Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gossip - Chat cafe - Social media
#11
It's this from here.  Madame there on the ward…feeling oneself with the kind of everything because.  No wonder this takes time.  Asylum.  Somali, however, right after the end of your tenure in 2016. Back to the 2013 period of.  The terrible idea of ... but now being different.  We are and we were.  For madam and her circuit this doesn't matter because your promotion counts.  That's what they do it for ... apart from your Amsterdam where there is much to experience, there.  Listen up… photographer Angela is waiting… since we've already done our site online.  They see that.  So apart from the lady there with some sort of stencil in her left hand with ditto light and airy summer coat.  The heavy tap against their wrists ... this happened unconsciously.  No more the youngsters ... the guys and stuff ... so the user's impression ....  in any case, may her photographic work be there for you… Sarinah Photography a bit backwards for some time now.  She is also very familiar with her assignments.  Well saying this now….  non-Western T seller of your call house with you there madam ... short of stature ... in the chat without your grammar in your language in the turret ....  madam herself … not understanding why her football sport was not broadcast ….  young gentleman with his descendant of the very first copy of culture ... telling her that this was not due to his system in the store ... globally the system with your sim cards and cables ... madam should not worry about that.  Young gentleman ... looks like the rest of neighborhood-by-neighborhood residents without your Wassenaar with Van der Valk history ... although these types of residents also deserve your attention in terms of ... the neat older lady with beaded necklace and the young man not lecturing ... since  they run the toko themselves on behalf of … in their own familiar culture … Mrs. helping … sitting behind the counter.  Here and there square items and appliances from behind the glass ... including your accessories.  What hangs ... hangs ... so to speak.  Dark curls of hair ... side shaved bald with forest whether or not put in your gel ... not being tinted ... transparent display case with your purchase.  Lady in her sandals and speaking the same language as the gentleman there on the chair.  They all call them brothers...but never sisters with a capital Z of sister.  This with a kind of football expression and thickening black eyebrows without their … contact from apps … so to speak.  Leaving aside the Chinese apps… or not.  Jeans never not … at least in this case from behind their cash register.  Madam… standing in front of him herself and not understanding his story.  This person is wearing something non-coloured.  The thirties.  Presenting this little problem to you there because we haven't received any signals yet ... on the other hand this here ... family with big daughter and mother going outside after we ... not the P of P for a while ... father in shirt and thin jacket wearing ... the son  …with lightly cropped short hair quickly turning his head in the direction of …looking his father because.  The image of their unconscious gaze as always… apparently because… however mother and daughter not looking… nor hearing their sounds because we were walking and not because of the reading indoors just now… not ignoring a cough sound… or ignoring because we were walking…  with your eyes and mind at zero.  Big daughter with light hair … hanging long over her shoulders … she herself bespectacled and behaving neatly next to her mother … on her way to … first the black lady in her neat clothes with handbag.  Is it putting them first or ourselves first?  So madam in her neat clothes with blazer.  The color of the handbag fits well ... In any case ... or at least not so much striking with the ignoring of while the man-by-side-with-son looks so unconsciously and with this father or man-son image ... others consciously not  looking ... it is from their ... also culture and different from the non-Dutch lady who would be happy with her Dutch partner.  Hence also disconnecting from your network, there.  Typically Mrs. Van with her not 9 or nine because the - just - system takes root in the construction of their vog or else.  Now put the glasses a little up on the nose with an A4 between the fingers.  You have to imagine ... Enschede or Twente ... from department ... green and proud with their grandparents ... the close collegiate bond with about the non-Dutch lady with her Dutch partner ... that this will change your world for the rest in terms of ... that what the circuit  from Mrs Van would also like to explain to.  A cup of coffee without your Mocca machine ... Everything is delivered at the toko.  The boss pays.  Instagram profile shows the two little daughters with innocent pale faces in a kind of 'Hi hi' shouting ... this cheerfully in your lens ... holding the elbow up here above your school table for a while ... showing the mouths with teeth next to ... the one next to her  other little sister… fictitious coming from Mrs. Van or not.  However, to imagine ... even if this would not be the case biologically.  Everything can be imagined.  The child does the laundry, so to speak.  Parentless… that's fine.  Finally ... the leather heel and neat suit of the lady who has served for many years at the famous KLM ... your ticket is your purchase.  See our Instagram profile here.  Here in private ourselves at the table in your restaurant.  This beaded necklace with blouse… a lady who definitely deserves your attention.  In addition, she herself in function at one of her commercial devices ... the journey there makes this profession very interesting ... here.  So Mrs. Dutch blue Mar… the non-newcomer who likes to surprise you with her beautiful unique albums from the air or otherwise.

Het is dit hier van. Mevrouw daar op de afdeling … zijzelf één voelend met het soort van alles omdat. Niet vreemd dat dit tijd kost. Asiel. Somalisch echter al meteen na het einde van uw ambtstermijn in 2016. Terug naar de 2013 periode van. Het verschrikkelijke idee van … maar nu anders zijnd. Wij zijn en wij waren. Voor mevrouw en haar circuit dit niet uitmakend omdat uw promotie telt. Daar doet men het voor … los van uw Amsterdam waar veel is te beleven, aldaar. Moet je eens luisteren … fotografe Angela wel wachtende … aangezien wij reeds onze site online hebben gedaan. Dat zien zij. Dus los van de mevrouw daar met soort van stencil in haar linkerhand met dito lichte en luchtige zomerjas. De zware tik tegen hun pols aan … dit wel onbewust geschiedend. Niet meer de jongelui uit … de gastjes en zo … zo dus de gebruiker’s indruk …. in ieder geval dat haar fotografisch werk voor u er mag zijn … Sarinah Fotografie wat naar achteren sinds enige tijd. Zijzelf ook erg bekend met haar opdrachten. Wel dit nu zeggend …. niet-Westerse T verkoper van uw belhuis met u daar mevrouw … kort van stuk … in de babbel zonder uw grammitica in uw taal in het torentje …. mevrouw zelf … niet begrijpend waarom haar voetbalsport niet werd uitgezonden …. jongeheer met zijn afstammeling van het allereerste exemplaar van cultuur … wel haar zeggend dat dit niet aan zijn systeem in de winkel lag … globaal het systeem met uw simkaarten en snoertjes … daarover moet mevrouw zich niet druk over maken. Jongeheer … lijkend zoals de rest van wijk-aan-wijk inwoners zonder uw Wassenaar met Van der Valk geschiedenis … hoewel ook deze type inwoners recht op uw aandacht hebben qua … de nette oudere dame met kralen halsketting en de jongeman niet de les voorlezend … aangezien zij de toko zelf runnen namens … in eigen vertrouwde cultuur … mevrouw helpende … vanachter de toonbank zittend. Hier en daar vierkante spulletjes en toestelletjes vanachter het glas … inclusief uw accessoires. Wat hangt … hangt … zeg maar. Donkere krulletjes haar … zijkant kaal geschoren met bos al dan niet in uw gel erin gedaan … niet getint zijnde … doorzichtige vitrine met uw inkoop. Mevrouw wel op haar sandalen en dezelfde taal sprekend als meneer daar op de stoel. Ze noemen hen allen broers … maar nooit zusters met hoofdletter Z van zuster. Dit met een soort van voetbal uitdrukking en dik wordende zwarte wenkbrauwen zonder hun … kontakt van apps … zeg maar. De Chinese apps daargelaten … of niet daargelaten. Spijkerbroeken nooit niet … althans in dit geval vanachter hun kassa. Mevrouw … zelf tegenover hem staand en zijn verhaal niet begrijpend. Iets niet-kleurigs heeft dit mens aan. De dertigers. Wel dit probleempje aan u daar voorleggend omdat wij nog niets ontvingen aan signalen … anderszijds dit hier … familie met grote dochter en moeder braafjes naar buiten gaand nadat wij … de P van P nu even niet … vader in overhemd en dunne colbert aanhebbend … de zoon … met licht geknipt kort haar snel zijn hoofd in de richting draaiend van … dito zijn vader kijkende omdat. Het beeld van hun onbewuste blik naar zoals altijd… kennelijk omdat … echter moeder en dochter niet kijkende … noch hun geluiden horende omdat wij liepen en niet omwille van de lezing binnenshuis van daarnet … een kucht klank niet negerende … of wél negerende omdat wij liepen … met uw blik en verstand op nul. Grote dochter met licht haar … lang over haar schouders hangend … zijzelf bebrild en keurig zich gedragend naast haar moeder … op weg gaand naar … wel eerst de negroide mevrouw in haar nette kleding met handtas. Is het hen eerst voor laten gaand of wijzelf eerst? Zo dus mevrouw in haar keurige kleding met blazer. De kleur van handtas goed passend … In elk … of ieder geval niet zozeer frappant met het negerende van terwijl de man-aan-zij-met-zoontje degelijk zo onbewust kijkt en wél met dit vader of man-zoon-beeld … anderen bewust niet kijkend … het is vanuit hun … ook cultuur en anders dan de niet-Nederlandse mevrouw die gelukkig zou zijn met haar Nederlandse partner. Vandaar ook loskoppelend aan uw netwerk, aldaar. Typisch mevrouw Van met haar niet 9 of wél negen omdat het - just  - systeem wortel schiet in de bouw van hun vog of anders. De bril nu wat omhoog op de neus zettend met een A4 tussen de vingers houdend. Je moet je voorstellen … Enschede of Twente … vanaf afdeling … groen en trots bij hun grootouders … het innige collegiale band met ongeveer de niet-Nederlandse mevrouw met haar Nederlandse partner … dat dit voor de rest uw wereld zal veranderen qua … dat wat het circuit van mevrouw Van ook gaarne zou willen uitleggen aan. Een kopje koffie zonder uw automaat van Mocca … Alles wordt geleverd op de toko. De baas betaalt. Instagram profiel toont de twee kleine dochtertjes met onschuldige bleke gezichtjes in een soort van ‘Hoi hoi’ geroep … dit vrolijk in uw lens … het elleboogje hier wat boven uw schooltafel eventjes omhoog houdend … de mondjes met tanden laten ziend naast … de ene naast haar andere kleine zusje … fictief komende van mevrouw Van of niet. Echter ter inbeelding van … ook al zou dit biologisch niet zo wezen. Alles kan worden ingebeeld. Het kind doet de was, zeg maar. Ouderloos … kan best. Tenslot … de lederen hak en net kostuum van mevrouw die haar jarenlange functie heeft bij het beroemde KLM … uw ticket is uw aankoop. Zie hier ons Instagramprofiel. Hier in privé wijzelf aan het tafeltje in uw restaurant. Dit met kralen halsketting met blouse … een dame die beslist uw aandacht verdient. Daarnaast zijzelf in functie bij een van haar commercièle toestellen … de reis erheen maakt dit beroep ontzettend interessant … bij deze. Zo dus mevrouw Dutch blue Mar… de niet-nieuwkomer die u graag verrast met haar prachtige unieke albums vanuit de lucht of anders.

Es ist das von hier.  Madame dort auf der Station… fühlt sich mit der Art von allem so an.  Kein Wunder, dass dies Zeit braucht.  Asyl.  Somali hingegen gleich nach dem Ende Ihrer Amtszeit im Jahr 2016. Zurück in den Zeitraum 2013.  Die schreckliche Vorstellung von ... aber jetzt anders zu sein.  Wir sind und wir waren.  Für Frau und ihren Kreis spielt dies keine Rolle, denn Ihre Beförderung zählt.  Dafür machen sie das ... mal abgesehen von Ihrem Amsterdam, wo es viel zu erleben gibt.  Hör zu… Fotografin Angela wartet… da wir unsere Seite schon online gemacht haben.  Das sehen sie.  Also abgesehen von der Dame dort mit einer Art Schablone in der linken Hand mit dito leichtem und luftigem Sommermantel.  Das heftige Klopfen gegen ihre Handgelenke ... das geschah unbewusst.  Nicht mehr die Jugendlichen ... die Jungs und so ... so der Eindruck der User ....  Möge ihre fotografische Arbeit auf jeden Fall für Sie da sein… Sarinah Photography ist seit einiger Zeit etwas zurückgeblieben.  Auch mit ihren Aufgaben ist sie bestens vertraut.  Nun, das sage ich jetzt….  nicht-westlicher T-Verkäufer Ihres Callhouses bei Ihnen da Madam ... kleinwüchsig ... im Chat ohne Ihre Grammatik in Ihrer Sprache im Turm ....  Frau selbst … nicht verstehend, warum ihr Fußballsport nicht übertragen wurde ….  junger Herr mit seinem Nachkommen der allerersten Kopie der Kultur ... er sagte ihr, dass dies nicht an seinem System im Laden lag ... global das System mit Ihren SIM-Karten und Kabeln ... Madam sollte sich darüber keine Sorgen machen.  Junger Herr ... sieht aus wie der Rest der Nachbarschaftsbewohner ohne Ihre Wassenaar mit Van der Valk-Geschichte ... obwohl diese Art von Einwohnern auch Ihre Aufmerksamkeit verdient in Bezug auf ... die gepflegte ältere Dame mit Perlenkette und der junge Mann hält keine Vorlesungen ... da sie die Toko selbst im Auftrag führen ... in ihrer eigenen vertrauten Kultur ... Frau hilft ... hinter dem Tresen sitzen.  Hier und da eckige Gegenstände und Geräte hinter der Glasscheibe ... inklusive Ihres Zubehörs.  Was hängt ... hängt ... sozusagen.  Dunkle Haarlocken ... seitlich kahlrasiert mit Wald, ob in Ihrem Gel oder nicht ... nicht getönt ... transparente Vitrine bei Ihrem Kauf.  Dame in Sandalen und dieselbe Sprache sprechend wie der Herr auf dem Stuhl.  Sie alle nennen sie Brüder ... aber niemals Schwestern mit einem großen Z von Schwester.  Dies mit einer Art Fußball-Ausdruck und sich verdichtenden schwarzen Augenbrauen ohne ihren … Kontakt aus Apps … sozusagen.  Abgesehen von den chinesischen Apps … oder nicht.  Jeans nie nicht … zumindest in diesem Fall hinter der Kasse.  Madam… steht selbst vor ihm und versteht seine Geschichte nicht.  Diese Person trägt etwas Unfarbiges.  Die dreißiger Jahre.  Ich stelle euch dieses kleine Problem dort vor , weil wir noch keine Signale bekommen haben ... zum anderen diese hier ... Familie mit großer Tochter und Mutter, die nach draußen geht , nachdem wir ... seit einiger Zeit nicht mehr das P von P . .. Vater in Hemd und dünner Jacke trägt ... der Sohn ... mit leicht getrimmten kurzen Haaren drehte schnell den Kopf in Richtung ... sah seinen Vater denn an.  Das Bild ihres unbewussten Blicks wie immer… anscheinend, weil… aber Mutter und Tochter nicht hinschauten… noch ihre Geräusche hörten, weil wir gingen und nicht wegen der Lektüre gerade im Haus… kein Hustengeräusch ignorieren… oder ignorieren, weil wir gingen… mit deinen Augen und deinem Verstand auf Null.  Große Tochter mit hellem Haar … lang über die Schultern hängend … sie selbst bebrillt und sich ordentlich neben ihrer Mutter benimmt … auf dem Weg zu … zuerst der schwarzen Dame in ihrer ordentlichen Kleidung mit Handtasche.  Stellt es sie an die erste Stelle oder wir selbst an die erste Stelle?  Also Dame in ihrer ordentlichen Kleidung mit Blazer.  Die Farbe der Handtasche passt gut ... Auf jeden Fall ... oder zumindest nicht so auffällig mit dem Ignorieren, während der Mann-an-Seite-mit-Sohn so unbewusst und mit diesem Vater- oder Mann-Sohn-Image aussieht ... andere suchen bewusst nicht ... es ist aus ihrer ... auch Kultur und anders als die Nicht-Niederländerin, die mit ihrem holländischen Partner glücklich wäre.  Daher auch dort von Ihrem Netzwerk trennen.  Typisch Frau Van mit ihr nicht 9 oder neun, weil das - gerechte - System im Aufbau ihres Vogs wurzelt oder sonst.  Legen Sie nun die Brille mit einem A4 zwischen den Fingern etwas auf die Nase.  Sie müssen sich vorstellen ... Enschede oder Twente ... aus Departement ... grün und stolz bei den Großeltern ... die enge kollegiale Bindung zu etwa der Nicht-Holländerin mit ihrem holländischen Partner ... das wird Sie verändern Welt für den Rest in Bezug auf ... das, was die Schaltung von Frau Van auch erklären möchte.  Eine Tasse Kaffee ohne Ihre Mocca-Maschine ... Alles wird bei der Toko geliefert.  Der Chef zahlt.  Das Instagram-Profil zeigt die beiden kleinen Töchter mit unschuldigen blassen Gesichtern in einer Art 'Hi hi'-Rufe ... das fröhlich in deine Linse ... den Ellbogen eine Weile hier über deinem Schultisch hochhalten ... die Münder mit zeigen Zähne neben ... die neben ihrer anderen kleinen Schwester ... fiktiv von Mrs. Van kommend oder nicht.  Allerdings vorzustellen ... auch wenn dies biologisch nicht der Fall wäre.  Alles kann man sich vorstellen.  Das Kind macht sozusagen die Wäsche.  Elternlos ... das ist in Ordnung.  Endlich ... der Lederabsatz und der gepflegte Anzug der Dame, die seit vielen Jahren bei der berühmten KLM gedient hat ... Ihr Ticket ist Ihr Kauf.  Sehen Sie hier unser Instagram-Profil.  Hier ganz privat am Tisch in Ihrem Restaurant.  Diese Perlenkette mit Bluse… eine Dame, die definitiv Ihre Aufmerksamkeit verdient.  Außerdem ist sie selbst in Funktion an einem ihrer kommerziellen Geräte ... die Reise dorthin macht diesen Beruf sehr interessant ... hier.  Also Mrs. Dutch Blue Mar… die Nicht-Neuling, die Sie gerne mit ihren wunderschönen einzigartigen Alben aus der Luft oder anders überrascht.

C'est d'ici.  Madame là-bas dans la salle… se sentant elle-même avec le genre de tout parce que.  Pas étonnant que cela prenne du temps.  Asile.  Somalien, cependant, juste après la fin de votre mandat en 2016. Retour à la période 2013 de.  L'idée terrible de... mais maintenant d'être différent.  Nous sommes et nous étions.  Pour madame et son circuit cela n'a pas d'importance car votre promotion compte.  C'est pour ça qu'ils le font... à part votre Amsterdam, où il y a beaucoup à découvrir, là-bas.  Écoutez… la photographe Angela attend… puisque nous avons déjà fait notre site en ligne.  Ils voient ça.  Donc à part la dame là avec une sorte de pochoir dans sa main gauche avec idem manteau d'été léger et aéré.  La lourde tape contre leurs poignets... c'est arrivé inconsciemment.  Fini les jeunes... les mecs et les trucs... donc l'impression de l'utilisateur....  en tout cas, que son travail photographique soit là pour vous… Sarinah Photographie un peu à l'envers depuis quelques temps déjà.  Elle connaît également très bien ses missions.  Eh bien, en disant cela maintenant….  vendeur non occidental de votre maison d'appel avec vous là madame... de petite taille... dans le chat sans votre grammaire dans votre langue dans la tour....  madame elle-même… ne comprenant pas pourquoi son sport de football n'était pas diffusé….  jeune monsieur avec son descendant du tout premier exemplaire de culture... lui disant que ce n'était pas dû à son système dans le magasin... globalement le système avec vos cartes sim et câbles... madame ne devrait pas s'inquiéter pour ça.  Le jeune homme... ressemble au reste des habitants de quartier par quartier sans votre Wassenaar avec l'histoire de Van der Valk... bien que ces types de résidents méritent également votre attention en termes de... la vieille dame soignée avec collier de perles et le jeune homme ne fait pas la leçon... puisqu'ils dirigent eux-mêmes le toko au nom de... dans leur propre culture familière... Mme aidant... assis derrière le comptoir.  Ici et là, placez des objets et appareils électroménagers derrière la vitre... y compris vos accessoires.  Ce qui pend... accroche... pour ainsi dire.  Boucles de cheveux foncés... côté rasé chauve avec forêt à mettre ou non dans votre gel... n'étant pas teinté... vitrine transparente avec votre achat.  Dame dans ses sandales et parlant la même langue que le monsieur là-bas sur la chaise.  Ils les appellent tous frères... mais jamais sœurs avec un grand Z de sœur.  Ceci avec une sorte d'expression footballistique et des sourcils noirs qui s'épaississent sans leur… contact depuis les applications… pour ainsi dire.  Laissons de côté les applications chinoises… ou pas.  Jeans jamais pas… du moins dans ce cas de derrière leur caisse enregistreuse.  Madame… se tenant devant lui elle-même et ne comprenant pas son histoire.  Cette personne porte quelque chose d'incolore.  Les années trente.  Je vous présente ce petit problème là-bas car nous n'avons pas encore reçu de signaux... par contre ça ici... famille avec grande fille et mère sortant après nous... pas le P de P depuis un moment. .. père en chemise et veste fine portant ... le fils ... avec des cheveux courts légèrement coupés tournant rapidement la tête dans la direction de ... regarder son père parce que.  L'image de leur regard inconscient comme toujours… apparemment parce que… pourtant la mère et la fille ne regardent pas… ni n'entendent leurs sons parce que nous marchions et non à cause de la lecture à l'intérieur tout à l'heure… n'ignorant pas un bruit de toux… ou ignorant parce que nous marchions… avec vos yeux et votre esprit à zéro.  Grande fille aux cheveux clairs… tombant longtemps sur ses épaules… elle-même portait des lunettes et se comportait proprement à côté de sa mère… en route pour… d'abord la dame noire dans ses vêtements soignés et son sac à main.  Est-ce que cela les met en premier ou nous-mêmes en premier ?  Alors dame dans ses vêtements soignés avec blazer.  La couleur du sac à main va bien... En tout cas... ou du moins pas si frappante avec l'ignorance alors que l'homme-à-côte-fils regarde si inconsciemment et avec cette image père ou homme-fils ... d'autres consciemment ne regardent pas ... c'est de leur ... aussi de leur culture et différent de la dame non néerlandaise qui serait heureuse avec son partenaire néerlandais.  D'où également la déconnexion de votre réseau, là-bas.  Typiquement Mme Van avec elle pas 9 ou neuf car le - juste - système prend racine dans la construction de leur vog ou autre.  Maintenant, posez les verres un peu sur le nez avec un A4 entre les doigts.  Vous devez imaginer ... Enschede ou Twente ... du département ... verts et fiers de leurs grands-parents ... le lien collégial étroit avec la dame non néerlandaise avec son partenaire néerlandais ... que cela changera votre du monde pour le reste en termes de ... ce que le circuit de Mme Van aimerait aussi expliquer.  Une tasse de café sans votre machine à Mocca... Tout est livré au toko.  Le patron paie.  Le profil Instagram montre les deux petites filles aux visages innocents et pâles dans une sorte de cri "Salut salut" ... ce gaiement dans votre objectif ... tenant le coude ici au-dessus de votre table d'école pendant un moment ... montrant les bouches avec dents à côté de... celle à côté de son autre petite soeur... fictive venant de Mme Van ou pas.  Cependant, imaginer... même si ce ne serait pas le cas biologiquement.  Tout peut être imaginé.  L'enfant fait la lessive, pour ainsi dire.  Sans parents… c'est bien.  Enfin... le talon en cuir et le costume soigné de la dame qui a servi pendant de nombreuses années au célèbre KLM... votre billet est votre achat.  Voir notre profil Instagram ici.  Ici en privé nous-mêmes à table dans votre restaurant.  Ce collier de perles avec chemisier… une dame qui mérite définitivement votre attention.  De plus, elle-même en fonction à l'un de ses appareils commerciaux... le voyage là-bas rend ce métier très intéressant... ici.  Alors Mme Dutch blue Mar… la non-nouvelle venue qui aime vous surprendre avec ses beaux albums uniques vus du ciel ou non.

Es esto de aquí.  Madame allí en la sala ... sintiéndose uno mismo con el tipo de todo porque.  No es de extrañar que esto lleve tiempo.  Asilo.  Somalí, sin embargo, justo después del final de su mandato en 2016. Volviendo al período de 2013 de.  La terrible idea de ... pero ahora ser diferente.  Somos y fuimos.  Para Madame y su circuito, esto no importa porque tu promoción cuenta.  Para eso lo hacen ... aparte de tu Ámsterdam, donde hay mucho que experimentar, allí.  Escuche ... la fotógrafa Angela está esperando ... ya que ya hicimos nuestro sitio en línea.  Ellos ven eso.  Así que, aparte de la dama que está allí con una especie de plantilla en la mano izquierda con un abrigo veraniego ligero y aireado ídem.  El fuerte golpe contra sus muñecas ... esto sucedió inconscientemente.  No más los jóvenes ... los chicos y esas cosas ... así que la impresión del usuario ...  en cualquier caso, que su trabajo fotográfico esté ahí para ti… Sarinah Photography un poco al revés desde hace algún tiempo.  También está muy familiarizada con sus tareas.  Bueno, diciendo esto ahora….  vendedor no occidental de su casa llamada con usted allí señora ... baja estatura ... en el chat sin su gramática en su idioma en la torre ...  la propia señora ... sin entender por qué su deporte de fútbol no se retransmitió ...  joven caballero con su descendiente de la primera copia de la cultura ... diciéndole que esto no se debía a su sistema en la tienda ... globalmente el sistema con sus tarjetas SIM y cables ... la señora no debería preocuparse por eso.  Joven caballero ... se parece al resto de los residentes de vecindario por vecindario sin su historia de Wassenaar con Van der Valk ... aunque este tipo de residentes también merecen su atención en términos de ... la elegante dama mayor con collar de cuentas y el joven no da una conferencia ... ya que ellos mismos manejan el toko en nombre de ... en su propia cultura familiar ... Sra. ayudando ... sentada detrás del mostrador.  Aquí y allá, artículos y electrodomésticos cuadrados detrás del vidrio ... incluidos sus accesorios.  Lo que cuelga ... cuelga ... por así decirlo.  Rizos oscuros de pelo ... rapado lateral con calva con bosque ya sea que lo pongas o no en tu gel ... no esté teñido ... vitrina transparente con tu compra.  Dama en sus sandalias y hablando el mismo idioma que el caballero allí en la silla.  Todos los llaman hermanos ... pero nunca hermanas con una Z mayúscula de hermana.  Esto con una especie de expresión de fútbol y espesas cejas negras sin su… contacto de aplicaciones… por así decirlo.  Dejando de lado las aplicaciones chinas… o no.  Jeans nunca no… al menos en este caso detrás de su caja registradora.  Señora ... parada frente a él ella misma y sin entender su historia.  Esta persona lleva algo sin color.  Los años treinta.  Presentando este pequeño problema allí porque no hemos recibido ninguna señal todavía ... por otro lado esto aquí ... familia con hija mayor y madre saliendo después de nosotros ... no la P de P por un tiempo. .. padre en camisa y chaqueta delgada vistiendo ... el hijo ... con cabello corto ligeramente recortado girando rápidamente la cabeza en la dirección de ... mirando a su padre porque.  La imagen de su mirada inconsciente como siempre ... aparentemente porque ... sin embargo madre e hija no miran ... ni escuchan sus sonidos porque estábamos caminando y no por la lectura en el interior hace un momento ... no ignoramos un sonido de tos ... o ignoramos porque estábamos caminando ... con los ojos y la mente a cero.  Hija grande con cabello claro ... colgando largo sobre sus hombros ... ella misma lucía gafas y se comportaba pulcramente al lado de su madre ... en su camino hacia ... primero la dama negra con su ropa pulcra y bolso.  ¿Es ponerlos a ellos primero oa nosotros mismos primero?  Así que dama con su ropa pulcra con chaqueta.  El color del bolso encaja bien ... En cualquier caso ... o al menos no tanto llamativo con el desconocimiento de mientras el hombre-a-lado-con-hijo mira tan inconscientemente y con esta imagen de padre o hombre-hijo. ... otros conscientemente no miran ... es de su ... también cultura y diferente de la dama no holandesa que estaría feliz con su pareja holandesa.  De ahí que también se desconecte de su red, allí.  Por lo general, la Sra. Van no tiene nueve o nueve porque el sistema, justo, se arraiga en la construcción de su boga o de lo contrario.  Ahora pon las gafas un poco hacia arriba en la nariz con un A4 entre los dedos.  Tienes que imaginar ... Enschede o Twente ... del departamento ... verde y orgulloso con sus abuelos ... el estrecho vínculo colegiado con la dama no holandesa con su pareja holandesa ... que esto cambiará tu mundo para el resto en términos de ... eso a lo que el circuito de la Sra. Van también le gustaría explicar.  Una taza de café sin tu máquina Mocca ... Todo se entrega en el toko.  El jefe paga.  El perfil de Instagram muestra a las dos hijitas con caras pálidas inocentes en una especie de 'Hola hola' gritando ... esto alegremente en tu lente ... sosteniendo el codo aquí arriba de la mesa de tu escuela por un rato ... mostrando las bocas con dientes al lado de ... el que está al lado de su otra hermana pequeña ... ficticio viniendo de la Sra. Van o no.  Sin embargo, imaginar ... incluso si este no fuera el caso biológicamente.  Todo se puede imaginar.  El niño hace la colada, por así decirlo.  Sin padres ... eso está bien.  Por fin ... el tacón de piel y el impecable traje de la señora que ha servido durante muchos años en el famoso KLM ... tu boleto es tu compra.  Vea nuestro perfil de Instagram aquí.  Aquí en privado nosotros mismos en la mesa de su restaurante.  Este collar de cuentas con blusa… una dama que definitivamente merece tu atención.  Además, ella misma en función de uno de sus dispositivos comerciales ... el viaje allí hace que esta profesión sea muy interesante ... aquí.  Así que la Sra. Dutch blue Mar ... la no recién llegada a la que le gusta sorprenderte con sus hermosos álbumes únicos desde el aire o de otra manera.

To jest to stąd.  Madame na oddziale… czując się jednym z tym wszystkim, ponieważ.  Nic dziwnego, że to wymaga czasu.  Przytułek.  Somalijczyk jednak zaraz po zakończeniu swojej kadencji w 2016 roku. Wracając do okresu 2013 roku.  Straszny pomysł… ale teraz jest inny.  Jesteśmy i byliśmy.  Dla pani i jej obwodu to nie ma znaczenia, bo liczy się twój awans.  Po to to robią… oprócz Twojego Amsterdamu, gdzie jest dużo do przeżycia, tam.  Posłuchaj… fotograf Angela czeka… skoro już zrobiliśmy naszą stronę online.  Oni to widzą.  Czyli poza panią z jakimś szablonem w lewej ręce z tak samo lekkim i zwiewnym letnim płaszczem.  Ciężkie klepnięcie w ich nadgarstki… stało się to nieświadomie.  Koniec z młodymi... chłopakami i tak dalej... więc wrażenie użytkownika....  w każdym razie, niech jej praca fotograficzna będzie dla Ciebie… Sarinah Photography trochę zacofane już od jakiegoś czasu.  Bardzo dobrze zna również swoje zadania.  Cóż, mówiąc to teraz….  nie-zachodni sprzedawca T twojego domu telefonicznego z tobą tam madam ... niski wzrost ... na czacie bez twojej gramatyki w twoim języku w wieży ....  sama pani … nie rozumiejąc, dlaczego jej sport piłkarski nie był transmitowany ….  młody dżentelmen ze swoim potomkiem pierwszego egzemplarza kultury... mówi jej, że to nie jest zasługa jego systemu w sklepie... globalnie system z waszymi kartami sim i kablami... proszę pani nie powinna się tym martwić.  Młody dżentelmen… wygląda jak reszta mieszkańców sąsiedztwa bez twojego Wassenaar z historią Van der Valk… chociaż tego typu mieszkańcy również zasługują na twoją uwagę pod względem… schludnej starszej pani z naszyjnikiem z koralików i młodzieniec nie wygłasza wykładów… skoro sami prowadzą toko w imieniu… we własnej znajomej kulturze… pani pomagająca… siedząca za ladą.  Tu i ówdzie kwadratowe przedmioty i sprzęty zza szyby... łącznie z Twoimi akcesoriami.  Co wisi… wisi… że tak powiem.  Ciemne loki włosów ... ogolone z boku łyse z lasem, niezależnie od tego, czy włożysz żel, czy nie ... nie przyciemnia się ... przezroczysta gablota z zakupem.  Pani w sandałach i mówiąca tym samym językiem, co pan na krześle.  Wszyscy nazywają ich braćmi... ale nigdy siostrami przez duże Z od siostry.  To z rodzajem piłkarskiego wyrazu i pogrubieniem czarnych brwi bez ich… kontaktu z aplikacji… że tak powiem.  Pomijając chińskie aplikacje… lub nie.  Dżinsy nigdy nie… przynajmniej w tym przypadku zza kasy.  Pani… sama stoi przed nim i nie rozumie jego historii.  Ta osoba ma na sobie coś bezbarwnego.  Lata trzydzieste.  Przedstawiam wam tam ten mały problem, bo nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych sygnałów... z drugiej strony ta tutaj... rodzina z dużą córką i matką wychodzącą za nami... przez jakiś czas nie P of P. ..ojciec w koszuli i cienkiej kurtce ubrany w ...synka ...z lekko przystrzyżonymi krótkimi włosami szybko odwracając głowę w kierunku ...patrząc na ojca, ponieważ.  Obraz ich nieświadomego spojrzenia jak zawsze… najwyraźniej dlatego, że… jednak matka i córka nie patrzą… ani nie słyszą ich dźwięków, ponieważ szliśmy, a nie z powodu czytania w pomieszczeniu właśnie teraz… nie ignorowania kaszlu… lub ignorowania, ponieważ szliśmy… z oczami i umysłem na zero.  Duża córka z jasnymi włosami… zwisającymi długo na ramionach… sama w okularach i schludnie zachowywała się obok matki… w drodze do… najpierw czarnej damy w schludnych ciuchach z torebką.  Czy stawiamy ich na pierwszym miejscu, czy nas samych?  Więc pani w schludnych ubraniach z marynarką.  Kolor torebki dobrze pasuje… W każdym razie… a przynajmniej nie tak bardzo uderzający z ignorowaniem tego, jak mężczyzna przy boku z synem wygląda tak nieświadomie i z tym wizerunkiem ojca lub mężczyzny-syna ...inni świadomie nie patrzą ... to z ich ... również kultura i inna niż nie Holenderka, która byłaby zadowolona ze swojego holenderskiego partnera.  Stąd też odłączanie się od sieci.  Zazwyczaj pani Van z nią nie ma 9 czy 9 lat, ponieważ - właśnie - system zakorzenia się w budowie ich voga, bo inaczej.  Teraz załóż okulary lekko na nos, trzymając między palcami format A4.  Musisz sobie wyobrazić… Enschede lub Twente… z wydziału… zielone i dumne ze swoimi dziadkami… bliską więź kolegialną o nie-Holenderce z jej holenderskim partnerem… że to zmieni twoje świat do reszty pod względem... tego co tor od pani Van też chciałbym wytłumaczyć.  Filiżanka kawy bez ekspresu Mocca... Wszystko dostarczane jest w toko.  Szef płaci.  Profil na Instagramie pokazuje dwie małe córeczki o niewinnych, bladych twarzach, krzyczących w rodzaju „Cześć, cześć”… to wesoło w obiektywie… trzymające przez chwilę łokieć nad szkolnym stołem… pokazujące usta z zęby obok… tej obok jej drugiej młodszej siostry… fikcyjne pochodzące od pani Van czy nie.  Jednak wyobraź sobie… nawet gdyby biologicznie tak nie było.  Wszystko można sobie wyobrazić.  Dziecko robi pranie, że tak powiem.  Bez rodziców… w porządku.  Wreszcie... skórzany obcas i schludny garnitur kobiety, która przez wiele lat służyła w słynnym KLM... Twój bilet to Twój zakup.  Zobacz nasz profil na Instagramie tutaj.  Tu prywatnie my przy stole w Twojej restauracji.  Ten koralikowy naszyjnik z bluzką… Pani, która zdecydowanie zasługuje na Twoją uwagę.  W dodatku sama pełni funkcję w jednym ze swoich komercyjnych urządzeń… podróż tam czyni ten zawód bardzo interesującym… tutaj.  A więc pani Dutch blue Mar… nie-nowicjuszka, która lubi zaskakiwać swoimi pięknymi, niepowtarzalnymi albumami z powietrza lub w inny sposób.

Это отсюда.  Мадам там, в палате… чувствуя себя единой со всем этим, потому что.  Неудивительно, что на это нужно время.  Убежище.  Сомали, однако, сразу после окончания вашего срока полномочий в 2016 году. Вернемся к периоду 2013 года.  Ужасная идея ... но теперь все по-другому.  Мы есть и были.  Для мадам и ее округа это не имеет значения, потому что ваше повышение имеет значение.  Вот для чего они это делают ... кроме вашего Амстердама, где есть много чего испытать.  Слушайте ... фотограф Анджела ждет ... раз уж мы уже сделали наш сайт онлайн.  Они это видят.  Так что, не считая дамы с каким-то трафаретом в левой руке с таким же легким и воздушным летним пальто.  Сильный удар по их запястьям ... это произошло бессознательно.  Нет больше молодежи ... парней и прочего ... так что впечатление пользователя ....  в любом случае, пусть ее фотографические работы будут для вас ... Sarinah Photography немного отстает на некоторое время.  Она также хорошо знакома со своими заданиями.  Хорошо, говоря это сейчас….  не-западный продавец вашего звонка домой с вами, мадам ... невысокого роста ... в чате без вашей грамматики на вашем языке в башне ....  сама мадам… не понимая, почему ее футбольный спорт не транслировался….  молодой джентльмен со своим потомком самого первого экземпляра культуры ... говоря ей, что это не из-за его системы в магазине ... глобально система с вашими сим-картами и кабелями ... мадам не должна беспокоиться об этом.  Молодой джентльмен ... выглядит как остальные жители района без вашего Вассенаара с историей Ван дер Валка ... хотя эти типы жителей также заслуживают вашего внимания с точки зрения ... аккуратной пожилой женщины с ожерельем из бисера и молодой человек не читает лекции ... поскольку они сами проводят токо от имени ... в своей знакомой культуре ... миссис помогает ... сидя за прилавком.  Тут и там квадратные предметы и приборы из-за стекла ... включая ваши аксессуары.  Что виснет ... зависает ... так сказать.  Темные кудри ... сбритая, лысая, лесная, независимо от того, нанесли ли вы гель ... не тонируете ... прозрачная витрина с вашей покупкой.  Дама в сандалиях говорит на том же языке, что и джентльмен, сидящий в кресле.  Все они называют их братьями ... но никогда сестрами с большой буквы.  Это с чем-то вроде футбольного выражения и густыми черными бровями без их… контакта из приложений… так сказать.  Не говоря уже о китайских приложениях… или нет.  Джинсы никогда ... по крайней мере, в этом случае из-за их кассы.  Мадам… сама стоит перед ним и не понимает его истории.  Этот человек одет во что-то нецветное.  Тридцатые годы.  Представляю вам эту небольшую проблему, потому что мы еще не получили никаких сигналов ... с другой стороны, эта здесь ... семья с большой дочерью и матерью выходит на улицу после того, как мы ... какое-то время не P of P. ... отец в рубашке и тонкой куртке, одетый ... сын ... с слегка подстриженными короткими волосами, быстро повернув голову в сторону ... глядя на отца, потому что.  Образ их бессознательного взгляда, как всегда… очевидно, потому что… однако мать и дочь не смотрят… и не слышат их звуки, потому что мы шли, а не из-за чтения в помещении только что… не игнорируя звук кашля… или игнорируя, потому что мы шли… с твоими глазами и умом на нуле.  Старшая дочь со светлыми волосами… долго свисающая на плечи… она сама в очках и аккуратно вела себя рядом с матерью… по пути к… первой чернокожей даме в аккуратной одежде с сумочкой.  Ставить на первое место их или самих себя?  Итак, дама в аккуратной одежде с блейзером.  Цвет сумочки хорошо сочетается ... В любом случае ... или, по крайней мере, не так бросается в глаза при игнорировании, в то время как мужчина рядом с сыном выглядит так бессознательно и с этим образом отца или мужчины-сына ... другие сознательно не смотрят ... это из их ... тоже культуры и отличается от неголландской женщины, которая была бы счастлива со своим голландским партнером.  Отсюда и отключение от вашей сети.  Обычно миссис Ван с ней не девять или девять, потому что - просто - система укореняется в строительстве их vog или еще чего-то.  Теперь наденьте очки немного вверх на нос, поместив лист А4 между пальцами.  Вы должны представить ... Энсхеде или Твенте ... из отдела ... зеленые и гордые своими бабушкой и дедушкой ... тесная коллегиальная связь между не-голландской дамой и ее голландским партнером ... что это изменит ваше мир для остальных с точки зрения ... это то, что цепь от миссис Ван также хотела бы объяснить.  Чашка кофе без кофемашины Mocca ... Все доставляется в токо.  Босс платит.  В профиле в Instagram изображены две маленькие дочери с невинными бледными лицами в виде криков типа «Привет, привет» ... это весело в объектив ... Подняв локоть здесь над школьным столом на какое-то время ... показывая рты с зубы рядом с ... рядом с другой ее младшей сестрой ... вымышленные принадлежат миссис Ван или нет.  Однако представить ... даже если бы это было не так биологически.  Все можно представить.  Ребенок, так сказать, стирает.  Без родителей… это нормально.  Наконец ... кожаный каблук и аккуратный костюм дамы, которая много лет прослужила в знаменитом KLM ... ваш билет - ваша покупка.  Смотрите наш профиль в Instagram здесь.  Здесь мы наедине за столиком в вашем ресторане.  Это бисерное колье с кофточкой… дама, безусловно, заслуживающая вашего внимания.  Кроме того, она сама работает на одном из своих коммерческих устройств ... путешествие туда делает эту профессию очень интересной ... здесь.  Итак, миссис Датч Блю Мар… не новичок, который любит удивлять вас своими прекрасными уникальными альбомами с воздуха или как-то иначе.

To je od tukaj.  Madame tam na oddelku ... sama se počuti z vsemi vrstami, ker.  Ni čudno, da to zahteva čas.  Azil.  Somalijski pa takoj po koncu vašega mandata leta 2016. Nazaj v obdobje leta 2013.  Strašna ideja ... zdaj pa drugače.  Smo in smo bili.  Za gospo in njen krog to ni pomembno, ker šteje vaše napredovanje.  Za to to počnejo ... razen vašega Amsterdama, kjer se da veliko doživeti, tam.  Poslušajte ... fotograf Angela čaka ... saj smo spletno mesto že ustvarili na spletu.  To vidijo.  Torej, razen tamkajšnje dame z nekakšno šablono v levi roki, prav tako lahkotnim in zračnim poletnim plaščem.  Močno tapkanje po zapestjih ... to se je zgodilo nezavedno.  Nič več mladih ... fantov in podobnega ... torej vtis uporabnika ....  v vsakem primeru naj bo njeno fotografsko delo na voljo za vas ... Sarinah Photography že nekaj časa nekoliko nazaj.  Svoje naloge tudi zelo dobro pozna.  No zdaj to rečem ...  nezahodni T prodajalec vaše klicne hiše z vami gospa ... nizke postave ... v klepetu brez vaše slovnice v vašem jeziku v stolpu ....  gospa sama ... ne razumem, zakaj njen nogometni šport ni bil predvajan ...  mladi gospod s svojim potomcem prve kopije kulture ... ji je rekel, da to ni posledica njegovega sistema v trgovini ... globalno sistema z vašimi sim kartami in kabli ... gospa naj tega ne skrbi.  Mladi gospod ... izgleda kot ostali prebivalci soseske po soseski brez vašega Wassenaarja z zgodovino Van der Valka ... čeprav si tovrstni prebivalci zaslužijo tudi vašo pozornost v smislu ... čedne starejše dame z ogrlico iz kroglic in mladenič ne predava ... saj sami vodijo toko v imenu ... v njihovi znani kulturi ... gospa pomaga ... sedi za pultom.  Tu in tam so kvadratni predmeti in aparati izza stekla ... vključno z vašo dodatno opremo.  Kar visi ... visi ... tako rekoč.  Temni kodri las ... stransko obrit plešast gozd, ne glede na to, ali ga vstavite v gel ali ne ... ni obarvan ... prozorna vitrina ob nakupu.  Dama v sandalih in govori isti jezik kot gospod na stolu.  Vsi jih imenujejo bratje ... nikoli pa sestre z veliko Z sestro.  To z nekakšnim nogometnim izrazom in zgoščevanjem črnih obrvi brez njihovega ... stika iz aplikacij ... tako rekoč.  Če pustimo ob strani kitajske aplikacije ... ali ne.  Jeans nikoli ne ... vsaj v tem primeru izza njihove blagajne.  Gospa ... sama stoji pred njim in ne razume njegove zgodbe.  Ta oseba je oblečena v nekaj barvnega.  Trideseta.  Predstavljam vam ta majhen problem tam, ker še nismo prejeli nobenega signala ... po drugi strani pa to tukaj ... družina z veliko hčerko in mamo, ki gredo ven po nas ... nekaj časa ne P od P .. oče v srajci in tanki jakni, oblečen v ... sina ... z rahlo postriženimi kratkimi lasmi, ki je hitro obrnil glavo v smeri ... videti očeta, ker.  Podoba njihovega nezavednega pogleda kot vedno ... očitno zato, ker pa mati in hči ne gledata ... niti ne slišita njunih zvokov, ker smo ravno zdaj hodili in ne zaradi branja v zaprtih prostorih ... ne ignoriranja zvoka kašlja ... ali ignoriranja, ker smo hodili ... z očmi in misli nič.  Velika hči s svetlimi lasmi ... visela je čez ramena ... Sama je v očalih in se lepo obnašala ob mami ... na poti k ... prvi črnki v svojih urejenih oblačilih s torbico.  Ali jih postavljamo na prvo mesto ali sebe na prvo mesto?  Torej gospa v čudovitih oblačilih z blazerjem.  Barva torbice se dobro prilega ... V vsakem primeru ... ali vsaj ne toliko presenetljivo z ignoriranjem, medtem ko je moški ob strani s sinom videti tako nezavedno in s to podobo očeta ali moškega sina ... drugi zavestno ne gledajo ... to je iz njihove ... tudi kulture in drugačno od nizozemske dame, ki bi bila zadovoljna s svojim nizozemskim partnerjem.  Zato tudi odklop od vašega omrežja.  Običajno gospa Van z njo ne 9 ali devet, ker se pravični sistem ukorenini pri gradnji njihovega voga ali drugače.  Zdaj položite očala malo navzgor na nos z A4 med prsti.  Morate si predstavljati ... Enschede ali Twente ... iz oddelka ... zeleni in ponosni na svoje stare starše ... tesna kolegijska vez glede ne-nizozemske dame s svojim nizozemskim partnerjem ... da bo to spremenilo vaše svet za ostale v smislu ... da bi tisto, kar bi želela razložiti tudi vezje gospe Van.  Skodelica kave brez vašega aparata Mocca ... Vse je dostavljeno v toko.  Šef plača.  Instagram profil prikazuje dve hčerkici z nedolžnimi bledimi obrazi v nekakšnem 'hi hi' kriku ... to veselo v objektivu ... nekaj časa drži komolec zgoraj nad vašo šolsko mizo ... kaže usta z zobje poleg ... tistega poleg druge sestrice ... izmišljeno, ki prihaja od gospe Van ali ne.  Vendar, če si predstavljamo ... tudi če to biološko ne bi bilo.  Vse si lahko predstavljamo.  Otrok tako rekoč opere perilo.  Brez staršev ... v redu je.  Končno ... usnjena peta in urejena obleka gospe, ki je dolga leta služila v znamenitem KLM ... vaša vstopnica je vaš nakup.  Oglejte si naš Instagram profil tukaj.  Tukaj zasebno za mizo v vaši restavraciji.  Ta biserna ogrlica z bluzo ... dama, ki si vsekakor zasluži vašo pozornost.  Poleg tega je tudi sama v funkciji ene od svojih komercialnih naprav ... potovanje tja naredi ta poklic zelo zanimiv ... tukaj.  Torej gospa Dutch Dutch Mar ... ne-novinka, ki vas rada preseneti s svojimi čudovitimi unikatnimi albumi iz zraka ali kako drugače.

Það er þetta héðan.  Madame þarna á deildinni… finnur fyrir sjálfri sér með hvers kyns öllu vegna.  Engin furða að þetta tekur tíma.  Hæli.  Sómalska, þó rétt eftir að starfstíma þínum lauk árið 2016. Aftur til 2013 tímabilsins.  Hræðileg hugmynd um ... en nú að vera önnur.  Við erum og vorum.  Fyrir frú og hringrás hennar skiptir þetta ekki máli því kynning þín skiptir máli.  Það er það sem þeir gera það fyrir ... fyrir utan Amsterdam, þar sem margt er að upplifa, þar.  Heyrðu ... Angela ljósmyndari bíður ... þar sem við höfum þegar gert síðuna okkar á netinu.  Þeir sjá það.  Svo fyrir utan konuna þar með einhvers konar stensil í vinstri hendi með þetta létta og loftgóða sumarfrakka.  Þungi tappinn á úlnliðunum ... þetta gerðist ómeðvitað.  Ekki lengur ungmennin ... strákarnir og svoleiðis ... svo hugur notandans ....  hvort sem er, megi ljósmyndaverk hennar vera til staðar fyrir þig ... Sarinah ljósmyndun svolítið afturábak í nokkurn tíma núna.  Hún er líka mjög kunnug verkefnum sínum.  Jæja segja þetta núna ....  ekki vestrænn T söluaðili hringihússins þíns með þér þar frú ... stutt í vexti ... í spjallinu án málfræði þinnar á þínu tungumáli í turninum ....  frú sjálf ... ekki að skilja hvers vegna fótboltaíþrótt hennar var ekki send út ...  ungur heiðursmaður með afkomanda fyrsta eintaksins af menningu ... og sagði henni að þetta væri ekki vegna kerfisins hans í versluninni ... á heimsvísu kerfið með simkortunum þínum og snúrum ... frú ætti ekki að hafa áhyggjur af því.  Ungur heiðursmaður ... lítur út eins og aðrir íbúar í hverfinu fyrir hverfið án Wassenaar þíns með sögu Van der Valk ... þó að þessar tegundir íbúa eigi líka skilið athygli þína hvað varðar ... snyrtilegu eldri konuna með perlulaga hálsmen og ungi maðurinn heldur ekki fyrirlestra ... þar sem þeir stjórna sjálfum sér tókóinu fyrir hönd… í sinni kunnu menningu ... Frú hjálpar ... situr á bak við borðið.  Hér og þar ferningur hlutir og tæki aftan við glerið ... þar með talin fylgihlutir.  Hvað hangir ... hangir ... ef svo má segja.  Dökkar krullur af hári ... hlið rakað sköllótt með skógi hvort sem þú setur í hlaupið þitt eða ekki ... er ekki litað ... gegnsætt sýningarskápur við kaupin.  Lady í skónum sínum og talar sama tungumál og heiðursmaðurinn þarna á stólnum.  Þau kalla þau öll bræður ... en aldrei systur með stóra Z systur.  Þetta með eins konar fótboltatjáningu og þykknar svarta augabrúnir án þeirra ... snertingar frá forritum ... ef svo má segja.  Að skilja kínversku forritin til hliðar ... eða ekki.  Gallabuxur aldrei ekki ... að minnsta kosti í þessu tilfelli aftan frá búðarkassa sínum.  Frú ... stendur sjálf fyrir framan hann og skilur ekki sögu hans.  Þessi manneskja er með eitthvað ólitað.  Þrítugsaldurinn.  Að kynna þetta litla vandamál fyrir þig þar vegna þess að við höfum ekki fengið nein merki ennþá ... á hinn bóginn þetta hér ... fjölskylda með stóru dóttur og móður að fara út eftir að við ... ekki P of P um tíma. .. faðir í skyrtu og þunnum jakka íklæddur ... soninum ... með léttklippt stutt hár snýr höfðinu fljótt í áttina að ... horfir á föður sinn vegna.  Myndin af meðvitundarlausu augnaráði þeirra eins og alltaf ... greinilega vegna þess að ... hvernig sem móðir og dóttir líta ekki út ... né heyra hljóð þeirra vegna þess að við gengum og ekki vegna lestursins innandyra einmitt núna ... hunsa ekki hóstahljóð ... eða hunsa vegna þess að við gengum ... með augun og hugann í núllinu.  Stóra dóttir með ljós hár ... hangandi lengi um öxl ... sjálf brúngleruð og hagar sér snyrtilega við hlið móður sinnar ... á leið til ... fyrst svarta konan í snyrtilegu fötunum með handtösku.  Er það að setja þá í fyrsta sæti eða okkur sjálf í fyrsta sæti?  Svo dama í snyrtilegu fötunum sínum með blazer.  Liturinn á handtöskunni passar vel ... Hvað sem því líður ... eða að minnsta kosti ekki svo mikið sláandi með hunsuninni á meðan maðurinn-við-hlið-við-soninn lítur svo ómeðvitað út og með þessa föður- eða mannssonarmynd ... aðrir líta meðvitað ekki ... það er frá þeirra ... líka menningu og öðruvísi en konan sem ekki er hollensk sem væri ánægð með hollenska félaga sinn.  Þess vegna aftengist líka netinu þínu.  Venjulega frú Van með henni ekki 9 eða níu vegna þess að - réttláta - kerfið skjóta rótum í uppbyggingu vog þeirra eða annars.  Settu nú gleraugun aðeins upp á nefið með A4 á milli fingranna.  Þú verður að ímynda þér ... Enschede eða Twente ... úr deildinni ... grænt og stolt með ömmu og afa ... nánu háskólabandinu við konuna sem ekki er hollenska og hollenska félaga sínum ... að þetta mun breyta þér heimurinn fyrir rest hvað varðar ... það sem hringrásin frá frú Van vildi líka útskýra fyrir.  Kaffibolli án Mocca vélarinnar ... Allt er afhent á toko.  Yfirmaðurinn borgar.  Instagram prófíllinn sýnir litlu dæturnar tvær með saklaus föl andlit í eins konar „Hæ hæ“ hrópandi ... þetta glaðlega í linsunni þinni ... heldur olnboganum hér uppi fyrir ofan skólaborðið þitt um stund ... sýnir munninn með tennur við hliðina á ... hliðina á annarri litlu systur hennar ... skáldskapur sem kemur frá frú Van eða ekki.  Hins vegar að ímynda sér ... jafnvel þó þetta væri ekki raunin líffræðilega.  Allt er hægt að ímynda sér.  Barnið þvær svo að segja.  Foreldralaus ... það er fínt.  Loksins ... leðurhæll og snyrtilegur jakkafata konunnar sem hefur þjónað í mörg ár hjá hinu fræga KLM ... miðinn þinn er þín kaup.  Sjáðu Instagram prófílinn okkar hér.  Hér í einrúmi við borðið á veitingastaðnum þínum.  Þetta perlulaga hálsmen með blússu ... kona sem á örugglega skilið athygli þína.  Að auki starfaði hún sjálf í einu af viðskiptatækjum sínum ... ferðin þangað gerir þessa starfsgrein mjög áhugaverða ... hér.  Svo frú hollenska bláa marinn ... nýliðinn sem finnst gaman að koma þér á óvart með fallegu einstöku plötunum sínum úr lofti eða á annan hátt.

Det är här härifrån.  Madame där på avdelningen ... känner sig själv med den typen av allt för.  Inte konstigt att det tar tid.  Asyl.  Somaliska, dock, direkt efter din anställning 2016. Tillbaka till perioden 2013.  Den hemska tanken på ... men nu att vara annorlunda.  Vi är och vi var.  För fru och hennes krets spelar det ingen roll eftersom din kampanj räknas.  Det är vad de gör det för ... bortsett från din Amsterdam, där det finns mycket att uppleva, där.  Lyssna ... fotograf Angela väntar ... eftersom vi redan har gjort vår webbplats online.  De ser det.  Så bortsett från damen där med någon form av stencil i vänster hand med ditto lätt och luftig sommarrock.  Den tunga kranen mot handlederna ... detta hände omedvetet.  Inte mer ungdomarna ... killarna och så ... så användarens intryck ....  hur som helst, kan hennes fotografiska arbete vara där för dig ... Sarinah Photography lite bakåt en stund nu.  Hon är också mycket bekant med sina uppdrag.  Jag säger det nu ...  icke-västerländsk T-säljare av ditt samtalshus med dig där fru ... knappt ... i chatten utan din grammatik på ditt språk i tornet ....  fru själv ... förstod inte varför hennes fotbollssport inte sändes ....  ung gentleman med sin ättling till den allra första kulturen ... berättade för henne att detta inte berodde på hans system i butiken ... globalt systemet med dina simkort och kablar ... fru borde inte oroa sig för det.  Ung gentleman ... ser ut som resten av kvarter för kvarter invånare utan din Wassenaar med Van der Valk historia ... även om dessa typer av invånare också förtjänar din uppmärksamhet när det gäller ... den snygga äldre damen med pärlhalsband och den unge mannen föreläser inte ... eftersom de själva driver toko på uppdrag av ... i sin egen bekanta kultur ... Fru som hjälper ... sitter bakom disken.  Här och där fyrkantiga föremål och apparater bakom glaset ... inklusive dina tillbehör.  Vad hänger ... hänger ... så att säga.  Mörka hårkrullar ... sidorakad skallig med skog oavsett om du lägger i gelén eller inte ... tonas inte ... transparent vitrin med ditt köp.  Dam i sina sandaler och talar samma språk som mannen där på stolen.  De kallar dem alla bröder ... men aldrig systrar med en stor syster.  Detta med ett slags fotbollsuttryck och förtjockande svarta ögonbryn utan deras ... kontakt från appar ... så att säga.  Bortsett från de kinesiska apparna ... eller inte.  Jeans aldrig inte ... åtminstone i det här fallet bakom kassan.  Fru ... står själv framför honom och förstår inte hans historia.  Den här personen har på sig något som inte är färgat.  Trettiotalet.  Presenterar det här lilla problemet för dig där eftersom vi inte har fått några signaler ännu ... å andra sidan här här ... familj med stor dotter och mamma som går ut efter att vi ... inte P av P på ett tag. .. far i skjorta och tunn jacka som bär ... sonen ... med lätt trimmat kort hår som snabbt vänder huvudet i riktning mot ... ser sin far för.  Bilden av deras omedvetna blick som alltid ... tydligen för att ... hur som helst mor och dotter inte tittade ... eller hörde deras ljud för att vi gick och inte på grund av läsningen inomhus just nu ... inte ignorerade ett hostljud ... eller ignorerade för att vi gick ... med ögonen och sinnet noll.  Stora dotter med lätt hår ... hängande långt över axlarna ... hon själv briljerade och uppförde sig snyggt bredvid sin mamma ... på väg till ... först den svarta damen i sina snygga kläder med handväska.  Sätter det dem först eller oss själva först?  Så dam i sina snygga kläder med kavaj.  Handväskans färg passar bra ... I alla fall ... eller åtminstone inte så slående med ignoreringen av medan mannen-vid-sida-med-sonen ser så omedvetet ut och med denna far eller man-son-bild ... andra ser medvetet inte ... det är från deras ... också kultur och skiljer sig från den icke-holländska damen som skulle vara nöjda med sin holländska partner.  Därför också koppla bort från ditt nätverk där.  Vanligtvis fru Van med henne inte 9 eller nio eftersom - bara - systemet tar rot i konstruktionen av deras vog eller annat.  Lägg nu glasögonen lite upp på näsan med en A4 mellan fingrarna.  Du måste föreställa dig ... Enschede eller Twente ... från avdelningen ... gröna och stolta med sina farföräldrar ... det nära kollegiala bandet med om den icke-holländska damen med sin holländska partner ... att detta kommer att förändra din världen för resten i termer av ... det som kretsen från fru Van också skulle vilja förklara för.  En kopp kaffe utan din Mocca-maskin ... Allt levereras på toko.  Chefen betalar.  Instagram-profilen visar de två små döttrarna med oskyldiga bleka ansikten i ett slags "Hej hej" som skriker ... detta glatt i linsen ... håller armbågen uppe ovanför ditt skolbord ett tag ... visar munnen med tänder bredvid ... den bredvid hennes andra lillasyster ... fiktiv som kommer från fru Van eller inte.  Men föreställa mig ... även om detta inte skulle vara fallet biologiskt.  Allt kan föreställas.  Barnet tvättar så att säga.  Föräldralös ... det är bra.  Slutligen ... läderklack och snygg kostym till damen som har tjänat i många år på den berömda KLM ... din biljett är ditt köp.  Se vår Instagram-profil här.  Här privat oss vid bordet i din restaurang.  Detta pärlstavshalsband med blus ... en dam som definitivt förtjänar din uppmärksamhet.  Dessutom fungerade hon själv på en av sina kommersiella apparater ... resan dit gör detta yrke väldigt intressant ... här.  Så fru holländska blå Mar ... den icke-nykomlingen som gillar att överraska dig med sina vackra unika album från luften eller på annat sätt
Nidw#
Reply
#12
It's still a bit … but this here … in your slum … same case of … great non-Western relative … elderly man with whisker and hood on the head according to your tradition … looking down … thinking of … fine.  Child-boy next door with very fast reaction time of movement with his free hands … young, powerful and playful in the sense that … that your Lego toy was eager to meet that kid … either not under your Christmas tree, nor out of your gingerbread bag.  Very quickly loose, waving hands are almost not touching the adults … that child does say unconsciously and so suddenly … actually in a general sense … those soldiers are still alive … that's what the kid says in a kind of good and clear Dutch Pippi Longstocking language.  Strikingness for sure.  Big relative with his gray beard nodding inside or else… he understood/didn't understand that child and why the kid said it so suddenly so that people… very strange.  All the weirder this here...it's the building complex with your number 5 on the wall at the corner of.  Because you see that.  Here with his knowledge ... the own family case of.  Both looking down in a non-sadness.  We may or may not have looked at the grass… The L of MS… and your merchandise from your eCommerce Am… with the non-Hispanic… and of course the F from your Face.  Considering the enterprises or where they do it for.  Your storm, gentle wind… drizzling weather or the great fanning clouds above… the word Climate that these conditions save us and for the time being during your crisis… that we must carry on like this.  Seeing the distant Little or Middle East from … understanding your position from here, or translated into your touristic place Amsterdam that every one of them knows.  So we stand side by side in attitude…capturing the atmosphere there in defense of because it was understood.  Mrs Rich… in London disconnected from your network.  What is Instagram called?  So here's your ... also that of user KP or the ditto not yet renowned hairdresser Jay, Mrs Jay who will keep her doors open for you even if it goes ... in a successful way ... even better with ambassador and hairdresser M.G.  in Amsterdam from your SalonB or Salon B. They themselves still give you the image of the hug on mother's side at Facebook after they have unsubscribed again.  The two Dutch football men against each other and each other ... so they see below that we do this for these young people of the G ... goal.  The two come from the Netherlands and resemble a company car idea or similar.  The own Ned culture without your F. Because Trump facing you at the time ... founder F looking at him.  That you yourself made history on our platform.  You attracted the most visitors to us.  Great what you did.  This here from your Canon lens… barring Mrs and photographer Angela in Rotterdam or elsewhere… looking at him and that you are apparently taller than you thought.  Or you must have been standing on a stool.  Stage is best.  Just listen to this… the ghastly unconscious in the high heavens, yet clearly audible in the distance.  The wick sound.  The tail behind.  Turning to the right and turning the steering wheel somewhat like your Boeing 747 where your flight attendant still liked to sit at the table with them.  Man with headphones on his head.  That this story is much bigger… what is Puzzle called?  Visibility already well in the picture ... afar ... the greenery down there with children's playground ... and here the technology on board.  Because that's how we flew ... the time it took to ... the landscape that could be covered against it ... you have to imagine that the lady of her digital rights had mentioned Rutte x times.  The word Sorry came up frequently.  This here as an indication on your Twitter.  So madam… from her home port.  Because we just said so.  As it came down to and in memory of.  This here from the non-peppernut sack.  As it appeared on your TV screen in that year, so to speak.  Elsewhere… a dark lady from their country is asking because.  Striking and feeling your own kind or not.  Because, that's how we learned it at your institute.  Then there is the not forgotten user x.into.  We who are young mother.  Her non-doll face.  Skin-colored mouth with piercing.  Holding the lens of your iPhone diagonally right above our head for recording.  That we have realized our creativity to you in this way.  The couch we lay on.  The non-knit stockings up to the knees.  Because, that's how we lay with rope wrapped around it.  Knees pressed together.  The Danielle legs.  The hope we had of being delivered from it.  We were here with rope.  Who will help us further?  In short, now she had the trend as heavy metal or punkish.  That lady there from her department at the ambulatory and her circuit of manpower ... also explaining the message of the improved cycle paths that your children, including your parents, ride on ... in the slum.  Regardless of your site District-not 9. All this and media...whatever you read to...with important pair or not...it says something about the system of.  This goes further than expected.  It is not surprising that people hear a lot about it, including your Delta or just give it a title.  Many know better or not better.  The man with headphones in his helicopter.  Another user of his SM site who speaks volumes or tries to make sense of the industry.  Because, that green here… indicates green.  The blue forum a bit watered down.  The 8th day has already passed.  Although one is still there.  AndroidAP with numbers speaks for itself.  Your WiFi with bird, horse or otherwise.  You say it.  It's the figures in chariots … no longer counting in their own … where one has been brought up … not so much rejected from cultural … yet more compliant with Mrs and entertainer BB.  Herself with loved one in the picture… that your lens had to be cleaned well before you took a picture.  See the two cultures here.  There the one who spoke about their reptilian work and in the same place the lenses here and there, so to speak.

Het is nog ietwat … echter dit hier … in uw achterwijk … hetzelfde geval van … groot niet- Westers familielid … oudere heer met bakkebaard en kap op het hoofd volgens uw traditie … omlaag kijkend … denkende aan … kan best. Kind-jong ernaast met zeer snelle reactietijd van beweging met zijn losse handjes … jong, krachtig en speels in die zin dat … dat uw Lego speelgoed dat joch graag tegemoet zag … hetzij niet onder uw kerstboom, noch uit uw pepernoten zak. Zeer snel zijn losse wapperende handjes de volwassen personen bijna niet aanrakende … dat kind wel onbewust zeggende en zo plots … eigenlijk in algemene zin … die soldaten leven nog … zo zegt dat joch in een soort van goed en heldere Nederlandse Pippi Langkoustaal. Frappantheid zeker. Groot familielid met diens grijze baard van binnen knikkend of anders … hij begreep wel / niet dat kind en waarom het joch het zo plots zei zodat men … erg vreemd. Des te vreemder dit hier … het is het gebouwencomplex met uw cijfer 5 aan de muur op de hoek van. Want dat ziet u. Hier met diens kennis … het eigen familiegeval van. Beide omlaag kijkend in een niet sadness-heid. Wij keken zo al dan niet naar het gras … De L van MS … en uw merchandise van uw eCommerce Am … met de niet-Spaanse … en natuurlijk de F van uw Face. Gelet op de enterprises of daar waar men het voor doet. Uw storm, zachte wind … miezerend weer of de grote waaierige wolken daarboven … het woord Klimaat dat deze toestanden ons redt en wel voorlopig gedurende uw crisis … dat wij zo door moeten gaan. Het verre Klein- of Midden-Oosten inziend aan … uw stelling vanuit hier begrijpende, hetzij vertaald in uw toeristische plaats Amsterdam die ieder van hen kent. Zo staan wij naast elkaar in houding …de sfeer daar opvangend ter verdediging van omdat men het begreep. Mevrouw Rich … te Londen zich ontkoppeld van uw netwerk. Wat heet Insta? Zo dus hier uw … tevens die van gebruiker KP ofwel de dito nog niet gerenomeerde kapper Jay, mevrouw Jay die haar deuren wel voor u openhoudt ook al gaat het … in succesvol opzicht … nog beter met ambassadeur en kapper M.G. te Amsterdam van uw SalonB of Salon B. Zijzelf nog altijd u het beeld gevend van de knuffel aan moeders zijde bij Facebook nadat zij zich opnieuw hebben afgemeld. De twee Nederlandse voetbal-mannen tegen elkaar aan en elkaar … zo zien zij hieronder dat wij dit doen voor deze jongeren van het G … doel. De twee komend uit Nederland en lijkend op dienstwagen-idee of soortgelijk. De eigen Ned cultuur zonder uw F. Want Trump die tegenover u staat destijds … oprichter F hem aankijkend. Dat u zelf geschiedenis maakte op ons platform. U trok de meeste bezoekers naar ons toe. Grandioos wat u deed. Dit hier vanuit uw Canon-lens … mevrouw en fotografe Angela te Rotterdam of elders daargelaten … hem aankijkend en dat u blijkbaar toch langer bent dan gedacht. Of u moet op een krukje gestaan hebben. Podium kan best. Luister eens hier naar … het akelige onbewuste in de hoge hemel en echter duidelijk hoorbaar in de verte. Het wiekengeluid. De staart erachter. Zich naar rechts kerend en het stuur zo ietwat draaiend als uw Boeing 747 waar uw stewardess nog graag met hen aan tafel zat. Man met koptelefoon op diens hoofd. Dat dit verhaal nog veel groter is … wat heet Puzzel? Zicht al goed in beeld … verte … het groen daar beneden met kinder-speelplaats … en hier de techniek aan boord. Want zo vlogen wij … de tijd die men nodig had om … het landschap wat men ertegen kon dekken … je moet je voorstellen dat mevrouw van haar digitale rechten wel een x maal Rutte genoemd had. Het woord Sorry kwam veelvuldig bij u voor. Dit hier ter aanduiding op uw Twitter. Zo mevrouw … vanuit haar thuishaven. Want wij zeiden het gewoon zo. Zo zoals het erop neer kwam en ter herinnering aan. Dit hier vanuit de niet-pepernotenzak. Zoals het in dat jaar nog op uw beeldbuis verscheen, zeg maar. Elders … een donkere dame uit hun land wel het vragend omdat. Frappant en het eigen soort voelend of niet. Want, zo leerden dit wij op uw instituut. Dan nog de niet vergeten gebruiker x.into. Wij die jonge moeder zijn. Haar niet-poppengezichtje. Huidskleurige mond met piercing. De lens van uw iPhone schuin rechts boven ons hoofd zo houdend ter opname. Dat wij onze creativiteit op deze manier aan u hebben verwezenlijkt. De bank waarop wij lagen. De niet-gebreide kousen tot aan de kniëen. Want, zo lagen wij met touw erom heen gewikkeld. De  knieëen tegen elkaar gedrukt. De Daniëlle-benen. De hoop die wij hadden om ervan verlost te worden. Wij lagen hier met touw. Wie helpt ons verder? Kortom, nu had zij eerder de trend als heavy metal of punkachtig. Dat mevrouw daar van haar afdeling bij het ambulante en haar circuit aan mankracht … verklarend ook de boodschap van de verbeterde fietspaden waar uw kinderen, inclusief uw ouders erover rijden … in de achterwijk. Los van uw site District-niet 9. Dit alles en media … wat u ook leest aan … met belangrijk paar of niet … het zegt iets over het systeem van. Dit gaat verder dan gedacht. Niet vreemd ook dat men veel hoort aan, inclusief uw Delta of geef het maar een titel. Velen weten wel beter of niet beter. De man met koptelefoon in zijn heli. Andere gebruiker van zijn SM site die boekdelen spreekt of de branche probeert te reden van. Want, dat groen hier … duidt groen aan. Het blauwe forum wat verwaterd. De 8e dag reeds verstreken. Hoewel men er nog is. AndroidAP met cijfers spreekt voor zich. Uw WiFi met vogel, paard of anders. U zegt het maar. Het zijn de figuren in wagens … niet meetellende meer in hun eigen … waar men is opgevoed … niet zozeer afgewezen vanuit culturele … toch eerder meegaand met mevrouw en entertainer BB. Zijzelf met geliefde in beeld … dat uw lens eerst goed gereinigd moest zijn vóór u een foto maakte. Zie hier de twee culturen. Dáár degene die over hun reptielen werkzaamheden sprak en op dezelfde plek de lenzen hier en daar, zeg maar.

Es ist noch ein bisschen … aber das hier … in Ihrem Slum … derselbe Fall von … großartigem nicht-westlichem Verwandten … älterer Herr mit Schnurrbart und Kapuze auf dem Kopf nach Ihrer Tradition … nach unten schauend … nachdenkend … gut.  Kind-Junge von nebenan mit sehr schneller Reaktionszeit der Bewegung mit seinen freien Händen … jung, kraftvoll und verspielt in dem Sinne, dass … dein Lego-Spielzeug begierig darauf war, dieses Kind zu treffen … weder unter deinem Weihnachtsbaum noch aus deinem Lebkuchen Tasche.  Ganz schnell berühren lose, winkende Hände die Erwachsenen fast nicht … das sagt das Kind unbewusst und so plötzlich … eigentlich im Allgemeinen … diese Soldaten leben noch … das sagt das Kind in einer Art guter und klarer holländischer Pippi Langstrumpf-Sprache .  Auffallend auf jeden Fall.  Großer Verwandter mit seinem grauen Bart, der innerlich nickt oder sonst… er verstand/verstand das Kind nicht und warum das Kind es so plötzlich sagte, damit die Leute… sehr seltsam waren.  Umso seltsamer ist das hier ... es ist der Gebäudekomplex mit deiner Nummer 5 an der Wand an der Ecke.  Denn das siehst du.  Hier mit seinem Wissen ... der eigene Familienfall.  Beide schauen in einer Nicht-Traurigkeit nach unten.  Wir haben vielleicht auf das Gras geschaut oder auch nicht… Das L von MS… und Ihre Waren aus Ihrem eCommerce Bin… mit dem Nicht-Hispanischen… und natürlich dem F aus Ihrem Gesicht.  In Anbetracht der Unternehmen oder wo sie es tun.  Dein Sturm, sanfter Wind… Nieselwetter oder die großen auffächernden Wolken über dir… das Wort Klima, das uns diese Bedingungen retten und vorerst während deiner Krise… dass wir so weitermachen müssen.  Den fernen Kleinen oder Mittleren Osten von hier aus sehen … Ihre Position von hier aus verstehen oder in Ihren touristischen Ort Amsterdam übersetzt, den jeder von ihnen kennt.  Wir stehen also Seite an Seite in der Haltung… und fangen die Atmosphäre dort ein, um zu verteidigen, weil sie verstanden wurde.  Mrs. Rich... in London hat sich von Ihrem Netzwerk getrennt.  Wie heißt Instagram?  Hier also Ihre ... auch die von User KP oder dem dito noch nicht renommierten Friseur Jay, Frau Jay, die ihre Türen für Sie offen hält, auch wenn es geht ... erfolgreich ... noch besser mit Botschafter und Friseur MG  in Amsterdam von Ihrem SalonB oder Salon B. Sie selbst geben Ihnen das Bild der Umarmung mütterlicherseits auf Facebook noch, nachdem sie sich wieder abgemeldet haben.  Die beiden niederländischen Fußballmänner gegeneinander und gegeneinander ... so sehen sie unten, dass wir dies für diese jungen Leute des G ... Ziels tun.  Die beiden kommen aus den Niederlanden und ähneln einer Firmenwagenidee oder ähnlichem.  Die eigene Ned-Kultur ohne Ihr F. Denn Trump steht Ihnen damals gegenüber ... Gründer F schaut ihn an.  Dass Sie selbst auf unserer Plattform Geschichte geschrieben haben.  Sie haben die meisten Besucher zu uns gelockt.  Toll was du gemacht hast.  Das hier von Ihrem Canon-Objektiv… abgesehen von Frau und Fotografin Angela in Rotterdam oder anderswo… die ihn ansehen und dass Sie anscheinend größer sind, als Sie dachten.  Oder Sie müssen auf einem Hocker gestanden haben.  Bühne ist am besten.  Hören Sie sich das nur an… das grässliche Unbewusste in den hohen Himmeln, aber in der Ferne deutlich hörbar.  Das Dochtgeräusch.  Der Schwanz dahinter.  Nach rechts drehen und das Lenkrad drehen, ähnlich wie bei Ihrer Boeing 747, wo Ihre Flugbegleiterin noch gerne mit ihnen am Tisch saß.  Mann mit Kopfhörern auf dem Kopf.  Dass diese Geschichte viel größer ist… wie heißt Puzzle?  Sicht schon gut im Bild ... in der Ferne ... das Grün da unten mit Kinderspielplatz ... und hier die Technik an Bord.  Denn so sind wir geflogen ... die Zeit hat es gedauert ... die Landschaft, die dagegen abgedeckt werden konnte ... man muss sich vorstellen, dass die Dame ihrer digitalen Rechte Rutte x-mal erwähnt hatte.  Das Wort Entschuldigung kam häufig vor.  Dies hier als Hinweis auf Ihrem Twitter.  Also, Madam... aus ihrem Heimathafen.  Weil wir es gerade gesagt haben.  Wie es darauf ankam und in Erinnerung.  Dies hier aus dem Nicht-Pfeffernuss-Sack.  So wie es in jenem Jahr auf Ihrem Fernsehbildschirm erschien.  An anderer Stelle… fragt eine dunkle Dame aus ihrem Land nach.  Auffallend und fühlend, Ihresgleichen oder nicht.  Denn so haben wir es an Ihrem Institut gelernt.  Dann ist da noch der nicht vergessene Benutzer x.into.  Wir, die junge Mutter sind.  Ihr Nicht-Puppengesicht.  Hautfarbener Mund mit Piercing.  Halten Sie die Linse Ihres iPhones für die Aufnahme diagonal direkt über unseren Kopf.  Dass wir auf diese Weise unsere Kreativität für Sie realisiert haben.  Die Couch, auf der wir lagen.  Die nicht gestrickten Strümpfe bis zu den Knien.  Denn so liegen wir mit Seil umwickelt.  Knie zusammengepresst.  Die Danielle-Beine.  Die Hoffnung, die wir hatten, davon befreit zu werden.  Wir waren hier mit Seil.  Wer hilft uns weiter?  Kurz gesagt, jetzt hatte sie den Trend als Heavy Metal oder Punk.  Diese Dame dort aus ihrer Abteilung im Ambulatorium und ihr Arbeitskreis ... die auch die Botschaft der verbesserten Radwege erklärt, auf denen Ihre Kinder, einschließlich Ihrer Eltern, fahren ... im Slum.  Unabhängig von Ihrem Standort Distrikt-nicht 9. All dies und Medien ... was auch immer Sie lesen ... mit wichtigen Paaren oder nicht ... es sagt etwas über das System aus.  Das geht weiter als erwartet.  Es ist nicht verwunderlich, dass die Leute viel darüber hören, einschließlich Ihres Deltas oder einfach nur einen Titel geben.  Viele wissen es besser oder nicht besser.  Der Mann mit Kopfhörern in seinem Hubschrauber.  Ein weiterer Benutzer seiner SM-Site, der Bände spricht oder versucht, die Branche zu verstehen.  Denn dieses Grün hier… zeigt Grün an.  Das blaue Forum etwas verwässert.  Der 8. Tag ist schon vorbei.  Obwohl einer noch da ist.  AndroidAP mit Zahlen spricht für sich.  Ihr WLAN mit Vogel, Pferd oder sonstigem.  Du sagst es.  Es sind die Figuren in Streitwagen … zählen nicht mehr zu ihren eigenen … wo man erzogen wurde … nicht so sehr von der Kultur abgewiesen … dafür aber gefälliger mit Frau und Entertainer BB.  Sie selbst mit einem geliebten Menschen auf dem Bild… dass Ihr Objektiv gut gereinigt werden musste, bevor Sie ein Bild machten.  Sehen Sie hier die beiden Kulturen.  Dort der, der über ihre Reptilienarbeit sprach und an der gleichen Stelle sozusagen hier und da die Linsen.

C'est encore un peu… mais ça ici… dans ton bidonville… même cas de… grand parent non occidental… monsieur âgé avec moustache et capuche sur la tête selon votre tradition… regardant en bas… pensant à… bien.  Enfant-garçon d'à côté avec un temps de réaction très rapide du mouvement avec ses mains libres… jeune, puissant et joueur dans le sens où… que votre jouet Lego avait hâte de rencontrer cet enfant… ni sous votre sapin de Noël, ni hors de votre pain d'épice sac.  Très vite, les mains relâchées et agitées ne touchent presque pas les adultes… cet enfant dit inconsciemment et si soudainement… en fait dans un sens général… ces soldats sont toujours en vie… c'est ce que l'enfant dit dans une sorte de bon et clair néerlandais Pippi Longstocking langue .  Frappant à coup sûr.  Grand parent avec sa barbe grise hochant la tête à l'intérieur ou alors… il comprenait/ne comprenait pas cet enfant et pourquoi l'enfant l'avait dit si soudainement pour que les gens… très étrange.  C'est d'autant plus étrange ici... c'est le complexe de bâtiments avec votre numéro 5 sur le mur au coin de.  Parce que tu vois ça.  Ici avec sa connaissance ... la propre affaire familiale de.  Les deux regardant vers le bas dans une non-tristesse.  Nous avons peut-être regardé l'herbe ou non… Le L de MS… et votre marchandise de votre commerce électronique Am… avec les non-hispaniques… et bien sûr le F de votre visage.  Considérant les entreprises ou pour quoi elles le font.  Votre tempête, vent doux… bruine ou les grands nuages qui s'éventent au-dessus… le mot Climat que ces conditions nous sauvent et pour le moment pendant votre crise… que nous devons continuer ainsi.  Voir le lointain Petit ou Moyen-Orient de … comprendre votre position d'ici, ou traduit dans votre lieu touristique Amsterdam que chacun d'entre eux connaît.  Nous nous tenons donc côte à côte dans l'attitude… capturant l'atmosphère là-bas en défense parce qu'elle était comprise.  Mme Rich… à Londres déconnectée de votre réseau.  Comment s'appelle Instagram ?  Alors voici votre... aussi celui de l'utilisatrice KP ou encore du coiffeur pas encore renommé Jay, Mme Jay qui vous gardera ses portes ouvertes même si ça se passe... de façon réussie... encore mieux avec ambassadeur et coiffeur MG  à Amsterdam depuis votre Salon B ou Salon B. Eux-mêmes vous donnent encore l'image du câlin du côté de la mère sur Facebook après s'être à nouveau désabonné.  Les deux footballeurs néerlandais l'un contre l'autre et l'un contre l'autre... alors ils voient ci-dessous que nous faisons ça pour ces jeunes du G... but.  Les deux viennent des Pays-Bas et ressemblent à une idée de voiture de société ou similaire.  La propre culture Ned sans votre F. Parce que Trump vous fait face à l'époque ... le fondateur F le regarde.  Que vous êtes vous-même entré dans l'histoire sur notre plateforme.  Vous avez attiré le plus de visiteurs chez nous.  Super ce que tu as fait.  Ceci ici depuis votre objectif Canon… sauf Mme et la photographe Angela à Rotterdam ou ailleurs… le regardant et que vous êtes apparemment plus grand que vous ne le pensiez.  Ou vous devez avoir été debout sur un tabouret.  La scène est la meilleure.  Écoutez simplement ceci… l'horrible inconscient dans les cieux élevés, mais clairement audible au loin.  Le son de la mèche.  La queue derrière.  Tourner à droite et tourner le volant un peu comme votre Boeing 747 où votre hôtesse de l'air aimait encore s'asseoir à table avec eux.  Homme avec des écouteurs sur la tête.  Que cette histoire est bien plus grande… comment s'appelle Puzzle ?  La visibilité déjà bien sur la photo... au loin... la verdure là-bas avec aire de jeux pour enfants... et ici la technologie à bord.  Parce que c'est comme ça qu'on a volé... le temps qu'il a fallu pour... le paysage qui pouvait se couvrir contre ça... il faut imaginer que la dame de ses droits numériques avait mentionné Rutte x fois.  Le mot Désolé revenait fréquemment.  Ceci ici à titre indicatif sur votre Twitter.  Alors madame… de son port d'attache.  Parce que nous venons de le dire.  Comme il est descendu à et à la mémoire de.  Ceci ici du sac sans noix de poivre.  Tel qu'il est apparu sur votre écran de télévision cette année-là, pour ainsi dire.  Ailleurs… une dame noire de leur pays demande parce que.  Frapper et sentir votre propre espèce ou non.  Parce que c'est comme ça que nous l'avons appris dans votre institut.  Ensuite, il y a l'utilisateur non oublié x.into.  Nous qui sommes jeune maman.  Son visage de non-poupée.  Bouche couleur chair avec piercing.  Tenir l'objectif de votre iPhone en diagonale juste au-dessus de notre tête pour l'enregistrement.  Que nous avons réalisé notre créativité pour vous de cette manière.  Le canapé sur lequel nous nous sommes allongés.  Les bas non tricotés jusqu'aux genoux.  Parce que c'est comme ça qu'on s'allonge avec une corde enroulée autour.  Genoux serrés l'un contre l'autre.  Les jambes de Danielle.  L'espoir que nous avions d'en être délivré.  Nous étions ici avec une corde.  Qui va nous aider davantage?  Bref, maintenant elle avait la tendance heavy metal ou punk.  Cette dame là de son service au déambulatoire et son circuit de main d'oeuvre... expliquant aussi le message des pistes cyclables améliorées que vos enfants, y compris vos parents, roulent... dans le bidonville.  Quel que soit votre site District-pas 9. Tout cela et les médias... quoi que vous lisiez... avec une paire importante ou non... cela dit quelque chose sur le système de.  Cela va plus loin que prévu.  Il n'est pas surprenant que les gens en entendent beaucoup parler, y compris votre Delta ou simplement lui donner un titre.  Beaucoup savent mieux ou pas mieux.  L'homme avec des écouteurs dans son hélicoptère.  Un autre utilisateur de son site SM qui en dit long ou essaie de donner un sens à l'industrie.  Parce que, ce vert ici… indique le vert.  Le forum bleu un peu édulcoré.  Le 8ème jour est déjà passé.  Bien que l'on soit toujours là.  AndroidAP avec des chiffres parle de lui-même.  Votre WiFi avec oiseau, cheval ou autre.  Tu l'as dit.  Ce sont les personnages dans les chars… ne comptant plus dans leur propre… où l'on a été élevé… pas tellement rejeté du culturel… mais plus conforme à Mme et à l'amuseur BB.  Elle-même avec un être cher sur la photo… que votre objectif devait être bien nettoyé avant de prendre une photo.  Voir les deux cultures ici.  Là celui qui parlait de leur travail reptilien et au même endroit les lentilles ici et là, pour ainsi dire.

Todavía es un poco ... pero esto aquí ... en tu barrio bajo ... el mismo caso de ... gran pariente no occidental ... caballero anciano con bigote y capucha en la cabeza según tu tradición ... mirando hacia abajo ... pensando en ... bien.  Niño-niño de al lado con un tiempo de reacción de movimiento muy rápido con sus manos libres ... joven, poderoso y juguetón en el sentido de que ... que su juguete de Lego estaba ansioso por conocer a ese niño ... ni debajo de su árbol de Navidad, ni fuera de su pan de jengibre bolso.  Muy rápidamente suelto, agitando las manos casi no tocan a los adultos ... ese niño dice inconsciente y tan repentinamente ... en realidad en un sentido general ... esos soldados todavía están vivos ... eso es lo que dice el niño en una especie de buen y claro idioma holandés de Pippi Calzaslargas .  Llamativo seguro.  Pariente grande con su barba gris asintiendo por dentro o de lo contrario ... entendió / no entendió a ese niño y por qué el niño lo dijo tan repentinamente para que la gente ... muy extraña.  Todo lo más extraño de esto aquí ... es el complejo de edificios con su número 5 en la pared en la esquina de.  Porque lo ves.  Aquí con su conocimiento ... el propio caso familiar de.  Ambos mirando hacia abajo sin tristeza.  Es posible que hayamos mirado o no el césped ... La L de MS ... y su mercancía de su eCommerce Am ... con los no hispanos ... y por supuesto la F de su cara.  Teniendo en cuenta las empresas o para dónde lo hacen.  Tu tormenta, viento suave ... llovizna o las grandes nubes en abanico encima ... la palabra Clima que estas condiciones nos salvan y por el momento durante tu crisis ... que debemos seguir así.  Ver el lejano Oriente Medio o Pequeño desde… comprender su posición desde aquí, o traducirlo en su lugar turístico Amsterdam que todos conocen.  Así que estamos uno al lado del otro en actitud ... capturando la atmósfera allí en defensa de porque se entendió.  Sra. Rich ... en Londres desconectada de su red.  ¿Cómo se llama Instagram?  Así que aquí está su ... también el del usuario KP o el ídem aún no reconocido peluquero Jay, la Sra. Jay que mantendrá sus puertas abiertas para usted incluso si va ... de una manera exitosa ... incluso mejor con embajador y peluquero MG  en Amsterdam desde su SalonB o Salon B. Ellos mismos todavía le dan la imagen del abrazo por parte de la madre en Facebook después de que se hayan dado de baja nuevamente.  Los dos futbolistas holandeses uno contra el otro y entre sí ... para que vean a continuación que hacemos esto por estos jóvenes del G ... gol.  Los dos proceden de los Países Bajos y se asemejan a la idea de un coche de empresa o similar.  La propia cultura de Ned sin tu F. Porque Trump frente a ti en ese momento ... el fundador F mirándolo.  Que tú mismo hiciste historia en nuestra plataforma.  Atrajiste a la mayor cantidad de visitantes hacia nosotros.  Genial lo que hiciste.  Esto aquí desde su lente Canon… salvo que la Sra. Y la fotógrafa Angela en Rotterdam o en otro lugar… mirándolo y aparentemente usted es más alto de lo que pensaba.  O debe haber estado de pie en un taburete.  El escenario es el mejor.  Solo escuche esto ... el espantoso inconsciente en los cielos altos, pero claramente audible en la distancia.  El sonido de la mecha.  La cola detrás.  Girar a la derecha y girar el volante algo parecido a su Boeing 747 donde a su asistente de vuelo todavía le gustaba sentarse a la mesa con ellos.  Hombre con auriculares en la cabeza.  Que esta historia es mucho más grande… ¿cómo se llama Puzzle?  La visibilidad ya está bien en la imagen ... de lejos ... la vegetación allá abajo con el parque infantil ... y aquí la tecnología a bordo.  Porque así volamos ... el tiempo que nos llevó ... el paisaje que podría cubrirse ... hay que imaginar que la dama de sus derechos digitales había mencionado a Rutte x veces.  La palabra perdón surgió con frecuencia.  Esto aquí como una indicación en tu Twitter.  Así que señora ... desde su puerto de origen.  Porque lo acabamos de decir.  Como se redujo a y en memoria de.  Esto aquí del saco sin pimienta.  Como apareció en la pantalla de su televisor en ese año, por así decirlo.  En otro lugar ... una dama morena de su país pregunta porque.  Sorprendente y sintiéndote de tu propia especie o no.  Porque así lo aprendimos en tu instituto.  Luego está el usuario no olvidado x.into.  Nosotros que somos madre joven.  Su cara que no es de muñeca.  Boca del color de la piel con piercing.  Sostenga la lente de su iPhone en diagonal justo encima de nuestra cabeza para grabar.  Que le hemos dado cuenta de nuestra creatividad de esta manera.  El sofá en el que nos acostamos.  Las medias sin tejer hasta las rodillas.  Porque así es como nos acostamos con una cuerda enrollada alrededor.  Rodillas juntas.  Las piernas de Danielle.  La esperanza que teníamos de librarnos de ella.  Estuvimos aquí con una cuerda.  ¿Quién nos ayudará más?  En resumen, ahora tenía la tendencia como heavy metal o punk.  Esa señora de su departamento en el ambulatorio y su circuito de mano de obra ... también explica el mensaje de los carriles bici mejorados en los que viajan sus hijos, incluidos sus padres ... en el barrio pobre.  Independientemente de su sitio Distrito, no 9. Todo esto y los medios ... lo que sea que lea ... con un par importante o no ... dice algo sobre el sistema de.  Esto va más allá de lo esperado.  No es de extrañar que la gente escuche mucho sobre él, incluido su Delta o simplemente le dé un título.  Muchos saben mejor o no mejor.  El hombre de los auriculares en su helicóptero.  Otro usuario de su sitio SM que dice mucho o intenta darle sentido a la industria.  Porque, ese verde aquí ... indica verde.  El foro azul un poco aguado.  Ya pasó el octavo día.  Aunque todavía hay uno.  AndroidAP con números habla por sí solo.  Tu WiFi con pájaro, caballo o de otro tipo.  Lo dices.  Son las figuras en los carros ... ya no cuentan en los suyos ... donde se ha criado uno ... no tanto rechazado por lo cultural ... pero más obediente con la señora y animadora BB.  Ella misma con un ser querido en la foto ... que tu lente tuvo que limpiarse bien antes de tomar una foto.  Vea las dos culturas aquí.  Allí el que habló de su trabajo reptil y en el mismo lugar las lentes aquí y allá, por así decirlo.

To jeszcze trochę… ale to tutaj… w waszych slumsach… ten sam przypadek… wielkiego krewnego spoza Zachodu… starszego pana z wąsem i kapturem na głowie zgodnie z waszą tradycją… patrząc w dół… myśląc o… dobrze.  Chłopiec z sąsiedztwa z bardzo szybkim czasem reakcji na ruchy wolnymi rękoma… młody, *ężny i zabawny w tym sensie, że… że twoja zabawka Lego była chętna na spotkanie z tym dzieckiem… albo nie pod choinką, ani z piernika torba.  Bardzo szybko luźne, machające rękoma prawie nie dotykają dorosłych… to dziecko mówi nieświadomie i tak nagle… właściwie w ogólnym sensie… ci żołnierze wciąż żyją… tak dzieciak mówi dobrym i jasnym holenderskim językiem Pippi Langstrumpf .  Uderzające na pewno.  Duży krewny z siwą brodą kiwającą się w środku albo… rozumiał/nie rozumiał tego dziecka i dlaczego dzieciak powiedział to tak nagle, że ludzie… bardzo dziwni.  Tym dziwniej to tutaj... to kompleks budynków z twoim numerem 5 na ścianie na rogu.  Ponieważ to widzisz.  Tutaj z jego wiedzą... własna rodzinna sprawa.  Oboje patrzą w dół bez smutku.  Mogliśmy lub nie patrzyliśmy na trawę… L MS… i twoje towary z twojego eCommerce Am… z nie-latynoską… i oczywiście F z twojej twarzy.  Biorąc pod uwagę przedsiębiorstwa lub miejsce, w którym to robią.  Twoja burza, delikatny wiatr… mżawka lub wielkie falujące chmury nad… słowo Klimat, że te warunki nas ratują i na razie w czasie twojego kryzysu… że musimy tak postępować.  Widzenie odległego Małego lub Bliskiego Wschodu z… zrozumienia swojej pozycji stąd lub przełożenie na swoje turystyczne miejsce Amsterdamu, który każdy z nich zna.  Stoimy więc ramię w ramię w postawie… chwytając atmosferę tam w obronie, bo to było zrozumiane.  Pani Rich… w Londynie odłączona od pańskiej sieci.  Jak nazywa się Instagram?  A więc oto twoja ... również ta użytkownika KP lub, jak wyżej, nie znanego jeszcze fryzjera Jaya, pani Jay, która będzie trzymać dla ciebie otwarte drzwi, nawet jeśli pójdzie ... w udany sposób ... jeszcze lepiej z ambasadorem i fryzjerem MG  w Amsterdamie z Twojego Salonu B lub Salonu B. Po tym, jak ponownie zrezygnują z subskrypcji, nadal wyświetlają obraz uścisku po stronie matki na Facebooku.  Dwóch holenderskich piłkarzy przeciwko sobie i sobie nawzajem… więc widzą poniżej, że robimy to dla tych młodych ludzi z bramki G….  Oba pochodzą z Holandii i przypominają pomysł na samochód służbowy lub podobny.  Własna kultura Neda bez twojego F. Ponieważ Trump mierzył się z tobą w tym czasie... założyciel F patrzy na …

Это все еще немного… но это здесь… в ваших трущобах… тот же случай… великого не-западного родственника… пожилого джентльмена с бакенбардами и капюшоном на голове согласно вашей традиции… смотрящего вниз… думая о… прекрасном.  Соседский мальчик с очень быстрой реакцией на движения с его свободными руками ... молодой, сильный и игривый в том смысле, что ... что твоя игрушка Лего очень хотела встретить этого ребенка ... либо не под твоей елкой, либо из твоих имбирных пряников. мешок.  Очень быстро развевающиеся руки почти не касаются взрослых ... этот ребенок говорит бессознательно и так внезапно ... на самом деле в общем смысле ... эти солдаты все еще живы ... это то, что ребенок говорит на каком-то хорошем и ясном голландском языке Пеппи Длинныйчулок .  Поразительность точно.  Большой родственник со своей седой бородой кивал внутри или еще ... он понял / не понял этого ребенка и почему ребенок сказал это так внезапно, что люди ... очень странные.  Что еще более странно здесь ... это комплекс зданий с вашим номером 5 на стене в углу.  Потому что вы это видите.  Вот с его знанием ... собственный семейный случай.  Оба смотрят вниз без грусти.  Возможно, мы смотрели или не смотрели на траву… L MS… и ваши товары из вашего eCommerce Am… с иностранцами… и, конечно же, F с вашего лица.  Учитывая предприятия или где они это делают.  Ваш шторм, легкий ветер ... моросящая погода или огромные облака над головой ... слово Климат, что эти условия спасают нас и на время вашего кризиса ... что мы должны продолжать в том же духе.  Увидеть далекий Малый Восток или Ближний Восток из… понимания своей позиции отсюда или перевести на ваш туристический город Амстердам, который знает каждый из них.  Итак, мы стоим бок о бок в своей позиции ... улавливая атмосферу в защиту того, что это было понято.  Миссис Рич… в Лондоне отключена от вашей сети.  Как называется Instagram?  Итак, вот ваше ... также имя пользователя КП или еще не известного парикмахера Джея, миссис Джей, которая будет держать свои двери открытыми для вас, даже если это пойдет ... успешно ... даже лучше с послом и парикмахером MG  в Амстердаме из вашего SalonB или Salon B. Они сами по-прежнему дают вам изображение объятия со стороны матери в Facebook после того, как снова отписались.  Два голландских футболиста против друг друга и друг против друга ... так что они видят ниже, что мы делаем это для этих молодых людей ... цели.  Эти двое родом из Нидерландов и напоминают идею служебного автомобиля или что-то подобное.  Собственная культура Неда без вашего F. Потому что Трамп столкнулся с вами в то время ... основатель F смотрит на него.  Что вы сами сделали историю на нашей платформе.  Вы привлекли к нам больше всего посетителей.  Отлично, что ты сделал.  Это снимок вашего объектива Canon ... если не считать миссис и фотографа Анжелы в Роттердаме или где-то еще ... глядя на него, и вы, очевидно, выше, чем вы думали.  Или вы, должно быть, стояли на табурете.  Стадия лучше всего.  Просто послушайте это ... жуткое бессознательное в небесах, но отчетливо слышимое на расстоянии.  Звук фитиля.  Хвост сзади.  Повернуть вправо и повернуть руль, что-то вроде вашего Боинга 747, где бортпроводник все еще любил сидеть с ними за столом.  Человек с наушниками на голове.  Что эта история намного больше… как называется Puzzle?  На фото видимость уже хорошая ... вдалеке ... там зелень с детской площадкой ... а вот техника на борту.  Потому что именно так мы летели ... время, которое потребовалось, чтобы ... ландшафт, который можно было скрыть от этого ... вы должны представить, что дама с ее цифровыми правами упоминала Рютте x раз.  Слово «извините» повторялось часто.  Это здесь как указание в вашем Твиттере.  Итак, мадам… из своего порта приписки.  Потому что мы только что так сказали.  Как дошло до и в память о.  Это из мешка без орехов.  Так, так сказать, в том году на экране вашего телевизора.  В другом месте ... темнокожая дама из их страны спрашивает, потому что.  Поразить и почувствовать себе подобных или нет.  Потому что именно так мы этому научились в вашем институте.  Еще есть незабываемый пользователь x.into.  Мы молодая мама.  Ее не кукольное лицо.  Рот телесного цвета с пирсингом.  Держите объектив вашего iPhone по диагонали прямо над головой для записи.  Что мы таким образом реализовали для вас свое творчество.  Диван, на котором мы лежали.  Чулки без вязки до колен.  Потому что так мы укладываем веревку, обернутую вокруг нее.  Колени прижаты друг к другу.  Ноги Даниэль.  Мы надеялись избавиться от этого.  Мы были здесь с веревкой.  Кто нам поможет дальше?  Короче говоря, теперь у нее был тренд на хэви-метал или панк.  Та дама из своего отделения в амбулатории и ее рабочая группа ... также объясняющая послание об улучшенных велосипедных дорожках, по которым ездят ваши дети, включая ваших родителей ... в трущобах.  Независимо от вашего сайта District-not 9. Все это и СМИ ... что бы вы ни читали ... с важной парой или нет ... это что-то говорит о системе.  Это идет дальше, чем ожидалось.  Неудивительно, что люди много слышат о ней, в том числе о вашей Дельте, или просто дают ей название.  Многие знают лучше или нет.  Мужчина в наушниках в своем вертолете.  Еще один пользователь его SM-сайта, который много говорит или пытается понять отрасль.  Потому что этот зеленый здесь… означает зеленый.  Синий форум немного разбавлен.  Уже прошел 8-й день.  Хотя один еще есть.  AndroidAP с цифрами говорит сам за себя.  Ваш WiFi с птицей, лошадью или чем-то еще.  Ты скажи.  Это фигуры в колесницах… больше не считающиеся сами по себе… там, где один был воспитан… не так сильно отвергнутым с точки зрения культуры… но более уступчивым с миссис и артистом ВВ.  Сама с любимым человеком на снимке ... что ваш объектив нужно тщательно очистить, прежде чем вы сделаете снимок.  Посмотрите здесь две культуры.  Там тот, кто рассказал о своей рептильной работе, и там же линзы то тут, то там, так сказать.

Það er samt svolítið ... en þetta hér ... í fátækrahverfinu þínu ... sama tilfelli ... frábær ættingi sem ekki er vestrænn ... aldraður heiðursmaður með whisker og hettu á höfðinu samkvæmt þínum sið ... horfir niður ... hugsa um ... fínt.  Barnastrákur í næsta húsi með mjög hraðan viðbragðstíma hreyfingar með frjálsar hendur ... ungur, kraftmikill og fjörugur í þeim skilningi að ... að Lego leikfangið þitt var fús til að hitta það barn ... annað hvort ekki undir jólatrénu þínu, né úr piparkökum. taska.  Mjög fljótt lausar, veifandi hendur eru nánast ekki að snerta fullorðna ... það barn segir ómeðvitað og svo skyndilega ... eiginlega í almennum skilningi ... þessir hermenn eru enn á lífi ... það er það sem krakkinn segir í eins konar góðu og skýru hollensku Pippi langstrumpamáli .  Sláandi fyrir víst.  Stór ættingi með grátt skegg sitt kinkandi inni eða annað ... hann skildi / skildi ekki barnið og hvers vegna krakkinn sagði það svo skyndilega svo að fólk ... mjög skrýtið.  Allt skrítnara hérna ... það er byggingarsamstæðan með númer 5 á veggnum á horninu á.  Vegna þess að þú sérð það.  Hér með þekkingu sína ... eigin fjölskyldumál.  Báðir líta niður í trega.  Við höfum kannski skoðað grasið eða ekki ... L MS ... og varninginn þinn frá netverslun þinni ... með þeim sem ekki eru rómönsku ... og auðvitað F frá andliti þínu.  Miðað við fyrirtækin eða hvar þau gera það fyrir.  Stormur þinn, blíður vindur ... súldandi veður eða hin miklu viftandi ský fyrir ofan ... orðið loftslag sem þessar aðstæður bjarga okkur og fyrst um sinn í kreppu þinni ... sem við verðum að halda áfram svona.  Að sjá fjarlægu Litlu eða Miðausturlönd frá ... skilja stöðu þína héðan, eða þýdd á ferðamannastað þinn í Amsterdam sem hver og einn þekkir.  Þannig að við stöndum hlið við hlið í afstöðu ... að ná andrúmsloftinu þar til varnar vegna þess að það var skilið.  Frú Rich ... í London aftengdist netkerfinu þínu.  Hvað heitir Instagram?  Svo hér er þitt ... líka notandinn KP eða þetta ennþá frægi hárgreiðslumaður Jay, frú Jay sem mun halda hurðunum opnum fyrir þig þó það gangi ... á farsælan hátt ... enn betra með sendiherra og hárgreiðslu MG  í Amsterdam frá SalonB eða Salon B. Þeir sjálfir gefa þér samt myndina af faðmlaginu móðurmegin á Facebook eftir að þeir hafa sagt upp áskriftinni aftur.  Tveir hollensku knattspyrnukarlarnir hver á móti hvor öðrum ... svo þeir sjá hér að neðan að við gerum þetta fyrir þetta unga fólk af G ... markmiðinu.  Þetta tvennt kemur frá Hollandi og líkist fyrirtækjabílahugmynd eða álíka.  Eigin Ned menning án F. þíns Vegna þess að Trump horfði í augu við þig á þeim tíma ... stofnandi F horfði á hann.  Að þú hafir sjálfur gert sögu á vettvangi okkar.  Þú laðaðir að okkur flesta gestina.  Frábært hvað þú gerðir.  Þetta er frá Canon linsunni þinni… að útiloka frú og ljósmyndarann Angela í Rotterdam eða annars staðar ... horfa á hann og að þú ert greinilega hærri en þú hélst.  Eða þú hlýtur að hafa staðið á hægðum.  Sviðið er best.  Hlustaðu bara á þetta ... ógeðslega meðvitundarlaus á háum himni, en samt greinilega heyranlegur í fjarska.  Víkin hljómar.  Skottið á eftir.  Að beygja til hægri og snúa stýrinu nokkuð eins og Boeing 747 þínum þar sem flugfreyju þinni fannst samt gaman að sitja við borðið með þeim.  Maður með heyrnartól á höfðinu.  Að þessi saga sé miklu stærri ... hvað kallast Puzzle?  Sýnileiki nú þegar vel á myndinni ... fjarska ... grænmetið þarna niðri með barnaleikvelli og hér tæknin um borð.  Vegna þess að þannig flugum við ... þann tíma sem það tók að ... landslagið sem hægt væri að þekja gegn því ... þú verður að ímynda þér að konan af stafrænum réttindum hennar hafi minnst á Rutte x sinnum.  Orðið því miður kom oft upp.  Þetta hér til marks um Twitter þinn.  Svo frú ... frá heimahöfn sinni.  Vegna þess að við sögðum það bara.  Eins og kom að og til minningar um.  Þetta hér úr pokanum sem er ekki pipar.  Eins og það birtist á sjónvarpsskjánum þínum á því ári, ef svo má segja.  Annars staðar ... er dökk kona frá landi sínu að spyrja vegna.  Sláandi og finna fyrir eigin tegund eða ekki.  Því þannig lærðum við það á stofnuninni þinni.  Svo er notandinn sem ekki gleymist x.into.  Við sem erum ung móðir.  Andlit hennar utan dúkkunnar.  Húðlitur munnur með göt.  Haltu linsunni á iPhone þínum ská rétt fyrir ofan höfuð okkar til upptöku.  Að við höfum gert okkur grein fyrir sköpunargáfunni á þennan hátt.  Sófinn sem við lágum á.  Óprjónuðu sokkarnir upp að hnjám.  Því þannig lágum við með reipi vafið utan um það.  Hné þrýst saman.  Danielle fæturnir.  Vonin sem við áttum um að vera leyst frá því.  Við vorum hér með reipi.  Hver mun hjálpa okkur frekar?  Í stuttu máli, nú hafði hún þróunina sem þungarokk eða pönk.  Sú kona þarna frá deildinni sinni í sjúkrahúsinu og starfskraftur hennar ... útskýrði einnig skilaboðin um endurbættar hjólastíga sem börnin þín, þar á meðal foreldrar þínir, hjóla á ... í fátækrahverfinu.  Burtséð frá vefsvæðinu þínu District-ekki 9. Allt þetta og fjölmiðlar ... hvað sem þú lest fyrir ... með mikilvægu pari eða ekki ... það segir eitthvað um kerfi.  Þetta gengur lengra en búist var við.  Það kemur ekki á óvart að fólk heyri mikið um það, þar á meðal Delta þitt eða gefi því bara titil.  Margir vita betur eða ekki betur.  Maðurinn með heyrnartól í þyrlunni.  Annar notandi SM síðunnar sinnar sem talar bindi eða reynir að hafa vit fyrir greininni.  Vegna þess að þessi græni hér ... gefur til kynna grænt.  Bláa vettvangurinn svolítið vökvaður.  8. dagurinn er þegar liðinn.  Þó maður sé ennþá.  AndroidAP með tölum talar sínu máli.  WiFi þitt með fugli, hesti eða öðru.  Þú segir það.  Það eru tölurnar í vögnum ... telja ekki lengur í sínum eigin ... þar sem einn hefur verið alinn upp ... ekki svo mikið hafnað af menningarheimum ... enn meira í samræmi við frú og skemmtikraft BB.  Sjálfur með ástvini þínum á myndinni ... að það þyrfti að þrífa linsuna þína vel áður en þú tókst mynd.  Sjáðu tvo menningarheima hér.  Þar sá sem talaði um skriðdýrastörf sín og á sama stað linsurnar hér og þar, ef svo má segja.

Det är fortfarande lite ... men det här ... i ditt slumområde ... samma fall av ... stor icke-västerländsk släkting ... äldre herre med morrhår och huva på huvudet enligt din tradition ... tittar ner ... tänker på ... bra.  Barnpojke bredvid med mycket snabb reaktionstid med rörelse med sina fria händer ... ung, kraftfull och lekfull i den meningen att ... att din Lego-leksak var ivrig att träffa det barnet ... antingen inte under ditt julgran eller ur din pepparkaka väska.  Mycket snabbt lösa, viftande händer rör nästan inte de vuxna ... det barnet säger omedvetet och så plötsligt ... faktiskt i allmänhet ... de soldaterna lever fortfarande ... det är det som barnet säger på ett slags bra och tydligt nederländskt Pippi Långstrumpsspråk .  Slående är säker.  Stor släkting med sitt gråa skägg som nickade inuti eller annars ... han förstod / förstod inte det barnet och varför barnet sa det plötsligt så att människor ... väldigt konstiga.  Allt konstigare här här ... det är byggnadskomplexet med ditt nummer 5 på väggen i hörnet av.  För att du ser det.  Här med sin kunskap ... det egna familjen fall av.  Båda ser ned i en icke-sorg.  Vi kanske eller kanske inte har tittat på gräset ... MS av MS ... och dina varor från din e-handel är ... med icke-spansktalande ... och naturligtvis F från ditt ansikte.  Med tanke på företagen eller var de gör det för.  Din storm, mild vind ... regnregn eller de stora fläktande molnen ovan ... ordet Klimat som dessa förhållanden räddar oss och för tillfället under din kris ... som vi måste fortsätta så här.  Att se det avlägsna Lilla eller Mellanöstern från ... förstå din position härifrån eller översättas till din turistplats Amsterdam som alla känner till.  Så vi står sida vid sida i attityd ... fångar atmosfären där till försvar för eftersom den förstods.  Mrs Rich ... i London kopplade från ditt nätverk.  Vad heter Instagram?  Så här är din ... också den för användaren KP eller ditto som ännu inte är känd frisör Jay, fru Jay som kommer att hålla sina dörrar öppna för dig även om det går ... på ett framgångsrikt sätt ... ännu bättre med ambassadör och frisör MG  i Amsterdam från din SalonB eller Salon B. De själva ger dig fortfarande bilden av kram på mors sida på Facebook efter att de har avslutat prenumerationen igen.  De två nederländska fotbollsmännen mot varandra och varandra ... så de ser nedan att vi gör detta för dessa unga människor i G ... målet.  De två kommer från Nederländerna och liknar en företagsbilidé eller liknande.  Den egna Ned-kulturen utan din F. Eftersom Trump möter dig vid den tiden ... grundare F tittar på honom.  Att du själv gjorde historia på vår plattform.  Du lockade flest besökare till oss.  Bra vad du gjorde.  Detta här från ditt Canon-objektiv ... utesluter fru och fotograf Angela i Rotterdam eller någon annanstans ... tittar på honom och att du tydligen är högre än du trodde.  Eller så måste du ha stått på en pall.  Scenen är bäst.  Lyssna bara på detta ... det hemskt omedvetna i de höga himlen, men ändå klart hörbart i fjärran.  Veken låter.  Svansen bakom.  Vända till höger och vrida ratten något som din Boeing 747 där din flygvärdinna fortfarande tyckte om att sitta vid bordet med dem.  Man med hörlurar på huvudet.  Att den här historien är mycket större ... vad heter Puzzle?  Synlighet redan bra på bilden ... fjärran ... grönskan där nere med lekplats ... och här tekniken ombord.  För det var så vi flög ... den tid det tog att ... landskapet som kunde täckas mot det ... du måste föreställa dig att damen med hennes digitala rättigheter hade nämnt Rutte x gånger.  Ordet Sorry kom ofta upp.  Detta här som en indikation på din Twitter.  Så fru ... från sin hemhamn.  För att vi bara sa det.  När det kom ner till och till minne av.  Detta här från säcken som inte är peppernötter.  Som det såg ut på din TV-skärm det året.  Annanstans ... frågar en mörk dam från deras land för.  Slående och känna din egen typ eller inte.  För det är så vi lärde oss det på ditt institut.  Sedan finns den inte glömda användaren x.into.  Vi som är unga mammor.  Hennes ansikte utan docka.  Hudfärgad mun med piercing.  Håll linsen på din iPhone diagonalt precis ovanför vårt huvud för inspelning.  Att vi har insett vår kreativitet för dig på detta sätt.  Soffan vi låg på.  De icke-stickade strumporna upp till knäna.  För, det var så vi låg med rep lindade runt det.  Knä pressas ihop.  Danielle benen.  Det hopp vi hade om att bli befriad från det.  Vi var här med rep.  Vem hjälper oss vidare?  Kort sagt, nu hade hon trenden som heavy metal eller punkish.  Damen där från hennes avdelning vid ambulansen och hennes krets av arbetskraft ... förklarade också budskapet om de förbättrade cykelvägarna som dina barn, inklusive dina föräldrar, åker på ... i slummen.  Oavsett din webbplats District-inte 9. Allt detta och media ... vad du än läser för ... med viktiga par eller inte ... det säger något om systemet med.  Detta går längre än förväntat.  Det är inte förvånande att människor hör mycket om det, inklusive din Delta eller bara ger den en titel.  Många vet bättre eller inte bättre.  Mannen med hörlurar i sin helikopter.  En annan användare av sin SM-webbplats som talar volymer eller försöker förstå branschen.  För, det gröna här ... indikerar grönt.  Det blå forumet lite urvattnat.  Den åttonde dagen har redan gått.  Även om man fortfarande är där.  AndroidAP med siffror talar för sig själv.  Din WiFi med fågel, häst eller annat.  Du säger det.  Det är figurerna i vagnar ... som inte längre räknas i sina egna ... där man har tagits upp ... inte så mycket avvisat från kultur ... ännu mer kompatibel med fru och underhållare BB.  Själv med älskad på bilden ... att linsen måste rengöras innan du tog en bild.  Se de två kulturerna här.  Där den som pratade om sitt reptilarbete och på samma plats linserna här och där, så att säga.

Se on silti vähän ... mutta tämä täällä ... slummissasi ... sama tapaus ... upeasta muusta kuin länsimaisesta sukulaisesta ... ikääntynyt herrasmies, jolla on viikset ja huppu päässä perinteenne mukaan ... katselee alaspäin ... ajattelee ... hienoa.  Naapurissa oleva lapsi-poika, jolla on erittäin nopea reaktioaika liikkumisella vapailla käsillään ... nuori, voimakas ja leikkisä siinä mielessä, että… että Lego-lelusi halusi tavata lapsen ... joko ei joulukuusi alla tai piparkakkujen ulkopuolella laukku.  Hyvin nopeasti löysät, heiluttavat kädet eivät melkein kosketa aikuisia ... tuo lapsi sanoo tajuttomasti ja niin yhtäkkiä ... oikeastaan yleisessä mielessä ... nuo sotilaat ovat edelleen elossa ... niin lapsi sanoo eräänlaisena hyvällä ja selkeällä hollantilaisella Pipin pitkätossulla .  Silmiinpistävyys varmasti.  Iso sukulainen, jonka harmaa parta nyökkää sisälle tai muuten ... hän ymmärsi / ei ymmärtänyt lasta ja miksi lapsi sanoi sen niin äkillisesti, että ihmiset ... hyvin outoja.  Mikä outoa tämä täällä ... se on rakennuskompleksi, jonka numero 5 on seinällä kulman päässä.  Koska näet sen.  Täällä hänen tietämyksensä ... oma perhetapaus.  Molemmat katsovat alas surullisuudessa.  Olemme saattaneet tai olla katsomassa ruohoa… L: n MS ... ja verkkokauppasi Am-tuotteet ... ei-latinalaisamerikkalaisten kanssa ... ja tietysti F kasvoiltasi.  Ottaen huomioon yritykset tai missä he tekevät sen.  Myrskysi, lempeä tuulesi ... tihkea sää tai suuret tuulettuvat pilvet yläpuolella ... sana Ilmasto, että nämä olosuhteet pelastavat meidät ja toistaiseksi kriisisi aikana ... jota meidän on jatkettava tällä tavoin.  Nähdä kaukainen Pikku- tai Lähi-itä ... ymmärtämään sijaintisi täältä tai käännetty turisti-paikkaan Amsterdamiin, jonka jokainen heistä tietää.  Joten seisomme rinnakkain asennossa ... vangitsemme siellä olevan ilmapiirin puolustukseksi, koska se ymmärrettiin.  Rouva Rich… Lontoossa ei ole yhteydessä verkkoon.  Mitä Instagram kutsutaan?  Joten tässä on sinun ... myös käyttäjän KP tai vastaavan tunnetun kampaajan Jay, rouva Jay, joka pitää ovensa avoinna sinulle, vaikka se menisikin ... onnistuneella tavalla ... vielä paremmin suurlähettilään ja kampaajan kanssa MG  Amsterdamissa SalonB: stä tai Salon B: stä. He itse antavat sinulle edelleen kuvan halauksesta äidin puolella Facebookissa, kun he ovat lopettaneet tilauksen uudelleen.  Kaksi hollantilaista jalkapallomiehiä toisiaan ja toisiaan vastaan ... joten he näkevät alla, että teemme tämän näiden nuorten G ... -maalin puolesta.  Nämä kaksi tulevat Alankomaista ja muistuttavat yritysautoa tai vastaavaa.  Oma Ned-kulttuuri ilman teidän F. Koska Trump on tuolloin edessäsi ... perustaja F katsoo häntä.  Että olet itse tehnyt historiaa foorumillamme.  Sinä houkutit eniten kävijöitä luoksemme.  Hienoa mitä teit.  Tämä täällä Canon-objektiivistasi ... estäen rouva ja valokuvaaja Angelaa Rotterdamissa tai muualla ... katsomassa häntä ja että olet ilmeisesti pidempi kuin luulit.  Tai olet varmasti seisonut jakkaralla.  Vaihe on paras.  Kuuntele vain tätä ... kamala tajuton taivaassa, mutta selvästi kuultavissa etäisyydellä.  Wick ääni.  Häntä takana.  Käänny oikealle ja käännä ohjauspyörää jonkin verran kuin Boeing 747, jossa lentoemäntäsi mielellään istui heidän kanssaan pöydässä.  Mies kuulokkeilla päähänsä.  Että tämä tarina on paljon suurempi ... mistä palapeliä kutsutaan?  Näkyvyys on jo hyvin kuvassa ... kaukana ... vehreys siellä lasten leikkikentän kanssa ... ja täällä tekniikka aluksella.  Koska näin lennimme ... aika, joka kului ... sitä peittävään maisemaan ... sinun on kuviteltava, että hänen digitaalisten oikeuksiensa nainen oli maininnut Rutten x kertaa.  Sana Anteeksi tuli usein esiin.  Tämä tässä viitteenä Twitterissä.  Joten rouva ... kotisatamastaan.  Koska me juuri sanoimme niin.  Kuten se tuli alas ja muistoksi.  Tämä täällä ei-pähkinäpussista.  Sellaisena kuin se ilmestyi televisiosi näytöllä sinä vuonna.  Muualla ... pimeä nainen maastaan kysyy, koska.  Silmiinpistävää ja tunne omaa tyyppiäsi vai ei.  Koska näin opimme sen instituutissasi.  Sitten on unohtumaton käyttäjä x.into.  Me, jotka olemme nuori äiti.  Hänen ei-nuken kasvonsa.  Ihonvärinen suu lävistyksiä.  Pidä iPhonen linssiä diagonaalisesti pään yläpuolella tallennusta varten.  Että olemme ymmärtäneet luovuutemme sinulle tällä tavalla.  Sohva, jolla makasimme.  Neulomattomat sukat polviin asti.  Koska näin makasimme köyden ympärillä.  Polvet painuvat yhteen.  Danielle-jalat.  Toivo, että meillä on vapautus siitä.  Olimme täällä köyden kanssa.  Kuka auttaa meitä edelleen?  Lyhyesti sanottuna nyt hänellä oli trendi raskasta metallia tai punkkia.  Tuo nainen siellä ambulatorion osastollaan ja työvoimapiirissään ... selittää myös viestin parannetuista pyöräteistä, joilla lapsesi, myös vanhempasi, ajavat ... slummeissa.  Riippumatta sivustostasi Piiri-ei 9. Kaikki tämä ja media ... mitä luetkin ... tärkeän parin kanssa vai ei ... se kertoo jotain järjestelmän järjestelmästä.  Tämä menee odotettua pidemmälle.  Ei ole yllättävää, että ihmiset kuulevat siitä paljon, mukaan lukien Delta tai antavat sille vain otsikon.  Monet tietävät paremmin tai eivät paremmin.  Mies, jolla on kuulokkeet helikopterissaan.  Toinen SM-sivuston käyttäjä, joka puhuu paljon tai yrittää ymmärtää alaa.  Koska tämä vihreä täällä ... osoittaa vihreää.  Sininen foorumi vesitti hieman.  Kahdeksas päivä on jo kulunut.  Vaikka yksi on edelleen siellä.  Numeroilla varustettu AndroidAP puhuu puolestaan.  Wi-Fi lintu, hevonen tai muuten.  Sano sinä se.  Se on vaunujen lukuja ... joita ei enää lasketa omiinsa ... missä yksi on kasvatettu ... ei ole niin paljon hylätty kulttuurista ... vielä paremmin rouva ja viihdyttäjä BB: n kanssa.  Itse rakkaasi kanssa kuvassa ... että linssi oli puhdistettava hyvin ennen kuvan ottamista.  Katso nämä kaksi kulttuuria täältä.  Siellä se, joka puhui matelijatyöstään ja samassa paikassa linssit täällä ja siellä, niin sanotusti.
Nidw#
Reply
#13
The thing here is thing.  What thing?  You saw that.  From top to bottom… bottom of your.  Typically that of Mrs. Van.  That jumped up like AI and so mechanical.  That indicates.  G G en D or G G D ... no abandoned idea, nor sadness from and at work.  Sorry because.  G G D did not send.  Instant.  It's quiet on the street.  Something is missing something.  Rest returned, but the Western Rayban model and actor-like are still there.  That was also in your Facebook then.  The non-Western profiles with the dark sunglasses.  That drove Ms. Van away from your tab.  Trolls, profiles through your botnet elsewhere… the here-another-swing idea along your keys… coming out strongly… Wiko Sunset2… Huawei with its very flat side… and your white Samsung case on your old KitKat 4.4.4.  … version with your year of construction of the sand plain language from 2017 ... updates your last one though.  Just buy a new one… just what they thought.  Strikingly, Mrs Van.  Whether it's a welcome aboard your yacht or the ring she didn't get from the Band of the Ring movie, your * can be that.  What are you?  The second verb does not rhyme.  Isn't it… What are you pointing?  Let's face it…holding the finger straight in the air.  We are or were, aren't we?  That thought rather.  Coming back to the slum… going for years since 2008 and before with your heli with headphones on the head.  Explanation here ... your G G D being quick after the central government sent them that earlier and not on behalf of.  New Zealand Prime Minister saying this here in the open air with conviction and forcefully indicating that this is the truth about you and the world Covid.  So not the non-Western young gentleman with his Rayban standing with his back against the street… on his way to your Bollywood and LA where they are.  You come here or we go there.  That is how one would have secretly thought.  Foxxy user... letting it shine like that on her timeline... that BIJ1 speaks for itself, you don't need lines of people for that.  Because that word is already here.  Something is well and nothing controlled.  The non-right or right of.  The streets seem quieter.  Service providers are free from… you might think.  Because bound with ... would be your kiss on the hand ... that is not what they want.  Pure work and that's fair.  You can't be friends with… that way.  The old profession already says this. Mrs. Rissa has read it, but that what we see must have at least had something of a proper piece of paper, either uploaded or delivered to the employment agency in Delft... That's what employers need first  … no matter how much we want to help them with or with.  She herself the rest herself … or Self.  Not that this should be your place of residence in Delft ... we know the place DH and ditto your Golden Coach from.  So madam in the square with your ice cream.  This already walking towards your.  Brilliant and sunny weather after all.  We walked alone during your free time.  That which a person may need.  The great pressure being off and noticeable.  At least, noticeable in the sense that Mrs. of her digital rights ... the performance from and to your 40th ... the 4 digit strongly emerges.  It's Mrs. Van 32. That it had to be and not.  Or one or the other.  That the Wassenaar place with or without the genteel restaurant along the road, there.  So we ourselves looked for similar ones with … that which one entrusts the Universe seen … and so on.  Unlinking needs to be done with a few on your Instagram.  Let the celebrity sit down with the five there among celebrities.  The first account after it was switched to your second.  Then the volleyball association + your swimming diploma can be shared with the rest, including your ballet dancers and dancers ... the space that we get from you.  It's Mrs. Elegant Be from your Swiss.  Our luxury house and the safe with ... the terrace with table and chair.  The ladies hat on the head and admiring the view.  ... by the way ... during the summer heat the lady with the earplugs did not hear them, let alone their greeting on their part.  Hence the gaze and mind at zero.  If only they had gotten up a little earlier, the elegant lady in her nightgown would not have told you so.  In short, Mrs. Rissa is in demand, but sent by mail or otherwise, just like the rest, municipal ... software program or otherwise.  Really, your Apple saying its system is pretty secure then.  Apart from your British Guardian newspaper, there.  That with or without your newsletter.  You find out what ... Mrs. Elegant Be with dark glasses on the face with the sharpness of your pose, so to speak.  What do you think of our beautiful silk dress?  Here we ourselves in a kind of fairytale gala style with passion.  Elsewhere….  It's the poles with lights.  Those things don't work or don't work fast.  Hence their inner thinking of and your non-annoyance during the unnecessary waiting.  One looks and turns with one's head, but hey ... that's how traffic seems ... boy and girl on the scooter, however, being there in the modern era of ... that with the sun right on the face.  Keeping the girl with both arms around his waist while you accelerate there after the light ... what we see here is this here ... threesome is ... but without you it won't be four, will it?  Your initiative or not, so to speak.  The heli case zoomed in this afternoon and subconsciously hum wing noise above your suburb during your mobile phone.  Explanatory during their typing.  This really on your mind when typing… strange.  signals.  ... that heli thing up there ... man with headphones on his head ... leave the blue and white in the sky out, will you?  Because, it's still about this.  ... from his helicopter ... from above ... the sometimes running non-Western boys downstairs on the street or in the house.  In short, the German lady not in service at the bottom of the other German lady, mother of your child ... this and both in service clothes.  click on this, then people know what and how ... and so you can make your Scheveningen story even more colorful, except for the fishing tent that afternoon with the owner and ditto her beautiful non-Zeeland girl daughter ... in short ...

Het ding hier is ding. Welk ding? Dat zag u. Van boven naar beneden … onderaan uw. Typisch wel die van mevrouw Van. Dat sprong als AI omhoog en zo mechanisch. Dat indiceert. G G en D ofwel G G D … geen verlaten idee, noch verdriet van en op het werk. Spijtig wel omdat. G G D verstuurde niet. Instantieel. Het is stil op straat. Iets mist iets. Rust weder gekeerd, maar het Westerse Rayban model en akteursachtige wel er staand. Dat was toen ook in uw Facebook. De niet-Westerse profielen met de donkere zonnebrillen. Dat joeg mevrouw Van langs uw tabblad weg. Trolls, profielen via uw botnet elders … het hier-nog-een-zwaai-idee langs uw toetsen … sterk naar voren komende … Wiko Sunset2 … Huawei met zijn erg platte zijkant … en uw witte behuizing van Samsung op uw oude KitKat 4.4.4. versie met uw bouwjaar van de zandvlakte-taal uit 2017 … updates echter uw laatste. Koop maar een nieuwe … zo hun gedachte aan. Frappant wél mevrouw Van. Of het nu een welkom geheten is aan boord van uw yacht of de ring die zij van de film Band van de Ring niet kreeg, uw gemaar kan zo wezen. Wat weest u? Het tweede werkwoord niet rijmend. Is het niet … Wat wijst u? Laten wij wél wezen … de vinger recht in de lucht houdend. Wij zijn of waren, niet? Die gedachte eerder van. Terug komend op de achterwijk … reeds jaren gaande sinds 2008 en eerder met uw heli met koptelefoon op het hoofd. Verklarend hier … uw G G D er snel bij zijnd nadat de Rijksoverheid hen eerder datgene toestuurde en niet namens. Nieuw Zeelandse Premier wel dit hier in de buitenlucht vol overtuiging zeggend en met kracht aanduidend dat dit de waarheid is omtrent uw en de wereld Covid. Dus niet de niet-Westerse jongeheer met diens Rayban met zijn rug tegen de straatkant staand nabij … op weg naar uw Bollywood en LA waar zij zijn. U komt hier of wij gaan daar. Zo zal men heimelijk gedacht hebben. Gebruiker Foxxy … het zo laten schijnend op haar tijdslijn … dat BIJ1 voor zich spreekt, daar heb je geen rijen van mensen voor nodig. Want dat woord is hier reeds. Iets wordt welles en nietes aangestuurd. Het niet-recht of recht van. De straten lijken rustiger. Dienstverleners zijn vrij van … zou je denken. Want gebonden met … zou immers uw handkus zijn … dat wilt men niet. Puur werk en dat is eerlijk. Je kan niet op die manier vrienden met … zijn. Het oude beroep zegt dit zulks al. Mevrouw Rissa wel het gelezen hebbend, maar dat wat wij zien moest minstens iets hebben gehad van een deugdelijk papiertje, hetzij upgeload of aangeleverd aan het uitzendbureau te Delft... Dat hebben werkgevers nu eenmaal als eersten nodig … hoe graag wij ook hen willen helpen aan of met. Zijzelf de rust zelf … of Zelve. Niet dat dit uw woonplaats te Delft zou moeten zijn … wijzelf kennen de plaats DH en dito uw Gouden koets van. Zo mevrouw op het plein met uw softijsje.  Dit al lopende richting uw. Stralend en zonnig weer immers wel. Wij liepen in onze uppie tijdens uw vrije tijd. Dat wat een mens nodig kan hebben. De grote druk eraf zijnd en merkbaar. Althans, merkbaar in die zin dat mevrouw van haar digitale rechten … dé opvoering van en naar uw 40e … het 4 cijfer sterk naar voren komend. Het is mevrouw Van 32. Dat het ingelijks moest zijn en niet. Of het een of het andere. Dat de Wassenaarse plaats al dan niet met het deftige restaurant langs de weg, aldaar. Wij zochten dus zelf naar gelijksoortigen met … dat wat men Universum gezien … toevertrouwt enzovoorts. Het ontkoppelen moet bij enkelen bij uw Instagram. Laat de beroemdheid maar eens aanschuiven bij het vijftal daar onder bekendheden. Het eerste account nadat deze geswitchet was naar uw tweede. Dan kan de volleybal vereniging + uw zwemdiploma van de rest, inclusief uw balletdanseressen en dansers … de ruimte die wij van u krijgen. Het is mevrouw Elegant Be vanuit uw Zwitserse. Onze luxe woning en de kluis met … het terras met tafel en stoel. De dameshoed op het hoofd en het uitzicht bewonderend. … tussenhaakjes … toch tijdens de zomerse warmte de mevrouw met de oordopjes hen niet horend, laat staan hun groet hunnerzijds. Vandaar ook het blik en verstand op nul. Hadden ze maar wat eerder opgestaan, zo zou de elegante dame niet in haar nachtjapon u hebben gezegd. Kortom, mevrouw Rissa wel in trek, maar aangestuurd per mail of anders evenals de niet-rest, gemeentelijk … softwareprogramma of anders. Heus, uw Apple zeggend dat zijn systeem vrij veilig is dan. Los van uw Britse Guardian krant, aldaar. Dat met of zonder uw nieuwsbrief. U zoekt maar uit wat … mevrouw Elegant Be met donkere glazen op het gezicht met de scherpte van uw pose, zeg maar. Wat u van onze prachtige zijden jurk vindt? Hier wijzelf in een soort van sprookjesachtige gala-stijl met passie. Elders …. Het zijn de palen met lichten. Die dingen werken of werken niet snel. Vandaar ook hun innerlijke denk aan en uw niet-ergenis tijdens het onnodig wachten. Men kijkt en draait met het hoofd, maar ho maar … zo lijkt het verkeer … jongen en meiske op de scooter er echter wel zijnd in de moderne tijd van … dat met de zon pal op het gezicht. Het meiske met haar beide armen om zijn middel heen houdend terwijl u daar gas geeft nadat het licht … wat wij hier zien is dit hier … drietal wel … maar zonder uzelf wordt het echter geen vier, wel? Uw initiatief of niet, zeg maar. Het heli-geval deze middag in gezoom en brom onbewust wiekengeluid boven uw achterwijk tijdens uw gsm aan notabene. Verklarend tijdens hun typen. Dit echt tijdens uw gedachte bij het intypen … vreemd. Signalen. … dat heli ding daarboven … man met koptelefoon op het hoofd … laat het blauwe en witte in de lucht erbuiten, wilt u? Want, het gaat nog steeds om dit. … vanuit diens heli voertuig … van bovenaf … de soms rennende niet-Westerse jochies beneden op straat of in huis. Kortom, de Duitse mevrouw niet in dienst onderaan de andere Duitse mevrouw, moeder van uw kind … dit en wel beiden in dienstkleding. klik eens hierop, dan weet men wat en hoe … enzo kunt u uw Schevenings verhaal nog kleurrijker maken, de vistent die middag daargelaten met eigenaresse en dito haar prachtig niet-Zeeuws meisje dochter … kortom …

Das Ding hier ist Ding.  Welche Sache?  Du hast das gesehen.  Von oben nach unten… von unten.  Typisch das von Frau Van.  Das sprang auf wie KI und so mechanisch.  Das zeigt an.  G G en D oder G G D ... keine aufgegebene Idee, keine Traurigkeit von und bei der Arbeit.  Entschuldigung, weil.  G G D hat nicht gesendet.  Sofortig.  Auf der Straße ist es ruhig.  Etwas fehlt etwas.  Der Rest kehrte zurück, aber das westliche Rayban-Modell und das Schauspieler-ähnliche sind immer noch da.  Das war damals auch in Ihrem Facebook.  Die nicht-westlichen Profile mit der dunklen Sonnenbrille.  Das hat Ms. Van von Ihrem Tab verdrängt.  Trolle, Profile durch Ihr Botnet an anderer Stelle… die hier-andere-Swing-Idee entlang Ihrer Schlüssel… kommt stark heraus… Wiko Sunset2… Huawei mit seiner sehr flachen Seite… und Ihre weiße Samsung-Hülle auf Ihrem alten KitKat 4.4.4.  Version mit Ihrem Baujahr des Sand Klartext von 2017 ... aktualisiert jedoch Ihre letzte.  Kaufen Sie einfach einen neuen ... genau das, was sie dachten.  Auffallend, Frau Van.  Ob es eine Begrüßung an Bord Ihrer Yacht ist oder der Ring, den sie aus dem Band of the Ring-Film nicht bekommen hat, das kann Ihr Hintern sein.  Was bist du?  Das zweite Verb reimt sich nicht.  Ist es nicht... Worauf zeigen Sie?  Seien wir ehrlich ... den Finger gerade in die Luft halten.  Wir sind oder waren, nicht wahr?  Das dachte eher.  Zurück in den Slum… seit 2008 und früher mit deinem Heli mit Kopfhörern auf dem Kopf.  Erklärung hier ... Ihr G G D ist schnell, nachdem die Zentralregierung sie früher geschickt hat und nicht im Auftrag.  Der neuseeländische Premierminister sagt dies hier unter freiem Himmel mit Überzeugung und weist mit Nachdruck darauf hin, dass dies die Wahrheit über Sie und die Welt Covid ist.  Also nicht der nicht-westliche junge Gentleman mit seinem Rayban, der mit dem Rücken zur Straße steht… auf dem Weg zu Ihrem Bollywood und LA, wo sie sind.  Sie kommen hierher oder wir gehen dorthin.  So hätte man insgeheim gedacht.  Foxxy-Userin... lässt es auf ihrer Timeline so leuchten... dass BIJ1 für sich selbst spricht, dafür braucht man keine Menschenschlangen.  Denn dieses Wort ist schon da.  Etwas ist gut und nichts kontrolliert.  Das Nicht-Recht oder das Recht auf.  Die Straßen wirken ruhiger.  Service Provider sind frei von… Sie könnten denken.  Denn gefesselt mit ... wäre dein Kuss auf die Hand ... das ist nicht das, was sie wollen.  Reine Arbeit und das ist fair.  So kann man nicht mit … befreundet sein.  Der alte Beruf sagt das schon. Frau Rissa hat es gelesen, aber das, was wir sehen, muss zumindest so etwas wie ein ordentliches Blatt Papier gehabt haben, entweder hochgeladen oder an die Arbeitsagentur in Delft geliefert ... Das brauchen Arbeitgeber zuerst … egal wie sehr wir ihnen helfen wollen.  Sie selbst den Rest selbst … oder Selbst.  Nicht, dass dies Ihr Wohnort in Delft sein sollte ... wir kennen den Ort DH und ebenso Ihren Golden Coach.  Also Frau auf dem Platz mit Ihrem Eis.  Dieser geht bereits auf dich zu.  Immerhin strahlendes und sonniges Wetter.  In Ihrer Freizeit sind wir alleine gelaufen.  Das, was ein Mensch braucht.  Der große Druck ist weg und spürbar.  Zumindest in dem Sinne auffällig, dass Frau von ihren digitalen Rechten ... die Leistung ab und zu ihrem 40. ... die 4er Stelle stark hervortritt.  Es ist Mrs. Van 32. Dass es sein musste und nicht.  Oder das eine oder andere.  Dass der Wassenaar Platz mit oder ohne das vornehme Restaurant an der Straße ist, dort.  Also haben wir selbst nach ähnlichen gesucht mit … dem, was man dem Universum anvertraut gesehen … und so weiter.  Das Aufheben der Verknüpfung muss mit einigen auf Ihrem Instagram erfolgen.  Lassen Sie die Berühmtheit mit den fünf dort unter den Prominenten Platz nehmen.  Das erste Konto, nachdem es zu Ihrem zweiten gewechselt wurde.  Dann kann der Volleyballverband + Ihr Schwimmdiplom mit dem Rest geteilt werden, einschließlich Ihrer Balletttänzer und Tänzer ... der Raum, den wir von Ihnen bekommen.  Es ist Mrs. Elegant Be aus Ihrer Schweizerin.  Unser Luxushaus und der Safe mit ... die Terrasse mit Tisch und Stuhl.  Die Damenmütze auf dem Kopf und die Aussicht bewundern.  ... übrigens ... während der Sommerhitze hörte die Dame mit den Ohrstöpseln sie nicht, geschweige denn ihren Gruß ihrerseits.  Daher der Blick und der Geist bei Null.  Wären sie nur etwas früher aufgestanden, die elegante Dame im Nachthemd hätte es Ihnen nicht gesagt.  Kurz gesagt, Frau Rissa ist gefragt, wird aber per Post oder auf andere Weise verschickt, genau wie der Rest, kommunale ... Software oder anderweitig.  Wirklich, Ihr Apple sagt, dass sein System dann ziemlich sicher ist.  Abgesehen von Ihrer britischen Zeitung Guardian, dort.  Das mit oder ohne Ihren Newsletter.  Du erfährst was... Mrs. Elegant Sei mit dunkler Brille im Gesicht mit der Schärfe deiner Pose sozusagen.  Wie findet ihr unser wunderschönes Seidenkleid?  Hier wir selbst in einer Art märchenhafter Gala-Manier mit Leidenschaft.  Anderswo….  Es sind die Stangen mit Lichtern.  Diese Dinge funktionieren nicht oder nicht schnell.  Daher ihr inneres Denken und Ihre Nicht-Verärgerung beim unnötigen Warten.  Man schaut und dreht sich mit dem Kopf, aber hey ... so sieht der Verkehr aus ... Junge und Mädchen auf dem Roller, aber da sein in der Neuzeit ... das mit der Sonne direkt im Gesicht.  Das Mädchen mit beiden Armen um seine Taille halten, während du dort nach dem Licht beschleunigst ... was wir hier sehen, ist das hier ... Dreier ist ... aber ohne dich werden es nicht vier sein, oder?  Ihre Initiative oder nicht, sozusagen.  Das Heli Case ist heute Nachmittag herangezoomt und surrt unbewusst Flügelgeräusche über eurem Vorort während eures Handys.  Erklärend während ihrer Eingabe.  Das geht Ihnen beim Tippen wirklich in den Sinn … seltsam.  Signale.  ... das Heli-Ding da oben ... Mann mit Kopfhörern auf dem Kopf ... lass das Blau und Weiß am Himmel raus, ja?  Denn darum geht es immer noch.  ... aus seinem Helikopter ... von oben ... die manchmal rennenden nicht-westlichen Jungs unten auf der Straße oder im Haus.  Kurz gesagt, die deutsche Dame nicht im Dienst, unten die andere deutsche Dame, die Mutter Ihres Kindes ... dies und beides in Dienstkleidung.  Klicken Sie darauf, dann wissen die Leute was und wie ... und so können Sie Ihre Scheveningen-Geschichte noch bunter machen, außer dem Fischerzelt an diesem Nachmittag mit der Besitzerin und ihrer schönen nicht-zeeländischen Tochter ... kurz . ..

La chose ici est la chose.  Quelle chose?  Vous avez vu ça.  De haut en bas… en bas de votre.  Typiquement celui de Mme Van.  Cela a bondi comme l'IA et si mécanique.  Cela indique.  G G en D ou G G D ... pas d'idée abandonnée, ni de tristesse de et au travail.  Désolé parce que.  G G D n'a pas envoyé.  Instant.  C'est calme dans la rue.  Quelque chose manque quelque chose.  Le repos est revenu, mais le mannequin et l'acteur de Western Rayban sont toujours là.  C'était aussi dans votre Facebook à l'époque.  Les profils non occidentaux avec les lunettes de soleil foncées.  Cela a éloigné Mme Van de votre note.  Trolls, profils via ton botnet d'ailleurs… l'idée ici-encore-swing le long de tes clés… sort en force… Wiko Sunset2… Huawei avec son côté très plat… et ta coque Samsung blanche sur ton ancien KitKat 4.4.4 .  version avec votre année de construction du langage clair de sable à partir de 2017 ... met à jour votre dernière cependant.  Il suffit d'en acheter un nouveau… exactement ce qu'ils pensaient.  Étonnamment, Mme Van.  Qu'il s'agisse d'un accueil à bord de votre yacht ou de la bague qu'elle n'a pas reçue du film Band of the Ring, vos fesses peuvent être cela.  Qu'es-tu?  Le deuxième verbe ne rime pas.  N'est-ce pas… Qu'est-ce que tu pointes ?  Avouons-le… tenant le doigt droit en l'air.  Nous sommes ou étions, n'est-ce pas ?  Cette pensée plutôt.  Revenir au bidonville… partir des années depuis 2008 et avant avec votre hélico avec des écouteurs sur la tête.  Explication ici ... votre G G D étant rapide après que le gouvernement central leur ait envoyé cela plus tôt et non au nom de.  Le Premier ministre néo-zélandais dit cela ici en plein air avec conviction et indiquant avec force que c'est la vérité sur vous et sur le monde Covid.  Donc pas le jeune gentleman non occidental avec sa Rayban debout le dos contre la rue… en route pour votre Bollywood et LA où ils sont.  Vous venez ici ou nous y allons.  C'est ainsi qu'on aurait secrètement pensé.  Utilisateur de Foxxy... le laissant briller comme ça sur sa timeline... que BIJ1 parle de lui-même, vous n'avez pas besoin de lignes de personnes pour cela.  Parce que ce mot est déjà là.  Quelque chose va bien et rien n'est contrôlé.  Le non-droit ou le droit de.  Les rues semblent plus calmes.  Les fournisseurs de services sont libres de… vous pourriez penser.  Parce que lié avec... serait ton baiser sur la main... ce n'est pas ce qu'ils veulent.  Du pur travail et c'est juste.  Vous ne pouvez pas être ami avec… de cette façon.  L'ancienne profession le dit déjà, Mme Rissa l'a lu, mais ce que nous voyons doit avoir au moins quelque chose d'un bon morceau de papier, soit téléchargé, soit remis à l'agence pour l'emploi à Delft... C'est ce dont les employeurs ont besoin en premier … peu importe combien nous voulons les aider avec ou avec.  Elle-même le reste elle-même… ou Soi.  Non pas que cela doive être votre lieu de résidence à Delft... nous connaissons le lieu DH et idem de votre Golden Coach.  Alors madame sur la place avec votre glace.  Cela marche déjà vers votre.  Temps radieux et ensoleillé après tout.  Nous avons marché seul pendant votre temps libre.  Ce dont une personne peut avoir besoin.  La grande pression étant éteinte et perceptible.  Au moins, perceptible dans le sens où Mme de ses droits numériques... la performance de et jusqu'à votre 40e... le 4 chiffre ressort fortement.  C'est Mme Van 32. Cela devait être et non.  Ou l'un ou l'autre.  Que la place Wassenaar avec ou sans le restaurant raffiné le long de la route, là.  Alors nous en avons nous-mêmes cherché de semblables à… celui que l'on confie à l'Univers vu… et ainsi de suite.  La dissociation doit être effectuée avec quelques-uns sur votre Instagram.  Laissez la célébrité s'asseoir avec les cinq là-bas parmi les célébrités.  Le premier compte après son passage au second.  Ensuite, l'association de volley + votre diplôme de natation peuvent être partagés avec le reste, y compris vos danseurs et danseurs de ballet... l'espace que nous recevons de vous.  C'est Mme Elegant Be de votre Suisse.  Notre maison de luxe et le coffre-fort avec... la terrasse avec table et chaise.  Les dames chapeau sur la tête et admirant la vue.  ... d'ailleurs ... pendant la chaleur estivale, la dame aux boules Quiès ne les a pas entendus, encore moins leur salut de leur part.  D'où le regard et l'esprit à zéro.  Si seulement ils s'étaient levés un peu plus tôt, l'élégante dame en chemise de nuit ne vous l'aurait pas dit.  Bref, Mme Rissa est sollicitée, mais envoyée par courrier ou autrement, tout comme les autres, municipales... logiciel ou autre.  Vraiment, votre Apple dit que son système est alors assez sécurisé.  A part votre journal British Guardian, là.  Cela avec ou sans votre newsletter.  A vous de découvrir quoi... Mme Elegant Be avec des lunettes noires sur le visage avec la netteté de votre pose, pour ainsi dire.  Que pensez-vous de notre belle robe en soie ?  Ici, nous nous sommes dans une sorte de gala de conte de fées avec passion.  Ailleurs….  Ce sont les poteaux avec des lumières.  Ces choses ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas rapidement.  D'où leur réflexion intérieure et votre non agacement en attendant inutilement.  On regarde et on tourne la tête, mais bon... c'est comme ça que la circulation semble... garçon et fille sur le scooter, cependant, étant là à l'ère moderne de... celle avec le soleil sur le visage.  Garder la fille avec les deux bras autour de sa taille pendant que vous accélérez là après la lumière... ce qu'on voit ici c'est ici... le trio c'est... mais sans vous ce ne sera pas quatre, n'est-ce pas ?  Votre initiative ou non, pour ainsi dire.  La valise d'hélicoptère a zoomé cet après-midi et bourdonne inconsciemment du bruit d'aile au-dessus de votre banlieue pendant votre téléphone portable.  Explication lors de leur saisie.  C'est vraiment dans votre esprit lorsque vous tapez… étrange.  signaux.  ... ce truc d'hélicoptère là-haut ... un homme avec des écouteurs sur la tête ... laisse le bleu et le blanc dans le ciel, veux-tu?  Car, il s'agit toujours de ça.  ... de son hélicoptère ... d'en haut ... les garçons non occidentaux qui courent parfois en bas dans la rue ou dans la maison.  Bref, la dame allemande pas en service au fond de l'autre dame allemande, mère de votre enfant... ceci et les deux en tenue de service.  cliquez dessus, alors les gens sauront quoi et comment ... et vous pourrez ainsi rendre votre histoire de Scheveningen encore plus colorée, à l'exception de la tente de pêche cet après-midi-là avec le propriétaire et idem sa belle fille non-zélandaise ... bref . ..

Rzecz tutaj jest rzeczą.  Jaka rzecz?  Widziałeś to.  Od góry do dołu… dół twojego.  Zazwyczaj pani Van.  To podskoczyło jak sztuczna inteligencja i było tak mechaniczne.  To wskazuje.  G G en D lub G G D ... bez porzuconego pomysłu, ani smutku z pracy i pracy.  Przepraszam, ponieważ.  G G D nie wysłał.  Natychmiastowy.  Na ulicy jest cicho.  Coś czegoś brakuje.  Reszta wróciła, ale zachodni model Rayban i aktorski wciąż tam są.  To było wtedy również na twoim Facebooku.  Niezachodnie profile z ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi.  To odciągnęło panią Van od twojej karty.  Trolle, profile w twoim botnecie gdzie indziej… kolejny pomysł z huśtawką wzdłuż twoich klawiszy… wychodzący mocno… Wiko Sunset2… Huawei z bardzo płaską stroną… i twoja biała obudowa Samsunga na twoim starym KitKat 4.4.4 .  wersja z twoim rokiem budowy języka piaskowego z 2017 ... aktualizuje jednak ostatnią.  Po prostu kup nowy… dokładnie tak, jak myśleli.  Uderzające, pani Van.  Niezależnie od tego, czy jest to powitanie na pokładzie twojego jachtu, czy pierścionek, którego nie dostała z filmu Band of the Ring, twój tyłek może być taki.  Czym jesteś?  Drugi czasownik nie rymuje się.  Czy to nie… Na co wskazujesz?  Spójrzmy prawdzie w oczy… trzymając palec prosto w powietrzu.  Jesteśmy lub byliśmy, prawda?  Ta myśl raczej.  Wracając do slumsów… latam od 2008 roku i wcześniej ze swoim heli ze słuchawkami na głowie.  Wyjaśnienie tutaj ... twój G G D jest szybki po tym, jak rząd centralny wysłał im to wcześniej, a nie w imieniu.  Premier Nowej Zelandii mówi to tutaj na świeżym powietrzu z przekonaniem i dobitnie wskazując, że to jest prawda o tobie i świecie Covid.  Więc nie ten nie-zachodni młody dżentelmen ze swoim Raybanem stojącym plecami do ulicy… w drodze do twojego Bollywood i LA, gdzie oni są.  Przychodzisz tutaj albo idziemy tam.  Tak można by pomyśleć potajemnie.  Użytkownik Foxxy... pozwalając, by tak świeciło na swojej osi czasu... że BIJ1 mówi sam za siebie, nie potrzebujesz do tego linijek ludzi.  Ponieważ to słowo już tu jest.  Coś jest dobrze i nic nie jest kontrolowane.  Nieprawo lub prawo.  Ulice wydają się cichsze.  Dostawcy usług są wolni od… można by pomyśleć.  Bo związany z... byłby twój pocałunek w rękę... to nie jest to, czego chcą.  Czysta praca i to jest sprawiedliwe.  Nie możesz się przyjaźnić z… w ten sposób.  Stary zawód już to mówi. Pani Rissa to czytała, ale to, co widzimy, musi mieć przynajmniej coś z odpowiedniej kartki papieru, przesłanej lub dostarczonej do agencji zatrudnienia w Delft... Tego właśnie potrzebują pracodawcy. … bez względu na to, jak bardzo chcemy im pomóc lub z.  Ona sama, reszta sama… lub Jaźń.  Nie żeby to miało być twoje miejsce zamieszkania w Delft... znamy miejsce DH i to samo z twojego Złotego Trenera.  Więc pani na placu z twoimi lodami.  To już idzie w twoim kierunku.  W końcu wspaniała i słoneczna pogoda.  W wolnym czasie szliśmy sami.  To, czego człowiek może potrzebować.  Wielka presja jest wyłączona i zauważalna.  Przynajmniej zauważalne w tym sensie, że Pani z jej cyfrowych praw… występ od i do 40.… cyfra 4 mocno wyłania się.  To pani Van 32. Musiało być, a nie.  Albo jedno lub drugie.  To miejsce Wassenaar z elegancką restauracją lub bez niej przy drodze.  Sami więc szukaliśmy podobnych z… tym, co powierza się widzianemu Wszechświatowi… i tak dalej.  Odłączanie należy wykonać za pomocą kilku na swoim Instagramie.  Niech celebryta usiądzie z piątką wśród celebrytów.  Pierwsze konto po przełączeniu na drugie.  Wtedy stowarzyszenie siatkówki + dyplom pływania może być dzielony z resztą, w tym z twoimi tancerzami baletowymi i tancerzami ... przestrzeń, którą otrzymujemy od Ciebie.  To Pani Elegancka Be z Twojego Swissa.  Nasz luksusowy dom i sejf z ... tarasem ze stołem i krzesłem.  Kapelusz damski na głowie i podziwianie widoku.  ... tak przy okazji ... podczas letniego upału pani z zatyczkami do uszu ich nie słyszała, nie mówiąc już o powitaniu z ich strony.  Stąd spojrzenie i umysł na zero.  Gdyby tylko wstali nieco wcześniej, elegancka dama w nocnej koszuli nie powiedziałaby ci tego.  Krótko mówiąc, pani Rissa jest rozchwytywana, ale wysyłana pocztą lub w inny sposób, tak jak reszta, gminna... program lub w inny sposób.  Naprawdę, twoje Apple mówi, że jego system jest wtedy całkiem bezpieczny.  Oprócz twojej brytyjskiej gazety Guardian, tam.  To z newsletterem lub bez niego.  Dowiesz się co... Pani Elegancka Bądź z ciemnymi okularami na twarzy z ostrością swojej pozy, że tak powiem.  Co myślisz o naszej pięknej jedwabnej sukience?  Tutaj sami w stylu bajkowej gali z pasją.  Gdzie indziej….  To słupy ze światłami.  Te rzeczy nie działają lub nie działają szybko.  Stąd ich wewnętrzne myślenie i brak irytacji podczas niepotrzebnego czekania.  Patrzy się i kręci głową, ale hej... tak wygląda ruch uliczny... chłopak i dziewczyna na skuterze, jednak będąc tam we współczesnej erze... ze słońcem na twarzy.  Trzymanie dziewczyny obiema rękami wokół jego talii, gdy przyspieszasz tam po świetle... to, co tutaj widzimy, to tutaj... trójkąt to... ale bez ciebie nie będzie czterech, prawda?  Twoja inicjatywa czy nie, że tak powiem.  Walizka helikoptera powiększyła się tego popołudnia i podświadomie nuciła dźwięki skrzydeł nad twoim przedmieściem przez telefon komórkowy.  Wyjaśniające podczas ich pisania.  To naprawdę masz na myśli podczas pisania… dziwne.  sygnały.  ... ten heliowiec tam na górze ... człowiek ze słuchawkami na głowie ... zostaw błękit i biel na niebie, dobrze?  Ponieważ wciąż o to chodzi.  ... z jego helikoptera ... z góry ... czasem biegnących nie-zachodnich chłopców na dole na ulicy lub w domu.  Krótko mówiąc, Niemka nie służąca na dole druga Niemka, matka Twojego dziecka ... to i jedno i drugie w służbowych ubraniach.  kliknij na to, wtedy ludzie będą wiedzieć, co i jak ... i dzięki temu Twoja historia Scheveningen będzie jeszcze bardziej kolorowa, z wyjątkiem namiotu wędkarskiego tego popołudnia z właścicielką i to samo z jej piękną córką spoza Zelandii ... w skrócie . ...

Дело вот в чем.  Какая вещь?  Вы это видели.  Сверху вниз… снизу вашего.  Обычно это миссис Ван.  Это подскочило, как ИИ, и так механически.  Это указывает.  G G en D или G G D ... ни заброшенной идеи, ни печали от работы и на работе.  Извини, потому что.  G G D не отправлял.  Мгновенное.  На улице тихо.  Что-то чего-то не хватает.  Остальные вернулись, но модель Western Rayban и актерство все еще там.  Тогда это тоже было в вашем Facebook.  Незападные профили в темных очках.  Это оттолкнуло мисс Ван от вашего счета.  Тролли, профили через ваш ботнет где-то еще ... идея вот-еще-качнуть клавишами ... сильно выделяется ... Wiko Sunset2 ... Huawei с его очень плоской стороной ... и ваш белый чехол Samsung на вашем старом KitKat 4.4.4.  версия с вашим годом создания песчаного простого языка из 2017 ... однако обновляет вашу последнюю.  Просто купите новый… именно то, что они думали.  Поразительно, миссис Ван.  Будь то приветствие на борту вашей яхты или кольцо, которое она не получила из фильма «Оркестр кольца», ваша задница может быть такой.  Что ты?  Второй глагол не рифмуется.  Разве не ... На что ты указываешь?  Посмотрим правде в глаза ... держа палец прямо в воздухе.  Мы или были, не так ли?  Эта мысль скорее.  Возвращение в трущобы… с 2008 года и раньше с вашим вертолетом в наушниках на голове.  Объяснение здесь ... ваш G G D был быстрым после того, как центральное правительство отправило им это раньше, а не от имени.  Премьер-министр Новой Зеландии заявляет об этом здесь под открытым небом с убеждением и убедительно показывает, что это правда о вас и мире Covid.  Так что не тот молодой джентльмен из незападных стран со своим Райбаном, стоящий спиной к улице ... по пути в ваш Болливуд и Лос-Анджелес, где они находятся.  Вы приходите сюда или мы идем туда.  Так втайне можно было подумать.  Пользователь Foxxy ... позволяя этому так сиять на своей временной шкале ... что BIJ1 говорит сам за себя, вам не нужны очереди людей для этого.  Потому что это слово уже здесь.  Что-то хорошо и ничего не контролируется.  Неправо или право.  Улицы кажутся тише.  Поставщики услуг свободны от… вы можете подумать.  Потому что связаны с ... было бы твоим поцелуем в руку ... это не то, чего они хотят.  Чистая работа, и это честно.  Ты не можешь дружить с… таким образом.  Старая профессия уже говорит об этом. Миссис Рисса прочитала это, но то, что мы видим, должно быть, по крайней мере, содержало какой-то кусок бумаги, загруженный или доставленный в агентство по трудоустройству в Делфте ... Это то, что нужно работодателям в первую очередь … Независимо от того, насколько сильно мы хотим им помочь или чем-то.  Все остальное она сама… или Селф.  Не то чтобы это должно быть ваше место жительства в Делфте ... мы знаем это место, как и ваш Золотой тренер.  Итак, мадам на площади с вашим мороженым.  Это уже идёт навстречу твоему.  Все-таки прекрасная и солнечная погода.  В свободное время гуляли одни.  То, что может понадобиться человеку.  Сильное давление незаметно.  По крайней мере, это заметно в том смысле, что госпожа ее цифровых прав ... производительность от и до вашего 40-го ... 4-значная цифра сильно выделяется.  Это миссис Ван 32. Это должно было быть, а не так.  Или то, или другое.  Это место Вассенаара с изысканным рестораном по дороге или без него.  Так что мы сами искали себе подобных с… тем, что доверяют видимой Вселенной… и так далее.  Отменить связь нужно с несколькими в вашем Instagram.  Пусть знаменитость сядет в пятерку среди знаменитостей.  Первый аккаунт после того, как его перевели на ваш второй.  Тогда волейбольная ассоциация + ваш диплом по плаванию может быть передана остальным, включая ваших артистов балета и танцоров ... пространство, которое мы получаем от вас.  Это миссис Элегант Би из вашей Швейцарии.  Наш роскошный дом и сейф с ... террасой со столом и стулом.  Дамы в шляпе на голове и любуются видом.  ... кстати ... во время летней жары дама с берушами их не слышала, не говоря уже об их приветствии с их стороны.  Отсюда взгляд и ум на нуле.  Если бы они встали немного раньше, элегантная дама в ночной рубашке не сказала бы вам об этом.  Короче говоря, миссис Рисса пользуется спросом, но отправляется по почте или другим способом, как и все остальное, муниципальным ... программным обеспечением или иным образом.  На самом деле, ваша Apple говорит, что ее система довольно безопасна.  Кроме вашей газеты British Guardian, там.  Это с вашей рассылкой или без нее.  Вы узнаете, что ... Миссис Elegant Be в темных очках на лице с резкостью вашей, так сказать, позы.  Что вы думаете о нашем красивом шелковом платье?  Здесь мы сами в своеобразном сказочном гала-стиле со страстью.  В другом месте….  Это столбы с огнями.  Эти вещи не работают или работают не быстро.  Отсюда их внутреннее мышление и ваше отсутствие раздражения во время излишнего ожидания.  Смотришь и поворачиваешься головой, но эй ... так кажется движение ... мальчик и девочка на скутере, однако, в современную эпоху ... когда солнце прямо на лицо.  Держа девушку обеими руками вокруг его талии, пока вы ускоряетесь там после света ... мы видим вот это здесь ... тройка ... но без вас не будет четырех, не так ли?  Ваша инициатива или нет, так сказать.  Кейс вертолета увеличился сегодня днем и подсознательно гудел над вашим пригородом во время вашего мобильного телефона.  Пояснительно при их наборе.  Вы действительно думаете об этом, когда печатаете… странно.  сигналы.  ... этот вертолет наверху ... человек с наушниками на голове ... оставь сине-белое небо в тени, ладно?  Потому что это все еще об этом.  ... с его вертолета ... сверху ... иногда бегающие мальчишки из незападных стран вниз по улице или в доме.  Короче говоря, немецкая дама не обслуживает другую немку, мать вашего ребенка ... это и обе в служебной одежде.  нажмите на это, и люди узнают, что и как ... и вы можете сделать свою историю в Схевенингене еще более красочной, за исключением палатки для рыбалки в тот день с владельцем и ее прекрасной дочери из незеландских стран ... короче говоря. ..

Málið hér er hlutur.  Hvaða hlutur?  Þú sást það.  Frá toppi til botns ... neðst á þínu.  Venjulega það frú Van.  Það stökk upp eins og gervigreind og svo vélrænt.  Það gefur til kynna.  G G en D eða G G D ... engin yfirgefin hugmynd né sorg frá og í vinnunni.  Afsakið af því.  G G D sendi ekki.  Augnablik.  Það er rólegt á götunni.  Eitthvað vantar eitthvað.  Hvíldin aftur en vestræna Rayban módelið og leikarinn eins og er enn til staðar.  Það var líka á Facebook þínum þá.  Ekki vestrænu sniðin með dökku sólgleraugun.  Það rak Fröken Van frá flipanum þínum.  Tröll, snið í gegnum botnetið þitt annars staðar ... hérna-önnur-sveifluhugmyndin meðfram lyklunum þínum ... kemur sterklega út ... Wiko Sunset2 ... Huawei með mjög flatu hliðina ... og hvíta Samsung hulsturið þitt á gamla KitKat 4.4.4 þínum.  útgáfa með byggingarárinu þínu á sléttu tungumálinu frá 2017 ... uppfærir það síðasta þó.  Kaupðu bara nýjan ... bara það sem þeir héldu.  Sláandi, frú Van.  Hvort sem það er velkomið um borð í snekkjuna þína eða hringinn sem hún fékk ekki úr Band of the Ring myndinni, rassinn á þér getur verið það.  Hvað ertu?  Önnur sögnin rímast ekki.  Er það ekki ... Hvað ertu að benda á?  Við skulum horfast í augu við það ... halda fingrinum beint upp í loftið.  Við erum eða vorum, er það ekki?  Þessi hugsun frekar.  Að koma aftur í fátækrahverfið ... fara í mörg ár síðan 2008 og áður með helíið þitt með heyrnartól á höfðinu.  Skýring hér ... G G D þín var fljótur eftir að miðstjórnin sendi þeim það fyrr og ekki fyrir hönd.  Forsætisráðherra Nýja Sjálands sem sagði þetta undir berum himni með sannfæringu og benti af krafti til þess að þetta væri sannleikurinn um þig og heiminn Covid.  Svo ekki hinn ungi heiðursmaður sem ekki er vestur með Rayban sinn sem stendur með bakið á móti götunni ... á leið til Bollywood og LA þar sem þeir eru.  Þú kemur hingað eða við förum þangað.  Þannig hefði maður leynt.  Foxxy notandi ... láta það skína svona á tímalínunni sinni ... að BIJ1 talar sínu máli, þú þarft ekki línur af fólki til þess.  Vegna þess að það orð er þegar hér.  Eitthvað er vel og engu stjórnað.  Sá sem ekki er réttur eða réttur af.  Göturnar virðast hljóðlátari.  Þjónustuaðilar eru lausir við ... gætir þú hugsað.  Vegna þess að bundinn við ... væri kossinn þinn á höndinni ... það er ekki það sem þeir vilja.  Hrein vinna og það er sanngjarnt.  Þú getur ekki verið vinur með ... þannig.  Gamla starfsgreinin segir þetta nú þegar. Frú Rissa hefur lesið það, en að það sem við sjáum hljóti að hafa að minnsta kosti eitthvað af almennilegum pappír, annað hvort hlaðið eða sent til vinnumiðlunar í Delft ... Það er það sem atvinnurekendur þurfa fyrst ... sama hversu mikið við viljum hjálpa þeim með eða með.  Hún sjálf afganginn sjálf ... eða sjálf.  Ekki það að þetta ætti að vera þinn búsetustaður í Delft ... við þekkjum staðinn DH og þetta Golden Coach þinn frá.  Svo frú á torginu með ísinn þinn.  Þetta gengur nú þegar í átt að þínum.  Ljómandi og sólríkt veður eftir allt saman.  Við gengum einir í frítíma þínum.  Það sem maður gæti þurft.  Mikill þrýstingur er slökktur og áberandi.  Að minnsta kosti, áberandi í þeim skilningi að frú um stafræn réttindi hennar ... frammistöðuna frá og til fertugs þíns ... 4 tölustafurinn kemur sterklega fram.  Það er frú Van 32. Að það þurfti að vera og ekki.  Eða eitt eða annað.  Að Wassenaar staður með eða án ljúfa veitingastaðarins meðfram veginum, þar.  Svo við leituðum sjálf að svipuðum með ... það sem maður felur alheiminum sem sést ... og svo framvegis.  Aftengja þarf að gera með nokkrum á Instagram þínum.  Láttu fræga fólkið setjast niður með þessum fimm meðal fræga fólksins.  Fyrsti reikningurinn eftir að honum var skipt yfir í annan.  Síðan er hægt að deila blakfélaginu + sundprófinu þínu með hinum, þar á meðal ballettdansara og dansara ... plássið sem við fáum frá þér.  Það er frú Elegant Be frá Svisslendingnum þínum.  Lúxus húsið okkar og öryggishólfið með ... veröndinni með borði og stól.  Dömuhatturinn á höfðinu og dáist að útsýninu.  ... við the vegur ... yfir sumarhitann heyrði konan með eyrnatappana ekki í þeim, hvað þá kveðju þeirra af þeirra hálfu.  Þess vegna er augnaráðið og hugurinn við núllið.  Ef þeir hefðu aðeins staðið upp aðeins fyrr, hefði glæsileg konan í náttkjólnum sínum ekki sagt þér það.  Í stuttu máli er frú Rissa eftirsótt, en send með pósti eða á annan hátt, rétt eins og restin, sveitarfélaga ... hugbúnaðarforrit eða annað.  Raunverulega, Apple þitt að segja að kerfið sitt sé nokkuð öruggt þá.  Fyrir utan breska dagblaðið Guardian, þar.  Það með eða án fréttabréfs þíns.  Þú kemst að því hvað ... Frú Elegant Vertu með dökk gleraugu í andlitinu með skerpu stellingu þinni, ef svo má segja.  Hvað finnst þér um fallega silkikjólinn okkar?  Hér erum við sjálf í eins konar ævintýra galastíl með ástríðu.  Annars staðar ....  Það eru skautarnir með ljósum.  Þessir hlutir virka ekki eða virka ekki hratt.  Þess vegna er innri hugsun þeirra og pirringur þinn meðan þú bíður að óþörfu.  Maður lítur og snýr með höfuðið, en hey ... þannig virðist umferðin ... strákar og stelpur á vespunni, þó að vera til staðar í nútímanum ... það með sólina rétt í andlitinu.  Að halda stelpunni með báða handleggina um mittið á meðan þú hraðar þér þar eftir birtuna ... það sem við sjáum hér er þetta hér ... þríhyrningur er ... en án þín verða það ekki fjórir, er það?  Framtak þitt eða ekki, ef svo má að orði komast.  Heli málinu þysjaði inn síðdegis í dag og raulaði ómeðvitað vængjahljóð fyrir ofan úthverfið þitt meðan á farsímanum stóð.  Skýringar á vélritun þeirra.  Þetta er þér hugleikið þegar þú slærð inn ... skrýtið.  merki.  ... þessi helí hlutur þarna uppi ... maður með heyrnartól á höfðinu ... láttu bláa og hvíta á himninum liggja úti, er það?  Vegna þess að þetta snýst enn um þetta.  ... frá þyrlu hans ... að ofan ... stundum hlaupandi ekki vestrænir strákar niðri á götu eða í húsinu.  Í stuttu máli, þýska konan ekki í þjónustu neðst hinnar þýsku konunnar, móðir barnsins þíns ... þetta og bæði í þjónustufatnaði.  smelltu á þetta, þá veit fólk hvað og hvernig ... og svo að þú getir gert Scheveningen sögu þína enn litríkari, nema veiðitjaldið síðdegis með eigandanum og ditto fallegu stelpudóttur sinni sem ekki er Sjáland ... í stuttu máli. ..

Saken här är saken.  Vilken sak?  Du såg det.  Från topp till botten ... botten av din.  Vanligtvis fru Van.  Det hoppade upp som AI och så mekaniskt.  Det indikerar.  G G en D eller G G D ... ingen övergiven idé eller sorg från och på jobbet.  Ledsen för.  G G D skickade inte.  Omedelbar.  Det är tyst på gatan.  Något saknar något.  Resten återvände, men den västra Rayban-modellen och skådespelaren är fortfarande kvar.  Det stod också på din Facebook då.  De icke-västerländska profilerna med de mörka solglasögonen.  Det drev fru Van bort från din flik.  Troll, profilerar genom ditt botnet någon annanstans ... den här-en-sväng-idén längs dina nycklar ... kommer starkt ut ... Wiko Sunset2 ... Huawei med sin mycket platta sida ... och ditt vita Samsung-fodral på din gamla KitKat 4.4.4.  version med ditt byggår för sandklart språk från 2017 ... uppdaterar din sista dock.  Köp bara en ny ... precis vad de trodde.  Slående, fru Van.  Oavsett om det är ett välkomnande ombord på din yacht eller ringen hon inte fick från Band of the Ring-filmen, kan din rumpa vara det.  Vad är du?  Det andra verbet rimar inte.  Är det inte ... Vad pekar du på?  Låt oss inse det ... håll fingret rakt i luften.  Vi är eller var, eller hur?  Den tanken snarare.  Kommer tillbaka till slummen ... kommer i flera år sedan 2008 och tidigare med din heli med hörlurar på huvudet.  Förklaring här ... din G G D var snabb efter att regeringen skickade dem det tidigare och inte på uppdrag av.  Nya Zeelands premiärminister säger detta här i det fria med övertygelse och indikerar med kraft att detta är sanningen om dig och världen Covid.  Så inte den icke-västerländska unga mannen med sin Rayban som står med ryggen mot gatan ... på väg till din Bollywood och LA där de är.  Du kommer hit eller så går vi dit.  Det är så man i hemlighet skulle ha tänkt.  Foxxy-användare ... låter det skina så på sin tidslinje ... att BIJ1 talar för sig själv, du behöver inte ha några rader av människor för det.  För det ordet finns redan här.  Något är bra och ingenting kontrolleras.  Icke-rätten eller rätten till.  Gatorna verkar tystare.  Tjänsteleverantörer är fria från ... tror du kanske.  För bunden med ... skulle vara din kyss på handen ... det är inte vad de vill ha.  Rent arbete och det är rättvist.  Du kan inte vara vän med ... på det sättet.  Det gamla yrket säger redan detta. Fru Rissa har läst det, men att det vi ser måste åtminstone ha haft något av ett ordentligt papper, antingen uppladdat eller levererat till arbetsförmedlingen i Delft ... Det är vad arbetsgivarna behöver först ... oavsett hur mycket vi vill hjälpa dem med eller med.  Hon själva resten själv ... eller Själv.  Inte för att detta ska vara din bostadsort i Delft ... vi känner till platsen DH och ditto din Golden Coach från.  Så fru på torget med din glass.  Detta går redan mot din.  Strålande och soligt väder trots allt.  Vi gick ensamma under din fritid.  Det som en person kan behöva.  Det stora trycket är av och märkbart.  Åtminstone märkbar i den meningen att fru av hennes digitala rättigheter ... uppträdandet från och till din 40: e ... fyrsiffriga framträder starkt.  Det är fru Van 32. Att det måste vara och inte.  Eller det ena eller det andra.  Att Wassenaar placeras med eller utan den härliga restaurangen längs vägen, där.  Så vi själva letade efter liknande med ... det som man anförtror universum sett ... och så vidare.  Länkning måste göras med några på din Instagram.  Låt kändisarna sitta ner med de fem där bland kändisar.  Det första kontot efter att det byttes till ditt andra.  Sedan kan volleybollföreningen + ditt simdiplom delas med resten, inklusive dina balettdansare och dansare ... det utrymme som vi får från dig.  Det är fru Elegant Be från din schweizare.  Vårt lyxhus och värdeskåp med ... terrassen med bord och stol.  Damhatten på huvudet och beundrar utsikten.  ... förresten ... under sommarvärmen hörde damen med öronpropparna inte dem, än mindre deras hälsning från deras sida.  Därav blicken och sinnet vid noll.  Om de bara hade stigit upp lite tidigare, skulle den eleganta damen i hennes nattklänning inte ha sagt till dig det.  Kort sagt, fru Rissa är efterfrågad, men skickas per post eller på annat sätt, precis som resten, kommunal ... programvara eller annat.  Verkligen, ditt Apple säger att dess system är ganska säkert då.  Bortsett från din tidning British Guardian, där.  Det med eller utan ditt nyhetsbrev.  Du får reda på vad ... Mrs. Elegant Var med mörka glasögon i ansiktet med skärpan i din pose, så att säga.  Vad tycker du om vår vackra sidenklänning?  Här är vi själva i en slags sagostilig stil med passion.  Någon annanstans….  Det är stolparna med lampor.  Dessa saker fungerar inte eller fungerar inte snabbt.  Därav deras inre tänkande och din irriterande medan du väntar i onödan.  Man tittar och vänder med huvudet, men hej ... så verkar trafiken ... pojke och tjej på skoter, men där i den moderna eran ... det med solen direkt i ansiktet.  Att hålla flickan med båda armarna runt midjan medan du accelererar där efter ljuset ... det vi ser här är det här ... trekant är ... men utan dig blir det inte fyra, eller hur?  Ditt initiativ eller inte, så att säga.  Heli-fodralet zoomade in i eftermiddag och omedvetet surrade vingarna ovanför din förort under din mobiltelefon.  Förklarande under skrivningen.  Det här tänker verkligen på dig när du skriver ... konstigt.  signaler.  ... den heli där uppe ... man med hörlurar på huvudet ... lämna det blå och vita på himlen, eller hur?  För det handlar fortfarande om detta.  ... från hans helikopter ... uppifrån ... de ibland springande icke-västerländska pojkarna nere på gatan eller i huset.  Kort sagt, den tyska damen som inte är i tjänst längst ner på den andra tyska damen, mor till ditt barn ... detta och båda i servicekläder.  klicka på det här, då vet folk vad och hur ... och så kan du göra din Scheveningen-berättelse ännu mer färgstark, förutom fisketältet på eftermiddagen med ägaren och ditto hennes vackra icke-Zeeland flickadotter ... kort sagt. ..

여기서 물건은 물건입니다.  무슨 일이?  당신은 그것을 보았다.  위에서 아래로… 아래로.  일반적으로 Mrs. Van.  그것은 AI처럼 뛰어올랐고 너무 기계적이었습니다.  그것은 나타냅니다.  G G en D 또는 G G D ... 포기한 아이디어도 없고 직장에서나 직장에서 슬픔도 없습니다.  죄송합니다.  G G D 보내지 않았습니다.  즉시.  거리는 조용합니다.  뭔가 부족합니다.  휴식이 돌아왔지만 웨스턴 레이반 모델과 배우 같은 모습은 여전하다.  그건 그때 당신의 페이스북에도 있었습니다.  어두운 선글라스가 있는 비서구적 프로필.  그것은 Ms. Van을 당신의 탭에서 멀어지게 했습니다.  트롤, 다른 곳의 봇넷을 통한 프로필... 키에 따른 또 다른 스윙 아이디어... 강력하게 나오는... Wiko Sunset2... 매우 평평한 면의 Huawei 및 이전 KitKat 4.4.4의 흰색 삼성 케이스 .  2017년부터 모래 평야 언어를 구축한 연도가 포함된 버전이 ... 하지만 마지막 버전을 업데이트합니다.  그냥 새 것을 사십시오. 그들이 생각한 그대로입니다.  놀랍게도 Mrs Van.  그것이 당신의 요트에 탑승한 환영이든 그녀가 반지의 밴드 영화에서 얻지 못한 반지이든, 당신의 엉덩이는 그럴 수 있습니다.  너 뭐야?  두 번째 동사는 운율이 없습니다.  아니... 무엇을 가리키고 있습니까?  그것을 직시합시다 ... 공중에서 손가락을 똑바로 잡으십시오.  우리는 그렇지 않습니까?  오히려 그 생각.  빈민가로 돌아오는 중... 2008년부터 몇 년 동안 머리에 헤드폰을 낀 헬리콥터를 타고 갑니다.  여기에 설명이 있습니다 ... 당신의 G G D는 중앙 정부가 그들을 대신하지 않고 더 일찍 보낸 후 신속했습니다.  뉴질랜드 총리는 여기 야외에서 확신을 가지고 이 말을 하고 이것이 당신과 세계 코비드에 대한 진실임을 강력하게 나타냅니다.  따라서 Rayban을 들고 거리에 등을 대고 서 있는 비서구적 젊은 신사가 아니라... 그들이 있는 발리우드와 LA로 가는 길에.  당신이 여기에 오거나 우리가 거기에 갑니다.  그런 식으로 비밀리에 생각했을 것입니다.  Foxxy 사용자... 자신의 타임라인에서 그렇게 빛나게 하고... BIJ1이 그 자체로 말하는 것, 당신은 그것을 위해 사람들의 라인이 필요하지 않습니다.  그 단어는 이미 여기에 있기 때문입니다.  뭔가 잘되고 제어되는 것이 없습니다.  의 권리 또는 권리가 없습니다.  거리는 한산해 보입니다.  서비스 제공업체는 ...에서 자유롭다고 생각할 수 있습니다.  묶여 있기 때문에 ... 당신의 손에 키스가 될 것입니다 ... 그것은 그들이 원하는 것이 아닙니다.  순수 작업이고 공정합니다.  당신은 친구가 될 수 없습니다 ... 그런 식으로.  오래된 직업은 이미 이것을 말하고 있습니다. Mrs. Rissa는 그것을 읽었지만, 우리가 보는 것은 적어도 적절한 종이가 있어야 하며, 업로드되거나 Delft에 있는 고용 기관에 배달된 것입니다... 고용주가 가장 먼저 필요로 하는 것입니다. … 우리가 그들을 도와주고 싶어도 상관없습니다.  그녀 자신은 나머지 자신을 ... 또는 자아.  이것이 델프트에 있는 귀하의 거주지여야 한다는 것은 아닙니다. 우리는 귀하의 골든 코치(Golden Coach)와 마찬가지로 DH 위치를 알고 있습니다.  그래서 당신의 아이스크림과 함께 광장의 부인.  이것은 이미 당신을 향해 걷고 있습니다.  화창하고 화창한 날씨입니다.  당신의 자유 시간에 우리는 혼자 걸었습니다.  사람이 필요할 수 있습니다.  큰 압박감이 사라지고 눈에 띄게됩니다.  적어도 그녀의 디지털 권리의 의미에서 눈에 띄는 것은 ... 40 ~ 40 번째까지의 성능 ... 4 자리가 강력하게 나타납니다.  Van 32 부인입니다.  또는 하나 또는 다른 하나.  길을 따라 고급 레스토랑이 있든 없든 Wassenaar 장소가 있습니다.  그래서 우리는 비슷한 것들을 …  연결 해제는 Instagram에서 몇 가지 작업을 수행해야 합니다.  유명 인사들 사이에 5 명과 함께 유명인을 앉히십시오.  두 번째 계정으로 전환된 후 첫 번째 계정입니다.  그런 다음 배구 협회 + 수영 졸업장을 발레 댄서와 댄서를 포함한 나머지 사람들과 공유할 수 있습니다.  스위스에서 온 Mrs. Elegant Be입니다.  우리의 호화로운 집과 금고는 ... 테이블과 의자가 있는 테라스.  머리에 숙녀 모자를 쓰고 경치를 감상합니다.  ... 그건 그렇고 ... 여름 더위 동안 귀마개를 한 여성은 그들의 인사는 물론 듣지도 않았습니다.  그러므로 시선과 마음은 0에 있습니다.  그들이 조금 더 일찍 일어났더라면 잠옷을 입은 우아한 여인이 당신에게 그렇게 말하지 않았을 것입니다.  간단히 말해서, Mrs. Rissa는 수요가 있지만 나머지, 시립 ... 소프트웨어 프로그램 또는 기타와 마찬가지로 우편 또는 기타 방법으로 보내집니다.  실제로 Apple은 시스템이 매우 안전하다고 말합니다.  브리티시 가디언 신문 외에도 거기에 있습니다.  뉴스레터가 있든 없든 말입니다.  당신은 무엇을 알아냅니다 ... 부인 우아한 얼굴에 검은 안경을 쓰고 포즈의 선명도를 말하십시오.  우리의 아름다운 실크 드레스에 대해 어떻게 생각하세요?  여기에서 우리는 열정을 가진 일종의 동화 같은 갈라 스타일에 있습니다.  다른 곳에서....  조명이 있는 기둥입니다.  그런 것들은 작동하지 않거나 빠르게 작동하지 않습니다.  따라서 불필요하게 기다리는 동안 그들의 내면의 생각과 당신의 성가심.  하나는 고개를 돌리고 쳐다보지만, 어이 ... 교통 체증이 그렇게 보입니다 ... 소년과 소녀는 스쿠터를 타고 있지만 ... 태양이 정면에있는 현대 시대에 거기에 있습니다.  소녀를 허리에 두 팔로 감싸고 빛이 난 후 가속하는 동안 ... 우리가 여기서 보는 것은 여기입니다 ... 쓰리섬은 ... 하지만 당신 없이는 4가 되지 않겠습니까?  말하자면 당신의 이니셔티브 여부.  헬리콥터 케이스는 오늘 오후에 확대되었으며 휴대 전화를 사용하는 동안 무의식적으로 교외 위의 날개 소음을 윙윙 거리고 있습니다.  입력하는 동안 설명합니다.  이것은 타이핑할 때 정말 마음에 와 닿습니다. 이상합니다.  신호.  ... 저 위에 있는 헬리콥터 ... 머리에 헤드폰을 쓴 남자 ... 하늘에 파란색과 흰색을 남겨두시겠습니까?  왜냐하면, 아직 이것에 관한 것입니다.  ... 그의 헬리콥터에서 ... 위에서 ... 때때로 거리나 집에서 아래층으로 달리는 비서구인 소년.  요컨대, 다른 독일 여성의 바닥에서 봉사하지 않는 독일 여성, 당신의 아이의 어머니 ... 이것과 둘 다 서비스 옷을 입고 있습니다.  이것을 클릭하면 사람들은 무엇을, 어떻게 하는지 알게 됩니다... 그래서 당신은 Scheveningen 이야기를 더욱 다채롭게 만들 수 있습니다. 단, 그날 오후에 주인과 그녀의 아름다운 비 Zeeland 소녀 딸과 함께 하는 낚시 텐트를 제외하고는... 간단히 말해서 . ..
Nidw#
Reply
#14
It's repetitive, albeit less now.  Dreamy and vague certainly not.  Well saying this now… the Horse Lover uncoupled it… but not the rest.  Along your WiFi, the flash of ... after people did not bang on the tower ... the sudden and soothing by the Asian employee ... it's now or never or maybe ... you fill in the rest yourself.  The crack is no longer there… nestled in it, because it is this flurry of human images… after… the slit of your letters… an assumption or else.  So suddenly while...radar spiritual-ish can't be true...standing downstairs that day and whether they wanted that big thing...just leaving the tent open and not...giraffe...hippopods and your own made ointments...not taking in so literally...  but the bicycle and Mr. from your distant regions ... very striking is this one F,B along your WiFi and so ... with a line above it ... so that Mrs. Van was very fast algorithmically and linked to F,B or not.  If we remove the comma ... then you will have to believe it ... not taking the porcelain teapot off the wooden table ... the Horse Lover being there for you, or mentioning the 30 in your Instagram video non-Boomerang by text ... like this and that hot.  Mrs. talked about her curiosity about her Chamber of Commerce registration per adventure.  However, first giving this the time ... branding ... the term sounds very trendy and that we female entrepreneurs especially ... your gallop per Princess or otherwise ... would like to support.  She's kind of like a coach of your Horse level...but not your single from Katy Perry's Horse and...your title is your lyrics to your TC in Bronx or New York roughly...the capital.  However, coming back to Mrs. Van ... whether or not Raël ... and the home sofa with the cozy family with sister there ... on your FB in the living room.  The photo album that stays.  We do here in the department and coordinating messaging not via your LinkedIn.  Or via your LinkedIn, the followers without charade ... but the algorithms along their AI ... admitted per line or by word of mouth from here or elsewhere.  Something non-peculiar about her Self or that of ... she knows not to choose or to choose in their functions in that Range area of.  Not your Neighbourhood, but their Neighborhood … since the faces elsewhere radiated something … they are certainly customer-friendly.  confident.  Not choosing the elevator now… don't hesitate to give Mrs.  Go ahead, ma'am.  Please enter first … thank you very much, madam … sir … a slight bow … the napkin in mind … the bottle of wine per cap and your color Red.  At the table with cloth taking off the cap and pouring your glass.  She versus them.  Grapes that have been pressed longer from these French villages … there.  Listen to this… white service car moving more freely than usual… and the black man calling out… officer at his side window… the dark man walking to the car and you still have your documents, don't you?  Agent from his ... The man was simply ... nowhere to be seen a steel of bars ..., after all, your service car per white.  Evidently … the free clear weather … the sun right on their heads … Leen's street and Domina's site excluded … not so pointing … the arm hanging out of the boat … still weather … not a gust of wind to be felt … sigh coming from you … best possible ... another black man sitting on your wooden bench or stone plain ... service car approaching ... benches and large plain of.  Elsewhere, Mrs. Van.  It is the code in the device ... or for identification ... more correct is showing your ID ... and the waybill not in that sense ... too sensitive perhaps or a card so suddenly in front of you ... as if the sisters would like them 25 years ago  … at least saying this here … Mrs. Horse Lover was talking about her venture … similar to the coach-like … we who like to assist them with.  The corner of the sunny ... guy in a jacket ... 60's and behind the lady with a headscarf walking behind ... she herself the device in hand ... slightly older chubby cheeks and on to ... sort of something ... but what?  Could be the formation elsewhere at your Hofplaats … your turret of sitting … or the daydreaming of F,B with their tour … something behind it not … the Twitters of everyday life, so to speak.  London used to be in the time of your Trump adventure with mix and the cry of… go for it.  Man felt freer than ever precisely because this talent allowed everyone to be entertained in his ... her way.  Bowing to madam now … not the hat because we don't have it … so the impression to some Ball … you know … we used to dance … and came to the Ball.  Her silk dress white in color.

Het is herhalend, hetzij nu minder. Dromerig en vagerig zeker niet. Wel dit nu zeggend … de Paardenliefhebster het ontkoppeld … doch niet de rest. Langs uw WiFi wel de flits van … nadat men niet aan het torentje bonkte … het plotse en wel verzachtend door de Aziatische medewerker … het is nu of nooit of misschien … de rest vult u zelf in. De knak zit er niet meer … erin genesteld niet, want het is deze vlaag van menselijke beelden … nadat … de gleuf van uw brieven … een aanname of anders. Zo plots terwijl … radar geestelijk-achtig kan niet waar zijn … die dag beneden staand en of ze dat grote ding wilden hebben … de tent gewoon open latend en niet … giraf … nijlpaarden en uw eigen gemaakte zalven … niet zo letterlijk in u opnemend … maar wel de fiets en mijnheer uit uw verre streken … zeer frappant is dit ene F,B langs uw WiFi en wél zo … met streepje erboven … wél zo dat mevrouw Van er erg snel algoritmisch bij was en gelinked aan F,B of niet. Halen wij het komma’te weg … dan zult u eraan moeten geloven … de porseleinen theepot niet van de houten tafel halend … de Paardenliefhebster er voor u zijnd, hetzij de 30 in uw Instagram video niet-Boomerang noemend per tekst … zoals dit en zulks heet. Mevrouw had het over haar benieuwdheid naar haar KvK inschrijving per avontuur. Toch eerst hieraan de tijd schenkend … branding … de term erg trendy klinkend en dat wij vrouwelijke ondernemers met name … uw galop per Prinses of anders … gaarne zouden willen ondersteunen. Zij is een soort van coach van uw Horse niveau … echter niet die van uw single van Katy Perry’s Horse en … uw titel is uw lyrics aan uw TC te Bronx of New York grofweg … de hoofdstad. Echter terug komend bij mevrouw Van … al dan niet Raël … en de thuis bank met de gezellige familie met zus erbij … op uw FB in de huiskamer. Het fotoalbum dat blijft. Wij wel hier op de afdeling en coördinerend berichtend niet via uw LinkedIn. Of wèl via uw LinkedIn, de volgers zonder poppenkast … wél de algoritmes langs hun AI … toegegeven per linie of per mondeling vanuit hier of elders. Iets niet-eigenaardigs rondom haar Zelve of die van … zij weet niet te kiezen of wèl te kiezen qua hun functies op dat Bereik gebied van. Niet uw Buurt, wel hun Wijk … aangezien de gezichten elders iets uitstraalden … klantvriendelijk zijn zij zeker. Stellig. De lift nu niet kiezende … laat mevrouw gerust eens voor gaan nu de deuren van de lift zijn geopend. Hast u gang, mevrouw. Gelieve eerst binnen te treden … dank u zeer, mevrouw … mijnheer … een lichte buig … het servet in gedachte … de fles wijn per dop en wél uw kleur Rood. Aan tafel met kleed de dop eraf halend en uw glas inschenkend. Zij tegenover hen. Druiven die langer zijn geperst vanuit deze Franse dorpen … aldaar. Luister eens hier naar … witte dienstwagen zich vrijer dan anders … en de negroïde man roepende … agent bij diens zijraampje … de donkere man naar de wagen lopend en dat u uw documenten nog hebt, is het niet? Agent vanuit zijn … De man stond gewoon … nergens een staal van tralies … te bekennen, immers uw dienstwagen per wit. Kennelijk … het vrije heldere weer … de zon pal op hun hoofd … de straat van Leen en de site van Domina daargelaten … niet zo wijzend … de arm buiten boord hangend … stil weer … geen vlaagje wind te voelen … zucht uit uw buurt komende …. best mogelijk … andere negroïde man zittend op uw houten bankje of stenen vlakte … dienstwagen naderende … bankjes en grote vlakte van. Elders mevrouw Van. Het is in het apparaatje de code … of ter legitimering … correcter is eerder het tonen van uw ID … en de vrachtbrief niet in die zin … te gevoelig wellicht of een zo plotse kaart voor uw neus … alsof de zussen 25 jaren terug hen graag zouden … in ieder geval dit hier zeggend … Mevrouw de Paardenliefhebster had het over haar onderneming … lijkende op het coach-achtige … wij die hen graag assisteren met. De hoek van het zonnige … kerel in jackje … 60’er en achter mevrouw met hoofddoek aanlopende … zijzelf het toestel ter hand … enigszins oudere bolle wangen en doorgaand naar … soort van iets … maar wat? Kan zijn de formatie elders aan uw Hofplaats … uw torentje van het zitten … of het dagdromen van F,B met hun rondleiding … iets erachter niet … wel de Twitters van alledag, zeg maar. Londens voorheen wel in de tijd van uw Trump avontuur met mix en de roep van … ga ervoor. De mens voelde zich vrijer dan ooit juist omdat dit talent ieder zo liet entertainen op zijn … haar wijze. De buig wél voor mevrouw nu makend … niet de hoed omdat wij die niet hebben … zo de indruk aan een of ander Bal … u weet … wij dansten voorheen … en kwamen naar het Bal. Haar zijden jurk wit van kleur.

Es wiederholt sich, wenn auch jetzt weniger.  Verträumt und vage sicherlich nicht.  Nun gut, das jetzt zu sagen… der Pferdeliebhaber hat es abgekoppelt… aber nicht den Rest.  Entlang Ihres WLANs, das Aufblitzen von ... nachdem die Leute nicht auf den Turm geklopft haben ... das plötzliche und beruhigende von dem asiatischen Mitarbeiter ... es ist jetzt oder nie oder vielleicht ... Sie füllen den Rest selbst aus.  Der Riss ist nicht mehr da… darin eingebettet, denn es ist diese Flut von Menschenbildern… nach… dem Schlitz deiner Briefe… eine Vermutung oder so.  So plötzlich, während ... Radar-Spirituelles nicht wahr sein kann ... an diesem Tag unten standen und ob sie das große Ding wollten ... einfach das Zelt offen lassen und nicht ... Giraffen ... Nilpferde und deine eigenen Salben gemacht...nicht so wörtlich genommen...aber das Fahrrad und der Herr aus euren fernen Regionen...sehr auffällig ist dieses F,B entlang eures WLANs und so...mit einem Strich darüber... damit war Frau Van algorithmisch sehr schnell und mit F,B verknüpft oder nicht.  Wenn wir das Komma entfernen ... dann müssen Sie es glauben ... nicht die Porzellan-Teekanne vom Holztisch nehmen ... der Horse Lover ist für Sie da oder erwähnt die 30 in Ihrem Instagram-Video non-Boomerang by Text ... so und so heiß.  Frau erzählte von ihrer Neugier auf ihre Registrierung bei der Handelskammer pro Abenteuer.  Allerdings erstmal die Zeit dafür ... Branding ... der Begriff klingt sehr trendy und dass wir Unternehmerinnen besonders ... ihren Galopp per Prinzessin oder sonst ... unterstützen möchten.  Sie ist ein bisschen wie ein Trainer Ihres Pferdeniveaus...aber nicht Ihre Single aus Katy Perry's Horse und...Ihr Titel ist Ihr Text zu Ihrem TC in Bronx oder New York ungefähr...der Hauptstadt.  Aber zurück zu Frau Van ... ob Raël oder nicht ... und das heimische Sofa mit der gemütlichen Familie mit Schwester dort ... auf Ihrer FB im Wohnzimmer.  Das Fotoalbum, das bleibt.  Wir tun hier in der Abteilung und koordinieren Messaging nicht über Ihr LinkedIn.  Oder über Ihr LinkedIn die Follower ohne Scharade ... aber die Algorithmen entlang ihrer KI ... zeilenweise oder verbal von hier oder woanders einlassen.  Etwas Uneigentliches an ihrem Selbst oder dem von ... weiß sie nicht zu wählen oder in ihren Funktionen in diesem Bereich zu wählen.  Nicht Ihre Nachbarschaft, sondern ihre Nachbarschaft … da die Gesichter anderswo etwas ausstrahlten … sie sind sicherlich kundenfreundlich.  zuversichtlich.  Jetzt nicht den Aufzug wählen… zögern Sie nicht, die Dame den Vortritt zu lassen, nachdem die Türen des Aufzugs geöffnet wurden.  Machen Sie weiter, Ma'am.  Bitte geben Sie zuerst ein … vielen Dank, Madam … Sir … eine leichte Verbeugung … die Serviette im Kopf … die Flasche Wein pro Kappe und Ihre Farbe Rot.  Am Tisch mit Tuch den Deckel abnehmen und dein Glas einschenken.  Sie gegen sie.  Trauben, die länger aus diesen französischen Dörfern gepresst wurden … da.  Hör dir das an... weiße Dienstwagen, die sich freier als sonst bewegen... und der schwarze Mann ruft... Polizist an seinem Seitenfenster... der dunkle Mann geht zum Auto und du hast immer noch deine Papiere, nicht wahr?  Agent von seinem ... Der Mann war einfach ... nirgends ein Stahl von Stäben zu sehen ... immerhin ist Ihr Dienstwagen per Weiß.  Offenbar … das freie, klare Wetter … die Sonne direkt auf den Köpfen … Leens Straße und Dominas Seite ausgeschlossen … nicht so spitz … der Arm hängt aus dem Boot … immer noch Wetter … kein Windstoß zu spüren … Seufzer von dir … .  bestmöglich ... ein anderer Schwarzer sitzt auf deiner Holzbank oder Steinebene ... Dienstwagen nähert sich ... Bänke und große Ebene.  An anderer Stelle, Frau Van.  Es ist der Code im Gerät ... oder zur Identifizierung ... richtiger ist es, Ihre ID zu zeigen ... und der Frachtbrief nicht in diesem Sinne ... vielleicht zu empfindlich oder eine Karte so plötzlich vor Ihnen ... als ob die Schwestern sie vor 25 Jahren mögen würden … zumindest hier gesagt … Mrs. Horse Lover sprach über ihr Vorhaben … ähnlich wie die Coach-like … wir, die ihnen gerne zur Seite stehen.  Die Ecke des sonnigen ... Typs in einer Jacke ... 60er und dahinter die Dame mit Kopftuch, die hinterher läuft ... sie selbst das Gerät in der Hand ... etwas ältere Pausbacken und weiter ... sowas ... aber was?  Könnte die Formation anderswo auf eurem Hofplaats sein … eurem Sitzturm … oder das Tagträumen von F,B mit ihrer Tour … etwas dahinter nicht … die Twitters des Alltags sozusagen.  London ist einst weit in die Zeit Ihres Trump-Abenteuers mit Mix und dem Schrei von… go for it.  Der Mensch fühlte sich freier denn je, gerade weil dieses Talent es jedem erlaubte, auf seine… ihre Art zu unterhalten.  Verbeugung jetzt vor Madame … nicht der Hut, weil wir ihn nicht haben … also der Eindruck auf einen Ball … weißt du … wir haben getanzt … und sind zum Ball gekommen.  Ihr Seidenkleid weiß in der Farbe.

C'est répétitif, quoique moins maintenant.  Rêveur et vague certainement pas.  Eh bien, en disant cela maintenant… le Horse Lover l'a découplé… mais pas le reste.  Le long de votre WiFi, le flash de... après que les gens n'ont pas cogné sur la tour... le soudain et apaisant par l'employé asiatique... c'est maintenant ou jamais ou peut-être... vous remplissez le reste vous-même.  La fissure n'est plus là… nichée dedans, car c'est ce tourbillon d'images humaines… après… la fente de tes lettres… une supposition ou autre.  Alors soudainement, alors que... le radar spirituel ne peut pas être vrai... se tenir en bas ce jour-là et s'ils voulaient cette grande chose... juste en laissant la tente ouverte et non... la girafe... les hippopotames et les vôtres fait des onguents... pas si littéralement... mais le vélo et M. de vos régions éloignées... très frappant est celui-ci F,B le long de votre WiFi et ainsi... avec une ligne au-dessus... de sorte que Mme Van était très rapide algorithmiquement et liée à F,B ou non.  Si on enlève la virgule... alors il faudra le croire... ne pas enlever la théière en porcelaine de la table en bois... le Horse Lover étant là pour vous, ou mentionnant le 30 dans votre vidéo Instagram non-Boomerang par texte ... comme ça et ce chaud.  Mme a parlé de sa curiosité pour son inscription à la Chambre de Commerce par aventure.  Cependant, en donnant d'abord le temps... branding... le terme sonne très tendance et que nous les femmes entrepreneurs surtout... votre galop par princesse ou autre... aimerions soutenir.  Elle est un peu comme une coach de ton niveau Horse... mais pas ton single de Katy Perry's Horse et... ton titre est tes paroles pour ton TC dans le Bronx ou à New York à peu près... la capitale.  Cependant, revenons à Mme Van... que ce soit Raël ou pas... et le canapé d'accueil avec la cosy familiale avec soeur là-bas... sur votre FB dans le salon.  L'album photo qui reste.  Nous faisons ici dans le département et coordonnons la messagerie pas via votre LinkedIn.  Ou via votre LinkedIn, les followers sans mascarade... mais les algorithmes longeant leur IA... admis par ligne ou verbalement d'ici ou d'ailleurs.  Quelque chose de non particulier à propos de son Soi ou de celui de... elle sait ne pas choisir ou choisir dans leurs fonctions dans cette zone de Gamme de.  Pas votre quartier, mais leur quartier… puisque les visages ailleurs rayonnaient quelque chose… ils sont certainement conviviaux.  Catégoriquement.  Ne pas choisir l'ascenseur maintenant… n'hésitez pas à laisser passer la dame en premier maintenant que les portes de l'ascenseur sont ouvertes.  Allez-y, madame.  Veuillez entrer d'abord… merci beaucoup, madame… monsieur… un léger salut… la serviette en tête… la bouteille de vin par bouchon et votre couleur Rouge.  A table avec un chiffon en enlevant le bouchon et en versant votre verre.  Elle contre eux.  Des raisins qui ont été pressés plus longtemps de ces villages français… là-bas.  Écoutez cette… voiture de service blanche se déplaçant plus librement que d'habitude… et l'homme noir qui appelle… l'officier à sa vitre latérale… l'homme noir qui marche vers la voiture et vous avez toujours vos papiers, n'est-ce pas ?  Agent de son ... L'homme était tout simplement ... nulle part pour être vu un acier de barres ..., après tout, votre voiture de service par blanc.  Evidemment … le temps clair gratuit … le soleil droit sur la tête … La rue Leen et le site de Domina exclus … pas si pointant … le bras qui sort du bateau … toujours le temps … pas un coup de vent à sentir … soupir venant de toi … .  mieux possible... un autre homme noir assis sur votre banc en bois ou en pierre de plaine... voiture de service qui approche... bancs et grande plaine de.  Ailleurs, Mme Van.  C'est le code dans l'appareil... ou pour l'identification... plus correct est de montrer votre pièce d'identité... et la lettre de voiture pas dans ce sens... trop sensible peut-être ou une carte si soudainement devant vous... comme si les sœurs les aimeraient il y a 25 ans… au moins en disant cela ici… Mme Horse Lover parlait de son entreprise… semblable à l'entraîneur… nous qui aimons les aider.  Le coin du ensoleillé... mec en veste... 60's et derrière la dame avec un foulard marchant derrière... elle-même l'appareil en main... des joues potelées un peu plus vieilles et sur... une sorte de truc ... mais quoi?  Peut-être la formation ailleurs à votre Hofplaats … votre tourelle d'assise … ou la rêverie de F,B avec leur tournée … quelque chose derrière ça pas … les Twitter de la vie quotidienne, pour ainsi dire.  Londres est autrefois bien dans le temps de votre aventure Trump avec mix et le cri de… allez-y.  L'homme se sentait plus libre que jamais précisément parce que ce talent permettait à chacun de se divertir à sa manière.  Je m'incline devant madame maintenant… pas le chapeau parce qu'on ne l'a pas… donc l'impression d'un bal… tu sais… on dansait… et on venait au bal.  Sa robe en soie de couleur blanche.

Es repetitivo, aunque menos ahora.  Soñadora y vaga, ciertamente no.  Bueno, diciendo esto ahora… el amante de los caballos lo desacopló… pero no el resto.  A lo largo de su WiFi, el destello de ... después de que la gente no golpeara la torre ... lo repentino y relajante del empleado asiático ... es ahora o nunca o tal vez ... usted mismo completa el resto.  La grieta ya no está ahí ... anidada en ella, porque es esta ráfaga de imágenes humanas ... después ... la rendija de tus letras ... una suposición o más.  Entonces, de repente, mientras ... el radar espiritual-ish no puede ser cierto ... estar de pie abajo ese día y si querían esa gran cosa ... simplemente dejar la carpa abierta y no ... jirafa ... hipopótamos y los tuyos. hizo ungüentos ... no asimilando tan literalmente ... pero la bicicleta y el Sr. de sus regiones distantes ... muy llamativo es este F, B a lo largo de su WiFi y así ... con una línea encima ... de modo que la Sra. Van era muy rápida algorítmicamente y estaba vinculada a F, B o no.  Si quitamos la coma ... entonces tendrás que creerlo ... no quitar la tetera de porcelana de la mesa de madera ... el amante de los caballos está ahí para ti, o mencionar el 30 en tu video de Instagram no Boomerang de texto ... así y así de caliente.  La Sra. Habló sobre su curiosidad sobre su registro de la Cámara de Comercio por aventura.  Sin embargo, primero dándole a esto el tiempo ... branding ... el término suena muy de moda y eso a las mujeres emprendedoras especialmente ... su galope por Princess o de otra manera ... nos gustaría apoyar.  Ella es como una entrenadora de tu nivel Horse ... pero no tu single de Katy Perry's Horse y ... tu título es la letra de tu TC en Bronx o Nueva York aproximadamente ... la capital.  Sin embargo, volviendo a la Sra. Van ... ya sea Raël o no ... y el sofá de la casa con la acogedora familia con su hermana allí ... en tu FB en la sala de estar.  El álbum de fotos que se queda.  Lo hacemos aquí en el departamento y coordinando mensajes no a través de su LinkedIn.  O a través de tu LinkedIn, los seguidores sin farsa ... pero los algoritmos a lo largo de su IA ... admitidos por línea o verbalmente desde aquí o desde otro lugar.  Algo no peculiar sobre su Ser o el de ... ella sabe que no debe elegir o elegir en sus funciones en esa área de Rango de.  No su vecindario, sino su vecindario ... ya que las caras en otros lugares irradiaban algo ... ciertamente son amigables con el cliente.  seguro.  Sin elegir el ascensor ahora… no dude en dejar que la dama vaya primero ahora que se han abierto las puertas del ascensor.  Adelante, señora.  Por favor ingrese primero ... muchas gracias, señora ... señor ... una ligera reverencia ... la servilleta en mente ... la botella de vino por tapa y su color rojo.  En la mesa con un paño despegando el tapón y vertiendo su copa.  Ella contra ellos.  Uvas que han sido prensadas más tiempo de estos pueblos franceses… allí.  Escuche este ... coche de servicio blanco moviéndose con más libertad de lo habitual ... y el hombre negro gritando ... oficial en su ventana lateral ... el hombre oscuro caminando hacia el coche y todavía tiene sus documentos, ¿no?  Agente de su ... El hombre simplemente ... no se veía por ningún lado un acero de barras ..., después de todo, su coche de servicio por blanco.  Evidentemente ... el tiempo libre y despejado ... el sol justo en sus cabezas ... la calle de Leen y el sitio de Domina excluidos ... no tan apuntando ... el brazo colgando del bote ... clima tranquilo ... ni una ráfaga de viento que se siente ... suspiro viniendo de ti ... .  lo mejor posible ... otro hombre negro sentado en tu banco de madera o llanura de piedra ... se acerca el coche de servicio ...  En otra parte, Sra. Van.  Es el código en el dispositivo ... o para identificación ... más correcto es mostrar su identificación ... y la hoja de ruta no en ese sentido ... demasiado sensible quizás o una tarjeta tan repentinamente frente a usted ... como si a las hermanas les gustaran hace 25 años ... al menos diciendo esto aquí ... la Sra. Horse Lover estaba hablando de su empresa ... similar a la clase de entrenador ... a nosotros que nos gusta ayudarlas.  La esquina del soleado ... chico con una chaqueta ... 60 y detrás de la dama con un pañuelo en la cabeza que camina detrás ... ella misma el dispositivo en la mano ... mejillas regordetas un poco mayores y en ... algo así ... ¿pero que?  Podría ser la formación en otro lugar en tu Hofplaats ... tu torre de estar sentado ... o el soñar despierto de F, B con su recorrido ... algo detrás no ... los Twitters de la vida cotidiana, por así decirlo.  Londres ha entrado antes en la época de tu aventura en Trump con una mezcla y el grito de ... adelante.  El hombre se sintió más libre que nunca precisamente porque este talento permitió que todos se entretuvieran a su… a su manera.  Hacer una reverencia a la señora ahora ... no el sombrero porque no lo tenemos ... así que la impresión de un baile ... ya sabes ... solíamos bailar ... y vinimos al baile.  Su vestido de seda de color blanco.

To się powtarza, choć teraz mniej.  Marzycielski i niejasny na pewno nie.  Cóż, mówiąc to teraz… Miłośnik Koni rozłączył to… ale nie resztę.  Wzdłuż twojego WiFi, błysk ... po tym, jak ludzie nie walili w wieżę ... nagły i kojący przez azjatyckiego pracownika ... teraz albo nigdy, a może ... resztę wypełniasz sam.  Pęknięcia już tam nie ma… jest w nim zagnieżdżone, ponieważ jest to fala ludzkich obrazów… po… szczelinie w twoich listach… założenie lub inaczej.  Tak nagle, podczas gdy...radar duchowy nie może być prawdziwy...stojąc na dole tego dnia i czy chcieli tego wielkiego...po prostu zostawiając namiot otwarty, a nie...żyrafę...hipopodów i swoich zrobiłem maści...nie biorąc tak dosłownie...ale rower i pan z twoich odległych regionów...bardzo uderzający jest ten F,B wzdłuż twojego WiFi i tak...z linią nad nim... więc pani Van była bardzo szybka algorytmicznie i powiązana z F, B lub nie.  Jeśli usuniemy przecinek… będziecie musieli w to uwierzyć… nie zdejmowanie porcelanowego czajniczka z drewnianego stołu… Miłośnik Koni jest tam dla Was lub wspominanie 30 w swoim filmie na Instagramie nie-Boomerang przez tekst... jak ten i ten gorący.  Pani opowiadała o swojej ciekawości związanej z rejestracją w Izbie Handlowej na przygodę.  Jednak najpierw dajmy sobie czas ... branding ... termin brzmi bardzo modnie i że my kobiety-przedsiębiorcy szczególnie ... twój galop na księżniczkę lub w inny sposób ... chcielibyśmy wesprzeć.  Jest trochę jak trener twojego poziomu Horse... ale nie twój singiel z Katy Perry's Horse i... twój tytuł to twój tekst do twojego TC w Bronksie czy mniej więcej w Nowym Jorku... stolicy.  Jednak wracając do pani Van... czy nie Raël... i domowa sofa z przytulną rodziną z siostrą tam... na swoim FB w salonie.  Album ze zdjęciami, który zostaje.  Robimy tutaj w dziale i koordynujemy wiadomości nie za pośrednictwem LinkedIn.  Lub za pośrednictwem LinkedIn, obserwujący bez szarady ... ale algorytmy wzdłuż ich sztucznej inteligencji ... wpuszczane w linijce lub werbalnie stąd lub gdzie indziej.  Coś nietypowego w jej Jaźni lub... wie, że nie może wybierać lub wybierać w swoich funkcjach w tym obszarze Zasięgu.  Nie twoje sąsiedztwo, ale ich sąsiedztwo… ponieważ twarze w innych miejscach coś promieniowały… z pewnością są przyjazne dla klientów.  pewni.  Nie wybieram windy teraz… nie wahaj się pozwolić pani iść pierwsza teraz, gdy drzwi windy zostały otwarte.  Proszę pani.  Proszę wpisać najpierw… bardzo dziękuję pani… proszę pana… lekka kokardka… serwetka w myślach… butelka wina na zakrętkę i wasz kolor czerwony.  Przy stole z szmatką zdejmując czapkę i nalewając szklankę.  Ona przeciwko nim.  Winogrona, które zostały już wyciśnięte z tych francuskich wiosek… tam.  Posłuchaj tego… białego samochodu służbowego poruszającego się swobodniej niż zwykle… i czarnego mężczyzny wołającego… oficera przy jego bocznej szybie… ciemnego mężczyzny idącego do samochodu, a ty wciąż masz swoje dokumenty, prawda?  Agencie z jego... Człowieka po prostu... nigdzie nie było widać stal z prętów... przecież twój samochód serwisowy na biało.  Najwyraźniej… bezchmurna pogoda… słońce tuż nad ich głowami… wykluczona ulica Leen i strona Dominy… nie tak wskazujące… ramię zwisające z łodzi… nieruchoma pogoda… nie odczuwalny podmuch wiatru… westchnienie dochodzące z was… .  najlepiej z możliwych... kolejny czarny mężczyzna siedzący na drewnianej ławce lub kamiennej równinie... zbliża się samochód serwisowy... ławki i duża równina.  Gdzie indziej, pani Van.  To jest kod w urządzeniu...lub do identyfikacji...bardziej poprawny jest pokazanie identyfikatora...i list przewozowy nie w tym sensie...może zbyt wrażliwy albo karta tak nagle przed tobą... tak jakby siostry chciały ich 25 lat temu… przynajmniej mówiąc to tutaj… Pani Miłośniczka Koni opowiadała o swoim przedsięwzięciu… podobnie jak w powozach… my, którzy lubimy im pomagać.  Kącik słoneczny... facet w kurtce... 60 a za nim pani w chustce idąca z tyłu... ona sama z urządzeniem w ręku... nieco starsze pulchne policzki i dalej... coś w tym rodzaju ... ale co?  Może to być formacja gdzie indziej na waszych Hofplaats… twoja wieżyczka do siedzenia… albo marzenia F,B z ich trasą… coś za tym nie… Twittery codziennego życia, że tak powiem.  Londyn to dawniej czas Twojej przygody z Trumpem z mieszanką i krzykiem… idź na całość.  Mężczyzna poczuł się bardziej wolny niż kiedykolwiek właśnie dlatego, że ten talent pozwalał wszystkim bawić się na swój… jej sposób.  Kłaniamy się teraz pani… nie kapelusz, bo go nie mamy… więc wrażenie na jakimś balu… wiesz… kiedyś tańczyliśmy… i przyszliśmy na bal.  Jej jedwabna sukienka w kolorze białym.

Он повторяется, хотя и реже.  Мечтательный и расплывчатый, конечно, нет.  Хорошо, говоря это сейчас… Любитель лошадей отцепил его… но не все остальное.  Вдоль вашего Wi-Fi, вспышка ... после того, как люди не стукнули по вышке ... внезапное и успокаивающее действие азиатского сотрудника ... сейчас или никогда, а может ... остальное вы заполняете сами.  Трещины больше нет… она в ней, потому что это поток человеческих образов… после… прорези ваших букв… предположения или чего-то другого.  Так внезапно, хотя ... духовный радар не может быть правдой ... стоя внизу в тот день и хотели ли они этого большого ... просто оставить палатку открытой, а не ... жирафа ... бегемотов и ваших собственных делал мази ... не воспринимая так буквально ... но велосипед и мистер из ваших далеких регионов ... очень поразительно это F, B вдоль вашего Wi-Fi и так ... с линией над ним ... так что миссис Ван была очень быстрой алгоритмически и была связана с F, B или нет.  Если мы удалим запятую ... тогда вам придется в это поверить ... не снимая фарфоровый чайник с деревянного стола ... Любитель лошадей будет рядом с вами или упомянуть 30 в своем видео в Instagram, не относящемся к Boomerang. текст ... вот так и так жарко.  Миссис рассказала о своем любопытстве по поводу регистрации в торговой палате на каждое приключение.  Однако сначала уделите этому время ... брендинг ... этот термин звучит очень модно, и мы, женщины-предприниматели, особенно ... ваш галоп за принцессу или что-то еще ... хотели бы поддержать.  Она вроде как тренер твоего уровня Лошади ... но не твой сингл из "Лошади Кэти Перри" и ... твой заголовок - это текст твоего ведущего в Бронксе или примерно Нью-Йорке ... столице.  Однако, возвращаясь к миссис Ван ... будь то Раэль или нет ... и домашний диван с уютной семьей с сестрой ... на вашем FB в гостиной.  Фотоальбом, который останется.  Мы здесь, в отделе, и координируем обмен сообщениями не через ваш LinkedIn.  Или через ваш LinkedIn, подписчики без фарса ... но алгоритмы их ИИ ... допускаются построчно или устно отсюда или откуда-то еще.  Что-то необычное в ее Я или в ... она знает, что не следует выбирать или выбирать в своих функциях в этой области диапазона.  Не в вашем районе, а в их районе ... поскольку лица в других местах что-то излучали ... они, безусловно, дружелюбны к клиентам.  уверенная в себе.  Не выбирая лифт сейчас… не стесняйтесь позволить женщине уйти первой, когда двери лифта открыты.  Вперед, мэм.  Пожалуйста, войдите первым… большое спасибо, мадам… сэр… легкий поклон… салфетка в уме… бутылка вина на колпачок и ваш красный цвет.  У стола тряпкой снимаем колпачок и наливаем стакан.  Она против них.  Виноград, который давили дольше, из этих французских деревень… там.  Послушайте… белая служебная машина движется более свободно, чем обычно… и кричит черный человек… офицер у бокового окна… темнокожий мужчина идет к машине, а у вас все еще есть документы, не так ли?  Агент из своего ... Человека просто ... нигде не было видно, сталь прутьев ... в конце концов, ваша служебная машина за белую.  Очевидно ... свободная ясная погода ... солнце прямо им на головы ... Улица Лин и местонахождение Домины исключены ... не так указывает ... рука, свисающая из лодки ... тихая погода ... ни порыва ветра ... .  как можно лучше ... еще один черный человек сидит на вашей деревянной скамейке или каменной равнине ... приближается служебная машина ... скамейки и большая равнина.  В другом месте, миссис Ван.  Это код в устройстве ... или для идентификации ... правильнее показать ваш идентификатор ... и накладную не в этом смысле ... возможно, слишком чувствительный или карта так внезапно перед вами ... как будто сестры хотели бы их 25 лет назад ... по крайней мере, говоря это здесь ... Миссис Лошадь Любитель говорила о своем предприятии ... похожем на карету ... мы, которые хотели бы им помочь.  Уголок солнечного ... парень в куртке ... 60-е и сзади идущая дама в косынке ... она сама прибор в руке ... чуть постаревшие пухлые щеки и на ... вроде чего-то ... но что?  Может быть, формация где-то еще на вашем Hofplaats ... ваша башня сидения ... или мечтания F, B с их туром ... что-то позади этого, а не ... Твиттеры повседневной жизни, так сказать.  Когда-то в Лондоне было время приключений с Трампом, в которых смешались и кричали… дерзайте.  Мужчина чувствовал себя свободнее, чем когда-либо, именно потому, что этот талант позволял каждому развлекаться по-своему.  Кланяюсь теперь мадам… не шляпе, потому что ее у нас нет… так впечатление какого-то бала… ну знаете… мы раньше танцевали… и пришли на бал.  Ее шелковое платье белого цвета.

Ismétlődő, bár most kevésbé.  Álmodozó és homályos biztosan nem.  Nos, most ezt mondva ... a Lóbarát leválasztotta ... de a többit nem.  A WiFi-nél villog ... miután az emberek nem csapódtak a toronyba ... az ázsiai alkalmazott hirtelen és megnyugtató ... most vagy soha, vagy talán ... a többit maga tölti ki.  A repedés már nincs ott ... fészkelődik benne, mert ez az emberi képek hullámzása ... a levelei hasábja után ... feltételezés vagy más.  Tehát hirtelen, miközben ... a spirituális radar nem lehet igaz ... aznap a földszinten állva akarják-e azt a nagy dolgot ... csak nyitva hagyják a sátrat, és nem ... zsiráf ... vízilovak és a sajátjaik kenőcsöket készített ... nem veszi be szó szerint ... de a kerékpár és Mr. a távoli régióiból ... nagyon feltűnő ez az egyik F, B a WiFi-nél és így ... egy vonallal felette ... így Mrs. Van nagyon gyors algoritmikusan volt összekapcsolva F-vel, B-vel vagy sem.  Ha eltávolítjuk a vesszőt ... akkor el kell hinnie ... ha nem veszi le a porcelán teáskannát a fából készült asztalról ... a Lóbarát ott van az Ön számára, vagy megemlíti a 30-at az Instagram videójában, nem Boomerang által szöveg ... ilyen és ez a forró.  Mrs. kíváncsiságáról beszélt a Kereskedelmi Kamara kalandonkénti regisztrációjáról.  Először azonban ennek az időnek a megadása ... a márkaépítés ... a kifejezés nagyon divatosnak hangzik, és hogy mi, női vállalkozók, különösen ... a hercegnőnkénti vágtánként vagy más módon ... szeretnénk támogatni.  Olyan, mint egy lovas szintű edződ ... de nem a Katy Perry's Horse-ból érkezett kislemezed, és ... a címed a bronxi vagy new yorki TC-jének szövege nagyjából ... a főváros.  Visszatérve Mrs. Van-hoz ... függetlenül attól, hogy Raël ... vagy az otthoni kanapé a hangulatos családdal, a húgával ott ... a FB-n a nappaliban.  A megmaradt fotóalbum.  Itt a tanszéken végzünk és az üzenetküldést nem a LinkedIn-en keresztül koordináljuk.  Vagy a LinkedIn-en keresztül, a követők szarvas nélkül, de az AI-jük mentén lévő algoritmusok soronként vagy szóban beengedettek innen vagy máshonnan.  Valami különös az énjében vagy a sajátjában ... tudja, hogy nem választhat, vagy nem választja a funkcióit abban a tartomány tartományában.  Nem az Ön szomszédsága, hanem a szomszédságuk ... mivel az arcok másutt sugároztak valamit ... minden bizonnyal ügyfélbarátak.  magabiztos.  Nem most választja a liftet ... ne habozzon engedni a hölgyet elsőként most, amikor a lift ajtaja nyitva van.  Menj csak, asszonyom.  Kérjük, először lépjen be ... köszönöm szépen, asszonyom ... uram ... enyhe meghajlást ... szem előtt tartva a szalvétát ... kupakonként egy üveg bort és vörös színét.  Az asztalnál ruhával levette a kupakot és leöntötte a poharát.  Ő versus velük szemben.  Szőlő, amelyet hosszabb ideig préseltek ezekből a francia falvakból ... ott.  Hallgassa meg ezt a ... fehér szolgálati autót, amely a szokásosnál szabadabban mozog ... és a fekete ember kiált ... tisztet az oldalsó ablakánál ... a sötét ember az autóhoz sétál, és még mindig megvan az irata, ugye?  Ügynök az övéből ... A férfit egyszerűen ... sehol nem lehetett látni acél rúdból ... végül is a szolgálati autója fehér.  Nyilvánvalóan ... a szabad tiszta idő ... a nap a fejükön ... Leen utcája és Domina telephelye kizárva ... nem annyira mutatva ... a csónakból kilógó kar… még mindig időjárás ... nem érezhető széllökés ... sóhaj érkezik tőled ... .  a lehető legjobb ... egy másik fekete ember ül a fapadon vagy kősima síkon ... szolgálati autó közeledik ... padok és nagy síkság.  Másutt Mrs. Van.  Ez az eszközben lévő kód ... vagy az azonosításhoz ... helyesebb, ha bemutatja az igazolványát ... és a fuvarlevél nem ilyen értelemben ... talán túl érzékeny, vagy olyan hirtelen előtted lévő kártya ... mintha a nővérek 25 évvel ezelőtt szeretnék őket ... legalábbis ezt mondanák itt ... Mrs. Horse Lover a vállalkozásáról beszélt ... hasonlóan az edzőhöz ... mi, akiknek szívesen segítünk nekik.  A napsütéses ... kabátos srác sarka ... 60-as évek és a mögött egy fejkendős hölgy mögött ... ő maga a készülék a kezében ... valamivel idősebb pufók arcok és tovább ... valami ... de mi van?  Lehet, hogy kialakulhat másutt a Hofplaats-on ... az ülőtornya… vagy F, B-vel való álmodozás a turnéjával ... valami mögött, ami nem… a mindennapi élet Twitterei, hogy úgy mondjam.  London korábban jóval a Trump-kalandod idejébe keveredéssel és… kiáltással tedd.  Az ember éppen ezért szabadabbnak érezte magát, mint valaha, mert ez a tehetség lehetővé tette, hogy mindenki szórakozzon a maga módján.  Most meghajolok asszonyomnál ... nem a kalap, mert nincs nálunk ... szóval az a benyomás valami Bálra ... tudod ... szoktunk táncolni ... és eljöttünk a Bálra.  Selyemruhája fehér színű.

Það er endurtekið, að vísu minna núna.  Dreymandi og óljóst örugglega ekki.  Jæja að segja þetta núna ... Hestavinarinn aftengdi það ... en ekki restin.  Meðfram WiFi þínu, flassið af ... eftir að fólk skellti ekki á turninn ... skyndilegt og róandi af asíska starfsmanninum ... það er nú eða aldrei eða kannski ... þú fyllir sjálfur í restina.  Sprungan er ekki lengur til staðar ... þar sem hún er staðsett, vegna þess að hún er þessi flóð af myndum manna ... eftir ... rifu bréfa þinna ... forsendu eða annað.  Svo skyndilega á meðan ... radar andlegt-getur ekki verið satt ... að standa niðri þennan dag og hvort þeir vildu þennan stóra hlut ... bara láta tjaldið opið og ekki ... gíraffa ... flóðhestar og þínir eigin bjó til smyrsl ... tóku ekki svona bókstaflega inn ... en hjólið og herra frá fjarlægum héruðum þínum ... mjög sláandi er þessi F, B meðfram WiFi þínu og svo ... með línu fyrir ofan það ... þannig að frú Van var mjög hröð með reiknireglum og tengd við F, B eða ekki.  Ef við fjarlægjum kommuna ... þá verðurðu að trúa því ... að taka ekki postulínsteppið af tréborðinu ... hestamaðurinn er til staðar fyrir þig, eða minnast á 30 í Instagram myndbandinu þínu sem ekki er Boomerang eftir texta ... svona og þetta heita.  Frú talaði um forvitni sína um skráningu viðskiptaráðs á ævintýri.  Hins vegar, fyrst að gefa þessu tíma ... vörumerki ... hugtakið hljómar mjög töff og að við kvenkyns athafnamenn sérstaklega ... galop þitt á prinsessu eða á annan hátt ... viljum styðja.  Hún er svona eins og þjálfari á hestastigi þínu ... en ekki smáskífan þín úr hesti Katy Perry og ... titillinn þinn er textinn þinn við TC þinn í Bronx eða New York í grófum dráttum ... höfuðborgin.  Hins vegar að koma aftur til frú Van ... hvort sem Raël er ... eða heima sófinn með notalegu fjölskyldunni með systur þar ... á FB þínum í stofunni.  Myndaalbúmið sem situr eftir.  Við gerum hér í deildinni og samræmum skilaboð ekki í gegnum LinkedIn þinn.  Eða í gegnum LinkedIn þinn, fylgjendur án charade ... en reiknirit meðfram AI þeirra ... viðurkennt í hverri línu eða munnlega héðan eða annars staðar.  Eitthvað ekki sérkennilegt við sjálf hennar eða ... hún veit að velja ekki eða velja í hlutverkum sínum á því sviðssvæði.  Ekki hverfið þitt heldur hverfið þeirra ... þar sem andlitin annars staðar geisluðu eitthvað ... þau eru vissulega viðskiptavinavæn.  sjálfsöruggur.  Veldu ekki lyftuna núna ... ekki hika við að láta konuna fara fyrst núna þegar hurðir lyftunnar hafa verið opnaðar.  Haltu áfram frú.  Vinsamlegast sláðu inn fyrst ... takk kærlega, frú ... herra ... lítilsháttar slaufa ... servíettan í huga ... vínflöskan á hvern hatt og liturinn þinn rauður.  Við borðið með klút sem tekur hettuna af og hellir glerinu þínu.  Hún á móti þeim.  Vínber sem hafa verið þrýstar lengur frá þessum frönsku þorpum ... þar.  Hlustaðu á þennan ... hvíta þjónustubíl hreyfist frjálsar en venjulega ... og svarti maðurinn sem kallar út ... yfirmaður við hliðarrúðu hans ... myrki maðurinn sem gengur að bílnum og þú ert enn með skjölin þín, er það ekki?  Umboðsmaður frá honum ... Maðurinn var einfaldlega ... hvergi sjáanlegur stálstöng ... þegar allt kemur til alls, þjónustubíll þinn á hvítan lit.  Augljóslega ... frjálsa bjarta veðrið ... sólin beint á höfði þeirra ... Leen's street og Domina's site undanskilin ... ekki svo að benda ... handleggurinn hangir upp úr bátnum ... enn veður ... ekki vindhviða til að finnast ... andvarp kemur frá þér ... .  best mögulegt ... annar svartur maður sem situr á trébekknum þínum eða steinléttunni ... þjónustubíll nálgast ... bekkjum og stórum sléttum af.  Annars staðar, frú Van.  Það er kóðinn í tækinu ... eða til að bera kennsl á ... réttara er að sýna auðkenni þitt ... og farseðillinn ekki í þeim skilningi ... of viðkvæmur kannski eða kort svo skyndilega fyrir framan þig ... eins og systurnar vildu hafa þær fyrir 25 árum ... að minnsta kosti að segja þetta hér ... Frú Horse Lover var að tala um framtak sitt ... svipað og þjálfarinn ... eins og við sem viljum aðstoða þær við.  Hornið á sólríkum ... stráknum í jakka ... 60 og á bak við dömuna með slæðu sem gengur fyrir aftan ... hún sjálf tækið í hendinni ... aðeins eldri bústnir kinnar og áfram að ... svona eitthvað ... en hvað?  Gæti verið myndunin annars staðar á Hofplaats þínum ... virkisturn þinn að sitja ... eða dagdraumar F, B með túrnum sínum ... eitthvað á bakvið það ekki ... Twitters daglegs lífs, ef svo má segja.  London var áður langt fram á tíma Trumps ævintýris þíns með blöndu og gráti ... farðu að því.  Maðurinn upplifði sig frjálsari en nokkru sinni fyrr vegna þess að þessi hæfileiki gerði öllum kleift að skemmta á hans ... hátt.  Hneigja sig til frú núna ... ekki hattinn vegna þess að við höfum það ekki ... þannig að það er tilfinningin fyrir einhverjum bolta ... þú veist ... við dansuðum ... og komum að boltanum.  Silkikjóllinn hennar hvítur á litinn.

Det är repetitivt, om än mindre nu.  Drömmande och vagt verkligen inte.  Jag säger det nu ... Hästälskaren frikopplade det ... men inte resten.  Längs din WiFi, blixt av ... efter att människor inte slog på tornet ... den plötsliga och lugnande av den asiatiska medarbetaren ... det är nu eller aldrig eller kanske ... du fyller i resten själv.  Sprickan finns inte längre där ... inbäddad i den, för det är den här flödet av mänskliga bilder ... efter ... dina bokstavs slits ... ett antagande eller annat.  Så plötsligt medan ... radar andlig-is kan inte vara sant ... stående nere den dagen och om de ville ha den där stora saken ... bara lämna tältet öppet och inte ... giraff ... flodhästar och din egen gjorde salvor ... tar inte in så bokstavligt ... men cykeln och mr från dina avlägsna regioner ... mycket slående är den här F, B längs din WiFi och så ... med en linje ovanför ... så att fru Van var mycket snabb algoritmiskt och länkad till F, B eller inte.  Om vi tar bort komma ... måste du tro det ... inte ta porslinstekan från träbordet ... Hästälskaren är där för dig, eller nämner de 30 i din Instagram-video utan Boomerang av text ... så här och det här.  Fru pratade om hennes nyfikenhet på sin registreringskammare per äventyr.  Men först ge det här tiden ... varumärke ... termen låter väldigt trendigt och att vi kvinnliga företagare särskilt ... din galopp per prinsessa eller på annat sätt ... skulle vilja stödja.  Hon är som en tränare på din hästnivå ... men inte din singel från Katy Perry's Horse och ... din titel är dina texter till din TC i Bronx eller New York ungefär ... huvudstaden.  Men att komma tillbaka till fru Van ... oavsett om Raël ... och hemsoffan med den mysiga familjen med syster där ... på din FB i vardagsrummet.  Fotoalbumet som stannar kvar.  Vi gör det här på avdelningen och samordnar meddelanden inte via din LinkedIn.  Eller via din LinkedIn, anhängarna utan charade ... men algoritmerna längs deras AI ... tillåtna per rad eller verbalt härifrån eller någon annanstans.  Något som inte är speciellt med henne Själv eller det ... hon vet att inte välja eller att välja i sina funktioner i det Området område av.  Inte ditt grannskap, utan deras grannskap ... eftersom ansiktena någon annanstans utstrålade något ... de är verkligen kundvänliga.  självsäker.  Välj inte hissen nu ... tveka inte att låta damen gå först nu när hissens dörrar har öppnats.  Fortsätt, fru.  Vänligen ange först ... tack så mycket, fru ... herr ... en liten båge ... servetten i åtanke ... flaskan vin per keps och din färg Röd.  Vid bordet med tyg som tar av locket och häller ditt glas.  Hon kontra dem.  Druvor som har pressats längre från dessa franska byar ... där.  Lyssna på den här ... vita servicebilen rör sig mer fritt än vanligt ... och den svarta mannen som ropar ut ... officer vid sitt sidofönster ... den mörka mannen som går till bilen och du har fortfarande dina dokument, eller hur?  Agent från hans ... Mannen var helt enkelt ... ingenstans att se ett stålstänger ... trots allt din servicebil per vit.  Uppenbarligen ... det fria klara vädret ... solen precis på deras huvuden ... Leens gata och Dominas webbplats uteslutna ... inte så pekande ... armen som hänger ut ur båten ... stilla väder ... inte en vindstöt som känns ... * kommer från dig ... .  bäst möjligt ... en annan svart man som sitter på din träbänk eller stenslätt ... servicebil närmar sig ... bänkar och stor slätt av.  Annars, fru Van.  Det är koden i enheten ... eller för identifiering ... mer korrekt visar ditt ID ... och fraktsedeln inte i den meningen ... för känslig kanske eller ett kort så plötsligt framför dig ... som om systrarna skulle vilja ha dem för 25 år sedan ... åtminstone säga detta här ... Fru Horse Lover talade om hennes satsning ... liknar den tränare-liknande ... vi som gillar att hjälpa dem med.  Hörnet på den soliga ... killen i en jacka ... 60-talet och bakom damen med en sjal som går bakom ... hon själv apparaten i handen ... lite äldre knubbiga kinder och vidare till ... typ av något ... men vad?  Kan vara formationen någon annanstans på din Hofplaats ... ditt torn att sitta ... eller dagdrömma F, B med sin turné ... något bakom det inte ... vardagens twitters, så att säga.  Londons tidigare långt in i tiden för ditt Trump-äventyr med mix och rop av ... gå för det.  Människan kände sig friare än någonsin just för att denna talang gjorde det möjligt för alla att underhålla på hans ... sätt.  Böjer sig för fru nu ... inte hatten för att vi inte har den ... så intrycket av någon boll ... du vet ... vi brukade dansa ... och kom till bollen.  Hennes sidenklänning vit i färg.

Det er gentagne, omend mindre nu.  Drømmende og vagt bestemt ikke.  Godt at sige dette nu ... Horse Lover frakoblede det ... men ikke resten.  Langs din WiFi blinkede ... efter at folk ikke bankede på tårnet ... den pludselige og beroligende af den asiatiske medarbejder ... det er nu eller aldrig eller måske ... du udfylder resten selv.  Revnen er ikke længere der ... beliggende i den, fordi det er denne strøm af menneskelige billeder ... efter ... spalten på dine breve ... en antagelse eller andet.  Så pludselig mens ... radar spirituel-ish ikke kan være sandt ... stående nedenunder den dag, og om de ville have den store ting ... bare efterlade teltet åbent og ikke ... giraf ... flodheste og din egen lavede salver ... tog ikke så bogstaveligt ind ... men cyklen og Mr. fra dine fjerne regioner ... meget slående er denne ene F, B langs din WiFi og så ... med en linje over den ... så fru Van var meget hurtig algoritmisk og knyttet til F, B eller ej.  Hvis vi fjerner kommaet ... bliver du nødt til at tro på det ... ikke at tage porcelæns-tekande af træbordet ... Horse Lover er der for dig eller nævner de 30 i din Instagram-video ikke-Boomerang ved tekst ... som denne og denne hot.  Fru talte om hendes nysgerrighed omkring hendes Handelskammerregistrering pr. Eventyr.  Men hvis du først giver dette tid ... branding ... udtrykket lyder meget trendy, og som vi kvindelige iværksættere især ... din galop pr. Prinsesse eller på anden måde ... gerne vil støtte.  Hun er lidt som en træner på dit hesteniveau ... men ikke din single fra Katy Perrys hest og ... din titel er dine tekster til din TC i Bronx eller New York omtrent ... hovedstaden.  Men at vende tilbage til fru Van ... hvorvidt Raël ... eller hjemme sofaen med den hyggelige familie med søster der ... på din FB i stuen.  Fotoalbumet, der forbliver.  Vi gør her i afdelingen og koordinerer beskeder ikke via din LinkedIn.  Eller via din LinkedIn, tilhængerne uden charade ... men algoritmerne langs deres AI ... tilladt pr. Linje eller verbalt herfra eller andre steder.  Noget ikke-ejendommeligt ved hendes Selv eller det ... hun ved ikke at vælge eller vælge i deres funktioner i det område af.  Ikke dit nabolag, men deres nabolag ... da ansigterne andetsteds udstrålede noget ... de er bestemt kundevenlige.  sikker.  Hvis du ikke vælger elevatoren nu ... tøv ikke med at lade damen gå først nu, når elevatorens døre er åbnet.  Gå videre, frue.  Indtast venligst først ... mange tak, fru ... sir ... en lille bue ... serviet i tankerne ... flasken vin pr. Hætte og din farve rød.  Ved bordet med klud, der tager hætten af og hælder dit glas.  Hun kontra dem.  Druer, der er blevet presset længere fra disse franske landsbyer ... der.  Lyt til denne ... hvide servicebil, der bevæger sig mere frit end normalt ... og den sorte mand, der råber ud ... officer ved sit sidevindue ... den mørke mand, der går hen til bilen, og du stadig har dine dokumenter, ikke?  Agent fra hans ... Manden var simpelthen ... ingen steder at se et stålstænger ... trods alt din servicebil pr. Hvid.  Åbenbart ... det frie klare vejr ... solen lige på deres hoveder ... Leens gade og Dominas side udelukket ... ikke så pegende ... armen hænger ud af båden ... stille vejr ... ikke et vindstød, der skal mærkes ... suk kommer fra dig ... .  bedst muligt ... en anden sort mand, der sidder på din træbænk eller stenslette ... servicebil nærmer sig ... bænke og stor slette af.  Andetsteds, fru Van.  Det er koden i enheden ... eller til identifikation ... mere korrekt viser dit ID ... og fragtbrevet ikke i den forstand ... måske for følsomt eller et kort så pludselig foran dig ... som om søstrene gerne vil have dem for 25 år siden ... i det mindste at sige dette her ... Fru Horse Lover talte om hendes venture ... svarende til den coachlignende ... vi, der kan lide at hjælpe dem med.  Hjørnet af den solrige ... fyr i en jakke ... 60'erne og bag damen med et tørklæde, der går bag ... hun selv enheden i hånden ... lidt ældre buttede kinder og videre til ... slags noget ... men hvad?  Kunne være dannelsen andetsteds på din Hofplaats ... dit tårn at sidde ... eller dagdrømme af F, B med deres tur ... noget bag det ikke… hverdagens Twitters, så at sige.  Londons tidligere langt ind i tiden for dit Trump-eventyr med blanding og råb af ... gå efter det.  Mennesket følte sig friere end nogensinde, netop fordi dette talent tillod alle at underholde på hans ... hendes måde.  Bøjer sig til fru nu ... ikke hatten, fordi vi ikke har den ... så indtrykket af en eller anden kugle ... ved du ... vi plejede at danse ... og kom til bolden.  Hendes silke kjole hvid i farve.

지금은 덜하지만 반복적입니다.  꿈결같고 막연한 것은 확실히 아니다.  글쎄, 지금 이것을 말하는 것은… Horse Lover가 그것을 분리했지만… 나머지는 아닙니다.  WiFi를 따라 ... 사람들이 타워를 두드리지 않은 후의 플래시 ... 아시아 직원의 갑작스럽고 진정된 ... 지금 아니면 절대 또는 아마도 ... 나머지는 직접 채웁니다.  균열은 더 이상 존재하지 않습니다... 그 안에 자리 잡고 있습니다. 왜냐하면 그것은 인간의 이미지가 흩어져 있기 때문입니다... 후... 당신의 글자가 쪼개진 후... 가정 또는 다른 것입니다.  갑자기... 영적인 레이더 레이더는 사실이 아닐 수 있습니다... 그날 아래층에 서서 그들이 그 큰 것을 원했는지 여부는... 그냥 텐트를 열어 두지 않고... 기린... 하마와 당신의 것 연고를 만들었습니다... 그렇게 문자 그대로 받아들이지는 않았지만... 당신의 먼 지역에서 온 자전거와 Mr. ... 매우 놀라운 것은 당신의 WiFi를 따라 ... 그 위에 선이 있는 F,B입니다 ... 그래서 Van 부인은 알고리즘적으로 매우 빠르며 F,B에 연결되었는지 여부에 관계없이 연결되었습니다.  우리가 쉼표를 제거하면 ... 당신은 그것을 믿어야 할 것입니다 ... 나무 테이블에서 도자기 찻주전자를 가져 가지 않습니다 ... Horse Lover가 당신을 위해 거기에 있거나 Instagram 비디오에서 30을 언급하는 비 Boomerang 텍스트 ... 이렇게 그리고 이렇게 뜨겁습니다.  Mrs.는 모험 당 상공 회의소 등록에 대한 그녀의 호기심에 대해 이야기했습니다.  그러나 먼저 시간을 내서 ... 브랜딩 ... 용어가 매우 유행처럼 들리고 특히 우리 여성 기업가 ... 공주 또는 다른 방법으로 전속력으로 지원하고 싶습니다.  그녀는 말 수준의 코치와 비슷하지만... Katy Perry's Horse의 싱글은 아니고... 제목은 대략...수도인 Bronx나 New York에 있는 TC에게 보내는 가사입니다.  그러나 Van 부인에게 돌아오면 ... Raël이든 아니든 ... 그리고 거실에 있는 당신의 FB에 누이와 함께 아늑한 가족이 있는 집 소파.  남아있는 사진첩.  여기 부서에서 LinkedIn을 통하지 않고 메시징을 조정합니다.  또는 LinkedIn을 통해 뻔뻔한 추종자가 ... 하지만 AI에 따른 알고리즘은 ... 여기 또는 다른 곳에서 한 줄 또는 구두로 승인되었습니다.  그녀의 자아나 자아에 대해 특이하지 않은 것 ... 그녀는 선택하지 않거나 그 범위 영역에서 기능을 선택하지 않는다는 것을 알고 있습니다.  당신의 이웃이 아니라 그들의 이웃 ... 다른 곳의 얼굴에서 뭔가 발산되기 때문에 ... 확실히 고객 친화적입니다.  자신감.  지금은 엘리베이터를 선택하지 않고... 엘리베이터 문이 열렸으니 망설이지 말고 여자가 먼저 가도록 하세요.  가세요, 부인.  먼저 들어가주세요... 감사합니다, 부인 ... 선생님 ... 약간의 인사 ... 냅킨을 염두에 두십시오 ... 한 병에 와인 한 병과 귀하의 색상이 빨간색입니다.  천으로 모자를 벗고 잔을 따르는 테이블에서.  그녀 대 그들.  이 프랑스 마을에서 더 오래 압착된 포도는 ... 거기에 있습니다.  들어보세요… 백인 서비스 차량이 평소보다 더 자유롭게 움직이는… 그리고 흑인 남성이 외치는… 옆 창문에서 경찰관… 차에 걸어가는 흑인 남성과 당신은 여전히 당신의 문서를 가지고 있지 않습니까?  그의 에이전트 ... 그 남자는 단순히 ... 강철 막대기를 볼 수 없었습니다 ... 결국 귀하의 서비스 차량은 흰색이었습니다.  분명히 ... 맑은 날씨 ... 머리 위에 태양이 ... Leen의 거리와 Domina의 사이트는 제외되었습니다 ... 그렇게 가리키지 않았습니다 ... 팔이 보트에 매달려 있습니다 ... 고요한 날씨 ... 돌풍이 느껴지지 않습니다 ... 당신에게서 오는 한숨 ... .  최선의 방법은 ... 나무 벤치나 돌 평원에 앉아 있는 또 다른 흑인 남성 ... 서비스 차량이 접근 ... 벤치와 넓은 평야.  다른 곳에서는 Mrs. Van.  그것은 장치의 코드입니다 ... 또는 식별을 위해 ... 더 정확한 것은 귀하의 ID를 보여주는 것입니다 ... 그리고 운송장은 그런 의미가 아닙니다 ... 너무 민감하거나 카드가 너무 갑자기 눈앞에 ... 마치 25년 전에 자매들이 그들을 좋아할 것처럼 ... 적어도 여기에서 말하길... Mrs. Horse Lover는 그녀의 벤처에 대해 이야기하고 있었습니다... 마치 코치 같은 ... 우리는 그들을 도와주고 싶어합니다.  햇볕이 잘 드는 구석 ... 재킷을 입은 남자 ... 60 년대 뒤에 머리 스카프를 두른 여자 뒤에 걸어 ... 그녀 자신이 장치를 손에 들고 ... 약간 더 오래된 통통한 뺨에 ... 일종의 ... ... 근데 뭐?  Hofplaats의 다른 곳에서 형성될 수 있습니다. ... 앉아 있는 포탑이 될 수 있습니다. 또는 F,B가 투어를 통해 백일몽을 꾸는 것일 수 있습니다. ... 뒤에 있는 것이 아니라 ... 말하자면 일상 생활의 트위터일 수도 있습니다.  런던은 이전에 트럼프가 모험을 하던 시절에 잘 맞았습니다.  이 재능으로 인해 모든 사람이 자신의 방식대로 즐겁게 즐길 수 있었기 때문에 인간은 그 어느 때보다 자유로워졌다고 느꼈습니다.  지금은 부인에게 절을 하고 ... 모자가 없어서 모자가 아니라 ... 그래서 어떤 무도회에 대한 인상 ... 알다시피 ... 우리는 춤을 추곤 ... 무도회에 왔습니다.  그녀의 실크 드레스는 흰색입니다.
Nidw#
Reply
#15
It is here and now… or your Here and the Now.  Madame with her inside glimpse elsewhere.  However, this here to mention….  T himself not with his little finger up … looking at … they do not deny that there are figures walking around.  Well, making this up … black-clad young woman … eyes visible and skin … around the head … covered … device holding and alarm clock-like … same with … male figure … as their non-model sitting here and on the paving stones spitting unsigned … something  with flash and what they find there about male and female people … couple of talking groups … great to be there again.  The corner rather with a non-Western young man standing against it and without Rayban on our face.  That this is the bottom conscious with and barely visible to your chains out there with non-cams.  The young man standing here leaning slightly to the right without their trousers and jeans.  Model not like that.  Just the real strategy.  Young female person already walking in front of them … modern sides of terraced house.  Plastic in your modern neighbourhood.  Walking in front of the people in silence.  The corner of house.  No maisonette home of your own.  The real thing and less direct than your glass and look, so to speak.  The girl is walking around the corner.  Not wandering figure from your sand plain idea sitting on your tiles… not on the haunches… certainly not the picture of your horse and golf film of you there with Rayban from non-Cobra production.  Well the idea strong since your Judith K from the start ... pharmaceutical other still in the lot and the Horse explaining not from your Troy, so to speak.  Do not check your name Wifi and so on, the lady would have told you there from the hallway.  Something about picking up their chewing gum on the street spitting… once hard resolutely towards your tiles … sounding the rest along … coarse in sound not so … and the signal from their car … two and one or vice versa … discussed elsewhere here is  the lady on the wooden bench with dog.  The animal sitting next to us is already a few years older and no longer a puppy as they see ... Growing older and not bathing the animal ... lady very slender and certainly in your thirties ... not forty as you had hoped ... here us with the loose  hair … sitting in the sun … not the mother with migraine and what one swallows … in the house with … no sighing attitude because the child had to be picked up from school … typically right in front of them … the mother had brought in a new suitor  .  She herself missing her daughter.  Yet the two sons who are there for her ... for football and kind of snuggled against Mom's shoulder on your couch that was not supplied by your Leen Bakker.  Mom hands you the biscuit tin… as long as you don't crumble… just sitting at the table with us and without their courtship if they didn't already have one….  mom being there for you.  Mrs Alley hardly changes either.  The times with the child did not pass…understanding them in suit.  Madame and mothers caring for you...to cut the story short...she fell for them.  She couldn't handle being alone very well.  You have single people who don't know your obligations … but would like to hand you your sandwich … imagining Mrs. Ibi … there.  She with her clear sharp photos that they are not allowed and cannot print for your calendar.  Your appointment is their home, so to speak.  The zoom of Google's buzzer per old model of them there.  His accounts and their logins.  In short, bringing breakfast to your bed by site owner or not.  The black leather non-high boots with zipper.  The underside of your pointed boot on their face with furry cheek protrusions.  Fill in your form yourself… fill it in… that's what the lady would have told you diligently.  … in short, what we see here is … Instagram's x.into with her complete albums.  The iPhone already above your head for recording.  This in your style.  Elsewhere ... site of your models ... here the female figures for your wishes and projects.  The boy model with hat here as an indication for lady or gentleman with device.  Price in consultation.  AngelX has been diluting further since your July of not last year.  The poses speak for themselves.  The Instagram users of your red lights upset.  Really, their donations are due to them… wanting to stay there and unhindered without their moving there.  The place here pleases … that's what they seem to mean.  Anyway, here's the pose of two...here as we are next to the large-figurative print as we once were in the time of your non-cinema and theatrical stuff of, but the festive training years.  We stand.  Madam's inside glimpse of the colorful-roofed ward executed within your municipal budget.  Not taking the lady's boot off her bare foot.  Pulling it off.  That air ... the smell above the carpet in your living room, whether or not on the first or second floor.  So the Camjo lady from your Rotterdam.  We learned and filmed.  After all, the result with biscuits may be … more later.

Het is hier en nu … ofwel uw Hier en het Nu. Mevrouw met haar binnenglimp elders. Echter dit hier ter vermelding …. T zelf niet met pink omhoog … kijkend naar … dat er figuren rondlopen ontkennen zij niet. Wel dit ervan opmakend … zwart geklede jonge vrouw … ogen zichtbaar en huid … om het hoofd … bedekt … toestel houdend en schrikwekker-achtige … hetzelfde met … mansfiguur … als hun niet-model hier zittend en op de stoeptegels niet ten tekend spuwend … iets met flits en dat wat zij daar aan mans-vrouws mensen vinden … stel pratende groepen … zalig weer wel er zijnd. De hoek eerder met niet-Westerse jongeman ertegen aan staand en zonder Rayban op ons gezicht. Dat dit het onderste bewuste is met en nauwelijks zichtbaar voor uw ketens daar met niet-cams. De jongeman hier staande ietwat naar rechts leunend zonder hun broekenkoop en spijkerstof. Model niet zo. Gewoon het echte straterige. Jong vrouwspersoon al reeds voor hen lopende … modern zijkanten van rijtjeshuis. Kunststof in uw moderne wijk. Al lopende voor de mensen in stilte. De hoek van woning. Geen maisonette woning van uw hebbe en houde. Wel het echte en minder direkter als uw glas en kijk, zeg maar. Het meiske wel lopende om het hoekje van. Niet zwervend figuur uit uw zandvlakte-idee op uw tegels zittend … niet op de hurken … zeker niet het beeld van uw paard en golf film van u daar met Rayban van niet-Cobra produktie. Wel het idee sterk sedert uw Judith K van aanvang … farmaceutisch overig nog steeds van de partij en het Paard verklarend niet van uw Troy, zeg maar. Check niet uw naams Wifi enzovoorts zou mevrouw u daar vanuit de gang hebben gezegd. Iets met het oppikkend van hun kauwgum op straat spuwend … eenmaal harde resolute richting uw tegels … de rest mee klinkende … grof in geluid niet zo … en het signaal vanuit hun wagen … twee en één of visa versa … elders hier ter sprake komend is wel de dame op het houten bankje met hondje. Het dier dat naast ons zit al wat jaartjes ouder en geen puppie meer zoals zij zien … Al ouder geworden en het beestje niet in bad gedaa … dame erg tenger en zeker in uw dertiger … geen veertiger zoals u gehoopt had … hier wij met de losse haren … zittend in het zonnetje … niet de moeder met migraine en wat men slikt aan … in huis met … geen zucht houding omdat het kind van school gehaald moest worden … typisch wel direkt voor hun neus … de moeder had een nieuwe vrijer in huis gehaald. Zijzelf haar dochter missend. Toch de twee zonen die er voor haar zijn … ter voetbal en soort van lekker tegen de schouder van mams aanhangend op uw bank die niet door uw Leen Bakker is geleverd. Mams geeft u de koektrommel aan … zolang u niet kruimelt … gewoon aan tafel bij ons zittend en wél zonder hun verkering als men dat nog niet had …. mams er voor u zijnd. Ook mevrouw Alley verandert nog nauwelijks. De tijden met het kind niet voorbij … begrijpende hen in pak. Mevrouw en moeders met de zorg voor u … om het verhaal kort te houden … zij viel voor hen. Zij kon niet zo goed tegen het alleen zijn. Je hebt alleenstaanden die niet uw verplichtingen kennen … maar wel uw broodje gaarne willen aanreiken … het inbeeldend van mevrouw Ibi … aldaar. Zij met haar heldere scherpe foto’s die zij niet mogen en kunnen afdrukken voor uw kalender. Uw afspraak is hun thuis, zeg maar. Het gezoom van Google’s buzzer per oud model van hen daar. Zijn accounts en hun aanmeldingen. Kortom, het ontbijd op uw bed brengend door sitehouder of niet. De zwarte lederen niet-hoge laarzen met rits. De onderzijde van uw puntlaars op hun gezicht met harige wangen uitsteeksels. Vul uw formulier zelf maar in … vul het maar aan … zo zou mevrouw u nog naarstig hebben gezegd. … kortom, wat wij hier zien is … Instagram’s x.into met haar complete albums. De iPhone al boven uw hoofd ter opname. Dit in uw stijl. Elders … site van uw modellen … hier de vrouwspersonen voor uw wensen en projecten. Het boy model met muts hier ter indicatie voor mevrouw of heer met toestel. Prijs in overleg. AngelX al langer verder verwaterd sinds uw juli van niet-vorig jaar. De poses spreken voor zich. De Instagram gebruikers van uw rode lichten streek. Heus, hun donaties komen hen tegoed … er willen blijven en ongehinderd zonder hun verhuizing naar. De plek hier bevalt … zo lijkt men te bedoelen met. Enfin, zie hier de pose van twee … hier zoals wij zijn naast de groot-figuurlijke afdruk zoals wij ooit waren in de tijd van uw niet-cinema en theatraal gedoe van, doch de feestelijke trainingsjaren. Wij staan. De binnenglimp van mevrouw van de afdeling met de kleurrijke daken uitgevoerd binnen uw gemeentelijk budget. De laars van mevrouw niet van haar blote voet afhalend. Het eraf trekkend van. Dat lucht … de geur boven het tapijt in uw woonkamer al dan niet op de eerste of tweede etage van. Zo de Camjo mevrouw vanuit uw Rotterdam. Wij leerden en filmden. Het resultaat met koek dat er immers zijn mag … later meer.

Es ist hier und jetzt… oder dein Hier und Jetzt.  Madame mit ihrem Blick woanders hin.  Dies ist jedoch hier zu erwähnen….  Sie selbst nicht mit dem kleinen Finger nach oben … hinsehen … sie leugnen nicht, dass Gestalten herumlaufen.  Naja, das erfinden … schwarz gekleidete junge Frau … Augen sichtbar und Haut … um den Kopf … bedeckt … Gerät haltend und weckerartig … dasselbe mit … männlicher Figur … wie ihr Nicht-Model hier sitzt und auf den Pflastersteinen spuckt unsigned … irgendwas mit Blitz und was sie dort über männliche und weibliche Leute finden … ein paar Gesprächsgruppen … toll, wieder dabei zu sein.  Die Ecke eher mit einem nicht-westlichen jungen Mann, der dagegen steht und ohne Rayban im Gesicht.  Dass dies unten bewusst mit und kaum sichtbar ist mit euren Ketten da draußen mit Nocken.  Der junge Mann, der hier steht, lehnt sich ohne Hose und Jeans leicht nach rechts.  Modell nicht so.  Nur die eigentliche Strategie.  Junge Frau, die schon vor ihnen läuft … moderne Seiten des Reihenhauses.  Plastik in Ihrer modernen Nachbarschaft.  Schweigend vor den Leuten gehen.  Die Ecke des Hauses.  Kein eigenes Maisonette-Haus.  Das Echte und weniger direkt als Ihr Glas und Ihr Look sozusagen.  Das Mädchen geht um die Ecke.  Keine wandernde Figur von deiner Sandplakatidee auf deinen Fliesen sitzend… nicht hocken… schon gar nicht das Bild deines Pferdes und Golffilms von dir dort mit Rayban aus Nicht-Cobra-Produktion.  Naja die Idee ist seit deiner Judith K von Anfang an stark...pharmazeutisch noch im Lot und das Pferd erklärt sozusagen nicht aus deinem Troy.  Überprüfen Sie nicht Ihren Namen Wifi usw., die Dame hätte es Ihnen vom Flur aus gesagt.  Etwas über das Aufheben ihres Kaugummis auf der Straße, spucken ... einmal hart entschlossen in Richtung Ihrer Fliesen ... den Rest mitklingen lassen ... grob im Klang nicht so ... und das Signal aus ihrem Auto ... zwei und eins oder umgekehrt ... an anderer Stelle diskutiert hier die Dame auf der Holzbank mit Hund.  Das Tier, das neben uns sitzt, ist schon ein paar Jahre älter und kein Welpe mehr, wie sie sehen ... Älter werden und das Tier nicht baden ... Dame sehr schlank und sicherlich in den Dreißigern ... nicht vierzig, wie Sie es sich erhofft hatten … hier uns mit den losen Haaren … in der Sonne sitzen … nicht die Mutter mit Migräne und was man schluckt … im Haus mit … keine Seufzerhaltung, weil das Kind von der Schule abgeholt werden musste … typischerweise direkt vor ihnen ... die Mutter hatte einen neuen Freier geholt .  Sie selbst vermisst ihre Tochter.  Doch die beiden Söhne, die für sie da sind ... für Fußball und irgendwie an Mamas Schulter auf deiner Couch gekuschelt, die von deiner Leen Bakker nicht versorgt wurde.  Mama reicht dir die Keksdose… solange du nicht zerbröselst… einfach mit uns am Tisch sitzen und ohne ihre Werbung, wenn sie nicht schon eine hatten….  Mama ist für dich da.  Auch Mrs. Alley ändert sich kaum.  Die Zeiten mit dem Kind vergingen nicht... sie im Anzug zu verstehen.  Madame und Mütter, die sich um Sie kümmern ... um es kurz zu machen ... sie hat sich in sie verliebt.  Sie konnte nicht gut damit umgehen, allein zu sein.  Sie haben Singles, die Ihre Verpflichtungen nicht kennen … aber Ihnen Ihr Sandwich reichen möchten … die Phantasie von Frau Ibi … da.  Sie mit ihren klaren scharfen Fotos, die sie nicht für Ihren Kalender ausdrucken dürfen und dürfen.  Ihr Termin ist sozusagen ihr Zuhause.  Der Zoom von Googles Summer pro altem Modell von ihnen gibt es.  Seine Konten und ihre Logins.  Kurz gesagt, das Frühstück vom Eigentümer der Website an Ihr Bett bringen oder nicht.  Die nicht hohen Stiefel aus schwarzem Leder mit Reißverschluss.  Die Unterseite Ihres spitzen Stiefels auf ihrem Gesicht mit pelzigen Wangenvorsprüngen.  Füllen Sie Ihr Formular selbst aus … einfach ausfüllen … das hätte Ihnen die Frau fleißig gesagt.  … kurzum, was wir hier sehen, ist … x.into von Instagram mit ihren kompletten Alben.  Das iPhone bereits über Ihrem Kopf zum Aufnehmen.  Dies in Ihrem Stil.  An anderer Stelle ... Seite Ihrer Models ... hier die Frauenfiguren für Ihre Wünsche und Projekte.  Das Jungenmodell mit Hut hier als Hinweis für Dame oder Herren mit Gerät.  Preis in Absprache.  AngelX hat sich seit Ihrem Juli nicht letzten Jahres weiter verdünnt.  Die Posen sprechen für sich.  Die Instagram-Nutzer Ihrer roten Lichter sind verärgert.  Wirklich, ihre Spenden sind ihnen zu verdanken… sie wollen dort bleiben und ungehindert, ohne dass sie dorthin ziehen.  Der Platz hier gefällt … das scheinen sie zu meinen.  Wie auch immer, hier die Pose der Zwei...hier stehen wir neben dem großfigurigen Druck, wie wir es einst in der Zeit Ihres Nicht-Kino- und Theaterzeugs, sondern der festlichen Ausbildungsjahre waren.  Wir stehen.  Madams Einblick in die farbenfroh gedeckte Gemeinde, die im Rahmen Ihres Gemeindebudgets ausgeführt wird.  Den Stiefel von Madam nicht von ihrem nackten Fuß nehmen.  Abziehen.  Diese Luft ... der Geruch über dem Teppich in Ihrem Wohnzimmer, egal ob im ersten oder zweiten Stock.  Also die Camjo-Lady aus Ihrem Rotterdam.  Wir haben gelernt und gefilmt.  Schließlich kann das Ergebnis bei Keksen … später mehr sein.

Está aquí y ahora ... o su Aquí y el Ahora.  Madame con su mirada en otra parte.  Sin embargo, esto aquí para mencionar….  El mismo no con el dedo meñique hacia arriba… mirando… no niegan que hay figuras paseando.  Bueno, inventando esto ... mujer joven vestida de negro ... ojos visibles y piel ... alrededor de la cabeza ... cubierta ... sosteniendo un dispositivo y como un reloj despertador ... lo mismo con ... figura masculina ... como su no modelo sentado aquí y escupiendo en los adoquines unsigned ... algo con flash y lo que encuentran allí sobre hombres y mujeres ... un par de grupos de conversación ... es genial estar allí de nuevo.  La esquina más bien con un joven no occidental de pie contra ella y sin Rayban en nuestro rostro.  Que esta es la parte inferior consciente y apenas visible para sus cadenas con no-levas.  El joven parado aquí inclinado ligeramente hacia la derecha sin sus pantalones y jeans.  Modelo no así.  Solo la verdadera estrategia.  Una mujer joven que ya camina frente a ellos ... lados modernos de la casa adosada.  Plástico en tu vecindario moderno.  Caminando frente a la gente en silencio.  La esquina de la casa.  Sin casa dúplex propia.  Lo real y menos directo que su cristal y su apariencia, por así decirlo.  La niña da la vuelta a la esquina.  No la figura errante de su simple idea de arena sentada en sus baldosas ... no en cuclillas ... ciertamente no la imagen de su caballo y la película de golf de usted allí con Rayban de una producción que no es Cobra.  Bueno, la idea es fuerte desde tu Judith K desde el principio ... otra farmacéutica todavía en el lote y el caballo explicando no de tu Troya, por así decirlo.  No compruebes tu nombre Wifi y demás, la señora te lo habría dicho desde el pasillo.  Algo acerca de recoger su chicle en la calle escupiendo ... una vez resuelto con fuerza hacia tus baldosas ... haciendo sonar el resto a lo largo ... grosero en el sonido no tanto ... y la señal de su coche ... dos y uno o viceversa ... discutido en otra parte aquí es la dama en el banco de madera con el perro.  El animal sentado a nuestro lado ya es unos años mayor y ya no es un cachorro como ellos ven ... Envejeciendo y no bañando al animal ... señora muy delgada y ciertamente en sus treinta ... no cuarenta como esperaba ... aquí nosotros con el pelo suelto ... sentados al sol ... no la madre con migraña y lo que uno traga ... en la casa sin ... actitud de suspiro porque el niño tenía que ser recogido de la escuela ... típicamente justo enfrente de ellos ... la madre había traído un nuevo pretendiente.  Ella misma extrañaba a su hija.  Sin embargo, los dos hijos que están ahí para ella ... para el fútbol y como que se acurrucan contra el hombro de mamá en tu sofá que no fue proporcionado por tu Leen Bakker.  Mamá te entrega la lata de galletas ... siempre y cuando no te desmorones ... solo sentándote a la mesa con nosotros y sin su noviazgo si es que aún no tienen uno ...  mamá está ahí para ti.  La Sra. Alley tampoco cambia apenas.  Los tiempos con el niño no pasaron ... entendiéndolos en traje.  Madame y las madres que te cuidan ... para abreviar la historia ... se enamoró de ellas.  No podía soportar estar sola muy bien.  Tienes personas solteras que no conocen tus obligaciones… pero les gustaría entregarte tu sándwich… la imaginación de la Sra. Ibi… ahí.  Ella con sus fotos claras y nítidas que no están permitidas y no pueden imprimir para su calendario.  Su cita es su casa, por así decirlo.  El zoom del zumbador de Google por modelo antiguo de ellos allí.  Sus cuentas y sus inicios de sesión.  En resumen, llevar el desayuno a la cama por el propietario del sitio o no.  Las botas no altas de piel negra con cremallera.  La parte inferior de su bota puntiaguda en su cara con protuberancias peludas en las mejillas.  Complete su formulario usted mismo ... solo complételo ... eso es lo que la señora le habría dicho diligentemente.  … En fin, lo que vemos aquí es… x.into de Instagram con sus álbumes completos.  El iPhone ya está sobre tu cabeza para grabar.  Esto a tu estilo.  En otro lugar ... sitio de sus modelos ... aquí las figuras femeninas para sus deseos y proyectos.  El modelo de niño con sombrero aquí como indicación para dama o caballero con dispositivo.  Precio en consulta.  AngelX se ha diluido aún más desde julio del año pasado.  Las poses hablan por sí solas.  Los usuarios de Instagram de sus luces rojas molestos.  Realmente, sus donaciones se deben a ellos ... que quieren quedarse allí y sin obstáculos sin que se muden allí.  El lugar aquí agrada ... eso es lo que parecen querer decir.  De todos modos, aquí está la pose de dos ... aquí, ya que estamos al lado de la impresión figurativa grande como lo estábamos una vez en la época de su material no cinematográfico y teatral, pero los años de entrenamiento festivo.  Permanecemos.  La visión interior de la señora de la sala de techos coloridos ejecutada dentro de su presupuesto municipal.  No quitar la bota de Madam de su pie descalzo.  Quitándolo.  Ese aire ... el olor sobre la alfombra de tu sala de estar, ya sea en el primer o segundo piso.  Así que la señora Camjo de su Rotterdam.  Aprendimos y filmamos.  Después de todo, el resultado con galletas puede ser… más tarde.

C'est ici et maintenant… ou votre ici et maintenant.  Madame avec son aperçu ailleurs.  Cependant, ceci ici pour mentionner….  T lui-même pas avec son petit doigt levé… regardant… ils ne nient pas qu'il y ait des personnages qui se promènent.  Eh bien, en inventant ça… jeune femme vêtue de noir… yeux visibles et peau… autour de la tête… couverte… tenant un appareil et ressemblant à un réveil… pareil avec… figure masculine… comme leur non-modèle assis ici et crachant sur les pavés non signé … quelque chose avec flash et ce qu'ils y trouvent sur les hommes et les femmes … quelques groupes de discussion … super d'être là à nouveau.  Le coin plutôt avec un jeune homme non occidental debout contre lui et sans Rayban sur notre visage.  Que c'est le fond conscient et à peine visible de vos chaînes là-bas avec des non-cames.  Le jeune homme debout ici penché légèrement vers la droite sans son pantalon et son jean.  Modèle pas comme ça.  Juste la vraie stratégie.  Jeune femme marchant déjà devant eux… les côtés modernes d'une maison mitoyenne.  Du plastique dans votre quartier moderne.  Marcher devant les gens en silence.  Le coin de la maison.  Pas de maisonnette à vous.  La vraie chose et moins directe que votre verre et votre look, pour ainsi dire.  La fille marche au coin de la rue.  Pas de silhouette errante de votre idée de plaine de sable assise sur vos carreaux… pas accroupie… certainement pas la photo de votre cheval et film de golf de vous là-bas avec Rayban de la production non-Cobra.  Et bien l'idée forte depuis ta Judith K depuis le début... autre pharmaceutique toujours dans le lot et le Cheval n'expliquant pas de ta Troie, pour ainsi dire.  Ne vérifiez pas votre nom Wifi et ainsi de suite, la dame vous l'aurait dit depuis le couloir.  Quelque chose à propos de ramasser leur chewing-gum dans la rue en crachant ... une fois dur résolu vers vos carreaux ... sonnant le reste le long ... son grossier pas si ... et le signal de leur voiture ... deux et un ou vice versa... discuté ailleurs voici la dame sur le banc en bois avec chien.  L'animal assis à côté de nous a déjà quelques années de plus et n'est plus un chiot comme ils le voient... Vieillir et ne pas baigner l'animal... dame très élancée et certainement dans la trentaine... pas la quarantaine comme vous l'aviez espéré ... nous voici avec les cheveux dénoués ... assis au soleil ... pas la mère avec migraine et ce qu'on avale ... dans la maison avec ... aucune attitude de soupir parce que l'enfant devait être récupéré à l'école ... typiquement juste devant eux … la mère avait fait venir un nouveau prétendant.  Elle-même manque de sa fille.  Pourtant les deux fils qui sont là pour elle... pour le foot et un peu blottis contre l'épaule de maman sur ton canapé qui n'a pas été fourni par ta Leen Bakker.  Maman te tend la boîte à biscuits… tant que tu ne t'effondres pas… juste assise à table avec nous et sans leur cour s'ils n'en avaient pas déjà une….  maman est là pour toi.  Mme Alley ne change guère non plus.  Les moments avec l'enfant ne passaient pas... à les comprendre en costume.  Madame et les mères qui s'occupent de vous... pour faire court... elle est tombée amoureuse d'elles.  Elle ne supportait pas très bien d'être seule.  Vous avez des célibataires qui ne connaissent pas vos obligations… mais voudraient vous remettre votre sandwich… l'imagination de Mme Ibi… là.  Elle avec ses photos claires et nettes qu'elles ne sont pas autorisées et ne peuvent pas imprimer pour votre calendrier.  Votre rendez-vous est leur maison, pour ainsi dire.  Le zoom du buzzer de Google par ancien modèle d'entre eux.  Ses comptes et leurs identifiants.  Bref, apporter le petit déjeuner au lit par le propriétaire du site ou non.  Les bottes non hautes en cuir noir avec fermeture éclair.  Le dessous de votre botte pointue sur leur visage avec des saillies de joues poilues.  Remplissez vous-même votre formulaire… remplissez-le simplement… c'est ce que madame vous aurait diligemment dit.  … bref, ce que l'on voit ici c'est … le x.into d'Instagram avec ses albums complets.  L'iPhone déjà au dessus de votre tête pour l'enregistrement.  Ceci dans votre style.  Ailleurs... site de vos modèles... ici les figures féminines pour vos envies et projets.  Le modèle garçon avec chapeau ici à titre indicatif pour dame ou monsieur avec appareil.  Prix en consultation.  AngelX s'est encore dilué depuis juillet de l'année dernière.  Les poses parlent d'elles-mêmes.  Les utilisateurs d'Instagram de vos feux rouges s'énervent.  Vraiment, leurs dons leur sont dus… à vouloir y rester et sans encombre sans qu'ils s'y installent.  L'endroit ici plaît… c'est ce qu'ils semblent vouloir dire.  Quoi qu'il en soit, voici la pose de deux... ici comme nous sommes à côté de la grande impression figurative comme nous l'étions autrefois à l'époque de vos trucs non cinématographiques et théâtraux, mais les années de formation festives.  Nous sommes.  Madame a un aperçu de la salle aux toits colorés exécutée dans le cadre de votre budget municipal.  Ne pas enlever la botte de Madame de son pied nu.  Le retirer.  Cet air... l'odeur au dessus de la moquette de votre salon, que ce soit au premier ou au deuxième étage ou non.  Donc la dame Camjo de votre Rotterdam.  Nous avons appris et filmé.  Après tout, le résultat avec des biscuits peut être… plus tard.

È qui e ora... o il tuo qui e ora.  Madame con il suo sguardo altrove.  Tuttavia, questo qui per menzionare….  Lui stesso non con il mignolo alzato... guardando... non negano che ci siano figure in giro.  Ebbene, inventando questo … giovane donna vestita di nero … occhi visibili e pelle … intorno alla testa … coperta … con dispositivo che regge e come una sveglia … lo stesso con … figura maschile … come il loro non modello seduto qui e sul selciato che sputa non firmato ... qualcosa con flash e quello che trovano lì su uomini e donne ... un paio di gruppi di discussione ... fantastico essere di nuovo lì.  L'angolo invece con un giovane non occidentale in piedi contro di esso e senza Rayban sulla nostra faccia.  Che questo è il fondo cosciente e appena visibile alle tue catene là fuori con non-cam.  Il giovane in piedi qui è leggermente inclinato a destra senza pantaloni e jeans.  Modello non così.  Solo la vera strategia.  Giovane donna che già cammina davanti a loro... lati moderni di villetta a schiera.  La plastica nel tuo quartiere moderno.  Camminare davanti alla gente in silenzio.  L'angolo di casa.  Nessuna maisonette tutta tua.  La cosa reale e meno diretta del tuo bicchiere e del tuo sguardo, per così dire.  La ragazza sta camminando dietro l'angolo.  Non una figura errante dalla tua semplice idea di sabbia seduta sulle tue piastrelle... non accovacciata... di certo non l'immagine del tuo cavallo e il film sul golf di te lì con Rayban dalla produzione non Cobra.  Ebbene l'idea forte fin dalla tua Judith K fin dall'inizio... altre farmaceutiche ancora nel lotto e il Cavallo che spiega non dalla tua Troia, per così dire.  Non controllare il tuo nome Wifi e così via, la signora te lo avrebbe detto lì dal corridoio.  Qualcosa a proposito di raccogliere la loro gomma da masticare per strada sputando... una volta duri e risoluti verso le tue piastrelle... suonare il resto... rozzo nel suono non così... e il segnale della loro macchina... due più uno o viceversa... discusso altrove ecco la signora sulla panca di legno con il cane.  L'animale seduto accanto a noi ha già qualche anno in più e non è più un cucciolo come vedono... Invecchiando e non bagnando l'animale... signora molto snella e sicuramente sulla trentina... non quaranta come speravi ... qui noi con i capelli sciolti ... seduti al sole ... non la madre con l'emicrania e quello che si ingoia ... in casa con ... nessun atteggiamento sospirante perché il bambino doveva essere preso a scuola ... in genere proprio davanti a loro … la madre aveva portato un nuovo corteggiatore.  A lei stessa manca sua figlia.  Eppure i due figli che sono lì per lei... per il calcio e si sono rannicchiati sulla spalla della mamma sul tuo divano che non è stato fornito dal tuo Leen Bakker.  La mamma ti porge la scatola dei biscotti… basta che non si sbricioli… semplicemente seduti a tavola con noi e senza il loro corteggiamento se non ne avevano già uno….  la mamma è lì per te.  Anche la signora Alley non cambia molto.  I tempi con il bambino non sono passati...capindoli a regola d'arte.  La signora e le madri che si prendono cura di te... per farla breve... si è innamorata di loro.  Non poteva sopportare di stare da sola molto bene.  Hai dei single che non conoscono i tuoi obblighi… ma vorrebbero porgerti il tuo panino… la fantasia della signora Ibi… lì.  Lei con le sue foto chiare e nitide che non sono consentite e non possono stampare per il tuo calendario.  Il tuo appuntamento è casa loro, per così dire.  Lo zoom del cicalino di Google per il vecchio modello di loro c'è.  I suoi account e i loro accessi.  Insomma, portare o meno la colazione a letto dal proprietario del sito.  Gli stivali non alti in pelle nera con cerniera.  La parte inferiore del tuo stivale appuntito sul viso con le protuberanze delle guance pelose.  Compila tu stesso il tuo modulo... compilalo e basta... è quello che la signora ti avrebbe detto diligentemente.  … in breve, quello che vediamo qui è … x.into di Instagram con i suoi album completi.  L'iPhone già sopra la tua testa per la registrazione.  Questo nel tuo stile.  Altrove... sito delle tue modelle... qui le figure femminili per i tuoi desideri e progetti.  Il modello ragazzo con cappello qui come indicazione per signora o signore con dispositivo.  Prezzo in consultazione.  AngelX si è ulteriormente diluito dal luglio dell'anno scorso.  Le pose parlano da sole.  Gli utenti di Instagram delle tue luci rosse sconvolti.  In realtà, le loro donazioni sono dovute a loro... che vogliono rimanere lì e senza impedimenti senza che si trasferiscano lì.  Il posto qui piace... è questo che sembrano voler dire.  Comunque, ecco la posa di due... ecco come siamo accanto alla grande stampa figurativa come eravamo una volta ai tempi della tua roba non cinematografica e teatrale, ma degli anni di formazione festosa.  Stiamo in piedi.  La vista dall'interno della signora del reparto dal tetto colorato eseguito all'interno del budget comunale.  Non togliere lo stivale della signora dal suo piede nudo.  Tirandolo via.  Quell'aria... l'odore sopra il tappeto del tuo soggiorno, che sia o meno al primo o al secondo piano.  Quindi la signora Camjo della tua Rotterdam.  Abbiamo imparato e filmato.  Dopotutto, il risultato con i biscotti potrebbe essere... più tardi.

To jest tu i teraz… lub twoje Tu i Teraz.  Madame ze swoim spojrzeniem gdzie indziej.  Jednak o tym tutaj wspomnieć….  Sam nie z małym palcem uniesionym… patrząc na… nie zaprzeczają, że wokół chodzą postacie.  Cóż, wymyślając to … ubrana na czarno młoda kobieta … oczy widoczne i skóra … wokół głowy … zakryte … urządzenie trzymające i przypominające budzik … to samo z … męską postacią … jako ich niemodelka siedząca tutaj i plująca na bruku unsigned … coś z flashem i to, co tam znajdują o mężczyznach i kobietach … kilka grup gadających … wspaniale być tam ponownie.  Kąt raczej z nie-zachodnim młodym mężczyzną stojącym naprzeciw niego i bez Raybana na twarzy.  To jest świadome dno i ledwo widoczne dla twoich łańcuchów tam, gdzie nie ma kamer.  Stojący tu młody mężczyzna lekko pochylony w prawo bez spodni i dżinsów.  Model nie taki.  Tylko prawdziwa strategia.  Młoda kobieta już przed nimi idzie… nowoczesne strony domu w zabudowie szeregowej.  Plastik w Twojej nowoczesnej okolicy.  Idąc przed ludźmi w ciszy.  Narożnik domu.  Nie ma własnego domu dwupoziomowego.  Prawdziwe i mniej bezpośrednie niż szkło i wygląd, że tak powiem.  Dziewczyna idzie za rogiem.  Nie wędrująca postać z twojego pomysłu na piaskową równinę siedząca na twoich kafelkach… nie kucająca… z pewnością nie zdjęcie twojego filmu o koniu i golfie, przedstawiające cię tam z Raybanem z produkcji innej niż Cobra.  Cóż, pomysł silny, ponieważ twoja Judith K od samego początku ... farmaceutyczna inna wciąż w partii i koń wyjaśniający nie z twojej Troi, że tak powiem.  Nie sprawdzaj swojego imienia Wifi i tak dalej, pani powiedziałaby ci tam z korytarza.  Coś o podnoszeniu gumy do żucia na ulicy plucie ... raz mocno zdecydowanych w kierunku płytek ... dźwięcząca reszta wzdłuż ... chropowaty dźwięk nie tak ... i sygnał z ich samochodu ... dwa i jeden lub odwrotnie... omówiona gdzie indziej tutaj jest pani na drewnianej ławce z psem.  Siedzący obok nas zwierzak jest już o kilka lat starszy i nie jest już szczeniakiem jak widzą... Starzeje się i nie kąpie zwierzaka... Pani bardzo szczupła i na pewno po trzydziestce... nie czterdzieści jak się spodziewałeś …tu my z rozpuszczonymi włosami …siedzimy na słońcu …nie matka z migreną i co się połyka …w domu z …żadnym westchnieniem bo dziecko trzeba było odebrać ze szkoły …zazwyczaj tuż przed nimi … matka sprowadziła nowego zalotnika .  Ona sama tęskni za córką.  Jednak dwaj synowie, którzy są tam dla niej... do piłki nożnej i przytulili się do ramienia mamy na twojej kanapie, której nie dostarczyła twoja Leen Bakker.  Mama wręcza ci puszkę po ciastkach… pod warunkiem, że się nie rozpadniesz… po prostu siedzisz z nami przy stole i bez ich zalotów, jeśli jeszcze ich nie mieli….  mama jest tam dla ciebie.  Pani Alley też się nie zmienia.  Czasy z dzieckiem nie minęły...rozumienie ich w garniturze.  Madame i matki opiekujące się tobą... krótko mówiąc... zakochała się w nich.  Nie radziła sobie dobrze z samotnością.  Masz osoby samotne, które nie znają twoich obowiązków… ale chciałyby podać ci kanapkę… wyobraźnię pani Ibi… tam.  Ona z jej wyraźnymi ostrymi zdjęciami, których nie wolno i nie można wydrukować do kalendarza.  Twoja wizyta jest ich domem, że tak powiem.  Powiększenie brzęczyka Google na stary ich model.  Jego konta i ich loginy.  Krótko mówiąc, przynoszenie śniadania do łóżka przez właściciela witryny lub nie.  Czarne skórzane kozaki zapinane na zamek.  Spód twojego szpiczastego buta na twarzy z futrzanymi wypustkami policzkowymi.  Sam wypełnij formularz… po prostu go wypełnij… tak właśnie powiedziałaby pani sumiennie.  … krótko mówiąc, widzimy tutaj … x.into na Instagramie z jej pełnymi albumami.  iPhone już nad głową do nagrywania.  To w twoim stylu.  Gdzie indziej ... strona twoich modeli ... tutaj kobiece postacie do twoich życzeń i projektów.  Model chłopca z czapką tutaj jako wskazówka dla pani lub dżentelmena z urządzeniem.  Cena do uzgodnienia.  AngelX rozwodnił się dalej od lipca, a nie zeszłego roku.  Pozy mówią same za siebie.  Użytkownicy Instagrama twoich czerwonych świateł są zdenerwowani.  Naprawdę, ich darowizny są należne im… chcą pozostać tam i bez przeszkód, bez ich przeprowadzki.  Miejsce tutaj się podoba… to właśnie mają na myśli.  W każdym razie, oto postawa dwojga... tutaj, gdy jesteśmy obok wielkoformatowego druku, tak jak kiedyś w czasach niekinowych i teatralnych, ale świątecznych lat treningowych.  My stoimy.  Spojrzenie pani wewnątrz na oddział z kolorowym dachem wykonany w ramach twojego miejskiego budżetu.  Nie zdejmowanie buta pani z bosej stopy.  Wyciągając to.  To powietrze... zapach nad dywanem w twoim salonie, czy to na pierwszym, czy drugim piętrze.  Więc pani Camjo z twojego Rotterdamu.  Uczyliśmy się i filmowaliśmy.  W końcu wynik z ciastkami może być… późniejszy.

Оно здесь и сейчас ... или ваше Здесь и сейчас.  Мадам с ее взглядом в другом месте.  Однако здесь стоит упомянуть….  Сам я не с поднятым мизинцем… глядя на… они не отрицают, что вокруг ходят фигуры.  Ну, придумываем это ... одетая в черное молодая женщина ... видны глаза и кожа ... вокруг головы ... покрыта ... устройство и как будильник ... то же самое с ... мужской фигурой ... как их немодель, сидящий здесь и плюющийся на брусчатку без подписи ... что-то со вспышкой и то, что они там находят о мужчинах и женщинах ... пара говорящих групп ... здорово снова быть там.  Скорее, угол, напротив которого стоит незападный молодой человек и без Рейбана на лице.  То, что это нижняя часть сознательного и едва видимого для ваших цепей там, где нет кулачков.  Стоящий здесь молодой человек без брюк и джинсов слегка наклонился вправо.  Модель не такая.  Просто настоящая стратегия.  Перед ними уже идет молодая девушка… современные стороны таунхауса.  Пластик в вашем современном районе.  Прогулка перед людьми в тишине.  Угол дома.  Нет собственного дома-мезонета.  Настоящая вещь и менее прямолинейная, чем ваше стекло и взгляд, так сказать.  Девушка идет из-за угла.  Не блуждающая фигура из вашей простой идеи из песка, сидящая на ваших плитках… не сидящая на корточках… определенно не фотография вашей лошади и гольф-фильм о вас с Rayban от производства сторонних производителей.  Что ж, идея сильна, так как ваша Джудит К. с самого начала ... фармацевтика, другая все еще в партии, и Лошадь, объясняющая, так сказать, не из вашей Трои.  Не проверяйте свое имя Wi-Fi и тд, дама бы вам там сказала из коридора.  Что-то насчет того, чтобы брать их жевательную резинку на улице, плевать ... когда-то твердо решительно к вашим плиткам ... звучать остальным ... грубый звук не такой ... и сигнал из их машины ... два и один или наоборот ... здесь обсуждается дама на деревянной скамейке с собакой.  Сидящее рядом с нами животное уже на несколько лет старше и уже не щенок, как они видят ... Становится старше и не купает животное ... дама очень стройная и, конечно, вам за тридцать ... не сорок, как вы надеялись ... вот мы с распущенными волосами ... сидим на солнышке ... не мама с мигренью и то, что глотают ... в доме ... без вздохов, потому что ребенка нужно забирать из школы ... обычно прямо перед ними … Мать привела нового жениха.  Сама она скучает по дочери.  Тем не менее, два сына, которые были рядом с ней ... для футбола и как бы прижались к маминому плечу на вашем диване, которого не предоставила ваша Лин Баккер.  Мама протягивает тебе форму для печенья ... пока ты не рассыпишься ... просто сидишь с нами за столом и без их ухаживаний, если у них их еще не было ...  мама будет рядом с тобой.  Миссис Элли тоже почти не меняется.  Времена с ребенком не прошли ... понимая их в костюме.  Мадам и матери, заботящиеся о вас ... короче ... она влюбилась в них.  Она не могла хорошо переносить одиночество.  У вас есть одинокие люди, которые не знают ваших обязательств… но хотели бы передать вам ваш бутерброд… воображение миссис Иби… вот.  Она со своими четкими резкими фотографиями, которые нельзя распечатать для вашего календаря.  Ваша встреча - это их дом, так сказать.  Увеличение зуммера Google на старую модель их есть.  Его учетные записи и их логины.  Короче, приносить завтрак в постель хозяином сайта или нет.  Черные кожаные невысокие сапоги на молнии.  Изнанка вашего остроконечного ботинка на лице с пушистыми выступами щек.  Заполните форму сами ... просто заполните ... вот что вам бы сказала мадам прилежно.  … Короче говоря, мы видим… x.into в Instagram с ее полными альбомами.  IPhone уже над вашей головой для записи.  Это в твоем стиле.  В другом месте ... сайт ваших моделей ... здесь женские фигурки для ваших пожеланий и проектов.  Модель мальчика в шляпе здесь как признак для леди или джентльмена с устройством.  Цена по согласованию.  AngelX продолжает разбавляться с вашего июля не в прошлом году.  Позы говорят сами за себя.  Пользователи инстаграмма твоего красного света расстроены  На самом деле, их пожертвования связаны с тем, что они ... хотят остаться там и беспрепятственно, не переезжая туда.  Место здесь радует ... вот что они, кажется, имеют в виду.  Так или иначе, вот поза двоих ... вот как мы рядом с крупнофигуративным принтом, какими были когда-то во времена вашего не кино и театральности, а в годы праздничных тренировок.  Мы встали.  Мадам: взгляд изнутри палаты с разноцветной крышей, оформленной в рамках вашего муниципального бюджета.  Не снимая ботинок мадам с ее босой ноги.  Снимая это.  Этот воздух ... запах над ковром в вашей гостиной, будь то на первом или втором этаже.  Итак, леди Камджо из вашего Роттердама.  Узнали и сняли.  Ведь результат с печеньем может быть… позже.

Tai čia ir dabar ... arba jūsų Čia ir dabar.  Ponia su savo žvilgsniu kitur.  Tačiau čia reikia paminėti ...  Pats ne su mažu pirštu aukštyn ... žiūrėdamas ... jie neneigia, kad aplink vaikšto figūros.  Na, tai padaryti ... juodai apvilkta jauna moteris ... akys matomos ir oda ... aplink galvą ... uždengta ... prietaisas laikomas ir panašus į žadintuvą ... tas pats kaip su… vyro figūra ... kaip čia sėdintis jų nemodelis ir spjaudantis ant grindinio akmenų nepasirašyta ... kažkas su blykste ir ką jie ten randa apie vyrus ir moteris ... pora kalbančių grupių ... puiku vėl ten būti.  Kampas veikiau su ne vakarietišku jaunuoliu, stovinčiu prieš jį ir be Raybano mūsų veide.  Kad tai yra apatinis sąmoningumas ir vos matomas jūsų grandinėms ten, kur nėra kumštelių.  Čia stovintis jaunuolis šiek tiek pasilenkęs į dešinę be jų kelnių ir džinsų.  Modelis ne toks.  Tiesiog tikroji strategija.  Jauna moteris jau vaikšto priešais juos ... modernios terasinio namo pusės.  Plastikiniai jūsų šiuolaikiniame rajone.  Vaikštant žmonių akivaizdoje tyloje.  Namo kampas.  Jokio nuosavo namelio namuose.  Tikras dalykas ir mažiau tiesioginis nei jūsų taurė ir išvaizda, taip sakant.  Mergina eina už kampo.  Ne klajojanti figūra iš jūsų smėlio lygumos idėjos, sėdinčios ant plytelių ... ne pritūpęs ... tikrai ne jūsų žirgo ir golfo filmo, kuriame jūs esate su Raybanu iš ne „Cobra“, paveikslas.  Na, idėja nuo pat pradžių buvo stipri nuo jūsų Judith K ... farmacinė kita tebėra partijoje ir arklys, aiškinantis ne iš jūsų Trojos, taip sakant.  Netikrinkite savo vardo „Wifi“ ir pan., Ponia jums būtų pasakiusi iš koridoriaus.  Kažkas apie jų kramtomosios gumos paėmimą gatvėje, spjaudantis ... kai jau ryžtingai ryžtingai link savo plytelių ... skamba likusi dalis ... šiurkštus garsas ne taip ... ir signalas iš jų automobilio ... du ir vienas arba atvirkščiai ... čia aptarinėjama panelė ant medinio suolo su šunimi.  Šalia mūsų sėdintis gyvūnas jau keleriais metais vyresnis ir nebėra šuniukas, kaip mato ... Auga ir nemaudo gyvūno ... panelė labai liekna ir tikrai per trisdešimt ... ne keturiasdešimt, kaip jūs tikėjotės ... čia mus palaidus plaukus ... sėdime saulėje ... ne motiną, sergančią migrena ir ką viena praryja ... namuose su ... be dūsaujančio elgesio, nes vaiką reikėjo pasiimti iš mokyklos ... paprastai tiesiai priešais juos ... motina atsivedė naują piršlį.  Ji pati pasigedo dukters.  Vis dėlto du sūnūs, kurie yra už ją ... dėl futbolo ir tarsi prisiglaudė prie mamos peties ant jūsų sofos, kurios nepateikė jūsų Leen Bakker.  Mama paduoda jums sausainių skardą ... tol, kol nesugriūva ... tiesiog sėdi prie stalo su mumis ir be jų piršlybų, jei jie dar to neturi.  mama yra …

Itt és most van ... vagy az Itt és a Most-ban.  Asszony, másutt.  Ezt azonban itt megemlítve ....  Maga nem kisujjával felfelé nézve ... nézve ... nem tagadják, hogy alakok járkálnak.  Nos, ezt kitalálva ... feketébe öltözött fiatal nő ... a szemek láthatók és a bőr… a fej körül ... eltakarva ... készüléktartó és ébresztőóra-szerű ... ugyanaz ... férfi alakkal ... mint itt ülő nemmodelljük és a kövező kövek aláíratlanul… valami villanással és mit találnak ott férfi és női emberekről ... pár beszélgető csoport ... nagyszerű, hogy újra ott lehetek.  A sarok inkább egy nem nyugati fiatalemberrel áll szemben, és Rayban nincs az arcunkon.  Hogy ez a legalsó tudatában van, és alig látszik a láncain kívül, nem bütykökkel.  Az itt álló fiatalember kissé jobbra hajolva nadrágjuk és farmerük nélkül.  A modell nem ilyen.  Csak az igazi stratégia.  Fiatal nő már jár előttük ... a sorház modern oldalai.  Műanyag a modern környéken.  Csendben sétálok az emberek előtt.  A ház sarka.  Nincs saját kislakás ház.  Az igazi és kevésbé közvetlen, mint a poharad és a megjelenésed, úgymond.  A lány a sarkon sétál.  Nem vándor figura a homokszerű ötletből, amely a cserepein ül ... nem guggol ... természetesen nem az a ló képe és golffilmje, amelyen ott van Rayban a nem Cobra produkcióból.  Nos, az ötlet a Judith K. óta a kezdetektől fogva ... gyógyszerészeti egyéb, még mindig a tételben, és a Ló magyarázatot nem a Trójától mondhat.  Ne ellenőrizze a nevét Wifi és így tovább, a hölgy ott mondta volna a folyosóról.  Valami arról, hogy az utcán felkapják a rágógumikat, köpködve ... ha egyszer keményen határozott a csempéid felé ... a többit megszólaltatva ... durva hangban nem annyira ... és az autójuk jelzése ... kettő és egy vagy fordítva ... itt máshol szóba került a hölgy a fapadon kutyával.  A mellettünk ülő állat már néhány évvel idősebb, és már nem kölyökkutya, ahogy látják ... Öregszik és nem fürdeti az állatot ... hölgy nagyon karcsú és minden bizonnyal harmincas ... nem negyven, mint remélted ... itt, laza hajjal ... ülünk a napon ... nem a migrénes anya, és mit nyel le ... a házban ... sóhajtó hozzáállással, mert a gyereket fel kellett venni az iskolából ... általában közvetlenül előttük ... az anya új udvarlót hozott.  Magának hiányzik a lánya.  Mégis a két fia, aki ott van érte ... fociért, és valahogyan anya vállához simult a kanapén, amelyet nem a te Leen Bakker szállított.  Anya átadja neked a kekszes ónt ... mindaddig, amíg nem morzsolódsz össze ... csak velünk ülsz az asztalnál és udvarlásuk nélkül, ha még nem volt náluk ....  anya ott van érted.  Mrs. Alley sem változik.  Nem teltek el az idők a gyerekkel ... értve őket öltönyben.  Asszonyom és az anyák, akik törődnek veled ... hogy rövidítsék a történetet ... nekik esett.  Nem tudta nagyon jól kezelni az egyedüllétet.  Vannak egyedülálló emberei, akik nem ismerik a kötelezettségeit ... de szeretnék átadni a szendvicseteket ... Ibi asszony képzeletét.  Világos, éles fényképeivel, amelyek nem engedélyezettek és nem nyomtathatók ki az Ön naptárába.  Az ön kinevezése az ő otthonuk, úgymond.  A Google zümmögőjének nagyítása ottani régi modellenként.  Fiókok és bejelentkezésük.  Röviden, a reggelit az ágyhoz hozza a webhely tulajdonosa, vagy sem.  Fekete bőr, nem magas csizma cipzárral.  A hegyes csizma alsó oldala az arcukon szőrös arccal kiemelkedik.  Maga töltse ki az űrlapját ... csak töltse ki ... ezt mondta volna asszonyom szorgalmasan.  ... röviden, amit itt látunk, az az, hogy az Instagram x.into a teljes albumával.  Az iPhone már a feje fölött van a felvételhez.  Ez a te stílusod szerint.  Másutt ... modelljeinek webhelye ... itt női alakok az Ön kívánságaihoz és projektjeihez.  A kalapos fiúmodell itt jelzésként eszközzel ellátott hölgy vagy úr számára.  Ár egyeztetve.  Az AngelX a tavalyi júliustól kezdve tovább hígít.  A pózok önmagukért beszélnek.  A piros lámpáid Instagram-felhasználói fel vannak háborodva.  Valójában az adományaikat annak köszönhetik, hogy… akadálytalanul akarnak ott maradni, anélkül, hogy oda költöznének.  Az itteni hely tetszik ... úgy tűnik, hogy ezt jelentik.  Különben is, itt áll a kettő pózolása ... itt, ahogy a nagy figuratív nyomtatás mellett vagyunk, mint egykor a nem mozi és színházi dolgai idején, de az ünnepi képzési években.  Állunk.  Asszony belső pillantást vet az önkormányzati költségvetésén belül végrehajtott, színes tetős kórterembe.  Nem veszi le Madam csizmáját mezítelen lábáról.  Lehúzza.  Az a levegő ... a szőnyeg felett a nappali szaga, akár az első, akár a második emeleten.  Tehát a Camjo hölgy Rotterdamból.  Tanultunk és forgattunk.  Végül is a kekszek eredménye… később lehet.

Það er hér og nú ... eða þitt hér og nú.  Frú með svipinn annars staðar.  Hins vegar, þetta hér að nefna ....  T sjálfur ekki með litla fingurinn upp ... að horfa á ... þeir neita því ekki að það séu tölur sem ganga um.  Jæja, að gera þetta upp ... svartklædd ung kona ... augu sýnileg og húð ... kringum höfuðið ... þakið ... tæki sem halda á og vekjaraklukka ... eins með ... karlkyns mynd ... sem ekki fyrirsætan þeirra situr hér og á hellulögunum spýtandi óundirritaðir ... eitthvað með leiftur og það sem þeir finna þarna um karl og kvenkyns fólk ... nokkra talhópa ... frábært að vera þar aftur.  Hornið frekar með ungan vestrænan mann sem stendur á móti því og án Rayban í andlitinu.  Að þetta sé botninn meðvitaður með og varla sýnilegur keðjunum þínum þarna úti með kambásum.  Ungi maðurinn sem stendur hér hallar sér aðeins til hægri án buxna og gallabuxna.  Líkan ekki svona.  Bara raunveruleg stefna.  Ung kvenmanneskja sem þegar gengur fyrir framan þá ... nútíma hliðar á raðhúsi.  Plast í nútíma hverfinu þínu.  Að ganga fyrir framan fólkið í hljóði.  Hornið á húsinu.  Ekkert hús einbýlishúsa.  Hinn raunverulegi hlutur og minna bein en glerið þitt og útlit, ef svo má segja.  Stelpan er að ganga fyrir hornið.  Ekki ráfandi mynd frá sandléttu hugmyndinni þinni sem situr á flísunum þínum ... ekki hústökumaður ... örugglega ekki myndin af hestinum þínum og golffilmunni af þér þar með Rayban frá framleiðslu utan Cobra.  Jæja hugmyndin sterk síðan Judith K þín frá upphafi ... lyfjameðferð önnur enn í lóðinni og hesturinn að útskýra ekki frá Troy þínum, ef svo má segja.  Ekki athuga nafnið þitt Wifi og svo framvegis, konan hefði sagt þér það frá ganginum.  Eitthvað við að taka upp tyggjóið sitt á götunni og spýta ... einu sinni harðákveðið í átt að flísunum þínum ... hljóma afganginn ... gróft í hljóðinu ekki svo ... og merkið frá bílnum þeirra ... tveir og einn eða öfugt ... fjallað er um annars staðar hér er konan á trébekknum með hund.  Dýrið sem situr við hliðina á okkur er nú þegar nokkrum árum eldri og ekki lengur hvolpur eins og þeir sjá ... Eldast og baða ekki dýrið ... dama mjög grannviss og vissulega um þrítugt ... ekki fertug eins og þú hafðir vonað ... hér við með lausa hárið ... sitjandi í sólinni ... ekki móðirin með mígreni og það sem maður gleypir ... í húsinu með ... ekkert andvarpar viðhorf vegna þess að það þurfti að sækja barnið úr skólanum ... venjulega beint fyrir framan þau ... móðirin hafði komið með nýjan saksóknara.  Sjálf saknar hún dóttur sinnar.  Samt eru synirnir tveir sem eru til staðar fyrir hana ... fyrir fótbolta og svolítið dundað sér við öxl mömmu í sófanum þínum sem Leen Bakker þinn fékk ekki.  Mamma réttir þér kexformið ... svo framarlega sem þú molnar ekki ... bara situr við borðið með okkur og án tilhugalífs þeirra ef þeir áttu ekki nú þegar ....  mamma að vera til staðar fyrir þig.  Frú Alley breytist varla heldur.  Tímarnir með barninu liðu ekki ... að skilja þá í föt.  Frú og mæður sem sjá um þig ... til að stytta söguna ... hún féll fyrir þeim.  Hún réði ekki mjög vel við það að vera ein.  Þú ert einhleypur sem þekkir ekki skyldur þínar ... en langar að afhenda þér samloku þína ... ímyndunarafl frú Ibi ... þar.  Hún með sínar skörpu myndir að þær eru ekki leyfðar og geta ekki prentað fyrir dagatalið þitt.  Ráðstefna þín er heimili þeirra, ef svo má að orði komast.  Aðdráttur á suðara Google eftir gamalli gerð þeirra þar.  Reikningar hans og innskráningar þeirra.  Í stuttu máli, færa morgunmat í rúmið þitt af eiganda lóðarinnar eða ekki.  Svörtu leðurstígvélin með rennilás.  Undirhlið oddhvassa stígvélarinnar á andliti þeirra með loðinn útlegg á kinn.  Fylltu út formið þitt sjálfur ... fylltu það bara út ... það er það sem frúin hefði sagt þér af kostgæfni.  ... í stuttu máli, það sem við sjáum hér er ... x.into á Instagram með albúmunum sínum.  IPhone þegar yfir höfuð til að taka upp.  Þetta í þínum stíl.  Annars staðar ... síða fyrirmyndanna þinna ... hér kvenkyns fígúrurnar fyrir óskir þínar og verkefni.  Drengurinn fyrirsæta með húfu hér til marks um dömu eða heiðursmann með tæki.  Verð í samráði.  AngelX hefur þynnst frekar síðan í júlí en ekki í fyrra.  Stellingarnar tala sínu máli.  Notendur Instagram á rauðu ljósunum þínum í uppnámi.  Raunverulega eru framlög þeirra vegna þeirra ... að vilja vera þar og óhindrað án þess að þau flytji þangað.  Staðurinn hér gleður ... það er það sem þeir virðast meina.  Engu að síður, hér er stellingin af tveimur ... hér eins og við erum við hliðina á stóru myndrænu prentuninni eins og við vorum einu sinni á tímum sem ekki voru í kvikmyndahúsum og leikhúsum, en hátíðlegu þjálfunarárin.  Við stöndum.  Frú er innsýn í litríku þak deildina framkvæmd innan fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins.  Ekki taka stígvél frúna af berum fæti.  Draga það af.  Þetta loft ... lyktin fyrir ofan teppið í stofunni þinni, hvort sem það er á fyrstu eða annarri hæð eða ekki.  Svo Camjo frúin frá Rotterdam þínum.  Við lærðum og kvikmynduðum.  Þegar öllu er á botninn hvolft getur niðurstaðan með kex verið ... meira síðar.

그것은 여기 그리고 지금… 또는 당신의 여기와 지금입니다.  그녀의 다른 곳을 엿보는 마담.  그러나 여기서 언급할 것은....  T 자신은 새끼손가락을 위로 치켜들지 않고 … 바라보며…  음, 화장을 하고 ... 검은 옷을 입은 젊은 여성 ... 눈이 보이고 피부 ... 머리 주위 ... 덮힌 ... 장치를 들고 알람 시계 같은 ... 와 동일 ... 남성의 모습 ... 모델이 아닌 것처럼 여기 및 포장 돌에 침을 뱉는 서명되지 않은 … 플래시가 있는 무언가와 남성과 여성 사람들에 대해 그들이 발견한 것 … 몇 개의 대화 그룹 …  오히려 우리 얼굴에 Rayban이 없이 그것에 대항하여 서 있는 비서구적 청년과 함께 모퉁이.  이것은 캠이 아닌 외부 체인에서 의식이 있고 거의 보이지 않는 바닥입니다.  여기에 서 있는 청년은 바지와 청바지를 입지 않고 오른쪽으로 약간 기울고 있습니다.  모델은 그렇지 않습니다.  그냥 진짜 전략.  이미 그들 앞에서 걷고 있는 젊은 여성 ... 계단식 집의 현대적인 측면.  현대 이웃의 플라스틱.  조용히 사람들 앞에서 걷는다.  집의 모퉁이입니다.  자신의 맨션 하우스가 없습니다.  말하자면 유리와 외모보다 실물이 덜 직접적입니다.  소녀는 모퉁이를 돌고 있습니다.  타일에 앉아 있는 모래 평원 아이디어에서 떠돌아다니는 모습이 아니라... 쪼그리고 앉지 않는... 확실히 비 Cobra 프로덕션에서 Rayban이 있는 당신의 말과 골프 필름 사진이 아닙니다.  글쎄요, Judith K는 처음부터 아이디어가 강했습니다... 제약이 아직 많이 남아있지 않고 말은 트로이에서 설명하지 않습니다.  당신의 이름 Wifi 등을 확인하지 마십시오. 여자는 복도에서 당신에게 거기에 대해 말할 것입니다.  거리에서 씹는 껌을 주워 침을 뱉는 것 ... 한때는 당신의 타일을 향한 굳건한 결의 ... 나머지는 함께 ... 소리가 거칠지 않았습니다 ... 그리고 그들의 차에서 오는 신호 ... 둘과 하나 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 여기 다른 곳에서 논의된 것은 개와 함께 나무 벤치에 있는 여성입니다.  우리 옆에 앉아 있는 동물은 이미 몇 살이 되어 더 이상 강아지가 아닙니다 ... 나이가 들고 동물을 목욕시키지 않습니다 ... 아주 날씬하고 확실히 30대 여성입니다 ... 당신이 바라던 마흔이 아닙니다 ... 여기 느슨한 머리를 한 우리 ... 햇볕에 앉아 ... 편두통을 앓고 있는 엄마가 아니라 무엇을 삼키는가 ... 집에서 ... 아이가 학교에서 데리러 가야 했기 때문에 한숨을 쉬지 않는 태도 ... 일반적으로 바로 앞에 … 어머니는 새로운 구혼자를 데려왔습니다.  그녀 자신도 딸을 그리워하고 있습니다.  그러나 그녀를 위해 거기에 있는 두 아들... 축구를 하고 Leen Bakker가 제공하지 않은 소파에서 엄마의 어깨에 꼭 껴안고 있습니다.  엄마는 너에게 비스킷 깡통을 건네준다… 네가 무너지지 않는 한… 우리와 함께 테이블에 앉아 있고, 그들이 이미 가지고 있지 않다면 그들의 구애도 하지 않고….  엄마는 당신을 위해 거기에 있습니다.  Mrs Alley도 거의 변하지 않습니다.  아이와 함께한 시간은 흐르지 않았다...정장으로 이해한다.  당신을 돌보는 부인과 어머니들...이야기를 짧게 줄이자면...그녀는 그들에게 빠졌습니다.  그녀는 혼자 있는 것을 잘 견디지 못했다.  당신은 당신의 의무를 모르는 독신 사람들이 있습니다 ...하지만 당신에게 샌드위치를 주고 싶어합니다 ... 이비 부인의 상상 ... 거기.  그녀는 허용되지 않으며 캘린더에 인쇄할 수 없는 선명한 사진을 가지고 있습니다.  당신의 약속은 말하자면 그들의 집입니다.  거기에 있는 구형 모델당 Google 부저의 확대/축소.  그의 계정과 로그인.  요컨대, 사이트 소유자가 침대로 아침 식사를 가져오든 말든.  지퍼가 달린 검은색 가죽 논하이 부츠.  털이 많은 뺨 돌출부가있는 얼굴의 뾰족한 부츠 밑면.  양식을 직접 작성하십시오 ... 그냥 작성하십시오 ... 부인이 부지런히 말했을 것입니다.  ... 간단히 말해서, 여기에서 볼 수 있는 것은 ... Instagram의 x.into와 그녀의 전체 앨범입니다.  iPhone은 이미 녹음을 위해 머리 위에 있습니다.  이것은 당신의 스타일입니다.  다른 곳에서 ... 귀하의 모델 사이트 ... 여기에서 귀하의 소원과 프로젝트에 대한 여성 인물.  여기 모자를 쓴 소년 모델은 장치가 있는 숙녀 또는 신사를 나타냅니다.  가격은 상담중.  AngelX는 작년 7월 이후로 더 희석되고 있습니다.  포즈는 스스로를 말합니다.  당신의 빨간불의 Instagram 사용자는 화를 냅니다.  사실, 그들의 기부는 그들 덕분입니다. 그곳에 머물고 싶고, 그곳으로 이동하지 않고 방해받지 않기를 원합니다.  여기의 장소는 ... 그들이 의미하는 바인 것 같습니다.  여하튼, 여기 두 사람의 포즈가 있습니다...여기에 우리가 예전에 당신의 비 영화와 연극 시대에 있었던 것처럼 큰 비 유적 옆에 있습니다. 그러나 축제 훈련 년입니다.  우리는 서있다.  귀하의 시 예산 내에서 집행된 화려한 지붕의 병동의 내부를 엿볼 수 있습니다.  그녀의 맨발에서 부인의 부츠를 벗지 않습니다.  그것을 당겨.  그 공기... 1층이든 2층이든 거실의 카펫 위 냄새.  그래서 당신의 로테르담에서 온 Camjo 여성.  우리는 배우고 촬영했습니다.  결국, 비스킷의 결과는 … 더 나중일 수 있습니다.
Nidw#
Reply
#16
It's this here...greeting for madam just before your weekend...weekends.  You know.  Here for reference.  Delay in postponing your street work.  Something with their 12th schedule for the construction workers and contractors in your municipality.  Considering the 19th.  That which somewhat clarified the moment in the street.  However, the time runner or rider reaches the Dutch finish in time and therefore not one second to last.  We ran in your Tokyo or Tokyo in Japan.  The five or more colored rings of your rainbow that you see in the flag.  The rings or big hoops where cheerleaders twirled around.  From V or madam the athlete ... athlete or else.  To say this… much further back in your time… woman with… on the head in tradition… standing with child.  The arm and pointing to them there… there by the poles… or whatever is in sight in terms of your gauges.  One walks … walks … drives … and flies.  Thus, roads can be utilized to.  Child looking at it... to compare the grocery idea back then either then or otherwise.  It is whether or soon.  This or the latter not included in your … union language.  However, this here ... striking the trumpet ... signals and horns in the back yards.  Now still since the lack of or ... in any case putting away your paper AD.  Expensive joke for a cup of coffee ... that roughly costs ... a fortune.  That for an awfully expensive sandwich.  Continuing this here … striking and the idea of that moment of.  It is in fact directed ... tending itself ... madam have gone there ... you take it or you don't take it ... because that is up for grabs.  The 2x male versus 2x female collegiate.  Gosh, that person, right… in between.  She must have had a hard time.  Something is pulling you… or something is pushing you away from it.  Not for nothing ... the telling of Mrs. Van, there ... with her big 6 times?  What oh what?  Or what oh who?  And so your wish list can be much longer.  Elsewhere… much elsewhere… we have changed seats.  Your answer not now.  They will fill in the rest for them.  Mentioning this further here... the vision not so along the lines of.  Hin.woman in her fifties being there after the hour of truth...that what you described in short.  See this authentic image of temple and way of life in terms of … but differently with their style and premiums of membership on the internet.  Nothing is free…or Goodwill is free…it just depends on who you get it from.  Madame very clear in her presentation.  Glasses here on the face and looking to the left in your lens.  No hassle with make-up and related products.  Just us sitting here and the power of their houses... that's about what you described to.  About...about...which word choice do you use?  Lady from the hallway standing in no Chakra pose and some kind of serious light around her head… looking down… the dark hair as they are here… in a sesame cookie pouring gesture… rice for their fried rice can also… the slightly discolored  corridor walls behind us… expressive facial expression of hindi appearance.  Not that other.  The black clothed … defined and approaching … that which it is … so was and elsewhere legal … Different countries and lifestyles … that never goes together ….  so madam looking down at you in predominant 3 times power women symbol as this was explained centuries and centuries ago even before their birth to ... something with AI and algorithms with two Google AI and Facebook ... the hair underneath without color here being male.  That they admired the hair of the portrait Elisabeth.  Painting of the redhead ever appearing in front of your Instagram.  Just to translate this here ... the negroid children showing themselves in a very vital and playful way.  Mother there.  That which makes it the way it is.  Dark person getting his snack in time that day.  That we pay here as they do.  The back is something that speaks for itself.  The peace and quiet that people deserve ... regardless of your work performance elsewhere.  Miss Perry suddenly appearing in line.  Is there a door somewhere to knock?  She herself the hat on our head that was not designed by you, nor the speaker of her brightly decorated home in the Netherlands.  That the kind of mattress on the floor has already been rolled out for you.  So you are welcome.  In the meantime in the chat with the gathered members here.  Madame herself the Proud Herself.  That moment of the foursome… chasing something or not.  Spam-like and elusive looking.  The horn going off in the high sky of your bright blue soon after.  Echo-like trumpet… horn sound.  Copper/sounding not so.  That among the crowd of.  It is all the more striking that all this can happen… they speak of a human rest day on Sunday.  That certainly rests.  At least the circumstances of.  Mrs Van working.  Mrs. Ibi showing herself completely with her beautifully painted and brightly colored toenails.  Not that we continue to do this work at a small company as a telephone operator ... This by way of translation.  Madam has the appearance of something representative.  That this is our happiness of doing business.  Us and them and F from Face spinning for you, so to speak.  For example, we sit with buttocks against the edge in the modern living room with a great view.  Furniture sourced from your Ikea ... is fine.  You see that life doesn't have to be so hard then.  We stood.  Feeling this inside.  Mrs. Jay from your non-Amsterdam barbershop.  We are there for four or the 40 of them.  That this internally counts for us.  They seem like magic numbers from this program.  Something with mechanically controlled AI or your Bing from the forum.  That says double.  Just this here … non-Western … but Dutch lady very modern in style … that the sister next to us … traditionally dressed with headscarves … people want to know where we are … so the style of impression.  Ms. index finger pointing upward...regardless of your description or their description.  The happiness that Mrs. found in her Dutch partner.  This to impression and feel from beyond.  Back to the present…

Het is dit hier … de groet voor mevrouw vlak voor uw weekend … weekeinden. Je kent wel. Hier ter vermelding. Vertraging qua uitstel van uw straatwerkzaamheden. Iets met hun 12e inplanning voor de bouwvakkers en aannemers in uw gemeente. Gelet op de 19e. Dat wat het ogenblik enigszins in de straat verduidelijkte. De tijdrenner ofwel renster echter tijdig de Nederlandse finish bereikt en dus geen één na laatste volgens. Wij renden in uw Tokyo ofwel Tokio te Japan. Het vijftal of meerdere kleurige ringen van uw regenboog die men in de vlag ziet. De ringen ofwel grote hoepels waar cheerleaders in de rondte draaiden. Van V ofwel mevrouw de atlete … athlete of anders. Dit hier te zegge … veel verder uw tijd terug gespoeld … vrouw met … op het hoofd ter traditie … met kind staand. De arm en wijzend naar hen daar … daar bij de palen … of hetgeen in zicht is qua uw meters. Men loopt … wandelt … rijdt … en vliegt. Zo kunnen wegen worden benut aan. Kind ernaar kijkend … ter vergelijking van het kruidenier idee toendertijd ofwel toentertijd of anders. Het is ofschoon of weldra. Dit of deze laatste niet opgenomen in uw … unietaal. Echter, dit hier … frappant de trompet … signalen en claxons in de achterwijken. Nu nog steeds sinds het gemis van of … in ieder geval uw papieren AD wegleggend. Dure grap voor een kopje koffie … dat kost grofweg … een vermogen. Dat voor een akelig duur broodje. Dit hier verder vertellend … frappant en het idee van dat moment van. Het is in feite aangestuurd … neiging zelf hebbende … mevrouw er wel heen gegaan zijn … je neemt het of je neemt het niet … want dat staat voor het grijpen. Wel de 2x man tegenover 2x vrouwscollegiale. Goh, dat mens, toch … ertussen. Ze moest het zwaar gehad hebben. Iets trekt zich naar … of iets duwt u juist weg van. Niet voor niets … het veelzeggende van mevrouw Van, aldaar … met haar dikke 6 maal? Wat o wat? Of wat o wie? En zo kan uw lijst van wensen nog veel langer zijn. Elders … veel ergens anders … wij zijn veranderd van zitplek. Uw antwoord niet nu. De rest vullen zij wel voor hen in. Dit hier verder vermeldend … het visioen niet zo in de trant van. Hin.vrouw in de vijftig er zijnd nadat het uur van de waarheid … dat wat u beschreef kortgezegd. Zie dit authentieke beeld van tempel en leefwijze qua … wel echter anders met hun stijl en premiums van membership op het internet. Niets is gratis … of wél Goodwill gratis … het is maar van wie u het krijgt. Mevrouw erg duidelijk in haar presentatie. Bril hier op het gelaat en turend kijkend naar links in uw lens. Geen gedoe met make-up en aanverwanten. Gewoon wij die hier zitten en de kracht van hun huizen … dat wat u ongeveer omschreef aan. Ongeveer … circa … welke woordkeuze gebruikt u? Mevrouw vanuit de gang er staand in geen Chakra houding en een soort van ernstig licht om haar hoofd heen … kijkend naar beneden … de donkere haren zoals zij hier zijn … in een sesamkoekjes schenk-gebaar … rijst voor hun nasi kan ook … de enigszins verkleurde gangmuren achter ons … sprekende gezichtsuitdrukking van de hindi verschijning. Niet dat andere. Het zwart geklede … omschreven en naderende … dat wat het zo is … zo was aan en elders wettelijk …  Verschillende landen en leefgewoonten … dat gaat nooit samen …. zo mevrouw naar u neerkijkend in overheersend 3 maal krachtsvrouwen-symbool zoals dit eeuwen en eeuwen terug nog voor hun geboorte werd uitgelegd aan … iets met AI en algoritmes met tweetal Google AI en Facebook … het haar eronder zonder kleur hier aan mans-zijnde. Dat zij het haar van het portret Elisabeth bewonderden. Schilderij van de roodharige ooit voor uw neus verschijnend bij uw Instagram. Nog even dit hier ter vertaling … de negroide kinderen op een wel erg vitale en spelerige wijze zich laten ziend. Moeder erbij. Dat wat het maakt zoals dit is. Donker persoon tijdig zijn snack halend die dag. Dat wij hier betalen evenals zij. De rugzijde is iets dat voor zich spreekt. De rust die mensen dus verdienen … los van uw werkprestatie elders. Mevrouw Perry ineens in de rij verschijnend. Of er ergens nog een deur is om aan te kloppen? Zijzelf de hoed op ons hoofd dat niet door u ontworpen is, noch de spreekster van haar licht ingerichte woning in Nederland. Dat het soort van matrasje op de vloer alvast voor u is uitgerold. U bent dus welkom. Tussentijds in de chat met de vergaarde leden hier. Mevrouw zelf het Trotse Zelve. Dat moment van het viertal … iets erachter jagend of niet. Spam-achtig en ongrijpbaar lijkend. De claxon afgaand in de hoge hemel van uw heldere blauw al snel nadat. Echo-achtig trompet … hoorngeluid. Koper/klinkend niet zo. Dat tussen de menigte van. Het is des te frappanter dat dit zo kan gebeuren allemaal … ze spreken zondag van een menselijke rustdag. Dat rust zeker. In ieder geval de omstandigheden van. Mevrouw Van werkend. Mevrouw Ibi zich volledig tonend met haar mooi gelakte en felkleurige teennagels. Niet dat wij bij een bedrijfje als telefoniste dit werk blijven doen … Dit bij wijze van vertaling. Mevrouw heeft het uiterlijk van iets representatiefs. Dat dit ons geluk van zakendoen is. Wij en zij en F van Face dat voor u draait, zeg maar. Zo zitten wij met bips tegen het randje aan in de moderne woonkamer met prima uitzicht. Meubilair afkomstig van uw Ikea … kan best. Je ziet dat het leven niet zo zwaar hoeft te zijn dan. Wij stonden. Dit van binnen voelend. Mevrouw Jay van uw niet-Amsterdamse kapperzaak. Wij zijn er voor vier ofwel de 40 van. Dat dit innerlijk voor ons telt. Het lijken wel goochelende getallen van dit programma. Iets met mechanisch gestuurde AI of uw Bing van het forum. Dat zegt dubbel. Even dit hier … niet-Westerse … maar Nederlandse mevrouw erg modern in stijl … dat de zus naast ons … traditioneel gekleed met hoofdoek … mensen willen weten waar wij … zo de stijl van indruk. De wijsvinger van mevrouw naar boven wijzend … ongeacht uw beschrijving of hun beschrijving. Het geluk dat mevrouw vond in haar Nederlandse partner. Dit aan indruk en voel van generzijde. Terug naar het heden …

Es ist das hier ... Gruß für Madam kurz vor Ihrem Wochenende ... Wochenenden.  Du weisst.  Hier als Referenz.  Verzögern Sie die Verschiebung Ihrer Straßenarbeit.  Etwas mit ihrem 12. Zeitplan für die Bauarbeiter und Auftragnehmer in Ihrer Gemeinde.  Angesichts des 19.  Das, was den Moment auf der Straße etwas klärte.  Allerdings erreicht der Zeitläufer oder Fahrer das niederländische Ziel rechtzeitig und damit nicht eine Sekunde vor Schluss.  Wir liefen in Ihrem Tokio oder Tokio in Japan.  Die fünf oder mehr farbigen Ringe Ihres Regenbogens, die Sie in der Flagge sehen.  Die Ringe oder großen Reifen, in denen Cheerleader herumwirbelten.  Von V oder Frau der Athlet ... Athlet oder sonst.  Um das zu sagen… viel weiter zurück in Ihrer Zeit… Frau mit… auf dem Kopf als Tradition… mit Kind stehend.  Der Arm und das Zeigen auf sie dort … dort bei den Stangen … oder was auch immer in Bezug auf Ihre Messgeräte in Sicht ist.  Man geht … geht … fährt … und fliegt.  So können Straßen genutzt werden.  Ein Kind, das es sich anschaut, um die damalige Idee des Lebensmittelgeschäfts zu vergleichen, entweder damals oder anders.  Es ist ob oder bald.  Dies oder Letzteres ist in Ihrer … Gewerkschaftssprache nicht enthalten.  Aber das hier… das Schlagen der Trompete… Signale und Hörner in den Hinterhöfen.  Jetzt noch seit dem Fehlen oder ... auf jeden Fall deine Papier-AD weglegen.  Teure Witze für eine Tasse Kaffee ... das kostet ungefähr ... ein Vermögen.  Das für ein schrecklich teures Sandwich.  Fortsetzung hier … auffallend und die Idee von diesem Moment.  Es ist in der Tat gerichtet ... es kümmert sich um sich selbst ... Frauchen sind dorthin gegangen ... Sie nehmen es oder Sie nehmen es nicht ... denn das ist zu gewinnen.  Die 2x männliche gegen 2x weibliche Kollegiat.  Meine Güte, diese Person, richtig… dazwischen.  Sie muss es schwer gehabt haben.  Etwas zieht dich… oder etwas drückt dich davon weg.  Nicht umsonst... die Erzählung von Mrs. Van, da... mit ihrem großen 6 mal?  Was oh was?  Oder was, oh wer?  Und so kann Ihre Wunschliste noch viel länger sein.  An anderer Stelle… viel anderswo… haben wir die Plätze gewechselt.  Ihre Antwort nicht jetzt.  Den Rest werden sie für sie ausfüllen.  Um dies hier weiter zu erwähnen... die Vision ist nicht so im Sinne von.  Hin.Frau in ihren Fünfzigern, die nach der Stunde der Wahrheit da ist ... das, was Sie kurz beschrieben haben.  Sehen Sie dieses authentische Bild von Tempel und Lebensweise in Bezug auf … aber anders mit ihrem Stil und den Prämien der Mitgliedschaft im Internet.  Nichts ist kostenlos … oder Goodwill ist kostenlos … es hängt nur davon ab, von wem Sie es bekommen.  Madame sehr klar in ihrer Präsentation.  Brille hier im Gesicht und Blick nach links in die Linse.  Kein Ärger mit Make-up und verwandten Produkten.  Nur wir sitzen hier und die Macht ihrer Häuser... das ist ungefähr das, was Sie beschrieben haben.  Über...über...welche Wortwahl verwenden Sie?  Dame aus dem Flur, die in keiner Chakra-Pose steht und eine Art ernstes Licht um ihren Kopf herum… nach unten schaut… die dunklen Haare, wie sie hier sind… in einer Geste zum Einschenken von Sesamkeksen… Reis für ihren gebratenen Reis kann auch… die leicht verfärbten Flurwände hinter uns… ausdrucksstarker Gesichtsausdruck von Hindi-Erscheinung.  Nicht das andere.  Das Schwarz gekleidete … definiert und nähert sich … dem, was es ist … so war und woanders legal … Verschiedene Länder und Lebensstile … das passt nie zusammen ….  also gnädige frau schaut auf dich herab im vorherrschenden 3-fach powerfrauensymbol wie dies vor Jahrhunderten und Jahrhunderten noch vor ihrer geburt zu erklärt wurde... irgendwas mit KI und Algorithmen mit zwei Google KI und Facebook... die Haare darunter ohne Farbe dabei männlich.  Dass sie die Haare des Porträts Elisabeth bewunderten.  Malerei des Rotschopfs, der jemals vor Ihrem Instagram erscheint.  Nur um das hier zu übersetzen … die negroiden Kinder zeigen sich sehr vital und spielerisch.  Mutter da.  Das macht es so, wie es ist.  Dunkle Person, die an diesem Tag seinen Snack rechtzeitig bekommt.  Dass wir hier bezahlen, wie sie es tun.  Die Rückseite spricht für sich.  Die Ruhe, die die Menschen verdienen ... unabhängig von Ihrer Arbeitsleistung an anderer Stelle.  Miss Perry steht plötzlich in der Schlange.  Gibt es irgendwo eine Tür zum Klopfen?  Sie selbst ist der Hut auf unserem Kopf, der nicht von Ihnen entworfen wurde, noch die Sprecherin ihres bunt geschmückten Hauses in den Niederlanden.  Dass die Matratze auf dem Boden schon für Sie ausgerollt ist.  Sie sind also willkommen.  In der Zwischenzeit im Chat mit den versammelten Mitgliedern hier.  Madame selbst, die Stolze.  Dieser Moment der Vierer... etwas hinterher jagen oder nicht.  Spam-artig und schwer fassbar.  Das Horn ertönt kurz darauf am hohen Himmel deines strahlenden Blaus.  Echoartige Trompete… Hornklang.  Kupfer/klingend nicht so.  Das unter der Menge von.  Umso auffälliger, dass das alles passieren kann… man spricht von einem menschlichen Ruhetag am Sonntag.  Das ruht sicherlich.  Zumindest die Umstände der.  Frau Van arbeitet.  Frau Ibi zeigt sich komplett mit ihren wunderschön lackierten und knallbunten Zehennägeln.  Nicht, dass wir diese Arbeit in einer kleinen Firma weiterhin als Telefonist machen ... Dies im Wege der Übersetzung.  Madam hat das Aussehen von etwas Repräsentativem.  Dass dies unser Glück ist, Geschäfte zu machen.  Wir und sie und F von Face Spinning für dich sozusagen.  Wir sitzen zum Beispiel mit dem Po gegen die Kante im modernen Wohnzimmer mit toller Aussicht.  Möbel von Ihrem Ikea ... ist in Ordnung.  Du siehst, das Leben muss dann nicht so schwer sein.  Wir standen.  Dies im Inneren zu spüren.  Mrs. Jay von Ihrem Nicht-Amsterdamer Friseursalon.  Wir sind für vier oder die 40 von ihnen da.  Dass das intern für uns zählt.  Sie wirken wie magische Zahlen aus diesem Programm.  Irgendwas mit mechanisch gesteuerter KI oder dein Bing aus dem Forum.  Das heißt doppelt.  Nur das hier … nicht westlich … aber Holländerin sehr modern im Stil … dass die Schwester neben uns … traditionell mit Kopftuch bekleidet … die Leute wollen wissen, wo wir sind … also der Stil des Eindrucks.  Frau Zeigefinger zeigt nach oben ... unabhängig von Ihrer Beschreibung oder deren Beschreibung.  Das Glück, das Frau in ihrem niederländischen Partner gefunden hat.  Dies zu Eindruck und Gefühl von jenseits.  Zurück in die Gegenwart…

C'est ici... salutation pour madame juste avant votre week-end... week-end.  Tu sais.  Ici pour référence.  Retardez le report de votre travail de rue.  Quelque chose avec leur 12e horaire pour les travailleurs de la construction et les entrepreneurs de votre municipalité.  Considérant le 19.  Celle qui a quelque peu clarifié le moment dans la rue.  Cependant, le chronométreur ou coureur atteint l'arrivée néerlandaise dans le temps et donc pas une seconde avant la fin.  Nous avons couru dans votre Tokyo ou Tokyo au Japon.  Les cinq anneaux colorés ou plus de votre arc-en-ciel que vous voyez dans le drapeau.  Les anneaux ou grands cerceaux où virevoltaient les pom-pom girls.  De V ou madame l'athlète... athlète ou autre.  Pour dire cela… bien plus loin dans votre temps… femme avec… sur la tête comme tradition… debout avec enfant.  Le bras et les pointant là… là par les poteaux… ou tout ce qui est en vue en termes de jauges.  On marche… marche… conduit… et vole.  Ainsi, les routes peuvent être utilisées pour.  Enfant qui le regarde... pour comparer l'idée d'épicerie à l'époque ou autrement.  C'est si ou bientôt.  Ceci ou ce dernier non inclus dans votre … langue syndicale.  Cependant, ceci ici… frapper la trompette… des signaux et des klaxons dans les arrière-cours.  Maintenant toujours depuis l'absence ou... en tout cas ranger votre papier AD.  Blague chère pour une tasse de café... qui coûte à peu près... une fortune.  Que pour un sandwich terriblement cher.  Continuer cela ici… frappant et l'idée de ce moment de.  C'est en fait dirigé... s'occupant... madame y sont allés... vous le prenez ou vous ne le prenez pas... parce que c'est à gagner.  Le collège 2x masculin contre 2x féminin.  Mon Dieu, cette personne, à droite… entre les deux.  Elle a dû avoir du mal.  Quelque chose vous tire… ou quelque chose vous en éloigne.  Pas pour rien... le récit de Mme Van, là... avec ses gros 6 fois ?  Quoi oh quoi ?  Ou quoi oh qui?  Et ainsi, votre liste de souhaits peut être beaucoup plus longue.  Ailleurs… bien ailleurs… nous avons changé de place.  Votre réponse pas maintenant.  Ils rempliront le reste pour eux.  En mentionnant cela plus loin ici... la vision n'est pas dans le sens de.  Hin.femme dans la cinquantaine étant là après l'heure de vérité...c'est ce que vous avez décrit en bref.  Voyez cette image authentique du temple et du mode de vie en termes de … mais différemment avec leur style et leurs primes d'adhésion sur Internet.  Rien n'est gratuit… ou la bonne volonté est gratuite… cela dépend de qui vous l'obtenez.  Madame très claire dans sa présentation.  Lunettes ici sur le visage et en regardant vers la gauche dans votre objectif.  Pas de soucis avec le maquillage et les produits connexes.  Juste nous assis ici et le pouvoir de leurs maisons... c'est à peu près ce que vous avez décrit.  À propos de... à propos de... quel choix de mots utilisez-vous ?  Dame du couloir debout dans aucune pose de chakra et une sorte de lumière sérieuse autour de sa tête… regardant vers le bas… les cheveux noirs comme ils sont ici… dans un geste de versement de biscuit au sésame… le riz pour leur riz frit peut aussi… les murs du couloir légèrement décolorés derrière nous… expression faciale expressive d'apparence hindi.  Pas cet autre.  Le noir vêtu … défini et approchant … ce qu'il est … ainsi était et ailleurs légal … Différents pays et modes de vie … qui ne vont jamais ensemble ….  alors madame vous regarde dans le symbole prédominant des femmes de pouvoir 3 fois comme cela a été expliqué il y a des siècles et des siècles avant même leur naissance à ... quelque chose avec AI et algorithmes avec deux Google AI et Facebook ... les cheveux en dessous sans couleur étant ici Masculin.  Qu'ils admiraient les cheveux du portrait Elisabeth.  Peinture de la rousse apparaissant jamais devant votre Instagram.  Juste pour traduire ceci ici… les enfants négroïdes se montrent d'une manière très vivante et ludique.  Mère là-bas.  Ce qui fait que c'est comme ça.  Personne sombre prenant sa collation à temps ce jour-là.  Que nous payons ici comme eux.  Le dos est quelque chose qui parle de lui-même.  La paix et la tranquillité que les gens méritent... quel que soit votre rendement au travail ailleurs.  Miss Perry apparaissant soudainement en ligne.  Y a-t-il une porte quelque part où frapper ?  Elle-même le chapeau sur notre tête qui n'a pas été conçu par vous, ni le haut-parleur de sa maison aux Pays-Bas brillamment décorée.  Que le type de matelas au sol a déjà été déroulé pour vous.  Alors vous êtes les bienvenus.  En attendant, dans le chat avec les membres réunis ici.  Madame elle-même la Fière d'elle-même.  Ce moment du quatuor… courir après quelque chose ou pas.  Aspect indésirable et insaisissable.  Le klaxon retentit dans le ciel haut de ton bleu éclatant peu de temps après.  Trompette semblable à un écho… son de cor.  Cuivre/semblant pas tellement.  Que parmi la foule de.  C'est d'autant plus frappant que tout cela peut arriver… ils parlent d'un jour de repos humain le dimanche.  Cela repose certainement.  Au moins les circonstances de.  Mme Van travaille.  Mme Ibi se montre complètement avec ses ongles de pied magnifiquement peints et aux couleurs vives.  Non pas que nous continuions à faire ce travail dans une petite entreprise en tant qu'opérateur téléphonique... Ceci en guise de traduction.  Madame a l'apparence de quelque chose de représentatif.  Que c'est notre bonheur de faire des affaires.  Nous et eux et F de Face spinning pour vous, pour ainsi dire.  Par exemple, nous nous asseyons les fesses contre le bord dans le salon moderne avec une vue magnifique.  Les meubles provenant de votre Ikea ... c'est bien.  Vous voyez que la vie ne doit pas être si difficile alors.  Nous nous tenions.  Sentir cela à l'intérieur.  Mme Jay de votre salon de coiffure non-Amsterdam.  Nous sommes là pour quatre ou 40 d'entre eux.  Que cela compte en interne pour nous.  Ils semblent être des nombres magiques de ce programme.  Quelque chose avec une IA contrôlée mécaniquement ou votre Bing du forum.  Cela dit double.  Juste ça ici… non-occidentale… mais hollandaise de style très moderne… que la sœur à côté de nous… traditionnellement vêtue de foulards… les gens veulent savoir où nous sommes… donc le style d'impression.  Mme index pointant vers le haut... quelle que soit votre description ou leur description.  Le bonheur que Mme a trouvé chez son partenaire hollandais.  Ceci pour impressionner et ressentir de l'au-delà.  Retour au présent…

To tutaj...pozdrowienie dla pani tuż przed weekendem...weekendy.  Wiesz, że.  Tutaj w celach informacyjnych.  Opóźnienie w odkładaniu pracy na ulicy.  Coś z ich 12. harmonogramem dla pracowników budowlanych i wykonawców w Twojej gminie.  Biorąc pod uwagę 19.  To, co nieco wyjaśniło ten moment na ulicy.  Jednak biegacz lub kolarz na czas dociera do holenderskiego mety na czas, a zatem nie pozostała ani jedna sekunda.  Biegliśmy w twoim Tokio lub Tokio w Japonii.  Pięć lub więcej kolorowych pierścieni tęczy, które widzisz na fladze.  Pierścienie lub duże obręcze, na których kręciły się cheerleaderki.  Od V czyli pani sportowiec… sportowiec albo jeszcze.  Mówiąc to… dużo dalej w waszych czasach… kobieta z… na głowie jak tradycja… stojąca z dzieckiem.  Ramię i wskazujące na nich tam… tam przy słupach… czy cokolwiek w zasięgu wzroku.  Spaceruje… chodzi… jeździ… i lata.  W ten sposób można wykorzystać drogi.  Dziecko patrzące na to... żeby porównać pomysł na sklep spożywczy albo wtedy, albo inaczej.  To czy lub wkrótce.  To lub drugie nie jest zawarte w twoim… języku związkowym.  Jednak to tutaj… trąbka… sygnały i klaksony na podwórkach.  Teraz jeszcze ze względu na brak lub... w każdym razie odkładanie papieru AD.  Drogie żarty na filiżankę kawy... która z grubsza kosztuje... fortunę.  To za strasznie drogą kanapkę.  Kontynuując to tutaj… uderzające i pomysł tego momentu.  W rzeczywistości jest skierowany... sama się pielęgnuje... pani poszła tam... bierzesz to albo nie bierzesz... bo to jest do wzięcia.  Kolegiata 2x męska kontra 2x żeńska.  O rany, ta osoba, tak… pomiędzy.  Musiała mieć ciężki okres.  Coś cię ciągnie… albo coś cię od tego odpycha.  Nie na darmo... opowiadanie pani Van, tam... z jej wielkim 6 razy?  Co och co?  Albo co och kto?  Twoja lista życzeń może być znacznie dłuższa.  Gdzie indziej… dużo gdzie indziej… zmieniliśmy miejsca.  Twoja odpowiedź nie teraz.  Wypełnią dla nich resztę.  Wspominając o tym dalej tutaj... wizja nie tak po linii.  Hin. Kobieta po pięćdziesiątce będąc tam po godzinie prawdy... to, co opisałeś w skrócie.  Zobacz ten autentyczny obraz świątyni i sposobu życia w kategoriach… ale inaczej z ich stylem i premiami za członkostwo w Internecie.  Nic nie jest za darmo…albo dobra wola jest za darmo… zależy to tylko od tego, od kogo ją otrzymujesz.  Madame bardzo wyraźnie w swojej prezentacji.  Okulary tutaj na twarzy i patrzenie w lewo w obiektyw.  Bez kłopotów z makijażem i powiązanymi produktami.  Tylko my tu siedzimy i moc ich domów... to jest to, co opisałeś.  O...o...jakim słowie używasz?  Pani z korytarza stojąca bez pozy czakry i jakieś poważne światło wokół głowy… spoglądająca w dół… ciemne włosy tak, jak tu są… w geście nalewania ciastek sezamowych… ryż do ich smażonego ryżu też… lekko odbarwione ściany korytarza za nami… wyrazisty wyraz twarzy o hinduskim wyglądzie.  Nie ten inny.  Czarna odzież … zdefiniowana i zbliżająca się … do tego, czym jest … tak jak i gdzie indziej legalna … Różne kraje i style życia … to nigdy nie idzie w parze ….  więc proszę pani, patrząc na ciebie w dominującym symbolu 3 razy mocy kobiety, jak to wyjaśniono wieki i wieki temu, jeszcze przed ich narodzinami, aby ... coś z AI i algorytmami z dwoma Google AI i Facebookiem ... włosy pod spodem bez koloru tutaj są mężczyzna.  Że podziwiali włosy portretu Elisabeth.  Malowanie rudej zawsze pojawiającej się przed Twoim Instagramem.  Aby to przetłumaczyć tutaj… negroidalne dzieci pokazują się w bardzo żywotny i zabawny sposób.  Matka tam.  To, co sprawia, że jest tak, jak jest.  Ciemna osoba dostaje swoją przekąskę na czas tego dnia.  Że płacimy tutaj tak jak oni.  Tył to coś, co mówi samo za siebie.  Cisza i spokój, na który zasługują ludzie... niezależnie od wyników w pracy gdzie indziej.  Panna Perry nagle pojawiła się w kolejce.  Czy są drzwi, do których można zapukać?  Ona sama jest kapeluszem na naszej głowie, który nie został zaprojektowany przez ciebie, ani mówcą jej jaskrawo udekorowanego domu w Holandii.  Że ten rodzaj materaca na podłodze został już dla ciebie rozwinięty.  Więc nie ma za co.  W międzyczasie na czacie ze zgromadzonymi członkami tutaj.  Madame sama w sobie Dumna.  Ten moment czwórki… goniąc za czymś, czy nie.  Podobny do spamu i nieuchwytny.  Niedługo potem na wysokim niebie twego jasnego błękitu zabrzmi klakson.  Echo jak trąbka… dźwięk rogu.  Miedź/brzmienie nie tak.  Że wśród tłumu.  Tym bardziej uderzające jest to, że to wszystko może się wydarzyć… mówią o dniu odpoczynku ludzi w niedzielę.  To z pewnością odpoczywa.  Przynajmniej okoliczności.  Pani Van pracuje.  Pani Ibi pokazująca się całkowicie ze swoimi pięknie pomalowanymi i jaskrawymi paznokciami u nóg.  Nie, że nadal wykonujemy tę pracę w małej firmie jako operator telefoniczny... To w drodze tłumaczenia.  Pani ma wygląd czegoś reprezentacyjnego.  To jest nasze szczęście z robienia interesów.  My, oni i F from Face kręcą się dla Ciebie, że tak powiem.  Na przykład siedzimy z tyłkiem przy krawędzi w nowoczesnym salonie ze wspaniałym widokiem.  Meble pochodzące z Twojej Ikei… są w porządku.  Widzisz, że życie nie musi być wtedy takie trudne.  Staliśmy.  Czując to w środku.  Pani Jay z twojego salonu fryzjerskiego spoza Amsterdamu.  Jesteśmy tam dla czterech lub 40 z nich.  Że to dla nas liczy się wewnętrznie.  Wyglądają jak magiczne liczby z tego programu.  Coś z mechanicznie sterowaną sztuczną inteligencją lub twoim Bingiem z forum.  To mówi podwójnie.  Tylko ta tutaj… niezachodnia… ale holenderska pani bardzo nowoczesna w stylu… ta siostra obok nas… tradycyjnie ubrana w chusty… ludzie chcą wiedzieć gdzie jesteśmy… więc styl wrażenia.  Pani palec wskazujący w górę... bez względu na twój opis lub ich opis.  Szczęście, które Pani znalazła w swoim holenderskim partnerze.  To do wrażenia i odczucia z zewnątrz.  Powrót do teraźniejszości…

Это здесь ... приветствие для мадам накануне твоих выходных ... выходных.  Вы знаете.  Здесь для справки.  Задержка с откладыванием уличных работ.  Что-то с их 12-м графиком для строительных рабочих и подрядчиков в вашем муниципалитете.  Учитывая 19-е.  То, что несколько прояснило момент на улице.  Тем не менее, бегун или гонщик достигает голландского финиша вовремя и, следовательно, не успевает за секундой до последнего.  Мы бегали в вашем Токио или Токио в Японии.  Пять или более цветных колец вашей радуги, которые вы видите на флаге.  Кольца или большие кольца, на которых кружились болельщицы.  От Ви или мадам атлет ... атлет или еще.  Сказать это… гораздо раньше, в свое время… женщина с… на голове по традиции… стоящая с ребенком.  Рука и указывающая на них там… там у столбов… или что-то еще, что видно с точки зрения ваших датчиков.  Идет… ходит… водит… и летает.  Таким образом, дороги могут быть использованы.  Ребенок смотрит на это ... чтобы сравнить идею продуктового магазина тогда или иначе.  Будет ли или скоро.  Это или последнее не входит в ваш… союзный язык.  Однако это здесь ... удары в трубу ... сигналы и рожки на заднем дворе.  Теперь все еще из-за отсутствия или ... в любом случае убираю бумажный AD.  Дорогая шутка о чашке кофе ... это примерно стоит ... целое состояние.  Это за ужасно дорогой бутерброд.  Продолжая это здесь… Поразительна и идея того момента.  На самом деле он направлен ... ухаживает за собой ... мадам пошли туда ... вы принимаете или не принимаете ... потому что это можно забрать.  Два мужских товарища против двух женских коллегиальных.  Черт возьми, этот человек, прямо… посередине.  Должно быть, ей пришлось нелегко.  Что-то вас тянет… или что-то отталкивает от этого.  Не зря ... рассказ миссис Ван, там ... с ее большим 6 раз?  Что ой что?  Или что ой кто?  И поэтому ваш список желаний может быть намного длиннее.  В другом месте… намного в другом месте… мы поменяли места.  Ваш ответ не сейчас.  Остальное они заполнят за них.  Упоминание об этом здесь ... видение не так похоже на.  Hin. Женщина за пятьдесят, которая была там после часа истины ... это то, что вы вкратце описали.  Посмотрите на этот подлинный образ храма и образа жизни с точки зрения… но иначе, с их стилем и премией членства в Интернете.  Нет ничего бесплатного ... или доброй воли ... это просто зависит от того, от кого вы это получаете.  Мадам очень ясно в ее представлении.  Очки здесь на лице и смотрят налево в объектив.  Никаких проблем с косметикой и сопутствующими товарами.  Просто мы сидим здесь и сила их домов ... это то, что вы описали.  О ... о ... какое слово вы используете?  Дама из коридора, стоящая в позе без чакры, и какой-то серьезный свет вокруг ее головы ... смотрит вниз ... темные волосы, как они здесь ... в жесте наливания кунжутного печенья ... рис для жареного риса также может ... слегка обесцвеченные стены коридора позади нас… выразительное выражение лица хинди.  Не что иное.  Черное одето… определенное и приближающееся… то, что оно… так было и в других местах законно… Разные страны и образы жизни… что никогда не сочетается….  так что мадам смотрит на вас сверху вниз в преобладающем трехкратном женском символе, как это было объяснено века и столетия назад, еще до их рождения ... что-то с искусственным интеллектом и алгоритмами с двумя Google AI и Facebook ... волосы под ними без цвета здесь мужчина.  Что восхищались волосами портрета Елизаветы.  Картина рыжего, когда-либо появляющегося у вас в Instagram.  Просто чтобы перевести это здесь ... негроидные дети проявляют себя очень живо и весело.  Мать там.  То, что делает его таким, какой он есть.  Темный человек в тот день вовремя перекусил.  Что мы платим здесь, как они.  Спинка говорит сама за себя.  Тишина и покой, которых заслуживают люди ... независимо от вашей работы в другом месте.  Мисс Перри внезапно появилась в очереди.  Есть ли дверь куда-нибудь, чтобы постучать?  Она сама - шляпа на нашей голове, которая не была разработана вами, ни спикер из ее ярко оформленного дома в Нидерландах.  Что такой матрас на полу для вас уже раскатан.  Так что добро пожаловать.  А пока в чате собравшиеся здесь участники.  Сама мадам Сама гордая.  Тот момент четверки… гоняться за чем-то или нет.  Спамоподобный и неуловимый вид.  Вскоре после этого рог зазвенел в высоком небе твоего ярко-синего.  Эхо трубы… звук рожка.  Медь / звучание не очень.  Что среди толпы.  Тем поразительнее, что все это может происходить ... говорят о дне отдыха людей в воскресенье.  Это, конечно, отдых.  По крайней мере, обстоятельства.  Миссис Ван работает.  Миссис Иби полностью демонстрирует себя со своими красиво накрашенными и ярко окрашенными ногтями на ногах.  Не то чтобы мы продолжали эту работу в небольшой компании в качестве телефонного оператора ... Это в порядке перевода.  Мадам выглядит как что-то представительное.  Это наше счастье заниматься бизнесом.  Мы и они, и F из Face крутятся для вас, так сказать.  Например, мы сидим, прислонившись задницей к краю, в современной гостиной с прекрасным видом.  Мебель из твоей Икеи ... в порядке.  Вы видите, что тогда жизнь не должна быть такой тяжелой.  Мы стояли.  Чувствуя это внутри.  Миссис Джей из вашей парикмахерской за пределами Амстердама.  Нас там четверо или сорок.  Это внутренне важно для нас.  Они кажутся магическими числами из этой программы.  Что-то с механически управляемым ИИ или ваш Bing с форума.  Это говорит о двойном.  Вот только эта… не западная… но голландская дама очень современна по стилю… эта сестра рядом с нами… традиционно одета в платки… люди хотят знать, где мы… так что стиль впечатления.  Мисс указательный палец указывает вверх ... независимо от вашего описания или их описания.  Счастье, которое миссис нашла в своем голландском партнере.  Это чтобы произвести впечатление и почувствовать извне.  Назад в настоящее…

Það er þetta hér ... kveðja frú rétt fyrir helgina þína ... helgar.  Þú veist.  Hér til viðmiðunar.  Seinkaðu því að fresta götustarfi þínu.  Eitthvað með 12. áætlun sína fyrir byggingarstarfsmenn og verktaka í þínu sveitarfélagi.  Miðað við 19..  Það sem skýrði dálítið augnablikið á götunni.  Tímahlauparinn eða knapinn nær hins vegar hollenska markinu í tæka tíð og því ekki eina sekúndu til að endast.  Við hlupum í Tókýó þínum eða Tókýó í Japan.  Fimm eða fleiri lituðu hringirnir í regnboganum þínum sem þú sérð í fánanum.  Hringirnir eða stóru hringirnir þar sem klappstýrurnar þyrluðust um.  Frá V eða frú íþróttamanninum ... íþróttamanni eða öðru.  Að segja þetta ... miklu lengra aftur á þínum tíma ... kona með ... á höfðinu eins og hefð ... stendur með barni.  Handleggurinn og vísar til þeirra þarna ... þarna við skautana ... eða hvað sem er í sjónmáli hvað varðar mælina þína.  Maður gengur ... gengur ... keyrir ... og flýgur.  Þannig er hægt …

Det är här ... hälsning till fru strax före din helg ... helger.  Du vet.  Här för referens.  Försena med att skjuta upp ditt gatuarbete.  Något med deras 12: e schema för byggnadsarbetare och entreprenörer i din kommun.  Med tanke på den 19: e.  Det som något klargjorde ögonblicket på gatan.  Men tidslöparen eller ryttaren når den nederländska målen i tid och därför inte en sekund till sist.  Vi sprang i din Tokyo eller Tokyo i Japan.  De fem eller fler färgade ringarna i din regnbåge som du ser i flaggan.  Ringarna eller stora banden där cheerleaders snurrade runt.  Från V eller fru idrottaren ... idrottare eller annat.  Att säga detta ... mycket längre tillbaka i din tid ... kvinna med ... på huvudet som tradition ... står med barn.  Armen och pekar på dem där ... där vid stolparna ... eller vad som helst i sikte när det gäller dina mätare.  Man går ... går ... kör ... och flyger.  Således kan vägar användas till.  Barn som tittar på det ... för att jämföra livsmedelsidén då eller då.  Det är huruvida eller snart.  Detta eller det senare ingår inte i ditt ... fackliga språk.  Men detta här ... slår trumpet ... signalerar och horn på bakgårdarna.  Nu fortfarande eftersom bristen på eller ... i vilket fall som helst lägga bort ditt papper AD.  Dyrt skämt för en kopp kaffe ... som ungefär kostar ... en förmögenhet.  Det för en väldigt dyr smörgås.  Fortsätter detta här ... slående och idén om det ögonblicket av.  Det riktas faktiskt ... tenderar sig själv ... fru har åkt dit ... du tar det eller tar inte det ... för det är uppenbart.  Den 2x manliga mot 2x kvinnliga kollegiet.  Gosh, den personen, precis ... däremellan.  Hon måste ha haft svårt.  Något drar dig ... eller något som driver dig bort från det.  Inte för ingenting ... berättelsen om fru Van, där ... med hennes stora sex gånger?  Vad åh vad?  Eller vad åh vem?  Och så kan din önskelista vara mycket längre.  Annars ... mycket annat ... vi har bytt plats.  Ditt svar inte nu.  De fyller i resten för dem.  Nämner detta vidare här ... visionen inte så i linje med.  Hin kvinna på femtiotalet var där efter sanningens timme ... det som du kortfattat beskrev.  Se den här autentiska bilden av templet och levnadssätten i termer av ... men annorlunda med deras stil och premier för medlemskap på internet.  Ingenting är gratis ... eller Goodwill är gratis ... det beror bara på vem du får det från.  Madame mycket tydlig i sin presentation.  Glasögon här i ansiktet och tittar till vänster i linsen.  Inget krångel med smink och relaterade produkter.  Bara vi som sitter här och kraften i deras hus ... det handlar om vad du beskrev för.  Om ... om ... vilket ordval använder du?  Lady från hallen stående i ingen Chakra pose och någon form av allvarligt ljus runt huvudet ... tittar ner ... det mörka håret som de är här ... i en sesam kaka hälla gest ... ris för deras stekt ris kan också ... de något missfärgade korridorväggarna bakom oss ... uttrycksfullt ansiktsuttryck av hindi utseende.  Inte den där andra.  De svarta klädda ... definierade och närmade sig ... det som det är ... så var och på annat håll lagligt ... Olika länder och livsstilar ... som aldrig går ihop ....  så fru tittar ner på dig i dominerande 3 gånger maktkvinnasymbol eftersom detta förklarades för århundraden och århundraden sedan redan före deras födelse till ... något med AI och algoritmer med två Google AI och Facebook ... håret under utan färg här manlig.  Att de beundrade håret på porträttet Elisabeth.  Målning av rödhårig man som någonsin dyker upp framför din Instagram.  Bara för att översätta detta här ... negro-barnen visar sig på ett mycket viktigt och lekfullt sätt.  Mor där.  Det som gör det som det är.  Mörk person som får sitt mellanmål i tid den dagen.  Att vi betalar här som de gör.  Baksidan är något som talar för sig själv.  Den lugn och ro som människor förtjänar ... oavsett din arbetsprestanda någon annanstans.  Miss Perry dyker plötsligt upp i rad.  Finns det en dörr någonstans att knacka på?  Hon själv hatten på vårt huvud som inte designades av dig, inte heller talaren för hennes ljust dekorerade hem i Nederländerna.  Att den typ av madrass på golvet redan har rullats ut för dig.  Så du är välkommen.  Under tiden i chatten med de samlade medlemmarna här.  Madame själv den stolta själv.  Det ögonblicket av fyrkant ... jagar något eller inte.  Spamliknande och svårfångad.  Hornet går ut på den höga himlen i din ljusblå strax efter.  Ekliknande trumpet ... hornljud.  Koppar / låter inte så.  Det bland mängden.  Desto mer slående är att allt detta kan hända ... de talar om en mänsklig vilodag på söndag.  Det vilar verkligen.  Åtminstone omständigheterna i.  Fru Van arbetar.  Fru Ibi visar sig helt med sina vackert målade och färgglada tånaglar.  Inte för att vi fortsätter att göra det här arbetet på ett litet företag som telefonoperatör ... Detta som översättning.  Fru ser ut som något representativt.  Att det här är vår lycka att göra affärer.  Vi och dem och F från Face snurrar åt dig, så att säga.  Vi sitter till exempel med rumpan mot kanten i det moderna vardagsrummet med fantastisk utsikt.  Möbler från din Ikea ... är bra.  Du ser att livet inte behöver vara så svårt då.  Vi stod.  Känner detta inuti.  Mrs Jay från din barbershop utanför Amsterdam.  Vi är där för fyra eller 40 av dem.  Att detta räknas internt för oss.  De verkar som magiska siffror från det här programmet.  Något med mekaniskt styrd AI eller din Bing från forumet.  Det säger dubbelt.  Bara här här ... icke-västerländska ... men holländsk dam mycket modern i stil ... att systern bredvid oss ... traditionellt klädd med sjalar ... människor vill veta var vi är ... så intrycksstil.  Pekfingret pekar uppåt ... oavsett din beskrivning eller beskrivning.  Den lycka som fru fann i sin holländska partner.  Detta till intryck och känsla utifrån.  Tillbaka till nuet ...

Se on tämä täällä ... tervehdys rouvalle juuri ennen viikonloppua ... viikonloppuja.  Tiedät kyllä.  Tässä viitteeksi.  Viivästytä katutyön lykkäämistä.  Jotain heidän 12. aikataulustaan kunnallesi rakennustyöntekijöille ja urakoitsijoille.  Ottaen huomioon 19. päivä.  Se, mikä hieman selvensi hetkeä kadulla.  Aikajuoksija tai ratsastaja kuitenkin saavuttaa Hollannin maali ajoissa eikä siis sekuntia viimeiseen.  Juoksimme Tokiossasi tai Tokiossa Japanissa.  Viisi tai useampia sateenkaaren värillisiä renkaita, jotka näet lipussa.  Sormukset tai isot vanteet, joissa cheerleaderit pyörivät ympäriinsä.  V: ltä tai rouva urheilija ... urheilija tai muu.  Sanoa tämä ... paljon kauempana aikoissasi ... nainen, jolla on ... pää perinteenä ... seisoo lapsen kanssa.  Käsivarsi ja osoittaminen heille siellä ... siellä pylväiden vieressä ... tai mikä on näkyvissä mittareidesi suhteen.  Yksi kävelee ... kävelee ... ajaa ... ja lentää.  Siten tiet voidaan hyödyntää.  Lapsi katselee sitä ... verrata päivittäistavarakauppa-ajatusta silloin tai sitten.  Se on vai pian.  Tätä tai viimeksi mainittua ei sisälly… ammattiliittosi kieleen.  Kuitenkin tämä täällä ... trumpetin lyöminen ... signaalit ja sarvet takapihoilla.  Nyt silti siitä lähtien, kun puuttuu tai ... joka tapauksessa laittaa paperisi AD.  Kallis vitsi kupilliselle kahvia ... joka maksaa suunnilleen ... omaisuuden.  Se on hirvittävän kallis voileipä.  Jatkamalla tätä täällä ... silmiinpistävä ja ajatus tuosta hetkestä.  Se on itse asiassa suunnattu ... hoitaa itseään ... rouva on mennyt sinne ... otat sen tai et ota sitä ... koska se on kiinni.  Kaksinkertainen uros vs. 2x kollegiaalinen nainen.  Gosh, tuo henkilö, aivan ... välillä.  Hänellä on ollut vaikea aika.  Jotain vetää sinua ... tai jokin työntää sinut pois siitä.  Ei turhaan ... rouva Vanin kertomus siellä ... hänen isonsa kanssa 6 kertaa?  Mitä voi mitä?  Tai mitä oi kuka?  Joten toivelistasi voi olla paljon pidempi.  Muualla ... paljon muualla ... olemme vaihtaneet paikkaa.  Vastauksesi ei nyt.  He täyttävät loput heidän puolestaan.  Mainitsemalla tätä edelleen tässä ... visio ei niin.  Hin. Viisikymppinen nainen, joka on siellä totuuden tunnin jälkeen ... se mitä kuvailit lyhyesti.  Näe tämä temppelin ja elämäntavan aito kuva… mutta eri tavalla heidän tyylinsä ja Internet-jäsenyyden palkkioidensa suhteen.  Mikään ei ole ilmaista ... tai liikearvo on ilmaista ... se riippuu vain siitä, keneltä saat sen.  Rouva hyvin selvä esityksessään.  Lasit täällä kasvoissa ja katsellen linssisi vasemmalle.  Ei vaivaa meikkiä ja vastaavia tuotteita.  Vain me istumme täällä ja heidän talojensa voima ... juuri siitä kuvailit.  Tietoja ... noin ... mitä sanavalintaa käytät?  Nainen käytävällä seisomassa ei Chakra-asennossa ja jonkinlainen vakava valo hänen päänsä ympärillä ... katsellen alas ... tummiin hiuksiin, kun he ovat täällä ... seesamin evästeen kaatamalla eleellä ... riisiä heidän paistetulle riisilleen voi myös ... hieman värjääntyneet käytävän seinät takanamme ... hindin ilmeen ilmeikäs ilme.  Ei sitä muuta.  Musta pukeutunut… määritteli ja lähestyi ... mitä se on ... niin oli ja muualla laillista ... Eri maat ja elämäntavat ... jotka eivät koskaan mene yhteen…  niin rouva katselee sinua alas vallitsevassa 3-kertaisessa naisnimessä, kuten tämä selitettiin vuosisatoja ja vuosisatoja sitten jo ennen heidän syntymästään ... jotain tekoälyä ja algoritmeja kahdella Google AI: lla ja Facebookilla ... Uros.  Että he ihailivat muotokuvan Elisabethin hiuksia.  Maalaus punapäästä, joka näkyy aina Instagramin edessä.  Vain kääntääksesi tämän täältä ... negroid-lapset näyttävät itsensä erittäin tärkeällä ja leikkisällä tavalla.  Äiti siellä.  Se mikä tekee siitä sellaisen.  Pimeä henkilö saa välipalansa ajoissa sinä päivänä.  Että maksamme täällä kuten he tekevät.  Selkä on jotain, joka puhuu puolestaan.  Rauha ja hiljaisuus, jonka ihmiset ansaitsevat ... riippumatta työsi suorituskyvystä muualla.  Neiti Perry ilmestyi yhtäkkiä jonoon.  Onko jossain ovea koputtaa?  Hän itse ei ole suunnitellut hattua pään päällä, eikä hänen kirkkaasti sisustetun kodinsa puhuja Hollannissa.  Että sellainen patja lattialla on jo rullattu sinulle.  Joten olet tervetullut.  Sillä välin chatissa kokoontuneiden jäsenten kanssa täällä.  Rouva itse Ylpeä.  Tuon nelikon hetki ... jahtaa jotain tai ei.  Roskapostin kaltainen ja vaikeasti näköinen.  Kirkkaan sinisen korkealla taivaalla lähtevä sarvi pian sen jälkeen.  Kaikuinen trumpetti ... torven ääni.  Kupari / kuulostava ei niin.  Se joukossa.  On sitäkin silmiinpistävämpää, että kaikki tämä voi tapahtua ... he puhuvat ihmisen lepopäivästä sunnuntaina.  Se varmasti lepää.  Ainakin olosuhteet.  Rouva Van työskentelee.  Rouva Ibi näyttää itsensä täysin kauniisti maalatuilla ja kirkkaanvärisillä varpaskynneillä.  Ei, että jatkaisimme tämän työn tekemistä pienessä yrityksessä puhelinoperaattorina ... Tämä käännöksen muodossa.  Rouva näyttää olevan jotain edustavaa.  Että tämä on onnemme liiketoiminnasta.  Me ja heidät ja F: n kasvot pyörivät sinulle niin sanotusti.  Esimerkiksi istumme takapuolella reunaa vasten modernissa olohuoneessa, josta on upeat näkymät.  Ikean kalusteet ovat hyviä.  Näet, että elämän ei tarvitse olla niin kovaa silloin.  Seisoimme.  Tunne tämä sisällä.  Rouva Jay muusta kuin Amsterdamin parturistasi.  Olemme siellä neljä tai 40 heistä.  Että tämä sisäisesti laskee meille.  Ne näyttävät taianumeroilta tästä ohjelmasta.  Jotain mekaanisesti ohjattua tekoälyä tai Bingiä foorumilla.  Se sanoo kaksinkertaista.  Juuri tämä täällä ... ei-länsimainen ... mutta hollantilainen nainen erittäin tyyliltään moderni ... että sisar vieressämme ... perinteisesti pukeutunut huiveihin ... ihmiset haluavat tietää missä olemme ... joten vaikutelman tyyli.  Neiti etusormi ylöspäin ... riippumatta kuvauksestasi tai heidän kuvauksestaan.  Onnellisuus, jonka rouva löysi hollantilaiselta kumppaniltaan.  Tämä antaa vaikutelman ja tuntuu ulkopuolelta.  Takaisin tähän päivään…

여기입니다...주말...주말 직전에 부인께 인사드립니다.  알 잖아.  참고로 여기.  거리 작업을 연기하십시오.  귀하의 지방 자치 단체의 건설 노동자 및 계약자에 대한 12번째 일정이 있습니다.  19일을 생각하면.  거리의 순간을 어느 정도 명확하게 한 것.  그러나 타임 러너나 라이더는 네덜란드 결승점에 제 시간에 도달하므로 1초도 걸리지 않습니다.  우리는 당신의 도쿄나 일본의 도쿄에서 뛰었습니다.  깃발에서 볼 수 있는 다섯 개 이상의 무지개 색 고리.  치어리더들이 빙글빙글 돌던 고리나 큰 고리.  V 또는 부인 운동 선수 ... 운동 선수 또는 기타.  이 말을 하자면… 훨씬 더 옛날로 거슬러 올라가면… 여성이…  팔이 거기에... 저기 기둥 옆에... 또는 게이지로 볼 수 있는 모든 것을 가리킵니다.  한 사람은 걷고… 걷고… 운전하고… 날아갑니다.  따라서 도로를 활용할 수 있습니다.  그것을 바라보는 아이... 당시 식료품 아이디어를 비교하기 위해.  그것은 여부입니다.  이것 또는 후자는 귀하의 ... 조합 언어에 포함되어 있지 않습니다.  그러나 이것은… 트럼펫을 치는… 뒷마당에서 신호와 뿔피리  지금은 부족하거나 ... 어쨌든 종이 광고를 치워두기 때문에.  커피 한 잔에 대한 값비싼 농담 ... 대략 ... 재산이 듭니다.  그것은 엄청나게 비싼 샌드위치에 대한 것입니다.  여기에 계속해서 ... 충격과 그 순간의 아이디어.  그것은 실제로 지시된 것입니다 ... 스스로를 돌보고 있습니다 ... 부인이 거기에 가셨습니다 ... 당신이 그것을 가져갈지 아니면 당신이 가져오지 않을지... 왜냐하면 그것은 손에 달려 있기 때문입니다.  2x 남성 대 2x 여성 대학생.  맙소사, 그 사람, 맞아… 그 사이.  그녀는 힘든 시간을 보냈을 것입니다.  무언가가 당신을 끌어당기고 있거나… 또는 무언가가 당신을 그것으로부터 멀어지게 합니다.  아무 이유 없이 ... Mrs. Van의 이야기, 거기 ... 그녀의 큰 6 번?  뭐, 뭐?  아니면 뭐, 누가?  따라서 위시리스트는 훨씬 더 길어질 수 있습니다.  다른 곳에서… 많은 곳에서… 우리는 자리를 바꿨습니다.  당신의 대답은 지금이 아닙니다.  그들은 그들을 위해 나머지를 채울 것입니다.  여기서 더 언급하면... 비전은 그렇게 하지 않습니다.  Hin.50대 여성이 진리의 시간 이후에 거기에 있다는 것은...당신이 간단히 설명한 것입니다.  인터넷에서 사원의 정통 이미지와 생활 방식을 … 그러나 스타일과 회원 자격에 따라 다르게 보십시오.  공짜는 없습니다...또는 Goodwill은 무료입니다...그것은 당신이 그것을 누구에게서 얻느냐에 달려 있습니다.  부인은 프레젠테이션에서 매우 명확합니다.  얼굴에 안경을 쓰고 렌즈에서 왼쪽을 바라봅니다.  메이크업 및 관련 제품의 번거로움이 없습니다.  여기 앉아있는 우리와 그들의 집의 힘... 그게 당신이 설명한 것입니다.  약...대략...어떤 단어 선택을 사용합니까?  차크라가 없는 포즈로 서 있는 복도의 여성과 머리 주위에 어떤 진지한 조명... 아래를 내려다보고... 있는 그대로의 검은 머리... 참깨 쿠키를 붓는 제스처에... 볶음밥용 밥도... 약간 변색된 복도 벽 우리 뒤에…  다른 사람이 아닙니다.  검은 옷을 입은 ... 정의되고 접근하는 ... 있는 그대로 ... 그랬고 다른 곳에서는 합법 ... 서로 다른 나라와 생활 방식 ... 결코 어울리지 않는 ... .  그래서 부인이 당신을 내려다보고 있는 지배적인 3배 권력 여성 상징은 이것이 수백 년 전에 태어나기도 전에 설명된 대로 ... AI와 알고리즘이 있는 2개의 Google AI 및 Facebook ... 아래에 색이 없는 머리카락이 있습니다. 남성.  그들은 엘리자베스 초상화의 머리카락을 존경했습니다.  Instagram 앞에 나타난 빨간 머리 그림.  이것을 여기에서 번역하면 ... 흑인 아이들은 매우 활기차고 장난기 있는 방식으로 자신을 보여줍니다.  거기 어머니.  있는 그대로 만드는 것입니다.  그날 제 시간에 간식을 먹고 있는 어둠의 사람.  그들이 하는 것처럼 우리가 여기에서 지불합니다.  뒷면은 그 자체로 말하는 것입니다.  다른 곳에서 귀하의 업무 성과에 관계없이 사람들이 누려야 할 평화와 고요함.  갑자기 줄을 서 있는 미스 페리.  노크할 문이 어딘가에 있습니까?  그녀 자신이 당신이 디자인하지 않은 우리 머리의 모자도, 네덜란드에서 밝게 장식된 그녀의 집의 스피커도 아닙니다.  바닥에 깔린 매트리스는 이미 당신을 위해 펼쳐져 있습니다.  그럼 환영합니다.  그동안 이곳에 모인 멤버들과의 채팅.  마담 자신이 자랑스러운 자신입니다.  포섬의 그 순간…  스팸같고 보기 힘든 모양.  곧 당신의 밝은 파란색의 높은 하늘에서 울리는 경적.  메아리 같은 트럼펫… 경적 소리.  구리/그렇지 않은 소리.  군중들 사이에서 말이다.  이 모든 일이 일어날 수 있다는 것은 더욱 놀라운 사실입니다… 그들은 일요일에 인간이 쉬는 날을 말합니다.  그것은 확실히 휴식입니다.  적어도 상황은.  일하는 반 부인.  아름답게 채색된 밝은 색의 발톱으로 자신의 모습을 완벽하게 드러내는 이비 부인.  우리가 작은 회사에서 전화 교환원으로 이 일을 계속한다는 것은 아닙니다... 이것은 번역을 통해서입니다.  마담은 뭔가 대표적인 모습을 하고 있다.  이것이 우리가 사업을 하는 행복입니다.  말하자면, 우리와 그들, 그리고 Face의 F가 당신을 위해 회전합니다.  예를 들어, 우리는 멋진 전망이 있는 현대적인 거실의 가장자리에 엉덩이를 대고 앉습니다.  Ikea에서 가져온 가구는 ... 괜찮습니다.  당신은 인생이 그렇게 힘들 필요가 없다는 것을 알 수 있습니다.  우리는 섰다.  이런 느낌.  암스테르담이 아닌 이발소의 Mrs. Jay.  우리는 그들 중 4명 또는 40명을 위해 거기에 있습니다.  이것은 내부적으로 우리에게 중요합니다.  그들은 이 프로그램의 마법의 숫자처럼 보입니다.  기계적으로 제어되는 AI 또는 포럼의 Bing이 있는 것.  더블이라고 합니다.  바로 여기 ... 비서구식 ... 하지만 스타일이 매우 현대적인 네덜란드 여성 ... 우리 옆에 있는 자매 ... 전통적으로 머리 스카프를 두른 ... 사람들은 우리가 어디에 있는지 알고 싶어 합니다 ... 그래서 인상의 스타일입니다.  귀하의 설명이나 설명에 관계없이 검지 손가락이 위를 가리키고 있습니다.  부인이 네덜란드인 파트너에게서 찾은 행복.  이것은 저 너머에서 느낌과 느낌을 주기 위한 것입니다.  다시 현재로…
Nidw#
Reply


Forum Jump: