen in einigen europäischen Ländern etwas gelockert. In den Niederlanden beispielsweise gelang es der Regierung, Folgendes zu verwenden: Verbraucher konnten ihren Termin im Voraus über einen Ort ihrer Wahl vereinbaren. Ein Datum und eine Uhrzeit wurden online vereinbart, damit der Besucher einkaufen kann. In der Praxis bedeutete dies, dass ein Geschäft zwar den Eingang für Passanten unzugänglich gemacht hatte, aber oft von einem Assistenten angewiesen wurde, die Informationen im Internet einzusehen. Die Besucher durften zu einer bestimmten Zeit für ein paar Minuten einkaufen. Durch die Einführung dieser "Minutenregelung" hätte sie sowohl dem Personal als auch dem Kunden den "Raum" gegeben, um bei einigen Teilnehmern Einkäufe zu tätigen. Kunden, die nach dieser Zeit hereinkamen, entdeckten, dass der Bereich im Laden für sie reserviert war. Diese neue Art des Einkaufens soll die Besucherzahlen minimieren. Wie lange die "Minutenkontrolle" gelten wird, ist noch nicht bekannt. Auf der Website der niederländischen Regierung gelten standardmäßig die Sektoren, die die Erlaubnis zur Teilnahme an der Geschäftswelt erhalten haben. - - - - - Auch an öffentlichen Orten wie einem Markt oder einer Messe kann ein Teil eines Stellplatzes aktiv sein. Praktisch ermöglicht wird der Zugang zum "Eingang" in diesem überdachten Bereich gewährt. Sie müssen dafür keinen Termin vereinbaren und ein Kauf kann sofort getätigt werden. Die Besucher wissen, wie sie ihren Weg auf der Grundlage der "Bodenschilder" gehen können. Ein Verkäufer seines Arbeitsplatzes berücksichtigt seine wartenden Kunden. Zu viele Besucher werden hier nicht als Menschenmenge nasgesehen, da ihnen die "Bodenschilder" den Weg weisen und die Entfernung automatisch gespeichert wird. In die entgegengesetzte Richtung zu gehen ist seltener, weil man sich selbst korrigiert und seinem Weg folgt. Wie lange die Wartezeit beim Verkäufer dauern kann, spielt in diesem Fall keine Rolle. An diesen "Ständen" finden Sie Essen, Kleidung und Lebensressourcen. Wenn Sie Elektronik, Spielzeug, Schuhe oder Möbel (Kuriositäten) kaufen möchten, hängt dies in der Regel von der Art des Händlers mit seinen Arbeitstagen ab. Diese Freiluft-Verkaufsfläche hat die Trennung durch Zäune und nur ein Ein- und Auslass.

Devido à reabertura de uma sucursal, os clientes podem agora ir até um determinado momento. Diz-se que o conselho decidiu abrir portas no retalho ao lado das cadeias de supermercados. Este último já estava acessível ao público e este sector ficou em "serviços essenciais". Desde março de 2021, as medidas Covid-19 têm sido um pouco descontraídas em alguns países europeus. Nos Países Baixos, por exemplo, o governo conseguiu utilizar o seguinte: os consumidores podiam agendar a sua nomeação com antecedência através de um local à sua escolha. Uma data e hora foi acordada online para que o visitante pudesse fazer as suas compras. Na prática, isto significava que, embora uma loja tivesse tornado a entrada inacessível aos transeuntes, era frequentemente dito por um assistente para ver a informação na internet. Os visitantes foram autorizados a fazer compras por alguns minutos a uma certa hora. Ao introduzir este "arranjo minúsculo", teria dado tanto ao pessoal como ao cliente o "espaço" para fazer compras com alguns participantes. Os clientes que entraram depois desta época descobriram que a área da loja estava reservada para eles. Esta nova forma de fazer compras destina-se a minimizar o número de visitantes. Ainda não se sabe quanto tempo se aplicará o "controlo de minutos". No site do governo neerlandês, os sectores que foram autorizados a participar no mundo empresarial aplicam-se por defeito. - - - - Também em locais públicos como um mercado ou feira, parte de um pitch pode estar ativo. É concedido praticamente acesso à "entrada" sob esta área coberta. Você não precisa marcar uma consulta para isso e uma compra pode ser feita imediatamente. Os visitantes sabem seguir o seu caminho com base nos "sinais de terra". Um vendedor do seu local de trabalho tem em conta os seus clientes de espera. Muitos visitantes não são vistos como multidões aqui, pois os "sinais de terra" mostram-lhes o caminho e a distância é automaticamente guardada. Caminhar na direção oposta é menos comum porque se corrige a si mesmo e segue o seu caminho. A duração da espera pode ser com o vendedor, neste caso. Nestas 'barracas' pode encontrar comida, roupa e recursos de vida. Se quiser comprar eletrônicos, brinquedos, sapatos ou móveis (curiosidades), normalmente depende do tipo de revendedor com os seus dias de trabalho. Esta área de venda ao ar livre tem a separação através de cercas e apenas uma entrada e saída.

Debido a la reapertura de una sucursal, los clientes ahora pueden subir a un cierto tiempo. Se dice que el consejo decidió abrir puertas en el comercio minorista junto con las cadenas de supermercados. Este último ya era accesible al público y este sector estaba bajo "servicios esenciales". Desde marzo de 2021, las medidas covid-19 se han relajado un poco en algunos países europeos. En los Países Bajos, por ejemplo, el gobierno logró utilizar lo siguiente: los consumidores podían programar su cita con antelación a través de un lugar de su elección. Se acordó una fecha y hora en línea para que el visitante pudiera hacer sus compras. En la práctica, esto significaba que si bien una tienda había hecho la entrada inaccesible para los transeúntes, a menudo un asistente le decía que viera la información en internet. A los visitantes se les permitió comprar durante unos minutos en un momento determinado. Al introducir este "arreglo minucioso", habría dado tanto al personal como al cliente el "espacio" para realizar compras con algunos asistentes. Los clientes que entraron después de este tiempo descubrieron que el área de la tienda estaba reservada para ellos. Esta nueva forma de ir de compras está pensada para minimizar el número de visitantes. Aún no se sabe cuánto tiempo se aplicará el "control minucioso". En el sitio web del gobierno holandés, los sectores a los que se les ha dado permiso para participar en el mundo empresarial se aplican por defecto. - - - - - También en lugares públicos como un mercado o feria, parte de un terreno de juego puede estar activo. Prácticamente se concede acceso a la 'entrada' bajo esta zona cubierta. Usted no tiene que hacer una cita para esto y una compra se puede hacer inmediatamente. Los visitantes saben cómo seguir su camino basándose en las "señales de tierra". Un vendedor de su lugar de trabajo tiene en cuenta a sus clientes que esperan. Demasiados visitantes no son vistos como multitudes aquí, ya que los "signos de tierra" les muestran el camino y la distancia se guarda automáticamente. Caminar en la dirección opuesta es menos común porque uno se corrige a sí mismo y sigue su camino. El tiempo que la duración de la espera puede ser con el vendedor no importa en este caso. En estos "puestos" se pueden encontrar alimentos, ropa y recursos para la vida. Si quieres comprar electrónica, juguetes, zapatos o muebles (curiosidades), esto normalmente depende del tipo de distribuidor con sus días de trabajo. Esta zona de venta al aire libre tiene la separación por medio de vallas y sólo una entrada y salida.

En raison de la réouverture d’une succursale, les clients peuvent maintenant aller jusqu’à un certain temps. Le conseil aurait décidé d’ouvrir des portes dans le commerce de détail aux côtés des chaînes de supermarchés. Ce dernier était déjà accessible au public et ce secteur re faisait partie des « services essentiels ». Depuis mars 2021, les mesures Covid-19 ont été quelque peu assouplies dans certains pays européens. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a réussi à utiliser ce qui suit : les consommateurs pouvaient fixer leur rendez-vous à l’avance par l’intermédiaire d’un emplacement de leur choix. Une date et une heure ont été convenues en ligne afin que le visiteur puisse faire ses courses. Dans la pratique, cela signifiait que si un magasin avait rendu l’entrée inaccessible aux passants, un assistant lui disait souvent de consulter l’information sur Internet. Les visiteurs ont été autorisés à magasiner pendant quelques minutes à un certain moment. En introduisant cet « arrangement minute », il aurait donné à la fois le personnel et le client l'«espace » pour faire des achats avec certains participants. Les clients qui sont venus après cette époque ont découvert que la zone dans le magasin leur était réservée. Cette nouvelle façon de faire du shopping vise à minimiser le nombre de visiteurs. On ne sait pas encore combien de temps le « contrôle minute » s’appliquera. Sur le site web du gouvernement néerlandais, les secteurs qui ont reçu l’autorisation de participer au monde des affaires s’appliquent par défaut. - - - - Également dans les lieux publics tels qu’un marché ou une foire, une partie d’un terrain peut être active. Pratiquement l’accès est accordé à l'«entrée » sous cette zone couverte. Vous n’avez pas à prendre rendez-vous pour cela et un achat peut être effectué immédiatement. Les visiteurs savent suivre leur chemin en fonction des « signes au sol ». Un vendeur de son lieu de travail prend en compte ses clients en attente. Trop de visiteurs ne sont pas considérés comme des foules ici, comme les « signes au sol » leur montrent le chemin et la distance est automatiquement enregistrée. Marcher dans la direction opposée est moins fréquent parce qu’on se corrige et qu’on suit son chemin. Combien de temps la durée de l’attente peut être avec le vendeur n’a pas d’importance dans ce cas. Dans ces « stands », vous pouvez trouver de la nourriture, des vêtements et des ressources de vie. Si vous voulez acheter de l’électronique, des jouets, des chaussures ou des meubles (curiosités), cela dépend normalement du type de concessionnaire avec ses jours ouvrables. Cette zone de vente en plein air a la séparation au moyen de clôtures et seulement une entrée et une sortie.

A causa della riapertura di una filiale, i clienti possono ora passare a un certo tempo. Si dice che il consiglio abbia deciso di aprire le porte al dettaglio accanto alle catene di supermercati. Quest'ultimo era già accessibile al pubblico e questo settore si è sottovalutato nell'ambito dei «servizi essenziali». Da marzo 2021, le misure covid-19 sono state un po 'rilassate in alcuni paesi europei. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il governo è riuscito a utilizzare quanto segue: i consumatori potrebbero programmare il loro appuntamento in anticipo attraverso un luogo di loro scelta. Una data e un'ora sono state concordate online in modo che il visitatore potesse fare la spesa. In pratica, ciò significava che mentre un negozio aveva reso l'ingresso inaccessibile ai passanti, un assistente diceva spesso di visualizzare le informazioni su Internet. Ai visitatori è stato permesso di fare acquisti per alcuni minuti a un certo momento. Introducendo questo "minute arrangement", avrebbe dato sia al personale che al cliente lo "spazio" per effettuare acquisti con alcuni partecipanti. I clienti che sono entrati dopo questo periodo hanno scoperto che l'area del negozio era riservata a loro. Questo nuovo modo di fare shopping ha lo scopo di ridurre al minimo il numero di visitatori. Non si sa ancora per quanto tempo si applicherà il "controllo minuto". Sul sito web del governo olandese, i settori a cui è stato concesso il permesso di partecipare al mondo degli affari si applicano per impostazione predefinita. - - - - Anche in luoghi pubblici come un mercato o una fiera, può essere attiva una parte di un pitch. Praticamente l'accesso è concesso all'"ingresso" sotto questa zona coperta. Non è necessario prendere un appuntamento per questo e un acquisto può essere effettuato immediatamente. I visitatori sanno come seguire il loro percorso sulla base dei "segnali di terra". Un venditore del suo luogo di lavoro tiene conto dei suoi clienti in attesa. Troppi visitatori non sono visti come folle qui, poiché i "segnali di terra" mostrano loro la strada e la distanza viene salvata automaticamente. Camminare nella direzione opposta è meno comune perché ci si corregge e si segue il suo percorso. Quanto tempo può essere la durata dell'attesa con il venditore non importa in questo caso. In queste "bancarelle" puoi trovare cibo, vestiti e risorse di vita. Se vuoi acquistare elettronica, giocattoli, scarpe o mobili (curiosità), questo normalmente dipende dal tipo di rivenditore con i suoi giorni lavorativi. Questa area di vendita all'aperto ha la separazione per mezzo di recinzioni e solo un ingresso e un'uscita.

Ze względu na ponowne otwarcie oddziału klienci mogą teraz przejść do określonego czasu. Mówi się, że rada zdecydowała się otworzyć drzwi w handlu detalicznym obok sieci supermarketów. Ten ostatni był już dostępny dla ogółu społeczeństwa, a sektor ten podlegał "usługom podstawowym". Od marca 2021 r. w niektórych krajach europejskich środki covid-19 zostały nieco złagodzone. Na przykład w Holandii rządowi udało się skorzystać z następujących elementów: konsumenci mogli wcześniej umówić się na spotkanie w wybranym przez siebie miejscu. Data i godzina została uzgodniona online, aby gość mógł zrobić zakupy. W praktyce oznaczało to, że podczas gdy sklep uczynił wejście niedostępne dla przechodniów, często był poinformowany przez asystenta, aby zobaczyć informacje w Internecie. Odwiedzający mogli robić zakupy przez kilka minut w określonym czasie. Wprowadzając ten "układ minut", dałoby to zarówno personelowi, jak i klientowi "przestrzeń" do dokonywania zakupów u niektórych uczestników. Klienci, którzy przyszli po tym czasie, odkryli, że obszar w sklepie był dla nich zarezerwowany. Ten nowy sposób robienia zakupów ma na celu zminimalizowanie liczby odwiedzających. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie obowiązywać "kontrola minut". Na stronie internetowej rządu holenderskiego sektory, które uzyskały pozwolenie na udział w świecie biznesu, mają zastosowanie domyślnie. - - - - Również w miejscach publicznych, takich jak rynek lub targi, część boiska może być aktywna. Praktycznie dostęp do "wejścia" pod tym zadaszonym obszarem. Nie musisz się umówić na to, a zakup można dokonać natychmiast. Odwiedzający wiedzą, jak podążać swoją ścieżką w oparciu o "znaki naziemne". Sprzedawca swojego miejsca pracy bierze pod uwagę swoich oczekujących klientów. Zbyt wielu odwiedzających nie są postrzegane jako tłumy tutaj, jak "znaki ziemi" pokazać im drogę i odległość jest automatycznie zapisywany. Chodzenie w przeciwnym kierunku jest mniej powszechne, ponieważ poprawia się i podąża swoją ścieżką. Jak długi czas oczekiwania może być ze sprzedającym nie ma znaczenia w tym przypadku. Na tych "straganach" można znaleźć żywność, odzież i zasoby życiowe. Jeśli chcesz kupić elektronikę, zabawki, buty lub meble (ciekawostki), to zwykle zależy od rodzaju sprzedawcy z jego dni roboczych. Ten obszar sprzedaży na świeżym powietrzu ma separację za pomocą ogrodzeń i tylko wejście i wyjście.

Zbog ponovnog otvaranja poslovnice, kupci sada mogu ići do određenog vremena. Vijeće je, kako se navodi, odlučilo otvoriti vrata u maloprodaji zajedno s lancima supermarketa. Potonje je već bilo dostupno javnosti i taj je sektor bio pod "bitnim uslugama". Od ožujka 2021. u nekim europskim zemljama ponešto su reagusne mjere za Covid-19. Primjerice, u Nizozemskoj je vlada uspjela upotrijebiti sljedeće: potrošači su mogli unaprijed zakazati svoje imenovanje putem lokacije po vlastitom izboru. Na internetu je dogovoren datum i vrijeme kako bi posjetitelj mogao obaviti kupovinu. U praksi, to je značilo da, iako je trgovina učinila ulaz nedostupnim prolaznicima, pomoćnik mu je često govorio da pregleda informacije na internetu. Posjetitelji su smjeli kupovati nekoliko minuta u određeno vrijeme. Uvođenjem ovog "minutnog aranžmana" osoblje i kupac dobili bi "prostor" za kupnju s nekim sudionicima. Kupci koji su došli nakon tog vremena otkrili su da je prostor u trgovini rezerviran za njih. Ovaj novi način kupovine namijenjen je minimiziranju broja posjetitelja. Još nije poznato koliko će trajati 'minuta kontrole'. Na internetskim stranicama nizozemske vlade standardno se primjenjuju sektori koji su dobili dopuštenje za sudjelovanje u poslovnom svijetu. - - - Također na javnim mjestima kao što su tržnica ili sajam, dio parcele može biti aktivan. Gotovo se pristupa "ulazu" u tom natkrivenom području. Za to ne morate zakazati termin i kupnja se može obaviti odmah. Posjetitelji znaju slijediti svoj put na temelju 'zemaljskih znakova'. Prodavač svog radnog mjesta uzima u obzir svoje klijente koji čekaju. Previše posjetitelja ovdje se ne vidi kao gužva, jer im 'znakovi na tlu' pokazuju put i udaljenost se automatski sprema. Hodanje u suprotnom smjeru rjeđe je jer se čovjek ispravlja i slijedi svoj put. Koliko dugo trajanje čekanja može biti s prodavateljom nije važno u ovom slučaju. Na tim 'štandovima' možete pronaći hranu, odjeću i hranu. Ako želite kupiti elektroniku, igračke, cipele ili namještaj (zanimljivosti), to obično ovisi o vrsti trgovca s njegovim radnim danima. Ovaj prodajni prostor na otvorenom ima odvajanje pomoću ograda i samo ulaz i izlaz.

В связи с открытием филиала, клиенты теперь могут идти до определенного времени. Сообщается, что совет принял решение открыть двери в розничной торговле наряду с сетями супермаркетов. Последний уже был доступен для общественности, и этот сектор подпал под "основные услуги". С марта 2021 года меры Covid-19 были несколько смягчены в некоторых европейских странах. В Нидерландах, например, правительству удалось использовать следующее: потребители могут запланировать свое назначение заранее через место по своему выбору. Дата и время были согласованы в Интернете, чтобы посетитель мог делать покупки. На практике это означало, что, хотя магазин сделал вход недоступным для прохожих, помощник часто говорил ему просматривать информацию в Интернете. Посетителям разрешалось делать покупки в течение нескольких минут в определенное время. Представляя эту "минуту договоренности", он дал бы как сотрудников, так и клиента "пространство", чтобы сделать покупки с некоторыми участниками. Клиенты, которые пришли после этого времени обнаружили, что площадь в магазине была зарезервирована для них. Этот новый способ покупки предназначен для минимизации числа посетителей. Пока не известно, как долго будет действовать «минутный контроль». На сайте голландского правительства, секторы, которые получили разрешение на участие в деловом мире применяются по умолчанию. - - - - Также в общественных местах, таких как рынок или ярмарка, часть поля может быть активным. Фактически доступ предоставляется к "входу" под этой покрытой территорией. Вам не нужно записаться на прием для этого и покупка может быть сделана немедленно. Посетители знают, как следовать своим путем на основе "наземных знаков". Продавец своего места работы учитывает своих ожидающих клиентов. Слишком много посетителей не рассматривается как толпы здесь, как "земля знаки" показать им путь и расстояние автоматически сохраняется. Ходьба в противоположном направлении встречается реже, потому что человек исправляет себя и идет своим путем. Как долго продолжительность ожидания может быть с продавцом не имеет значения в этом случае. На этих «остановках» можно найти еду, одежду и жизненные ресурсы. Если вы хотите купить электронику, игрушки, обувь или мебель (любопытства), это обычно зависит от типа дилера с его рабочими днями. Эта зона продаж под открытым небом имеет разделение с помощью заборов и только вход и выход.

Dėl filialo atnaujinimo klientai dabar gali eiti iki tam tikro laiko. Teigiama, kad taryba nusprendė atverti duris mažmeninėje prekyboje kartu su prekybos tinklais. Pastarasis jau buvo prieinamas visuomenei ir šis sektorius pateko į "esminių paslaugų" kategoriją. Nuo 2021 m. kovo kai kuriose Europos šalyse Covid-19 priemonės buvo šiek tiek sušvelnintos. Pavyzdžiui, Nyderlanduose vyriausybei pavyko pasinaudoti šiais būdais: vartotojai galėjo iš anksto suplanuoti savo paskyrimą pasirinktoje vietoje. Data ir laikas buvo susitarta internete, kad lankytojas galėtų padaryti savo pirkinių. Praktiškai tai reiškė, kad nors parduotuvė padarė įėjimą neprieinamą praeiviams, padėjėjas dažnai liepė peržiūrėti informaciją internete. Lankytojams buvo leista apsipirkti kelias minutes tam tikru metu. Įvedus šį "minutės susitarimą", jis būtų suteikęs tiek darbuotojams, tiek klientui "erdvę" pirkti su kai kuriais dalyviais. Klientai, atvykę po šio laiko, atrado, kad parduotuvės plotas jiems buvo rezervuotas. Šis naujas apsipirkimo būdas skirtas sumažinti lankytojų skaičių. Kol kas nežinoma, kiek laiko bus taikoma "minutės kontrolė". Nyderlandų vyriausybės interneto svetainėje sektoriai, kuriems buvo suteiktas leidimas dalyvauti verslo pasaulyje, taikomi pagal nutylėjimą. - - - - Taip pat viešose vietose, tokiose kaip turgus ar mugė, dalis žingsnio gali būti aktyvi. Iš esmės suteikiama prieiga prie "įėjimo" po šia dengta zona. Jums nereikia susitikti su tuo ir pirkimas gali būti atliktas iš karto. Lankytojai žino, kaip sekti savo keliu, remiantis "žemės ženklais". Jo darbo vietos pardavėjas atsižvelgia į savo laukiančius klientus. Čia per daug lankytojų nėra laikomi miniomis, nes "žemės ženklai" rodo jiems kelią ir atstumas automatiškai išsaugomas. Vaikščiojimas priešinga kryptimi yra mažiau paplitęs, nes vienas ištaiso save ir seka savo keliu. Kiek laiko laukimo trukmė gali būti su pardavėju, šiuo atveju nesvarbu. Šiuose "prekystiuose" galite rasti maisto, drabužių ir gyvenimo išteklių. Jei norite pirkti elektroniką, žaislus, batus ar baldus (smalsumą), tai paprastai priklauso nuo prekiautojo tipo su savo darbo dienomis. Ši pardavimo zona po atviru dangumi turi atskyrimą tvoromis ir tik įėjimą ir išėjimą.

Filiāles atvēršanas dēļ klienti tagad var pāriet uz noteiktu laiku. Tiek uzskatīts, ka dome ir nolēmusi atvērt durvis mazumtirdzniecībā līdzās lielveikalu ķēdēm. Pēdējais jau bija pieejams sabiedrībai, un šī nozare bija pakļauta "pamatpakalpojumiem". Kopš 2021. gada marta Covid-19 pasākumi dažās Eiropas valstīs ir nedaudz mīkstināti. Piemēram, Nīderlandē valdībai izdevās izmantot sekojošo: patērētāji varēja iepriekš ieplānot iecelšanu amatā, izmantojot pašu izvēlētu atrašanās vietu. Tiešsaistē tika panākta vienošanās par datumu un laiku, lai apmeklētājs varētu iepirkties. Praksē tas nozīmēja, ka, kamēr veikals bija padarījis ieeju nepieejamu garāmgājējiem, asistents bieži lika apskatīt informāciju internetā. Apmeklētājiem noteiktā laikā bija atļauts iepirkties uz dažām minūtēm. Ieviešot šo "minūšu izkārtojumu", tas būtu devis gan darbiniekiem, gan klientam "vietu", lai veiktu pirkumus ar dažiem dalībniekiem. Klienti, kas ienāca pēc šī laika, atklāja, ka platība veikalā viņiem ir rezervēta. Šis jaunais iepirkšanās veids ir paredzēts, lai samazinātu apmeklētāju skaitu. Pagaidām nav zināms, uz cik ilgu laiku attieksies "minūtes vadība". Nīderlandes valdības tīmekļa vietnē nozares, kurām ir dota atļauja piedalīties uzņēmējdarbības pasaulē, tiek piemērotas pēc noklusējuma. - - - - Arī sabiedriskās vietās, piemēram, tirgū vai gadatirgū, daļa piķa var būt aktīva. Praktiski piekļuve tiek piešķirta "ieejai" šajā segtajā zonā. Jums nav jārunā par to, un pirkumu var veikt nekavējoties. Apmeklētāji zina, kā sekot savam ceļam, pamatojoties uz "zemes zīmēm". Viņa darba vietas pārdevējs ņem vērā savus gaidošos klientus. Pārāk daudz apmeklētāju šeit netiek uzskatīti par pūļiem, jo "zemes zīmes" parāda viņiem ceļu un attālums tiek automātiski saglabāts. Pastaigas pretējā virzienā ir retāk sastopamas, jo cilvēks labo sevi un iet savu ceļu. Šajā gadījumā nav svarīgi, cik ilgi gaidīšana var būt kopā ar pārdevēju. Šajos "stendos" var atrast pārtiku, apģērbu un dzīves resursus. Ja vēlaties iegādāties elektroniku, rotaļlietas, apavus vai mēbeles (zinātkāri), tas parasti ir atkarīgs no izplatītāja veida ar viņa darba dienām. Šai brīvdabas tirdzniecības zonai ir atdalīšana ar žogiem un tikai ieeja un izeja.

У зв'язку з повторним відкриттям відділення, клієнти тепер можуть перейти до певного часу. Кажуть, що рада вирішила відкрити двері в роздрібній торгівлі поряд з мережами супермаркетів. Останній вже був доступний для населення, і цей сектор потрапив під «основні послуги». З березня 2021 року заходи щодо Covid-19 дещо послабилися в деяких європейських країнах. У Нідерландах, наприклад, уряду вдалося використати наступне: споживачі могли заздалегідь запланувати своє призначення через місце за своїм вибором. Дата і час були узгоджені в Інтернеті, щоб відвідувач міг робити покупки. На практиці це означало, що хоча магазин зробив вхід недоступним для перехожих, помічник часто говорив, щоб переглянути інформацію в Інтернеті. Відвідувачам дозволили робити покупки протягом декількох хвилин у певний час. Впроваджуючи цю "хвилинну домовленість", це дало б як персоналу, так і клієнту "простір", щоб робити покупки з деякими відвідувачами. Клієнти, які прийшли після цього часу, виявили, що площа в магазині була зарезервована для них. Цей новий спосіб покупок покликаний звести до мінімуму кількість відвідувачів. Поки невідомо, як довго буде застосовуватися "хвилинний контроль". На сайті уряду Нідерландів за замовчуванням застосовуються сектори, які отримали дозвіл на участь у світі бізнесу. - - - Також у громадських місцях, таких як ринок або ярмарок, частина поля може бути активною. Практично доступ надається до «входу» під цією критою територією. Вам не доведеться записувати на це зустріч і покупку можна зробити відразу. Відвідувачі вміє йти своїм шляхом на основі «наземних знаків». Продавець свого місця роботи враховує своїх клієнтів, що чекають. Занадто багато відвідувачів не розглядаються як натовпи тут, як "наземні знаки" показують їм шлях і відстань автоматично зберігається. Ходити в протилежному напрямку рідше, тому що людина виправляє себе і йде своїм шляхом. Скільки може бути тривалість очікування з продавцем, в даному випадку не має значення. У цих «кіосках» можна знайти їжу, одяг і життєві ресурси. Якщо ви хочете купити електроніку, іграшки, взуття або меблі (курйозні), це зазвичай залежить від типу дилера з його робочими днями. Ця торгова зона під відкритим небом має поділ за допомогою парканів і тільки вхід і вихід.

A fiók újranyitása miatt az ügyfelek most már egy bizonyos időpontig is felmehetnek. A tanács állítólag úgy döntött, hogy megnyitja kapuit a kiskereskedelem mellett áruházláncok. Ez utóbbi már a nyilvánosság számára hozzáférhető volt, és ez az ágazat "alapvető szolgáltatások" alá került. 2021 márciusa óta egyes európai országokban valamelyest enyhültek a Covid-19-es intézkedések. Hollandiában például a kormánynak a következőket sikerült használnia: a fogyasztók előre ütemezhették kinevezésüket egy által választott helyen keresztül. A dátumot és az időt online egyeztettük, hogy a látogató bevásároljon. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy míg egy bolt elérhetetlenné tette a bejáratot a járókelők számára, gyakran egy asszisztens azt mondta, hogy tekintse meg az információkat az interneten. A látogatók egy bizonyos időpontban néhány percig vásárolhattak. Bevezetésével ez a "perc megállapodás", ez adott volna mind a személyzet és az ügyfél a "hely", hogy a vásárlások néhány résztvevő. Azok a vásárlók, akik ezután jöttek be, felfedezték, hogy az üzletben a területet számukra van fenntartva. Ez az új vásárlási mód célja, hogy minimálisra csökkentse a látogatók számát. Azt még nem tudni, hogy a "percvezérlés" meddig lesz érvényes. A holland kormány honlapján alapértelmezés szerint érvényesek az üzleti világban való részvételre engedélyt kapott ágazatok. - - - - Szintén nyilvános helyeken, például piacon vagy vásáron, a pálya egy része aktív lehet. Gyakorlatilag hozzáférést biztosítanak a "bejárathoz" ezen a fedett területen. Ehhez nem kell időpontot kérnie, és a vásárlás azonnal le lehet tenni. A látogatók tudják, hogyan kell követni az utat alapján a "földi jelek". A munkahelye eladója figyelembe veszi a várakozó ügyfeleit. Túl sok látogató nem tekintik tömeg itt, mint a "földi jelek" mutatják nekik az utat, és a távolság automatikusan menti. Az ellenkező irányba járni kevésbé gyakori, mert az ember kijavítja önmagát, és követi az útját. Ebben az esetben nem számít, hogy mennyi ideig tart a várakozás időtartama az eladónál. Ezekben a "standokon" talál ételt, ruhát és ételt. Ha azt szeretnénk, hogy vásárolni elektronika, játékok, cipők vagy bútorok (érdekességek), ez általában attól függ, hogy milyen típusú kereskedő az ő munkanapokon. Ez a szabadtéri értékesítési terület kerítésekkel és csak bejárattal és kijárattal rendelkezik.

Datorită redeschiderii unei sucursale, clienții * merge acum până la o anumită oră. Se spune că consiliul a decis să deschidă uși în comerțul cu amănuntul alături de lanțurile de supermarketuri. Acesta din urmă era deja accesibil publicului, iar acest sector se încadrează în "servicii esențiale". Din martie 2021, măsurile Covid-19 au fost oarecum relaxate în unele țări europene. În Țările de Jos, de exemplu, guvernul a reușit să utilizeze următoarele: consumatorii își puteau programa programarea în avans printr-o locație la alegere. O dată și oră a fost convenit online, astfel încât vizitatorul ar putea face cumpărături lui. În practică, acest lucru a însemnat că, în timp ce un magazin a făcut intrarea inaccesibilă trecătorilor, acesta a fost adesea spus de către un asistent pentru a vizualiza informațiile de pe internet. Vizitatorilor li s-a permis să facă cumpărături pentru câteva minute la un anumit moment. Prin introducerea acestui "aranjament minut", ar fi dat atât personalului, cât și clientului "spațiu" pentru a face achiziții cu unii participanți. Clienții care au venit după această oră au descoperit că zona din magazin le era rezervată. Acest nou mod de cumpărături este destinat pentru a minimiza numărul de vizitatori. Nu se știe încă cât timp se va aplica "controlul minut". Pe site-ul guvernului olandez, sectoarele care au primit permisiunea de a participa la mediul de afaceri se aplică în mod implicit. - - - - De asemenea, în locuri publice, ar fi o piață sau echitabil, o parte dintr-un pitch poate fi activ. Practic, accesul este acordat la "intrare" în această zonă acoperită. Nu trebuie să faceți o programare pentru acest lucru și o achiziție poate fi făcută imediat. Vizitatorii știu să urmeze calea lor bazate pe semne de sol. Un vânzător al locului său de muncă ia în considerare clienții săi în așteptare. Prea mulți vizitatori nu sunt văzute ca mulțimile aici, ca "semne de sol" le arată calea și distanța este salvat în mod automat. Mersul pe jos în direcția opusă este mai puțin frecvente, deoarece unul se corectează și urmează calea lui. Cât de mult durata de așteptare poate fi cu vânzătorul nu contează în acest caz. La aceste "tarabe" puteți găsi alimente, îmbrăcăminte și alimente. Dacă doriți să cumpărați electronice, jucării, pantofi sau mobilier (curiozități), acest lucru depinde în mod normal de tipul de dealer cu zilele sale de lucru. Această zonă de vânzare în aer liber are separarea prin garduri și doar o intrare și ieșire.

Vzhledem k opětovnému otevření pobočky mohou nyní zákazníci přejít až do určitého času. Rada se prý rozhodla otevřít dveře v maloobchodě spolu s řetězci supermarketů. Tato odvětví již byla přístupná veřejnosti a toto odvětví spadá pod "základní služby". Od března 2021 jsou opatření covid-19 v některých evropských zemích poněkud uvolněná. Například v Nizozemsku se vládě podařilo využít následující: spotřebitelé si mohli naplánovat schůzku předem prostřednictvím místa, které si zvolí. Datum a čas byly dohodnuty online, aby návštěvník mohl nakupovat. V praxi to znamenalo, že zatímco obchod zpřístupněl vstup kolemjdoucím, asistent mu často říkal, aby si prohlédl informace na internetu. Návštěvníci mohli nakupovat několik minut v určitou dobu. Zavedením tohoto "minutového uspořádání" by zaměstnanci i zákazník měli "prostor" k nákupům s některými účastníky. Zákazníci, kteří přišli po této době, zjistili, že oblast v obchodě je pro ně vyhrazena. Tento nový způsob nakupování má minimalizovat počet návštěvníků. Zatím není známo, jak dlouho bude "minutová kontrola" platit. Na internetových stránkách nizozemské vlády platí standardně odvětví, která dostala povolení k účasti v podnikatelském světě. - - - - Také na veřejných místech, jako je trh nebo veletrh, může být aktivní část hřiště. V této kryté oblasti je prakticky umožněn přístup ke "vchodu". Na to si není třeba domluvit schůzku a nákup lze provést okamžitě. Návštěvníci vědí, jak sledovat svou cestu na základě "pozemních značek". Prodejce svého zaměstnání bere v úvahu své čekající zákazníky. Příliš mnoho návštěvníků zde není vnímáno jako davy, protože "pozemní značky" jim ukazují cestu a vzdálenost je automaticky uložena. Chůze opačným směrem je méně běžná, protože se člověk opraví a jde svou cestou. Jak dlouhá může být doba čekání s prodávajícím, v tomto případě nezáleží. V těchto "stáncích" najdete jídlo, oblečení a jídlo. Pokud si chcete koupit elektroniku, hračky, boty nebo nábytek (kuriozity), obvykle to závisí na typu prodejce s jeho pracovními dny. Tato prodejní plocha pod širým nebem má oddělení pomocí plotů a pouze vstup a výstup.

Z dôvodu opätovného otvorenia pobočky môžu zákazníci prejsť do určitého času. Rada sa vraj rozhodla otvoriť dvere v maloobchode popri obchodných reťazcoch. Tento sektor už bol prístupný verejnosti a tento sektor spadol pod "základné služby". Od marca 2021 sa opatrenia proti ochoreniu Covid-19 v niektorých európskych krajinách trochu zmiernili. Napríklad v Holandsku sa vláde podarilo využiť toto: spotrebitelia si mohli vopred naplánovať stretnutie prostredníctvom miesta podľa vlastného výberu. Dátum a čas bol dohodnutý online, aby návštevník mohol nakupovať. V praxi to znamenalo, že zatiaľ čo obchod zneprístupní vstup okoloidúcim, často mu asistent povedal, aby si informácie prezerá na internete. Návštevníci mohli nakupovať niekoľko minút v určitom čase. Zavedením tejto "minútovej dohody" by sa zamestnancom aj zákazníkovi poskytol "priestor" na nákupy s niektorými účastníkmi. Zákazníci, ktorí prišli po tomto čase, zistili, že oblasť v obchode je pre nich vyhradená. Tento nový spôsob nakupovania má minimalizovať počet návštevníkov. Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude "minútová kontrola" platiť. Na webovej stránke holandskej vlády sa štandardne uplatňujú sektory, ktoré dostali povolenie zúčastniť sa na podnikateľskom svete. - - - - Aj na verejných miestach, ako je trh alebo veľtrh, môže byť aktívna časť ihriska. Prakticky sa poskytuje prístup k "vchodu" pod touto krytou oblasťou. Na to nie je potrebné dohodnúť termín a nákup je možné vykonať okamžite. Návštevníci vedia, ako sledovať svoju cestu na základe "pozemných značiek". Predajca jeho miesta zamestnania berie do úvahy svojich čakajúcich zákazníkov. Príliš veľa návštevníkov tu nie je vnímaných ako davy, pretože "pozemné značky" im ukazujú cestu a vzdialenosť sa automaticky zachráni. Chôdza opačným smerom je menej bežná, pretože človek sa koriguje a sleduje svoju cestu. Ako dlho môže byť trvanie čakania s predávajúcim, v tomto prípade nezáleží. V týchto "stánkoch" nájdete jedlo, oblečenie a životné zdroje. Ak si chcete kúpiť elektroniku, hračky, topánky alebo nábytok (kuriozity), zvyčajne to závisí od typu predajcu s jeho pracovnými dňami. Táto predajná plocha pod holým nebom má oddelenie pomocou plotov a len vstup a výstup.

Zaradi ponovno odprtja podružnice lahko stranke zdaj gredo do določenega časa. Svet naj bi se odločil, da bo ob verigah supermarketov odprl vrata v maloprodaji. Ta je bil že dostopen javnosti in ta sektor je bil pod "bistvenimi storitvami". Od marca 2021 so bili ukrepi Covid-19 nekoliko sproščeni v nekaterih evropskih državah. Na Nizozemskem je na primer vlada uspela uporabiti naslednje: potrošniki bi lahko vnaprej zakasnjeli imenovanje prek lokacije po svoji izbiri. Datum in ura sta bila dogovorjena na spletu, da bi obiskovalec lahko opravil nakupovanje. V praksi je to pomenilo, da medtem ko je trgovina naredila vhod nedostopnim mimoidnim, je pogosto govoril pomočnik, naj si ogleda informacije na internetu. Obiskovalcem je bilo dovoljeno nakupovati nekaj minut ob določenem času. Z uvedbo tega "minute aranžmaja" bi tako osebju kot stranki dal "prostor" za nakupe pri nekaterih udeležencih. Kupci, ki so prišli po tem času, so odkrili, da je območje v trgovini rezervirano zanje. Ta nov način nakupovanja je namenjen zmanjšanju števila obiskovalcev. Za zdaj še ni znano, kako dolgo bo veljal "minutni nadzor". Na spletni strani nizozemskih vlad se sektorji, ki so dobili dovoljenje za sodelovanje v poslovnem svetu, privzeto uporabljajo. - - - - Tudi na javnih mestih, kot so trg ali sejem, je lahko del igrišča aktiven. Dostop do "vhoda" pod tem pokritim območjem je praktično dostopen. Za to vam ni treba narediti sestanka in nakup je mogoče takoj narediti. Obiskovalci vedo, kako slediti svoji poti na podlagi "talnih znakov". Prodajalec svojega kraja zaposlitve upošteva svoje čakalne stranke. Preveč obiskovalcev tukaj ne vidijo kot množice, saj jim 'talni znaki' kažejo * in razdalja se samodejno shrani. Hoja v nasprotni smeri je manj pogosta, ker se eden popravi in sledi svoji poti. Koliko časa je lahko trajanje čakanja pri prodajalcu, v tem primeru ni pomembno. Na teh "stopnicah" lahko najdete hrano, oblačila in življenjske vire. Če želite kupiti elektroniko, strani, čevlje ali pohištvo (radovednosti), je to običajno odvisno od vrste prodajalca z njegovimi delovnimi dnevi. Ta prodajni prostor na prostem ima ločevanje z ograjami in samo vhodom in izhodom.

Vegna enduropnunar útibús geta viðskiptavinir nú farið upp í ákveðinn tíma. Ráðið er sagt hafa ákveðið að opna dyr í smásölu samhliða stórmarkaðskeðjum. Hið síðarnefnda var þegar aðgengilegt almenningi og þessi geiri féll undir "nauðsynlega þjónustu". Frá því í mars 2021 hafa Covid-19 ráðstafanirnar verið nokkuð afslappaðar í sumum Evrópulöndum. Í Hollandi tókst til dæmis stjórnvöldum að nota eftirfarandi: neytendur gætu skipulagt erindi sitt fyrirfram með staðsetningu að eigin vali. Samið var um dagsetningu og tíma á netinu svo gesturinn gæti verslað. Í reynd þýddi þetta að á meðan verslun hafði gert innganginn óaðgengilegan vegfarendum var oft sagt af aðstoðarmanni að skoða upplýsingarnar á internetinu. Gestir fengu að versla í nokkrar mínútur á ákveðnum tíma. Með því að kynna þetta "mínútufyrirkomulag", hefði það gefið bæði starfsfólkinu og viðskiptavininum "plássið" til að kaupa með nokkrum þátttakendum. Viðskiptavinir sem komu inn eftir þennan tíma uppgötvuðu að svæðið í versluninni var frátekið fyrir þá. Þessari nýju leið til að versla er ætlað að lágmarka gestafjölda. Ekki er enn vitað hversu lengi 'mínútustýringin' mun gilda. Á heimasíðu hollenskra stjórnvalda gilda þeir geirar sem fengið hafa leyfi til að taka þátt í viðskiptaheiminum sjálfgefið. - - - - Einnig á opinberum stöðum eins og markaði eða sanngjörnum, hluti af vellinum getur verið virkur. Nánast aðgangur er veittur að 'inngangur' undir þessu yfirbyggða svæði. Þú þarft ekki að panta tíma fyrir þetta og hægt er að kaupa strax. Gestir kunna að fylgja leið sinni út frá "jarðskiltunum". Seljandi atvinnuhúsnæðis hans tekur mið af biðviðskiptavinum sínum. Of margir gestir sjást ekki sem mannfjöldi hér, þar sem "jarðskiltin" sýna þeim leiðina og fjarlægðin er sjálfkrafa vistuð. Að ganga í gagnstæða átt er sjaldgæfara því maður leiðréttir sig og fylgir vegi hans. Hversu lengi tímalengd biðarinnar getur verið með seljanda skiptir ekki máli í þessu tilfelli. Á þessum "básum" er hægt að finna mat, fatnað og lífsauðlindir. Ef þú vilt kaupa rafeindatækni, leikföng, skó eða húsgögn (forvitni), fer þetta venjulega eftir tegund söluaðila með vinnudögum sínum. Þetta sölusvæði undir berum himni hefur aðskilnað með girðingum og aðeins inngangi og útgangi.

På grund av återöppnandet av en filial kan kunderna nu gå upp till en viss tid. Rådet sägs ha beslutat att öppna dörrar i detaljhandeln tillsammans med stormarknadskedjor. Den senare var redan tillgänglig för allmänheten och denna sektor omfattas av "väsentliga tjänster". Sedan mars 2021 har Covid-19-åtgärderna mildrats något i vissa europeiska länder. I Nederländerna lyckades till exempel regeringen använda följande: konsumenterna kunde schemalägga sin utnämning i förväg via en plats som de valt. Ett datum och en tid avtalades online så att besökaren kunde handla. I praktiken innebar detta att medan en butik hade gjort ingången otillgänglig för förbipasserande, blev den ofta tillsagd av en assistent att se informationen på internet. Besökare fick handla några minuter vid en viss tidpunkt. Genom att införa detta "minutarrangemang" skulle det ha gett både personalen och kunden "utrymme" att göra inköp med vissa deltagare. Kunder som kom in efter denna tid upptäckte att området i butiken var reserverat för dem. Detta nya sätt att handla är avsett att minimera antalet besökare. Det är ännu inte känt hur länge "minutkontrollen" kommer att gälla. På den nederländska regeringens webbplats gäller de sektorer som har fått tillstånd att delta i näringslivet som standard. - - - Även på offentliga platser som en marknad eller mässa, kan en del av en pitch vara aktiv. Praktiskt taget tillträde beviljas till "ingången" under detta täckta område. Du behöver inte boka tid för detta och ett köp kan göras omedelbart. Besökare vet hur man följer sin väg baserat på "markskyltarna". En säljare av hans anställningsort tar hänsyn till sina väntande kunder. Alltför många besökare ses inte som folkmassor här, eftersom "markskyltarna" visar dem vägen och avståndet sparas automatiskt. Att gå i motsatt riktning är mindre vanligt eftersom man korrigerar sig själv och följer sin väg. Hur länge väntans varaktighet kan vara med säljaren spelar ingen roll i det här fallet. På dessa "bås" kan du hitta mat, kläder och livsresurser. Om du vill köpa elektronik, leksaker, skor eller möbler (kuriosa) beror detta normalt på vilken typ av återförsäljare som har sina arbetsdagar. Detta utomhusförsäljningsområde har separationen med hjälp av staket och endast en in- och utgång.

På grunn av gjenåpningen av en filial, kan kundene nå gå opp til en viss tid. Rådet skal ha besluttet å åpne dører i detaljhandelen sammen med supermarkedkjeder. Sistnevnte var allerede tilgjengelig for publikum, og denne sektoren falt under "essensielle tjenester". Siden mars 2021 har Covid-19-tiltakene vært noe avslappet i enkelte europeiske land. I Nederland, for eksempel, regjeringen klarte å bruke følgende: forbrukerne kunne planlegge sin avtale på forhånd via et sted av deres valg. En dato og klokkeslett ble avtalt på nettet slik at den besøkende kunne gjøre sin shopping. I praksis betydde dette at mens en butikk hadde gjort inngangen utilgjengelig for forbipasserende, ble det ofte fortalt av en assistent å se informasjonen på internett. Besøkende fikk lov til å handle i noen minutter på et bestemt tidspunkt. Ved å innføre denne "minuttordningen", ville det ha gitt både de ansatte og kunden "plass" til å foreta kjøp med noen deltakere. Kunder som kom inn etter denne tiden oppdaget at området i butikken var reservert for dem. Denne nye måten å handle på er ment å minimere besøkstallene. Det er ennå ikke kjent hvor lenge "minuttkontrollen" vil gjelde. På nettsiden til den nederlandske regjeringen gjelder sektorene som har fått tillatelse til å delta i næringslivet som standard. - - - - Også på offentlige steder som et marked eller en rettferdig, kan en del av en tonehøyde være aktiv. Nesten tilgang gis til "inngangen" under dette overbygde området. Du trenger ikke å gjøre en avtale for dette, og et kjøp kan gjøres umiddelbart. Besøkende vet hvordan de skal følge sin vei basert på "bakkeskilt". En selger av hans arbeidssted tar hensyn til hans ventende kunder. For mange besøkende blir ikke sett på som folkemengder her, da "bakkeskiltene" viser dem veien og avstanden lagres automatisk. Å gå i motsatt retning er mindre vanlig fordi man korrigerer seg selv og følger hans vei. Hvor lenge ventetiden kan være med selgeren spiller ingen rolle i dette tilfellet. På disse "bodene" kan du finne mat, klær og livsressurser. Hvis du ønsker å kjøpe elektronikk, leker, sko eller møbler (kuriositeter), avhenger dette vanligvis av hvilken type forhandler med sine arbeidsdager. Dette utendørs salgsområdet har separasjon ved hjelp av gjerder og bare en inngang og utgang.

På grund af genåbningen af en filial kan kunderne nu gå op til et bestemt tidspunkt. Rådet siges at have besluttet at åbne døre i detailhandelen sammen med supermarkedskæder. Sidstnævnte var allerede tilgængelig for offentligheden, og denne sektor faldt ind under "væsentlige tjenester". Siden marts 2021 har Covid-19-foranstaltningerne været noget lempelige i nogle europæiske lande. I Nederlandene lykkedes det f.eks. En dato og tid blev aftalt online, så den besøgende kunne gøre sin shopping. I praksis betød det, at mens en butik havde gjort indgangen utilgængelig for forbipasserende, blev det ofte fortalt af en assistent at se oplysningerne på internettet. Besøgende fik lov til at shoppe i et par minutter på et bestemt tidspunkt. Ved at introducere denne 'minutordning' ville det have givet både personalet og kunden 'plads' til at foretage køb med nogle deltagere. Kunder, der kom ind efter dette tidspunkt, opdagede, at området i butikken var reserveret til dem. Denne nye måde at handle på er beregnet til at minimere antallet af besøgende. Det vides endnu ikke, hvor længe "minutkontrollen" vil gælde. På den nederlandske regerings websted gælder de sektorer, der har fået tilladelse til at deltage i erhvervslivet, som standard. - - - - - Også på offentlige steder som et marked eller en messe, kan en del af en tonehøjde være aktiv. Der gives praktisk talt adgang til "indgangen" under dette overdækkede område. Du behøver ikke at lave en aftale om dette, og et køb kan foretages med det samme. Besøgende ved, hvordan de skal følge deres vej baseret på 'jordskiltene'. En sælger af hans tjenestested tager hensyn til sine ventende kunder. Alt for mange besøgende ses ikke som skarer her, da 'jordskiltene' viser dem vejen, og afstanden automatisk gemmes. At gå i den modsatte retning er mindre almindeligt, fordi man korrigerer sig selv og følger sin vej. Hvor længe ventetidens varighed kan være med sælgeren, betyder ikke noget i dette tilfælde. På disse 'boder' kan du finde mad, tøj og livsressourcer. Hvis du vil købe elektronik, legetøj, sko eller møbler (kuriositeter), afhænger dette normalt af typen af forhandler med sine arbejdsdage. Dette udendørs salgsområde har adskillelse ved hjælp af hegn og kun en indgang og udgang.

Konttorin uudelleen avaamisen vuoksi asiakkaat voivat nyt mennä tiettyyn aikaan. Valtuuston sanotaan päättäneen avata vähittäiskaupan ovet supermarketketjujen rinnalle. Viimeksi mainittu oli jo yleisön saatavilla, ja tämä ala joutui "välttämättömien palvelujen" alaan. Maaliskuusta 2021 lähtien Covid-19-toimenpiteitä on höllennetty jonkin verran joissakin Euroopan maissa. Esimerkiksi Alankomaissa hallitus onnistui käyttämään seuraavia: kuluttajat voivat ajoittaa tapaamisensa etukäteen oman sijaintinsa kautta. Netissä sovittiin päivämäärästä ja ajasta, jotta kävijä voisi tehdä ostoksensa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vaikka kauppa oli tehnyt sisäänkäynnin ohikulkijoiden saavuttamatta, avustaja käski usein sitä tarkastelemaan tietoja internetissä. Vierailijat saivat tehdä ostoksia muutaman minuutin tiettyyn aikaan. Ottamalla käyttöön tämän "minuuttijärjestelyn" se olisi antanut sekä henkilökunnalle että asiakkaalle "tilaa" tehdä ostoksia joidenkin osallistujien kanssa. Asiakkaat, jotka tulivat tämän ajan jälkeen, huomasivat, että myymälän alue oli varattu heille. Tämän uuden ostostavan tarkoituksena on minimoida kävijämäärät. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan minuuttivalvontaa sovelletaan. Alankomaiden hallituksen verkkosivuilla sovelletaan oletusarvoisesti aloja, jotka ovat saaneet luvan osallistua yritysmaailmaan. - - - - Myös julkisilla paikoilla, kuten markkinoilla tai messuilla, osa myyntipuheista voi olla aktiivisia. Tämän katetulla alueella on käytännöllisesti katsoen pääsy "sisäänkäynnille". Sinun ei tarvitse varata aikaa tähän ja osto voidaan tehdä välittömästi. Vierailijat osaavat seurata polkuaan "maamerkkien" perusteella. Työpaikkansa myyjä ottaa huomioon odottavat asiakkaansa. Liian monia kävijöitä ei nähdä täällä väkijoukkona, koska "maamerkit" näyttävät heille tien ja etäisyys tallennetaan automaattisesti. Vastakkaiseen suuntaan käveleminen on harvinaisempi, koska yksi korjaa itsensä ja seuraa hänen polkuaan. Sillä, kuinka kauan odotusaika voi olla myyjän kanssa, ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Näistä "kojuista" löydät ruokaa, vaatteita ja elämänvaroja. Jos haluat ostaa elektroniikkaa, leluja, kenkiä tai huonekaluja (uteliaisuus), tämä riippuu yleensä jälleenmyyjän tyypistä hänen työpäivinään. Tämä ulkoilman myyntialue on erottunut aidoilla ja vain sisään- ja uloskäynnillä.

由于分行重新开放,客户现在可以进入一定的时间。据说,该委员会已决定与连锁超市一起在零售业开门营业。后者已经为公众所接受,该部门属于"基本服务"。自2021年3月以来,一些欧洲国家的Covid-19措施有所放松。例如,在荷兰,政府设法使用了以下方法:消费者可以通过自己选择的地点提前安排预约。网上商定了日期和时间,以便来访者可以购物。实际上,这意味着,虽然商店使路人无法进入入口,但助理经常告诉它在互联网上查看信息。游客可以在某个时间购物几分钟。通过引入这种"分钟安排",它将为员工和客户提供与一些与会者一起购物的"空间"。这段时间后进来的顾客发现商店里的区域是留给他们的。这种新的购物方式旨在尽量减少游客数量。目前尚不清楚"分钟控制"将适用多长时间。在荷兰政府的网站上,已获准参与商业世界的行业默认申请。---在公共场所,如市场或集市,部分球场可能是活跃的。几乎可以进入这个覆盖区域下的"入口"。您不必为此预约,可以立即进行购买。参观者知道如何根据"地面标志"走自己的路。他工作地点的卖方考虑到他的等候客户。太多的游客在这里不被视为人群,因为"地面标志"向他们展示了道路和距离自动保存。走在相反的方向是不太常见的,因为一个人纠正自己,并遵循他的道路。在这种情况下,与卖方的等待时间并不重要。在这些"摊位",你可以找到食物,衣服和生活资源。如果你想购买电子产品、玩具、鞋子或家具(好奇心),这通常取决于他工作日的经销商类型。这个露天销售区通过栅栏和只有一个出入口进行隔离。

지점이 다시 열리기 때문에 고객은 이제 특정 시간까지 올라갈 수 있습니다. 협의회는 슈퍼마켓 체인과 함께 소매업에 문을 열기로 결정했다고 한다. 후자는 이미 대중에게 접근 할 수 있었고이 부문은 '필수 서비스'에 해당했습니다. 2021년 3월 이후, Covid-19 조치는 일부 유럽 국가에서 다소 완화되었습니다. 예를 들어 네덜란드에서는 정부가 다음과 같은 용도로 사용할 수 있었습니다: 소비자는 선택한 장소를 통해 사전에 약속을 예약할 수 있었습니다. 날짜와 시간은 방문자가 자신의 쇼핑을 할 수 있도록 온라인으로 합의했다. 실제로, 이것은 상점이 지나가는 사람들이 입구에 접근 할 수 없게 만들었지만 종종 인터넷에서 정보를 볼 수있는 조수에 의해 들었다는 것을 의미했습니다. 방문객들은 특정 시간에 몇 분 동안 쇼핑을 할 수 있었습니다. 이 '분 배치'를 도입함으로써 직원과 고객 모두에게 일부 참석자와 함께 구매할 수 있는 '공간'을 제공했을 것입니다. 이 시간 이후에 들어온 고객은 매장의 지역이 그들을 위해 예약되어 있다는 것을 발견했습니다. 이 새로운 쇼핑 방식은 방문자 수를 최소화하기 위한 것입니다. '분 제어'가 얼마나 오래 적용되는지는 아직 알려지지 않았습니다. 네덜란드 정부의 웹 사이트에, 비즈니스 세계에 참여할 수있는 권한을 부여 한 부문은 기본적으로 적용됩니다. - - - 또한 시장이나 박람회와 같은 공공 장소에서 피치의 일부가 활성화 될 수 있습니다. 이 커버지역 아래의 '입구'에 사실상 접근할 수 있습니다. 이 에 대한 약속을 할 필요가 없으며 즉시 구입할 수 있습니다. 방문객들은 '지상 표지판'을 기반으로 경로를 따르는 방법을 알고 있습니다. 그의 취업 장소의 판매자는 그의 대기 고객을 고려합니다. '지상 표지판'이 그들에게 길을 보여주고 거리가 자동으로 저장되기 때문에 너무 많은 방문자가 여기에 군중으로 볼 수 없습니다. 반대 방향으로 걷는 것은 자신을 교정하고 자신의 길을 따르기 때문에 덜 일반적입니다. 이 경우 판매자와 대기 기간이 얼마나 오래 있을 수 있는지는 중요하지 않습니다. 이 '노점'에서 음식, 의류 및 생활 자원을 찾을 수 있습니다. 전자 제품, 장난감, 신발 또는 가구 (호기심)를 구입하려는 경우 일반적으로 근무 일과 딜러의 유형에 따라 달라집니다. 이 야외 판매 구역은 울타리를 통해 분리되어 있으며 출입구와 출구만 있습니다.
Reply


Forum Jump: