Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rent - Collections & items
#1
[Image: 4467885444556654.jpeg]The rental of a film on DVD format.  A seller who makes this possible for fans of old VHS cassettes and gramophone records.  A branch that would be open in particular for this target group: you are, for example, someone who loves classic.  You could of course go to a specialist store for the old Jazz records.  Sales normally deal with audio cassettes, records, books and other collections.  A can of Coca-Cola and posters + porcelain cups that are no longer available.

De verhuur van een film op DVD formaat. Een verkoper die dit mogelijk maakt voor de liefhebbers van oude VHS cassettes en grammofoonplaten. Een vestiging die in het bijzonder zou zijn geopend voor deze doelgroep: u bent bijv. iemand die van klassiek houdt. Voor de oude platen van Jazz zou u natuurlijk terecht kunnen bij een speciaalzaak. De verkoop houdt zich normaliter bezig met audiocassettes, platen, boeken en overige verzamelingen. Een blik van Coca-Cola en posters + porseleinen kopjes die niet meer te verkrijgen zijn.

Der Verleih eines Films im DVD-Format.  Ein Verkäufer, der dies Fans alter VHS-Kassetten und Schallplatten ermöglicht.  Eine Filiale, die speziell für diese Zielgruppe geöffnet wäre: Sie sind zum Beispiel jemand, der Klassik liebt.  Sie könnten natürlich in ein Fachgeschäft für die alten Jazz-Platten gehen.  Der Verkauf befasst sich normalerweise mit Audiokassetten, Schallplatten, Büchern und anderen Sammlungen.  Eine Dose Coca-Cola und Poster + Porzellantassen, die nicht mehr erhältlich sind.

Aluguer de filme em formato DVD.  Um vendedor que torna isso possível para fãs de fitas VHS antigas e discos de gramofone.  Um ramo que estaria aberto em particular para este grupo-alvo: você é, por exemplo, alguém que adora clássicos.  Você pode, é claro, ir a uma loja especializada em discos antigos de Jazz.  As vendas normalmente lidam com fitas de áudio, discos, livros e outras coleções.  Uma lata de Coca-Cola e pôsteres + xícaras de porcelana que não estão mais disponíveis.

El alquiler de una película en formato DVD.  Un vendedor que lo hace posible para los fanáticos de los viejos casetes VHS y discos de gramófono.  Una rama que estaría abierta en particular para este grupo objetivo: usted es, por ejemplo, alguien que ama lo clásico.  Por supuesto, podría ir a una tienda especializada para los viejos discos de Jazz.  Las ventas normalmente se refieren a casetes de audio, discos, libros y otras colecciones.  Una lata de Coca-Cola y carteles + vasos de porcelana que ya no están disponibles.

La location d'un film au format DVD.  Un vendeur qui rend cela possible pour les fans d'anciennes cassettes VHS et de disques de gramophone.  Une succursale qui serait ouverte en particulier pour ce groupe cible: vous êtes, par exemple, quelqu'un qui aime les classiques.  Vous pouvez bien sûr vous rendre dans un magasin spécialisé pour les anciens disques de Jazz.  Les ventes portent normalement sur des cassettes audio, des disques, des livres et d'autres collections.  Une canette de Coca-Cola et des affiches + des tasses en porcelaine qui ne sont plus disponibles.

Il noleggio di un film in formato DVD.  Un venditore che lo rende possibile per gli appassionati di vecchie cassette VHS e dischi grammofonici.  Una filiale che sarebbe aperta in particolare per questo gruppo target: sei, ad esempio, qualcuno che ama il classico.  Ovviamente potresti andare in un negozio specializzato per i vecchi dischi Jazz.  Le vendite normalmente riguardano cassette audio, dischi, libri e altre collezioni.  Una lattina di Coca-Cola e poster + tazze di porcellana che non sono più disponibili.

Η ενοικίαση ταινίας σε μορφή DVD.  Ένας πωλητής που το καθιστά δυνατό για τους λάτρεις των παλιών κασετών VHS και των γραμμοφώνων.  Ένα υποκατάστημα που θα ήταν ανοιχτό ειδικά για αυτήν την ομάδα-στόχο: είστε, για παράδειγμα, κάποιος που αγαπά το κλασικό.  Φυσικά θα μπορούσατε να πάτε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα για τους παλιούς δίσκους Jazz.  Οι πωλήσεις συνήθως αφορούν κασέτες ήχου, δίσκους, βιβλία και άλλες συλλογές.  Ένα κουτί Coca-Cola και αφίσες + ποτήρια πορσελάνης που δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Wypożyczenie filmu na DVD.  Sprzedawca, który umożliwia to miłośnikom starych kaset VHS i płyt gramofonowych.  Branża, która byłaby otwarta szczególnie dla tej grupy docelowej: jesteś na przykład kimś, kto kocha klasykę.  Można oczywiście udać się do specjalistycznego sklepu ze starymi płytami Jazzu.  Sprzedaż zwykle obejmuje kasety audio, płyty, książki i inne zbiory.  Puszka Coca-Coli i plakaty + porcelanowe kubki, które nie są już dostępne.

Наем на филм на DVD формат.  Продавач, който прави това възможно за феновете на стари VHS касети и грамофонни плочи.  Клон, който ще бъде отворен по-специално за тази целева група: вие сте например някой, който обича класиката.  Можете, разбира се, да отидете в специализиран магазин за старите джаз записи.  Обикновено продажбите се занимават с аудиокасети, плочи, книги и други колекции.  Кутия кока-кола и плакати + порцеланови чаши, които вече не се предлагат.

Posudba filma na DVD formatu.  Prodavač koji to omogućava ljubiteljima starih VHS kaseta i gramofonskih ploča.  Podružnica koja bi bila otvorena posebno za ovu ciljnu skupinu: vi ste, na primjer, netko tko voli klasiku.  Naravno, mogli biste otići u specijaliziranu trgovinu za stare jazz ploče.  Prodaja se obično bavi audio kasetama, pločama, knjigama i ostalim zbirkama.  Limenka Coca-Cole i plakati + porculanske šalice koje više nisu dostupne.

Iznajmljivanje filma na DVD formatu.  Prodavač koji to omogućava ljubiteljima starih VHS kaseta i gramofonskih ploča.  Podružnica koja bi bila otvorena posebno za ovu ciljnu skupinu: vi ste, na primjer, netko tko voli klasiku.  Možete naravno otići u specijaliziranu trgovinu za stare jazz ploče.  Prodaja se obično bavi audio kasetama, pločama, knjigama i drugim kolekcijama.  Limenka Coca-Cole i plakati + porculanske čaše koje više nisu dostupne.

Прокат фильма на DVD.  Продавец, который делает это возможным для любителей старых кассет VHS и граммофонных пластинок.  Филиал, который будет открыт специально для этой целевой группы: вы, например, тот, кто любит классику.  Конечно, вы можете пойти в специализированный магазин за старыми пластинками Jazz.  Продажи обычно касаются аудиокассет, пластинок, книг и других коллекций.  Банка кока-колы и плакаты + фарфоровые чашки, которых уже нет в продаже.

Filmo nuoma DVD formatu.  Pardavėjas, kuris tai leidžia senų VHS kasečių ir gramofonų plokštelių gerbėjams.  Filialas, kuris būtų atviras būtent šiai tikslinei grupei: jūs, pavyzdžiui, mėgstate klasiką.  Žinoma, galite nueiti į specializuotą senų „Jazz“ įrašų parduotuvę.  Parduodant paprastai prekiaujama garso kasetėmis, plokštelėmis, knygomis ir kitomis kolekcijomis.  Skardinė „Coca-Cola“ ir plakatai + porceliano puodeliai, kurių nebėra.

Filmas noma DVD formātā.  Pārdevējs, kurš to dara vecu VHS kasešu un gramofonu ierakstu cienītājiem.  Filiāle, kas būtu atvērta īpaši šai mērķa grupai: jūs, piemēram, esat cilvēks, kurš mīl klasiku.  Jūs, protams, varētu doties uz veco džeza ierakstu veikalu.  Pārdošana parasti notiek ar audio kasetēm, ierakstiem, grāmatām un citām kolekcijām.  Kārba Coca-Cola un plakāti + porcelāna krūzītes, kuras vairs nav pieejamas.

Прокат фільму у форматі DVD.  Продавець, який робить це можливим для шанувальників старих касет VHS та грамплатівок.  Філія, яка була б відкрита, зокрема, для цієї цільової групи: ви, наприклад, хтось любите класику.  Звичайно, ви можете відвідати спеціалізований магазин, де можна знайти старі записи джазу.  Зазвичай продажі стосуються аудіокасет, платівок, книг та інших колекцій.  Банка кока-коли та плакати + порцелянові чашки, які більше не доступні.

Изнајмљивање филма на ДВД формату.  Продавац који ово омогућава љубитељима старих ВХС касета и грамофонских плоча.  Филијала која би била отворена посебно за ову циљну групу: ви сте, на пример, неко ко воли класику.  Можете наравно отићи у специјализовану продавницу старих јазз плоча.  Продаја се обично бави аудио касетама, плочама, књигама и другим колекцијама.  Лименка кока-коле и постери + порцеланске шољице које више нису доступне.

Film kölcsönzése DVD formátumban.  Egy eladó, aki ezt lehetővé teszi a régi VHS kazetták és gramofonlemezek rajongói számára.  Olyan fióktelep, amely különösen e célcsoport számára nyitott: Ön például valaki, aki szereti a klasszikust.  Természetesen elmehet egy szaküzletbe a régi Jazz lemezekért.  Az értékesítés általában hangkazettákkal, lemezekkel, könyvekkel és más gyűjteményekkel foglalkozik.  Egy doboz Coca-Cola és poszterek + porcelán csészék, amelyek már nem kaphatók.

Închirierea unui film pe format DVD.  Un vânzător care face acest lucru posibil pentru fanii casetelor VHS vechi și a discurilor de gramofon.  O ramură care ar fi deschisă în special pentru acest grup țintă: sunteți, de exemplu, cineva care iubește clasicul.  Desigur, puteți merge la un magazin specializat pentru vechile discuri de jazz.  Vânzările se referă în mod normal la casete audio, discuri, cărți și alte colecții.  O cutie de Coca-Cola și afișe + pahare din porțelan care nu mai sunt disponibile.

Půjčovna filmu na DVD.  Prodejce, který toto umožňuje fanouškům starých VHS kazet a gramofonových desek.  Pobočka, která by byla otevřená zejména pro tuto cílovou skupinu: jste například někdo, kdo miluje klasiku.  Samozřejmě můžete jít do specializovaného obchodu se starými jazzovými nahrávkami.  Prodej se obvykle zabývá zvukovými kazetami, záznamy, knihami a jinými sbírkami.  Plechovka Coca-Coly a plakáty + porcelánové šálky, které již nejsou k dispozici.

Požičiavanie filmu na DVD formáte.  Predajca, ktorý to umožňuje fanúšikom starých kaziet VHS a gramofónových platní.  Pobočka, ktorá by bola otvorená najmä pre túto cieľovú skupinu: ste napríklad niekto, kto miluje klasiku.  Samozrejme by ste mohli ísť do špecializovaného obchodu so starými jazzovými platňami.  Predaj sa zvyčajne zaoberá audiokazetami, platňami, knihami a inými zbierkami.  Plechovka Coca-Coly a plagáty + porcelánové šálky, ktoré už nie sú k dispozícii.

Izposoja filma v DVD formatu.  Prodajalec, ki to omogoča ljubiteljem starih kaset VHS in gramofonskih plošč.  Podružnica, ki bi bila odprta zlasti za to ciljno skupino: vi ste na primer nekdo, ki ljubi klasiko.  Seveda lahko obiščete specializirano trgovino za stare plošče jazza.  Prodaja običajno obravnava avdio kasete, plošče, knjige in druge zbirke.  Konzerva Coca-Cole in plakati + porcelanske skodelice, ki niso več na voljo.

Leiga á kvikmynd á DVD sniði.  Seljandi sem gerir þetta mögulegt fyrir aðdáendur gamalla VHS snælda og grammófónplata.  Útibú sem væri sérstaklega opin fyrir þennan markhóp: þú ert til dæmis einhver sem elskar klassík.  Þú gætir auðvitað farið í sérverslun fyrir gömlu Jazz plöturnar.  Sala fæst venjulega við hljóðsnældur, plötur, bækur og önnur söfn.  Dós af Coca-Cola og veggspjöldum + postulínsbollum sem eru ekki lengur til.

Uthyrning av en film på DVD-format.  En säljare som gör detta möjligt för fans av gamla VHS-kassetter och grammofonplattor.  En gren som särskilt skulle vara öppen för denna målgrupp: du är till exempel någon som älskar klassiker.  Du kan naturligtvis gå till en specialbutik för de gamla Jazz-skivorna.  Försäljningen handlar normalt om ljudkassetter, skivor, böcker och andra samlingar.  En burk Coca-Cola och affischer + porslinskoppar som inte längre finns.

Leie av film på DVD-format.  En selger som gjør dette mulig for fans av gamle VHS-kassetter og grammofonplater.  En gren som spesielt vil være åpen for denne målgruppen: du er for eksempel noen som elsker klassisk.  Du kan selvfølgelig gå til en spesialforretning for de gamle Jazz-platene.  Salg handler normalt om lydkassetter, plater, bøker og andre samlinger.  En boks med Coca-Cola og plakater + porselenskopper som ikke lenger er tilgjengelige.

Leje af en film på DVD-format.  En sælger, der gør det muligt for fans af gamle VHS-kassetter og grammofonplader.  En gren, der især vil være åben for denne målgruppe: du er for eksempel en, der elsker klassikere.  Du kunne selvfølgelig gå til en specialbutik for de gamle Jazz-plader.  Salg handler normalt med lydkassetter, plader, bøger og andre samlinger.  En dåse Coca-Cola og plakater + porcelænskopper, der ikke længere er tilgængelige.

Elokuvan vuokraus DVD-muodossa.  Myyjä, joka tekee tämän mahdolliseksi vanhojen VHS-kasettien ja gramofonilevyjen faneille.  Haara, joka olisi avoin erityisesti tälle kohderyhmälle: olet esimerkiksi joku, joka rakastaa klassikkoa.  Voisit tietysti mennä vanhojen Jazz-levyjen erikoisliikkeeseen.  Myynti käsittelee yleensä äänikasetteja, levyjä, kirjoja ja muita kokoelmia.  Tölkki Coca-Colaa ja julisteita + posliinikuppeja, joita ei enää ole saatavilla.

租借DVD格式的电影。 一位使旧VHS盒式磁带和留声机唱片的爱好者能够做到这一点的卖家。 专门针对该目标人群开放的分支机构:例如,您是一个热爱经典的人。 您当然可以去一家专业商店索取旧的Jazz唱片。 销售通常处理录音带,唱片,书籍和其他藏书。 一罐可口可乐和海报+瓷杯已不再可用。

DVD形式の映画のレンタル。 古いVHSカセットや蓄音機のレコードのファンのためにこれを可能にする売り手。 このターゲットグループのために特に開かれるブランチ:たとえば、あなたはクラシックを愛する人です。 もちろん、古いジャズレコードの専門店に行くこともできます。 販売は通常、オーディオカセット、レコード、本、その他のコレクションを扱います。 コカ・コーラの缶とポスター+もう利用できない磁器のコップ。

DVD 형식의 영화 대여.  오래된 VHS 카세트 및 축음기 레코드 팬들을 위해 이것을 가능하게하는 판매자.  특히이 대상 그룹을 위해 열리는 지점 : 예를 들어, 당신은 클래식을 좋아하는 사람입니다.  물론 오래된 재즈 레코드 전문점에 갈 수 있습니다.  판매는 일반적으로 오디오 카세트, 레코드, 서적 및 기타 컬렉션을 처리합니다.  더 이상 사용할 수없는 코카콜라 캔과 포스터 + 도자기 컵.

Ang pag-upa ng isang pelikula sa format na DVD.  Isang nagbebenta na ginawang posible ito para sa mga tagahanga ng mga lumang VHS cassette at tala ng gramophone.  Isang sangay na bukas na bukas para sa target na pangkat na ito: ikaw, halimbawa, isang taong nagmamahal ng klasiko.  Maaari kang siyempre pumunta sa isang espesyalista na tindahan para sa mga lumang tala ng Jazz.  Karaniwang nakikipag-usap ang mga benta sa mga audio cassette, record, libro at iba pang mga koleksyon.  Isang lata ng Coca-Cola at mga poster + tasa ng porselana na hindi na magagamit.

การเช่าภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดี  ผู้ขายที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับแฟน ๆ ของเทป VHS และแผ่นเสียงแผ่นเสียงเก่า ๆ  สาขาที่จะเปิดโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่รักความคลาสสิก  แน่นอนคุณสามารถไปที่ร้านผู้เชี่ยวชาญสำหรับแผ่นเสียงแจ๊สเก่า ๆ  การขายโดยปกติจะจัดการกับเทปเสียงบันทึกหนังสือและคอลเลกชันอื่น ๆ  กระป๋องโคคาโคล่าและโปสเตอร์ + ถ้วยพอร์ซเลนที่ไม่มีจำหน่ายแล้ว
PublPostGen
Reply


Forum Jump: