Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Drive-Thru - Fast delivery orders
#1
[Image: 6654445677765555.jpeg]Fast food restaurant chain McDonalds is said to have provided some Drive-in branches with 'high-tech' solutions during the crisis in which 'moving' visitors were assisted by an electronic sign at the entrance. A driver could usually make his choices via an electronic board and that his order was handled by an employee. Now this task would have been replaced by a computer at an area such as Chicago's. This allowed one to quickly respond to the wishes of the customer without being delayed by crowds. The duration for passing on an order and handling it generally took no more time than necessary. On the face of it, this introduction will come across as aloof for a new customer. After that, with regular visits, digital assistance becomes a habit. To complete the order, you will be given the option to have the payment made via 'Facial Recognition'. Then the system determined that the verification was completed after which the order would have been prepared. According to insiders, it paded the way for congestion. With the help of Artificial Intelligence, the new start went as expected: crowds could be tracked, customer focus always remained the same and the marketing meant a permanent process within merchandise. Often they saw an advantage in the visits by young people because they did not find it a problem to take 'selfies' of themselves. By the way, the computer managed to remember its guests. For people of a much older age, this "targeted AI service" might have been less attractive. For the time being, the company held this experiment at a number of locations. A decision to expand across the country with approximately 38,695 locations was not made. Employees can now continue to carry out their work. In this case, management had to be able to look ahead in order to be able to tailor tasks at everyone's level, namely: if the technology at Drive-in restaurants take these services off their hands, a plan should be made of the tasks for these employees. In this respect, in the face of this (limited) change, the market in principle retained its 'human side', which would be so important in a customer-oriented assistance. - - - Such changes in the hospitality sector. Some of the restaurants that adhere to the privacy wishes of visitors in addition to the GDPR guidelines. Specially decorated restaurants such as those of some in New Zealand show these 'needs'.

Fastfood-restaurantketen McDonalds zou gedurende de crisis enkele Drive-in vestigingen hebben voorzien van ‘hightech’ oplossingen waarbij ‘rijdende’ bezoekers bij de entree werden geassisteerd door een electronisch bord. Een automobilist kon gewoonlijk via een electronisch bord zijn keuzes maken en dat zijn bestelling door een medewerker werd behandeld. Nu zou deze taak bij een vestiging in de omgeving als die van Chicago door een computer zijn vervangen. Zo kon men snel op de wensen van de klant ingaan zonder enige vertraging op te lopen bij drukte. De duur voor het doorgeven van een bestelling en het afhandelen ervan, nam over het algemeen niet meer tijd in beslag dan nodig. Op het eerste gezicht zal deze introductie voor een nieuwe klant overkomen als afstandelijk. Daarna bij regelmatig bezoek wordt de digitale assistentie een gewoonte. Om de bestelling af te ronden, krijgt men de optie de betaling te laten geschieden via ‘Gezichtsherkenning’. Vervolgens bepaalde het systeem dat de verificatie is voltooid waarna de bestelling zou zijn gereedgemaakt. Volgens ingewijden maakte deze de ‘weg vrij’ voor opstoppingen. Met behulp van Artificial Intelligence verliep de nieuwe start als verwacht: drukte kon worden bijgehouden, de klantgerichtheid bleef altijd dezelfde en de marketing betekende een blijvend proces binnen merchandise. Veelal zag men voordeel in de bezoeken door jongeren doordat zij het geen probleem vonden ‘selfies’ van zichzelf te maken. Overigens wist de computer zijn gasten te onthouden. Voor mensen met een veel oudere leeftijd, kon deze ‘gerichte AI-service’ wellicht minder aantrekkelijk zijn. Dit experiment hield het bedrijf voorlopig bij enkele vestigingen. Een besluit tot uitbreiding in het gehele land met zijn circa 38,695 locaties, deed men geen uitspraken hierover. Werknemers kunnen nu nog hun werkzaamheden blijven verrichten. Het management moest dan wel in dit geval vooruit kunnen kijken om taken op ieders niveau te kunnen afstemmen, namelijk: als de technologiën bij Drive-in restaurants deze diensten uit handen nemen, zou er een plan moeten worden gemaakt van de taken voor deze werknemers. De markt bleef in dat opzicht, tegenover deze (beperkte) verandering, in principe zijn ‘menselijke kant’ behouden, hetgeen zo belangrijk zou zijn bij een klantgerichte assistentie. - - - Dergelijke veranderingen in de horecasector. Een deel van de restaurants dat zich houdt aan de privacy wensen van bezoekers naast de GDPR—richtlijnen. Speciaal ingerichte restaurants zoals die van sommigen in New Zealand laten deze ‘behoeften’ zien.

Die Fast-Food-Restaurantkette McDonalds soll in der Krise, in der "bewegte" Besucher durch ein elektronisches Schild am Eingang unterstützt wurden, einigen Drive-in-Filialen "Hightech"-Lösungen zur Verfügung gestellt haben. Ein Fahrer konnte seine Entscheidungen in der Regel über eine elektronische Tafel treffen und dass seine Bestellung von einem Mitarbeiter abgewickelt wurde. Nun wäre diese Aufgabe durch einen Computer in einem Gebiet wie Chicago ersetzt worden. So konnte man schnell auf die Wünsche des Kunden reagieren, ohne sich von Menschenmassen verzögern zu lassen. Die Dauer der Auftragsübergabe und Bearbeitung dauerte in der Regel nicht länger als nötig. Auf den ersten Blick wird diese Einführung als Abgehobene für einen neuen Kunden rüberkommen. Danach wird bei regelmäßigen Besuchen digitale Hilfe zur Gewohnheit. Um die Bestellung abzuschließen, haben Sie die Möglichkeit, die Zahlung über "Gesichtserkennung" erfolgen zu lassen. Dann stellte das System fest, dass die Überprüfung abgeschlossen war, nach der die Bestellung vorbereitet worden wäre. Insidern zufolge war damit der Weg für Staus gebahnt. Mit Hilfe von Artificial Intelligence verlief der Neuanfang wie erwartet: Crowds konnten verfolgt werden, kundenfokussiert blieb immer gleich und das Marketing bedeutete einen permanenten Prozess innerhalb der Ware. Oft sahen sie einen Vorteil in den Besuchen von jungen Menschen, weil sie es nicht als Problem fanden, "Selfies" von sich selbst zu machen. Übrigens, der Computer schaffte es, seine Gäste zu erinnern. Für Menschen im alteralter Alter wäre dieser "gezielte KI-Service" vielleicht weniger attraktiv gewesen. Dieses Experiment hat das Unternehmen vorerst an mehreren Standorten durchgeführt. Eine Entscheidung, im ganzen Land mit rund 38.695 Standorten zu expandieren, wurde nicht getroffen. Die Mitarbeiter können nun ihre Arbeit fortsetzen. In diesem Fall musste das Management in der Lage sein, nach vorne zu schauen, um Aufgaben auf jeder ebene gerecht gestalten zu können, nämlich: Wenn die Technik in Drive-in-Restaurants diese Dienstleistungen aus der Hand nimmt, sollten die Aufgaben für diese Mitarbeiter geplant werden. In dieser Hinsicht behielt der Markt angesichts dieser (begrenzten) Veränderung im Prinzip seine "menschliche Seite" bei, die für eine kundenorientierte Unterstützung so wichtig wäre. - - - Solche Veränderungen im Gastgewerbe. Einige der Restaurants, die sich zusätzlich zu den DSGVO-Richtlinien an die Wünsche der Besucher halten. Speziell dekorierte Restaurants wie die einiger in Neuseeland zeigen diese "Bedürfnisse".

Se dice que la cadena de restaurantes de comida rápida McDonalds proporcionó algunas sucursales drive-in con soluciones de "alta tecnología" durante la crisis en la que los visitantes "en movimiento" fueron asistidos por un letrero electrónico en la entrada. Por lo general, un conductor podía tomar sus decisiones a través de una tabla electrónica y que su pedido era manejado por un empleado. Ahora esta tarea habría sido reemplazada por una computadora en un área como la de Chicago. Esto permitió responder rápidamente a los deseos del cliente sin ser retrasado por las multitudes. La duración para pasar un pedido y manejarlo generalmente no tomó más tiempo del necesario. A primera vista, esta introducción se encontrará como distante para un nuevo cliente. Después de eso, con visitas regulares, la asistencia digital se convierte en un hábito. Para completar el pedido, se le dará la opción de realizar el pago a través de 'Reconocimiento Facial'. A continuación, el sistema determinó que la verificación se completó después de lo cual se habría preparado el pedido. Según los expertos, se descolgó el camino para la congestión. Con la ayuda de Inteligencia Artificial, el nuevo comienzo fue como se esperaba: las multitudes podían ser rastreadas, el enfoque del cliente siempre seguía siendo el mismo y el marketing significaba un proceso permanente dentro de la mercancía. A menudo veían una ventaja en las visitas de los jóvenes porque no les pareció un problema tomar 'selfies' de sí mismos. Por cierto, el ordenador logró recordar a sus invitados. Para las personas de una edad mucho mayor, este "servicio de IA dirigido" podría haber sido menos atractivo. Por el momento, la compañía llevó a cabo este experimento en varias ubicaciones. No se tomó la decisión de expandirse por todo el país con aproximadamente 38.695 ubicaciones. Los empleados ahora pueden seguir llevando a cabo su trabajo. En este caso, la dirección tuvo que ser capaz de mirar hacia adelante para poder adaptar las tareas a nivel de todos, a saber: si la tecnología de los restaurantes Drive-in les quita estos servicios de las manos, se debe hacer un plan de las tareas para estos empleados. A este respecto, ante este (limitado) cambio, el mercado retuvo en principio su «lado humano», lo que sería tan importante en una asistencia orientada al cliente. - - - Tales cambios en el sector de la hostelería. Algunos de los restaurantes que se adhieren a los deseos de privacidad de los visitantes, además de las directrices gdpr. Restaurantes especialmente decorados como los de algunos en Nueva Zelanda muestran estas "necesidades".

La chaîne de restauration rapide McDonalds aurait fourni à certaines succursales Drive-in des solutions « high-tech » pendant la crise au cours de laquelle les visiteurs « en mouvement » ont été aidés par un panneau électronique à l’entrée. Un conducteur pouvait habituellement faire ses choix par l’intermédiaire d’une carte électronique et que sa commande était traitée par un employé. Maintenant, cette tâche aurait été remplacée par un ordinateur dans une zone comme celle de Chicago. Cela a permis de répondre rapidement aux souhaits du client sans être retardé par la foule. La durée de transmission d’une commande et de sa manipulation n’a généralement pas pris plus de temps que nécessaire. À première vue, cette introduction se fera à l’écart d’un nouveau client. Après cela, avec des visites régulières, l’assistance numérique devient une habitude. Pour compléter la commande, vous aurez la possibilité de faire effectuer le paiement par « reconnaissance faciale ». Ensuite, le système a déterminé que la vérification avait été effectuée après quoi l’ordonnance aurait été préparée. Selon les initiés, il a fait le chemin de la congestion. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, le nouveau départ s’est passé comme prévu : les foules pouvaient être suivies, l’attention du client restait toujours la même et le marketing signifiait un processus permanent au sein des marchandises. Souvent, ils ont vu un avantage dans les visites des jeunes parce qu’ils n’ont pas trouvé un problème de prendre des « selfies » d’eux-mêmes. Soit dit en passant, l’ordinateur a réussi à se souvenir de ses invités. Pour les personnes d’un âge beaucoup plus avancé, ce « service d’IA ciblé » aurait pu être moins attrayant. Pour l’instant, l’entreprise a tenu cette expérience à plusieurs endroits. Aucune décision n’a été prise d’étendre l’expansion à l’échelle du pays avec environ 38 695 emplacements. Les employés peuvent maintenant continuer à accomplir leur travail. Dans ce cas, la direction devait être en mesure de regarder vers l’avenir afin de pouvoir adapter les tâches au niveau de chacun, à savoir : si la technologie des restaurants Drive-in leur enlève ces services, un plan devrait être établi des tâches pour ces employés. À cet égard, face à ce changement (limité), le marché a en principe conservé son « côté humain », ce qui serait si important dans une assistance orientée vers le client. - - - De tels changements dans le secteur de l’hôtellerie. Certains des restaurants qui adhèrent aux souhaits de confidentialité des visiteurs en plus des lignes directrices gdpr. Des restaurants spécialement décorés comme ceux de certains en Nouvelle-Zélande montrent ces « besoins ».

Si dice che la catena di fast food McDonalds abbia fornito ad alcune filiali Drive-in soluzioni "high-tech" durante la crisi in cui i visitatori "in movimento" sono stati assistiti da un cartello elettronico all'ingresso. Un autista di solito poteva fare le sue scelte tramite una scheda elettronica e che il suo ordine era gestito da un dipendente. Ora questo compito sarebbe stato sostituito da un computer in un'area come quello di Chicago. Ciò ha permesso di rispondere rapidamente ai desideri del cliente senza essere ritardato dalla folla. La durata per il passaggio di un ordine e la sua gestione generalmente non richiedeva più tempo del necessario. A prima vista, questa introduzione si imbatterà in aloof per un nuovo cliente. Successivamente, con visite regolari, l'assistenza digitale diventa un'abitudine. Per completare l'ordine, ti verrà data la possibilità di ottenere il pagamento tramite "Riconoscimento facciale". Successivamente il sistema ha stabilito che la verifica è stata completata dopo di che l'ordine sarebbe stato preparato. Secondo gli addetti ai lavori, ha intasato la strada alla congestione. Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale, il nuovo inizio è andato come previsto: la folla poteva essere monitorata, l'attenzione del cliente è sempre rimasta la stessa e il marketing ha significato un processo permanente all'interno della merce. Spesso hanno visto un vantaggio nelle visite dei giovani perché non hanno trovato un problema scattare 'selfie' da soli. A proposito, il computer è riuscito a ricordare i suoi ospiti. Per le persone di età molto più avanzata, questo "servizio di IA mirato" avrebbe potuto essere meno attraente. Per il momento, l'azienda ha tenuto questo esperimento in diverse località. Non è stata presa la decisione di espandersi in tutto il paese con circa 38.695 sedi. I dipendenti possono ora continuare a svolgere il loro lavoro. In questo caso, la direzione doveva essere in grado di guardare avanti per poter personalizzare i compiti a livello di tutti, vale a dire: se la tecnologia nei ristoranti Drive-in toglie loro queste offerte, si dovrebbe pianificare i compiti per questi dipendenti. A questo proposito, di fronte a questo cambiamento (limitato), il mercato ha mantenuto in linea di principio il suo "lato umano", che sarebbe così importante in un'assistenza orientata al cliente. - - - Tali cambiamenti nel settore dell'ospitalità. Alcuni dei ristoranti che aderiscono ai desideri di privacy dei visitatori oltre alle linee guida GDPR. Ristoranti appositamente decorati come quelli di alcuni in Nuova Zelanda mostrano queste "esigenze".

Η αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού McDonalds λέγεται ότι παρείχε σε ορισμένα υποκαταστήματα Drive-in λύσεις «υψηλής τεχνολογίας» κατά τη διάρκεια της κρίσης στην οποία οι «κινούμενοι» επισκέπτες βοηθήθηκαν από μια ηλεκτρονική πινακίδα στην είσοδο. Ένας οδηγός θα μπορούσε συνήθως να κάνει τις επιλογές του μέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα και ότι η παραγγελία του αντιμετωπίστηκε από έναν υπάλληλο. Τώρα αυτή η εργασία θα είχε αντικατασταθεί από έναν υπολογιστή σε μια περιοχή όπως του Σικάγο. Αυτό επέτρεψε σε κάποιον να ανταποκριθεί γρήγορα στις επιθυμίες του πελάτη χωρίς να καθυστερήσει από τα πλήθη. Η διάρκεια της διαβίβασης μιας παραγγελίας και του χειρισμού της γενικά δεν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από ό, τι ήταν απαραίτητο. Εκ των όψεως, αυτή η εισαγωγή θα εμφανιστεί ως απόμακρη για έναν νέο πελάτη. Μετά από αυτό, με τακτικές επισκέψεις, η ψηφιακή βοήθεια γίνεται συνήθεια. Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία, θα σας δοθεί η δυνατότητα να κάνετε την πληρωμή μέσω της «Αναγνώρισης Προσώπου». Στη συνέχεια, το σύστημα διαπίστωσε ότι η επαλήθευση ολοκληρώθηκε μετά την οποία θα είχε προετοιμαστεί η εντολή. Σύμφωνα με τους πληροφοριοδότες, άνοιξε το δρόμο για συμφόρηση. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, το νέο ξεκίνημα πήγε όπως αναμενόταν: τα πλήθη θα μπορούσαν να παρακολουθούνται, η εστίαση των πελατών παρέμεινε πάντα η ίδια και το μάρκετινγκ σήμαινε μια μόνιμη διαδικασία μέσα στα εμπορεύματα. Συχνά έβλεπαν ένα πλεονέκτημα στις επισκέψεις των νέων επειδή δεν θεωρούσαν πρόβλημα να πάρουν «selfies» από τον εαυτό τους. Παρεμπιπτόντως, ο υπολογιστής κατάφερε να θυμηθεί τους καλεσμένους του. Για άτομα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, αυτή η "στοχευμένη υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης" μπορεί να ήταν λιγότερο ελκυστική. Προς το παρόν, η εταιρεία πραγματοποίησε αυτό το πείραμα σε διάφορες τοποθεσίες. Δεν ελήφθη απόφαση για επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα με περίπου 38.695 τοποθεσίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν τώρα να συνεχίσουν να εκτελούν την εργασία τους. Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση έπρεπε να είναι σε θέση να κοιτάξει μπροστά για να είναι σε θέση να προσαρμόσει τις εργασίες σε επίπεδο όλων, δηλαδή: εάν η τεχνολογία στα εστιατόρια Drive-in πάρει αυτές τις υπηρεσίες από τα χέρια τους, θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο για τα καθήκοντα αυτών των εργαζομένων. Από την άποψη αυτή, ενόψει αυτής της (περιορισμένης) αλλαγής, η αγορά διατήρησε καταρχήν την «ανθρώπινη πλευρά» της, η οποία θα ήταν τόσο σημαντική σε μια πελατοκεντρική βοήθεια. - - - Τέτοιες αλλαγές στον τομέα της φιλοξενίας. Μερικά από τα εστιατόρια που συμμορφώνονται με τις επιθυμίες απορρήτου των επισκεπτών εκτός από τις οδηγίες gdpr. Ειδικά διακοσμημένα εστιατόρια όπως αυτά ορισμένων στη Νέα Ζηλανδία δείχνουν αυτές τις «ανάγκες».

Fast food sieci restauracji McDonalds mówi się, że pod warunkiem, że niektóre oddziały Drive-in z "high-tech" rozwiązań w czasie kryzysu, w którym "przenoszenie" odwiedzających były wspomagane przez znak elektroniczny przy wejściu. Kierowca zazwyczaj mógł dokonywać wyborów za pośrednictwem elektronicznej tablicy, a jego zamówienie było obsługiwane przez pracownika. Teraz to zadanie zostałoby zastąpione przez komputer w obszarze takim jak Chicago. Pozwoliło to szybko odpowiedzieć na życzenia klienta bez opóźnienia przez tłumy. Czas przekazywania zamówienia i obsługi go zwykle nie zajmował więcej czasu niż to konieczne. Na pierwszy rzut od twarzy, to wprowadzenie natknie się na uboczu dla nowego klienta. Po tym, przy regularnych wizytach, pomoc cyfrowa staje się nawykiem. Aby zrealizować zamówienie, otrzymasz możliwość płatności za pośrednictwem "Rozpoznawania twarzy". Następnie system ustalił, że weryfikacja została zakończona, po czym zamówienie zostałoby przygotowane. Według wewnętrznych, to wyściełane drogę do zatorów. Z pomocą sztucznej inteligencji nowy start przebiegał zgodnie z oczekiwaniami: tłumy mogły być śledzone, koncentracja klientów zawsze pozostawała taka sama, a marketing oznaczał stały proces w towarach. Często widzieli przewagę w wizytach młodych ludzi, ponieważ nie znaleźli problemu, aby zrobić sobie "selfie". Nawiasem mówiąc, komputer udało się zapamiętać swoich gości. Dla osób w znacznie starszym wieku ta "ukierunkowana usługa AI" mogła być mniej atrakcyjna. Na razie firma przeprowadziła ten eksperyment w wielu miejscach. Decyzja o rozszerzeniu na terenie całego kraju z około 38 695 lokalizacjami nie została podjęta. Pracownicy mogą teraz kontynuować swoją pracę. W tym przypadku kierownictwo musiało być w stanie patrzeć w przyszłość, aby móc dostosować zadania na poziomie wszystkich, a mianowicie: jeśli technologia w restauracjach Drive-in zdejmie te usługi z rąk, należy zaplanować zadania dla tych pracowników. W tym względzie, w obliczu tej (ograniczonej) zmiany, rynek co do zasady zachował swoją "ludzką stronę", co byłoby tak ważne w pomocy zorientowanej na klienta. - - - Takie zmiany w sektorze hotelarskim. Niektóre restauracje, które oprócz wytycznych RODO stosują się do życzeń odwiedzających dotyczących prywatności. Specjalnie urządzone restauracje, takie jak te w Nowej Zelandii, pokazują te "potrzeby".

Lanac restorana brze hrane McDonalds je, kako se navodi, tijekom krize osigurao nekim Drive-in poslovnicama 'high-tech' rješenja u kojima je 'pokretnim' posjetiteljima pomagao elektronički znak na ulazu. Vozač je obično mogao donositi odluke putem elektroničke ploče i da je njegovu narudžbu rješavao zaposlenik. Sada bi ovaj zadatak bio zamijenjen računalom u području kao što je Chicago. To je omogućilo da se brzo odgovori na želje kupca bez odgađanja gužvi. Trajanje za prenošenje narudžbe i rukovanje općenito nije trajalo više vremena nego što je potrebno. Na prvi pogled, ovaj uvod će naići kao suzdržan za novog kupca. Nakon toga, uz redovite posjete, digitalna pomoć postaje navika. Da biste dovršili narudžbu, dobit ćete mogućnost plaćanja putem "Prepoznavanja lica". Tada je sustav utvrdio da je provjera završena nakon čega bi nalog bio pripremljen. Prema insajderima, to je smanjilo put zagušenju. Uz pomoć umjetne inteligencije, novi početak prošao je prema očekivanjima: gužve su se mogle pratiti, fokus kupaca uvijek je ostao isti, a marketing je značio trajni proces unutar robe. Često su u posjetima mladih vidjeli prednost jer im nije bio problem snimiti 'selfije' od sebe. Inače, računalo se uspjelo prisjetiti svojih gostiju. Za osobe mnogo starije dobi, ova "ciljana usluga AI" mogla je biti manje privlačna. Tvrtka je za sada održala ovaj eksperiment na brojnim lokacijama. Odluka o proširenju diljem zemlje s približno 38.695 lokacija nije donesena. Zaposlenici sada mogu nastaviti obavljati svoj posao. U tom slučaju uprava je morala moći gledati unaprijed kako bi mogla prilagoditi zadatke na svačijoj razini, a to je: ako tehnologija u Drive-in restoranima uzme te usluge s ruku, treba napraviti plan zadataka za te zaposlenike. U tom smislu, suočeno s tom (ograničenom) promjenom, tržište je u načelu zadržalo svoju "ljudsku stranu", što bi bilo toliko važno u pomoći usmjerenoj na kupca. - - - Takve promjene u ugostiteljstvu. Neki od restorana koji se pridržavaju želja posjetitelja o privatnosti uz smjernice GDPR-a. Posebno uređeni restorani poput onih nekih na Novom Zelandu pokazuju te 'potrebe'.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds, как говорят, предоставила некоторые Drive-in филиалов с "высокотехнологичных" решений во время кризиса, в котором "движущихся" посетителей помогали электронный знак на входе. Водитель обычно может сделать свой выбор с помощью электронной доски, и что его заказ был обработан сотрудником. Теперь эта задача была бы заменена компьютером в такой области, как Чикаго. Это позволило быстро реагировать на пожелания клиента, не отохая толпой. Длительность передачи заказа и его обработки, как правило, занимает не больше времени, чем это необходимо. На первый взгляд, это введение будет встретить как в стороне для нового клиента. После этого, при регулярных посещениях, цифровая помощь становится привычкой. Для выполнения заказа вам будет предоставлена возможность сделать оплату через "Распознавание лиц". Затем система определила, что проверка была завершена, после чего заказ должен был быть подготовлен. По словам инсайдеров, он протянул путь для заторов. С помощью искусственного интеллекта, новый старт пошел, как ожидалось: толпы можно отслеживать, клиентоориентировка всегда оставалась прежней и маркетинг означает постоянный процесс в товарах. Часто они видели преимущество в посещениях молодых людей, потому что они не нашли в этом проблемы, чтобы взять "селфи" о себе. Кстати, компьютер успел запомнить своих гостей. Для людей гораздо старшего возраста, это "целевой сервис ИИ", возможно, были менее привлекательными. В настоящее время компания провела этот эксперимент в ряде мест. Решение о расширении по всей стране примерно с 38 695 местами не было принято. Теперь сотрудники могут продолжать выполнять свою работу. В этом случае, руководство должно было быть в состоянии смотреть вперед, чтобы иметь возможность адаптировать задачи на каждом уровне, а именно: если технология в ресторанах Drive-in снять эти услуги с их рук, план должен быть сделан из задач для этих сотрудников. В этой связи перед лицом этого (ограниченного) изменения рынок в принципе сохранил свою «человеческую сторону», что было бы столь важно в плане помощи, ориентированной на клиента. - - Такие изменения в гостиничном секторе. Некоторые из ресторанов, которые придерживаются конфиденциальности пожелания посетителей в дополнение к GDPR руководящих принципов. Специально украшенные рестораны, такие как некоторые в Новой Зеландии, показывают эти «потребности».

Tiek uzskatīts, ka ātrās ēdināšanas restorānu ķēde McDonalds ir nodrošinājusi dažas Drive-in filiāles ar "augsto tehnoloģiju" risinājumiem krīzes laikā, kurā "kustīgiem" apmeklētājiem palīdzēja elektroniska zīme pie ieejas. Autovadītājs parasti varēja izdarīt savu izvēli, izmantojot elektronisko dēli, un ka viņa pasūtījumu apstrādāja darbinieks. Tagad šis uzdevums būtu aizstāts ar datoru tādā apgabalā kā Čikāga. Tas ļāva ātri reaģēt uz klienta vēlmēm, nevilcinoties pūļiem. Pasūtījuma nodošanas un apstrādes ilgums parasti aizņēma ne vairāk laika, kā nepieciešams. Runājot par to, šis ievads saskarsies kā atsvešināts jaunam klientam. Pēc tam, regulāri apmeklējot, digitālā palīdzība kļūst par ieradumu. Lai pabeigtu pasūtījumu, jums tiks dota iespēja veikt maksājumu, izmantojot "Sejas atpazīšanu". Tad sistēma noteica, ka pārbaude ir pabeigta, pēc tam pasūtījums būtu sagatavots. Saskaņā ar iekšējās informācijas turētājiem, tas polsterēja ceļu sastrēgumiem. Ar mākslīgā intelekta palīdzību jaunais sākums noritēja, kā paredzēts: pūļus varēja izsekot, klientu fokuss vienmēr palika nemainīgs un mārketings nozīmēja pastāvīgu procesu preču ietvaros. Bieži vien jauniešu vizītēs viņi saskatīja priekšrocību, jo viņiem nebija problēmu uzņemt "selfijus" no sevis. Starp citu, datoram izdevās atcerēties savus viesus. Daudz vecāka gadagājuma cilvēkiem šis "mērķtiecīgais MI pakalpojums" varētu būt bijis mazāk pievilcīgs. Pagaidām uzņēmums šo eksperimentu rīkoja vairākās vietās. Lēmums paplašināties visā valstī ar aptuveni 38 695 atrašanās vietām netika pieņemts. Tagad darbinieki var turpināt veikt savu darbu. Šajā gadījumā vadībai bija jāspēj skatīties uz priekšu, lai varētu pielāgot uzdevumus ikviena līmenī, proti: ja Drive-in restorānu tehnoloģija likš šos pakalpojumus no rokām, ir jānosaka šo darbinieku uzdevumu plāns. Šajā sakarā, ņemot vērā šīs (ierobežotās) pārmaiņas, tirgus principā saglabāja savu "cilvēcisko pusi", kas būtu tik svarīga uz klientu orientētā palīdzībā. - - - - Šādas izmaiņas viesmīlības nozarē. Daži no restorāniem, kas ievēro apmeklētāju privātuma vēlmes papildus GDPR vadlīnijām. Īpaši dekorēti restorāni, piemēram, daži Jaunzēlandē, parāda šīs "vajadzības".

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonalds, як кажуть, надала деяким гілкам Drive-in «високотехнологічні» рішення під час кризи, в яких «рухомим» відвідувачам допомагав електронний знак на вході. Водій зазвичай міг зробити свій вибір за допомогою електронної дошки і що його наказом займається працівник. Тепер це завдання було б замінено комп'ютером в таких районах, як Чикаго. Це дозволило швидко реагувати на побажання клієнта, не затримуюся натовпами. Тривалість передачі замовлення і обробки його в цілому зайняла не більше часу, ніж потрібно. На перший погляд, це введення зустрінеться як осторонь для нового клієнта. Після цього при регулярних візитах цифрова допомога стає звичкою. Для виконання замовлення вам буде надана можливість здійснити платіж за допомогою "Розпізнавання обличчя". Тоді система визначила, що верифікація була завершена, після чого замовлення було б підготовлено. За словами інсайдерів, він прокладав дорогу для заторів. За допомогою штучного інтелекту новий старт пройшов так, як очікувалося: натовпи можна було відстежити, фокус клієнтів завжди залишався незмінним, а маркетинг означав постійний процес всередині товарів. Часто вони бачили перевагу в візитах молодих людей, тому що вони не знайшли проблеми, щоб зробити "селфі" про себе. До речі, комп'ютер встиг запам'ятати своїх гостей. Для людей набагато старшого віку ця «цільова послуга зі штучного ші» могла бути менш привабливою. Поки що компанія провела цей експеримент на ряді локацій. Рішення про розширення по всій країні з приблизно 38695 місць не було прийнято. Тепер співробітники можуть продовжувати виконувати свою роботу. В цьому випадку керівництву довелося вміти дивитися вперед, щоб мати можливість адаптувати завдання на рівні кожного, а саме: якщо технологія в ресторанах Drive-in бере ці послуги з рук, то з завдань для цих співробітників повинен бути зроблений план. У зв'язку з цим, в умовах цієї (обмеженої) зміни, ринок в принципі зберіг свою «людську сторону», що було б настільки важливим у клієнтоорієнтованій допомозі. - - - Такі зміни в індустрії гостинності. Деякі ресторани, які дотримуються побажань конфіденційності відвідувачів, на додаток до керівних принципів GDPR. Спеціально оформлені ресторани, такі як деякі в Новій Зеландії, показують ці "потреби".

Gyorsétterem-lánc McDonalds azt mondják, hogy nyújtott néhány Drive-in ágak "high-tech" megoldásokat a válság alatt, amelyben a "mozgó" látogatók segítették egy elektronikus jel a bejáratnál. A sofőr általában elektronikus táblán keresztül tudta meghozni a döntéseit, és a rendelését egy alkalmazott kezelte. Most ezt a feladatot egy olyan területen, mint Chicago számítógépe váltotta volna fel. Ez lehetővé tette az egyik, hogy gyorsan reagáljon a kívánságait az ügyfél anélkül, hogy késik a tömeg. A megrendelés átadásának és kezelésének időtartama általában nem tartott tovább, mint a szükséges. Az arca, ez a bevezetés jön át, mint zárkózott egy új ügyfél. Ezt követően rendszeres látogatásokkal a digitális segítségnyújtás szokássá válik. A megrendelés befejezéséhez lehetőséget kap arra, hogy a fizetést az "Arcfelismerés" segítségével végezze el. Ezt követően a rendszer megállapította, hogy az ellenőrzés befejeződött, amely után a megrendelést elkészítették volna. Bennfentesek szerint, ez párnázott az utat a torlódás. A mesterséges intelligencia segítségével az új kezdet a várakozásoknak megfelelően ment: a tömegeket nyomon lehetett követni, az ügyfelek fókusza mindig ugyanaz maradt, és a marketing állandó folyamatot jelentett az árun belül. Gyakran láttak előnyt a fiatalok látogatásai során, mert nem találták problémának, hogy "szelfiket" készítsenek magukról. By the way, a számítógép sikerült emlékezni a vendégek. A sokkal idősebb korúak számára ez a "célzott mesterséges áme-szolgáltatás" kevésbé lett volna vonzó. A vállalat egyelőre több helyszínen is megtartotta ezt a kísérletet. A mintegy 38 695 helyszínből az egész országra kiterjesztik a bővítést. Az alkalmazottak most már folytathatják munkájukat. Ebben az esetben a vezetőségnek előre kellett néznie ahhoz, hogy a feladatokat mindenki szintjén testre szabni tudja, nevezetesen: ha a Drive-in éttermek technológiája levei ezeket a szolgáltatásokat a kezükről, tervet kell tenni ezeknek a munkavállalóknak a feladatairól. E tekintetben e (korlátozott) változással szemben a piac elvben megtartotta "emberi oldalát", ami olyan fontos lenne egy ügyfélorientált segítségnyújtásban. - - - Ilyen változások a vendéglátóiparban. Néhány étterem, amely a GDPR irányelvei mellett betartja a látogatók adatvédelmi kívánságait. Speciálisan díszített éttermek, mint például néhány Új-Zélandon mutatják ezeket a "szükségletek".

Skyndibitastaðarkeðjan McDonalds er sögð hafa útvegað nokkrar Drive-in greinar með "hátækni" lausnum á kreppunni þar sem "hreyfanlegir" gestir fengu aðstoð við rafrænt skilti við innganginn. Ökumaður gat yfirleitt kosið í gegnum rafrænt borð og að pöntun hans var afgreidd af starfsmanni. Nú hefði þessu verkefni verið skipt út fyrir tölvu á svæði á borð við Chicago. Þetta gerði manni kleift að bregðast fljótt við óskum viðskiptavinarins án þess að vera seinkað af mannfjölda. Tímalengd þess að fara í pöntun og meðhöndla hana tók yfirleitt ekki meiri tíma en nauðsyn krefur. Frammi fyrir því mun þessi kynning rekast á sem aloof fyrir nýjan viðskiptavin. Eftir það, með reglulegum heimsóknum, stafrænaðstoð verður venja. Til að ljúka pöntuninni færðu möguleika á að láta greiða með "Andlitsgreiningu". Þá staðhæfði kerfið að staðfestingu væri lokið eftir það hefði pöntunin verið undirbúin. Samkvæmt innherjum róaði það leiðina fyrir þrengsli. Með hjálp Gervigreindar fór nýja byrjunin eins og búist var við: mannfjöldi mætti rekja, áherslur viðskiptavina héldust alltaf þær sömu og markaðssetningin þýddi varanlegt ferli innan varnings. Oft sáu þeir yfirburði í heimsóknum ungs fólks vegna þess að þeim fannst það ekki vandamál að taka 'selfies' af sjálfum sér. Vel á minnst, tölvan náði að minnast gesta sinna. Fyrir fólk á mun eldri aldri gæti þessi "markvissa Al þjónusta" verið minna aðlaðandi. Um tíma hélt fyrirtækið þessari tilraun á nokkrum stöðum. Ekki var tekin ákvörðun um að stækka víðs vegar um landið með um 38.695 stöðum. Starfsmenn geta nú haldið áfram að sinna starfi sínu. Í þessu tilfelli þurfti stjórnendur að geta horft fram á veginn til þess að geta sérsniðið verkefni á vettvangi allra, þ.e.: ef tæknin á Drive-in veitingastöðum tekur þessa þjónustu af höndum sér ætti að gera áætlun um verkefnin fyrir þessa starfsmenn. Í þessu sambandi, í ljósi þessarar (takmörkuðu) breytinga, hélt markaðurinn í grundvallaratriðum "mannlegu hliðinni", sem væri svo mikilvægt í aðstoð viðskiptavina. Slíkar breytingar á gestrisni. Sumir af þeim veitingastöðum sem aðhyllast persónuverndaróskir gesta til viðbótar við GDPR viðmiðunarreglurnar. Sérinnréttaðir veitingastaðir á borð við suma á Nýja-Sjálandi sýna þessar "þarfir".

Snabbmatsrestaurangkedjan McDonalds sägs ha försett vissa Drive-in-filialer med "högteknologiska" lösningar under krisen där "rörliga" besökare fick hjälp av en elektronisk skylt vid ingången. En förare kunde vanligtvis göra sina val via en elektronisk bräda och att hans beställning hanterades av en anställd. Nu skulle denna uppgift ha ersatts av en dator på ett område som Chicagos. Detta gjorde det möjligt för en att snabbt svara på kundens önskemål utan att försenas av folkmassor. Varaktigheten för att vidarebefordra en beställning och hantera den tog i allmänhet inte längre tid än nödvändigt. På ytan kommer denna introduktion att visas som en avsides för en ny kund. Därefter, med regelbundna besök, blir digital hjälp en vana. För att slutföra beställningen får du möjlighet att få betalningen gjord via "Ansiktsigenkänning". Därefter fastställde systemet att verifieringen slutfördes varefter ordern skulle ha förberetts. Enligt insiders, det paded vägen för trängsel. Med hjälp av artificiell intelligens gick den nya starten som förväntat: folkmassor kunde spåras, kundfokus förblev alltid detsamma och marknadsföringen innebar en permanent process inom varor. Ofta såg de en fördel i ungdomars besök eftersom de inte tyckte att det var ett problem att ta "selfies" av sig själva. Förresten lyckades datorn komma ihåg sina gäster. För personer i mycket äldre ålder kan denna "riktade AI-tjänst" ha varit mindre attraktiv. Tills vidare höll företaget detta experiment på ett antal platser. Beslut om att expandera över hela landet med cirka 38 695 platser fattades inte. Medarbetarna kan nu fortsätta att utföra sitt arbete. I det här fallet var ledningen tvungen att kunna se framåt för att kunna skräddarsy uppgifter på allas nivå, nämligen: om tekniken på Drive-in-restauranger tar dessa tjänster från sina händer bör en plan göras för uppgifterna för dessa anställda. Mot denna (begränsade) förändring behöll marknaden i princip sin "mänskliga sida", vilket skulle vara så viktigt i ett kundorienterat stöd. - Sådana förändringar inom hotell- och restaurangbranschen. Några av restaurangerna som följer besökarnas integritetsönskningar utöver GDPR-riktlinjerna. Specialinredda restauranger som de i Nya Zeeland visar dessa "behov".

Fast food restaurantkjeden McDonalds sies å ha gitt noen Drive-in-filialer "high-tech" løsninger under krisen der "flytte" besøkende ble assistert av et elektronisk skilt ved inngangen. En sjåfør kunne vanligvis gjøre sine valg via et elektronisk bord og at hans ordre ble håndtert av en ansatt. Nå ville denne oppgaven ha blitt erstattet av en datamaskin på et område som Chicagos. Dette tillot en å raskt svare på ønskene til kunden uten å bli forsinket av folkemengder. Varigheten for å overføre en bestilling og håndtering tok vanligvis ikke mer tid enn nødvendig. På forsiden av det, vil denne introduksjonen komme over som reservert for en ny kunde. Etter det, med regelmessige besøk, blir digital hjelp en vane. For å fullføre bestillingen, vil du bli gitt muligheten til å få betalingen gjort via 'Facial Recognition'. Deretter fastslo systemet at verifiseringen ble fullført etter som ordren ville ha blitt utarbeidet. Ifølge innsidere, det paded veien for overbelastning. Ved hjelp av kunstig intelligens gikk den nye starten som forventet: folkemengder kunne spores, kundefokus forble alltid det samme og markedsføringen betydde en permanent prosess innen varer. Ofte så de en fordel i besøkene til unge mennesker fordi de ikke fant det et problem å ta "selfies" av seg selv. Forresten, datamaskinen klarte å huske sine gjester. For folk i en mye eldre alder kan denne "målrettede AI-tjenesten" ha vært mindre attraktiv. For tiden holdt selskapet dette eksperimentet på en rekke steder. En beslutning om å utvide over hele landet med ca 38 695 steder ble ikke gjort. Ansatte kan nå fortsette å utføre sitt arbeid. I dette tilfellet måtte ledelsen kunne se fremover for å kunne skreddersy oppgaver på alles nivå, nemlig: Hvis teknologien på Drive-in-restauranter tar disse tjenestene av hendene, bør det gjøres en plan for oppgavene for disse ansatte. I denne forbindelse, i møte med denne (begrensede) endringen, beholdt markedet i prinsippet sin "menneskelige side", noe som ville være så viktig i en kundeorientert hjelp. Slike endringer i serveringsbransjen. Noen av restaurantene som overholder personvernønslene til besøkende i tillegg til GDPR-retningslinjene. Spesielt dekorerte restauranter som noen i New Zealand viser disse "behovene".

Fastfood restaurant kæde McDonalds siges at have givet nogle Drive-in filialer med 'high-tech' løsninger under krisen, hvor 'bevægelige' besøgende blev bistået af et elektronisk skilt ved indgangen. En chauffør kunne normalt træffe sine valg via et elektronisk bord, og at hans ordre blev håndteret af en medarbejder. Nu ville denne opgave være blevet erstattet af en computer i et område som Chicagos. Dette gjorde det muligt for en hurtigt at reagere på kundens ønsker uden at blive forsinket af skarer. Varigheden af at videregive en ordre og håndtere den tog normalt ikke mere tid end nødvendigt. Umiddelbart vil denne introduktion komme på tværs som reserveret til en ny kunde. Derefter bliver digital assistance med regelmæssige besøg en vane. For at fuldføre ordren får du mulighed for at få betalingen foretaget via 'Ansigtsgenkendelse'. Derefter fastslog systemet, at kontrollen var afsluttet, hvorefter ordren ville være blevet udarbejdet. Ifølge insidere, paded det vejen for trængsel. Ved hjælp af kunstig intelligens gik den nye start som forventet: skarer kunne spores, kundefokus forblev altid det samme, og markedsføringen betød en permanent proces inden for merchandise. Ofte så de en fordel i de unges besøg, fordi de ikke fandt det et problem at tage 'selfies' af sig selv. Forresten lykkedes det computeren at huske sine gæster. For folk i en meget ældre alder kunne denne "målrettede AI-service" have været mindre attraktiv. Indtil videre afholdt virksomheden dette eksperiment på en række steder. En beslutning om at udvide over hele landet med ca. 38.695 lokationer blev ikke truffet. Medarbejderne kan nu fortsætte med at udføre deres arbejde. I dette tilfælde skulle ledelsen kunne se fremad for at kunne skræddersy opgaver på alles niveau, nemlig: Hvis teknologien på Drive-in-restauranter tager disse tjenester fra deres hænder, bør der laves en plan for disse medarbejderes opgaver. I denne forbindelse fastholdt markedet i lyset af denne (begrænsede) ændring i princippet sin »menneskelige side«, hvilket ville være så vigtigt i en kundeorienteret bistand. - - Sådanne ændringer i hotel- og restaurationsbranchen. Nogle af de restauranter, der overholder de besøgendes ønsker om beskyttelse af personlige oplysninger ud over GDPR-retningslinjerne. Specielt indrettede restauranter som dem af nogle i New Zealand viser disse 'behov'.

Pikaruokaravintolaketju McDonaldsin sanotaan tarjonneen joillekin Drive-in-konttoreille "korkean teknologian" ratkaisuja kriisin aikana, jossa "liikkuvia" kävijöitä avustettiin sisäänkäynnin sähköisellä kyltillä. Kuljettaja pystyi yleensä tekemään valintansa sähköisen taulun kautta ja että hänen tilauksensa hoiti työntekijä. Nyt tämä tehtävä olisi korvattu tietokoneella Chicagon kaltaisella alueella. Näin asiakas sai nopeasti vastata toiveisiin ilman, että väkijoukot viivyttivät sitä. Tilauksen välittämisen ja käsittelyn kesto ei yleensä vie aikaa enempää kuin on tarpeen. Päällisin puolin tämä johdanto tulee olemaan etäinen uudelle asiakkaalle. Sen jälkeen säännöllisillä vierailuilla digitaalisesta avusta tulee tapa. Tilauksen suorittamiseksi sinulle annetaan mahdollisuus suorittaa maksu kasvojentunnistuksen kautta. Tämän jälkeen järjestelmä totesi, että todentaminen saatiin päätökseen, minkä jälkeen tilaus olisi valmisteltu. Sisäpiiriläisten mukaan se edisti ruuhkia. Tekoälyn avulla uusi alku sujui odotetusti: väkijoukkoja voitiin seurata, asiakaspainotus pysyi aina samana ja markkinointi tarkoitti pysyvää prosessia kauppatavaran sisällä. Usein he näkivät edun nuorten vierailuissa, koska heidän ei ollut ongelma ottaa itsestään "selfieitä". Muuten, tietokone onnistui muistamaan vieraansa. Paljon vanhemman ikäisille tämä "kohdennettu tekoälypalvelu" olisi saattanut olla vähemmän houkutteleva. Toistaiseksi yritys järjesti tämän kokeilun useissa paikoissa. Päätöstä laajentua koko maahan noin 38 695 toimipisteellisesti ei tehty. Työntekijät voivat nyt jatkaa työtään. Tässä tapauksessa johdon oli pystyttävä katsomaan eteenpäin, jotta se pystyi räätälöimään tehtäviä kaikkien tasolla, nimittäin: jos Drive-in-ravintoloiden teknologia ottaa nämä palvelut pois käsistään, olisi tehtävä suunnitelma näiden työntekijöiden tehtävistä. Tämän (rajoitetun) muutoksen edessä markkinat säilyttivät periaatteessa "inhimillisen puolensa", mikä olisi niin tärkeää asiakaslähtöisessä avussa. - - - - Tällaiset muutokset vieraanvaraisuusalalla. Osa ravintoloista noudattaa gdpr-ohjeiden lisäksi kävijöiden yksityisyystoiveita. Erityisesti sisustetut ravintolat, kuten joidenkin Uuden-Seelannin ravintolat, osoittavat nämä "tarpeet".

据说,快餐连锁店麦当劳在危机期间为一些连锁餐厅提供了"高科技"解决方案,在危机中,"移动"游客得到了入口处电子标志的协助。司机通常可以通过电子板做出选择,他的订单由员工处理。现在,这项任务将被芝加哥等地区的计算机所取代。这使得人们能够快速响应客户的意愿,而不会被人群耽搁。传递订单和处理订单的持续时间通常不超过必要的时间。从表面上看,对于新客户来说,这个介绍将被视为冷漠。之后,通过定期访问,数字援助成为一种习惯。要完成订单,您将可以选择通过"面部识别"付款。然后,系统确定核查工作已经完成,之后将准备命令。据内部人士透露,它为拥堵划了道路。在人工智能的帮助下,新的开始如预期的那样:可以跟踪人群,客户关注点始终保持不变,营销意味着商品中的永久过程。他们经常看到年轻人在访问中的优势,因为他们觉得自己"自拍"不成问题。顺便说一下,电脑设法记住了客人。对于年龄稍大的人,这种"有针对性的人工智能服务"可能不那么有吸引力。目前,该公司在多个地点进行了这项实验。没有决定在全国扩大约38 695个地点。员工现在可以继续开展工作。在这种情况下,管理层必须能够向前看,以便能够在每个人的级别上量身定做任务,即:如果 Drive-in 餐厅的技术将这些服务从他们手中夺走,则应该为这些员工制定一个任务计划。在这方面,面对这种(有限的)变化,市场原则上保留了其"人性化的一面",这在以客户为导向的援助中非常重要。--酒店业的这种变化除了 GDPR 准则之外,一些遵守访客隐私愿望的餐厅。特别装饰的餐厅,如一些在新西兰显示这些"需求"。

ファーストフードレストランチェーンのマクドナルドは、入り口の電子看板によって「移動」訪問者が支援された危機の間に「ハイテク」ソリューションをいくつかのドライブイン支店に提供したと言われています。ドライバーは通常、電子ボードを介して彼の選択を行うことができ、彼の注文は従業員によって処理されました。今、このタスクはシカゴのような地域のコンピュータに置き換えられました。これにより、群衆に遅れることなく、顧客の希望に素早く応えさせられました。注文を渡して処理する期間は、通常、必要以上に時間がかからない。それに直面して、この紹介は新しい顧客のための孤高として出くわすでしょう。その後、定期的な訪問で、デジタルアシスタンスが習慣になります。注文を完了するには、「顔認識」を介して支払いを行うオプションが与えられます。その後、システムは、注文が準備された後に検証が完了したと判断しました。インサイダーによると、それは混雑への道を埋め込んだ。人工知能の助けを借りて、新しいスタートは予想通りに進み、群衆を追跡することができ、顧客の焦点は常に同じままであり、マーケティングは商品内の恒久的なプロセスを意味しました。多くの場合、彼らは自分自身の「自分撮り」を取ることが問題と思わなかったので、若者の訪問で利点を見ました。ところで、コンピュータはゲストを思い出すことができました。はるかに高齢の人々にとって、この「ターゲットAIサービス」はあまり魅力的ではなかったかもしれません。当分の間、同社はこの実験を多くの場所で行った。約38,695の拠点を持つ全国に拡大する決定は行われなかった。従業員は、自分の仕事を実行し続けることができます。この場合、経営陣は、すべての人のレベルでタスクを調整できるようにするために先を見据える必要がありました。この点で、この(限定的な)変化に直面して、市場は原則として、顧客志向の援助において非常に重要となる「人間の側面」を保持しました。- - - ホスピタリティ部門のこのような変化。GDPR ガイドラインに加えて、訪問者のプライバシーの希望に従うレストランの一部。ニュージーランドの一部のレストランのような特別に装飾されたレストランは、これらの「ニーズ」を示しています。

패스트 푸드 레스토랑 체인 맥도날드는 '이동'방문자가 입구에서 전자 표지판에 의해 지원된 위기 동안 '하이테크'솔루션을 일부 드라이브 인 지점을 제공했다고합니다. 운전자는 일반적으로 전자 보드를 통해 자신의 선택을 할 수 있으며, 그의 주문은 직원에 의해 처리되었다. 이제 이 작업은 시카고와 같은 지역의 컴퓨터로 대체되었을 것입니다. 이를 통해 군중의 지연없이 고객의 소원에 신속하게 대응할 수 있었습니다. 주문을 전달하고 처리하는 데 걸리는 기간은 일반적으로 필요 이상으로 시간이 걸리지 않습니다. 그것의 얼굴에, 이 소개는 새로운 고객을위한 aloof로 건너 올 것이다. 그 후, 정기적으로 방문, 디지털 지원 습관이된다. 주문을 완료하려면 '얼굴 인식'을 통해 결제 할 수있는 옵션이 제공됩니다. 그런 다음 시스템은 확인이 완료된 후 주문이 준비되었다고 결정했습니다. 내부자에 따르면, 그것은 혼잡에 대한 방법을 패드. 인공 지능의 도움으로, 새로운 시작은 예상대로 갔다 : 군중을 추적 할 수, 고객 초점은 항상 동일하게 유지하고 마케팅은 상품 내에서 영구적 인 과정을 의미. 종종 그들은 자신의 '셀카'를 찍는 것이 문제를 찾지 못했기 때문에 젊은이들의 방문에서 이점을 보았습니다. 그런데, 컴퓨터는 손님을 기억하는 데 성공했다. 나이가 많은 사람들에게이 "타겟 AI 서비스"는 덜 매력적일 수 있습니다. 당분간, 회사는 여러 위치에서이 실험을 개최했다. 약 38,695개의 지역으로 전국적으로 확장하기로 결정했습니다. 이제 직원들은 작업을 계속할 수 있습니다. 이 경우 경영진은 모든 사람의 수준에서 작업을 조정할 수 있도록 앞을 내다볼 수 있어야 했습니다. 이러한 점에서, 이러한 (제한적) 변화에 직면하여 시장은 원칙적으로 고객 중심의 지원에서 매우 중요한 '인간 측'을 유지했습니다. - - - 환대 부문의 이러한 변화. GDPR 지침 외에도 방문자의 개인 정보 보호 소원을 준수하는 레스토랑 중 일부. 뉴질랜드의 일부 레스토랑과 같은 특별히 꾸며진 레스토랑은 이러한 '필요'를 보여줍니다.

Mabilis na pagkain restaurant chain McDonalds ay sinabi na magbigay ng ilang mga Drive-in branch na may 'mataas na tech' solusyon sa panahon ng krisis kung saan 'paglipat' bisita ay tinulungan ng isang electronic mag-sign sa pasukan. Ang isang drayber ay karaniwang makakapili sa pamamagitan ng electronic board at na ang kanyang order ay pinangangasiwaan ng isang empleyado. Ngayon, ang gawaing ito ay mapapalitan ng computer sa isang lugar tulad ng Chicago. Ito ay nagpahintulot sa isa na mabilis na tumugon sa mga kagustuhan ng customer nang hindi naaantala ng mga tao. Ang tagal sa pagpasa sa isang order at paghawak nito karaniwang wala nang oras kaysa kinakailangan. Sa mukha nito, ang pambungad na ito ay darating sa kabuuan bilang aloof para sa isang bagong customer. Pagkatapos niyon, sa regular na pagbisita, ang digital assistance ay nagiging nakagawian na. Upang makumpleto ang pagkakasunud-sunod, bibigyan ka ng opsyon na magbayad sa pamamagitan ng 'Facial Recognition'. Pagkatapos ay nagpasiya ang sistema na nakumpleto ang verification pagkatapos na maihanda ang order. Ayon sa insiders, ito ay nagsagwan ng paraan para sa kasikipan. Sa tulong ng Artipisyal na katalinuhan, ang bagong simula ay nagpunta tulad ng inaasahan: ang mga tao ay maaaring subaybayan, customer focus laging nananatiling pareho at ang marketing ay nangangahulugan ng isang permanenteng proseso sa loob ng merkado. Kadalasan ay nakita nila ang kalamangan sa pagbisita ng mga kabataan dahil hindi nila nakita na problema ito para kunin ang 'sarili' ng kanilang sarili. Sa pamamagitan ng ang paraan, ang computer pinamamahalaang upang tandaan ang kanyang mga bisita. Para sa mga tao ng mas matatandang edad, ang "target na serbisyong ito" ay maaaring hindi gaanong kaakit-akit. Para sa oras na, ginanap ng kumpanya ang eksperimentong ito sa isang bilang ng mga lokasyon. Ang desisyong palawakin ang buong bansa na may humigit-kumulang 38,695 lokasyon ay hindi ginawa. Ang mga empleyado ay maaari na ngayong patuloy na isagawa ang kanilang gawain. Sa kasong ito, ang pangangasiwa ay kinailangang tumingin nang maaga upang maiakma ang mga gawain sa antas ng lahat, katulad: kung ang teknolohiya sa Drive-in restaurant ay tumatagal ng mga serbisyong ito, isang plano ay dapat gawin ng mga gawain para sa mga empleyado. Sa ganitong paggalang, sa harap ng (limitado) na pagbabago, ang merkado sa prinsipyo ay panatilihin ang kanyang 'panig ng tao', na kung saan ay napakahalaga sa isang customer-oriented tulong. - - Tulad pagbabago sa sektor ospital. Ang ilan sa mga restoran na sumusunod sa privacy ay nagnanais ng mga bisita bukod pa sa mga patnubay ng GDPR. Espesyal na ginayakan restawran tulad ng sa ilan sa mga sa New Zealand ipakita ang mga 'pangangailangan'.
PublPostGen
Reply
#2
I think that automation is doing a good job here and will remain so for the time being when we look at developments. Nor do I see this happening all over the country any time soon. There are many factors. Nevertheless, it is nice to know that the long lines of cars are nicely helped by this system. If you look at the smooth operation and the way of paying ... it doesn't seem to be a problem for the customer afterwards. You only miss someone who will give you the order. Or that this is automatically delivered via a hatch. Of course, the meal ends up well with the customer. A receipt is not necessary because you are there or at least ... And someone's calling this for you. I'm sure there are reviews about this modern operation. For the company, it removes the problems related to the sometimes forgotten communication. By that I mean the customer-oriented work. A welcome, giving you time what choice menu you make, passing on suggestions if you don't understand something or don't know what something is and finally the handling of your order. With the payments you can have your own opinion as a person. In my case, paying * seems like a better option. Why register where you are at that moment on your day off? Not surprising to then come back to that e-Pound concept from England that won't be standard until 2023. It takes getting used to for every citizen in that country. A = you buy, B = you pay for your order and C = that is registered. Data you'll come across more often. So if it goes with this one toko (let's stick to a few to take a step forward) in this situation with long lines in and out of town ... provides an interim solution. Rather not an intermediate solution, but for a longer period of time actually. Keep your people employed elsewhere. Your name is known. Motorists know how to find the way. If you calculate this with ordering on the go and ordering if you are in your own city, it is an extra sale for the seller. Low promotional prices on one day and something extra on another. That can keep customers happy. You fluctuate with your promotional prices. Why not the one discount? Do you get one for a cheap price, why not? Let it be on an occasional one. All in all ... this can thus benefit a certain target group. Others don't. I therefore believe that everyone should know this for themselves. The best tip is what we can give is that you have to be aware of comparison. With one it goes like this and with the other so. Don't let that hinder your buying habits. Paying * continues to hold its advantage. Returning to the locations where you buy an item. Why does the system need to know about you? I didn't even experience the idea of facial recognition when paying. Your credit card dedails also quite important. Could this be something else? Then we come back to the Apple Pay idea. Something has to be able to shield its customers with name. However, this actually happens here with your password and the series **** with the data of your payment card. However, you'll make it easier to deposit an amount into your Apple account to pay with if you want to do so directly through your bank.

Ik denk dat de automatisering hier goed zijn werk doet en voorlopig zo blijft als wij naar de ontwikkelingen kijken. Ook zie ik dit niet snel in het hele land gebeuren. Er vele factoren. Toch is het mooi om te weten dat de lange rijen auto’s aardig door dit systeem geholpen wordt. Als je kijkt naar de vlotte bediening en de manier van betalen ... lijkt het voor de klant achteraf geen probleem te zijn. Je mist alleen iemand die jou je de bestelling aangeeft. Of dat dit automatisch via een luikje wordt afgegeven. Natuurlijk komt de maaltijd goed bij de klant terecht. Een bonnetje is niet nodig omdat je er staat of toch wel ... en iemand dit voor je oproept. Er zijn vast een reviews over deze moderne bediening. Voor het bedrijf haalt het de problemen weg in verband met de soms vergeten communicatie. Daarmee bedoel ik het klantgerichte werk. Een welkom geheten, jou de tijd geven welk keuze menu je maakt, doorgeven van suggesties als je iets niet begrijpt of niet weet wat iets is en ten slotte de afhandeling van je order. Met de betalingen kun je als mens zo je eigen mening over hebben. In mijn geval lijkt kontant betalen een betere optie. Waarom een registratie vanwaar je op dat moment bent op je vrije dag? Niet gek om dan terug te komen op dat e-Pound concept uit Engeland dat pas in 2023 standaard zal zijn. Dat wordt wennen voor iedere burger in dat land. A = jij koopt, B = jij rekent je bestelling af en C = dat staat geregistreerd. Data wat je vaker zal tegen komen. Dus als het bij deze ene toko gaat (laten we het houden op enkelen om een stap vooruit te gaan) bij deze situatie met lange rijen in en buiten de stad ... biedt het een tussentijdse oplossing. Eerder geen tussenoplossing, maar voor langere tijd eigenlijk. Houd je mensen in dienst elders. Jouw naam is bekend. Automobilisten weten de weg wel te vinden. Als je dit berekend met bestellen onderweg en bestellen als je in je eigen stad bent, is het voor de verkoper een extra verkoop. Lage actieprijzen op de ene dag en op een andere dag iets extra’s. Dat kan klanten tevreden houden. Je schommelt met je actieprijzen. Waarom niet die ene korting? Krijg je er een bij voor een voordelige prijs, waarom dan niet? Laat het op een zo af en toe zijn. Al met al ... dit kan zo zijn voordeel hebben bij een bepaalde doelgroep. Bij anderen niet. Ik vind dan ook dat ieder dit voor zichzelf moet weten. De beste tip is wat we kunnen geven is dat je bewust moet zijn met vergelijken. Bij het ene gaat het zo en bij het andere zo. Laat je koopgedrag daardoor niet belemmeren. Kontant betalen blijft zijn voordeel houden. Terugkomend op de locaties waar je een item koopt. Waarom moet het systeem dit van je weten? Zelf het idee van de gezichtsherkenning niet meegemaakt bij betalen. Je credit card dedails ook best belangrijk. Kan dit misschien wat anders? Dan komen we weer terug bij het Apple Pay idee. Iets moet zijn klanten weten af te schermen met naam. Toch gebeurt dit hier in feite met je wachtwoord en de reeks **** met de data van je betaalkaart. Je maakt het wel gemakkelijker een bedrag in je Apple account te storten om ermee te betalen als je dit rechtstreeks via je bank wil doen.

Ich denke, dass die Automatisierung hier gute Arbeit leistet und dies vorerst auch bleiben wird, wenn wir uns die Entwicklungen ansehen. Ich sehe auch nicht, dass dies in absehbarer Zeit im ganzen Land geschieht. Es gibt viele Faktoren. Dennoch ist es schön zu wissen, dass die langen Schlangen von Autos schön durch dieses System geholfen werden. Wenn Sie sich den reibungslosen Betrieb und die Art und Weise der Zahlung ... es scheint kein Problem für den Kunden danach zu sein. Sie vermissen nur jemanden, der Ihnen die Bestellung gibt. Oder dass dies automatisch über eine Luke geliefert wird. Natürlich landet das Essen gut beim Kunden. Eine Quittung ist nicht notwendig, weil Sie da sind oder zumindest ... Und jemand ruft das für Sie. Ich bin sicher, es gibt Bewertungen über diese moderne Operation. Für das Unternehmen werden die Probleme im Zusammenhang mit der manchmal vergessenen Kommunikation beseitigt. Damit meine ich die kundenorientierte Arbeit. Ein Willkommen, geben Ihnen Zeit, welche Wahl Menü Sie machen, weiter Vorschläge, wenn Sie etwas nicht verstehen oder nicht wissen, was etwas ist und schließlich die Handhabung Ihrer Bestellung. Mit den Zahlungen können Sie Ihre eigene Meinung als Person haben. In meinem Fall scheint es eine bessere Option zu sein, zu bezahlen. Warum registrieren, wo Sie sich in diesem Moment an Ihrem freien Tag befinden? Kein Wunder, dass man dann auf das e-Pound-Konzept aus England zurückkommt, das erst 2023 Standard sein wird. Es braucht gewöhnungswilliger Bürger in diesem Land. A = Sie kaufen, B = Sie zahlen für Ihre Bestellung und C = das ist registriert. Daten, auf die Sie häufiger stoßen. Also, wenn es mit diesem einen toko geht (bleiben wir bei ein paar, um einen Schritt nach vorne zu machen) in dieser Situation mit langen Schlangen in und aus der Stadt ... bietet eine Zwischenlösung. Eher keine Zwischenlösung, sondern für einen längeren Zeitraum tatsächlich. Halten Sie Ihre Mitarbeiter woanders beschäftigt. Ihr Name ist bekannt. Autofahrer wissen, wie man den Weg findet. Wenn Sie dies mit der Bestellung unterwegs und der Bestellung berechnen, wenn Sie in Ihrer eigenen Stadt sind, ist es ein zusätzlicher Verkauf für den Verkäufer. Niedrige Aktionspreise an einem Tag und etwas Extra an einem anderen. Das kann die Kunden zufrieden stellen. Sie schwanken mit Ihren Aktionspreisen. Warum nicht der eine Rabatt? Bekommen Sie eine zu einem günstigen Preis, warum nicht? Lassen Sie es gelegentlich sein. Alles in allem ... dies kann somit einer bestimmten Zielgruppe zugute kommen. Andere tun es nicht. Ich glaube daher, dass jeder dies für sich selbst wissen sollte. Der beste Tipp ist, was wir geben können, ist, dass Sie sich des Vergleichs bewusst sein müssen. Mit dem einen geht es so und mit dem anderen so. Lassen Sie sich davon nicht, Ihre Kaufgewohnheiten zu behindern. Der zahlende behält weiterhin seinen Vorteil. Rückkehr zu den Orten, an denen Sie einen Artikel kaufen. Warum muss das System über Sie Bescheid wissen? Ich habe nicht einmal die Idee der Gesichtserkennung beim Bezahlen erlebt. Ihre Kreditkarte dedails auch sehr wichtig. Könnte das etwas anderes sein? Dann kommen wir zurück zur Apple Pay-Idee. Etwas muss in der Lage sein, seine Kunden mit Namen abzuschirmen. Dies geschieht hier jedoch tatsächlich mit Ihrem Passwort und der Serie **** mit den Daten Ihrer Zahlungskarte. Sie machen es jedoch einfacher, einen Betrag auf Ihr Apple-Konto einzuzahlen, mit dem Sie bezahlen können, wenn Sie dies direkt über Ihre Bank tun möchten.

Je pense que l’automatisation fait du bon travail ici et le restera pour le moment lorsque nous examinerons les développements. Je ne vois pas non plus ce qui se passe dans tout le pays de sitôt. Il y a beaucoup de facteurs. Néanmoins, il est bon de savoir que les longues files de voitures sont bien aidées par ce système. Si vous regardez le bon fonctionnement et la façon de payer ... il ne semble pas être un problème pour le client par la suite. Vous ne manquez que quelqu’un qui vous donnera l’ordre. Ou que cela est automatiquement livré via une trappe. Bien sûr, le repas se termine bien avec le client. Un reçu n’est pas nécessaire parce que vous êtes là ou du moins ... Et quelqu’un t’appelle comme ça. Je suis sûr qu’il ya des commentaires sur cette opération moderne. Pour l’entreprise, il supprime les problèmes liés à la communication parfois oubliée. J’ai par là l’exemple du travail axé sur le client. Un accueil, vous donnant le temps quel menu de choix vous faites, en transmettant des suggestions si vous ne comprenez pas quelque chose ou ne savez pas ce qu’est quelque chose et enfin le traitement de votre commande. Avec les paiements, vous pouvez avoir votre propre opinion en tant que personne. Dans mon cas, payer le * semble être une meilleure option. Pourquoi vous inscrire là où vous en êtes à ce moment-là pendant votre journée de congé? Pas étonnant de revenir ensuite à ce concept e-Pound de l’Angleterre qui ne sera pas standard jusqu’en 2023. Il faut s’y habituer pour tous les citoyens de ce pays. A = vous achetez, B = vous payez pour votre commande et C = qui est enregistré. Des données que vous rencontrerez plus souvent. Donc, si elle va avec celui-ci toko (nous allons nous en tenir à quelques-uns de faire un pas en avant) dans cette situation avec de longues files d’attente dans et hors de la ville ... fournit une solution provisoire. Plutôt pas une solution intermédiaire, mais pour une plus longue période de temps en fait. Gardez vos employés ailleurs. Votre nom est connu. Les automobilistes savent comment trouver le chemin. Si vous calculez ceci avec la commande sur la commande sur la commande si vous êtes dans votre propre ville, c’est une vente supplémentaire pour le vendeur. Bas prix promotionnels un jour et quelque chose de plus sur un autre. Cela peut rendre les clients heureux. Vous fluctuez avec vos prix promotionnels. Pourquoi pas le seul rabais? Obtenez-vous un pour un prix bon marché, pourquoi pas? Que ce soit sur un occasionnel. Dans l’ensemble ... cela peut donc bénéficier à un certain groupe cible. D’autres non. Je crois donc que tout le monde devrait le savoir par lui-même. Le meilleur conseil est ce que nous pouvons donner, c’est que vous devez être conscient de la comparaison. Avec l’un, il va comme ça et avec l’autre ainsi. Ne laissez pas cela entraver vos habitudes d’achat. Payer le * continue de tenir son avantage. Retour aux endroits où vous achetez un article. Pourquoi le système a-t-il besoin de savoir pour vous? Je n’ai même pas l’expérience de l’idée de reconnaissance faciale lors du paiement. Votre carte de crédit dedails également très important. Est-ce que ça pourrait être autre chose ? Ensuite, nous revenons à l’idée Apple Pay. Quelque chose doit être capable de protéger ses clients avec le nom. Toutefois, cela se produit effectivement ici avec votre mot de passe et la série **** avec les données de votre carte de paiement. Toutefois, vous faciliterez le dépôt d’un montant dans votre compte Apple avec qui payer si vous le souhaitez directement par l’intermédiaire de votre banque.

Penso che l'automazione stia facendo un buon lavoro qui e lo rimarrà per il momento quando guardiamo agli sviluppi. Né vedo che ciò accada presto in tutto il paese. Ci sono molti fattori. Tuttavia, è bello sapere che le lunghe file di auto sono ben aiutate da questo sistema. Se guardi al buon funzionamento e al modo di pagare ... non sembra essere un problema per il cliente in seguito. Ti manca solo qualcuno che ti darà l'ordine. O che questo viene consegnato automaticamente tramite un portello. Naturalmente, il pasto finisce bene con il cliente. Una ricevuta non è necessaria perché sei lì o almeno ... E qualcuno ti sta chiamando così. Sono sicuro che ci sono recensioni su questa operazione moderna. Per l'azienda, rimuove i problemi legati alla comunicazione a volte dimenticata. Con questo intendo il lavoro orientato al cliente. Un benvenuto, dandoti il tempo di quale menu di scelta fai, trasmettendo suggerimenti se non capisci qualcosa o non sai cos'è qualcosa e infine la gestione del tuo ordine. Con i pagamenti puoi avere la tua opinione come persona. Nel mio caso, pagare il * sembra un'opzione migliore. Perché registrarti dove ti trova in quel momento nel giorno libero? Non sorprende poi tornare a quel concetto di e-Pound dall'Inghilterra che non sarà standard fino al 2023. Ci vuole abituarsi a tutti i cittadini di quel paese. A = acquisti, B = paghi per il tuo ordine e C = che è registrato. Dati che si imbatteranno più spesso. Quindi, se va con questo toko (atteniamoci ad alcuni per fare un passo avanti) in questa situazione con lunghe code in uscita e fuori città ... fornisce una soluzione provvisoria. Piuttosto non una soluzione intermedia, ma per un periodo di tempo più lungo in realtà. Tieni la tua gente occupata altrove. Il tuo nome è noto. Gli automobilisti sanno come trovare la strada. Se calcoli questo con l'ordinazione in movimento e l'ordine se ti trova nella tua città, è una vendita extra per il venditore. Prezzi promozionali bassi in un giorno e qualcosa in più su un altro. Questo può far felici i clienti. Oscilli con i tuoi prezzi promozionali. Perché non l'unico sconto? Ne ottieni uno a un prezzo economico, perché no? Lascia che sia occasionale. Tutto in tutto ... ciò può quindi giovare a un certo gruppo target. Altri no. Credo quindi che tutti dovrebbero saperlo da soli. Il miglior consiglio è quello che possiamo dare è che devi essere consapevole del confronto. Con uno va così e con l'altro così. Non lasciare che ciò ostacoli le tue abitudini di acquisto. Pagare il * continua a mantenere il suo vantaggio. Tornando alle località in cui acquisti un oggetto. Perché il sistema deve sapere di te? Non ho nemmeno avuto l'idea del riconoscimento facciale quando pago. Anche la tua carta di credito dedails abbastanza importante. Potrebbe essere qualcos'altro? Poi torniamo all'idea di Apple Pay. Qualcosa deve essere in grado di proteggere i suoi clienti con il nome. Tuttavia, questo accade qui con la tua password e la serie **** con i dati della tua carta di pagamento. Tuttavia, renderai più facile depositare un importo sul tuo conto Apple con cui pagare se vuoi farlo direttamente attraverso la tua banca.

Myślę, że automatyzacja robi tu dobrą robotę i pozostanie tak na razie, gdy spojrzymy na rozwój sytuacji. Nie widzę też, aby w najbliższym czasie działo się to w całym kraju. Istnieje wiele czynników. Niemniej jednak miło jest wiedzieć, że długie linie samochodów są ładnie wspomagane przez ten system. Jeśli spojrzysz na sprawne działanie i sposób płacenia ... to nie wydaje się być problemem dla klienta później. Brakuje ci tylko kogoś, kto da ci zamówienie. Lub, że jest to automatycznie dostarczane przez luk. Oczywiście, posiłek kończy się dobrze z klientem. Pokwitowanie nie jest konieczne, ponieważ tam jesteś lub przynajmniej ... I ktoś to za ciebie nazywa. Jestem pewien, że są opinie na temat tej nowoczesnej operacji. Dla firmy usuwa problemy związane z czasami zapomnianą komunikacją. Przez to mam na myśli pracę zorientowaną na klienta. Powitanie, dające czas, jakie menu do wyboru dokonujesz, przekazywanie sugestii, jeśli czegoś nie rozumiesz lub nie wiesz, co to jest i wreszcie obsługa twojego zamówienia. Dzięki płatnościom możesz mieć własną opinię jako osoba. W moim przypadku płacenie tyłek wydaje się lepszym rozwiązaniem. Po co rejestrować się tam, gdzie jesteś w tym momencie w dniu wolnym? Nic dziwnego, że powrót do tej koncepcji e-Pound z Anglii, że nie będzie standardem do 2023 roku. To wymaga przyzwyczajenia się do każdego obywatela w tym kraju. A = kupujesz, B = płacisz za zamówienie, a C = które jest zarejestrowane. Dane, na które natkniesz się częściej. Więc jeśli idzie z tym jednym toko (trzymajmy się kilku zrobić krok do przodu) w tej sytuacji z długimi liniami w i z miasta ... stanowi rozwiązanie tymczasowe. Raczej nie jest to rozwiązanie pośrednie, ale przez dłuższy okres czasu. Utrzymuj pracowników zatrudnionych gdzie indziej. Twoje imię i nazwisko jest znane. Kierowcy wiedzą, jak znaleźć drogę. Jeśli obliczysz to z zamawiania w podróży i zamawiania, jeśli jesteś we własnym mieście, jest to dodatkowa sprzedaż dla sprzedającego. Niskie ceny promocyjne jednego dnia i coś ekstra na innym. To może utrzymać klientów szczęśliwy. Zmieniasz ceny promocyjne. Dlaczego nie jeden rabat? Czy masz jeden za tanią cenę, dlaczego nie? Niech będzie na okazjonalnym. W sumie ... może to zatem przynieść korzyści pewnej grupie docelowej. Inni tego nie robią. Dlatego uważam, że każdy powinien wiedzieć o tym sam. Najlepszą wskazówką jest to, co możemy dać jest to, że trzeba być świadomym porównania. Z jednym idzie tak, a z drugim tak. Nie pozwól, aby utrudnić swoje nawyki zakupowe. Płacąc tyłek nadal posiada swoją przewagę. Powrót do miejsc, w których kupujesz przedmiot. Dlaczego system musi wiedzieć o Tobie? Nie znalazłeś odpowiedniego. Twoja karta kredytowa dedails również bardzo ważne. Czy to może być coś innego? Następnie wracamy do pomysłu Apple Pay. Coś musi być w stanie chronić swoich klientów z nazwą. Jednak tak naprawdę dzieje się tutaj z hasłem i serii **** z danymi karty płatniczej. Jednak łatwiej będzie ci wpłacić kwotę na swoje konto Apple, aby zapłacić, jeśli chcesz to zrobić bezpośrednio za pośrednictwem banku.

Úgy gondolom, hogy az automatizálás jó munkát végez itt, és ez egyelőre így is marad, amikor a fejleményeket nézzük. És nem is látom, hogy ez az egész országban megtörténik egy ilyen hamar. Sok tényező van. Mindazonáltal jó tudni, hogy az autók hosszú vonalait szépen segíti ez a rendszer. Ha megnézed a zökkenőmentes működés és a módja a kifizető ... úgy tűnik, hogy nem probléma az ügyfél utána. Csak hiányzik valaki, aki megadja a parancsot. Vagy hogy ez automatikusan egy nyíláson keresztül történik. Természetesen az étkezés jól végződik az ügyféllel. A nyugta nem szükséges, mert ott van, vagy legalábbis ... És valaki ezt neked hívja. Biztos vagyok benne, hogy vannak vélemények erről a modern műveletről. A vállalat számára eltávolítja az olykor elfeledett kommunikációval kapcsolatos problémákat. Ez alatt az ügyfélorientált munkát értem. Üdvözlés, időt ad arra, hogy milyen választási menüt ad meg, és javaslatokat ad, ha nem ért valamit, vagy nem tudja, mi az, és végül a megrendelés kezelése. A kifizetések akkor a saját véleményét, mint egy személy. Az én esetemben, kifizető segg tűnik, mint egy jobb lehetőség. Miért regisztrálja, hogy hol van abban a pillanatban a szabadnapon? Nem meglepő, hogy aztán visszatér az e-Pound koncepció Angliából, hogy nem lesz szabványos, amíg 2023. Hozzá kell szokni minden állampolgárhoz abban az országban. A = veszel, B = fizetsz a rendelésedért és C = ez regisztrálva van. Olyan adatok, amelyi gyakran fordulnak elő. Tehát, ha megy ez egy toko (maradjunk néhány, hogy tegyen egy lépést előre) ebben a helyzetben a hosszú sorok és a városon kívül ... átmeneti megoldást kínál. Inkább nem köztes megoldás, hanem hosszabb ideig valójában. Tartsa az embereit máshol. A neve ismert. Az autósok tudják, hogyan találjuk meg az utat. Ha kiszámítja ezt a rendelés útközben, és a megrendelés, ha a saját városában, ez egy extra eladó az eladó. Alacsony promóciós árak az egyik napon, és valami extra a másikon. Ez boldoggá teszi az ügyfeleket. Ön ingadozik a promóciós árak. Miért nem az egyetlen kedvezmény? Kap egy olcsó áron, miért ne? Legyen ez egy alkalmi. Mindent egybevetve ... ez tehát egy bizonyos célcsoport javát szolgálhatja. Mások nem. Ezért úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell tudnia. A legjobb tipp az, amit adhatunk, hogy tisztában kell lennie az összehasonlítással. Az egyik így megy, a másikkal együtt. Ne hagyd, hogy ez akadályozza a vásárlási szokásokat. Kifizető segg továbbra is tartja előnyét. Visszatérve arra a helyre, ahol terméket vásárol. Miért kell a rendszernek tudnia rólad? Még csak nem is tapasztaltam meg az arcfelismerés gondolatát, amikor fizettem. A hitelkártya dedails is nagyon fontos. Lehet, hogy ez valami más? Aztán visszatérünk az Apple Pay ötlethez. Valaminek képesnek kell lennie megvédeni az ügyfeleit névvel. Ez azonban valójában itt történik a jelszavával és a **** sorozattal a fizetési kártya adataival. Ha azonban közvetlenül a bankján keresztül szeretné ezt megtenni, könnyebben befizethet egy összeget az Apple-fiókjába, hogy kifizesse.

Cred că automatizarea face o treabă bună aici și va rămâne așa pentru moment, atunci când ne uităm la evoluții. Nici nu văd acest lucru se întâmplă peste tot în țară în orice moment în curând. Sunt mulți factori. Cu toate acestea, este bine de știut că liniile lungi de masini sunt frumos ajutat de acest sistem. Dacă te uiți la buna funcționare și modul de plată ... nu pare a fi o problemă pentru client după aceea. Ți-e dor doar de cineva care îți va da ordinul. Sau că acest lucru este livrat automat printr-o trapă. Desigur, masa se termină bine cu clientul. O chitanță nu este necesar, deoarece sunteți acolo sau cel puțin ... Și cineva te cheamă. Sunt sigur că există comentarii despre această operațiune modernă. Pentru companie, elimină problemele legate de comunicarea uneori uitată. Prin asta mă refer la munca orientată spre client. Un bun venit, oferindu-vă timp ce meniu de alegere faci, care trece pe sugestii, dacă nu înțeleg ceva sau nu știu ce este ceva și în cele din urmă de manipulare a comenzii. Cu plățile puteți avea propria opinie ca o persoană. În cazul meu, plata fund pare a fi o opțiune mai bună. De ce să vă înregistrați unde vă aflați în acel moment în ziua ta liberă? Nu este surprinzător să revin la conceptul e-Pound din Anglia, care nu va fi standard până în 2023. E nevoie să te obișnuiești cu fiecare cetățean din țara aia. A = cumperi, B = plătești pentru comanda ta și C = care este înregistrată. Date pe care le veți întâlni mai des. Deci, dacă merge cu acest toko unul (să rămânem la câteva pentru a face un pas înainte), în această situație, cu linii lungi în și în afara orașului ... oferă o soluție provizorie. Mai degrabă nu o soluție intermediară, ci pentru o perioadă mai lungă de timp de fapt. Ține-ți oamenii angajați în altă parte. Numele tău e cunoscut. Șoferii știu să găsească calea. Dacă calculați acest lucru cu comandați din mers și comandați dacă vă aflați în propriul oraș, este o vânzare suplimentară pentru vânzător. Prețuri promoționale mici într-o zi și ceva în plus pe alta. Asta poate face clienții fericiți. Fluctuează cu prețurile promoționale. De ce nu o reducere? Ai unul la un preț ieftin, de ce nu? Să fie pe una ocazională. Toate în toate ... acest lucru poate beneficia, prin urmare, de un anumit grup țintă. Alții nu. Prin urmare, cred că toată lumea ar trebui să știe acest lucru pentru ei înșiși. Cel mai bun sfat este ceea ce putem da este că trebuie să fie conștienți de comparație. Cu una merge așa și cu cealaltă așa. Nu lăsa asta să-ți împiedice obiceiurile de cumpărare. Plata fund continuă să dețină avantajul său. Revenind la locațiile de unde cumpărați un articol. De ce trebuie ca sistemul să știe despre tine? Nici măcar nu am experimentat ideea de recunoaștere facială când am plătit. Cardul de credit dedails, de asemenea, destul de important. Ar putea fi altceva? Apoi ne întoarcem la ideea Apple Pay. Ceva trebuie să-și poată proteja clienții cu nume. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă de fapt aici cu parola și seria **** cu datele cardului de plată. Cu toate acestea, vei facilita depunerea unei sume în contul Tău Apple pentru a plăti dacă vrei să faci acest lucru direct prin intermediul băncii tale.

Mislim da automatizacija ovdje radi dobar posao i da će tako ostati za sada kada pogledamo razvoj događaja. Niti vidim da će se to dogoditi u cijeloj zemlji u skorije vrijeme. Postoji mnogo faktora. Ipak, lijepo je znati da dugim redovima automobila ovaj sustav lijepo pomaže. Ako pogledate nesmetan rad i način plaćanja ... Čini se da to nije problem za kupca nakon toga. Nedostaje ti samo netko tko će ti dati naredbu. Ili da se to automatski isporučuje putem otvora. Naravno, obrok dobro završi kod kupca. Potvrda nije potrebna jer ste tamo ili barem ... I netko ovo zove zbog tebe. Siguran sam da postoje recenzije o ovoj modernoj operaciji. Za tvrtku uklanja probleme povezane s ponekad zaboravljenom komunikacijom. Pod tim mislim na rad orijentiran na kupca. Dobrodošlica, dajući vam vremena koji izbor izbornika napravite, prenoseći prijedloge ako nešto ne razumijete ili ne znate što je nešto i konačno rukovanje vašom narudžbom. S uplatama možete imati svoje mišljenje kao osoba. U mom slučaju, plaćanje * čini kao bolja opcija. Zašto se registrirati gdje se nalazite u tom trenutku na slobodan dan? Nije iznenađujuće vratiti se onom konceptu e-Pounda iz Engleske koji neće biti standardan do 2023. godine. Potrebno je naviknuti se na svakog građanina u toj zemlji. A = kupujete, B = plaćate svoju narudžbu i C = koja je registrirana. Na podatke ćete češće naići. Dakle, ako to ide s ovim jedan toko (držimo se nekoliko napraviti korak naprijed) u ovoj situaciji s dugim redovima u i izvan grada ... pruža privremeno rješenje. Umjesto toga, ne srednje rješenje, već zapravo duže vremensko razdoblje. Držite svoje ljude zaposlene negdje drugdje. Tvoje ime je poznato. Vozači znaju kako pronaći put. Ako to izračunate narudžbom u go i naručivanjem ako ste u vlastitom gradu, to je dodatna prodaja za prodavatelja. Niske promotivne cijene na jedan dan i nešto dodatno na drugi. To može usrećiti kupce. Fluktuiraš sa svojim promotivnim cijenama. Zašto ne jedan popust? Dobiješ li jednu za jeftinu cijenu, zašto ne? Neka bude povremeno. Sve u svemu ... time može koristiti određenoj ciljne skupine. Drugi ne. Stoga vjerujem da bi svatko to trebao znati sam. Najbolji savjet je ono što možemo dati je da morate biti svjesni usporedbe. S jednim ide ovako, a s drugim tako. Ne dopustite da to ometa vaše kupovne navike. Plaćanje * i dalje držati svoju prednost. Povratak na lokacije na kojima kupujete artikl. Zašto sustav mora znati za tebe? Nisam ni iskusio ideju prepoznavanja lica prilikom plaćanja. Vaša kreditna kartica dedails također vrlo važno. Može li ovo biti nešto drugo? Zatim se vraćamo na apple pay ideju. Nešto mora biti u stanju zaštititi svoje klijente imenom. Međutim, to se zapravo događa ovdje s vašom lozinkom i serijom **** s podacima vaše platne kartice. Međutim, olakšat ćete uplatu iznosa na svoj Apple račun ako to želite učiniti izravno putem svoje banke.

Ég held að sjálfvirkni sé að standa sig vel hér og verði áfram þannig um tíma þegar við lítum á nýjungar. Né sé ég þetta gerast um allt land hvenær sem er fljótlega. Það eru margir þættir. Engu að síður er gaman að vita að langar línur bíla eru fallega hjálpaðar af þessu kerfi. Ef þú horfir á sléttan rekstur og leið til að borga ... það virðist ekki vera vandamál fyrir viðskiptavininn á eftir. Þú saknar bara einhvers sem gefur þér skipunina. Eða að þetta sé sjálfkrafa afhent með lúgu. Auðvitað endar máltíðin vel hjá viðskiptavininum. Kvittun er ekki nauðsynleg vegna þess að þú ert þar eða að minnsta kosti ... Og einhver kallar þetta handa þér. Ég er viss um að það eru umsagnir um þessa nútíma aðgerð. Fyrir fyrirtækið fjarlægir það vandamál sem tengjast stundum gleymdum samskiptum. Með því á ég við viðskiptavinamiðaða vinnu. Velkominn, gefur þér tíma hvaða valvalmynd þú gerir, liggur á tillögum ef þú skilur ekki eitthvað eða veist ekki hvað eitthvað er og að lokum meðhöndlun pöntunarinnar. Með greiðslunum getur þú haft þitt eigið álit sem einstaklingur. Í mínu tilfelli virðist borga rassinn vera betri kostur. Af hverju að skrá þig þar sem þú ert á þeirri stundu á frídeginum? Það kemur ekki á óvart að koma svo aftur að því e-Pound hugtaki frá Englandi sem verður ekki staðlað fyrr en árið 2023. Það þarf að venjast öllum borgurum í því landi. A = þú kaupir, B = þú borgar fyrir pöntunina og C = sem er skráð. Gögn sem þú rekst oftar á. Svo ef það fer með þetta eina toko (höldum okkur við nokkra til að taka skref fram á við) í þessum aðstæðum með langar línur inn og út úr bænum ... veitir bráðabirgðalausn. Frekar ekki millilausn, heldur í lengri tíma í raun. Hafðu þitt fólk starfandi annars staðar. Nafn þitt er þekkt. Ökumenn kunna að finna leiðina. Ef þú reiknar þetta með því að panta á ferðinni og panta ef þú ert í eigin borg, það er auka sölu fyrir seljanda. Lágt kynningarverð á einum degi og eitthvað aukalega á öðrum. Það getur haldið viðskiptavinum ánægðum. Þú sveiflast með kynningarverði þínu. Af hverju ekki eini afslátturinn? Færðu einn fyrir ódýrt verð, af hverju ekki? Látum það vera einstaka sinnum. Allt í allt ... þetta getur þannig gagnast ákveðnum markhópi. Aðrir gera það ekki. Ég trúi því að allir ættu að vita þetta sjálfir. Besta ábendingin er það sem við getum gefið er að þú verður að vera meðvitaður um samanburð. Með öðru fer það svona og með hinni svo. Ekki láta það hindra kaupvenjur þínar. Að borga rass heldur áfram að halda forskoti sínu. Snýr aftur á staðina þar sem vara er keypt. Af hverju þarf kerfið að vita um þig? Ég upplifði ekki einu sinni hugmyndina um andlitsgreiningu þegar ég borgaði. Kreditkortið þitt dedails einnig mjög mikilvægt. Gæti þetta verið eitthvað annað? Svo komum við aftur að hugmynd apple Pay. Eitthvað verður að geta varið viðskiptavini sína með nafni. Hins vegar gerist þetta í raun hér með lykilorðinu þínu og röðinni **** með gögnum greiðslukortsins. Hins vegar auðveldar þér að leggja inn upphæð inn á Apple-reikninginn þinn til að greiða með ef þú vilt gera það beint í gegnum bankann þinn.

Jag anser att automatiseringen gör ett bra jobb här och kommer att förbli det tills vidare när vi tittar på utvecklingen. Jag ser inte heller att detta händer över hela landet snart. Det finns många faktorer. Ändå är det trevligt att veta att de långa linjerna av bilar är trevligt hjälpta av detta system. Om du tittar på den smidiga operationen och sättet att betala ... det verkar inte vara ett problem för kunden efteråt. Du saknar bara någon som ger dig ordern. Eller att detta automatiskt levereras via en lucka. Naturligtvis hamnar måltiden bra hos kunden. Ett kvitto är inte nödvändigt eftersom du är där eller åtminstone ... Och någon kallar det här för dig. Jag är säker på att det finns recensioner om denna moderna operation. För företaget tar det bort problemen relaterade till den ibland bortglömda kommunikationen. Med det menar jag det kundorienterade arbetet. Ett välkomnande, ger dig tid vilken valmeny du gör, vidarebefordrar förslag om du inte förstår något eller inte vet vad något är och slutligen hanteringen av din beställning. Med betalningarna kan du ha din egen åsikt som person. I mitt fall verkar det vara ett bättre alternativ att betala röv. Varför registrera dig där du är just då på din ledig dag? Inte förvånande att sedan komma tillbaka till det e-Pound-konceptet från England som inte kommer att vara standard förrän 2023. Det krävs att man vänjer sig vid alla medborgare i landet. A = du köper, B = du betalar för din beställning och C = som är registrerad. Data som du kommer att stöta på oftare. Så om det går med den här toko (låt oss hålla oss till några för att ta ett steg framåt) i denna situation med långa linjer in och ut ur staden ... ger en tillfällig lösning. Snarare inte en mellanliggande lösning, utan under en längre tid faktiskt. Håll ditt folk sysselsatt någon annanstans. Ditt namn är känt. Bilister vet hur man hittar vägen. Om du beräknar detta med beställning när du är på språng och beställer om du är i din egen stad är det en extra försäljning för säljaren. Låga kampanjpriser på en dag och något extra på en annan. Det kan hålla kunderna nöjda. Du fluktuerar med dina kampanjpriser. Varför inte den enda rabatten? Får du en till ett billigt pris, varför inte? Låt det vara på en tillfällig. Allt som allt... Detta kan därmed gynna en viss målgrupp. Andra gör det inte. Jag anser därför att alla bör veta detta själva. Det bästa tipset är vad vi kan ge är att du måste vara medveten om jämförelse. Med den ena går det så här och med den andra så. Låt inte det hindra dina köpvanor. Att betala röv fortsätter att ha sin fördel. Återgå till de platser där du köper en artikel. Varför behöver systemet veta om dig? Jag fick inte ens idén om ansiktsigenkänning när jag betalade. Dina kreditkortsdedails är också ganska viktiga. Kan det här vara något annat? Sedan kommer vi tillbaka till Apple Pay-idén. Något måste kunna skydda sina kunder med namn. Detta händer dock faktiskt här med ditt lösenord och serien **** med data från ditt betalkort. Du kommer dock att göra det enklare att sätta in ett belopp på ditt Apple-konto att betala med om du vill göra det direkt via din bank.

Jeg tror at automatisering gjør en god jobb her og vil forbli slik for tiden når vi ser på utviklingen. Jeg ser heller ikke at dette skjer over hele landet når som helst snart. Det er mange faktorer. Likevel er det fint å vite at de lange linjene av biler er pent hjulpet av dette systemet. Hvis du ser på jevn drift og måten å betale ... det ser ikke ut til å være et problem for kunden etterpå. Du savner bare noen som vil gi deg bestillingen. Eller at dette automatisk leveres via en luke. Selvfølgelig ender måltidet godt med kunden. En kvittering er ikke nødvendig fordi du er der eller i det minste ... Og noen kaller dette for deg. Jeg er sikker på at det er vurderinger om denne moderne operasjonen. For selskapet fjerner det problemene knyttet til den noen ganger glemte kommunikasjonen. Med det mener jeg det kundeorienterte arbeidet. En velkomst, som gir deg tid til hvilken valgmeny du gjør, sender videre forslag hvis du ikke forstår noe eller ikke vet hva noe er, og til slutt håndteringen av bestillingen din. Med betalingene kan du ha din egen mening som person. I mitt tilfelle virker det å betale * som et bedre alternativ. Hvorfor registrere hvor du er i det øyeblikket på fridagen? Ikke overraskende å komme tilbake til det e-Pound konseptet fra England som ikke vil være standard før 2023. Det tar å bli vant til for alle borgere i det landet. A = du kjøper, B = du betaler for bestillingen din og C = som er registrert. Data du kommer over oftere. Så hvis det går med denne toko (la oss holde oss til noen for å ta et skritt fremover) i denne situasjonen med lange linjer inn og ut av byen ... gir en midlertidig løsning. Snarere ikke en mellomliggende løsning, men for en lengre periode faktisk. Hold dine ansatte andre steder. Navnet ditt er kjent. Bilister vet hvordan de skal finne veien. Hvis du beregner dette med bestilling på farten og bestiller hvis du er i din egen by, er det et ekstra salg for selgeren. Lave kampanjepriser på en dag og noe ekstra på en annen. Det kan holde kundene fornøyde. Du svinger med kampanjeprisene dine. Hvorfor ikke den ene rabatten? Får du en til en billig pris, hvorfor ikke? La det være på en og annen. Alt i alt ... dette kan dermed være til nytte for en bestemt målgruppe. Andre gjør det ikke. Jeg mener derfor at alle bør vite dette selv. Det beste tipset er hva vi kan gi er at du må være klar over sammenligning. Med en går det slik og med den andre så. Ikke la det hindre dine kjøpsvaner. Betalende * fortsetter å holde sin fordel. Gå tilbake til stedene der du kjøper en vare. Hvorfor trenger systemet å vite om deg? Jeg opplevde ikke engang ideen om ansiktsgjenkjenning når jeg betalte. Kredittkortet ditt dedails også ganske viktig. Kan dette være noe annet? Så kommer vi tilbake til Apple Pay-ideen. Noe må kunne skjerme sine kunder med navn. Dette skjer imidlertid faktisk her med passordet ditt og serien **** med dataene på betalingskortet ditt. Du vil imidlertid gjøre det enklere å sette inn et beløp på Apple-kontoen din for å betale med hvis du vil gjøre det direkte gjennom banken din.

Jeg mener, at automatisering gør et godt stykke arbejde her, og det vil den blive ved med at være, når vi ser på udviklingen. Jeg kan heller ikke se dette ske over hele landet enhver tid snart. Der er mange faktorer. Ikke desto mindre er det rart at vide, at de lange linjer af biler er pænt hjulpet af dette system. Hvis man ser på den glatte drift og den måde at betale ... det ser ikke ud til at være et problem for kunden bagefter. Du savner kun nogen, der vil give dig ordren. Eller at dette automatisk leveres via en luge. Selvfølgelig ender måltidet godt med kunden. En kvittering er ikke nødvendig, fordi du er der eller i det mindste ... Og nogen kalder det for dig. Jeg er sikker på, at der er anmeldelser om denne moderne operation. For virksomheden fjerner det problemerne i forbindelse med den til tider glemte kommunikation. Dertil mener jeg det kundeorienterede arbejde. En velkomst, der giver dig tid til hvilket valg menu du foretager, videregive forslag, hvis du ikke forstår noget eller ikke ved, hvad noget er, og endelig håndtering af din ordre. Med betalingerne kan du have din egen mening som person. I mit tilfælde virker betalende som en bedre mulighed. Hvorfor registrere, hvor du er på det tidspunkt på din fridag? Ikke overraskende at så vende tilbage til det e-Pund-koncept fra England, der ikke vil være standard før 2023. Det tager at vænne sig til for alle borgere i dette land. A = du køber, B = du betaler for din ordre og C = der er registreret. Data, du vil støde på oftere. Så hvis det går med denne ene toko (lad os holde os til et par til at tage et skridt fremad) i denne situation med lange linjer ind og ud af byen ... giver en midlertidig løsning. Snarere ikke en mellemløsning, men i en længere periode faktisk. Hold dine folk beskæftiget et andet sted. Dit navn er kendt. Bilister ved, hvordan man finder vejen. Hvis du beregner dette med bestilling på farten og bestilling, hvis du er i din egen by, er det et ekstra salg for sælgeren. Lave salgsfremmende priser på en dag og noget ekstra på en anden. Det kan gøre kunderne glade. Du svinger med dine salgsfremmende priser. Hvorfor ikke den ene rabat? Får du en til en billig pris, hvorfor ikke? Lad det være på en lejlighedsvis en. Alt i alt ... dette kan således være til gavn for en bestemt målgruppe. Andre gør ikke. Jeg mener derfor, at alle selv bør vide dette. Det bedste tip er, hvad vi kan give, er, at du skal være opmærksom på sammenligning. Med den ene går det sådan her og med den anden så. Lad det ikke hindre dine købsvaner. Betalende fortsætter med at holde sin fordel. Vender tilbage til de steder, hvor du køber en vare. Hvorfor skal systemet vide noget om dig? Jeg oplevede ikke engang ideen om ansigtsgenkendelse, når jeg betalte. Dit kreditkort dedails også ganske vigtigt. Kunne det være noget andet? Så kommer vi tilbage til Apple Pay-ideen. Noget skal være i stand til at beskytte sine kunder med navn. Dette sker dog faktisk her med din adgangskode og serien **** med dataene på dit betalingskort. Du vil dog gøre det lettere at indbetale et beløb på din Apple-konto til at betale med, hvis du ønsker at gøre det direkte gennem din bank.

Mielestäni automaatio tekee tässä hyvää työtä ja pysyy siinä toistaiseksi, kun tarkastelemme kehitystä. En myöskään näe tämän tapahtuvan kaikkialla maassa lähiaikoina. On monia tekijöitä. On kuitenkin mukava tietää, että tämä järjestelmä auttaa hienosti autojen pitkiä linjoja. Jos tarkastelet sujuvaa toimintaa ja maksutavoita ... se ei näytä olevan ongelma asiakkaalle jälkeenpäin. Kaipaat vain jotakuta, joka antaa sinulle käskyn. Tai että tämä toimitetaan automaattisesti luukun kautta. Tietenkin ateria päätyy hyvin asiakkaalle. Kuittia ei tarvita, koska olet siellä tai ainakin ... Ja joku kutsuu tätä sinulle. Olen varma, että tästä modernista operaatiosta on arvosteluja. Yritykselle se poistaa ongelmat, jotka liittyvät joskus unohdettuun viestintään. Sillä tarkoitan asiakaslähtöistä työtä. Tervetuloa, antaa sinulle aikaa, mitä valintavalikkoa teet, jaa ehdotuksia, jos et ymmärrä jotain tai et tiedä, mitä jokin on, ja lopulta tilauksesi käsittely. Maksujen kanssa sinulla voi olla oma mielipiteesi henkilönä. Minun tapauksessani perseen maksaminen tuntuu paremmalta vaihtoehdolta. Miksi rekisteröityä siihen hetkeen vapaapäivänäsi? Ei ole yllättävää palata sitten siihen e-Pound-konseptiin Englannista, joka on vakio vasta vuonna 2023. Se vaatii totututkin jokaista maan kansalaista. A = ostat, B = maksat tilauksesi ja C = joka on rekisteröity. Tietoja, joita törmäät useammin. Joten jos se menee tämän yhden tokon kanssa (pysytään muutamassa ottaa askel eteenpäin) tässä tilanteessa pitkillä linjoilla kaupunkiin ja pois kaupungista ... tarjoaa väliaikaisen ratkaisun. Pikemminkin ei väliratkaisu, vaan pidemmän aikaa. Pidä työntekijäsi töissä muualla. Nimesi on tiedossa. Autoilijat osaavat löytää tien. Jos lasket tämän tilaamalla matkalla ja tilaamalla, jos olet omassa kaupungissasi, se on myyjälle ylimääräinen myynti. Alhaiset tarjoushinnat yhtenä päivänä ja jotain ylimääräistä toisella. Se voi pitää asiakkaat tyytyväisinä. Heilahtelet tarjoushinnoillasi. Miksei ainoa alennus? Saatko sellaisen halvalla hinnalla? Anna sen olla joskus. Kaiken kaikkiaan ... Tämä voi siten hyödyttää tiettyä kohderyhmää. Toiset eivät. Siksi katson, että jokaisen pitäisi tietää tämä itse. Paras vinkki on se, mitä voimme antaa, että sinun on oltava tietoinen vertailusta. Toisen kanssa se menee näin ja toisen kanssa. Älä anna sen haitata ostotottumuksiasi. Maksava perse pitää edelleen etulyöntiasemansa. Palaaminen sijainnissa, josta ostat tuotteen. Miksi järjestelmän pitää tietää sinusta? En edes tuntenut ajatusta kasvojentunnistuksesta maksaessani. Luottokorttisi dedails on myös melko tärkeä. Voisiko tämä olla jotain muuta? Sitten palaamme Apple Pay -ideaan. Jotain on pystyttävä suojaamaan asiakkaitaan nimellä. Tämä tapahtuu kuitenkin täällä salasanasi ja sarjan **** kanssa maksukorttisi tietojen kanssa. Voit kuitenkin helpottaa summan tallettamista Apple-tilillesi, jos haluat tehdä sen suoraan pankkisi kautta.
Nidw#
Reply


Forum Jump: