Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
The Wallen Ero Centre - Regulators - Topics (Three facilities under one roof)
#1
Rainbow 
[Image: 76445664444TGS6444UWR.jpeg]

[Image: 7754455666554.jpeg]


[Image: 7643345565566.jpeg]

[Image: 775567764444556.jpeg]


A new expanded Redlight District: The Ero Centre in Amsterdam. An example of the original Windows neighbourhood area: Suitable for male / female visitors and other communities. Allowed from a certain age. See also the subsections under this category.

The city council as it sees the three proposals, namely a different design for the inner city as a whole, the relocation of the window neighbourhoods zone under the construction "Erotic Centre" and the reduction of the number of coffee shops. According to Mayor Halsema, the drastic measures would have covered the somewhat polluted 'environmental areas'. By opening fewer coffee shops, there will also be a decrease in the number of drug dealers. The approach of the inner city was therefore sorely needed for these politicians. Mass tourism has caused a lot of crowds in recent years, so that the main attraction area (the Redlight District) made little or no room for ordinary visitors. In the eyes of the city council, these include museum guests, families, culinary enthusiasts and domestic citizens. Moreover, because tourism in the municipality of Amsterdam often gave the impression of large holidaymakers from abroad and sex tourists, they wanted to stop neighbourhood nuisance and the fight against drug crime. Several majorities have signed off on the council for the three-step plans. It is therefore thought that this goal will only be achievable if less is rented from the window operators. Within the CDA in politics The Hague, this change was called an absolute requirement: intervention on all these points seems inevitable in the near future. Because only by maintaining a cleaner and free city for these 'quality visitors', must also be considered a major cleaning. There had long been rumours that people felt more unsafe on the streets because of the increasing nuisance among hanging youths and street trade. Local residents of some parts of the centre complained of food scraps on pavements caused by birds tearing up garbage bags. In addition, the council can count on support from, among others, the VVD, CDA and ChristenUnie in reducing the number of coffee shops. Contrary to these intentions, the coalition parties including D66, GroenLinks, PvdA and SP are opposed to these proposals by the mayor. Now that newcomer BIJ1 has also recently joined the city council's plans, the problem in the city centre of Amsterdam can be better addressed. By essentially closing the window district on the Red Light District to a large extent, the parties think of an alternative in which at least liveability and safety in the city must be taken into account. As a result, the switch to the further removed place of the Erotic Centre could start again with an expected decrease in street practices. - - - A discussion on these intentions of politics. Stories and examples from practice. Do you agree with this decision? What do you mean by the substantial closure or partial closure of the window neighbourhoods in this region? Also the possible renovation or improvement in terms of safety in other window neighborhoods with licensed companies where clubs and entertainment services have established themselves. - - - - See also the successful approach and better control for the Belgian sex industry within the (new) Statute scheme whereby sex workers are assured of a social safety net and professional (advisory) support.

De gemeenteraad zoals deze de drie voorstellen voor zich ziet, namelijk een andere inrichting voor de binnenstad als geheel, de verplaatsing van de raambuurten-zone onder de constructie “Erotisch Centrum” en het terugdringen van het aantal coffeeshops. Volgens burgemeester Halsema zou de drastische maatregelen betrekking hebben gehad op de enigszins vervuilde ‘omgevingsgebieden’. Door minder coffeeshops te openen, zal ook een daling van het aantal drugsdealers te zien zijn. De aanpak van de binnenstad was dan ook voor deze politici hard nodig. Het massatoerisme zorgde de afgelopen jaren voor veel drukte waardoor het belangrijkste attractie-gedeelte (de Wallen ofwel het Redlight District) niet of nauwelijks plaats maakte voor de gewone bezoekers. Dat zijn in de ogen van het stadsbestuur onder meer museumgasten, families, culinaire liefhebbers en binnenlandse burgers. Omdat het toerisme in de gemeente Amsterdam vaak het beeld gaf van grote vakantiegangers vanuit het buitenland en sekstoeristen, wilde men bovendien een stokje steken voor buurtoverlast en het bestrijden van drugscriminaliteit. Diverse meerderheden hebben zich in de raad voor de drie-stapsplannen afgetekend. Men denkt daarmee dat dit doel alleen haalbaar zal zijn wanneer ook minder bij de raamexploitanten gehuurd wordt. Binnen het CDA in politiek Den Haag noemde men deze verandering een absolute eis: het ingrijpen op al deze punten lijkt in de nabije toekomst onvermijdelijk. Want alleen door een schonere en vrije stad te behouden voor deze ‘kwaliteitsbezoekers’, moet ook gedacht worden aan een grote schoonmaakbeurt. Er gingen al langer geruchten dat mensen zich onveiliger op straat voelden vanwege de toenemende overlast onder hangjongeren en straathandel. Buurtbewoners van sommige delen van het centrum klaagden over etensresten op trottoirs, veroorzaakt door vogels die vuilniszakken openscheurden. Bovendien kan men in de raad op steun rekenen van onder andere de VVD, CDA en ChristenUnie bij de vermindering van het aantal coffeeshops. In tegenstelling tot deze voornemens, zijn de coalitiepartijen waaronder D66, GroenLinks, PvdA en SP tegen deze voorstellen van de burgemeester. Nu ook sinds kort nieuwkomer BIJ1 zich bij de plannen van het stadsbestuur aansloot, kan het probleem in de binnenstad van Amsterdam beter worden aangepakt. Door wezenlijk de raambuurt op de Wallen voor een groot deel te sluiten, denken de partijen een alternatief te bedenken waarin in ieder geval rekening moet worden gehouden met leefbaarheid en veiligheid in de stad. Daardoor kan dan de overstap naar de verder verwijderde plaats van het Erotisch Centrum zijn nieuwe start gaan betekenen met een verwachte daling van de straathandel. - - - Een discussie over deze voornemens van de politiek. Verhalen en voorbeelden uit de praktijk. Bent u het eens met dit besluit? Wat verstaat u onder het wezenlijk sluiten of gedeeltelijk laten sluiten van de raambuurten in deze streek? Tevens de mogelijke renovatie of verbetering qua veiligheid in andere raambuurten met vergunde bedrijven waar zich clubs en entertainmentdiensten zich hebben gevestigd. - - - Zie ook de succesvolle aanpak en betere controle voor de Belgische seksindustrie binnen de (nieuwe) Statuut-regeling waarbij sekswerkers verzekerd zijn van een sociaal vangnet en professionele (advies)ondersteuning.

Der Stadtrat sieht die drei Vorschläge, nämlich eine andere Gestaltung für die Innenstadt als Ganzes, die Verlegung der Fensterviertelzone unter dem Bau "Erotisches Zentrum" und die Reduzierung der Zahl der Coffeeshops. Laut Bürgermeister Halsema hätten die drastischen Maßnahmen die etwas verschmutzten "Umweltgebiete" erfasst. Durch die Eröffnung weniger Coffeeshops wird auch die Zahl der Drogendealer zurückgehen. Der Ansatz der Innenstadt war daher für diese Politiker dringend notwendig. Der Massentourismus hat in den letzten Jahren für viele Menschenmassen gesorgt, so dass die Hauptattraktion (das Redlight District) wenig oder gar keinen Platz für gewöhnliche Besucher hatte. Dazu gehören in den Augen der Stadtverwaltung Museumsgäste, Familien, Kulinarische und Einheimische. Da der Tourismus in der Gemeinde Amsterdam oft den Eindruck von großen Urlaubern aus dem Ausland und Sextouristen vermittelte, wollten sie die Belästigung der Nachbarschaft und die Bekämpfung der Drogenkriminalität stoppen. Mehrere Mehrheiten haben im Rat für die dreistufigen Pläne unterschrieben. Es wird daher angenommen, dass dieses Ziel nur erreichbar sein wird, wenn weniger von den Fensterbetreibern vermietet wird. Innerhalb der CDA in der Politik Den Haag wurde diese Änderung als absolute Voraussetzung bezeichnet: Interventionen in all diesen Punkten scheinen in naher Zukunft unvermeidlich. Denn nur durch den Erhalt einer saubereren und freien Stadt für diese "Qualitätsbesucher" muss auch eine große Reinigung betrachtet werden. Lange Zeit gab es Gerüchte, dass sich die Menschen auf den Straßen unsicherer fühlten, weil sie immer mehr unter hängenden Jugendlichen und dem Straßenhandel lästigen. Anwohner einiger Teile des Zentrums beschwerten sich über Lebensmittelreste auf Gehwegen, die von Vögeln verursacht wurden, die Müllsäcke aufrissen. Darüber hinaus kann der Gemeinderat bei der Reduzierung der Zahl der Coffeeshops auf die Unterstützung unter anderem von VVD, CDA und ChristenUnie zählen. Entgegen diesen Absichten sind die Koalitionsparteien D66, GroenLinks, PvdA und SP gegen diese Vorschläge des Bürgermeisters. Nun, da auch Neuling BIJ1 vor kurzem den Plänen des Stadtrates beigetreten ist, kann das Problem in der Amsterdamer Innenstadt besser angegangen werden. Durch die weitgehende Schließung des Fensterviertels am Rotlichtviertel denken die Parteien an eine Alternative, bei der zumindest Lebensfähigkeit und Sicherheit in der Stadt berücksichtigt werden müssen. Infolgedessen könnte der Wechsel zum weiter entfernten Ort des Erotikzentrums mit einem erwarteten Rückgang der Straßenpraktiken wieder aufgenommen werden. - - - Eine Diskussion über diese Absichten der Politik. Geschichten und Beispiele aus der Praxis. Sind Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Was meinen Sie mit der erheblichen Schließung oder teilweisen Schließung der Fensterviertel in dieser Region? Auch die mögliche Renovierung oder Verbesserung in Bezug auf die Sicherheit in anderen Fenstervierteln mit lizenzierten Unternehmen, wo sich Clubs und Unterhaltungsdienste etabliert haben. - - - - siehe auch den erfolgreichen Ansatz und eine bessere Kontrolle für die belgische Sexindustrie im Rahmen des (neuen) Statuts, nach dem Sexarbeiterinnen ein soziales Sicherheitsnetz und professionelle (Beratungs-)Unterstützung erhalten.

El Ayuntamiento contempla las tres propuestas, concretamente un diseño diferente para el centro de la ciudad en su conjunto, la reubicación de la zona de barrios de escaparates en el marco de la construcción del "Centro Erótico" y la reducción del número de cafeterías. Según el alcalde Halsema, las drásticas medidas habrían cubierto las "áreas ambientales" algo contaminadas. Al abrir menos cafeterías, también habrá una disminución en el número de traficantes de drogas. Por lo tanto, el enfoque del centro de la ciudad era muy necesario para estos políticos. El turismo de masas ha causado mucha afluencia de público en los últimos años, por lo que la principal zona de atracción (el Barrio Rojo) hizo poco o ningún espacio para los visitantes comunes y corrientes. A los ojos del ayuntamiento, estos incluyen invitados al museo, familias, entusiastas de la gastronomía y ciudadanos domésticos. Además, debido a que el turismo en el municipio de Ámsterdam a menudo daba la impresión de grandes turistas extranjeros y turistas sexuales, querían detener las molestias vecinales y la lucha contra el narcotráfico. Varias mayorías han firmado en el consejo para los planes de tres pasos. Por lo tanto, se cree que este objetivo sólo será alcanzable si se alquila menos a los operadores de ventanas. Dentro de la CDA en la política de La Haya, este cambio se llamó un requisito absoluto: la intervención en todos estos puntos parece inevitable en un futuro próximo. Porque sólo manteniendo una ciudad más limpia y libre para estos "visitantes de calidad", también debe considerarse una limpieza importante. Durante mucho tiempo hubo rumores de que la gente se sentía más insegura en las calles debido a las crecientes molestias entre los jóvenes colgados y el comercio callejero. Los residentes locales de algunas partes del centro se quejaron de restos de comida en las aceras causados por aves que destrozaban bolsas de basura. Además, el consejo puede contar con el apoyo de, entre otros, del VVD, CDA y ChristenUnie para reducir el número de cafeterías. Contrariamente a estas intenciones, los partidos de la coalición, incluidos D66, GroenLinks, PvdA y SP, se oponen a estas propuestas del alcalde. Ahora que el recién llegado BIJ1 también se ha unido recientemente a los planes del ayuntamiento, el problema en el centro de la ciudad de Ámsterdam puede abordarse mejor. Al cerrar esencialmente el distrito de ventanas en el Barrio Rojo en gran medida, las partes piensan en una alternativa en la que al menos la habitabilidad y la seguridad en la ciudad deben ser tomadas en cuenta. Como resultado, el cambio al lugar más alejado del Centro Erótico podría comenzar de nuevo con una disminución esperada en las prácticas callejeras. - - - Una discusión sobre estas intenciones de la política. Historias y ejemplos de la práctica. ¿Está de acuerdo con esta decisión? ¿Qué quiere decir con el cierre sustancial o el cierre parcial de los barrios de esta región? También la posible renovación o mejora en términos de seguridad en otros barrios de ventanas con empresas autorizadas donde se han establecido clubes y servicios de entretenimiento. - - - - Véase también el enfoque exitoso y un mejor control para la industria del sexo belga dentro del (nuevo) régimen del Estatuto por el cual las trabajadoras sexuales están garantizadas de una red de seguridad social y un apoyo profesional (consultivo).

Le conseil municipal tel qu’il voit les trois propositions, à savoir un design différent pour le centre-ville dans son ensemble, le déplacement de la zone des quartiers fenêtres sous la construction « Erotic Centre » et la réduction du nombre de cafés. Selon le maire Halsema, les mesures drastiques auraient couvert les « zones environnementales » quelque peu polluées. En ouvrant moins de cafés, il y aura aussi une diminution du nombre de trafiquants de drogue. L’approche du centre-ville était donc très nécessaire pour ces politiciens. Le tourisme de masse a causé beaucoup de foules ces dernières années, de sorte que la zone d’attraction principale (le Redlight District) fait peu ou pas de place pour les visiteurs ordinaires. Aux yeux du conseil municipal, il s’agit notamment des invités du musée, des familles, des passionnés de cuisine et des citoyens domestiques. En outre, parce que le tourisme dans la municipalité d’Amsterdam donnait souvent l’impression de grands vacanciers de l’étranger et les touristes sexuels, ils voulaient arrêter les nuisances de voisinage et la lutte contre la criminalité liée à la drogue. Plusieurs majorités ont signé le conseil pour les plans en trois étapes. On pense donc que cet objectif ne sera réalisable que si moins est loué aux opérateurs de fenêtres. Au sein de l’ADC en politique La Haye, ce changement a été qualifié d’exigence absolue : l’intervention sur tous ces points semble inévitable dans un proche avenir. Car ce n’est qu’en maintenant une ville plus propre et gratuite pour ces « visiteurs de qualité », doit également être considéré comme un nettoyage majeur. Il y avait longtemps des rumeurs selon lesquelles les gens se sentaient plus en danger dans les rues en raison des nuisances croissantes parmi les jeunes suspendus et le commerce de rue. Les résidents locaux de certaines parties du centre se sont plaints de restes de nourriture sur les trottoirs causés par des oiseaux déchirant des sacs à ordures. En outre, le conseil peut compter sur le soutien, entre autres, du VVD, de l’ADC et de ChristenUnie pour réduire le nombre de cafés. Contrairement à ces intentions, les partis de la coalition, dont D66, GroenLinks, PvdA et SP, s’opposent à ces propositions du maire. Maintenant que le nouveau venu BIJ1 a également récemment rejoint les plans du conseil municipal, le problème dans le centre-ville d’Amsterdam peut être mieux abordé. En fermant essentiellement le quartier des fenêtres sur le red light district dans une large mesure, les parties pensent à une alternative dans laquelle au moins la vivaabilité et la sécurité dans la ville doivent être prises en compte. Par conséquent, le passage à l’autre lieu supprimé du Centre érotique pourrait recommencer avec une diminution prévue des pratiques de rue. - - - Une discussion sur ces intentions de la politique. Histoires et exemples de la pratique. Êtes-vous d’accord avec cette décision? Qu’entendez-vous par fermeture substantielle ou fermeture partielle des quartiers fenêtres de cette région? Aussi la rénovation possible ou l’amélioration en termes de sécurité dans d’autres quartiers fenêtre avec des entreprises agréées où les clubs et les services de divertissement se sont établis. - - - - Voir aussi l’approche réussie et un meilleur contrôle de l’industrie du sexe belge dans le cadre du (nouveau) régime statutaire par lequel les travailleuses du sexe sont assurées d’un filet de sécurité sociale et d’un soutien professionnel (consultatif).

Rada miasta, jak widzi trzy propozycje, a mianowicie inny projekt dla centrum miasta jako całości, przeniesienie strefy sąsiedztwa okiennego w ramach budowy "Centrum Erotyczne" i zmniejszenie liczby kawiarni. Zdaniem burmistrza Halsemy drastyczne środki objęłyby nieco zanieczyszczone "obszary środowiskowe". Otwierając mniej kawiarni, nastąpi również spadek liczby dilerów narkotyków. Podejście do śródmieścia było więc bardzo potrzebne tym politykom. Masowa turystyka spowodowała wiele tłumów w ostatnich latach, tak, że głównym obszarem atrakcji (Redlight District) wykonane niewiele lub nie ma miejsca dla zwykłych turystów. W oczach rady miasta, należą do nich goście muzeów, rodziny, miłośnicy kulinarni i obywateli krajowych. Co więcej, ponieważ turystyka w gminie Amsterdam często sprawiała wrażenie dużych turystów z zagranicy i turystów seksualnych, chcieli powstrzymać uciążliwości w sąsiedztwie i walkę z przestępczością narkotykową. Kilka większości podpisało się w radzie w sprawie trzyetapowych planów. W związku z tym uważa się, że cel ten będzie osiągalny tylko wtedy, gdy mniej jest wynajmowane od operatorów okien. W ramach CDA w polityce Haga ta zmiana została nazwana bezwzględnym wymogiem: interwencja we wszystkich tych kwestiach wydaje się nieunikniona w najbliższej przyszłości. Ponieważ tylko poprzez utrzymanie czystszego i wolnego miasta dla tych "wysokiej jakości odwiedzających", należy również uznać za poważne sprzątanie. Od dawna krążyły plotki, że ludzie czują się bardziej niebezpieczni na ulicach z powodu rosnących uciążliwości wśród wiszącej młodzieży i handlu ulicznego. Mieszkańcy niektórych części centrum skarżyli się na resztki jedzenia na chodnikach spowodowane przez ptaki rozrywające worki na śmieci. Ponadto rada może liczyć na wsparcie m.in. Wbrew tym zamiarom partie koalicyjne, w tym D66, GroenLinks, PvdA i SP, sprzeciwiają się tym propozycjom burmistrza. Teraz, gdy nowicjusz BIJ1 również niedawno dołączył do planów rady miasta, problem w centrum Amsterdamu można lepiej rozwiązać. Zasadniczo zamykając w dużej mierze dzielnicę okienną na dzielnicy Czerwonych Latarni, strony myślą o alternatywie, w której należy wziąć pod uwagę co najmniej żywotność i bezpieczeństwo w mieście. W rezultacie przejście na dalsze usunięte miejsce Centrum Erotycznego może rozpocząć się ponownie od oczekiwanego spadku praktyk ulicznych. - - Dyskusja na temat tych intencji polityki. Historie i przykłady z praktyki. Czy zgadzasz się z tą decyzją? Co masz na myśli przez znaczne zamknięcie lub częściowe zamknięcie dzielnic okiennych w tym regionie? Również ewentualny remont lub poprawa pod względem bezpieczeństwa w innych dzielnicach okiennych z licencjonowanymi firmami, w których kluby i usługi rozrywkowe mają siedzibę. - - - Zobacz także skuteczne podejście i lepszą kontrolę belgijskiego przemysłu seksualnego w ramach (nowego) systemu statutowego, w ramach którego pracownicy seksualni mają zapewnioną siatkę bezpieczeństwa socjalnego i profesjonalne (doradcze) wsparcie.

Городской совет видит три предложения, а именно другой дизайн для внутреннего города в целом, переселение оконных кварталов зоны под строительство "Эротический центр" и сокращение числа кафе. По словам мэра Халземы, радикальные меры охватили бы несколько загрязненные "экологические районы". Открыв меньше кофеен, также сократится число наркоторговцев. Поэтому подход к центральной части города был крайне необходим этим политикам. Массовый туризм вызвал много толпы в последние годы, так что главная достопримечательность района (Район Редлайт) сделал мало или в отсутствие места для обычных посетителей. В глазах городского совета это гости музея, семьи, любители кулинарии и отечественные граждане. Более того, поскольку туризм в муниципалитете Амстердама часто производит впечатление крупных отдыхающих из-за рубежа и секс-туристов, они хотели остановить соседские неудобства и борьбу с нарко преступностью. Несколько большинство подписали на совете для трех-шагных планов. Поэтому считается, что эта цель будет достижима только в том случае, если операторы окон будут сдавать их в аренду. В рамках КПК в политике Гааги это изменение назвали абсолютным требованием: вмешательство по всем этим пунктам представляется неизбежным в ближайшем будущем. Потому что только путем поддержания чистого и свободного города для этих "качественных посетителей", также должны рассматриваться как основные очистки. Долгое время ходили слухи, что люди чувствовали себя более небезопасно на улицах из-за растущей неприятности среди повешения молодежи и уличной торговли. Местные жители некоторых районов центра жаловались на пищевые отходы на тротуарах, вызванные тем, что птицы рвали мешки для мусора. Кроме того, совет может рассчитывать на поддержку, в частности, со стороны VVD, CDA и ChristenUnie в сокращении числа кафе. Вопреки этим намерениям, коалиционные партии, включая D66, GroenLinks, PvdA и SP, выступают против этих предложений мэра. Теперь, когда новичок BIJ1 также недавно присоединился к планам городского совета, проблема в центре Амстердама может быть лучше решена. По сути, закрыв в значительной степени оконный район на Красный Свет, стороны думают об альтернативе, при которой необходимо учитывать хотя бы удобство и безопасность в городе. В результате, переход на дальнейшее удалены место Эротический центр может начаться снова с ожидаемым снижением уличной практики. - - Обсуждение этих намерений политики. Истории и примеры из практики. Согласны ли вы с этим решением? Что вы подразумеваете под существенным закрытием или частичным закрытием оконных кварталов в этом регионе? Также возможный ремонт или улучшение с точки зрения безопасности в других оконных кварталах с лицензированными компаниями, где клубы и развлекательные услуги зарекомендовали себя. - - - См. также успешный подход и лучший контроль для бельгийской секс-индустрии в рамках (новой) схемы Статута, в соответствии с которой секс работники уверены в социальной защите и профессиональной (консультативной) поддержке.

Consiliul local, deoarece vede cele trei propuneri, și anume un design diferit pentru centrul orașului ca un întreg, relocarea zonei de cartiere fereastră în cadrul construcției "Erotic Centre" și reducerea numărului de cafenele. Potrivit primarului Halsema, măsurile drastice ar fi acoperit "zonele de mediu" oarecum poluate. Prin deschiderea mai puține cafenele, va exista, de asemenea, o scădere a numărului de traficanți de droguri. Abordarea centrului orașului a fost, prin urmare, extrem de necesară pentru acești politicieni. Turismul de masă a provocat o mulțime de mulțimi în ultimii ani, astfel încât zona principală de atracție (Districtul Redlight) a făcut puțin sau deloc loc pentru vizitatorii obișnuiți. În ochii consiliului local, printre aceștia se numără invitații muzeului, familiile, pasionații culinari și cetățenii casnici. Mai mult decât atât, deoarece turismul în municipiul Amsterdam a dat adesea impresia marilor turiști din străinătate și a turiștilor sexuali, aceștia au vrut să oprească neplăcerile din vecinătate și lupta împotriva criminalității legate de droguri. Mai multe majorități au semnat consiliul pentru planurile în trei etape. Prin urmare, se consideră că acest obiectiv va fi realizabil numai dacă se închiriază mai puțin de la operatorii de ferestre. În cadrul CDA în politică Haga, această schimbare a fost numită o cerință absolută: intervenția asupra tuturor acestor puncte pare inevitabilă în viitorul apropiat. Pentru că numai prin menținerea unui oraș mai curat și liber pentru acești "vizitatori de calitate", trebuie să fie, de asemenea, considerat o curățare majoră. Au existat mult timp zvonuri că oamenii se simțeau mai nesiguri pe străzi din cauza creșterii neplăcerilor în rândul tinerilor spânzurați și a comerțului stradal. Localnicii din unele părți ale centrului s-au plâns de resturile de alimente de pe trotuare cauzate de păsările care rup sacii de gunoi. În plus, consiliul poate conta pe sprijinul, printre altele, al VVD, CDA și ChristenUnie în reducerea numărului de cafenele. Contrar acestor intenții, partidele din coaliție, inclusiv D66, GroenLinks, PvdA și SP, se opun acestor propuneri ale primarului. Acum, că noul venit BIJ1 s-a alăturat recent planurilor consiliului local, problema din centrul orașului Amsterdam poate fi abordată mai bine. Prin închiderea în esență, districtul fereastră pe Red Light District într-o mare măsură, părțile cred că de o alternativă în care cel puțin locuibilitatea și siguranța în oraș trebuie să fie luate în considerare. Ca urmare, trecerea la locul îndepărtat al Centrului Erotic ar putea începe din nou cu o scădere preconizată a practicilor stradale. - - - O discuție despre aceste intenții ale politicii. Povestiri și exemple din practică. Sunteți de acord cu această decizie? Ce vrei să spui prin închiderea substanțială sau parțială a cartierelor de ferestre din această regiune? De asemenea, posibila renovare sau îmbunătățire în ceea ce privește siguranța în alte cartiere fereastră cu companii licențiate în cazul în care cluburi și servicii de divertisment s-au stabilit. - - - - A se vedea, de asemenea, abordarea de succes și un control mai bun pentru industria belgiană a sexului în cadrul (noului) sistem statutar prin care lucrătorii sexuali sunt asigurați de o plasă de siguranță socială și de un sprijin profesional (consultativ).

Borgarráð eins og það sér tillögurnar þrjár, nefnilega aðra hönnun fyrir innri borgina í heild, flutning á gluggahverfasvæðinu undir byggingunni "Erótíkmiðstöðin" og fækkun fjölda kaffihúsa. Samkvæmt Halsema borgarstjóra hefðu harkalegar ráðstafanir fjallað um nokkuð mengað "umhverfissvæði". Með því að opna færri kaffihús verður einnig dregið úr fjölda fíkniefnasala. Því vantaði nálgun innri borgarinnar fyrir þessa stjórnmálamenn. Fjöldaferðamennta hefur valdið miklum mannfjölda á undanförnum árum, þannig að helsta aðdráttarafl svæðisins (Redlight District) gerði lítið eða ekkert pláss fyrir venjulega gesti. Í augum borgarráðs eru meðal annars safngestir, fjölskyldur, matreiðsluáhugamenn og innlendir ríkisborgarar. Þar að auki, vegna þess að ferðaþjónusta í sveitarfélaginu Amsterdam gaf oft til kynna stóra orlofsaðila erlendis frá og kynlífsferðamenn, vildu þeir stöðva óþægindi í hverfinu og baráttuna gegn fíkniefnaglæpum. Nokkrir meirihlutar hafa skrifað undir á ráðinu vegna þriggja þrepa áætlana. Því er talið að þetta markmið verði aðeins framkvæmanlegt ef minna er leigt út frá gluggarekendum. Innan CDA í stjórnmálum Haag var þessi breyting kölluð alger krafa: inngrip á alla þessa punkta virðist óhjákvæmilegt í náinni framtíð. Vegna þess að aðeins með því að viðhalda hreinni og ókeypis borg fyrir þessa "gæði gesta", verður einnig að teljast mikil þrif. Það hafði lengi verið orðrómur um að fólki fyndist meira óöruggt á götum úti vegna vaxandi óþæginda meðal hangandi ungmenna og götuviðskipta. Íbúar landsins í sumum hlutum miðstöðvarinnar kvörtuðu undan matarleifum á gangstéttum af völdum fugla sem rífa upp ruslapoka. Að auki getur ráðið treyst á stuðning frá, meðal annars VVD, CDA og ChristenUnie í að fækka kaffihúsum. Öfugt við þessar fyrirætlanir eru bandalagsaðilar þar á meðal D66, GroenLinks, PvdA og SP andvígir þessum tillögum borgarstjóra. Nú þegar nýliðinn BIJ1 hefur einnig nýlega gengið til liðs við áætlanir borgarráðs er hægt að takast betur á við vandann í miðborg Amsterdam. Með því að loka í meginatriðum gluggahverfinu á Rauðakrosshverfinu að miklu leyti hugsa aðilar um annan valkost þar sem taka þarf tillit til að minnsta kosti lífvænleika og öryggis í borginni. Þar af leiðandi gæti skiptingin yfir á frekar fjarlægan stað Erótíkmiðstöðvarinnar hafist á ný með væntanlegri lækkun á götuvenjum. - Umræður um þessar fyrirætlanir um stjórnmál. Sögur og dæmi úr starfi. Ertu sammála þessari ákvörðun? Hvað áttu við með verulegri lokun eða lokun gluggahverfa á þessu svæði? Einnig mögulegar endurbætur eða endurbætur hvað varðar öryggi í öðrum gluggahverfum með leyfisskyldum fyrirtækjum þar sem klúbbar og skemmtiþjónusta hafa komið sér fyrir. - - - - Sjá einnig árangursríka nálgun og betri stjórn fyrir belgíska kynlífsiðnaðinn innan (nýrra) laga þar sem kynlífstæki eru tryggð af félagslegu öryggisneti og faglegum (ráðgjöfum) stuðningi.

Kommunfullmäktige ser som det ser de tre förslagen, nämligen en annan utformning för innerstaden som helhet, flytten av fönsterkvarterszonen under bygget "Erotiskt centrum" och minskningen av antalet kaféer. Enligt borgmästare Halsema skulle de drastiska åtgärderna ha omfattat de något förorenade "miljöområdena". Genom att öppna färre kaféer kommer det också att bli en minskning av antalet narkotikahandlare. Innerstadens tillvägagångssätt behövdes därför i högsta fall för dessa politiker. Massturism har orsakat många folkmassor under de senaste åren, så att huvudattraktionsområdet (Redlight District) gjorde lite eller inget utrymme för vanliga besökare. I stadsfullmäktiges ögon inkluderar dessa museigäster, familjer, kulinariska entusiaster och inhemska medborgare. Eftersom turismen i Amsterdams kommun ofta gav intryck av stora semesterfirare från utlandet och sexturister ville de dessutom stoppa olägenheterna i grannskapet och kampen mot narkotikabrott. Flera majoriteter har skrivit under på fullmäktige för trestegsplanerna. Man tror därför att detta mål endast kommer att kunna uppnås om mindre hyrs av fönsteroperatörerna. Inom CDA i politiken Haag kallades denna förändring ett absolut krav: ingripanden på alla dessa punkter verkar oundvikliga inom en snar framtid. För endast genom att upprätthålla en renare och fri stad för dessa "kvalitetsbesökare" måste också betraktas som en stor städning. Det hade länge ryktats om att människor kände sig mer otrygga på gatorna på grund av den ökande olägenheten bland hängande ungdomar och gatuhandel. Boende i vissa delar av centrum klagade på matrester på trottoarer orsakade av fåglar som rev sönder sopsäckar. Dessutom kan rådet räkna med stöd från bland annat VVD, CDA och ChristenUnie för att minska antalet kaféer. I motsats till dessa avsikter motsätter sig koalitionspartierna D66, GroenLinks, PvdA och SP borgmästarens förslag. Nu när nykomlingen BIJ1 nyligen också har anslutit sig till kommunfullmäktiges planer kan problemet i centrala Amsterdam hanteras bättre. Genom att i stor utsträckning stänga fönsterdistriktet på Red Light District tänker parterna på ett alternativ där åtminstone livskraft och säkerhet i staden måste beaktas. Som ett resultat kan övergången till den ytterligare borttagna platsen för Erotiska centret börja igen med en förväntad minskning av gatupraxis. - En diskussion om dessa politiska avsikter. Berättelser och exempel från praktiken. Håller du med om det här beslutet? Vad menar ni med den omfattande stängningen eller den partiella stängningen av fönsterkvarteren i denna region? Också den möjliga renoveringen eller förbättringen när det gäller säkerhet i andra fönsterområden med licensierade företag där klubbar och underhållningstjänster har etablerat sig. - - - - Se också det framgångsrika tillvägagångssättet och bättre kontroll för den belgiska sexindustrin inom ramen för det (nya) stadgar som innebär att sexarbetare garanteras ett socialt skyddsnät och professionellt (rådgivande) stöd.

Bystyret som det ser de tre forslagene, nemlig en annen design for indre by som helhet, flytting av vinduet nabolag sone under byggingen "Erotisk Senter" og reduksjon av antall kaffebarer. Ifølge ordfører Halsema ville de drastiske tiltakene ha dekket de noe forurensede "miljøområdene". Ved å åpne færre kaffebarer vil det også være en nedgang i antall narkolangere. Tilnærmingen til den indre byen var derfor sårt nødvendig for disse politikerne. Masseturisme har forårsaket mange folkemengder de siste årene, slik at hovedattraksjonsområdet (Redlight District) gjorde lite eller ingen plass til vanlige besøkende. I bystyrets øyne inkluderer disse museumsgjester, familier, kulinariske entusiaster og innenlandske borgere. Videre, fordi turisme i amsterdam kommune ofte ga inntrykk av store ferierende fra utlandet og sexturister, ønsket de å stoppe nabolagets ordensforstyrrelser og kampen mot narkotikakriminalitet. Flere flertall har undertegnet rådet for de tre-trinns planene. Det er derfor antatt at dette målet bare vil være oppnåelig hvis mindre leies fra vindusoperatørene. Innenfor CDA i politikken Haag ble denne endringen kalt et absolutt krav: intervensjon på alle disse punktene virker uunngåelig i nær fremtid. Fordi bare ved å opprettholde en renere og fri by for disse "kvalitet besøkende", må også betraktes som en stor rengjøring. Det hadde lenge vært rykter om at folk følte seg mer utrygge på gatene på grunn av den økende plagen blant hengende ungdommer og gatehandel. Lokale innbyggere i enkelte deler av senteret klaget over matrester på fortau forårsaket av fugler som rev opp søppelsekker. I tillegg kan rådet stole på støtte fra blant annet VVD, CDA og ChristenUnie i å redusere antall kaffebarer. I motsetning til disse intensjonene er koalisjonspartiene, inkludert D66, GroenLinks, PvdA og SP, imot disse forslagene fra ordføreren. Nå som nykommeren BIJ1 også nylig har sluttet seg til bystyrets planer, kan problemet i amsterdam sentrum bli bedre adressert. Ved i hovedsak å lukke vindusdistriktet på Red Light District i stor grad, tenker partene på et alternativ der minst levedyktighet og sikkerhet i byen må tas i betraktning. Som et resultat, kan overgangen til det videre fjernede stedet for Erotisk senter starte på nytt med en forventet nedgang i gatepraksis. En diskusjon om disse intensjonene i politikken. Historier og eksempler fra praksis. Er du enig i denne beslutningen? Hva mener du med den betydelige nedleggelsen eller delvis stenging av vindusnabolagene i denne regionen? Også mulig renovering eller forbedring når det gjelder sikkerhet i andre vindusnabolag med lisensierte selskaper der klubber og underholdningstjenester har etablert seg. - - - - Se også den vellykkede tilnærmingen og bedre kontroll for den belgiske sexindustrien innenfor den (nye) vedtektene ordningen der sexarbeidere er sikret et sosialt sikkerhetsnett og profesjonell (rådgivende) støtte.

Kaupunginvaltuusto näkee nämä kolme ehdotusta, nimittäin koko kantakaupungin erilaisen suunnittelun, "Eroottisen keskuksen" alaisen ikkunalätäisvyöhykkeen siirtämisen ja kahviloiden määrän vähentämisen. Kaupunginjohtaja Halseman mukaan rajut toimet olisivat kattaneet hieman saastuneet "ympäristöalueet". Avaamalla vähemmän kahviloita myös huumekauppiaiden määrä vähenee. Kantakaupungin lähestymistapaa tarvittiinkin kipeästi näille poliitikoille. Massaturismi on aiheuttanut paljon väkijoukkoja viime vuosina, joten tärkein vetovoima-alue (Redlight District) teki vähän tai ei ollenkaan tilaa tavallisille kävijöille. Kaupunginvaltuuston silmissä näitä ovat museovieraat, perheet, kulinaariset harrastajat ja kotimaiset. Lisäksi, koska Amsterdamin kunnan matkailu antoi usein vaikutelman suurista lomailijoista ulkomailta ja seksituristeista, he halusivat lopettaa naapuruston riesan ja huumerikollisen torjunnan. Useat enemmistöt ovat allekirjoittaneet valtuuston kolmivaiheisten suunnitelmien puolesta. Tämän vuoksi tämän tavoitteen arvellaan olevan saavutettavissa vain, jos ikkunaoperaattoreilta vuokrataan vähemmän. CdA sa Haagissa tätä muutosta kutsuttiin absoluuttisiksi vaatimukseksi: kaikkiin näihin kohtiin puuttuminen näyttää väistämättömältä lähitulevaisuudessa. Koska vain ylläpitämällä puhtaampaa ja vapaata kaupunkia näille "laadukkaille vierailijoille", sitä on myös pidettävä suurena siivouksena. Jo pitkään oli huhuttu, että ihmiset tunsivat olonsa turvattomammaksi kaduilla, koska hirttonuorten ja katukaupan riesat lisääntyvät. Joidenkin keskustan osien paikalliset asukkaat valittivat ruokajättöjä jalkakäytävillä, jotka johtuivat jätesäkkejä repivistä linnuista. Lisäksi valtuusto voi luottaa muun muassa VVD, CDA ja ChristenUnien tukeen kahviloiden määrän vähentämisessä. Vastoin näitä aikeita koalitiopuolueet, kuten D66, GroenLinks, PvdA ja SP, vastustavat näitä pormestarin ehdotuksia. Nyt kun myös uusi bij1 on hiljattain liittynyt kaupunginvaltuuston suunnitelmiin, Amsterdamin keskustan ongelmaan voidaan puuttua paremmin. Sulkemalla suurelta osin punaisten tyjen alueen ikkuna-alueen osapuolet keksivät vaihtoehdon, jossa on otettava huomioon ainakin kaupungin elinkelpoisuus ja turvallisuus. Tämän seurauksena siirtyminen eroottisen keskuksen edelleen poistettuun paikkaan voisi alkaa uudelleen katukäytäntöjen odotetulla vähenemisellä. - - - Keskustelu näistä politiikan aikomuksista. Tarinoita ja esimerkkejä harjoituksista. Oletteko samaa mieltä tästä päätöksestä? Mitä tarkoitatte alueen ikkuna-alueen huomattavalla sulkemisella tai osittaisella sulkemisella? Myös mahdollinen turvallisuusremontti tai parannus muissa ikkuna-alueilla lisensoitujen yritysten kanssa, joihin klubit ja viihdepalvelut ovat sijoittautuneet. - - - - Katso myös Belgian seksiteollisuuden onnistunut lähestymistapa ja parempi valvonta (uudessa) perussääntöjärjestelmässä, jossa seksityöntekijöille taataan sosiaalinen turvaverkko ja ammatillinen (neuvonta) tuki.

市议会认为,这三项建议,即为整个内城设计不同的方案,在建设"情色中心"下搬迁窗口小区,以及减少咖啡店的数量。据哈尔塞马市长说,严厉的措施将覆盖有点污染的"环境区"。通过减少咖啡店,毒贩的数量也会减少。因此,这些政治家非常需要内城的做法。近年来,大众旅游吸引了大量游客,因此主要景点区(红灯区)几乎没有给普通游客留下什么空间。在市议会看来,其中包括博物馆的客人、家庭、烹饪爱好者和国内公民。此外,由于阿姆斯特丹市的旅游业经常给人留下来自国外的大型度假者和性旅游者的印象,他们想制止邻里滋扰和打击毒品犯罪。几个多数派已经签署了三步走计划的委员会。因此,人们认为,只有从窗口操作员租用的租金减少,这一目标才能实现。在《海牙政治发展报告》中,这一变化被称为绝对要求:在不远的将来,对所有这些观点的干预似乎不可避免。因为只有为这些"优质访客"维护一个更清洁、更免费的城市,也必须被视为一次大清洁。长期以来,一直有传言说,由于绞刑青年和街头交易日益滋扰,人们在街头感到更加不安全。该中心一些地方的当地居民抱怨说,由于鸟儿撕毁垃圾袋,人行道上出现了食物碎片。此外,理事会还可以指望VVD、CDA和克里斯滕尼在减少咖啡店数量方面给予支持。与这些意图相反,包括D66、GroenLinks、PvdA和SP在内的联盟政党反对市长的这些提议。现在,新加入的BIJ1也加入了市议会的计划,阿姆斯特丹市中心的问题可以更好地得到解决。通过在很大程度上关闭红灯区的窗口区,各方想出了一个替代方案,其中至少必须考虑到城市的宜居性和安全性。因此,转向色情中心的进一步搬迁地点可能会重新开始,预计街头习俗会减少。--讨论这些政治意图实践中的故事和例子。你同意这个决定吗?您所说的该地区窗口街区的大量关闭或部分关闭是什么意思?此外,在俱乐部和娱乐服务已经建立的持牌公司,其他窗口社区的安全方面可能进行翻新或改善。- - - 另见(新)规约计划内对比利时性产业的成功做法和更好的控制,该计划使性工作者得到社会安全网和专业(咨询)支持。

市議会は、3つの提案、すなわち都心全体の異なるデザイン、建設中の窓周辺ゾーンの移転「エロティックセンター」、コーヒーショップの数の減少を見ています。ハルセマ市長によると、抜本的な措置はやや汚染された「環境地域」をカバーしていただろう。コーヒーショップのオープン数が減ることで、麻薬販売業者の数も減少します。したがって、内側の都市のアプローチは、これらの政治家のために痛いほど必要でした。マスツーリズムは近年多くの人びとを引き起こしているので、主要なアトラクションエリア(レッドライト地区)は普通の訪問者のためのスペースをほとんどまたは全く作りませんでした。市議会の目には、博物館のゲスト、家族、料理愛好家、国内市民が含まれます。さらに、アムステルダムの自治体の観光は、多くの場合、海外からの大規模なホリデーメーカーやセックス観光客の印象を与えたので、彼らは近所の迷惑と麻薬犯罪との戦いを止めたいと思いました。いくつかの大多数は、3段階の計画のための評議会にサインオフしました。したがって、この目標は、ウィンドウ事業者から借りられるものが少ない場合にのみ達成できると考えられています。政治におけるCDAの中でハーグ、この変更は絶対的な要件と呼ばれ、これらすべての点への介入は近い将来避けられないようです。これらの「質の高い訪問者」のためのクリーナーと無料の都市を維持することによってのみ、それはまた、主要なクリーニングとみなされなければならないからです。長い間、人々はぶら下がっている若者やストリートトレードの間で迷惑が増えているため、路上でより安全でないと感じるという噂がありました。センターの一部の地域の住民は、鳥がゴミ袋を引き裂くことによって引き起こされる舗装の食糧スクラップを訴えました。さらに、協議会は、とりわけ、コーヒーショップの数を減らすためにVVD、CDA、ChristenUnieからの支援を当てにすることができます。これらの意図とは対照的に、D66、グルーエンリンクス、PvdA、SPを含む連立政党は、市長によるこれらの提案に反対している。新人BIJ1も最近市議会の計画に加わったので、アムステルダムの市内中心部の問題はより良く対処することができます。本質的にレッドライト地区の窓地区を大部分閉鎖することで、当事者は少なくとも市内の住みやすさと安全性を考慮しなければならない代替案を考えます。その結果、エロティックセンターのさらに削除された場所への切り替えは、ストリートプラクティスの予想される減少で再び開始される可能性があります。- - 政治のこれらの意図に関する議論。練習からの物語と例。あなたはこの決定に同意しますか?この地域の窓地区の実質的な閉鎖または部分的な閉鎖とはどういう意味ですか?また、クラブやエンターテイメントサービスが確立したライセンスを受けた会社と他の窓の近所の安全性の面で可能な改装や改善。- - - セックスワーカーが社会的セーフティネットとプロフェッショナル(アドバイザリー)サポートを保証する(新しい)法令スキーム内のベルギーの性産業のための成功したアプローチとより良い制御も参照してください。

시의회는 세 가지 제안, 즉 도심 전체에 대한 다른 디자인, 건설 "에로틱 센터"에서 창 동네 구역의 이전과 커피 숍의 수를 줄이는 것을 보고 있습니다. 할세마 시장에 따르면, 과감한 조치는 다소 오염된 '환경 지역'을 다루었을 것이다. 적은 커피숍을 열면 마약 상인의 수가 감소할 것입니다. 따라서 도심의 접근 방식은 이러한 정치인들에게 절실히 필요했습니다. 최근 몇 년 동안 대량 관광으로 많은 사람들이 몰려들었기 때문에 주요 관광 지역 (레드 라이트 지구)은 일반 방문객을위한 공간이 거의 또는 전혀 없었습니다. 시의회의 눈에는 박물관 손님, 가족, 요리 애호가 및 국내 시민이 포함됩니다. 또한, 암스테르담 의 지방 자치 단체의 관광은 종종 해외에서 큰 휴가와 섹스 관광객의 인상을 주었기 때문에, 그들은 이웃 성가신 마약 범죄에 대한 싸움을 중지하고 싶었다. 몇몇 대다수는 3 단계 계획에 대한 위원회에 서명했다. 따라서 이 목표는 창 운영자로부터 임대하는 경우 달성 될 것이라고 생각됩니다. 정치의 CDA 내에서 헤이그,이 변화는 절대 요구 사항이라고했다 : 이러한 모든 점에 대한 개입은 가까운 장래에 불가피 한 것 같다. 이러한 '양질의 방문객'을 위해 더 깨끗하고 자유로운 도시를 유지해야만 주요 청소로 간주되어야하기 때문입니다. 사람들이 매달려 청소년과 거리 무역 중 증가 성가신 때문에 거리에서 더 안전하지 않은 느낌이 오래 있었다. 센터 의 일부 지역 주민들은 쓰레기 봉투를 찢어 새로 인한 포장에 음식 스크랩의 불평. 또한, 협의회는 커피 숍의 수를 줄이는 VVD, CDA 및 ChristenUnie의 지원을 믿을 수 있습니다. 이러한 의도와는 달리 D66, 그로엔링크스, PvdA, SP 를 포함한 연합정당들은 시장의 이 같은 제안에 반대한다. 이제 신인 BIJ1도 최근 시의회의 계획에 합류했으며 암스테르담 도심의 문제는 더 잘 해결할 수 있습니다. 본질적으로 홍등가의 창 지구를 크게 폐쇄함으로써, 당사자들은 도시에서 적어도 생활성과 안전을 고려해야하는 대안을 생각합니다. 결과적으로, 에로틱 센터의 추가 제거 된 장소로의 전환은 거리 관행의 예상 감소와 함께 다시 시작할 수 있습니다. - - - 정치의 이러한 의도에 대한 토론. 연습에서 이야기와 예. 이 결정에 동의하십니까? 이 지역의 창 가남을 실질적으로 폐쇄하거나 부분적으로 폐쇄하는 것은 무엇을 의미합니까? 또한 클럽과 엔터테인먼트 서비스가 설립된 허가된 회사와 함께 다른 창가 지역의 안전 측면에서 리노베이션 또는 개선이 가능합니다. - - - 또한 성노동자가 사회 안전망과 전문 (자문) 지원을 보장하는 (새로운) 법령 계획 내에서 벨기에 성 산업에 대한 성공적인 접근 방식과 더 나은 제어를 참조하십시오.

Ang konseho ng lungsod tulad ng nakikita nito ang tatlong panukala, na katulad ng isang iba't ibang disenyo para sa panloob na lungsod, ang relokasyon ng window sa ilalim ng konstruksiyon "Erotic Centre" at ang pagbabawas ng bilang ng mga tindahan ng kape. Ayon sa Mayor Halsema, ang drastic panukala ay sakop ang medyo polluted 'kapaligiran lugar'. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas kaunting mga tindahan ng kape, mayroon ding isang pagbawas sa bilang ng mga droga dealers. Samakatwid, ang paglapit ng lungsod sa loob ng bahay-tuluyan ay kailangang-kailangan lamang para sa mga pulitiko na ito. Mass turismo ay naging sanhi ng maraming mga tao sa mga nakaraang taon, kaya na ang pangunahing atraksyon lugar (ang Redlight District) ay gumawa ng kaunti o walang puwang para sa mga ordinaryong bisita. Sa mga mata ng konseho ng lungsod, kabilang dito ang mga museo bisita, pamilya, culinary enthusiasts at domestic mamamayan. Bukod pa rito, dahil ang turismo sa munisipalidad ng Amsterdam ay kadalasang nagbigay ng impresyon sa malalaking holidaymakers mula sa ibang bansa at sex turista, gusto nilang pigilan ang nuances sa kapitbahayan at labanan laban sa krimen ng droga. Ilang malalaking malalaki ang naka-sign off sa council para sa tatlong hakbang na plano. Samakatuwid, naisip na ang layuning ito ay makakamit lamang kung mas mababa ang upa mula sa mga operator ng bintana. Sa loob ng CDA sa pulitika Ang Hague, ang pagbabagong ito ay tinatawag na lubos na kinakailangan: ang interbensyon sa lahat ng mga puntong ito ay tila hindi maiiwasan sa malapit na hinaharap. Dahil lamang sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang mas malinis at libreng lungsod para sa mga 'kalidad ng mga bisita', ay dapat ding isaalang-alang ng isang malaking paglilinis. Matagal nang naghahari na mas ligtas ang mga tao sa mga lansangan dahil sa pagtaas ng nuances sa mga kabataan at kalye. Lokal na residente ng ilang bahagi ng sentro nagreklamo ng pagkain scrap sa mga pavements na sanhi ng mga ibon luha up basura bags. Sa karagdagan, ang konseho ay maaaring bilangin sa suporta mula sa, bukod pa sa iba, ang VVD, CDA at ChristenUnie sa pagbabawas ng bilang ng mga tindahan ng kape. Salungat sa mga intensyong ito, ang mga koalisyon partido kabilang ang D66, GroenLinks, PvdA at SP ay salungat sa mga panukala na ito ng mayor. Ngayong ang bagong BIJ1 ay sumali kamakailan sa mga plano ng konseho ng lungsod, ang problema sa sentro ng lungsod ng Amsterdam ay maaaring mas mahusay na address. Sa pamamagitan ng esensyal na pagsasara ng window distrito sa Red Light District sa isang malaking lawak, ang mga partido ay nag-iisip ng isang alternatibong kung saan hindi bababa sa pamumuhay at kaligtasan sa lungsod ay dapat isaalang-alang sa account. Bilang isang resulta, ang paglipat sa karagdagang tinanggal na lugar ng Erotikong Centre ay maaaring magsimulang muli sa isang inaasahang pagbawas sa kalye. - - Ang isang talakayan sa mga intensyon ng pulitika. Mga kuwento at halimbawa mula sa pagsasanay. Sang-ayon ba kayo sa desisyong ito? Ano ang ibig mong sabihin ng malaking closure o bahagyang pagsasara ng bintana sa rehiyong ito? Gayundin ang mga posibleng renobasyon o pagpapabuti sa mga tuntunin ng kaligtasan sa iba pang mga kapitbahayan na may lisensyadong kumpanya kung saan ang mga club at entertainment services ay itinatag ang kanilang sarili. - - - Tingnan din ang matagumpay na diskarte at mas mahusay na kontrol para sa Belgian sex industriya sa loob ng (bagong) Statute scheme kung saan ang sex manggagawa ay nakatitiyak ng isang sosyal na kaligtasan ng lambat at propesyonal (advisory) support.

สภาเมืองที่เห็นข้อเสนอทั้งสามคือการออกแบบที่แตกต่างกันสําหรับเมืองชั้นในโดยรวมการย้ายโซนย่านหน้าต่างภายใต้การก่อสร้าง "Erotic Centre" และการลดจํานวนร้านกาแฟ ตามที่นายกเทศมนตรี Halsema, มาตรการที่รุนแรงจะครอบคลุมค่อนข้างมลพิษ 'พื้นที่สิ่งแวดล้อม'. ด้วยการเปิดร้านกาแฟน้อยลงจะมีการลดลงของจํานวนผู้ค้ายาเสพติด แนวทางของเมืองชั้นในจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักการเมืองเหล่านี้ การท่องเที่ยวจํานวนมากทําให้เกิดฝูงชนจํานวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อให้พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก (เขต Redlight) มีพื้นที่น้อยหรือไม่มีเลยสําหรับผู้เข้าชมทั่วไป ในสายตาของสภาเมืองเหล่านี้รวมถึงแขกพิพิธภัณฑ์ครอบครัวผู้ที่ชื่นชอบการทําอาหารและพลเมืองในประเทศ นอกจากนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลอัมสเตอร์ดัมมักจะให้ความประทับใจกับนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวทางเพศพวกเขาต้องการหยุดความรําคาญในละแวกใกล้เคียงและการต่อสู้กับอาชญากรรมยาเสพติด เสียงข้างมากหลายคนได้ลงนามในสภาสําหรับแผนสามขั้นตอน. ดังนั้นจึงคิดว่าเป้าหมายนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการเช่าน้อยลงจากผู้ประกอบการหน้าต่าง ภายใน CDA ในทางการเมืองกรุงเฮกการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าข้อกําหนดที่แน่นอน: การแทรกแซงในทุกประเด็นเหล่านี้ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากการรักษาเมืองที่สะอาดและฟรีสําหรับ 'ผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ' เหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นการทําความสะอาดที่สําคัญ มีข่าวลือมานานแล้วว่าผู้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นเนื่องจากความรําคาญที่เพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชนที่แขวนอยู่และการค้าข้างถนน ชาวบ้านในท้องถิ่นบางส่วนของศูนย์บ่นว่าเศษอาหารบนทางเท้าที่เกิดจากนกฉีกถุงขยะ นอกจากนี้สภาสามารถพึ่งพาการสนับสนุนจาก VVD, CDA และ ChristenUnie ในการลดจํานวนร้านกาแฟ ตรงกันข้ามกับความตั้งใจเหล่านี้, พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้ง D66, GroenLinks, PvdA และ SP จะตรงข้ามกับข้อเสนอเหล่านี้โดยนายกเทศมนตรี. ตอนนี้ผู้มาใหม่ BIJ1 ได้เข้าร่วมแผนของสภาเมืองเมื่อเร็ว ๆ นี้ปัญหาในใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมสามารถแก้ไขได้ดีขึ้น โดยหลักปิดเขตหน้าต่างในเขตไฟแดงในระดับใหญ่, ทั้งสองฝ่ายคิดว่าทางเลือกที่อย่างน้อยที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในเมืองจะต้องนํามาพิจารณา. เป็นผลให้การเปลี่ยนไปยังสถานที่ที่ถูกลบออกต่อไปของศูนย์กามอาจเริ่มต้นอีกครั้งด้วยการลดลงของการปฏิบัติบนท้องถนนที่คาดหวัง - - - การอภิปรายเกี่ยวกับความตั้งใจทางการเมืองเหล่านี้ เรื่องราวและตัวอย่างจากการฝึกฝน คุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้หรือไม่? คุณหมายถึงอะไรโดยการปิดตัวลงอย่างมากหรือการปิดบางส่วนของย่านหน้าต่างในภูมิภาคนี้? นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหรือปรับปรุงที่เป็นไปได้ในแง่ของความปลอดภัยในย่านหน้าต่างอื่น ๆ กับ บริษัท ที่ได้รับอนุญาตซึ่งสโมสรและบริการความบันเทิงได้จัดตั้งตัวเอง - - - - ดูวิธีการที่ประสบความสําเร็จและการควบคุมที่ดีขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมเพศเบลเยียมภายในโครงการกฎหมาย (ใหม่) โดยที่ผู้ให้บริการทางเพศจะมั่นใจได้ว่ามีเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพ (ที่ปรึกษา)
PublPostGen
Reply


Forum Jump: