Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Employment agency - Vacancies
#1
Information 
[Image: 666335577754677.jpeg]


As a company you may be looking for personnel.  You can of course place an advertisement or engage a ‘labour company’ and temporary employment agency to make vacancies available within your industry.  There are programs that are organized to gain practical experience with possible progression to a job.  Get an idea of how the labor market is doing now.  If, despite your best efforts, you have not yet found a job, you can see what is in high demand and whether it matches your Curriculum Vitae.

Als bedrijf kunt u op zoek zijn naar personeel. U kunt natuurlijk een advertentie plaatsen of een arbeidsbureau en uitzendbureau inschakelen om vacatures binnen uw branche beschikbaar te maken. Er zijn trajecten die men organiseert voor het opdoen van praktijkervaring met mogelijke doorstroom naar een baan. Krijg een idee hoe het nu met de arbeidsmarkt gaat. Mocht u, ondanks uw inspanningen, nog geen werk hebben gevonden, kunt u zien waar veel vraag naar is en of dit aansluit op uw Curriculum Vitae.

Als Unternehmen suchen Sie möglicherweise Personal.  Sie können natürlich eine Anzeige schalten oder ein Arbeitsamt und ein Zeitarbeitsunternehmen beauftragen, um freie Stellen in Ihrer Branche verfügbar zu machen.  Es gibt Programme, die organisiert sind, um praktische Erfahrungen mit einem möglichen Aufstieg zu einem Job zu sammeln.  Machen Sie sich ein Bild davon, wie es dem Arbeitsmarkt jetzt geht.  Wenn Sie trotz aller Bemühungen noch keine Stelle gefunden haben, können Sie sehen, was sehr gefragt ist und ob es zu Ihrem Lebenslauf passt.

Como empresa, você pode estar procurando pessoal.  É claro que você pode colocar um anúncio ou contratar uma agência de empregos e uma agência de empregos temporários para disponibilizar as vagas em seu setor.  Existem programas que são organizados para ganhar experiência prática com possível progressão para um emprego.  Tenha uma ideia de como está o mercado de trabalho agora.  Se, apesar de seus esforços, você ainda não encontrou um emprego, você pode ver o que está em alta demanda e se ele corresponde ao seu Curriculum Vitae.

Como empresa, es posible que esté buscando personal.  Por supuesto, puede colocar un anuncio o contratar una agencia de empleo y una agencia de empleo temporal para que haya vacantes disponibles dentro de su industria.  Hay programas que se organizan para adquirir experiencia práctica con posible progresión a un puesto de trabajo.  Hágase una idea de cómo le está yendo al mercado laboral ahora.  Si, a pesar de sus mejores esfuerzos, aún no ha encontrado un trabajo, puede ver qué tiene una gran demanda y si coincide con su Curriculum Vitae.

En tant qu'entreprise, vous recherchez peut-être du personnel.  Vous pouvez bien sûr placer une annonce ou engager une agence de placement et une agence de travail temporaire pour mettre à disposition des postes vacants dans votre secteur.  Il existe des programmes qui sont organisés pour acquérir une expérience pratique avec une possible progression vers un emploi.  Ayez une idée de la situation actuelle du marché du travail.  Si, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas encore trouvé d'emploi, vous pouvez voir ce qui est très demandé et s'il correspond à votre Curriculum Vitae.

Come azienda potresti cercare personale.  Ovviamente puoi inserire un annuncio o incaricare un'agenzia di collocamento e un'agenzia di lavoro temporaneo per rendere disponibili posti vacanti nel tuo settore.  Ci sono programmi organizzati per acquisire esperienza pratica con possibile progressione verso un lavoro.  Fatti un'idea di come sta andando il mercato del lavoro ora.  Se, nonostante i tuoi migliori sforzi, non hai ancora trovato un lavoro, puoi vedere cosa è molto richiesto e se corrisponde al tuo Curriculum Vitae.

Ως εταιρεία μπορεί να αναζητάτε προσωπικό.  Φυσικά, μπορείτε να τοποθετήσετε μια διαφήμιση ή να προσλάβετε ένα γραφείο απασχόλησης και ένα γραφείο προσωρινής απασχόλησης για να διαθέσετε κενές θέσεις στη βιομηχανία σας.  Υπάρχουν προγράμματα που οργανώνονται για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με πιθανή πρόοδο σε μια εργασία.  Πάρτε μια ιδέα για το πώς έχει η αγορά εργασίας τώρα.  Εάν, παρά τις καλύτερες προσπάθειές σας, δεν έχετε βρει ακόμα δουλειά, μπορείτε να δείτε τι έχει μεγάλη ζήτηση και αν ταιριάζει με το βιογραφικό σας σημείωμα.

Jako firma możesz szukać personelu.  Możesz oczywiście zamieścić ogłoszenie lub zatrudnić agencję pracy i agencję pracy tymczasowej w celu udostępnienia wolnych miejsc pracy w Twojej branży.  Istnieją programy, które są organizowane w celu zdobycia praktycznego doświadczenia z możliwym awansem do pracy.  Zobacz, jak radzi sobie obecnie rynek pracy.  Jeśli pomimo najlepszych starań nie znalazłeś jeszcze pracy, możesz sprawdzić, na co jest duże zapotrzebowanie i czy odpowiada ona Twojemu życiorysowi.

Като компания може да търсите персонал.  Можете, разбира се, да пуснете реклама или да ангажирате агенция по заетостта и агенция за временна заетост, за да предоставите свободни работни места във вашата индустрия.  Има програми, които са организирани за придобиване на практически опит с евентуален прогрес в работата.  Получете представа как се справя пазарът на труда сега.  Ако въпреки всичките ви усилия все още не сте си намерили работа, можете да видите какво се търси и дали отговаря на вашата автобиография.

Kao tvrtka možda tražite osoblje.  Naravno, možete postaviti oglas ili angažirati agenciju za zapošljavanje i agenciju za privremeno zapošljavanje kako biste stavili na raspolaganje slobodna radna mjesta u vašoj djelatnosti.  Postoje programi koji se organiziraju radi stjecanja praktičnog iskustva s mogućim napredovanjem na poslu.  Steknite ideju kako je sada na tržištu rada.  Ako unatoč svim naporima još niste pronašli posao, možete vidjeti za čime se traži i odgovara li vašoj biografiji.

Kao kompanija možda tražite osoblje.  Naravno, možete postaviti oglas ili angažirati agenciju za zapošljavanje i agenciju za privremeno zapošljavanje kako biste omogućili slobodna radna mjesta u vašoj industriji.  Postoje programi koji se organiziraju radi stjecanja praktičnog iskustva s mogućim napredovanjem na poslu.  Steknite ideju kako je sada na tržištu rada.  Ako, uprkos svim vašim naporima, još niste pronašli posao, možete vidjeti za čime se traži i da li odgovara vašem životopisu.

Возможно, вам, как компании, нужен персонал.  Вы, конечно, можете разместить объявление или нанять агентство по трудоустройству или агентство по временному трудоустройству, чтобы сделать вакансии доступными в вашей отрасли.  Существуют программы, которые организованы для получения практического опыта с возможным продвижением на работу.  Получите представление о том, как обстоят дела на рынке труда сейчас.  Если, несмотря на все ваши усилия, вы еще не нашли работу, вы можете увидеть, что пользуется большим спросом и соответствует ли она вашему резюме.

Kaip įmonė galite ieškoti darbuotojų.  Žinoma, galite pateikti skelbimą arba įdarbinti įdarbinimo agentūrą ir laikino įdarbinimo agentūrą, kad jūsų pramonėje būtų laisvos darbo vietos.  Yra programų, kurios organizuojamos siekiant įgyti praktinės patirties, galimai pereinant prie darbo.  Įsivaizduokite, kaip dabar dirba darbo rinka.  Jei, nepaisant visų pastangų, dar neradote darbo, galite pamatyti, ko labai reikia ir ar tai atitinka jūsų gyvenimo aprašymą.

Kā uzņēmums jūs, iespējams, meklējat personālu.  Jūs, protams, varat ievietot sludinājumu vai piesaistīt nodarbinātības aģentūru un pagaidu nodarbinātības aģentūru, lai padarītu vakances pieejamus savā nozarē.  Ir programmas, kas tiek organizētas, lai iegūtu praktisku pieredzi ar iespējamu pāreju uz darbu.  Iegūstiet priekšstatu par to, kā šobrīd strādā darba tirgū.  Ja, neskatoties uz jūsu pūlēm, jūs vēl neesat atradis darbu, varat redzēt, kas ir ļoti pieprasīts un vai tas atbilst jūsu dzīves aprakstam.

Як компанія, можливо, ви шукаєте персонал.  Звичайно, ви можете розмістити оголошення або залучити агентство з працевлаштування та агентство з тимчасової зайнятості, щоб зробити вакансії доступними у вашій галузі.  Є програми, які організовані для отримання практичного досвіду з можливим переходом на роботу.  Отримайте уявлення про те, як зараз працює на ринку праці.  Якщо, незважаючи на всі ваші зусилля, ви ще не знайшли роботу, ви можете побачити, чим користується великий попит, і чи відповідає вона вашій біографії.

Као компанија можда тражите особље.  Наравно, можете поставити оглас или ангажовати агенцију за запошљавање и агенцију за привремено запошљавање како бисте ставили на располагање слободна радна места у вашој индустрији.  Постоје програми који се организују за стицање практичног искуства са могућим напредовањем на послу.  Стекните идеју о томе како је сада на тржишту рада.  Ако, упркос свим вашим напорима, још увек нисте пронашли посао, можете видети шта се тражи и да ли се подудара са вашом биографијом.

Cégként személyzetet kereshet.  Természetesen elhelyezhet hirdetést, vagy felvehet egy munkaügyi ügynökséget és munkaerő-kölcsönzőt, hogy az Ön számára elérhető állások rendelkezésre álljanak.  Vannak olyan programok, amelyek gyakorlati tapasztalatok megszerzése céljából szerveződnek, ha lehetséges a munkába lépés.  Készítsen képet arról, hogy áll most a munkaerőpiac.  Ha a legnagyobb erőfeszítések ellenére még nem talált munkát, láthatja, hogy mire van nagy igény, és hogy megfelel-e önéletrajzának.

Ca companie, este posibil să căutați personal.  Puteți, desigur, să plasați o reclamă sau să angajați o agenție de ocupare a forței de muncă și o agenție de ocupare temporară pentru a face posturi vacante disponibile în industria dvs.  Există programe care sunt organizate pentru a câștiga experiență practică cu o posibilă progresie către un loc de muncă.  Faceți-vă o idee despre cum merge piața muncii acum.  Dacă, în ciuda eforturilor depuse, nu ați găsit încă un loc de muncă, puteți vedea ceea ce este foarte solicitat și dacă se potrivește Curriculum Vitae.

Jako společnost možná hledáte personál.  Samozřejmě můžete umístit inzerát nebo najmout agenturu práce a agenturu dočasného zaměstnání, abyste uvolnili volná pracovní místa ve vašem oboru.  Existují programy, které jsou organizovány tak, aby získaly praktické zkušenosti s možným postupem do zaměstnání.  Získejte představu o tom, jak si nyní vede trh práce.  Pokud jste si i přes své nejlepší úsilí ještě nenašli práci, můžete zjistit, co je velmi žádané a zda odpovídá vašemu životopisu.

Ako spoločnosť možno hľadáte personál.  Môžete samozrejme umiestniť inzerát alebo zamestnať agentúru práce a agentúru dočasného zamestnávania, aby ste sprístupnili voľné pracovné miesta vo vašom odbore.  Existujú programy, ktoré sú organizované tak, aby získali praktické skúsenosti s možným postupom do zamestnania.  Získajte predstavu o tom, ako sa teraz darí trhu práce.  Ak ste si napriek svojmu maximálnemu úsiliu ešte nenašli prácu, môžete zistiť, po čom je vysoký dopyt a či sa zhodujú s vašim životopisom.

Kot podjetje morda iščete kadre.  Seveda lahko objavite oglas ali zaposlite agencijo za zaposlovanje in agencijo za začasno zaposlovanje, da bodo prosta delovna mesta na voljo v vaši panogi.  Obstajajo programi, ki so organizirani tako, da pridobijo praktične izkušnje z morebitnim napredovanjem na delovnem mestu.  Pridobite idejo, kako je zdaj na trgu dela.  Če kljub najboljšim prizadevanjem še niste našli službe, lahko vidite, po čem je veliko povpraševanja in ali ustreza vašemu življenjepisu.

Որպես ընկերություն դուք կարող եք անձնակազմ փնտրել:  Դուք, իհարկե, կարող եք գովազդ տեղադրել կամ ներգրավել զբաղվածության գործակալություն և ժամանակավոր զբաղվածության գործակալություն ՝ ձեր արդյունաբերության ոլորտում թափուր աշխատատեղերը մատչելի դարձնելու համար:  Կան ծրագրեր, որոնք կազմակերպվում են գործնական փորձ ձեռք բերելու համար ՝ հնարավոր աշխատանքի անցմամբ:  Պատկերացրեք, թե ինչպես է այժմ աշխատում աշխատանքային շուկան:  Եթե, չնայած ձեր առավելագույն ջանքերին, դեռ աշխատանք չեք գտել, կարող եք տեսնել, թե ինչն է մեծ պահանջարկ վայելում, և արդյոք այն համապատասխանում է ձեր ինքնակենսագրականին:

Sem fyrirtæki gætir þú verið að leita að starfsfólki.  Þú getur auðvitað sett auglýsingu eða fengið ráðningarskrifstofu og tímabundna ráðningarskrifstofu til að gera laus störf innan þíns atvinnugreinar.  Það eru forrit sem eru skipulögð til að öðlast hagnýta reynslu með mögulegri framþróun í starf.  Fáðu hugmynd um hvernig vinnumarkaðurinn hefur það núna.  Ef þú hefur ekki enn fundið þér vinnu þrátt fyrir bestu tilraunir, þá geturðu séð hvað er mjög eftirsótt og hvort það passar við námskrá þína.

Som företag kanske du letar efter personal.  Du kan naturligtvis placera en annons eller anlita en arbetsförmedling och tillfälligt anställningsföretag för att göra lediga platser tillgängliga inom din bransch.  Det finns program som är organiserade för att få praktisk erfarenhet av möjlig utveckling till ett jobb.  Få en uppfattning om hur det går på arbetsmarknaden nu.  Om du trots dina bästa ansträngningar ännu inte har hittat ett jobb kan du se vad som är mycket efterfrågat och om det matchar din Curriculum Vitae.

Som selskap leter du kanskje etter personell.  Du kan selvsagt legge ut en annonse eller engasjere et arbeidsformidlingskontor og vikarbyrå for å gjøre ledige plasser tilgjengelig i din bransje.  Det er programmer som er organisert for å få praktisk erfaring med mulig progresjon til en jobb.  Få en ide om hvordan arbeidsmarkedet har det nå.  Hvis du til tross for din beste innsats ikke har funnet en jobb ennå, kan du se hva det er høy etterspørsel og om det samsvarer med din Curriculum Vitae.

Som firma søger du muligvis personale.  Du kan naturligvis placere en annonce eller engagere et arbejdsformidlingskontor og vikarbureau for at stille ledige stillinger til rådighed inden for din branche.  Der er programmer, der er organiseret for at få praktisk erfaring med mulig progression til et job.  Få en idé om, hvordan arbejdsmarkedet klarer sig nu.  Hvis du trods din bedste indsats endnu ikke har fundet et job, kan du se, hvad der er høj efterspørgsel, og om det matcher din Curriculum Vitae.

Yrityksenä saatat olla etsimässä henkilöstöä.  Voit tietysti sijoittaa ilmoituksen tai palkata työvoimatoimiston ja vuokratyövoimatoimiston tarjoamaan avoimia työpaikkoja omalla alallasi.  On olemassa ohjelmia, jotka on järjestetty hankkimaan käytännön kokemuksia mahdollisesta etenemisestä työhön.  Hanki käsitys siitä, miten työmarkkinoilla menee nyt.  Jos et parhaisista ponnisteluistasi huolimatta ole vielä löytänyt työpaikkaa, voit nähdä, mitä on paljon kysytty ja vastaako se ansioluettelosi.

作为一家公司,您可能正在寻找人员。 当然,您可以刊登广告或聘用职业介绍所和临时职业介绍所,以在您的行业内提供职位空缺。 有些程序的组织是为了获得可能升职的实践经验。 了解劳动力市场现在的状况。 如果尽最大努力仍未找到工作,则可以查看需求量大的内容以及它是否与您的履历表相匹配。

会社としてあなたは人員を探しているかもしれません。 もちろん、広告を掲載したり、職業紹介所や派遣会社を雇って、業界内で空席を利用できるようにすることもできます。 仕事に進む可能性のある実践的な経験を積むために組織されたプログラムがあります。 労働市場が現在どのようになっているのかを理解してください。 最善の努力にもかかわらず、まだ仕事を見つけていない場合は、需要が高いものと、それが履歴書に一致するかどうかを確認できます。

회사로서 당신은 인력을 찾고있을 수 있습니다.  물론 광고를 게재하거나 고용 기관 및 임시 고용 기관에 참여하여 해당 산업 내에서 공석을 제공 할 수 있습니다.  직업 진급 가능성에 대한 실질적인 경험을 얻기 위해 조직 된 프로그램이 있습니다.  노동 시장이 현재 어떻게 진행되고 있는지에 대한 아이디어를 얻으십시오.  최선의 노력에도 불구하고 아직 일자리를 찾지 못했다면 수요가 많은 것과 이력서와 일치하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

Bilang isang kumpanya maaari kang naghahanap ng mga tauhan.  Maaari kang syempre maglagay ng isang ad o sumali sa isang ahensya sa pagtatrabaho at pansamantalang ahensya ng pagtatrabaho upang gawing magagamit ang mga bakante sa loob ng iyong industriya.  Mayroong mga programa na nakaayos upang makakuha ng praktikal na karanasan na may posibleng pag-unlad sa isang trabaho.  Kumuha ng isang ideya kung paano ang paggawa ng labor market ngayon.  Kung, sa kabila ng iyong pagsisikap, hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, makikita mo kung ano ang mataas na demand at kung tumutugma ito sa iyong Curriculum Vitae.

ในฐานะ บริษัท คุณอาจกำลังมองหาบุคลากร  แน่นอนคุณสามารถลงโฆษณาหรือว่าจ้าง บริษัท จัดหางานและ บริษัท จัดหางานชั่วคราวเพื่อจัดหาตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมของคุณได้  มีโปรแกรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงพร้อมกับความก้าวหน้าในงานที่เป็นไปได้  รับทราบว่าตลาดแรงงานเป็นอย่างไรในขณะนี้  หากแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่คุณยังไม่พบงานคุณสามารถดูได้ว่าอะไรเป็นที่ต้องการสูงและตรงกับประวัติย่อของคุณ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: