Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Entrance & Invitation (Tips)
#1
Lightbulb 
[Image: 664334456677.jpeg]

(Dev Promo Billboard)


A new interior for your practice: as a practitioner of your work, you may need extra attention. That's why you choose a different look for the environment in which you work. A chair, table and a (low) cupboard. The cabinet is then adapted to the interior. Where should you pay attention to a first impression of your customers? A few nice tips to think about these points and that is: 1) make sure the entrance looks well taken care of. In addition, it is important that you think about your corporate identity. A waiting room with chairs and a table. It is therefore a friendly sight when you place some magazines on the table, 2) if the weather is warm outside, then an air conditioning or fan could be placed in the corner. An air conditioner can be installed by the mechanic himself in consultation with you somewhere. Customers generally find it pleasant when a painting hangs in the room. It also makes the presentation pleasant when you find a suitable place for a plant, 3) make sure that light can shine in through the window with the curtains half open and with luxaflex you can determine this yourself. Light gives a natural look that fills the whole environment, 4) soft (neutral) music can be pleasant in the waiting room, but definitely not necessary and 5) customers find it a friendly gesture if you ask them if someone wants tea or coffee. Serve this together with a tray with jars of sugar (or sweets) and coffee milk. Occasionally, you should become a habit of going back to the waiting room during or after your treatment. It is very pleasant when a customer is informed that he gets the feeling that the time will no longer last and that he will be called up soon. These were the standard rules of thumb for a good presentation to your (waiting) customers. Don't forget to ask if the customer (who doesn't speak your language) if he would like to hear a language he can understand. Usually you can do this in English. Always keep the door open for your guests and make sure you go in last (i.e. before your guest). In your practice room you can determine your own presentation. It is a nice gesture if you slide the chair in front of your guest back so that he can take a seat. In the middle of a desk you can sit down and that the guest can see and hear you well. Speak clearly and slowly with older customers. If there is a special sun lounger or doctor's or massage table, it is good that you regularly clean it after each visit and disinfect it if necessary. Afterwards you decide (especially at the first introduction) that you give the customer a business card or other introduction or savings book. This also gives a good impression for the other person.

Een nieuw interieur voor uw praktijk: als beoefenaar van uw werkzaamheden kunt u behoefte hebben aan extra aandacht. Daarom kiest u voor een ander uiterlijk voor de omgeving waarin u werkt. Een stoel, tafel en een (lage) kast. De kast is dan aan het interieur aangepast. Waar moet u eigenlijk opletten voor een eerste indruk bij uw klanten? Een paar leuke tips om alvast aan deze punten te denken en dat is: 1) zorg ervoor dat de entree er verzorgd uitziet. Daarbij is het van belang dat u denkt aan uw huisstijl. Een wachtkamer met stoelen en een tafeltje. Het is dan ook een vriendelijk gezicht wanneer u enkele tijdschriften op het tafeltje plaatst, 2) is het buiten warm weer, dan zou een airco of ventilator in de hoek kunnen worden geplaatst. Een airco kan door de monteur zelf in overleg met u ergens worden geinstalleerd. Klanten vinden het over het algemeen aangenaam als in de ruimte een schilderij hangt. Ook maakt het de presentatie prettig wanneer u een geschikte plek vindt voor een plant, 3) zorg dat er licht kan binnen schijnen via het raam met de gordijnen half open en met luxaflex kunt u dit zelf bepalen. Licht geeft namelijk een natuurlijke uitstraling dat de hele omgeving vult, 4) zachte (neutrale) muziek kan prettig zijn in de wachtkamer, maar beslist niet nodig en 5) klanten vinden het een vriendelijk gebaar als u hen vraagt of iemand thee of koffie wilt. Bedien dit samen met een dienblad met potjes suiker (of zoetjes) en koffiemelk. Af en toe moet het u een gewoonte worden terug te gaan naar de wachtkamer tijdens of na afloop van uw behandeling. Het is erg plezierig als een klant geinformeerd wordt dat hij het gevoel krijgt dat de tijd niet langer meer zal duren en dat hij spoedig wordt opgeroepen. Dit waren de standaard vuistregels bij een goede presentatie tegenover uw (wachtende) klanten. Vergeet niet te vragen of de klant (die niet uw taal spreekt) of hij een taal zou willen horen die hij kan verstaan. Meestal kunt u dit in het Engels doen. Houd verder altijd de deur voor uw gasten open en zorg dat u als laatst naar binnen gaat (dus vóór uw gast). In uw praktijkruimte kunt u zelf uw eigen presentatie bepalen. Het is een leuk gebaar als u de stoel voor uw gast naar achteren schuift zodat deze kan plaatsnemen. In het midden aan een bureau kunt u dan gaan zitten en dat de gast u goed kan zien en horen. Spreek duidelijk en langzaam bij oudere klanten. Staat er een speciale ligstoel of dokters- of massagetafel, dan is het goed dat u regelmatig na ieder bezoek deze schoonmaakt en desnoods ontsmet. Achteraf besluit u (zeker bij de eerste kennismaking) dat u de klant een visitekaartje of ander introductie- of spaarboekje meegeeft. Dit geeft tevens voor de ander een goede indruk.

Ein neues Interieur für Ihre Praxis: Als Praktiker Ihrer Arbeit benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit. Deshalb wählen Sie einen anderen Look für die Umgebung, in der Sie arbeiten. Ein Stuhl, Tisch und ein (niedriger) Schrank. Der Schrank wird dann an den Innenraum angepasst. Wo sollten Sie auf einen ersten Eindruck Ihrer Kunden achten? Ein paar nette Tipps, um über diese Punkte nachzudenken und das ist: 1) stellen Sie sicher, dass der Eingang gut gepflegt aussieht. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie über Ihre Corporate Identity nachdenken. Ein Wartezimmer mit Stühlen und einem Tisch. Es ist daher ein freundlicher Anblick, wenn Sie einige Zeitschriften auf den Tisch legen, 2) wenn das Wetter draußen warm ist, dann könnte eine Klimaanlage oder ein Ventilator in der Ecke platziert werden. Eine Klimaanlage kann vom Mechaniker in Absprache mit Ihnen selbst irgendwo installiert werden. Kunden finden es in der Regel angenehm, wenn ein Gemälde im Zimmer hängt. Es macht auch die Präsentation angenehm, wenn Sie einen geeigneten Platz für eine Pflanze finden, 3) stellen Sie sicher, dass Licht durch das Fenster mit den Vorhängen halb offen leuchten kann und mit luxaflex können Sie dies selbst bestimmen. Licht gibt ein natürliches Aussehen, das die ganze Umgebung füllt, 4) weiche (neutrale) Musik kann angenehm im Wartezimmer sein, aber definitiv nicht notwendig und 5) Kunden finden es eine freundliche Geste, wenn Sie sie fragen, ob jemand Tee oder Kaffee will. Servieren Sie dies zusammen mit einem Tablett mit Gläsern Zucker (oder Süßigkeiten) und Kaffeemilch. Gelegentlich sollten Sie sich daran gewöhnen, während oder nach der Behandlung ins Wartezimmer zurückzukehren. Es ist sehr angenehm, wenn ein Kunde informiert wird, dass er das Gefühl hat, dass die Zeit nicht länger dauert und dass er bald einberufen wird. Dies waren die Standard-Daumenregeln für eine gute Präsentation vor Ihren (wartenden) Kunden. Vergessen Sie nicht zu fragen, ob der Kunde (der Ihre Sprache nicht spricht) oder er eine Sprache hören möchte, die er verstehen kann. Normalerweise können Sie dies auf Englisch tun. Halten Sie immer die Tür für Ihre Gäste offen und stellen Sie sicher, dass Sie als Letzter (d.h. vor Ihrem Gast) einsteigen. In Ihrem Übungsraum können Sie Ihre eigene Präsentation bestimmen. Es ist eine nette Geste, wenn Sie den Stuhl vor Ihren Gast zurückschieben, damit er Platz nehmen kann. In der Mitte eines Schreibtisches können Sie sich hinsetzen und dass der Gast Sie gut sehen und hören kann. Sprechen Sie klar und langsam mit älteren Kunden. Wenn es eine spezielle Sonnenliege oder einen Arzt- oder Massagetisch gibt, ist es gut, dass Sie ihn nach jedem Besuch regelmäßig reinigen und bei Bedarf desinfizieren. Danach entscheiden Sie (besonders bei der ersten Einführung), dass Sie dem Kunden eine Visitenkarte oder ein anderes Einführungs- oder Sparbuch zur Seite stellen. Das macht auch für den anderen einen guten Eindruck.

Um novo interior para a sua prática: como praticante do seu trabalho, poderá precisar de atenção extra. É por isso que escolhes um olhar diferente para o ambiente em que trabalhas. Uma cadeira, mesa e um armário (baixo). O armário é então adaptado ao interior. Onde deve prestar atenção a uma primeira impressão dos seus clientes? Algumas dicas agradáveis para pensar sobre estes pontos e isto é: 1) certifique-se de que a entrada parece bem cuidada. Além disso, é importante que pense na sua identidade corporativa. Uma sala de espera com cadeiras e uma mesa. É, portanto, uma visão amigável quando coloca algumas revistas sobre a mesa, 2) se o tempo estiver quente lá fora, então um ar condicionado ou ventilador pode ser colocado no canto. Um ar condicionado pode ser instalado pelo próprio mecânico em consulta consigo em algum lugar. Os clientes geralmente acham agradável quando uma pintura fica pendurada na sala. Também torna a apresentação agradável quando encontrar um lugar adequado para uma planta, 3) certifique-se de que a luz pode brilhar através da janela com as cortinas meio abertas e com luxaflex você pode determinar isso por si mesmo. A luz dá um aspeto natural que preenche todo o ambiente, 4) música suave (neutra) pode ser agradável na sala de espera, mas definitivamente não é necessário e 5) os clientes acham que é um gesto amigável se você perguntar se alguém quer chá ou café. Sirva-o juntamente com uma bandeja com frascos de açúcar (ou doces) e leite de café. Ocasionalmente, deve tornar-se um hábito de voltar à sala de espera durante ou após o tratamento. É muito agradável quando um cliente é informado de que tem a sensação de que o tempo não vai durar mais e que será chamado em breve. Estas eram as regras padrão do polegar para uma boa apresentação aos seus clientes (esperando). Não se esqueça de perguntar se o cliente (que não fala a sua língua) ou gostaria de ouvir uma língua que possa entender. Normalmente podes fazer isto em inglês. Mantenha sempre a porta aberta para os seus hóspedes e certifique-se de que vai em último (ou seja, antes do seu hóspede). Na sua sala de treino pode determinar a sua própria apresentação. É um gesto bonito se deslizar a cadeira na frente do seu convidado para que ele possa sentar-se. No meio de uma mesa pode sentar-se e o hóspede pode vê-lo e ouvi-lo bem. Fale claramente e devagar com clientes mais velhos. Se houver uma espreguiçadeira especial ou uma mesa de médico ou massagem, é bom que a limpe regularmente após cada visita e a desinfete se necessário. Depois decide (especialmente na primeira introdução) que dá ao cliente um cartão de visita ou outro livro de introdução ou poupança. Isto também dá uma boa impressão para a outra pessoa.

Un nuevo interior para su práctica: como practicante de su trabajo, es posible que necesite atención adicional. Es por eso que eliges un aspecto diferente para el entorno en el que trabajas. Una silla, mesa y un armario (bajo). A continuación, el armario se adapta al interior. ¿Dónde debe prestar atención a una primera impresión de sus clientes? Algunos consejos agradables para pensar en estos puntos y es: 1) asegúrese de que la entrada se ve bien cuidada. Además, es importante que pienses en tu identidad corporativa. Una sala de espera con sillas y una mesa. Por lo tanto, es un espectáculo agradable cuando se colocan algunas revistas en la mesa, 2) si el clima es cálido al aire libre, entonces un aire acondicionado o ventilador podría colocarse en la esquina. Un aire acondicionado puede ser instalado por el propio mecánico en consulta con usted en algún lugar. Por lo general, a los clientes les resulta agradable cuando una pintura cuelga en la habitación. También hace que la presentación sea agradable cuando se encuentra un lugar adecuado para una planta, 3) asegúrese de que la luz puede brillar a través de la ventana con las cortinas medio abiertas y con luxaflex se puede determinar esto usted mismo. La luz da un aspecto natural que llena todo el entorno, 4) música suave (neutral) puede ser agradable en la sala de espera, pero definitivamente no es necesario y 5) los clientes lo encuentran un gesto amistoso si usted les pregunta si alguien quiere té o café. Sirva esto junto con una bandeja con frascos de azúcar (o dulces) y leche de café. Ocasionalmente, usted debe convertirse en un hábito de volver a la sala de espera durante o después de su tratamiento. Es muy agradable cuando un cliente es informado de que tiene la sensación de que el tiempo ya no durará y que será llamado pronto. Estas eran las reglas generales estándar para una buena presentación a sus clientes (en espera). No olvide preguntar si el cliente (que no habla su idioma) o le gustaría escuchar un idioma que pueda entender. Por lo general, se puede hacer esto en inglés. Mantenga siempre la puerta abierta para sus invitados y asegúrese de entrar en último lugar (es decir, antes de su invitado). En su sala de práctica puede determinar su propia presentación. Es un buen gesto si deslizas la silla delante de la espalda de tu invitado para que pueda sentarse. En medio de un escritorio se puede sentarse y que el huésped puede ver y escucharle bien. Hable con claridad y lentamente con los clientes mayores. Si hay una tumbona especial o una mesa de médico o masaje, es bueno que la limpies regularmente después de cada visita y la desinfectes si es necesario. Después usted decide (especialmente en la primera introducción) que le da al cliente una tarjeta de visita u otra introducción o libro de ahorros. Esto también da una buena impresión para la otra persona.

Un nouvel intérieur pour votre pratique : en tant que praticien de votre travail, vous pourriez avoir besoin d’une attention particulière. C’est pourquoi vous choisissez un look différent pour l’environnement dans lequel vous travaillez. Une chaise, une table et un placard (bas). L’armoire est ensuite adaptée à l’intérieur. Où devez-vous prêter attention à une première impression de vos clients? Quelques conseils agréables pour penser à ces points et qui est: 1) assurez-vous que l’entrée semble bien pris en charge. De plus, il est important que vous réfléchissiez à votre identité d’entreprise. Une salle d’attente avec des chaises et une table. C’est donc un spectacle convivial lorsque vous placez quelques magazines sur la table, 2) si le temps est chaud à l’extérieur, alors une climatisation ou un ventilateur pourrait être placé dans le coin. Un climatiseur peut être installé par le mécanicien lui-même en consultation avec vous quelque part. Les clients trouvent généralement agréable quand un tableau pend dans la chambre. Il rend également la présentation agréable lorsque vous trouvez un endroit approprié pour une plante, 3) assurez-vous que la lumière peut briller à travers la fenêtre avec les rideaux à moitié ouverts et avec luxaflex vous pouvez le déterminer vous-même. La lumière donne un look naturel qui remplit tout l’environnement, 4) douce (neutre) musique peut être agréable dans la salle d’attente, mais certainement pas nécessaire et 5) les clients trouvent que c’est un geste amical si vous leur demandez si quelqu’un veut du thé ou du café. Servez-le avec un plateau avec des pots de sucre (ou de bonbons) et du lait de café. De temps en temps, vous devriez prendre l’habitude de retourner à la salle d’attente pendant ou après votre traitement. Il est très agréable quand un client est informé qu’il a le sentiment que le temps ne durera plus et qu’il sera appelé bientôt. Ce sont les règles de base standard pour une bonne présentation à vos clients (en attente). N’oubliez pas de demander si le client (qui ne parle pas votre langue) ou s’il aimerait entendre une langue qu’il peut comprendre. Habituellement, vous pouvez le faire en anglais. Gardez toujours la porte ouverte à vos invités et assurez-vous d’aller en dernier (c.-à-d. avant votre invité). Dans votre salle de pratique, vous pouvez déterminer votre propre présentation. C’est un beau geste si vous glissez la chaise en face de votre invité en arrière afin qu’il puisse prendre un siège. Au milieu d’un bureau, vous pouvez vous asseoir et que le client peut vous voir et vous entendre bien. Parlez clairement et lentement avec les clients plus âgés. S’il y a une chaise longue spéciale ou une table de médecin ou de massage, il est bon que vous la nettoyiez régulièrement après chaque visite et la désinfectiez si nécessaire. Ensuite, vous décidez (surtout lors de la première introduction) que vous donnez au client une carte de visite ou un autre livre d’introduction ou d’épargne. Cela donne également une bonne impression pour l’autre personne.

Un nuovo interno per la tua pratica: come praticante del tuo lavoro, potresti aver bisogno di ulteriore attenzione. Ecco perché scegli un look diverso per l'ambiente in cui lavori. Una sedia, un tavolo e un armadio (basso). L'armadio viene quindi adattato all'interno. Dove dovresti prestare attenzione a una prima impressione dei tuoi clienti? Alcuni bei consigli per pensare a questi punti e cioè: 1) assicurarsi che l'ingresso sia ben curato. Inoltre, è importante pensare alla propria identità aziendale. Una sala d'attesa con sedie e un tavolo. È quindi uno spettacolo amichevole quando si posizionano alcune riviste sul tavolo, 2) se il tempo è caldo all'esterno, allora un aria condizionata o un ventilatore potrebbero essere posizionati nell'angolo. Un condizionatore d'aria può essere installato dal meccanico stesso in consultazione con te da qualche parte. I clienti generalmente lo trovano piacevole quando un dipinto pende nella stanza. Rende anche piacevole la presentazione quando trovi un posto adatto per una pianta, 3) assicurati che la luce possa brillare attraverso la finestra con le tende semiaprolante e con luxaflex puoi determinarlo tu stesso. La luce dà un aspetto naturale che riempie l'intero ambiente, 4) la musica morbida (neutra) può essere piacevole in sala d'attesa, ma sicuramente non necessaria e 5) i clienti trovano un gesto amichevole se chiedi loro se qualcuno vuole tè o caffè. Servire questo insieme a un vassoio con barattoli di zucchero (o dolci) e latte di caffè. Occasionalmente, dovresti diventare l'abitudine di tornare in sala d'attesa durante o dopo il trattamento. È molto piacevole quando un cliente viene informato che ha la sensazione che il tempo non durerà più e che sarà chiamato presto. Queste erano le regole empiriche standard per una buona presentazione ai tuoi clienti (in attesa). Non dimenticare di chiedere se il cliente (che non parla la tua lingua) o vorrebbe sentire una lingua che può capire. Di solito puoi farlo in inglese. Tieni sempre la porta aperta per i tuoi ospiti e assicurati di andare per ultimo (cioè prima del tuo ospite). Nella sala esercitazione è possibile determinare la propria presentazione. È un bel gesto se fai scorrere la sedia davanti al tuo ospite in modo che possa sedersi. Nel mezzo di una scrivania puoi sederti e che l'ospite può vederti e sentirti bene. Parla in modo chiaro e lento con i clienti più anziani. Se c'è un lettino speciale o un medico o un lettino da massaggio, è bene pulirlo regolarmente dopo ogni visita e disinfettarlo se necessario. Successivamente decidi (specialmente alla prima introduzione) di dare al cliente un biglietto da visita o un altro libro introduttivo o di risparmio. Questo dà anche una buona impressione per l'altra persona.

Nowe wnętrze dla twojej praktyki: jako praktykujący swoją pracę, możesz potrzebować dodatkowej uwagi. Dlatego wybierasz inny wygląd środowiska, w którym pracujesz. Krzesło, stół i (niska) szafka. Szafka jest następnie przystosowana do wnętrza. Gdzie należy zwrócić uwagę na pierwsze wrażenie swoich klientów? Kilka miłych wskazówek, aby myśleć o tych punktach i to jest: 1) upewnij się, że wejście wygląda dobrze załatwić. Ponadto ważne jest, aby myśleć o swojej tożsamości korporacyjnej. Poczekalnia z krzesłami i stołem. Jest to zatem przyjazny widok, gdy umieszczasz kilka czasopism na stole, 2) jeśli pogoda jest ciepła na zewnątrz, w rogu można umieścić klimatyzację lub wentylator. Klimatyzator może być zainstalowany przez samego mechanika w porozumieniu z tobą gdzieś. Klienci zazwyczaj uważają to za przyjemne, gdy obraz wisi w pokoju. To również sprawia, że prezentacja przyjemne, gdy znajdziesz odpowiednie miejsce dla rośliny, 3) upewnij się, że światło może świecić przez okno z zasłony pół otwarte i luxaflex można określić to samodzielnie. Światło nadaje naturalny wygląd, który wypełnia całe środowisko, 4) miękka (neutralna) muzyka może być przyjemna w poczekalni, ale na pewno nie jest konieczna, a 5) klienci uważają, że jest to przyjazny gest, jeśli zapytasz ich, czy ktoś chce herbaty lub kawy. Podawać razem z tacą ze słoikami cukru (lub słodyczy) i mleka kawowego. Od czasu do czasu powinieneś stać się nawykiem powrotu do poczekalni w trakcie lub po zabiegu. Jest to bardzo przyjemne, gdy klient jest informowany, że ma wrażenie, że czas nie będzie już trwać i że zostanie powołany wkrótce. Były to standardowe zasady dla dobrej prezentacji dla klientów (oczekujących). Nie zapomnij zapytać, czy klient (który nie mówi w Twoim języku) lub chciałby usłyszeć język, który może zrozumieć. Zwykle można to zrobić w języku angielskim. Zawsze miej otwarte drzwi dla gości i upewnij się, że idziesz w ostatnim miejscu (tj. przed gościem). W sali ćwiczeń można określić własną prezentację. Jest to miły gest, jeśli przesuniesz krzesło przed gościem z powrotem, aby mógł usiąść. W środku biurka można usiąść i że gość może zobaczyć i usłyszeć cię dobrze. Rozmawiaj jasno i powoli ze starszymi klientami. Jeśli istnieje specjalny leżak lub lekarza lub stół do masażu, dobrze, że regularnie czyścisz go po każdej wizycie i dezynfekujesz w razie potrzeby. Następnie zdecydujesz (zwłaszcza przy pierwszym wprowadzeniu), że dajesz klientowi wizytówkę lub inne wprowadzenie lub książkę oszczędnościową. To również daje dobre wrażenie dla drugiej osoby.

Новый интерьер для вашей практики: как практикующий вашей работы, вам может понадобиться дополнительное внимание. Вот почему вы выбираете другой вид среды, в которой вы работаете. Стул, стол и (низкий) шкаф. Затем шкаф адаптируется к интерьеру. Где следует обратить внимание на первое впечатление о ваших клиентах? Несколько хороших советов, чтобы думать об этих точках, и это: 1) убедитесь, что вход выглядит хорошо заботятся. Кроме того, важно, чтобы вы думали о своей корпоративной идентичности. Зал ожидания со стульями и столом. Поэтому дружественное зрелище, когда вы помещаете некоторые журналы на стол, 2), если погода теплая снаружи, то кондиционер или вентилятор может быть помещен в углу. Кондиционер может быть установлен самим механиком в консультации с вами где-то. Клиенты, как правило, приятно, когда картина висит в комнате. Это также делает презентацию приятной, когда вы найдете подходящее место для растения, 3) убедитесь, что свет может светить через окно с занавесками наполовину открытыми и с luxaflex вы можете определить это самостоятельно. Свет придает естественный вид, который наполняет всю окружающую среду, 4) мягкая (нейтральная) музыка может быть приятной в зале ожидания, но определенно не обязательно и 5) клиенты находят это дружественным жестом, если вы спросите их, если кто-то хочет чай или кофе. Подавать это вместе с подносом с банками сахара (или сладостей) и кофейного молока. Иногда, вы должны стать привычкой возвращаться в зал ожидания во время или после лечения. Очень приятно, когда клиент получает сообщил, что он получает ощущение, что время больше не будет длиться, и что он будет вызван в ближайшее время. Это были стандартные правила для хорошей презентации для ваших (ожидающих) клиентов. Не забудьте спросить, если клиент (который не говорит на вашем языке), или он хотел бы услышать язык, который он может понять. Обычно вы можете сделать это на английском языке. Всегда держите дверь открытой для ваших гостей и убедитесь, что вы идете в последний (т.е. перед вашим гостем). В вашей комнате практики вы можете определить вашу собственную презентацию. Это хороший жест, если вы скользите стул перед вашим гостем назад, так что он может занять место. В середине стола вы можете сесть, и что гость может видеть и слышать вас хорошо. Говорите четко и медленно со старшими клиентами. Если есть специальный шезлонг или врач или массажный стол, это хорошо, что вы регулярно очистить его после каждого визита и дезинфицировать его, если это необходимо. После этого вы решаете (особенно при первом введении), что вы даете клиенту визитную карточку или другое введение или сберегательную книжку. Это также производит хорошее впечатление на другого человека.

Egy új belső tér a gyakorlatban: mint gyakorló a munka, akkor szükség lehet extra figyelmet. Ezért úgy dönt, egy másik megjelenés a környezet, amelyben dolgozik. Egy szék, egy asztal és egy (alacsony) szekrény. A szekrény ezután a belső térhez igazodik. Hol kell figyelni, hogy az első benyomást az ügyfelek? Néhány szép tipp, hogy gondoljon ezekre a pontokra, és ez: 1) győződjön meg róla, hogy a bejárat jól néz ki gondoskodott. Ezen túlmenően, fontos, hogy gondoljon a vállalati identitás. Váróterem székekkel és asztallal. Ezért egy barátságos látvány, ha néhány magazint helyez az asztalra, 2) ha az időjárás meleg kívül, akkor légkondicionáló vagy ventilátor helyezhető el a sarokban. A légkondicionáló lehet telepíteni a szerelő maga konzultálva veled valahol. Az ügyfelek általában kellemesnek találják, ha egy festmény lóg a szobában. Ez is teszi a bemutató kellemes, ha talál egy megfelelő helyet a növény, 3) győződjön meg arról, hogy a fény ragyoghat az ablakon keresztül a függöny félig nyitott, és a luxaflex meg tudja határozni ezt magad. Fény ad egy természetes megjelenés, amely kitölti az egész környezetet, 4) puha (semleges) zene kellemes lehet a váróban, de biztosan nem szükséges, és 5) az ügyfelek találják barátságos gesztus, ha megkérdezi őket, ha valaki akar teát vagy kávét. Tálaljuk együtt egy tálcát üveg cukorral (vagy édességek) és kávétej. Alkalmanként szokássá kell válnia, hogy a kezelés alatt vagy után visszatér a váróterembe. Nagyon kellemes, ha egy ügyfél tájékoztatja, hogy ő lesz az az érzés, hogy az idő már nem tart, és hogy ő lesz behívott hamarosan. Ezek voltak a szokásos ökölszabályok egy jó bemutatót a (várakozó) ügyfelek. Ne felejtsd el megkérdezni, hogy az ügyfél (aki nem beszéli a nyelvet), vagy szeretne hallani egy nyelvet, amit meg tud érteni. Általában meg tudod csinálni angolul. Mindig tartsa nyitva az ajtót a vendégek számára, és győződjön meg róla, hogy az utolsó (azaz a vendég előtt). A gyakorlóteremben meghatározhatja saját prezentációját. Ez egy szép gesztus, ha csúszik a szék előtt a vendég vissza, hogy ő is helyet. Az asztal közepén leülhet, és a vendég jól láthatja és hallhatja. Beszéljen tisztán és lassan az idősebb ügyfelekkel. Ha van egy speciális napozóágy vagy orvosi vagy masszázságy, jó, hogy rendszeresen tisztítsa meg minden látogatás után, és fertőtlenítse, ha szükséges. Ezt követően úgy dönt (különösen az első bevezetés), hogy adsz az ügyfélnek egy névjegykártyát vagy más bevezetés vagy megtakarítási könyv. Ez is ad egy jó benyomást a másik személy.

Nový interiér pro vaši praxi: jako odborník na svou práci budete možná *řebovat zvláštní pozornost. Proto volíte jiný vzhled prostředí, ve kterém pracujete. Židle, stůl a (nízká) skříň. Skříň je pak přizpůsobena interiéru. Kde byste měli věnovat pozornost prvnímu dojmu svých zákazníků? Několik pěkných tipů k zamyslíní nad těmito body a to znamená: 1) ujistěte se, že vstup vypadá dobře postaráný. Kromě toho je důležité, abyste přemýšleli o své firemní identitě. Čekárna se židlemi a stolem. Je to tedy přátelský pohled, když umístíte některé časopisy na stůl, 2) pokud je venku teplé počasí, pak by mohla být do rohu umístěna klimatizace nebo ventilátor. Klimatizaci může nainstalovat sám mechanik po konzultaci s vámi někde. Pro zákazníky je obecně příjemné, když v místnosti visí obraz. To také zpříjemní prezentaci, když najdete vhodné místo pro rostlinu, 3) ujistěte se, že světlo může svítit oknem s polootevřenými závěsy a s luxaflexem si to můžete určit sami. Světlo dodává přirozený vzhled, který naplňuje celé prostředí, 4) měkká (neutrální) hudba může být příjemná v čekárně, ale rozhodně není nutná a 5) zákazníci ji sní jako přátelské gesto, pokud se jich zeptáte, zda někdo chce čaj nebo kávu. Podávejte to spolu s podnosem se sklenicemi cukru (nebo sladkostí) a kávovým mlékem. Občas byste se měli stát zvykem vrátit se do čekárny během nebo po léčbě. Je velmi příjemné, když je zákazník informován, že má pocit, že čas již nebude trvat a že bude brzy povolán. To byla standardní pravidla pro dobrou prezentaci vašim (čekajícím) zákazníkům. Nezapomeňte se zeptat, zda zákazník (který nemluví vaším jazykem) nebo by rád slyšel jazyk, kterému rozumí. Obvykle to můžete udělat v angličtině. Vždy mějte dveře otevřené pro své hosty a ujistěte se, že jste poslední (tj. před hostem). Ve své cvičné místnosti si můžete určit vlastní prezentaci. Je to pěkné gesto, když sklouznete židlí před hosta zpět, aby se mohl posadit. Uprostřed stolu si můžete sednout a host vás dobře vidět a slyšet. Mluvte jasně a pomalu se staršími zákazníky. Pokud je k dispozici speciální lehátko nebo lékař nebo masážní stůl, je dobré, abyste ho po každé návštěvě pravidelně čistěli a v případě *řeby dezinfikoval. *é se rozhodnete (zejména při prvním představení), že zákazníkovi dáte vizitku nebo jiný úvod nebo spořitelní knížku. To také dává dobrý dojem pro druhou osobu.

Ný innrétting fyrir starf þitt: sem meðferðaraðili í starfi þínu gætirðu þurft aukna athygli. Þess vegna velur þú annað útlit fyrir umhverfið sem þú vinnur í. Stóll, borð og (lágt) skápur. Skápurinn er síðan lagaður að innréttingunni. Hvar ættir þú að borga eftirtekt til fyrstu sýn viðskiptavina þinna? Nokkur flott ráð til að hugsa um þessa punkta og það er: 1) ganga úr skugga um að inngangurinn líti vel út. Að auki er mikilvægt að þú hugsir um auðkenni fyrirtækisins. Biðstofa með stólum og borði. Það er því vinaleg sjón þegar þú setur nokkur tímarit á borðið, 2) ef veður er hlýtt úti, þá gæti loftkæling eða vifta verið sett í hornið. Loft hárnæring er hægt að setja upp af vélvirki sjálfur í samráði við þig einhvers staðar. Viðskiptavinum finnst það yfirleitt ánægjulegt þegar málverk hangir í herberginu. Það gerir kynninguna einnig ánægjulega þegar þú finnur hentugan stað fyrir plöntu, 3) vertu viss um að ljós geti glansað inn um gluggann með gluggatjöldin hálf opin og með luxaflex geturðu ákvarðað þetta sjálfur. Ljós gefur náttúrulegt útlit sem fyllir allt umhverfið, 4) mjúk (hlutlaus) tónlist getur verið ánægjuleg á biðstofunni, en örugglega ekki nauðsynlegt og 5) viðskiptavinum finnst það vinalegt látbragð ef þú spyrð þá hvort einhver vilji te eða kaffi. Berið þetta fram ásamt bakka með krukkum af sykri (eða sælgæti) og kaffimjólk. Stundum ættir þú að venja þig á að fara aftur á biðstofuna á meðan eða eftir meðferðina. Það er mjög ánægjulegt þegar viðskiptavini er tjáð að hann fái á tilfinninguna að tíminn endist ekki lengur og að hann verði kallaður upp fljótlega. Þetta voru staðlaðar þumalputtareglur fyrir góða kynningu til viðskiptavina þinna (bið) . Ekki gleyma að spyrja hvort viðskiptavinurinn (sem talar ekki tungumálið þitt) eða hann vill heyra tungumál sem hann getur skilið. Venjulega er hægt að gera þetta á ensku. Hafðu dyrnar alltaf opnar fyrir gestina og gakktu úr skugga um að þú farir í síðasta lagi (þ.e. áður en gesturinn þinn). Í æfingasalnum þínum geturðu ákvarðað þína eigin kynningu. Það er gott látbragð ef þú rennir stólnum fyrir framan gestinn þinn til baka svo hann geti fengið sér sæti. Í miðju skrifborði er hægt að setjast niður og að gesturinn geti séð og heyrt í þér vel. Talaðu skýrt og hægt við eldri viðskiptavini. Ef um sérstakan sólstól eða læknis- eða nuddborð er að ræða er gott að þrífa hann reglulega eftir hverja heimsókn og sótthreinsa hann ef þörf krefur. Síðan ákveður þú (sérstaklega við fyrstu kynningu) að þú gefir viðskiptavininum nafnspjald eða aðra kynningu eða sparnaðarbók. Þetta gefur líka góð áhrif fyrir hinn aðilann.

En ny inredning för din praktik: som utövare av ditt arbete kan du behöva extra uppmärksamhet. Det är därför du väljer ett annat utseende för miljön där du arbetar. En stol, ett bord och ett (lågt) skåp. Skåpet anpassas sedan till inredningen. Var ska du vara uppmärksam på ett första intryck av dina kunder? Några fina tips att tänka på dessa punkter och det vill säga: 1) se till att ingången ser väl omhändertagen ut. Dessutom är det viktigt att du tänker på din företagsidentitet. Ett väntrum med stolar och bord. Det är därför en vänlig syn när du placerar några tidningar på bordet, 2) om vädret är varmt ute, kan en luftkonditionering eller fläkt placeras i hörnet. En luftkonditionering kan installeras av mekanikern själv i samråd med dig någonstans. Kunderna tycker generellt att det är trevligt när en målning hänger i rummet. Det gör också presentationen trevlig när du hittar en lämplig plats för en växt, 3) se till att ljuset kan lysa in genom fönstret med gardinerna halvöppna och med luxaflex kan du bestämma detta själv. Ljus ger ett naturligt utseende som fyller hela miljön, 4) mjuk (neutral) musik kan vara trevlig i väntrummet, men definitivt inte nödvändigt och 5) kunder tycker att det är en vänlig gest om du frågar dem om någon vill ha te eller kaffe. Servera detta tillsammans med en bricka med burkar med socker (eller godis) och kaffemjölk. Ibland bör du bli en vana att gå tillbaka till väntrummet under eller efter din behandling. Det är mycket trevligt när en kund informeras om att han får känslan av att tiden inte längre kommer att vara och att han kommer att kallas in snart. Dessa var standardreglerna för tummen för en bra presentation för dina (väntande) kunder. Glöm inte att fråga om kunden (som inte talar ditt språk) eller om han vill höra ett språk han kan förstå. Vanligtvis kan du göra detta på engelska. Håll alltid dörren öppen för dina gäster och se till att du går in sist (dvs. före din gäst). I övningsrummet kan du bestämma din egen presentation. Det är en fin gest om du skjuter stolen framför din gäst tillbaka så att han kan ta plats. Mitt i ett skrivbord kan du sitta ner och att gästen kan se och höra dig väl. Tala tydligt och långsamt med äldre kunder. Om det finns en speciell solstol eller läkar- eller massagebord är det bra att du regelbundet rengör den efter varje besök och desinficerar den om det behövs. Efteråt bestämmer du dig (särskilt vid den första introduktionen) att du ger kunden ett visitkort eller annan introduktion eller sparbok. Detta ger också ett gott intryck för den andra personen.

Et nytt interiør for din praksis: som utøver av arbeidet ditt, kan du trenge ekstra oppmerksomhet. Derfor velger du et annet utseende for miljøet du jobber i. En stol, bord og et (lavt) skap. Skapet er deretter tilpasset interiøret. Hvor bør du være oppmerksom på et førsteinntrykk av kundene dine? Noen fine tips til å tenke på disse punktene, og det er: 1) sørg for at inngangen ser godt tatt vare på. I tillegg er det viktig at du tenker på bedriftens identitet. Et venterom med stoler og et bord. Det er derfor et vennlig syn når du plasserer noen blader på bordet, 2) hvis været er varmt ute, så kan et klimaanlegg eller vifte plasseres i hjørnet. Et klimaanlegg kan installeres av mekanikeren selv i samråd med deg et sted. Kundene synes generelt det er hyggelig når et maleri henger i rommet. Det gjør også presentasjonen behagelig når du finner et passende sted for en plante, 3) sørg for at lyset kan skinne inn gjennom vinduet med gardinene halvåpne og med luxaflex kan du bestemme dette selv. Lys gir et naturlig utseende som fyller hele miljøet, 4) myk (nøytral) musikk kan være hyggelig på venterommet, men definitivt ikke nødvendig og 5) kunder finner det en vennlig gest hvis du spør dem om noen ønsker te eller kaffe. Server dette sammen med et brett med krukker med sukker (eller søtsaker) og kaffemelk. Av og til bør du bli en vane med å gå tilbake til venterommet under eller etter behandlingen. Det er veldig hyggelig når en kunde blir informert om at han får følelsen av at tiden ikke lenger vil vare, og at han vil bli kalt opp snart. Dette var standard tommelfingerregler for en god presentasjon til dine (ventende) kunder. Ikke glem å spørre om kunden (som ikke snakker ditt språk) eller han ønsker å høre et språk han kan forstå. Vanligvis kan du gjøre dette på engelsk. Hold alltid døren åpen for gjestene dine og sørg for at du går inn sist (det vil vil at du skal før gjesten). I praksisrommet kan du bestemme din egen presentasjon. Det er en fin gest hvis du skyver stolen foran gjesten tilbake slik at han kan ta et sete. Midt i et skrivebord kan du sette deg ned og at gjesten kan se og høre deg godt. Snakk tydelig og sakte med eldre kunder. Hvis det er en spesiell solseng eller lege eller massasjebord, er det bra at du regelmessig rengjør det etter hvert besøk og desinfiserer det om nødvendig. Etterpå bestemmer du (spesielt ved første introduksjon) at du gir kunden et visittkort eller annen introduksjon eller sparebok. Dette gir også et godt inntrykk for den andre personen.

Uusi sisustus harjoitteluun: työsi harjoittajana saatat tarvita ylimääräistä huomiota. Siksi valitset erilaisen ilmeen ympäristölle, jossa työskentelet. Tuoli, pöytä ja (matala) kaappi. Tämän jälkeen kaappi sovitetaan sisustukseen. Missä kannattaa kiinnittää huomiota ensivaikutelmaan asiakkaistasi? Muutama mukava vinkki miettiä näitä kohtia ja se on: 1) varmista, että sisäänkäynti näyttää hyvin hoidettu. Lisäksi on tärkeää, että mietit yritysidentiteettiäsi. Odotushuone tuoleilla ja pöydällä. Siksi se on ystävällinen näky, kun asetat joitakin lehtiä pöydälle, 2) jos sää on lämmin ulkona, ilmastointi tai tuuletin voidaan sijoittaa nurkkaan. Mekaanikko voi itse asentaa ilmastointilaiteen konsultoimalla sinua jossain. Asiakkaat pitävät yleensä miellyttävänä, kun maalaus roikkuu huoneessa. Se tekee esityksestä myös miellyttävän, kun löydät sopivan paikan kasville, 3) varmista, että valo voi loistaa ikkunan läpi verhot puoliksi auki ja luxaflexillä voit määrittää tämän itse. Valo antaa luonnollisen ilmeen, joka täyttää koko ympäristön, 4) pehmeä (neutraali) musiikki voi olla miellyttävää odotushuoneessa, mutta ehdottomasti ei välttämätöntä ja 5) asiakkaat pitävät sitä ystävällisenä eleenä, jos kysyt heiltä, haluaako joku teetä tai kahvia. Tarjoile tämä yhdessä tarjottimen kanssa sokeripurkkien (tai makeisten) ja kahvimaidon kanssa. Joskus sinun pitäisi olla tapana palata odotushuoneeseen hoidon aikana tai sen jälkeen. On erittäin miellyttävää, kun asiakkaalle ilmoitetaan, että hän saa tunteen, että aika ei enää kestä ja että hänelle soitettiin pian. Nämä olivat normaalit nyrkkisäännöt hyvälle esitykselle (odottavalle) asiakkaallesi. Älä unohda kysyä, haluaako asiakas (joka ei puhu kieltäsi) vai haluaako hän kuulla kielen, jota hän ymmärtää. Yleensä voit tehdä tämän englanniksi. Pidä ovi aina auki vieraillesi ja varmista, että menet viimeisenä (eli ennen vierasta). Harjoitushuoneessa voit määrittää oman esityksesi. On mukava ele, jos liu'utat tuolia vieraasi selkänojan edessä, jotta hän voi istua. Pöydän keskellä voit istua alas ja että vieras näkee ja kuulee sinut hyvin. Puhu selkeästi ja hitaasti vanhempien asiakkaiden kanssa. Jos on erityinen aurinkotuoli tai lääkärin tai hierontapöytä, on hyvä, että puhdistat sen säännöllisesti jokaisen käynnin jälkeen ja desinfioit sen tarvittaessa. Sen jälkeen päätät (erityisesti ensiesittelyssä), että annat asiakkaalle käyntikortin tai muun esittely- tai säästökirjan. Tämä antaa hyvän vaikutelman myös toiselle henkilölle.

实践的新内在:作为一名执业者,您可能需要额外的关注。这就是为什么你选择不同的外观,你的工作环境。一把椅子、一张桌子和一个(低)橱柜。然后,内阁适应内部。您应该在哪里关注客户的第一印象?考虑这些要点的几个很好的提示, 即: 1) 确保入口看起来照顾得很好。此外,重要的是要考虑你的企业身份。带椅子和桌子的候诊室。因此,当你把一些杂志放在桌子上时,这是一个友好的景象,2)如果外面天气温暖,那么空调或风扇可以放在角落里。机械师可以与您协商,在某处安装空调。当一幅画挂在房间里时,顾客通常觉得很愉快。当你找到适合植物的地方时,它也使演示愉快,3) 确保光线可以透过窗户照射进来,窗帘半开,用 luxaflex,您可以自己确定这一点。光线给人一种自然的外观,充满了整个环境,4)柔和(中性)的音乐可以在候诊室愉快,但绝对没有必要,5)客户发现这是一个友好的姿态,如果你问他们是否有人想要茶或咖啡。与托盘一起配上一罐糖(或糖果)和咖啡牛奶。有时,你应该成为一个习惯,回到候诊室期间或治疗后。当客户被告知他感觉时间不再长,而且他很快就会被叫来时,这是非常愉快的。这些是向您的(等待)客户提供良好演示的标准经验法则。不要忘了问客户(不会说你的语言)还是想听听他能听懂的语言。通常你可以用英语做这件事。始终为您的客人敞开大门,并确保您最后进入(即在客人之前)。在您的练习室中,您可以确定自己的演示文稿。如果你把客人面前的椅子滑回来,这样他就可以坐下,这是一个很好的姿态。在桌子中间,你可以坐下来,客人可以看到和听到你很好。与老客户说话清晰而缓慢。如果有一个特殊的太阳椅或医生或按摩桌,这是很好的,你定期清洁后,每次访问和消毒,如果必要的话。之后,您决定(尤其是在第一次介绍时)向客户提供名片或其他介绍或储蓄簿。这也给对方留下了很好的印象。

あなたの練習のための新しいインテリア:あなたの仕事の実践者として、あなたは余分な注意が必要な場合があります。そのため、作業する環境に対して異なる外観を選択します。椅子、テーブル、(低い)食器棚。キャビネットは内部に合わせれば。顧客の第一印象をどこに注意する必要がありますか?これらの点について考えるいくつかの素晴らしいヒントとです:1)入り口がよく世話されていることを確認してください。また、企業アイデンティティについても考えが大切です。椅子とテーブル付きの待合室。したがって、テーブルの上にいくつかの雑誌を置くとき、2)天気が外で暖かい場合は、エアコンやファンをコーナーに置くことができるとき、それはフレンドリーな光景です。エアコンは、どこかあなたと相談して、メカニック自身によってインストールすることができます。お客様は一般的に、絵画が部屋にぶら下がっているとき、それは楽しいと感じる。また、植物に適した場所を見つけるとプレゼンテーションが楽しくなります、3)カーテンを半分開けて窓から光を当てることができることを確認し、ルクサフレックスでこれを自分で決定することができます。光は環境全体を満たす自然な外観を与え、4)柔らかい(ニュートラル)音楽は待合室で楽しいことができますが、間違いなく必要ではなく、5)誰かがお茶やコーヒーを望んでいるかどうかを尋ねると、フレンドリーなジェスチャーを見つけます。砂糖(またはお菓子)とコーヒーミルクの瓶とトレイと一緒にこれを提供します。時折、治療中または治療後に待合室に戻る習慣になるはずです。お客様が時間がもはや続かなくなり、すぐに呼び出されるという感覚を得ることを顧客に知らされたとき、それは非常に楽しいです。これらは、あなたの(待っている)顧客に良いプレゼンテーションのための標準的な経験則でした。顧客(あなたの言語を話さない)を尋ねるか、彼が理解できる言語を聞きたいか尋ねることを忘れないでください。通常、あなたは英語でこれを行うことができます。常にあなたのゲストのためにドアを開けておき、あなたが最後に行くようにしてください(すなわち、あなたのゲストの前に)。演習室で、自分のプレゼンテーションを決定できます。彼が席を取ることができるように、ゲストの前で椅子を後ろにスライドすると、それは素敵なジェスチャーです。机の真ん中に座って、ゲストがあなたをよく見聞きすることができます。年配のお客様とはっきりとゆっくりと話す。特別なサンラウンジャーや医師やマッサージテーブルがある場合は、定期的に訪問後に清掃し、必要に応じて消毒することをお勧めします。その後、(特に最初の紹介で)顧客に名刺やその他の紹介書や貯蓄簿を渡すことに決めます。これはまた、他の人に良い印象を与えます。

당신의 연습을위한 새로운 인테리어 : 당신의 작품의 실무자로, 당신은 여분의주의가 필요할 수 있습니다. 그렇기 때문에 작업 환경에 대해 다른 모양을 선택합니다. 의자, 테이블 및 (낮은) 찬장. 캐비닛은 내부에 적응됩니다. 고객의 첫인상에 주목해야 하는곳은 어디인가요? 이 점에 대해 생각하는 몇 가지 좋은 팁과 즉: 1) 입구가 잘 처리 보이는 지 확인합니다. 또한 회사 정체성에 대해 생각하는 것이 중요합니다. 의자와 테이블이 있는 대기실. 따라서 테이블에 잡지를 놓을 때, 2) 날씨가 따뜻한 경우, 에어컨이나 팬을 구석에 배치 할 수 있습니다. 에어컨은 어딘가에 당신과 협의하셔도 정비사에 의해 직접 설치할 수 있습니다. 고객은 일반적으로 그림이 방에 걸려있을 때 쾌적하다고 합니다. 또한 식물에 적합한 장소를 찾을 때 프레젠테이션을 즐겁게하고, 3) 커튼이 반쯤 열려 있는 창문을 통해 빛이 빛날 수 있는지 확인하고 luxaflex로 직접 결정할 수 있습니다. 빛은 전체 환경을 채우는 자연스러운 모습을 제공하며, 4) 부드러운 (중립) 음악은 대기실에서 쾌적할 수 있지만 확실히 필요하지 않으며 5) 고객이 차나 커피를 원하는지 묻는다면 친절한 제스처를 찾을 수 있습니다. 설탕(또는 과자)과 커피 밀크 항아리가 있는 트레이와 함께 드세요. 때때로, 당신은 당신의 치료 중 또는 치료 후 대기실로 돌아가는 습관이되어야한다. 고객이 시간이 더 이상 지속되지 않을 것이라는 느낌을 받고 곧 소집될 것이라는 느낌을 받을 때 매우 즐겁습니다. 이들은 (대기) 고객에게 좋은 프리젠 테이션을위한 엄지 손가락의 표준 규칙이었다. 고객(언어를 구사하지 않는 사람)이 이해할 수 있는 언어를 듣고 싶은지 물어보는 것을 잊지 마십시오. 일반적으로 영어로 이 작업을 수행할 수 있습니다. 항상 손님을 위해 문을 열어 두고 마지막 (즉, 손님 전에)으로 가야합니다. 연습실에서 직접 프레젠테이션을 결정할 수 있습니다. 게스트 앞에서 의자를 밀어 내어 자리를 잡을 수 있도록 하는 것은 좋은 제스처입니다. 책상 한가운데에 앉아서 손님이 당신을 보고 들을 수 있습니다. 나이가 많은 고객과 선명하고 천천히 말하십시오. 특별한 일광욕용 라운저나 의사 또는 마사지 테이블이 있는 경우, 방문 후 정기적으로 청소하고 필요한 경우 소독하는 것이 좋습니다. 그 후 (특히 첫 번째 소개에서) 고객에게 명함 이나 기타 소개 또는 저축 책을 제공 하기로 결정합니다. 이것은 또한 다른 사람에 대 한 좋은 인상을 준다.


Interior baru untuk praktik Anda: sebagai praktisi pekerjaan Anda, Anda mungkin perlu perhatian ekstra. Itu sebabnya Anda memilih tampilan yang berbeda untuk lingkungan tempat Anda bekerja. Kursi, meja, dan lemari (rendah). Kabinet kemudian disesuaikan dengan interior. Di mana Anda harus memperhatikan kesan pertama pelanggan Anda? Beberapa tips bagus untuk memikirkan titik-titik ini dan yaitu: 1) pastikan pintu masuk terlihat dirawat dengan baik. Selain itu, penting bagi Anda untuk memikirkan identitas perusahaan Anda. Ruang tunggu dengan kursi dan meja. Oleh karena itu, ini adalah pemandangan yang ramah ketika Anda menempatkan beberapa majalah di atas meja, 2) jika cuaca hangat di luar, maka AC atau kipas angin dapat ditempatkan di sudut. AC dapat dipasang oleh mekanik sendiri dalam konsultasi dengan Anda di suatu tempat. Pelanggan umumnya merasa menyenangkan ketika lukisan tergantung di ruangan. Ini juga membuat presentasi menyenangkan ketika Anda menemukan tempat yang cocok untuk tanaman, 3) pastikan bahwa cahaya dapat bersinar melalui jendela dengan tirai setengah terbuka dan dengan luxaflex Anda dapat menentukan ini sendiri. Cahaya memberikan tampilan alami yang memenuhi seluruh lingkungan, 4) musik lembut (netral) bisa menyenangkan di ruang tunggu, tetapi pasti tidak perlu dan 5) pelanggan merasa itu gerakan yang ramah jika Anda bertanya kepada mereka apakah seseorang menginginkan teh atau kopi. Sajikan ini bersama dengan nampan dengan toples gula (atau permen) dan susu kopi. Kadang-kadang, Anda harus menjadi kebiasaan kembali ke ruang tunggu selama atau setelah perawatan Anda. Sangat menyenangkan ketika seorang pelanggan diberitahu bahwa dia mendapat perasaan bahwa waktu tidak akan lagi bertahan dan bahwa dia akan segera dipanggil. Ini adalah aturan standar praktis untuk presentasi yang baik kepada pelanggan (menunggu) Anda. Jangan lupa untuk bertanya apakah pelanggan (yang tidak berbicara bahasa Anda) atau dia ingin mendengar bahasa yang dapat dia pahami. Biasanya Anda dapat melakukan ini dalam bahasa Inggris. Selalu buka pintu untuk tamu Anda dan pastikan Anda masuk terakhir (yaitu sebelum tamu Anda). Di ruang latihan Anda, Anda dapat menentukan presentasi Anda sendiri. Ini adalah gerakan yang bagus jika Anda menggeser kursi ke belakang untuk tamu Anda sehingga dapat duduk. Di tengah meja Anda dapat duduk dan bahwa tamu dapat melihat dan mendengar Anda dengan baik. Bicaralah dengan jelas dan perlahan dengan pelanggan yang lebih tua. Jika ada kursi berjemur khusus atau meja tunggu atau pijat dokter, ada baiknya Anda membersihkannya secara teratur setelah setiap kunjungan dan mendisinfeksinya jika perlu. Setelah itu Anda memutuskan (terutama pada pengenalan pertama) bahwa Anda memberi pelanggan kartu nama atau pengantar atau buku tabungan lainnya. Ini juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain.

Ang isang bagong loob para sa iyong pagsasanay: bilang isang practitioner ng iyong trabaho, maaaring kailanganin mo ng dagdag na pansin. Iyan ang dahilan kung bakit ka pumili ng ibang hitsura para sa kapaligiran kung saan ka nagtatrabaho. Isang upuan, mesa at isang (mababang) cupboard. Ang gabinete ay pagkatapos ay iniangkop sa loob. Saan mo dapat bigyang-pansin ang unang impresyon ng iyong mga kustomer? Ang ilang mga magandang tip upang isipin ang mga puntos na ito at na: 1) siguraduhin na ang pasukan mukhang maayos na pag-aalaga ng. Sa karagdagan, ito ay mahalaga na sa tingin mo tungkol sa iyong corporate identidad. Isang waiting room na may mga upuan at mesa. Samakatuwid ito ay isang magiliw na tanawin kapag inilagay mo ang ilang mga magasin sa mesa, 2) kung ang panahon ay mainit-init sa labas, pagkatapos ay isang air conditioning o tagahanga ay maaaring ilagay sa sulok. Ang isang air conditioner ay maaaring i-install sa pamamagitan ng mekaniko mismo sa konsultasyon sa iyo sa isang lugar. Customer karaniwang mahanap ito kaaya-aya kapag ang isang kuwadro na gawa hangs sa kuwarto. Ginagawa rin nitong kaaya-aya ang presentation kapag nakahanap ka ng angkop na lugar para sa isang halaman, 3) siguraduhin na ang liwanag ay maaaring lumiwanag sa pamamagitan ng bintana na may kalahating bukas at may luxaflex maaari mong matukoy ito sa iyong sarili. Ang ilaw ay nagbibigay ng isang natural na hitsura na pumupuno sa buong kapaligiran, 4) malambot (neutral) musika ay maaaring maging kaaya-aya sa waiting room, ngunit tiyak na hindi kinakailangan at 5) mga customer mahanap ito ng isang friendly gesture kung tanungin mo sila kung may gustong tsaa o kape. Paglingkuran ito kasama ang isang tray na may garapon ng asukal (o sweets) at gatas ng kape. Paminsan-minsan, dapat kang ugaliing bumalik sa waiting room sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot. Ito ay lubhang kaaya-aya kapag ang isang customer ay ipinaalam na siya ay makakakuha ng pakiramdam na ang oras ay hindi na huli at na siya ay tatawaging up sa lalong madaling panahon. Ito ang mga pamantayang patakaran ng hinlalaki para sa isang magandang presentasyon sa iyong (naghihintay) mga kustomer. Huwag kalimutang itanong kung ang kustomer (na hindi marunong magsalita ng wika) o gusto niyang marinig ang wikang mauunawaan niya. Karaniwan ay magagawa mo ito sa Ingles. Laging panatilihing bukas ang pinto para sa iyong mga bisita at siguraduhin na pumunta ka sa huling (i.e. bago ang iyong bisita). Sa iyong practice room maaari mong matukoy ang iyong sariling presentation. Ito ay isang magandang gresture kung slide ang upuan sa harap ng iyong bisita bumalik upang siya ay maaaring tumagal ng isang upuan. Sa gitna ng isang desk maaari mong umupo at na ang panauhin ay maaaring makita at marinig mo rin. Magsalita nang malinaw at dahan-dahan sa mas lumang mga customer. Kung mayroong isang espesyal na sun lounger o doktor o massage talahanayan, ito ay mabuti na regular mong linisin ito pagkatapos ng bawat pagbisita at disinfected ito kung kinakailangan. Pagkatapos ay magpasya ka (lalo na sa unang pambungad) na bigyan mo ang customer ng business card o iba pang pambungad o pagtitipid ng libro. Ito rin ay nagbibigay ng magandang impresyon para sa ibang tao.

การตกแต่งภายในใหม่สําหรับการปฏิบัติของคุณ: ในฐานะผู้ปฏิบัติงานของงานของคุณคุณอาจต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณเลือกรูปลักษณ์ที่แตกต่างสําหรับสภาพแวดล้อมที่คุณทํางาน เก้าอี้โต๊ะและตู้ (ต่ํา) ตู้จะถูกปรับให้เข้ากับการตกแต่งภายใน คุณควรใส่ใจกับความประทับใจครั้งแรกของลูกค้าของคุณที่ไหน เคล็ดลับที่ดีในการคิดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และนั่นคือ: 1) นอกจากนี้สิ่งสําคัญคือคุณต้องคิดถึงเอกลักษณ์องค์กรของคุณ ห้องรอพร้อมเก้าอี้และโต๊ะ ดังนั้นจึงเป็นภาพที่เป็นมิตรเมื่อคุณวางนิตยสารบางเล่มไว้บนโต๊ะ 2) หากอากาศอบอุ่นด้านนอกเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมอาจถูกวางไว้ที่มุม เครื่องปรับอากาศสามารถติดตั้งได้โดยช่างเองในการปรึกษาหารือกับคุณที่ไหนสักแห่ง ลูกค้ามักจะพบว่ามันน่ารื่นรมย์เมื่อภาพวาดแขวนอยู่ในห้อง นอกจากนี้ยังทําให้การนําเสนอเป็นที่น่าพอใจเมื่อคุณพบสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับพืช 3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงสามารถส่องแสงผ่านหน้าต่างด้วยผ้าม่านเปิดครึ่งหนึ่งและมี luxaflex คุณสามารถกําหนดด้วยตัวคุณเอง แสงให้รูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติที่เติมเต็มสภาพแวดล้อมทั้งหมด 4) เพลงนุ่ม (เป็นกลาง) สามารถเป็นที่น่าพอใจในห้องรอ แต่ไม่จําเป็นแน่นอนและ 5) ลูกค้าพบว่ามันเป็นท่าทางที่เป็นมิตรถ้าคุณถามพวกเขาถ้ามีคนต้องการชาหรือกาแฟ เสิร์ฟพร้อมกับถาดที่มีขวดน้ําตาล (หรือขนมหวาน) และนมกาแฟ บางครั้งคุณควรกลายเป็นนิสัยในการกลับไปที่ห้องรอในระหว่างหรือหลังการรักษาของคุณ เป็นที่น่าพอใจมากเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งว่าเขาได้รับความรู้สึกว่าเวลาจะไม่คงอยู่อีกต่อไปและเขาจะถูกเรียกตัวในไม่ช้า เหล่านี้เป็นกฎมาตรฐานของนิ้วหัวแม่มือสําหรับการนําเสนอที่ดีให้กับลูกค้า (รอ) ของคุณ อย่าลืมถามว่าลูกค้า (ที่ไม่ได้พูดภาษาของคุณ) หรือเขาต้องการฟังภาษาที่เขาสามารถเข้าใจได้ โดยปกติแล้วคุณสามารถทําได้เป็นภาษาอังกฤษ เปิดประตูให้แขกของคุณเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไปในที่สุด (เช่นก่อนแขกของคุณ) ในห้องแบบฝึกหัดของคุณ มันเป็นท่าทางที่ดีถ้าคุณเลื่อนเก้าอี้หน้าแขกของคุณกลับมาเพื่อให้เขาสามารถนั่งได้ กลางโต๊ะคุณสามารถนั่งลงและแขกสามารถมองเห็นและได้ยินคุณได้ดี พูดอย่างชัดเจนและช้ากับลูกค้าเก่า หากมีเก้าอี้อาบแดดพิเศษหรือโต๊ะแพทย์หรือโต๊ะนวดคุณควรทําความสะอาดเป็นประจําหลังจากเยี่ยมชมแต่ละครั้งและฆ่าเชื้อหากจําเป็น หลังจากนั้นคุณตัดสินใจ (โดยเฉพาะในการแนะนําครั้งแรก) ที่คุณให้นามบัตรแก่ลูกค้าหรือหนังสือแนะนําหรือหนังสือออมทรัพย์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังสร้างความประทับใจให้กับบุคคลอื่น
PublPostGen
Reply


Forum Jump: