Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Billboards & Ads (Explanation of another way of Ad expression)
#1
Information 
[Image: DGSG68866DHSR4466.jpeg]
[Image: DSS7556GGJS8866DADS.jpeg]
[Image: 7765666DDS456GG.jpeg]


Image above: example of a screenshot from a mobile device. Then a snapshot was made with another device. The difference between a direct screenshot from a website or another source via your browser and the one with another device, incl. the edge + display on a table)
Neon ads have found a way to still publish images from the internet. Usually the content will relate to websites and/or web blogs about which an explanation is given. The publication is more or less similar to the "Faire use" of a copyright work. But with the exception that the content has been expressed in a different way and is in fact processed from another physical device. So it is a photo taken through the built-in camera from the display of another mobile device. As an example, you will see the image as shown above where the screenshot also shows a small part (edge of the device) with the image of the content. By the way, it is free to take a photo of, among other things, an object, figure, cover (e.g. book, DVD, CD, etc.), the environment of your home with your property and outside from which you are located. Nature and surroundings or the area e.g. during a stay or holiday, incl. related objects of a natural nature are allowed to freely capture your memories. In this case, however, it is a method similar to 'Fair use', but that the information has been processed differently, namely that the photo was first taken from a screen of a mobile device and then stored. The content may then be displayed on the screen. As a user, you only see this difference: a) the image of the mobile device (your property) and the screen with content. The image can be edited evenlater itself, e.g. by 'shortening' also called Cropping via an editing program, b) the image is not directly a screenshot taken via the browser itself. The photographic action was done via another mobile device with which the content (regardless of whether the brand of the product is visible or not) is recorded. A particular topic (e.g. explanation or further information) is then described in this way together with the image. - - - - According to the General Terms and Conditions, the author has the right to have an image (of which it is the owner or agent) removed by sending a message via the internal messaging system.  This can be done via the moderator team at "Helpdesk". It takes care of all advertisements and matters related to the publication of various content.

Neon-ads heeft een manier gevonden om alsnog afbeeldingen te publiceren van het internet. Meestal zal het content betrekking hebben op onder meer websites en/of webblogs waarover een uitleg wordt gegeven. De publicatie lijkt min of meer op de “Faire use” van een copyright-werk. Maar met de uitzondering dat het content op een andere wijze tot uitdrukking is gebracht en in feite verwerkt is vanaf een (ander) fysiek apparaat. Het is dus een foto die is gemaakt door middel van de ingebouwde camera vanaf het display van een (ander) mobiel apparaat. Als voorbeeld ziet u de afbeelding zoals hierboven afgebeeld waarbij de screenshot eveneens een klein gedeelte (randje van het apparaat) laat zien met de afbeelding van het content. Overigens is het vrij een foto te maken van onder andere een voorwerp, object, figuur, omslag (bijv. boek, DVD, CD etc.), de omgeving van uw woning met uw eigendommen en buitenshuis vanwaar u zich in bevindt. De natuur en omgeving of het gebied bijv. tijdens een verblijf of vakantie, incl. gerelateerde objecten van natuurlijke aard is toegestaan om vrij uw herinneringen vast te leggen. In dit geval betreft het echter een werkwijze die lijkt op “Faire use”, maar dat de informatie anders is verwerkt, namelijk dat men de foto eerst van een schermpje van een mobiel apparaat heeft genomen en vervolgens deze zou zijn opgeslagen. Op het schermpje kan dan het content zijn weergegeven. Als gebruiker ziet u slechts dit verschil: a) de afbeelding van het mobiel apparaat (uw eigendom) en het schermpje met content. De afbeelding kan evenlater zelf worden bewerkt, bijv. door ‘inkorten’ ook wel Cropping genoemd via een bewerkingsprogramma, b) de afbeelding is niet direkt een screenshot die is gemaakt via de browser zelf. De fotografische handeling gebeurde namelijk via een ander mobiel apparaat waarmee het content (ongeacht of het merk van het product zichtbaar is of niet) is vastgelegd. Een bepaalde onderwerp (bijv. uitleg of nadere informatie) wordt daarna op deze wijze beschreven samen met de afbeelding. - - - Volgens de Algemene Voorwaarden heeft de auteur het recht een afbeelding (waarvan deze de eigenaar of gemachtigde is) te laten verwijderen door een bericht te sturen via het interne berichtensysteem.  Dat kan worden gedaan via het moderatorsteam bij “Helpdesk”. Deze verzorgt alle advertenties en zaken die te maken heeft met het publiceren van divers content.

Neon-Anzeigen haben einen Weg gefunden, bilder aus dem Internet zu veröffentlichen. In der Regel bezieht sich der Inhalt auf Websites und/oder Webblogs, über die eine Erklärung gegeben wird. Die Veröffentlichung ähnelt mehr oder weniger der "Fairen Nutzung" eines urheberrechtlich geschützten Werks. Aber mit der Ausnahme, dass der Inhalt auf eine andere Weise ausgedrückt wurde und in der Tat von einem anderen physischen Gerät verarbeitet wird. So ist es ein Foto, das durch die eingebaute Kamera von der Anzeige eines anderen mobilen Geräts aufgenommen wurde. Als Beispiel sehen Sie das Bild wie oben gezeigt, wo der Screenshot zeigt auch einen kleinen Teil (Rand des Geräts) mit dem Bild des Inhalts. Übrigens ist es frei, ein Foto von unter anderem von einem Objekt, einer Figur, einem Cover (z.B. Buch, DVD, CD, etc.), der Umgebung Ihres Hauses mit Ihrem Eigentum und außerhalb, von dem aus Sie sich befinden, zu machen. Natur und Umgebung oder die Umgebung z.B. während eines Aufenthalts oder Urlaubs, inkl. verwandte Objekte natürlicher Natur dürfen Ihre Erinnerungen frei erfassen. In diesem Fall handelt es sich jedoch um eine Methode, die dem "Fair Use" ähnelt, dass die Informationen jedoch unterschiedlich verarbeitet wurden, nämlich dass das Foto zuerst von einem Bildschirm eines mobilen Geräts aufgenommen und dann gespeichert wurde. Der Inhalt kann dann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Als Benutzer sehen Sie nur diesen Unterschied: a) das Bild des mobilen Geräts (Ihre Eigenschaft) und den Bildschirm mit Inhalt. Das Bild kann auch später selbst bearbeitet werden, z.B. durch "Verkürzung" auch Cropping genannt über ein Bearbeitungsprogramm, b) das Bild ist nicht direkt ein Screenshot, der über den Browser selbst aufgenommen wurde. Die fotografische Aktion erfolgte über ein anderes mobiles Gerät, mit dem der Inhalt (unabhängig davon, ob die Marke des Produkts sichtbar ist oder nicht) aufgezeichnet wird. Ein bestimmtes Thema (z.B. Erläuterungen oder weitere Informationen) wird dann zusammen mit dem Bild auf diese Weise beschrieben. - - - - - Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat der Autor das Recht, ein Bild (von dem es der Eigentümer oder Agent ist) durch Das Senden einer Nachricht über das interne Messaging-System entfernen zu lassen.  Dies kann über das Moderatorenteam von "Helpdesk" erfolgen. Sie kümmert sich um alle Anzeigen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung verschiedener Inhalte.

Los anuncios de neón han encontrado una manera de seguir publicando imágenes de Internet. Por lo general, el contenido se relacionará con sitios web y/o blogs web sobre los que se da una explicación. La publicación es más o menos similar al "uso faire" de una obra de derecho de autor. Pero con la excepción de que el contenido se ha expresado de una manera diferente y de hecho se procesa desde otro dispositivo físico. Así que es una foto tomada a través de la cámara incorporada desde la pantalla de otro dispositivo móvil. Como ejemplo, verá la imagen como se muestra arriba, donde la captura de pantalla también muestra una pequeña parte (borde del dispositivo) con la imagen del contenido. Por cierto, es libre de tomar una foto de, entre otras cosas, un objeto, figura, portada (por ejemplo, libro, DVD, CD, etc.), el entorno de su casa con su propiedad y exterior desde el que se encuentra. Naturaleza y alrededores o la zona, por ejemplo, durante una estancia o vacaciones, incluido. objetos relacionados de naturaleza natural pueden capturar libremente sus recuerdos. En este caso, sin embargo, es un método similar al "uso justo", pero que la información se ha procesado de manera diferente, a saber, que la foto se tomó primero de una pantalla de un dispositivo móvil y luego se almacenó. A continuación, el contenido se puede mostrar en la pantalla. Como usuario, solo verá esta diferencia: a) la imagen del dispositivo móvil (su propiedad) y la pantalla con contenido. La imagen se puede editar aún más, por ejemplo, 'acortando' también llamado Recortar a través de un programa de edición, b) la imagen no es directamente una captura de pantalla tomada a través del propio navegador. La acción fotográfica se realizó a través de otro dispositivo móvil con el que se graba el contenido (independientemente de si la marca del producto es visible o no). A continuación, se describe un tema en particular (por ejemplo, explicación o información adicional) de esta manera junto con la imagen. - - - - De acuerdo con los Términos y Condiciones Generales, el autor tiene derecho a que se elimine una imagen (de la cual es el propietario o agente) enviando un mensaje a través del sistema de mensajería interno.  Esto se puede hacer a través del equipo de moderadores en "Helpdesk". Se encarga de todos los anuncios y asuntos relacionados con la publicación de diversos contenidos.

Les annonces au néon ont trouvé un moyen de publier encore des images à partir d’Internet. Habituellement, le contenu se rapporte à des sites Web et / ou des blogs Web sur lesquels une explication est donnée. La publication est plus ou moins similaire à l'«utilisation équitable » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Mais à l’exception que le contenu a été exprimé d’une manière différente et est en fait traité à partir d’un autre dispositif physique. Il s’agit donc d’une photo prise à travers l’appareil photo intégré à partir de l’affichage d’un autre appareil mobile. À titre d’exemple, vous verrez l’image comme indiqué ci-dessus où la capture d’écran montre également une petite partie (bord de l’appareil) avec l’image du contenu. Soit dit en passant, il est libre de prendre une photo, entre autres choses, d’un objet, d’une figure, d’une couverture (p. ex. livre, DVD, CD, etc.), de l’environnement de votre maison avec votre propriété et à l’extérieur d’où vous vous trouvez. Nature et environs ou la région par exemple pendant un séjour ou des vacances, incl. objets connexes de nature naturelle sont autorisés à capturer librement vos souvenirs. Dans ce cas, cependant, il s’agit d’une méthode similaire à « utilisation équitable », mais que l’information a été traitée différemment, à savoir que la photo a d’abord été prise à partir d’un écran d’un appareil mobile, puis stockée. Le contenu peut ensuite être affiché à l’écran. En tant qu’utilisateur, vous ne voyez que cette différence: a) l’image de l’appareil mobile (votre propriété) et l’écran avec du contenu. L’image peut être modifiée evenlater lui-même, par exemple par « raccourcissement » également appelé Repping via un programme d’édition, b) l’image n’est pas directement une capture d’écran prise via le navigateur lui-même. L’action photographique s’est faite via un autre appareil mobile avec lequel le contenu (que la marque du produit soit visible ou non) est enregistré. Un sujet particulier (p. ex. explication ou plus d’informations) est ensuite décrit de cette façon avec l’image. - - - - Selon les conditions générales, l’auteur a le droit de faire supprimer une image (dont il est le propriétaire ou l’agent) en envoyant un message via le système de messagerie interne.  Cela peut être fait via l’équipe de modérateur à « Helpdesk ». Il s’occupe de toutes les publicités et questions liées à la publication de divers contenus.

Gli annunci neon hanno trovato un modo per pubblicare ancora immagini da Internet. Di solito il contenuto si riferisce a siti Web e / o blog web su cui viene fornita una spiegazione. La pubblicazione è più o meno simile all'"Uso Faire" di un'opera d'autore. Ma con l'eccezione che il contenuto è stato espresso in modo diverso e viene infatti elaborato da un altro dispositivo fisico. Quindi è una foto scattata attraverso la fotocamera integrata dal display di un altro dispositivo mobile. Ad esempio, vedrai l'immagine come mostrato sopra dove lo screenshot mostra anche una piccola parte (bordo del dispositivo) con l'immagine del contenuto. A proposito, è gratuito scattare una foto di, tra le altre cose, un oggetto, una figura, una copertina (ad esempio libro, DVD, CD, ecc.), l'ambiente della tua casa con la tua proprietà e all'esterno da cui ti trovi. Natura e dintorni o la zona, ad esempio durante un soggiorno o una vacanza, incluso. oggetti correlati di natura naturale possono catturare liberamente i tuoi ricordi. In questo caso, tuttavia, si tratta di un metodo simile a "Fair use", ma che le informazioni sono state elaborate in modo diverso, vale a dire che la foto è stata prima scattata da uno schermo di un dispositivo mobile e poi memorizzata. Il contenuto può quindi essere visualizzato sullo schermo. Come utente, vedi solo questa differenza: a) l'immagine del dispositivo mobile (la tua proprietà) e lo schermo con il contenuto. L'immagine può essere modificata uniformemente stessa, ad esempio "accorciando" chiamato anche Ritaglio tramite un programma di editing, b) l'immagine non è direttamente uno screenshot scattato tramite il browser stesso. L'azione fotografica è stata eseguita tramite un altro dispositivo mobile con cui viene registrato il contenuto (indipendentemente dal fatto che il marchio del prodotto sia visibile o meno). Un particolare argomento (ad esempio spiegazione o ulteriori informazioni) viene quindi descritto in questo modo insieme all'immagine. - - - - Secondo i Termini e le Condizioni Generali, l'autore ha il diritto di far rimuovere un'immagine (di cui è proprietario o agente) inviando un messaggio tramite il sistema di messaggistica interno.  Questo può essere fatto tramite il team di moderatori di "Helpdesk". Si occupa di tutte le pubblicità e le questioni relative alla pubblicazione di vari contenuti.

Neonowe reklamy znalazły sposób na publikowanie obrazów z Internetu. Zazwyczaj treść będzie odnosić się do stron internetowych i / lub blogów internetowych, o których podane jest wyjaśnienie. Publikacja jest mniej więcej podobna do "Faire use" utworu chronionego prawem autorskim. Ale z wyjątkiem tego, że zawartość została wyrażona w inny sposób i jest w rzeczywistości przetwarzana z innego urządzenia fizycznego. Jest to więc zdjęcie zrobione przez wbudowany aparat z wyświetlacza innego urządzenia mobilnego. Na przykład zobaczysz obraz, jak pokazano powyżej, gdzie zrzut ekranu pokazuje również niewielką część (krawędź urządzenia) z obrazem zawartości. Nawiasem mówiąc, można zrobić zdjęcie między innymi obiektu, figury, okładki (np. książki, DVD, CD itp.), środowiska domu z nieruchomością i na zewnątrz, z którego się znajdujesz. Przyroda i otoczenie lub okolice np. powiązane obiekty o charakterze naturalnym mogą swobodnie uchwycić twoje wspomnienia. W tym przypadku jest to jednak metoda podobna do "dozwolonego użytku", ale że informacje zostały przetworzone w inny sposób, a mianowicie, że zdjęcie zostało najpierw zrobione z ekranu urządzenia mobilnego, a następnie zapisane. Zawartość może być wyświetlana na ekranie. Jako użytkownik widzisz tylko tę różnicę: a) obraz urządzenia mobilnego (właściwość) i ekran z zawartością. Obraz może być edytowany równomiernie, na przykład przez "skrócenie" zwany także Przycinanie za pośrednictwem programu do edycji, b) obraz nie jest bezpośrednio zrzut ekranu wykonany za pośrednictwem samej przeglądarki. Akcja fotograficzna została wykonana za pośrednictwem innego urządzenia mobilnego, za pomocą którego zapisywana jest zawartość (niezależnie od tego, czy marka produktu jest widoczna, czy nie). Konkretny temat (np. wyjaśnienie lub dalsze informacje) jest następnie opisany w ten sposób wraz z obrazem. - - - Zgodnie z OgólnymRegulaminem autor ma prawo do usunięcia obrazu (którego jest właścicielem lub agentem) poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości.  Można to zrobić za pośrednictwem zespołu moderatorów w "Helpdesk". Zajmuje się wszelkimi reklamami i sprawami związanymi z publikacją różnych treści.

Неоновые объявления нашли способ по-прежнему публиковать изображения из Интернета. Обычно содержание будет относиться к веб-сайтам и / или веб-блоги, о которых объяснение дается. Публикация более или менее похожа на "справедливое использование" авторского права. Но за исключением того, что содержимое было выражено по-другому и на самом деле обрабатывается с другого физического устройства. Так что это фотография, сделанная через встроенную камеру с дисплея другого мобильного устройства. В качестве примера вы увидите изображение, показанное выше, где на скриншоте также показана небольшая часть (край устройства) с изображением содержимого. Кстати, можно бесплатно сфотографировать, среди прочего, объект, фигуру, обложку (например, книгу, DVD, CD и т.д.), среду вашего дома с вашей собственностью и за ее пределами, от которой вы находитесь. Природа и окрестности или области, например, во время пребывания или отдыха, в том числе. связанные с ними объекты природной природы могут свободно захватывать ваши воспоминания. В этом случае, однако, это метод, похожий на "справедливое использование", но что информация была обработана по-разному, а именно, что фотография была сначала взята с экрана мобильного устройства, а затем хранится. Содержимое может отображаться на экране. Как пользователь, вы видите только эту разницу: а) изображение мобильного устройства (ваше имущество) и экран с содержанием. Изображение может быть отредактировано evenlater себя, например, путем "сокращения" также называется Обрезка через программу редактирования, б) изображение не является непосредственно скриншот, сделанный через сам браузер. Фотографическое действие было сделано с помощью другого мобильного устройства, с помощью которого записывается содержимое (независимо от того, видна марка продукта или нет). Конкретная тема (например, объяснение или дополнительная информация) затем описывается таким образом вместе с изображением. - - - - В соответствии с общими условиями, автор имеет право на изображение (из которых он является владельцем или агентом) удалены путем отправки сообщения через внутреннюю систему обмена сообщениями.  Это можно сделать через модераторскую группу в "Helpdesk". Он заботится обо всех рекламных объявлениях и вопросах, связанных с публикацией различного контента.

Neoniniai skelbimai rado būdą, kaip vis dar skelbti vaizdus iš interneto. Paprastai turinys bus susijęs su svetainėmis ir (arba) interneto tinklaraščiais, apie kuriuos pateikiamas paaiškinimas. Leidinys daugiau ar mažiau panašus į autorių teisių saugomo kūrinio "Faire" naudojimą. Tačiau išskyrus tai, kad turinys buvo išreikštas kitaip ir iš tikrųjų apdorojamas iš kito fizinio prietaiso. Taigi tai yra nuotrauka, padaryta per įmontuotą kamerą iš kito mobiliojo įrenginio ekrano. Pavyzdžiui, pamatysite vaizdą, kaip parodyta aukščiau, kur ekrano kopijoje taip pat rodoma maža dalis (įrenginio kraštas) su turinio vaizdu. Beje, galima laisvai fotografuoti, be kita ko, objektą, paveikslą, viršelį (pvz., knygą, DVD, CD ir tt), savo namų aplinką su savo nuosavybe ir už jos ribų, iš kurios esate. Gamta ir apylinkės arba vietovė, pvz., viešnagės ar atostogų metu, įskaitant susijusiems natūralios prigimties objektams leidžiama laisvai užfiksuoti jūsų prisiminimus. Tačiau šiuo atveju tai yra metodas, panašus į "Sąžiningas naudojimas", tačiau informacija buvo apdorota kitaip, t. y. kad nuotrauka pirmiausia buvo paimta iš mobiliojo įrenginio ekrano ir saugoma. Tada turinys gali būti rodomas ekrane. Kaip vartotojas, matote tik šį skirtumą: a) mobiliojo įrenginio (jūsų nuosavybės) vaizdą ir ekraną su turiniu. Vaizdą galima redaguoti net patį, pvz., "sutrumpinant", dar vadinamą Apkarpymu per redagavimo programą, b) vaizdas nėra tiesiogiai ekrano kopija, padaryta per pačią naršyklę. Fotografinis veiksmas buvo atliktas per kitą mobilųjį įrenginį, kuriame įrašomas turinys (nepriklausomai nuo to, ar produkto prekės ženklas yra matomas, ar ne). Tokiu būdu kartu su vaizdu aprašoma konkreti tema (pvz., paaiškinimas ar papildoma informacija). - - - - Pagal bendrąsias sąlygas autorius turi teisę pašalinti vaizdą (kurio savininkas arba agentas) pašalinamas siunčiant pranešimą per vidinę pranešimų sistemą.  Tai galima padaryti per moderatoriaus komandą "Helpdesk". Ji rūpinasi visomis reklamomis ir klausimais, susijusiais su įvairaus turinio skelbimu.

Neona reklāmas ir atradušas veidu, kā joprojām publicēt attēlus no interneta. Parasti saturs attiecas uz tīmekļa vietnēm un/vai tīmekļa emuāriem, par kuriem tiek sniegts paskaidrojums. Publikācija ir vairāk vai mazāk līdzīga ar autortiesībām aizsargāta darba "Godīga izmantošana". Bet, izņemot to, ka saturs ir izteikts citādi un faktiski tiek apstrādāts no citas fiziskas ierīces. Tātad tas ir fotoattēls, kas uzņemts caur iebūvēto kameru no citas mobilās ierīces displeja. Piemēram, jūs redzēsiet attēlu, kā parādīts iepriekš, kur ekrānuzņēmums parāda arī nelielu daļu (ierīces malu) ar satura attēlu. Starp citu, tas var brīvi nofotografēt, cita starpā, objektu, figūru, vāku (piemēram, grāmatu, DVD, CD utt.), jūsu mājas vidi ar savu īpašumu un ārpusē, no kuras atrodaties. Daba un apkārtne vai apkārtne, piemēram, uzturēšanās vai brīvdienu laikā, tsk. dabas objektiem ir atļauts brīvi uztvert jūsu atmiņas. Tomēr šajā gadījumā tā ir metode, kas ir līdzīga "godīgai izmantošanai", bet informācija ir apstrādāta citādi, proti, ka fotoattēls vispirms tika uzņemts no mobilās ierīces ekrāna un pēc tam saglabāts. Pēc tam saturs var tikt parādīts ekrānā. Kā lietotājs jūs redzat tikai šo atšķirību: a) mobilās ierīces attēlu (jūsu īpašumu) un ekrānu ar saturu. Attēlu var rediģēt vienmērīgi, piemēram, saīsinot, ko sauc arī par apgriešanu, izmantojot rediģēšanas programmu, b) attēls nav tieši ekrānuzņēmums, kas uzņemts, izmantojot pašu pārlūkprogrammu. Fotogrāfiskā darbība tika veikta, izmantojot citu mobilo ierīci, ar kuru tiek ierakstīts saturs (neatkarīgi no tā, vai produkta zīmols ir redzams vai nē). Pēc tam kopā ar attēlu šādā veidā tiek aprakstīta konkrēta tēma (piemēram, paskaidrojums vai papildu informācija). - - - - Saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem autoram ir tiesības uz attēla (kura īpašnieks vai aģents) noņemšanu, nosūtot ziņojumu, izmantojot iekšējo ziņojumapmaiņas sistēmu.  To var izdarīt ar "Helpdesk" moderatora komandas starpniecību. Tā rūpējas par visām reklāmām un jautājumiem, kas saistīti ar dažāda satura publicēšanu.

Neonové reklamy našly způsob, jak stále publikovat obrázky z internetu. Obvykle se obsah bude vztahovat k webovým stránkám a / nebo webovým blogům, o kterých je poskytnuto vysvětlení. Publikace je víceméně podobná "Faire use" díla chráněného autorskými právy. Ale s výjimkou toho, že obsah byl vyjádřen jiným způsobem a ve skutečnosti je zpracován z jiného fyzického zařízení. Jedná se o fotografii pořízenou vestavěnou kamerou z displeje jiného mobilního zařízení. Jako příklad uvidíte obrázek, jak je znázorněno výše, kde snímek obrazovky také zobrazuje malou část (okraj zařízení) s obrázkem obsahu. Mimochodem, je zdarma vyfotit mimo jiné objekt, postavu, obálku (např. knihu, DVD, CD atd.), prostředí vašeho domova s vaším majetkem a venku, ze kterého se nacházíte. Příroda a okolí nebo okolí, např. během pobytu nebo dovolené, vč. související objekty přírodní povahy mohou volně zachytit vaše vzpomínky. V tomto případě se však jedná o metodu podobnou "spravedlivému použití", ale že informace byly zpracovány odlišně, a to, že fotografie byla nejprve pořízena z obrazovky mobilního zařízení a *é uložena. Obsah se pak může zobrazit na obrazovce. Jako uživatel vidíte pouze tento rozdíl: a) obrázek mobilního zařízení (vaší vlastnosti) a obrazovku s obsahem. Obrázek lze upravovat i samotným, např. "zkrácením" nazývaným také Oříznutí prostřednictvím editačního programu, b) obrázek není přímo snímek obrazovky pořízený samotným prohlížečem. Fotografická akce byla provedena prostřednictvím jiného mobilního zařízení, pomocí kterého je zaznamenáváno množství (bez ohledu na to, zda je značka produktu viditelná nebo ne). Tímto způsobem je pak spolu s obrázkem popsáno konkrétní téma (např. vysvětlení nebo další informace). - - - Podle Všeobecných obchodních podmínek má autor právo na odstranění obrázku (jehož je vlastníkem nebo zástupcem) zasláním zprávy prostřednictvím interního systému zasílání zpráv.  To lze provést prostřednictvím moderátorového týmu na "Helpdesku". Stará se o všechny reklamy a záležitosti související se zveřejněním různého obsahu.

Неонові оголошення знайшли спосіб все ще публікувати зображення з Інтернету. Зазвичай вміст буде стосуватися веб-сайтів та / або веб-блогів, про які дається пояснення. Публікація більш-менш схожа на «Справедливе використання» авторського твіру. Але за винятком того, що вміст був виражений по-іншому і насправді обробляється з іншого фізичного пристрою. Так що це фотографія, зроблена через вбудовану камеру з дисплея іншого мобільного пристрою. Як приклад, ви побачите зображення, як показано вище, де на скріншоті також відображається невелика частина (край пристрою) із зображенням вмісту. До речі, можна безкоштовно сфотографувати, серед іншого, об'єкт, фігуру, обкладинку (наприклад, книгу, DVD, CD і т.д.), навколишнє середовище вашого будинку з вашим майном і зовні якого ви розташовані. Природа та околиці або околиці, наприклад, під час перебування або відпочинку, в т.ч. об'єктам природного характеру дозволяється вільно захоплювати ваші спогади. У цьому випадку, однак, це метод, схожий на "Добросовісного використання", але інформація була оброблена по-різному, а саме, що фотографія була спочатку зроблена з екрану мобільного пристрою, а потім збережена. Вміст може відображатися на екрані. Як користувач, ви бачите тільки цю різницю: а) зображення мобільного пристрою (ваша власність) і екран з вмістом. Зображення можна редагувати навіть за допомогою "скорочення", яке також називається Cropping через програму редагування, б) зображення не є безпосередньо скріншотом, зробленим через сам браузер. Фотографічна дія була зроблена через інший мобільний пристрій, за допомогою якого записується вміст (незалежно від того, видима марка продукту чи ні). Конкретна тема (наприклад, пояснення або додаткова інформація) описується таким чином разом із зображенням. - - - Відповідно до Загальних умов, автор має право видалити зображення (власником або агентом якого він є) шляхом відправки повідомлення через внутрішню систему обміну повідомленнями.  Зробити це можна через команду модератора на "Helpdesk". Він піклується про всі рекламні оголошення і питання, пов'язані з публікацією різного контенту.

Neon hirdetések megtalálták a módját, hogy továbbra is közzé képeket az internetről. Általában a tartalom azokra a webhelyekre és/vagy webblogokra vonatkozik, amelyekről magyarázatot adnak. A kiadvány többé-kevésbé hasonlít a szerzői jogi mű "faire use"-ére. Azzal a kivétellel azonban, hogy a tartalmat más módon fejezték ki, és valójában egy másik fizikai eszközről dolgozzák fel. Tehát ez egy fotó, amelyet egy másik mobil eszköz kijelzőjéről készítettek a beépített kamerán keresztül. Példaként a fenti képen látható kép jelenik meg, ahol a képernyőkép egy kis részt (az eszköz szélét) is megjelenít a tartalom képével. By the way, ez szabadon, hogy egy fotót, többek között, egy tárgy, alak, borító (pl. könyv, DVD, CD, stb), a környezet otthonában a tulajdon és azon kívül, ahonnan található. Természet és környezet, vagy a terület pl. tartózkodás vagy nyaralás alatt, beleértve a kapcsolódó tárgyak természetes jellegű szabadon elfog az emlékek. Ebben az esetben azonban ez a módszer hasonló a "méltányos használathoz", de az információkat másként dolgozták fel, nevezetesen, hogy a fényképet először egy mobileszköz képernyőjéről készítették, majd tárolták. A tartalom ezután megjeleníthető a képernyőn. Felhasználóként csak ez a különbség látható: a) a mobileszköz (a tulajdonság) és a tartalommal együtt képernyő képe. A kép maga is szerkeszthető, pl. a vágás nevű "rövidítéssel" egy szerkesztőprogramon keresztül, b) a kép nem közvetlenül a böngészőn keresztül készített képernyőkép. A fényképészeti művelet egy másik mobileszközön keresztül történt, amellyel a tartalmat (függetlenül attól, hogy a termék márkája látható-e vagy sem) rögzítik. Ezt követően egy adott témát (pl. magyarázat vagy további információ) így írnak le a képpel együtt. - - - - - Az Általános Szerződési Feltételek szerint a szerzőnek joga van ahhoz, hogy a belső üzenetküldő rendszeren keresztül üzenetet küldve eltávolítsa a képet (amelynek a tulajdonosa vagy ügynöke).  Ezt a "Helpdesk" moderátorcsapatán keresztül lehet megtenni. Gondoskodik a különböző tartalmak közzétételével kapcsolatos valamennyi hirdetésről és ügyről.

Neon auglýsingar hafa fundið leið til að birta enn myndir af internetinu. Venjulega mun efnið tengjast vefsíðum og /eða vefbloggum sem skýring er gefin á. Ritið er meira eða minna svipað og "Faire use" höfundarréttarverk. En með þeim undantekningum að efnið hefur verið lýst á annan hátt og er í raun unnið úr öðru líkamlegu tæki. Svo er það mynd tekin í gegnum innbyggða myndavélina frá birtingu annars farsíma. Sem dæmi sérðu myndina eins og sýnt er hér að ofan þar sem skjámyndin sýnir einnig lítinn hluta (brún tækisins) með mynd af efninu. Við the vegur, það er ókeypis að taka mynd af, meðal annars hlutur, tala, kápa (t.d. bók, DVD, CD, o.fl.), umhverfi heimilisins með eign þinni og utan þaðan sem þú ert staðsett. Náttúra og umhverfi eða svæðið, t.d. meðan á dvöl eða fríi stendur, að meðtöldum tengdir hlutir af náttúrulegu eðli mega frjálslega fanga minningar þínar. Í þessu tilfelli er það hins vegar aðferð sem svipar til 'Fair use', en að upplýsingarnar hafi verið unnar á annan hátt, nefnilega að myndin var fyrst tekin af skjá farsíma og síðan geymd. Síðan er hægt að birta efnið á skjánum. Sem notandi sérðu aðeins þennan mun: a) myndina af farsímanum (eigninni þinni) og skjánum með efni. Hægt er að breyta myndinni evenlater sjálfri, t.d. með því að 'stytta' einnig kallað Cropping í gegnum klippiforrit, b) myndin er ekki beint skjámynd tekin í gegnum vafrann sjálfan. Ljósmyndaaðgerðin var gerð í gegnum annan farsíma þar sem efnið (óháð því hvort vörumerki vörunnar er sýnilegt eða ekki) er skráð. Tilteknu efni (t.d. útskýringum eða frekari upplýsingum) er síðan lýst á þennan hátt ásamt myndinni. - - - Samkvæmt almennum skilmálum og skilyrðum hefur höfundur rétt á að láta fjarlægja mynd (sem hún er eigandi eða umboðsmaður) fjarlægð með því að senda skilaboð í gegnum innra skilaboðakerfið.  Þetta er hægt að gera í gegnum stjórnandateymið á "Helpdesk". Hún sér um allar auglýsingar og mál sem tengjast útgáfu ýmissa efnis.

Neonannonser har hittat ett sätt att fortfarande publicera bilder från internet. Vanligtvis kommer innehållet att relatera till webbplatser och / eller webbbloggar om vilka en förklaring ges. Publikationen liknar mer eller mindre "Faire-användningen" av ett upphovsrättsligt verk. Men med undantag för att innehållet har uttryckts på ett annat sätt och faktiskt bearbetas från en annan fysisk enhet. Så det är ett foto taget genom den inbyggda kameran från skärmen på en annan mobil enhet. Som ett exempel ser du bilden som visas ovan där skärmdumpen också visar en liten del (enhetens kant) med bilden av innehållet. Förresten är det gratis att ta ett foto av bland annat ett objekt, figur, omslag (t.ex. bok, DVD, CD, etc.), miljön i ditt hem med din fastighet och utanför vilken du befinner dig. Natur och omgivningar eller området t.ex. under en vistelse eller semester, inkl. relaterade objekt av naturlig natur får fritt fånga dina minnen. I det här fallet är det dock en metod som liknar "Rättvis användning", men att informationen har behandlats annorlunda, nämligen att fotot först togs från en skärm på en mobil enhet och sedan lagrades. Innehållet kan sedan visas på skärmen. Som användare ser du bara denna skillnad: a) bilden av den mobila enheten (din egendom) och skärmen med innehåll. Bilden kan redigeras evenlater själv, t.ex. genom att "förkorta" även kallad Cropping via ett redigeringsprogram, b) bilden är inte direkt en skärmdump tagen via själva webbläsaren. Den fotografiska åtgärden gjordes via en annan mobil enhet med vilken innehållet (oavsett om produktens märke är synligt eller inte) spelas in. Ett visst ämne (t.ex. förklaring eller ytterligare information) beskrivs sedan på detta sätt tillsammans med bilden. - - - - Enligt de allmänna villkoren har författaren rätt att få en bild (av vilken det är ägaren eller agenten) borttagen genom att skicka ett meddelande via det interna meddelandesystemet.  Detta kan göras via moderatorteamet på "Helpdesk". Den tar hand om alla annonser och frågor som rör publicering av olika innehåll.

Neon annonser har funnet en måte å fortsatt publisere bilder fra internett. Vanligvis vil innholdet forholde seg til nettsteder og / eller webblogger om hvilken forklaring er gitt. Publikasjonen er mer eller mindre lik "Faire bruk" av et opphavsrettsarbeid. Men med unntak av at innholdet har blitt uttrykt på en annen måte og faktisk behandles fra en annen fysisk enhet. Så det er et bilde tatt gjennom det innebygde kameraet fra visningen av en annen mobil enhet. Som et eksempel vil du se bildet som vist ovenfor der skjermbildet også viser en liten del (kanten av enheten) med bildet av innholdet. Forresten, det er gratis å ta et bilde av blant annet et objekt, figur, cover (feks bok, DVD, CD, etc.), miljøet i hjemmet ditt med din eiendom og utenfor som du befinner deg. Natur og omgivelser eller området feks under et opphold eller ferie, inkl. relaterte objekter av naturlig natur har lov til å fritt fange minnene dine. I dette tilfellet er det imidlertid en metode som ligner på "Rimelig bruk", men at informasjonen har blitt behandlet annerledes, nemlig at bildet først ble tatt fra en skjerm på en mobil enhet og deretter lagret. Innholdet kan da vises på skjermen. Som bruker ser du bare denne forskjellen: a) bildet av mobilenheten (din eiendom) og skjermen med innhold. Bildet kan redigeres jevnere selv, for eksempel ved å "forkorte" også kalt Cropping via et redigeringsprogram, b) bildet er ikke direkte et skjermbilde tatt via selve nettleseren. Den fotografiske handlingen ble gjort via en annen mobil enhet som innholdet (uavhengig av om merkevaren til produktet er synlig eller ikke) registreres. Et bestemt emne (f.eks. forklaring eller ytterligere informasjon) beskrives deretter på denne måten sammen med bildet. - - - - I henhold til de generelle vilkårene og betingelsene har forfatteren rett til å få et bilde (som det er eieren eller agenten) fjernet ved å sende en melding via det interne meldingssystemet. Dette kan gjøres via moderatorteamet på "Helpdesk". Det tar seg av alle annonser og saker knyttet til publisering av diverse innhold.

Neonannoncer har fundet en måde at stadig offentliggøre billeder fra internettet. Normalt indholdet vil vedrøre hjemmesider og / eller web blogs, som en forklaring er givet. Publikationen ligner mere eller mindre "Faire-brugen" af et ophavsretligt beskyttet værk. Men med den undtagelse, at indholdet er udtrykt på en anden måde og faktisk behandles fra en anden fysisk enhed. Så det er et foto taget gennem det indbyggede kamera fra visningen af en anden mobil enhed. Som et eksempel vil du se billedet som vist ovenfor, hvor skærmbilledet også viser en lille del (kanten af enheden) med billedet af indholdet. Forresten er det gratis at tage et billede af blandt andet et objekt, figur, cover (f.eks. bog, DVD, CD osv.), miljøet i dit hjem med din ejendom og udenfor, hvorfra du befinder dig. Natur og omgivelser eller området, f.eks. under ophold eller ferie, inkl. relaterede objekter af naturlig karakter har lov til frit at fange dine minder. I dette tilfælde er det imidlertid en metode, der ligner 'Fair use', men at oplysningerne er blevet behandlet forskelligt, nemlig at billedet først blev taget fra en skærm på en mobil enhed og derefter gemt. Indholdet kan derefter vises på skærmen. Som bruger kan du kun se denne forskel: a) billedet af den mobile enhed (din ejendom) og skærmen med indhold. Billedet kan redigeres evenlater selv, fx ved at 'forkorte' også kaldet Beskæring via et redigeringsprogram, b) billedet er ikke direkte et skærmbillede taget via selve browseren. Den fotografiske handling blev udført via en anden mobil enhed, som indholdet (uanset om produktets mærke er synligt eller ej) registreres. Et bestemt emne (f.eks. forklaring eller yderligere oplysninger) beskrives derefter på denne måde sammen med billedet. - - - - - I henhold til de generelle vilkår og betingelser, har forfatteren ret til at få et billede (som det er ejer eller agent) fjernet ved at sende en besked via det interne messaging-system.  Dette kan gøres via moderatorteamet på "Helpdesk". Det tager sig af alle reklamer og spørgsmål i forbindelse med offentliggørelsen af forskellige indhold.

Neon-mainokset ovat löytäneet tavan julkaista kuvia edelleen internetistä. Yleensä sisältö liittyy verkkosivustoihin ja/tai verkkoblogeihin, joista annetaan selitys. Julkaisu muistuttaa enemmän tai vähemmän tekijänoikeusteon "Faire-käyttöä". Mutta lukuun ottamatta sitä, että sisältö on ilmaistu eri tavalla ja sitä käsitellään itse asiassa toisesta fyysisestä laitteesta. Joten se on valokuva, joka on otettu sisäänrakennetun kameran läpi toisen mobiililaitteen näytöstä. Esimerkkinä näet yllä olevan kuvan, jossa kuvakaappauksessa näkyy myös pieni osa (laitteen reuna) sisällön kuvalla. Muuten, on ilmainen ottaa valokuva muun muassa esineestä, hahmosta, kannesta (esim. kirja, DVD, CD jne.), kodin ympäristöstä kiinteistölläsi ja sen ulkopuolella, josta olet. Luonto ja ympäristö tai alue esimerkiksi oleskelun tai loman aikana, ml. liittyvät luonnon esineet saavat vapaasti tallentaa muistojasi. Tässä tapauksessa kyseessä on kuitenkin "Reilua käyttöä" vastaava menetelmä, mutta tietoja on käsitelty eri tavalla eli että kuva on ensin otettu mobiililaitteen näytöltä ja tallennettu sitten. Sisältö saattaa näkyä näytössä. Käyttäjänä näet vain tämän eron: a) mobiililaitteen (omaisuutesi) kuvan ja näytön, jossa on sisältöä. Kuvaa voi muokata tasaisemmin itse, esimerkiksi "lyhentämällä" myös nimeltään Cropping muokkausohjelman kautta, b) kuva ei ole suoraan selaimen kautta otettu kuvakaappaus. Valokuvaus tehtiin toisella mobiililaitteella, jolla sisältö (riippumatta siitä, näkyykö tuotteen tuotemerkki vai ei) kirjataan. Tietty aihe (esim. selitys tai lisätiedot) kuvataan sitten tällä tavalla yhdessä kuvan kanssa. - - - - Yleisten käyttöehtojen mukaan tekijällä on oikeus poistaa kuva (jonka omistaja tai edustaja) poistetaan lähettämällä viesti sisäisen viestijärjestelmän kautta.  Tämä voidaan tehdä moderaattoritiimin kautta "Helpdeskissa". Se huolehtii kaikista mainoksista ja eri sisältöjen julkaisemiseen liittyvistä asioista.

霓虹灯广告已经找到了一种方法,仍然从互联网上发布图像。通常,内容将涉及到网站和/或网络博客,其中给出了解释。该出版物或多或少类似于版权作品的"公平使用"。但是,除了内容以不同的方式表达,并且实际上是从其他物理设备处理的。因此,这是从另一个移动设备的显示屏上通过内置摄像头拍摄的照片。例如,您将看到上图所示的图像,其中屏幕截图还显示一小部分(设备边缘)与内容的图像。顺便说一下,您可以免费拍摄一个对象,人物,封面(例如书,DVD,CD等),你的家的环境与你的财产和外面,你所在的。自然和环境或区域,例如在住宿或度假期间,包括。自然界的相关对象可以自由捕捉你的记忆。然而,在这种情况下,这是一种类似于"合理使用"的方法,但信息的处理方式不同,即照片首先从移动设备的屏幕拍摄,然后存储。然后,内容可能会显示在屏幕上。作为用户,您只能看到此差异:a) 移动设备(您的属性)的图像和带有内容的屏幕。图像可以更直接地进行编辑,例如通过编辑程序"缩短"也称为"裁剪",b) 图像不是直接通过浏览器本身拍摄的屏幕截图。拍摄操作是通过另一个移动设备完成的,该设备记录了内容(无论产品品牌是否可见)。然后,以这种方式与图像一起描述特定主题(例如解释或进一步信息)。--根据一般条款和条件,提交人有权通过内部消息传递系统发送消息,删除图像(其所有者或代理)。 这可以通过"帮助台"的版主团队完成。它负责处理与发布各种内容有关的所有广告和事项。

ネオン広告は、まだインターネットから画像を公開する方法を見つけました。通常、コンテンツは、説明が与えられているウェブサイトやWebブログに関連します。この出版物は、多かれ少なかれ著作権作品の「フェア使用」に似ています。しかし、コンテンツが別の方法で表現され、実際には別の物理デバイスから処理されることを除いて。別のモバイル機器のディスプレイから内蔵カメラを通して撮影した写真です。例として、スクリーンショットは、コンテンツの画像と小さな部分(デバイスのエッジ)を示している上に示すように、画像が表示されます。ちなみに、物、図、表紙(本、DVD、CDなど)、あなたの財産と外のあなたの家の環境、あなたがいる場所から、とりわけ、写真を撮ることは自由です。自然と周辺、または滞在中や休暇中の地域など、含む。自然の関連するオブジェクトは自由にあなたの思い出をキャプチャすることができます。ただし、この場合は「フェアユース」に似た方法ですが、写真が最初にモバイルデバイスの画面から撮影され、保存された情報が異なって処理されています。その後、コンテンツが画面に表示されます。ユーザーには、a) モバイル デバイス (プロパティ) とコンテンツを含む画面のイメージという違いのみが表示されます。画像は、編集プログラムを介してトリミングとも呼ばれる「短縮」、b)画像がブラウザ自体を介して直接撮影されたスクリーンショットではないなど、後で編集することができます。写真アクションは、(製品のブランドが表示されているかどうかに関係なく)コンテンツが記録されている別のモバイルデバイスを介して行われました。特定のトピック(説明や詳細情報など)は、画像と共にこのように記述されます。- - - - 一般的な利用規約に従って、著者は内部メッセージングシステムを介してメッセージを送信することによって画像(所有者またはエージェントである)を削除する権利を有します。 これは「ヘルプデスク」のモデレーターチームを通じて行うことができます。各種コンテンツの掲載に関わるすべての広告や事項を取り上げ、取り組みます。

네온 광고는 여전히 인터넷에서 이미지를 게시 할 수있는 방법을 발견했다. 일반적으로 콘텐츠는 설명이 제공되는 웹 사이트 및/또는 웹 블로그와 관련이 있습니다. 이 출판물은 저작권 작업의 "페어 사용"과 다소 유사합니다. 그러나 콘텐츠가 다른 방식으로 표현되고 실제로 다른 물리적 장치에서 처리되는 것을 제외하고는. 그래서 다른 모바일 장치의 디스플레이에서 내장 된 카메라를 통해 찍은 사진입니다. 예를 들어, 스크린샷이 콘텐츠 이미지와 함께 작은 부분(장치의 가장자리)을 표시하는 위에 표시된 것처럼 이미지가 표시됩니다. 그런데, 그것은 당신의 재산과 당신이 있는 외부와 함께 당신의 가정의 환경, 무엇보다도, 개체, 그림, 커버 (예 : 책, DVD, CD 등), 당신의 가정의 환경의 사진을 찍을 무료입니다. 자연과 주변 환경 또는 숙박 또는 휴가 중 등. 자연자연의 관련 물건은 자유롭게 당신의 기억을 캡처 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 '공정사용'과 유사한 방법이지만, 사진이 모바일 장치의 화면에서 먼저 찍은 다음 저장되었다는 것과 같은 정보가 다르게 처리되었다는 것입니다. 그런 다음 콘텐츠가 화면에 표시될 수 있습니다. 사용자는 이러한 차이점을 볼 수 있습니다: a) 모바일 장치(속성)의 이미지와 콘텐츠가 있는 화면. 이미지는 편집 프로그램을 통해 자르기라고도 하는 '단축'에 의해, b) 이미지가 브라우저 자체를 통해 찍은 스크린샷이 아닙니다. 사진 작업은 다른 모바일 장치를 통해 수행되었으며, 콘텐츠(제품의 브랜드가 보이는지 여부에 관계없이)가 기록되었습니다. 특정 주제(예: 설명 또는 추가 정보)는 이미지와 함께 이러한 방식으로 설명됩니다. - - - - 일반 약관에 따라 저자는 내부 메시징 시스템을 통해 메시지를 전송하여 이미지 (소유자 또는 에이전트입니다)를 제거 할 권리가 있습니다.  이 작업은 "헬프데스크"의 중재자 팀을 통해 수행할 수 있습니다. 그것은 다양한 콘텐츠의 출판과 관련된 모든 광고 및 문제를 처리합니다.

Nakakita si Neon ng paraan para mailathala pa rin ang mga imahe mula sa internet. Kadalasan ang nilalaman ay may kaugnayan sa mga website at/o mga web blog tungkol sa kung saan ang isang paliwanag ay ibinigay. Ang paglalathala ay higit pa o mas katulad ng "Faire paggamit" ng isang gawaing copyright. Ngunit maliban sa eksepsyon na ang nilalaman ay ipinahayag sa ibang paraan at sa katunayan ay naproseso mula sa isa pang pisikal na device. Kaya ito ay isang larawan na kinuha sa pamamagitan ng built-in camera mula sa display ng isa pang mobile device. Bilang halimbawa, makikita mo ang larawan tulad ng makikita sa itaas kung saan ipinapakita rin ng screenshot ang isang maliit na bahagi (gilid ng device) na may larawan ng nilalaman. Sa pamamagitan ng ang paraan, ito ay libre upang kumuha ng isang larawan ng, bukod sa iba pang mga bagay, isang bagay, figure, cover (hal. book, DVD, CD, atbp.), ang kapaligiran ng iyong tahanan sa iyong ari-arian at sa labas kung saan ikaw ay matatagpuan. Kalikasan at kapaligiran o sa lugar e.g. sa panahon ng pananatili o pista-opisyal, incl. kaugnay na mga bagay ng isang natural na kalikasan ay pinapayagan upang malayang makuha ang iyong mga alaala. Gayunman, sa kasong ito, ito ay isang paraan na katulad ng 'Fair paggamit', ngunit na ang impormasyon ay naiproseso na iba't-ibang, katulad na ang larawan ay unang kinuha mula sa isang screen ng isang mobile device at pagkatapos ay naka-imbak. Maaaring idispley ang nilalaman sa screen. Bilang gumagamit, makikita mo lamang ang pagkakaibang ito: a) ang imahe ng mobile device (iyong ari-arian) at ang screen na may nilalaman. Ang imahe ay maaaring i-edit kahit na, hal. sa pamamagitan ng 'shortening' na tinatawag ding Cropping sa pamamagitan ng isang editing program, b) ang imahe ay hindi direktang kinuha sa pamamagitan ng browser mismo. Ang photographic action ay tapos na sa pamamagitan ng isa pang mobile device na kung saan ang nilalaman (kahit na kung ang tatak ng produkto ay nakikita o hindi) ay naitala. Ang isang partikular na paksa (hal. paliwanag o karagdagang impormasyon) ay inilarawan sa ganitong paraan kasama ang imahe. - - - Ayon sa Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kondisyon, ang may-akda ay may karapatan na magkaroon ng isang imahe (na kung saan ito ay ang may-ari o ahente) tinanggal sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng panloob na sistema ng messaging system.  Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng moderator koponan sa "Helpdesk". Kailangan dito ang lahat ng advertisement at bagay na may kaugnayan sa paglalathala ng iba't ibang nilalaman.

โฆษณานีออนได้ค้นพบวิธีในการเผยแพร่ภาพจากอินเทอร์เน็ต โดยปกติแล้วเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ / หรือบล็อกเว็บที่ได้รับคําอธิบาย สิ่งพิมพ์มีความคล้ายคลึงกับ "การใช้ Faire" ของงานลิขสิทธิ์มากหรือน้อย แต่ยกเว้นว่าเนื้อหาได้รับการแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันและในความเป็นจริงการประมวลผลจากอุปกรณ์ทางกายภาพอื่น ดังนั้นจึงเป็นภาพที่ถ่ายผ่านกล้องในตัวจากการแสดงผลของอุปกรณ์มือถืออื่น ตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นภาพที่แสดงด้านบนซึ่งภาพหน้าจอยังแสดงส่วนเล็ก ๆ (ขอบของอุปกรณ์) พร้อมรูปภาพของเนื้อหา โดยวิธีการที่มีอิสระในการถ่ายภาพของเหนือสิ่งอื่นใดวัตถุรูปปก (เช่นหนังสือดีวีดีซีดี ฯลฯ ) สภาพแวดล้อมของบ้านของคุณด้วยทรัพย์สินของคุณและนอกที่คุณอยู่ ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่เช่นระหว่างการเข้าพักหรือวันหยุดรวมถึง วัตถุที่เกี่ยวข้องของธรรมชาติได้รับอนุญาตให้จับภาพความทรงจําของคุณได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้มันเป็นวิธีการที่คล้ายกับ 'การใช้งานที่เหมาะสม' แต่ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแตกต่างกันคือภาพถ่ายถูกถ่ายครั้งแรกจากหน้าจอของอุปกรณ์มือถือแล้วเก็บไว้ เนื้อหาอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในฐานะผู้ใช้คุณจะเห็นความแตกต่างนี้เท่านั้น: ก) ภาพของอุปกรณ์มือถือ (ทรัพย์สินของคุณ) และหน้าจอที่มีเนื้อหา ภาพสามารถแก้ไขได้ evenlater ตัวเองเช่นโดยการ 'ย่อ' หรือที่เรียกว่าการครอบตัดผ่านโปรแกรมแก้ไขข) ภาพไม่ได้เป็นภาพหน้าจอที่ถ่ายผ่านเบราว์เซอร์โดยตรง การดําเนินการถ่ายภาพทําผ่านอุปกรณ์มือถืออื่นที่มีการบันทึกเนื้อหา (โดยไม่คํานึงว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์จะมองเห็นได้หรือไม่) หัวข้อเฉพาะ (เช่น คําอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติม) จะอธิบายในลักษณะนี้พร้อมกับรูปภาพ - - - ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปผู้เขียนมีสิทธิ์ที่จะมีรูปภาพ (ซึ่งเป็นเจ้าของหรือตัวแทน) ถูกลบออกโดยการส่งข้อความผ่านระบบการส่งข้อความภายใน  ซึ่งสามารถทําได้ผ่านทีมผู้ควบคุมที่ "Helpdesk" ดูแลโฆษณาและเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: