Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Crisis - Left & Right Wings
#1
[Image: 77778833355289965.jpeg]


Immigrants who move on to some shelter. Housing that is still difficult to get because of the stagnation in the housing market. A slight decrease may be noticeable in the long run: precisely because this category of people is still unfamiliar with the environment in which they ended up and often without a residence permit, one tries to map the situation regarding the social problems. Reception centres would not be accessible to everyone because the registration procedure requires the presentation of a valid document. Temporary care can sometimes be possible through information from third parties. Even with recognized goodwill organizations, it can be difficult to qualify for a stay with a day care and night care. Not only in England are these (vulnerable) people part of the risk group in society, but also elsewhere in Europe there are cases where many do not have a permanent place of residence. During a stay, things may be different for some clients: a case of a situation in which one searches other people's properties without being informed. Safes that were opened without any reason. That the staff did not report this to the client would be a disappointing one. It was suspected that documents could have been photographed by a fellow resident in their absence. A door of the safe (while it was locked) had then been opened without permission. - - - Now that the Curfew was introduced in early 2021, there were numerous rumours: the idea that within the Dutch police some district chiefs were confronted with left-wing and right-wing Extrem**** and kept their contacts with the authorities from abroad. It may have been kept on conspiracy theories during the Trump era or forced to do so. A return to the 'cold times' of WWII did not seem to be a way for the protesters, who took to the streets en masse against the introduction of the Curfew, to keep citizens in their homes in this modern age. The reason for detaining someone and, if necessary, fineing them for not having a "Work or Medical Certificate", soon led to frustration among many. These measures therefore related - because of the crisis - to stopping the spread of the Corona virus. Whatever the opinion of a critic, it would be important that such a situation does not escalate unnecessarily. Offering help to them because they are likely to be forced to do something only helps if the person(s) concerned decide to take these steps themselves. Finding confidential contact with the right person is difficult in most cases. 

Immigranten die doorstromen naar een of andere opvang. Huisvesting die nog steeds moeilijk is te krijgen vanwege de stagnatie in de huizenmarkt. Een lichte daling kan op den duur te merken zijn: juist doordat deze categorie mensen nog onbekend zijn met de omgeving waarin zij terecht zijn gekomen en vaak zonder verblijfsvergunning, tracht men de situatie omtrent de sociale problemen in kaart te brengen. Opvangcentra zou niet voor ieder toegangkelijk zijn omdat volgens de aanmeld-procedure het overleggen van een geldig document is vereist. Tijdelijke zorg kan soms mogelijk zijn via informatie van derden. Zelfs bij erkende goodwill organisaties kan het moeilijk zijn om in aanmerking te komen voor een verblijf bij een dagbesteding en nachtopvang. Niet alleen in Engeland behoren deze (kwetsbare) mensen tot de risicogroep bij vereenzaming en armoede in de samenleving, ook elders in Europa zijn er gevallen bekend waar velen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Tijdens een verblijf kan het onder sommige cliënten weleens anders verlopen: een geval van een situatie waarin men andermans eigendommen doorzoekt zonder hiervan op de hoogte te zijn gesteld. Kluizen die zonder enige aanleiding werden geopend. Dat het personeel dit niet tegenover de client meldde, zou een teleurstellende  zaak zijn. Het vermoeden bestond dat documenten bij afwezigheid door een medebewoner konden zijn gefotografeerd. Een deur van de kluis (terwijl deze op slot was) had men dan zonder toestemming geopend. - - - Nu de Avondklok is ingevoerd in het begin van 2021, gingen er tal van geruchten: de gedachte dat binnen de Nederlandse politie enkele district chefs geconfronteerd werden met linkse en rechtse extremisten en hun kontakten onderhielden met de autoriteiten vanuit het buitenland. Men hield het mogelijk op complottheoriën in de Trump periode of dat men hiertoe werd gedwongen. Een terugkeer naar de ‘koude tijden’ van WWII, leken voor de demonstranten, die massaal de straat op gingen tegen de invoering van de Avondklok, niet een manier om in deze moderne tijd burgers in hun huis binnen te houden. De reden om iemand aan te houden en hen zonodig te beboeten wegens het niet in bezit hebben van een “Werk- of medische verklaring”, leidde al gauw bij velen tot frustratie. Deze maatregelen hadden dan ook - omwille van de crisis  - betrekking op het tegenhouden van de verspreiding van het Corona-virus. Wat ook de opinie van een criticus is, belangrijk zou zijn dat een dergelijke situatie niet onnodig escalleert. Hulp bieden aan hen omdat men waarschijnlijk ergens toe is gedwongen, helpt alleen wanneer de betrokkene(n) besluit zelf deze stappen te zetten. Het vinden van vertrouwelijk kontakt met de juiste persoon is in de meeste gevallen maar moeilijk. 

Zuwanderer, die in eine Unterkunft ziehen. Wohnraum, der wegen der Stagnation auf dem Wohnungsmarkt immer noch schwer zu bekommen ist. Langfristig kann ein leichter Rückgang zu beobachten sein: Gerade weil diese Personengruppe mit dem Umfeld, in dem sie gelandet sind und oft ohne Aufenthaltsgenehmigung, noch nicht vertraut ist, versucht man, die Situation in Bezug auf die sozialen Probleme abzubilden. Empfangszentren wären nicht für jedermann zugänglich, da das Registrierungsverfahren die Vorlage eines gültigen Dokuments erfordert. Vorübergehende Pflege kann manchmal durch Informationen von Dritten möglich sein. Selbst bei anerkannten Goodwill-Organisationen kann es schwierig sein, sich für einen Aufenthalt mit Einer Tagespflege und Nachtpflege zu qualifizieren. Nicht nur in England sind diese (gefährdeten) Menschen Teil der Risikogruppe in der Gesellschaft, sondern auch anderswo in Europa gibt es Fälle, in denen viele keinen festen Wohnsitz haben. Während eines Aufenthalts kann es für einige Kunden anders sein: ein Fall einer Situation, in der man die Immobilien anderer Leute durchsucht, ohne informiert zu werden. Safes, die ohne Grund geöffnet wurden. Dass die Mitarbeiter dies dem Kunden nicht gemeldet haben, wäre enttäuschend. Es wurde vermutet, dass Dokumente von einem Mitbewohner in ihrer Abwesenheit fotografiert worden sein könnten. Eine Tür des Tresors (während er verschlossen war) war dann ohne Erlaubnis geöffnet worden. - - - - Nach der Einführung der Ausgangssperre Anfang 2021 gab es zahlreiche Gerüchte: die Idee, dass innerhalb der niederländischen Polizei einige Bezirkschefs mit Links- und Rechtsextremisten konfrontiert wurden und ihre Kontakte zu den Behörden aus dem Ausland unterhielten. Es könnte während der Trump-Ära auf Verschwörungstheorien gehalten oder dazu gezwungen worden sein. Eine Rückkehr in die "kalten Zeiten" des Zweiten Weltkriegs schien für die Demonstranten, die massenhaft gegen die Einführung der Ausgangssperre auf die Straße gingen, keine Möglichkeit zu sein, die Bürger in dieser modernen Zeit in ihren Häusern zu halten. Der Grund, jemanden festzunehmen und, falls nötig, geldstrafen, weil er kein "Arbeits- oder ärztliches Attest" hatte, führte bald zu Frustration bei vielen. Diese Maßnahmen bezogen sich daher - wegen der Krise - darauf, die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen. Was auch immer die Meinung eines Kritikers sein mag, es wäre wichtig, dass eine solche Situation nicht unnötig eskaliert. Ihnen Hilfe anzubieten, weil sie wahrscheinlich gezwungen sind, etwas zu tun, hilft nur, wenn die betroffene Person(n) sich entschließt, diese Schritte selbst zu unternehmen. Den vertraulichen Kontakt mit der richtigen Person zu finden, ist in den meisten Fällen schwierig. 

Inmigrantes que se mudan a algún refugio. Vivienda que todavía es difícil de conseguir debido al estancamiento en el mercado de la vivienda. Una ligera disminución puede ser notable a largo plazo: precisamente porque esta categoría de personas todavía no está familiarizada con el entorno en el que terminaron y a menudo sin permiso de residencia, se trata de mapear la situación con respecto a los problemas sociales. Los centros de acogida no serían accesibles para todos porque el procedimiento de registro requiere la presentación de un documento válido. La atención temporal a veces puede ser posible a través de la información de terceros. Incluso con organizaciones de buena voluntad reconocidas, puede ser difícil calificar para una estancia con una guardería y cuidado nocturno. No sólo en Inglaterra estas personas (vulnerables) forman parte del grupo de riesgo en la sociedad, sino también en otras partes de Europa hay casos en los que muchos no tienen un lugar de residencia permanente. Durante una estancia, las cosas pueden ser diferentes para algunos clientes: un caso de una situación en la que uno busca en las propiedades de otras personas sin ser informado. Cajas fuertes que se abrieron sin ninguna razón. Que el personal no informara de esto al cliente sería decepcionante. Se sospechaba que los documentos podrían haber sido fotografiados por un compañero residente en su ausencia. Una puerta de la caja fuerte (mientras estaba cerrada con llave) había sido abierta sin permiso. - - - Ahora que el Toque de Queda se introdujo a principios de 2021, hubo numerosos rumores: la idea de que dentro de la policía holandesa algunos jefes de distrito se enfrentaron a extremistas de izquierda y derecha y mantuvieron sus contactos con las autoridades del extranjero. Puede haber sido mantenido en teorías de conspiración durante la era Trump u obligado a hacerlo. Un regreso a los "tiempos fríos" de la Segunda Guerra Mundial no parecía ser una manera para que los manifestantes, que salieron a las calles en masa contra la introducción del Toque de Queda, mantuvieran a los ciudadanos en sus hogares en esta era moderna. La razón para detener a alguien y, si es necesario, multarlo por no tener un "Certificado de Trabajo o Médico", pronto llevó a la frustración entre muchos. Por lo tanto, estas medidas se referían -debido a la crisis- a detener la propagación del virus Corona. Cualquiera que sea la opinión de un crítico, sería importante que tal situación no se intensifique innecesariamente. Ofrecerles ayuda porque es probable que se vean obligados a hacer algo sólo ayuda si las personas afectadas deciden tomar estos pasos ellos mismos. Encontrar contacto confidencial con la persona adecuada es difícil en la mayoría de los casos. 

Les immigrants qui déménagent dans un refuge. Logement qui est encore difficile à obtenir en raison de la stagnation du marché du logement. Une légère diminution peut être perceptible à long terme : précisément parce que cette catégorie de personnes n’est toujours pas familière avec l’environnement dans lequel elles se sont retrouvées et souvent sans permis de séjour, on tente de cartographier la situation en ce qui concerne les problèmes sociaux. Les centres d’accueil ne seraient pas accessibles à tous parce que la procédure d’inscription exige la présentation d’un document valide. Des soins temporaires peuvent parfois être possibles grâce à des informations provenant de tiers. Même avec des organismes de bonne volonté reconnus, il peut être difficile de se qualifier pour un séjour avec une garderie et des garderies. Non seulement en Angleterre ces personnes (vulnérables) font-elles partie du groupe à risque dans la société, mais aussi ailleurs en Europe, il y a des cas où beaucoup n’ont pas de lieu de résidence permanent. Pendant un séjour, les choses peuvent être différentes pour certains clients: un cas d’une situation dans laquelle on fouille les propriétés d’autres personnes sans être informé. Coffres-fort qui ont été ouverts sans aucune raison. Le fait que le personnel n’ait pas signalé cela au client serait décevant. On soupçonnait que des documents auraient pu être photographiés par un autre résident en leur absence. Une porte du coffre-fort (alors qu’il était verrouillé) avait alors été ouverte sans permission. - - - Maintenant que le couvre-feu a été instauré début 2021, il y a eu de nombreuses rumeurs: l’idée qu’au sein de la police néerlandaise certains chefs de district ont été confrontés à des extrémistes de gauche et de droite et ont gardé leurs contacts avec les autorités de l’étranger. Il peut avoir été maintenu sur les théories du complot pendant l’ère Trump ou forcé de le faire. Un retour aux « temps froids » de la Seconde Guerre mondiale ne semblait pas être un moyen pour les manifestants, qui sont descendus dans les rues en masse contre l’introduction du couvre-feu, de garder les citoyens dans leurs maisons dans cette ère moderne. La raison de la détention d’une personne et, si nécessaire, de l’amende pour ne pas avoir de « certificat de travail ou médical », a rapidement conduit à la frustration parmi beaucoup. Ces mesures étaient donc liées - en raison de la crise - à l’arrêt de la propagation du virus Corona. Quelle que soit l’opinion d’un critique, il serait important qu’une telle situation ne dégénère pas inutilement. Leur offrir de l’aide parce qu’ils sont susceptibles d’être forcés de faire quelque chose n’aide que si la personne concernée décide de prendre ces mesures elle-même. Il est difficile, dans la plupart des cas, de trouver un contact confidentiel avec la bonne personne. 

Immigrati che si trasferisce in qualche rifugio. Alloggi ancora difficili da ottenere a causa della stagnazione del mercato immobiliare. A lungo termine si nota una leggera diminuzione: proprio perché questa categoria di persone non ha ancora familiarità con l'ambiente in cui sono finite e spesso senza permesso di soggiorno, si cerca di mappare la situazione relativa ai problemi sociali. I centri di accoglienza non sarebbero accessibili a tutti perché la procedura di registrazione richiede la presentazione di un documento valido. L'assistenza temporanea può talvolta essere possibile attraverso informazioni di terze parti. Anche con organizzazioni di buona volontà riconosciute, può essere difficile qualificarsi per un soggiorno con assistenza diurne e notturne. Non solo in Inghilterra queste persone (vulnerabili) fanno parte del gruppo a rischio nella società, ma anche altrove in Europa ci sono casi in cui molti non hanno un luogo di residenza permanente. Durante un soggiorno, le cose possono essere diverse per alcuni clienti: un caso di una situazione in cui si cerca le proprietà di altre persone senza essere informati. Casseforti che sono state aperte senza alcun motivo. Il fatto che il personale non lo abbia fatto rapporto al cliente sarebbe deludente. Si sospettava che i documenti potessero essere stati fotografati da un collega residente in loro assenza. Una porta della cassaforte (mentre era chiusa a chiave) era stata quindi aperta senza permesso. - - - Ora che il Coprifuoco è stato introdotto all'inizio del 2021, ci sono state numerose voci: l'idea che all'interno della polizia olandese alcuni capi distretto si siano confrontati con estremisti di sinistra e di destra e mantenuto i loro contatti con le autorità dall'estero. Potrebbe essere stato mantenuto su teorie cospirative durante l'era Trump o costretto a farlo. Un ritorno ai "tempi freddi" della seconda guerra mondiale non sembrava essere un modo per i manifestanti, che sono tornati in piazza in massa contro l'introduzione del Coprifuoco, di tenere i cittadini nelle loro case in quest'epoca moderna. Il motivo per mantenere qualcuno e, se necessario, multarli per non avere un "Certificato di lavoro o medico", ha presto portato alla frustrazione tra molti. Queste misure riguardavano quindi - a causa della crisi - l'arresto della diffusione del virus Corona. Qualunque sia l'opinione di un critico, sarebbe importante che una situazione del genere non si aggravasse inutilmente. Offrire loro aiuto perché è probabile che siano costretti a fare qualcosa aiuta solo se la persona o le persone interessate decidono di adottare queste misure da sole. Trovare contatti riservati con la persona giusta è difficile nella maggior parte dei casi. 

Imigranci, którzy przenoszą się do jakiegoś schronienia. Budownictwo mieszkaniowe, które nadal jest trudne do zdobycia z powodu stagnacji na rynku mieszkaniowym. Niewielki spadek może być zauważalny w dłuższej perspektywie: właśnie dlatego, że ta kategoria ludzi nadal nie zna środowiska, w którym się znalazły i często bez zezwolenia na pobyt, próbuje się odwzorować sytuację dotyczącą problemów społecznych. Ośrodki recepcyjne nie byłyby dostępne dla wszystkich, ponieważ procedura rejestracji wymaga przedstawienia ważnego dokumentu. Tymczasowa opieka może być czasami możliwa dzięki informacjom od osób trzecich. Nawet w przypadku uznanych organizacji dobrej woli może być trudno zakwalifikować się do pobytu z opieką dzienną i nocną. Nie tylko w Anglii są to osoby (wrażliwe) w grupie ryzyka w społeczeństwie, ale także w innych częściach Europy zjednoczą z nich z nich nie ma stałego miejsca zamieszkania. Podczas pobytu, rzeczy mogą być różne dla niektórych klientów: przypadek sytuacji, w której jeden przeszukuje właściwości innych osób bez poinformowania. Sejfy, które zostały otwarte bez żadnego powodu. To, że pracownicy nie zgłosili tego klientowi, byłoby rozczarowujące. Podejrzewano, że dokumenty mogły być fotografowane przez współmieszkańcę pod ich nieobecność. Drzwi sejfu (gdy był zamknięty) zostały następnie otwarte bez pozwolenia. - - Teraz, gdy godzina policyjna została wprowadzona na początku 2021 roku, pojawiły się liczne pogłoski: pomysł, że w holenderskiej policji niektórzy szefowie okręgów mieli do czynienia z lewicowymi i prawicowymi ekstremistami i utrzymywały kontakty z władzami z zagranicy. Być może był on utrzymywany na teoriach spiskowych w czasach Trumpa lub do tego zmuszany. Powrót do "zimnych czasów" II wojny światowej nie wydawał się być sposobem na protestujących, którzy masowo wyszli na ulice przeciwko wprowadzeniu godziny policyjnej, aby utrzymać obywateli w swoich domach w dzisiejszych czasach. Powód zatrzymania kogoś i, jeśli to konieczne, grzywny je za brak "Pracy lub zaświadczenia lekarskiego", wkrótce doprowadził do frustracji wśród wielu. Środki te związane były zatem - z powodu kryzysu - powstrzymaniem rozprzestrzeniania się wirusa Corona. Niezależnie od opinii krytyka, ważne byłoby, aby taka sytuacja nie eskalowała niepotrzebnie. Oferowanie im pomocy, ponieważ mogą być zmuszone do zrobienia czegoś, pomaga tylko wtedy, gdy dana osoba (osoby) decydują się na podjęcie tych kroków sami. Znalezienie poufnego kontaktu z właściwą osobą jest w większości przypadków trudne. 

Иммигранты, которые переезжают в какое-то убежище. Жилье, которое по-прежнему трудно получить из-за стагнации на рынке жилья. В долгосрочной перспективе может быть заметно небольшое снижение: именно потому, что эта категория людей все еще не знакома с окружающей средой, в которой они оказались, и зачастую без вида на жительство, пытается составить карту ситуации, касающейся социальных проблем. Центры приема не будут доступны для всех, поскольку процедура регистрации требует предъявления действительного документа. Временная помощь иногда возможна с помощью информации от третьих лиц. Даже с признанными организациями доброй воли, это может быть трудно претендовать на пребывание в дневное время и ночной уход. Не только в Англии эти (уязвимые) люди являются частью группы риска в обществе, но и в других странах Европы Есть случаи, когда многие из них не имеют постоянного места жительства. Во время пребывания, вещи могут быть разными для некоторых клиентов: случай ситуации, в которой один ищет свойства других людей, не будучи информированным. Сейфы, которые были открыты без всякой причины. То, что персонал не сообщил об этом клиенту, было бы разочаровывающим. Подозревалось, что документы могли быть сфотографированы одним из местных жителей в их отсутствие. Дверь сейфа (пока она была заперта) была открыта без разрешения. - - Теперь, когда комендантский час был введен в начале 2021 года, было много слухов: идея о том, что в голландской полиции некоторые районные начальники столкнулись с левыми и правыми экстремистами и сохранили свои контакты с властями из-за рубежа. Возможно, он был сохранен на теории заговора в эпоху Трампа или вынуждены сделать это. Возвращение в «холодные времена» Второй мировой войны, казалось, не было способом для протестующих, которые вышли на улицы в массовом порядке против введения комендантского часа, чтобы держать граждан в своих домах в эту современную эпоху. Причина задержания кого-то и, при необходимости, штрафа за то, что у него нет «Рабочей или медицинской справки», вскоре привела к разочарованию у многих. Таким образом, эти меры связаны - из-за кризиса - с прекращением распространения вируса Корона. Каким бы ни было мнение критика, было бы важно, чтобы такая ситуация не обостряться излишне. Предлагая помощь им, потому что они, вероятно, будут вынуждены сделать что-то только помогает, если человек (ы) заинтересованных решили принять эти меры сами. В большинстве случаев найти конфиденциальный контакт с нужным человеком сложно. 

Imigrantai, kurie persikelia į kažkokią pastogę. Būstas, kurį vis dar sunku gauti dėl būsto rinkos stagnacijos. Ilgainiui gali būti pastebimas nedidelis sumažėjimas: būtent dėl to, kad ši žmonių kategorija vis dar nėra susipažinusi su aplinka, kurioje jie atsidūrė ir dažnai be leidimo gyventi, bandoma nustatyti situaciją dėl socialinių problemų. Priėmimo centrai būtų prieinami ne visiems, nes registracijos procedūra reikalauja pateikti galiojantį dokumentą. Laikinoji priežiūra kartais gali būti įmanoma per informaciją iš trečiųjų šalių. Net ir su pripažintomis geros valios organizacijomis gali būti sunku gauti viešnagę su dienos priežiūra ir naktiniu rūpesčiu. Ne tik Anglijoje šie (pažeidžiami) žmonės priklauso rizikos grupei visuomenėje, bet ir kitur Europoje yra atvejų, kai daugelis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Viešnagės metu kai kuriems klientams viskas gali būti kitaip: atvejis, kai vienas ieško kitų žmonių savybių be informacijos. Seifai, kurie buvo atidaryti be jokios priežasties. Tai, kad darbuotojai apie tai nepranešė klientui, būtų nuvilianti. Įtariama, kad dokumentus galėjo nufotografuoti jų nesant gyvenantis gyventojas. Seifo durys (kol jis buvo užrakintas) buvo atidarytos be leidimo. - - Dabar, kai 2021 m. pradžioje buvo įvesta komendanto valanda, buvo daug gandų: mintis, kad Nyderlandų policijoje kai kurie rajonų vadovai susidūrė su kairiųjų ir dešiniųjų ekstremistais ir palaikė ryšius su užsienio valdžios institucijomis. D. Trumpo eroje jis galėjo būti laikomas sąmokslo teorijomis arba priverstas tai daryti. Neatrodo, kad grįžimas į Antrojo pasaulinio karo "šaltuosius laikus" būtų būdas protestuotojams, masiškai išėjusiems į gatves prieš komendanto valandos įvedimą, išlaikyti piliečius savo namuose šiame šiuolaikiniame amžiuje. Priežastis, dėl kurios kažkas buvo sulaikytas ir, jei reikia, bauda jiems už tai, kad neturėjo "Darbo ar medicininės pažymos", netrukus sukėlė daugelio nusivylimą. Todėl šios priemonės dėl krizės buvo susijusios su Koronos viruso plitimo sustabdymu. Kad ir kokia būtų kritiko nuomonė, būtų svarbu, kad tokia situacija be reikalo nedidėtų. Teikti jiems pagalbą, nes tikėtina, kad jie bus priversti kažką daryti, padeda tik tuo atveju, jei atitinkamas (-i) asmuo (-ai) nusprendžia imtis šių veiksmų patys. Daugeliu atvejų sunku rasti konfidencialų kontaktą su tinkamu asmeniu. 

Bevándorlók, akik valami menhelyre költöznek. Lakhatás, hogy még mindig nehéz, mert a stagnálás a lakáspiacon. Hosszú távon enyhe csökkenés figyelhető meg: éppen azért, mert ez a kategória még mindig nem ismeri azt a környezetet, amelyben végül kötöttek ki, és gyakran tartózkodási engedély nélkül, az ember megpróbálja feltérképezni a szociális problémákkal kapcsolatos helyzetet. A befogadóközpontok nem mindenki számára hozzáférhetők, mivel a regisztrációs eljáráshoz érvényes okmány bemutatására van szükség. Az ideiglenes ellátás néha harmadik féltől származó információkon keresztül lehetséges. Még az elismert goodwill szervezetek, nehéz lehet jogosult a tartózkodás a nappali ellátás és az éjszakai ellátás. Nemcsak Angliában vannak ezek a (kiszolgáltatott) emberek a társadalom kockázati csoportjának tagjai, hanem Európa más részein is vannak olyan esetek, amikor sokan nem rendelkezik állandó lakóhelygel. A tartózkodás ideje alatt a dolgok eltérőek lehetnek egyes ügyfelek számára: olyan helyzet esete, amelyben az ember anélkül keres más emberek ingatlanjait, hogy tájékoztatnák őket. Széfek, amelyek minden ok nélkül kinyíltak. Hogy a személyzet nem jelenti ezt az ügyfél lenne kiábrándító egy. A gyanú szerint a dokumentumokat távollétükben egy lakótársuk fényképezhette le. A széf ajtaját (amíg zárva volt) ezután engedély nélkül kinyitották. - - - Most, hogy 2021 elején bevezették a kijárási tilalmat, számos pletyka keringett: az ötlet, hogy a holland rendőrségen belül egyes kerületi vezetők baloldali és jobboldali szélsőségesekkel szembesülnek, és megtartották a kapcsolatot a hatóságokkal külföldről. Lehet, hogy a Trump-korszakban összeesküvés-elméletek alapján tartották, vagy kényszerítették erre. A visszatérés a "hideg idők" a második világháború nem úgy tűnik, hogy egy módja annak, hogy a tüntetők, akik vonultak az utcára tömegesen bevezetése ellen a kijárási tilalom, hogy a polgárok otthonaikban ebben a modern korban. Az ok, amiért fogva tartanak valakit, és ha szükséges, megkeserítik őket, amiért nem rendelkezik "munka- vagy orvosi igazolással", hamarosan sokak frusztrációhoz vezetett. Ezek az intézkedések ezért - a válság miatt - a koronavírus terjedésének megállításához kapcsolódnak. Bármi legyen is a véleménye egy kritikus, fontos lenne, hogy egy ilyen helyzet nem eszkalálódik feleslegesen. Ha segítséget nyújt nekik, mert valószínűleg kénytelenek lesznek tenni valamit, az csak akkor segít, ha az érintett személy(ek) úgy döntenek, hogy maguk megteszik ezeket a lépéseket. A bizalmas kapcsolat megtalálása a megfelelő személlyel a legtöbb esetben nehéz. 

Innflytjendur sem fara í athvarf. Húsnæði sem enn er erfitt að fá vegna stöðnunar á húsnæðismarkaði. Lítilsháttar lækkun getur verið áberandi til lengri tíma litið: einmitt vegna þess að þessi flokkur fólks er enn ókunnugur því umhverfi sem þeir enduðu í og oft án dvalarleyfis reynir maður að kortleiða ástandið varðandi félagsleg vandamál. Móttökumiðstöðvar væru ekki aðgengilegar öllum þar sem skráningarferlið krefst framsetningar gilds skjals. Stundum er hægt að fá tímabundna umönnun með upplýsingum frá þriðja aðila. Jafnvel með viðurkenndum velviljasamtökum getur verið erfitt að eiga rétt á dvöl með daggæslu og næturgæslu. Ekki aðeins á Englandi eru þetta (viðkvæmu) fólk hluti af áhættuhópnum í samfélaginu, heldur einnig annars staðar í Evrópu eru tilfelli þar sem margir eiga ekki fasta búsetustaði. Meðan á dvöl stendur geta hlutirnir verið öðruvísi fyrir suma viðskiptavini: tilfelli af aðstæðum þar sem maður leitar að eiginleikum annarra án þess að vera upplýstur. Peningaskápar sem voru opnaðir án nokkurrar ástæðu. Að starfsfólkið tilkynnti þetta ekki til viðskiptavinarins væru vonbrigði. Grunur leikur á að skjöl hefðu getað verið mynduð af náunga í fjarveru þeirra. Hurð á peningaskápnum (meðan hún var læst) hafði þá verið opnuð án leyfis. - Nú þegar útgöngubannið var kynnt snemma árs 2021 voru fjölmargar sögusagnir: hugmyndin um að innan hollensku lögreglunnar hafi sumir héraðshöfðingjar staðið frammi fyrir vinstrivæng og hægriöfgamönnum og haldið samskiptum sínum við yfirvöld erlendis frá. Því kann að hafa verið haldið á samsæriskenningum á Trump-tímum eða neydd til þess. Endurkoma á "köldum tímum" WWII virtist ekki vera leið fyrir mótmælendur, sem tóku á götum úti en massa gegn tilkomu útgöngubannsins, til að halda borgurum á heimilum sínum á þessum nútíma aldri. Ástæðan fyrir því að fangelsa einhvern og, ef nauðsyn krefur, sekta þá fyrir að hafa ekki "Vinnu- eða læknisvottorð", leiddi fljótlega til gremju meðal margra. Þessar ráðstafanir eru því tengdar - vegna kreppunnar - til að stöðva útbreiðslu kórónuveirunnar. Hvað sem líður skoðun gagnrýnanda væri mikilvægt að slíkar aðstæður stigmagnist ekki að óþörfu. Að bjóða þeim hjálp vegna þess að þeir eru líklegir til að neyðast til að gera eitthvað hjálpar aðeins ef viðkomandi/einstaklingar ákveða að taka þessi skref sjálfir. Það er erfitt að finna trúnaðarsamband við rétta einstaklinginn í flestum tilfellum. 

Invandrare som går vidare till något härbärge. Bostäder som fortfarande är svåra att få på grund av stagnationen på bostadsmarknaden. En liten minskning kan märkas på lång sikt: just för att denna kategori människor fortfarande inte känner till den miljö där de hamnade och ofta utan uppehållstillstånd försöker man kartlägga situationen när det gäller de sociala problemen. Mottagningscentrumen skulle inte vara tillgängliga för alla eftersom registreringsförfarandet kräver att ett giltigt dokument uppvisandes. Tillfällig vård kan ibland vara möjlig genom information från tredje part. Även med erkända goodwillorganisationer kan det vara svårt att kvalificera sig för en vistelse med dagvård och nattvård. Inte bara i England är dessa (utsatta) människor en del av riskgruppen i samhället, utan även på andra håll i Europa finns det fall där många inte har en permanent bostad. Under en vistelse kan saker och ting vara annorlunda för vissa kunder: ett fall av en situation där man söker i andras fastigheter utan att bli informerad. Kassaskåp som öppnades utan anledning. Att personalen inte polisanmälde detta till kunden vore en besvikelse. Man misstänkte att dokument kunde ha fotograferats av en medboende i deras frånvaro. En dörr till kassaskåpet (medan den var låst) hade då öppnats utan tillstånd. - - Nu när utegångsförbudet infördes i början av 2021 gick det många rykten: tanken att vissa distriktschefer inom den nederländska polisen konfronterades med vänsterextremister och högerextremister och höll sina kontakter med myndigheterna från utlandet. Det kan ha hållits på konspirationsteorier under Trump-eran eller tvingats göra det. En återgång till andra världskrigets "kalla tider" verkade inte vara ett sätt för demonstranterna, som gick ut på gatorna en masse mot införandet av utegångsförbudet, att hålla medborgarna i sina hem i denna moderna tid. Anledningen till att man frihetsberövade någon och vid behov bötfällde dem för att de inte hade ett "arbets- eller läkarintyg" ledde snart till frustration bland många. Dessa åtgärder gällde därför - på grund av krisen - att stoppa spridningen av Coronaviruset. Oavsett vad en kritiker anser skulle det vara viktigt att en sådan situation inte eskalerar i onödan. Att erbjuda dem hjälp eftersom de sannolikt kommer att tvingas göra något hjälper bara om den eller de berörda personerna bestämmer sig för att själva vidta dessa åtgärder. Att hitta konfidentiell kontakt med rätt person är svårt i de flesta fall. 

Innvandrere som går videre til et ly. Boliger som fortsatt er vanskelige å få på grunn av stagnasjonen i boligmarkedet. En liten nedgang kan være merkbar i det lange løp: nettopp fordi denne kategorien mennesker fortsatt ikke er kjent med miljøet der de endte opp og ofte uten oppholdstillatelse, prøver man å kartlegge situasjonen angående de sosiale problemene. Mottak vil ikke være tilgjengelig for alle fordi registreringsprosedyren krever presentasjon av gyldig dokument. Midlertidig omsorg kan noen ganger være mulig gjennom informasjon fra tredjeparter. Selv med anerkjente goodwill-organisasjoner kan det være vanskelig å kvalifisere seg til et opphold med barnehage og nattpleie. Ikke bare i England er disse (sårbare) menneskene en del av risikogruppen i samfunnet, men også andre steder i Europa er det tilfeller der mange ikke har fast bosted. Under et opphold kan ting være annerledes for noen kunder: et tilfelle av en situasjon der man søker i andres eiendommer uten å bli informert. Safer som ble åpnet uten grunn. At de ansatte ikke rapporterte dette til klienten ville være en skuffende en. Det ble mistanke om at dokumenter kunne ha blitt fotografert av en medboer i deres fravær. En dør til safen (mens den var låst) hadde da blitt åpnet uten tillatelse. - Nå som portforbudet ble innført tidlig i 2021, var det mange rykter: ideen om at i det nederlandske politiet ble noen distriktssjefer konfrontert med venstreorienterte og høyreorienterte ekstremister og holdt kontakten med myndighetene fra utlandet. Det kan ha blitt holdt på konspirasjonsteorier under Trump-tiden eller tvunget til å gjøre det. En tilbakevending til andre verdenskrigs 'kalde tider' så ikke ut til å være en måte for demonstrantene, som tok til gatene masse mot innføringen av portforbudet, for å holde innbyggerne i sine hjem i denne moderne tid. Årsaken til å anholde noen og om nødvendig bøtelegge dem for ikke å ha en "Arbeids- eller legeattest", førte snart til frustrasjon blant mange. Disse tiltakene var derfor relatert - på grunn av krisen - for å stoppe spredningen av Corona-viruset. Uansett en kritikers oppfatning, ville det være viktig at en slik situasjon ikke eskalerer unødvendig. Å tilby hjelp til dem fordi de sannsynligvis vil bli tvunget til å gjøre noe, hjelper bare hvis vedkommende bestemmer seg for å ta disse trinnene selv. Det er i de fleste tilfeller vanskelig å finne konfidensiell kontakt med riktig person. 

Indvandrere, der går videre til nogle husly. Boliger, der stadig er vanskelige at få på grund af stagnationen på boligmarkedet. Et mindre fald kan være mærkbart i det lange løb: Netop fordi denne kategori af mennesker stadig ikke er bekendt med det miljø, hvor de endte og ofte uden opholdstilladelse, forsøger man at kortlægge situationen med hensyn til de sociale problemer. Modtagelsescentre vil ikke være tilgængelige for alle, fordi registreringsproceduren kræver fremlæggelse af et gyldigt dokument. Midlertidig pleje kan undertiden være mulig gennem oplysninger fra tredjeparter. Selv med anerkendte goodwill organisationer, kan det være svært at kvalificere sig til et ophold med en dagpleje og natpleje. Ikke alene i England er disse (sårbare) mennesker en del af risikogruppen i samfundet, men også andre steder i Europa er der tilfælde, hvor mange ikke har fast bopæl. Under et ophold kan tingene være anderledes for nogle kunder: et tilfælde af en situation, hvor man søger andres ejendomme uden at blive informeret. Pengeskabe, der blev åbnet uden grund. At personalet ikke indberettede dette til klienten ville være skuffende. Der var mistanke om, at dokumenter kunne have været fotograferet af en medboer i deres fravær. En dør til pengeskabet (mens det var låst) var derefter blevet åbnet uden tilladelse. - - - Nu hvor udgangsforbuddet blev indført i begyndelsen af 2021, var der mange rygter: tanken om, at nogle distriktschefer i det hollandske politi blev konfronteret med venstre- og højreekstremister og holdt deres kontakter med myndighederne fra udlandet. Det kan have været holdt på konspirationsteorier under Trump-æraen eller tvunget til at gøre det. En tilbagevenden til den "kolde tider" af Anden Verdenskrig syntes ikke at være en måde for demonstranterne, der gik på gaden i massevis mod indførelsen af udgangsforbud, for at holde borgerne i deres hjem i denne moderne tidsalder. Grunden til at tilbageholde nogen og om nødvendigt bøde dem for ikke at have en "Arbejde eller lægeerklæring", førte snart til frustration blandt mange. Disse foranstaltninger vedrørte derfor - på grund af krisen - at stoppe spredningen af Corona-virussen. Uanset en kritikers holdning er det vigtigt, at en sådan situation ikke eskalerer unødigt. At tilbyde hjælp til dem, fordi de sandsynligvis vil blive tvunget til at gøre noget, hjælper kun, hvis den eller de pågældende personer beslutter at tage disse skridt selv. Det er i de fleste tilfælde vanskeligt at finde fortrolig kontakt med den rette person. 

Maahanmuuttajia, jotka siirtyvät turvakotiin. Asuntoja, joita on edelleen vaikea saada asuntomarkkinoiden pysähtyneisyyden vuoksi. Pieni lasku voi olla havaittavissa pitkällä aikavälillä: juuri siksi, että tämä henkilöryhmä ei vielä tunne ympäristöä, johon he päätyivät ja usein ilman oleskelulupaa, yritetään kartoittaa sosiaalisten ongelmien tilannetta. Vastaanottokeskukset eivät olisi kaikkien saavutettavissa, koska rekisteröintimenettely edellyttää voimassa olevan asiakirjan esittäminen. Tilapäinen hoito voi joskus olla mahdollista kolmansilta osapuolilta tiedottamalla. Jopa tunnustetuissa hyvän tahdon järjestöissä voi olla vaikeaa saada oleskelua päivähoidossa ja yöhoidossa. Englannissa nämä (haavoittuvassa asemassa olevat) ihmiset eivät kuulu yhteiskunnan riskiryhmään, mutta myös muualla Euroopassa on tapauksia, joissa monilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa. Oleskelun aikana asiat voivat olla toisin joillekin asiakkaille: tilanne, jossa toinen etsii toistensa kiinteistöistä ilman, että siitä ilmoitetaan. Kassakaapit, jotka avattiin ilman syytä. Se, että henkilökunta ei raportoinut tästä asiakkaalle, olisi pettymys. Epäiltiin, että muut asukkaat olisivat voineet kuvata asiakirjoja heidän poissa ollessaan. Kassakaapin ovi (kun se oli lukittuna) oli sitten avattu ilman lupaa. - - - Nyt kun ulkonaliikkumiskielto otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa, liikkui lukuisia huhuja: ajatus siitä, että Alankomaiden poliisissa jotkut piiripäälliköt kohtasivat vasemmistolaisia ja oikeistolaisia ääriliikkeitä ja pitivät yhteyttä viranomaisiin ulkomailta. Sitä on saatettu pitää salaliittoteorioissa Trumpin kaudella tai pakottaa siihen. Paluu toisen maailmansodan "kylmiin aikoihin" ei näyttänyt olevan mielenosoittajien tapa, joka lähti joukoittain kaduille ulkonaliikkumiskiellon käyttöönottoa vastaan, jotta kansalaiset voitaisiin pitää kodeissaan tänä nykyaikana. Syy jonkun pidättämiseen ja tarvittaessa sakkoihin siitä, että hänellä ei ollut "työ- tai lääkärintodistusta", johti pian monien turhautumiseen. Nämä toimenpiteet liittyivät siis - kriisin vuoksi - koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseen. Olipa kriitikon mielipide mikä tahansa, olisi tärkeää, että tällainen tilanne ei kärjisty tarpeettomasti. Tarjoamalla heille apua, koska heidän on todennäköisesti pakko tehdä jotain, auttaa vain, jos kyseinen henkilö tai asiana on päättää ryhtyä näihin toimiin itse. Luottamuksellisen yhteyden löytäminen oikeaan henkilöön on useimmissa tapauksissa vaikeaa. 

移民谁移动到一些庇护所。由于住房市场停滞不前,仍然难以获得住房。从长远来看,可能略有下降:正是因为这类人仍然不熟悉他们最终没有居留证的环境,人们试图绘制有关社会问题的情况图。接待中心不会为所有人开放,因为登记程序要求出示有效证件。有时可以通过第三方提供的信息提供临时护理。即使有公认的善意组织,也很难有资格享受日托和夜间护理。不仅在英国,这些(弱势)人是社会风险群体的一部分,而且在欧洲其他地方,也有许多人没有永久居住地的情况。在入住期间,对于某些客户来说,情况可能会有所不同:在未被告知的情况下,会搜索其他人的房产。无缘无故打开的保险箱。工作人员没有向客户报告此事将是令人失望的。有人怀疑,文件可能是一名居民在缺席的情况下拍摄的。保险箱的一扇门(在锁上时)在未经许可的情况下被打开。- - 现在宵禁是在2021年初实行的,有许多谣言:认为荷兰警察内部一些地区首领与左翼和右翼极端分子对峙,并与国外当局保持联系。它可能在特朗普时代一直被保留在阴谋论中, 或者被迫这样做。回到二战的"寒冷时期",对于走上街头反对实行宵禁的抗议者来说,似乎不是让公民留在家中的一种方式。拘留某人的原因,如果必要的话,对没有"工作或医疗证明"的人处以罚款,很快引起了许多人的失望。因此,由于危机,这些措施与阻止科罗纳病毒的传播有关。无论批评家的意见如何,这种情况不要不必要地升级,这一点很重要。向他们提供帮助,因为他们可能被迫做某事,只有在相关人员决定自己采取这些步骤时才会有所帮助。在大多数情况下,很难找到与合适的人的机密联系。

いくつかの避難所に移動する移民。住宅市場の停滞のためにまだ手に入れにくい住宅。長期的にはわずかな減少が顕著になるかもしれません:このカテゴリーの人々はまだ彼らが終わった環境に慣れていないため、しばしば居住許可なしで、社会問題に関する状況をマッピングしようとします。受付センターは、登録手続きには有効な書類の提示が必要なため、誰もがアクセスできません。第三者からの情報を通じて、一時的なケアが可能な場合があります。認められたのれん組織であっても、デイケアとナイトケアで滞在する資格を得ることは困難な場合があります。イギリスだけでなく、これらの(脆弱な)人々は社会のリスクグループの一部であるだけでなく、ヨーロッパの他の場所でも、多くの人が永住権を持っていない場合があります。滞在中は、一部のクライアントでは状況が異なる場合があります:知らされることなく他の人の財産を検索する状況の場合。何の理由もなく開かれた金庫。スタッフがクライアントにこれを報告しなかったことは残念なものでした。書類は、彼らの不在中に仲間の居住者によって撮影された可能性があると疑われました。金庫のドア(鍵がかかっている間)は無断で開けていた。- - 2021年初頭に門限が導入された今、オランダの警察の中で一部の地区長が左翼と右翼の過激派に直面し、海外からの当局との接触を維持したという考えという多くの噂がありました。それはトランプ時代に陰謀論に保たれたか、そうすることを余儀なくされたかもしれません。第二次世界大戦の「寒い時代」への復帰は、門限の導入に反対して一斉に街に連れて行った抗議者が、この現代の人々を家に留める方法ではなかったようです。誰かを拘束し、必要に応じて「仕事または診断書」を持っていないために罰金を科した理由は、すぐに多くの人の間で不満につながりました。したがって、これらの措置は、危機のために、コロナウイルスの拡散を止めることに関連している。批評家の意見が何であれ、そのような状況が不必要にエスカレートしないことが重要です。彼らは何かを強制される可能性が高いので、彼らに助けを提供することは、関係者が自分でこれらのステップを取ることを決定した場合にのみ役立ちます。ほとんどの場合、適切な人物との機密の接触を見つけることは困難です。

일부 피난처로 이동하는 이민자. 주택 시장의 침체로 인해 여전히 얻기 어려운 주택. 장기적으로는 약간의 감소가 눈에 띄게 될 수 있습니다: 정확하게 이 범주의 사람들은 여전히 거주 허가없이 끝나는 환경에 익숙하지 않고 종종 사회 문제에 관한 상황을 매핑하려고합니다. 등록 절차에 따라 유효한 문서를 제시해야 하기 때문에 리셉션 센터에 액세스할 수 없습니다. 제3자의 정보를 통해 임시 관리가 가능할 수 있습니다. 인정된 영업주 조직이 있더라도 보육과 야간 관리를 통해 체류 자격을 갖추기 어려울 수 있습니다. 영국에서뿐만 아니라 사회에서 위험 그룹의 이러한 (취약 한) 사람들 부분뿐만 아니라, 또한 유럽의 다른 곳에서 많은 거주의 영구적 인 장소가없는 경우가있다. 체류 하는 동안, 것 들 일부 고객에 대 한 다를 수 있습니다.: 하나는 통보 없이 다른 사람의 속성을 검색 하는 상황의 경우. 어떤 이유없이 열린 금고. 직원이 고객에게 이 사실을 보고하지 않았다는 것은 실망스러운 일이 될 것입니다. 동료 거주자가 부재 중 사진을 찍을 수 있었을 것으로 의심되었다. 금고의 문이 잠겨 있는 동안 허락 없이 열렸습니다. - - 2021 년 초에 통행 금지가 도입되었으므로 네덜란드 경찰 내에서 일부 지역 수장들이 좌익 및 우익 극단주의자와 마주하고 해외에서 당국과 연락을 유지했다는 생각이 많이 있었습니다. 그것은 트럼프 시대에 음모 이론에 보관되었거나 그렇게하도록 강요 되었을 수 있습니다. 차 세계 대전의 '추운 시간'으로 의 회귀는 통행 금지의 도입에 대해 한꺼번에 거리로 이동 시위자, 이 현대 시대에 자신의 가정에 시민을 유지하기 위해 방법이 아닌 것 같았다. 누군가를 구금하고 필요한 경우 "직장 이나 진단서"가없는 것에 대해 벌금을 부과한 이유는 곧 많은 사람들에게 좌절을 일으켰습니다. 따라서 이러한 조치는 코로나 바이러스의 확산을 막기 위해 위기로 인해 관련이 있습니다. 비평가의 의견이 어떻든 간에 그러한 상황이 불필요하게 확대되지 않는 것이 중요합니다. 그들은 뭔가 를 강요 할 가능성이 있기 때문에 그들에게 도움을 제공 하는 것은 뭔가 도움이 관련 사람(들) 스스로 이러한 단계를 수행 하기로 결정 하는 경우. 대부분의 경우 적절한 사람과 기밀 접촉을 찾는 것은 어렵습니다. 

Imigran yang pindah ke tempat penampungan. Perumahan yang masih sulit untuk mendapatkan karena stagnasi di pasar perumahan. Sedikit penurunan mungkin terlihat dalam jangka panjang: justru karena kategori orang ini masih asing dengan lingkungan di mana mereka berakhir dan sering tanpa izin tinggal, seseorang mencoba memetakan situasi mengenai masalah sosial. Pusat penerimaan tidak akan dapat diakses oleh semua orang karena prosedur pendaftaran memerlukan penyajian dokumen yang valid. Perawatan sementara terkadang dapat dimungkinkan melalui informasi dari pihak ketiga. Bahkan dengan organisasi niat baik yang diakui, mungkin sulit untuk memenuhi syarat untuk tinggal dengan penitipan anak dan perawatan malam. Tidak hanya di Inggris adalah orang-orang (rentan) ini bagian dari kelompok risiko di masyarakat, tetapi juga di tempat lain di Eropa ada kasus di mana banyak yang tidak memiliki tempat tinggal permanen. Selama menginap, hal-hal mungkin berbeda untuk beberapa klien: kasus situasi di mana seseorang mencari properti orang lain tanpa diberitahu. Brankas yang dibuka tanpa alasan apapun. Bahwa staf tidak melaporkan hal ini kepada klien akan menjadi yang mengecewakan. Diduga dokumen bisa saja difoto oleh sesama penghuni dalam ketidakhadiran mereka. Sebuah pintu brankas (saat terkunci) kemudian dibuka tanpa izin. - - Sekarang jam malam diperkenalkan pada awal 2021, ada banyak rumor: gagasan bahwa dalam kepolisian Belanda beberapa kepala distrik dihadapkan dengan sayap kiri dan ekstremis sayap kanan dan menjaga kontak mereka dengan pihak berwenang dari luar negeri. Ini mungkin telah disimpan pada teori konspirasi selama era Trump atau dipaksa untuk melakukannya. Kembali ke 'masa dingin' PD II tampaknya tidak menjadi cara bagi para demonstran, yang turun ke jalan secara massal terhadap pengenalan Jam Malam, untuk menjaga warga di rumah mereka di era modern ini. Alasan untuk menahan seseorang dan, jika perlu, mendenda mereka karena tidak memiliki "Sertifikat Kerja atau Medis", segera menyebabkan frustrasi di antara banyak orang. Oleh karena itu langkah-langkah ini terkait - karena krisis - untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Apa pun pendapat seorang kritikus, akan penting bahwa situasi seperti itu tidak meningkat secara tidak perlu. Menawarkan bantuan kepada mereka karena mereka cenderung dipaksa untuk melakukan sesuatu hanya membantu jika orang yang bersangkutan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah ini sendiri. Menemukan kontak rahasia dengan orang yang tepat sulit dalam banyak kasus. 

Mga imigrante na lumipat sa ilang kanlungan. Pabahay na pa rin mahirap upang makakuha ng dahil sa pagwawalang-bahala sa pabahay merkado. Ang isang bahagyang pagbawas ay maaaring kapansin-pansin sa mahabang tumakbo: dahil ang kategoryang ito ng mga tao ay hindi pamilyar pa rin sa kapaligiran kung saan sila natapos at madalas na walang paninirahan permit, isa sinusubukang mapa ang sitwasyon tungkol sa mga problema sa lipunan. Ang mga sentro ng pagtanggap ay hindi maa-access sa lahat dahil ang pamamaraan sa pagpaparehistro ay nangangailangan ng pagtatanghal ng isang balidong dokumento. Pansamantalang pag-aalaga ay maaaring posible kung minsan sa pamamagitan ng impormasyon mula sa mga third party. Kahit kinikilala ang mabubuting organisasyon, maaaring mahirap manatili sa isang araw na pangangalaga at pangangalaga sa gabi. Hindi lamang sa England ang mga ito (mahihina) mga tao na bahagi ng panganib group sa lipunan, kundi pati na rin sa ibang lugar sa Europa ay may mga kaso kung saan maraming walang permanenteng lugar ng paninirahan. Sa isang pananatili, ang mga bagay-bagay ay maaaring iba't-ibang para sa ilang mga kliyente: isang kaso ng isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay naghahanap ng mga katangian ng ibang tao nang hindi ipinaalam. Ligtas na nabuksan nang walang anumang dahilan. Hindi ito iniulat ng mga tauhan sa kliyente. Pinaghihinalaan na ang mga dokumento ay maaaring larawan ng isang kapwa residente sa kanilang pagkawala. Isang pintuan ng ligtas (habang nakakandado) pagkatapos ay binuksan nang walang pahintulot. - Ngayon na ang Curfew ay ipinakilala sa unang bahagi ng 2021, mayroong maraming mga rumours: ang ideya na sa loob ng Dutch pulis ilang mga distrito ay confronted sa kaliwa-pakpak at kanan-pakpak Extrem**** at itinago ang kanilang mga contact sa mga awtoridad mula sa ibang bansa. Maaaring ito ay itinatago sa pagsasabwatan ng mga teorya sa panahon ng Trump era o sapilitang upang gawin ito. Ang pagbalik sa 'malamig na panahon' ng WWII ay tila isang paraan para sa mga protesta, na kinuha sa mga lansangan laban sa pagpapakilala ng Curfew, upang panatilihin ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan sa makabagong panahong ito. Ang dahilan ng paglalarawan sa isang tao at, kung kinakailangan, pinong mga ito sa hindi pagkakaroon ng "Trabaho o Medical Certificate", ay hindi nagtagal ay humantong sa pagkabigo sa marami. Ang mga panukala na ito ay may kaugnayan - dahil sa krisis - upang itigil ang pagkalat ng Corona virus. Anuman ang opinyon ng isang kritiko, mahalaga na ang gayong sitwasyon ay hindi kakaunti lamang. Ang pag-aalok ng tulong sa kanila dahil malamang na mapilitang gumawa ng isang bagay ay tumutulong lamang kung ang (mga) tao ay nag-aalala na gawin ang mga hakbang na ito mismo. Ang paghahanap ng kumpidensyal na pakikipag-ugnayan sa tamang tao ay mahirap sa karamihan ng mga kaso. 

ผู้อพยพที่ย้ายไปพักพิง ที่อยู่อาศัยที่ยังคงยากที่จะได้รับเนื่องจากความเมื่อยล้าในตลาดที่อยู่อาศัย. การลดลงเล็กน้อยอาจสังเกตเห็นได้ในระยะยาว: แม่นยําเพราะคนประเภทนี้ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาลงเอยและมักจะไม่มีใบอนุญาตพํานักพยายามแมปสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสังคม ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงศูนย์ต้อนรับได้เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนต้องมีการนําเสนอเอกสารที่ถูกต้อง บางครั้งการดูแลชั่วคราวอาจเป็นไปได้ผ่านข้อมูลจากบุคคลที่สาม แม้จะมีองค์กรความปรารถนาดีที่ได้รับการยอมรับก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะมีคุณสมบัติสําหรับการเข้าพักด้วยการดูแลกลางวันและการดูแลตอนกลางคืน ไม่เพียง แต่ในอังกฤษเป็นคนเหล่านี้ (อ่อนแอ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสี่ยงในสังคม แต่ยังที่อื่น ๆ ในยุโรปมีหลายกรณีที่หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร ในระหว่างการเข้าพักสิ่งต่าง ๆ อาจแตกต่างกันสําหรับลูกค้าบางคน: กรณีของสถานการณ์ที่ค้นหาคุณสมบัติของคนอื่นโดยไม่ได้รับแจ้ง ตู้เซฟที่เปิดโดยไม่มีเหตุผล ว่าพนักงานไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้กับลูกค้าจะเป็นที่น่าผิดหวัง มีการสงสัยว่าเอกสารอาจถูกถ่ายภาพโดยเพื่อนที่อาศัยอยู่ในการขาดของพวกเขา ประตูตู้เซฟ (ในขณะที่ถูกล็อค) ถูกเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต - - - ตอนนี้การประกาศเคอร์ฟิวได้รับการแนะนําในช่วงต้นปี 2021 มีข่าวลือมากมาย: ความคิดที่ว่าภายในตํารวจดัตช์หัวหน้าเขตบางคนเผชิญหน้ากับกลุ่มหัวรุนแรงปีกซ้ายและปีกขวาและติดต่อกับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ มันอาจจะถูกเก็บไว้ในทฤษฎีสมคบคิดในยุคทรัมป์หรือถูกบังคับให้ทําเช่นนั้น การกลับไปสู่ 'ช่วงเวลาที่หนาวเย็น' ของสงครามโลกครั้งที่สองดูเหมือนจะไม่ใช่วิธีสําหรับผู้ประท้วงที่พาไปที่ถนนเพื่อต่อต้านการแนะนําของเคอร์ฟิวเพื่อให้ประชาชนในบ้านของพวกเขาในยุคสมัยใหม่นี้ เหตุผลในการควบคุมตัวใครบางคนและหากจําเป็นให้ปรับพวกเขาเพราะไม่มี "งานหรือใบรับรองแพทย์" ในไม่ช้าก็นําไปสู่ความผิดหวังในหมู่คนจํานวนมาก มาตรการเหล่านี้จึงเกี่ยวข้อง - เนื่องจากวิกฤต - เพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา ไม่ว่าความคิดเห็นของนักวิจารณ์จะเป็นสิ่งสําคัญที่สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็น การให้ความช่วยเหลือพวกเขาเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกบังคับให้ทําอะไรบางอย่างช่วยได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องตัดสินใจที่จะทําตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเอง การค้นหาการติดต่อที่เป็นความลับกับบุคคลที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยากในกรณีส่วนใหญ่
PublPostGen
Reply


Forum Jump: