Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cashless - eCash machines
#1
[Image: 77007643567765445666.jpeg]


In the future Cashless society, alternative options can be considered: when the Netherlands also makes its first digital payment system possible in Europe instead of the regular banking sector, the customer will have to get used to this currency.  Payments are always made online and it is certainly not possible to receive your paper money from the machine.  This will cause confusion at first because you were used to paying in the usual way in addition to shopping online.  Since the Smartphone already serves many supermarket chains through the 'code scan', the Cashless payment can eventually become a habit.  You can ask the following question: “How do you pay someone when it comes to discretion?”.  One could think of the so-called Virtual Money Machines (VMM or eCash machines) that are placed in a shopping street.  For example, you can get a special receipt printed so that it gives the idea of traditional paper money.  The receipt may contain the following information, namely: a characteristic of this transaction and the 'value' of the amount withdrawn (in fact the amount in the currency devised by the (central) bank in the country).  Once you have the receipt, you can use this proof to pay to your contacts and relations.  The voucher can therefore be important with, for example, a proof of purchase that also states the VAT premium, including the amount.  Here too you can think of a form of discretion and indirectly visible in your account.  Because there will undoubtedly be a demand for this 'money exchange', a third party such as PayPal or Skrill can also serve to receive the voucher from the machine via the payment method offered (Prepaid Card via the new machines).  Paper money no longer exists in this country and, for example, a commercial company (which previously provided its regular banking services to its customers) will have to devise a way to compete in the financial market.  You can then ask yourself the following question: “How to convert a voucher of this type into a 'deposit' into the competitor's other registered account?”  The machine should make it possible to both print the voucher and put it in the machine for making a deposit.  The issue may still turn out to be new for the providers concerned and it will be necessary to consider how they can continue to serve the consumer in the future.  The idea that someone may have that the government now has the new payment system in their hands can be questioned by the entrepreneur.  There is then no way to mean anything along the current policy for the customer who was used to the paper money.

Bij de toekomstige Cashless samenleving kan er gedacht worden aan alternatieve opties: wanneer in Europa ook Nederland zijn eerste digitaal betalingsverkeer mogelijk maakt in plaats van de reguliere bankensector, zal de klant moeten wennen aan deze munteenheid. Betalingen geschieden altijd online en zeker geen mogelijkheid uw papieren geld uit de automaat te ontvangen. In het begin zal dit voor verwarring zorgen omdat u gewend was op de gebruikelijke manier te betalen naast het online winkelen. Aangezien de Smartphone al bij veel supermarktketens zijn dienst doet middels de ‘code scan’, kan de Cashless betaling op den duur een gewoonte worden. U kunt de volgende vraag stellen: “Hoe nu betalen aan iemand als het om discretie gaat?”. Er zou gedacht kunnen worden aan de zogeheten Virtual Money Machines (VMM of eCash machines) die in een winkelstraat is geplaatst. Zo kunt u een speciale bon uitgeprint krijgen zodat dit het idee geeft van het traditionele papieren geld. Op de bon kan de volgende gegevens vermeld staan, namelijk: een kenmerk van deze transactie en de ‘waarde’ van het opgenomen bedrag (in feite het bedrag in de valuta bedacht door de (centrale) bank in het land). Eenmaal de bon in bezit, kunt u met dit bewijs betalen aan uw kontakten en relaties. De bon kan dus belangrijk zijn bij bijv. een aankoopbewijs waarop tevens de BTW premie, incl. bedrag vermeld staat. Ook hier kunt u denken aan een vorm van discretie en indirekt zichtbaar in uw account. Omdat er ongetwijfeld de vraag zal zijn naar dit ‘geld wisselen’, kan een derde partij zoals PayPal of Skrill ook dienst doen om de bon via het aangeboden betaalmiddel (Prepaid Card via de nieuwe machines) uit de automaat te ontvangen. Het papieren geld bestaat in dit betreffende land niet meer en zal bijv. een commercieel bedrijf (dat voorheen zijn reguliere bankdiensten aan zijn klanten verleende) een manier moeten bedenken om als concurrent op te treden in de financiële markt. De volgende vraag kunt u zich vervolgens gaan stellen: “Hoe nu een bon van dit type omzetten in het ‘storten’ op het andere geregistreerde account van de concurrent?” De machine zou het mogelijk moeten maken om de bon zowel uit te printen als in de automaat te stoppen voor het doen van een storting. De kwestie zal wellicht voor de betreffende aanbieders nog nieuw blijken en moet men kijken hoe deze de consument in de toekomst verder van dienst te kunnen zijn. De gedachte die iemand kan hebben dat de overheid nu het nieuwe betalingssysteem in handen heeft, kan bij de ondernemer enkele vraagtekens worden gezet. Er is dan geen manier om langs het huidige beleid iets te betekenen voor de klant die gewend was aan het papieren geld.

In der bargeldlosen Gesellschaft der Zukunft kommen alternative Optionen in Betracht: Wenn die Niederlande anstelle des regulären Bankensektors auch ihr erstes digitales Bezahlsystem in Europa ermöglichen, wird sich der Kunde an diese Währung gewöhnen müssen.  Zahlungen erfolgen immer online und es ist sicherlich nicht möglich, Ihr Papiergeld am Automaten zu erhalten.  Dies wird zunächst für Verwirrung sorgen, da Sie es gewohnt waren, neben dem Online-Shopping auf die übliche Weise zu bezahlen.  Da das Smartphone bereits viele Supermarktketten durch den „Code-Scan“ bedient, kann das bargeldlose Bezahlen irgendwann zur Gewohnheit werden.  Sie können die folgende Frage stellen: „Wie bezahlt man jemanden, wenn es um Diskretion geht?“.  Man könnte an die sogenannten Virtual Money Machines (VMM oder eCash-Maschinen) denken, die in einer Einkaufsstraße aufgestellt werden.  Zum Beispiel können Sie eine spezielle Quittung drucken lassen, die den Eindruck von traditionellem Papiergeld vermittelt.  Die Quittung kann folgende Informationen enthalten, nämlich: ein Merkmal dieser Transaktion und den „Wert“ des abgehobenen Betrags (tatsächlich der Betrag in der von der (Zentral-)Bank des Landes festgelegten Währung).  Sobald Sie die Quittung haben, können Sie diesen Nachweis verwenden, um an Ihre Kontakte und Verwandten zu bezahlen.  Der Gutschein kann daher beispielsweise mit einem Kaufbeleg wichtig sein, der auch die Mehrwertsteuerprämie inklusive der Höhe angibt.  Auch hier können Sie sich eine Form der Diskretion vorstellen, die indirekt in Ihrem Konto sichtbar ist.  Da für diesen „Geldtausch“ zweifellos eine Nachfrage bestehen wird, kann auch ein Dritter wie PayPal oder Skrill dazu dienen, den Gutschein vom Automaten über die angebotene Zahlungsmethode (Prepaid-Karte über die neuen Automaten) zu erhalten.  Papiergeld gibt es hierzulande nicht mehr und beispielsweise muss ein Handelsunternehmen (das seinen Kunden bisher seine regulären Bankdienstleistungen erbrachte) einen Weg finden, um auf dem Finanzmarkt zu konkurrieren.  Sie können sich dann die folgende Frage stellen: „Wie wandelt man einen solchen Gutschein in eine ‚Einzahlung‘ auf das andere registrierte Konto des Teilnehmers um?“  Der Automat sollte es ermöglichen, den Gutschein sowohl auszudrucken als auch in den Automaten zur Einzahlung einzulegen.  Das Thema kann sich für die betroffenen Anbieter noch als neu erweisen und es wird zu überlegen sein, wie sie den Verbraucher auch in Zukunft bedienen können.  Die Vorstellung, dass jemand vielleicht hat, dass die Regierung jetzt das neue Zahlungssystem in den Händen hält, kann der Unternehmer in Frage stellen.  Für den Kunden, der an das Papiergeld gewöhnt war, ist dann nichts mit der aktuellen Police zu sagen.

En la futura sociedad sin efectivo, se pueden considerar opciones alternativas: cuando los Países Bajos también hagan posible su primer sistema de pago digital en Europa en lugar del sector bancario regular, el cliente tendrá que acostumbrarse a esta moneda.  Los pagos siempre se realizan en línea y ciertamente no es posible recibir sus billetes de la máquina.  Esto causará confusión al principio porque estaba acostumbrado a pagar de la forma habitual además de comprar en línea.  Dado que el teléfono inteligente ya sirve a muchas cadenas de supermercados a través del 'escaneo de código', el pago sin efectivo puede convertirse en un hábito.  Puede hacer la siguiente pregunta: "¿Cómo se le paga a alguien cuando se trata de discreción?".  Uno podría pensar en las llamadas Máquinas de Dinero Virtual (máquinas VMM o eCash) que se colocan en una calle comercial.  Por ejemplo, puede imprimir un recibo especial para que dé la idea del papel moneda tradicional.  El recibo puede contener la siguiente información, a saber: una característica de esta transacción y el 'valor' del monto retirado (de hecho, el monto en la moneda ideada por el banco (central) del país).  Una vez que tenga el recibo, puede usar este comprobante para pagar a sus contactos y parientes.  Por lo tanto, el bono puede ser importante con, por ejemplo, un comprobante de compra que también indique la prima del IVA, incluido el importe.  Aquí también puede pensar en una forma de discreción e indirectamente visible en su cuenta.  Debido a que sin duda habrá una demanda de este 'cambio de moneda', un tercero como PayPal o Skrill también puede servir para recibir el bono de la máquina a través del método de pago ofrecido (Tarjeta Prepago a través de las nuevas máquinas).  El papel moneda ya no existe en este país y, por ejemplo, una empresa comercial (que anteriormente brindaba sus servicios bancarios regulares a sus clientes) tendrá que idear una forma de competir en el mercado financiero.  A continuación, puede hacerse la siguiente pregunta: "¿Cómo convertir un cupón de este tipo en un 'depósito' en la otra cuenta registrada del competidor?"  La máquina debe permitir tanto imprimir el comprobante como ponerlo en la máquina para hacer un depósito.  El problema aún puede resultar nuevo para los proveedores involucrados y será necesario considerar cómo pueden continuar sirviendo al consumidor en el futuro.  La idea que alguien pueda tener de que el gobierno ahora tiene el nuevo sistema de pago en sus manos puede ser cuestionada por el emprendedor.  Entonces, no hay forma de significar nada a lo largo de la política actual para el cliente que estaba acostumbrado al papel moneda.

Dans la future société Cashless, des options alternatives peuvent être envisagées : lorsque les Pays-Bas rendront également possible leur premier système de paiement numérique en Europe au lieu du secteur bancaire classique, le client devra s'habituer à cette monnaie.  Les paiements sont toujours effectués en ligne et il n'est certainement pas possible de recevoir votre papier-monnaie de la machine.  Cela créera de la confusion au début car vous aviez l'habitude de payer de la manière habituelle en plus de faire vos achats en ligne.  Étant donné que le Smartphone dessert déjà de nombreuses chaînes de supermarchés via le « scan de code », le paiement sans numéraire peut éventuellement devenir une habitude.  Vous pouvez poser la question suivante : « Comment payez-vous quelqu'un en matière de discrétion ? ».  On pourrait penser aux soi-disant Machines à Monnaie Virtuelle (VMM ou machines eCash) qui sont placées dans une rue commerçante.  Par exemple, vous pouvez faire imprimer un reçu spécial pour qu'il donne l'idée d'un papier-monnaie traditionnel.  Le reçu peut contenir les informations suivantes, à savoir : une caractéristique de cette opération et la « valeur » du montant retiré (en fait le montant dans la devise conçue par la banque (centrale) du pays).  Une fois que vous avez le reçu, vous pouvez utiliser ce justificatif pour payer à vos contacts et relations.  Le bon peut donc être important avec, par exemple, une preuve d'achat qui mentionne également la prime TVA, dont le montant.  Ici aussi vous pouvez penser à une forme de discrétion et indirectement visible dans votre compte.  Parce qu'il y aura sans aucun doute une demande pour cet « échange d'argent », un tiers tel que PayPal ou Skrill peut également servir à recevoir le bon de la machine via le mode de paiement proposé (Carte prépayée via les nouvelles machines).  Le papier-monnaie n'existe plus dans ce pays et, par exemple, une société commerciale (qui fournissait auparavant ses services bancaires réguliers à ses clients) devra trouver un moyen de rivaliser sur le marché financier.  Vous pouvez alors vous poser la question suivante : « Comment convertir un bon de ce type en 'dépôt' sur l'autre compte enregistré du concurrent ?  La machine doit permettre à la fois d'imprimer le bon et de le mettre dans la machine pour effectuer un dépôt.  La question peut encore s'avérer nouvelle pour les prestataires concernés et il faudra réfléchir à la manière dont ils pourront continuer à servir le consommateur à l'avenir.  L'idée que quelqu'un puisse avoir que le gouvernement a maintenant entre les mains le nouveau système de paiement peut être remise en question par l'entrepreneur.  Il n'y a alors aucun moyen de signifier quoi que ce soit le long de la politique actuelle pour le client qui était habitué au papier-monnaie.

Nella futura società senza contanti, si possono considerare opzioni alternative: quando anche i Paesi Bassi renderanno possibile il suo primo sistema di pagamento digitale in Europa invece del normale settore bancario, il cliente dovrà abituarsi a questa valuta.  I pagamenti vengono sempre effettuati online e non è certo possibile ricevere la tua cartamoneta dalla macchina.  Ciò creerà inizialmente confusione perché eri abituato a pagare nel solito modo oltre a fare acquisti online.  Poiché lo smartphone serve già molte catene di supermercati attraverso la "scansione del codice", il pagamento senza contanti può diventare un'abitudine.  Puoi porre la seguente domanda: "Come paghi qualcuno quando si tratta di discrezione?".  Si potrebbe pensare alle cosiddette Virtual Money Machines (VMM o eCash machine) che vengono collocate in una via dello shopping.  Ad esempio, puoi stampare una ricevuta speciale in modo che dia l'idea della tradizionale cartamoneta.  La ricevuta può contenere le seguenti informazioni, ovvero: una caratteristica di questa transazione e il 'valore' dell'importo prelevato (infatti l'importo nella valuta elaborata dalla banca (centrale) del paese).  Una volta che hai la ricevuta, puoi usare questa prova per pagare i tuoi contatti e parenti.  Il buono può quindi essere importante con, ad esempio, una prova d'acquisto che riporti anche il premio IVA, comprensivo dell'importo.  Anche qui puoi pensare ad una forma di discrezione e indirettamente visibile nel tuo account.  Poiché ci sarà senza dubbio una domanda per questo "cambio di denaro", una terza parte come PayPal o Skrill può anche servire per ricevere il voucher dalla macchina tramite il metodo di pagamento offerto (Carta prepagata tramite le nuove macchine).  La cartamoneta non esiste più in questo paese e, ad esempio, una società commerciale (che in precedenza forniva i suoi regolari servizi bancari ai propri clienti) dovrà escogitare un modo per competere nel mercato finanziario.  È quindi possibile porsi la seguente domanda: "Come convertire un buono di questo tipo in un 'deposito' nell'altro conto registrato del concorrente?"  La macchina dovrebbe consentire sia di stampare il voucher sia di inserirlo nella macchina per effettuare un deposito.  La questione potrebbe ancora rivelarsi nuova per i fornitori interessati e sarà necessario considerare come possano continuare a servire il consumatore in futuro.  L'idea che qualcuno possa avere che il governo abbia ora in mano il nuovo sistema di pagamento può essere messa in discussione dall'imprenditore.  Non c'è quindi alcun modo di significare nulla lungo l'attuale politica per il cliente che era abituato alla cartamoneta.

W przyszłym społeczeństwie bezgotówkowym można rozważyć alternatywne opcje: kiedy Holandia stworzy również swój pierwszy cyfrowy system płatności w Europie zamiast zwykłego sektora bankowego, klient będzie musiał przyzwyczaić się do tej waluty.  Płatności są zawsze dokonywane online i z pewnością nie jest możliwe odbieranie pieniędzy papierowych z automatu.  Na początku spowoduje to zamieszanie, ponieważ oprócz zakupów online przywykłeś do płacenia w zwykły sposób.  Ponieważ smartfon obsługuje już wiele sieci supermarketów poprzez „skanowanie kodu”, płatność bezgotówkowa może w końcu stać się nawykiem.  Możesz zadać pytanie: „Jak płacisz komuś, jeśli chodzi o dyskrecję?”.  Można by pomyśleć o tak zwanych wirtualnych maszynach do pieniędzy (VMM lub eCash), które są umieszczane na ulicy handlowej.  Na przykład możesz wydrukować specjalny paragon, który przedstawia tradycyjne papierowe pieniądze.  Pokwitowanie może zawierać następujące informacje, a mianowicie: charakterystykę tej transakcji oraz „wartość” wypłaconej kwoty (w rzeczywistości kwotę w walucie ustalonej przez bank (centralny) w kraju).  Po otrzymaniu rachunku możesz użyć tego dowodu, aby zapłacić swoim kontaktom i relacjom.  Voucher może więc być ważny, na przykład z dowodem zakupu, który określa również wysokość podatku VAT, w tym kwotę.  Tutaj również możesz pomyśleć o formie dyskrecji i pośrednio widocznej na Twoim koncie.  Ponieważ bez wątpienia pojawi się zapotrzebowanie na tę „wymianę pieniędzy”, strona trzecia, taka jak PayPal lub Skrill, może również służyć do odbierania kuponu z automatu za pośrednictwem oferowanej metody płatności (karta przedpłacona za pośrednictwem nowych automatów).  Pieniądz papierowy już w tym kraju nie istnieje i np. firma handlowa (która wcześniej świadczyła swoim klientom regularne usługi bankowe) będzie musiała wymyślić sposób na konkurowanie na rynku finansowym.  Następnie możesz zadać sobie następujące pytanie: „Jak zamienić voucher tego typu na „depozyt” na inne zarejestrowane konto konkurenta?”  Automat powinien umożliwiać zarówno wydrukowanie vouchera, jak i włożenie go do automatu w celu dokonania wpłaty.  Kwestia ta może nadal okazać się nowa dla zainteresowanych dostawców i trzeba będzie zastanowić się, w jaki sposób mogą nadal służyć konsumentowi w przyszłości.  Pomysł, że ktoś może mieć, że rząd ma teraz w swoich rękach nowy system płatności, może zostać zakwestionowany przez przedsiębiorcę.  Dla klienta przyzwyczajonego do pieniądza papierowego nie ma wtedy żadnego znaczenia w ramach obecnej polisy.

В будущем безналичном обществе можно рассмотреть альтернативные варианты: когда Нидерланды также сделают возможной свою первую цифровую платежную систему в Европе вместо обычного банковского сектора, клиент должен будет привыкнуть к этой валюте.  Платежи всегда производятся онлайн, и, конечно же, получить бумажные деньги через автомат невозможно.  Сначала это вызовет путаницу, потому что вы привыкли платить обычным способом в дополнение к покупкам в Интернете.  Поскольку смартфон уже обслуживает многие сети супермаркетов посредством «сканирования кода», безналичная оплата со временем может стать привычкой.  Вы можете задать следующий вопрос: «Как вы платите кому-то, когда дело касается усмотрения?».  Можно подумать о так называемых машинах виртуальных денег (VMM или eCash), которые устанавливаются на торговой улице.  Например, вы можете распечатать специальный чек, который дает представление о традиционных бумажных деньгах.  Квитанция может содержать следующую информацию, а именно: характеристику этой транзакции и «стоимость» снятой суммы (фактически сумма в валюте, разработанной (центральным) банком страны).  Получив квитанцию, вы можете использовать это подтверждение для оплаты своим контактам и родственникам.  Таким образом, ваучер может иметь важное значение, например, вместе с доказательством покупки, в котором также указывается премия НДС, включая сумму.  Здесь вы также можете подумать о форме усмотрения, косвенно видимой в вашей учетной записи.  Поскольку спрос на этот «обмен денег», несомненно, будет, третья сторона, такая как PayPal или Skrill, также может получить ваучер с машины с помощью предлагаемого способа оплаты (карта предоплаты через новые машины).  Бумажных денег в этой стране больше нет, и, например, коммерческая компания (которая ранее предоставляла своим клиентам регулярные банковские услуги) должна будет найти способ конкурировать на финансовом рынке.  Затем вы можете задать себе следующий вопрос: «Как конвертировать ваучер этого типа в« депозит »на другой зарегистрированный счет конкурента?»  Машина должна позволять как распечатать ваучер, так и поместить его в машину для внесения депозита.  Проблема может оказаться новой для заинтересованных поставщиков, и необходимо будет подумать, как они могут продолжать обслуживать потребителей в будущем.  Предприятие может поставить под сомнение идею о том, что у кого-то может быть новая платежная система в руках правительства.  Тогда нет никакого способа что-либо значить в текущей политике для клиента, который привык к бумажным деньгам.

Ateityje „Cashless“ visuomenėje galima apsvarstyti alternatyvius variantus: kai Nyderlandai taip pat leis savo pirmąją skaitmeninio mokėjimo sistemą Europoje, o ne įprastą bankų sektorių, klientas turės priprasti prie šios valiutos.  Mokėjimai visada atliekami internetu, ir tikrai negalima gauti popierinių pinigų iš aparato.  Iš pradžių tai sukels sumaištį, nes be pirkinių internetu buvote įpratę mokėti įprastu būdu.  Kadangi „Smartphone“ jau aptarnauja daugelį prekybos centrų tinklų atlikdamas „kodo nuskaitymą“, mokėjimas grynaisiais pinigais ilgainiui gali tapti įpročiu.  Galite užduoti tokį klausimą: „Kaip mokėti kam nors, kai kalbama apie savo nuožiūra?“.  Galima būtų pagalvoti apie vadinamąsias virtualias pinigų mašinas (VMM arba „eCash“ mašinas), kurios pastatytos prekybos gatvėje.  Pavyzdžiui, galite atsispausdinti specialų kvitą, kad jis suteiktų tradicinių popierinių pinigų idėją.  Kvite gali būti tokia informacija: šio sandorio charakteristika ir atsiimtos sumos „vertė“ (faktiškai suma šalies (centrinio) banko sugalvota valiuta).  Gavę kvitą, galite naudoti šį įrodymą mokėdami savo kontaktams ir santykiams.  Todėl vaučeris gali būti svarbus pateikiant, pavyzdžiui, pirkimo įrodymą, kuriame taip pat nurodoma PVM įmoka, įskaitant sumą.  Čia taip pat galite pagalvoti apie savo nuožiūra ir netiesiogiai matomą savo paskyroje.  Kadangi neabejotinai bus paklausa šiam „pinigų mainui“, trečioji šalis, pvz., „PayPal“ ar „Skrill“, taip pat gali pasitarnauti kuponui gauti iš mašinos naudojant siūlomą mokėjimo būdą (Išankstinio mokėjimo kortelė per naujus aparatus).  Popieriniai pinigai šioje šalyje nebeegzistuoja, ir, pavyzdžiui, komercinė įmonė (anksčiau teikusi savo klientams įprastas banko paslaugas) turės sugalvoti būdą, kaip konkuruoti finansų rinkoje.  Tada galite užduoti sau tokį klausimą: „Kaip konvertuoti tokio tipo kuponą į„ indėlį “į kitą registruotą konkurento sąskaitą?“  Aparatas turėtų leisti atspausdinti vaučerį ir įdėti jį į mašiną, kad būtų galima sumokėti indėlį.  Suinteresuotiems paslaugų teikėjams ši problema vis tiek gali pasirodyti nauja ir reikės apsvarstyti, kaip jie galėtų toliau tarnauti vartotojui ateityje.  Idėją, kad kažkas gali turėti, jog vyriausybė dabar turi naują mokėjimo sistemą, gali suabejoti verslininkas.  Tada jokiu būdu negalima pagal dabartinę politiką nieko pasakyti klientui, kuris buvo įpratęs prie popierinių pinigų.

y майбутньому безготівковому суспільстві можна розглянути альтернативні варіанти: коли Нідерланди також уможливлять свою першу цифрову платіжну систему в Європі замість звичайного банківського сектору, клієнт повинен буде звикнути до цієї валюти.  Платежі завжди здійснюються в Інтернеті, і, звичайно, неможливо отримати свої паперові гроші з машини.  Спочатку це спричинить плутанину, тому що ви звикли платити звичайним способом крім покупок в Інтернеті.  Оскільки смартфон вже обслуговує багато мереж супермаркетів за допомогою "сканування коду", безготівковий платіж з часом може стати звичкою.  Ви можете задати наступне запитання: “Як ви платите комусь, коли йдеться про розсуд?”.  Можна подумати про так звані віртуальні грошові автомати (автомати VMM або eCash), які розміщені на торговій вулиці.  Наприклад, ви можете отримати спеціальну квитанцію, надруковану так, щоб вона давала уявлення про традиційні паперові гроші.  Квитанція може містити наступну інформацію, а саме: характеристику цієї операції та „вартість” вилученої суми (фактично суму у валюті, розроблену (центральним) банком країни).  Отримавши квитанцію, ви можете використовувати цей доказ для оплати своїм контактам та стосункам.  Таким чином, ваучер може бути важливим, наприклад, підтвердженням покупки, де також зазначена премія з ПДВ, включаючи суму.  Тут ви також можете придумати форму розсуду та побічно видиму у вашому обліковому записі.  Оскільки, безсумнівно, буде попит на цю «грошову біржу», третя сторона, така як PayPal або Skrill, також може послужити для отримання ваучера з автомата за допомогою запропонованого способу оплати (картка передоплати через нові автомати).  У цій країні більше не існує паперових грошей, і, наприклад, комерційна компанія (яка раніше надавала своїм клієнтам свої регулярні банківські послуги) повинна буде розробити спосіб конкурувати на фінансовому ринку.  Потім ви можете задати собі таке запитання: “Як конвертувати ваучер цього типу в“ депозит ”на інший зареєстрований рахунок конкурента?”  Машина повинна дати можливість як роздрукувати ваучер, так і покласти його в машину для внесення застави.  Проблема все ще може виявитись новою для відповідних постачальників, і необхідно буде розглянути, як вони можуть надалі обслуговувати споживача.  Ідея того, що хтось може мати думку про те, що уряд зараз має у своїх руках нову платіжну систему, може бути піддана підприємцю під сумнів.  Тоді неможливо щось означати в рамках поточної політики для замовника, який звик до паперових грошей.

V budoucí bezhotovostní společnosti lze uvažovat o alternativních možnostech: když Nizozemsko také umožní svůj první digitální platební systém v Evropě namísto běžného bankovního sektoru, bude si zákazník muset na tuto měnu zvyknout.  Platby se vždy provádějí online a vaše papírové peníze ze stroje určitě není možné obdržet.  To zpočátku způsobí zmatek, protože jste byli kromě nakupování online zvyklí platit i obvyklým způsobem.  Vzhledem k tomu, že smartphone již slouží mnoha řetězcům supermarketů prostřednictvím „skenování kódu“, může se z bezhotovostní platby nakonec stát zvyk.  Můžete si položit následující otázku: „Jak někomu platíte, pokud jde o uvážení?“.  Jeden by mohl myslet na takzvané virtuální peněžní stroje (stroje VMM nebo eCash), které jsou umístěny na nákupní ulici.  Můžete si například nechat vytisknout speciální účtenku, která poskytuje představu o tradičních papírových penězích.  Potvrzení může obsahovat následující informace, a to: charakteristiku této transakce a „hodnotu“ vybrané částky (ve skutečnosti částku v měně navrženou (centrální) bankou v zemi).  Jakmile budete mít stvrzenku, můžete pomocí tohoto dokladu zaplatit svým kontaktům a vztahům.  Poukaz může být proto důležitý například s dokladem o koupi, který uvádí také prémii za DPH, včetně částky.  I zde můžete myslet na formu diskrétnosti a nepřímo viditelnou ve vašem účtu.  Protože po této „výměně peněz“ nepochybně bude poptávka, může třetí strana, jako je PayPal nebo Skrill, také sloužit k přijetí voucheru ze stroje prostřednictvím nabízené platební metody (předplacená karta prostřednictvím nových strojů).  Papírové peníze již v této zemi neexistují a například obchodní společnost (která dříve poskytovala svým zákazníkům pravidelné bankovní služby) bude muset vymyslet způsob, jak konkurovat na finančním trhu.  *é si můžete položit následující otázku: „Jak převést voucher tohoto typu na„ vklad “na jiný registrovaný účet konkurenta?“  Zařízení by mělo umožnit vytisknout poukaz a vložit jej do zařízení pro provedení zálohy.  Tato otázka se pro dotyčné poskytovatele může ukázat jako nová a bude nutné zvážit, jak mohou v budoucnu nadále sloužit spotřebiteli.  Představu, že někdo může mít, že vláda má nyní v rukou nový platební systém, může podnikatel zpochybnit.  Pak neexistuje způsob, jak v současné politice pro zákazníka, který byl zvyklý na papírové peníze, něco znamenat.

I det framtida kontantlösa samhället kan alternativa alternativ övervägas: när Nederländerna också möjliggör sitt första digitala betalningssystem i Europa istället för den vanliga banksektorn måste kunden vänja sig vid denna valuta.  Betalningar görs alltid online och det är verkligen inte möjligt att få dina papperspengar från maskinen.  Detta kommer att orsaka förvirring först eftersom du var van vid att betala på vanligt sätt förutom att handla online.  Eftersom smarttelefonen redan serverar många stormarknadskedjor genom "kodsökning" kan kontantlös betalning så småningom bli en vana.  Du kan ställa följande fråga: "Hur betalar du någon när det gäller diskretion?".  Man kan tänka på de så kallade virtuella penningmaskinerna (VMM eller eCash-maskiner) som placeras på en shoppinggata.  Du kan till exempel skriva ut ett specialkvitto så att det ger en uppfattning om traditionella papperspengar.  Kvittot kan innehålla följande information, nämligen: ett kännetecken för denna transaktion och "värdet" av det uttagna beloppet (faktiskt beloppet i den valuta som den (central) banken i landet har).  När du har fått kvittot kan du använda detta bevis för att betala till dina kontakter och relationer.  Kupongen kan därför vara viktig med till exempel ett inköpsbevis som också anger momspremien inklusive beloppet.  Även här kan du tänka på en form av diskretion och indirekt synlig i ditt konto.  Eftersom det utan tvekan kommer att finnas en efterfrågan på denna "växling" kan en tredje part som PayPal eller Skrill också tjäna att ta emot kupongen från maskinen via den betalningsmetod som erbjuds (Förbetalt kort via de nya maskinerna).  Det finns inte längre papperspengar i detta land och till exempel måste ett kommersiellt företag (som tidigare tillhandahållit sina vanliga banktjänster till sina kunder) utveckla ett sätt att konkurrera på den finansiella marknaden.  Du kan sedan ställa dig själv följande fråga: "Hur konverterar jag en kupong av denna typ till en" insättning "till konkurrentens andra registrerade konto?"  Maskinen bör göra det möjligt att både skriva ut kupongen och lägga den i maskinen för att göra en insättning.  Frågan kan fortfarande visa sig vara ny för de berörda leverantörerna och det kommer att bli nödvändigt att överväga hur de kan fortsätta att tjäna konsumenterna i framtiden.  Idén att någon kan ha att regeringen nu har det nya betalningssystemet i sina händer kan ifrågasättas av företagaren.  Det finns då inget sätt att betyda något längs den nuvarande policyn för kunden som var van vid papperspengarna.

I det fremtidige kontantløse samfunnet kan alternative alternativer vurderes: når Nederland også muliggjør sitt første digitale betalingssystem i Europa i stedet for den vanlige banksektoren, må kunden venne seg til denne valutaen.  Betalinger skjer alltid online, og det er absolutt ikke mulig å motta papirpengene dine fra maskinen.  Dette vil føre til forvirring først fordi du var vant til å betale på vanlig måte i tillegg til å handle på nettet.  Siden smarttelefonen allerede serverer mange supermarkedkjeder gjennom 'kodeskanningen', kan kontantløs betaling til slutt bli en vane.  Du kan stille følgende spørsmål: “Hvordan betaler du noen når det gjelder skjønn?”.  Man kunne tenke seg de såkalte Virtual Money Machines (VMM eller eCash maskiner) som er plassert i en handlegate.  For eksempel kan du få skrevet ut en spesiell kvittering slik at den gir ideen om tradisjonelle papirpenger.  Kvitteringen kan inneholde følgende informasjon, nemlig: et kjennetegn ved denne transaksjonen og 'verdien' av beløpet som er trukket ut (faktisk beløpet i valutaen som ble utarbeidet av (sentral) banken i landet).  Når du har kvitteringen, kan du bruke dette beviset til å betale til dine kontakter og relasjoner.  Kupongen kan derfor være viktig med for eksempel et kjøpsbevis som også angir merverdiavgiften, inkludert beløpet.  Også her kan du tenke på en form for skjønn og indirekte synlig i kontoen din.  Fordi det utvilsomt vil være en etterspørsel etter denne 'pengevekslingen', kan en tredjepart som PayPal eller Skrill også tjene til å motta kupongen fra maskinen via den betalte metoden som tilbys (forhåndsbetalt kort via de nye maskinene).  Papirpenger eksisterer ikke lenger i dette landet, og for eksempel vil et kommersielt selskap (som tidligere har levert sine vanlige banktjenester til sine kunder) måtte utarbeide en måte å konkurrere i finansmarkedet.  Du kan deretter stille deg selv følgende spørsmål: "Hvordan konvertere en kupong av denne typen til et" innskudd "til konkurrentens andre registrerte konto?"  Maskinen skal gjøre det mulig å både skrive ut kupongen og legge den i maskinen for å gjøre et innskudd.  Problemet kan fremdeles vise seg å være nytt for de aktuelle leverandørene, og det vil være nødvendig å vurdere hvordan de kan fortsette å betjene forbrukerne i fremtiden.  Tanken om at noen kan ha at regjeringen nå har det nye betalingssystemet i hendene, kan entreprenøren stille spørsmålstegn ved.  Det er da ingen måte å bety noe i henhold til gjeldende policy for kunden som var vant til papirpengene.

I det fremtidige kontantløse samfund kan alternative muligheder overvejes: når Holland også muliggør sit første digitale betalingssystem i Europa i stedet for den almindelige banksektor, bliver kunden nødt til at vænne sig til denne valuta.  Betalinger foretages altid online, og det er bestemt ikke muligt at modtage dine papirpenge fra maskinen.  Dette vil medføre forvirring i starten, fordi du var vant til at betale på den sædvanlige måde ud over at handle online.  Da Smartphone allerede betjener mange supermarkedskæder gennem 'kodescanning', kan den kontantløse betaling til sidst blive en vane.  Du kan stille følgende spørgsmål: “Hvordan betaler du nogen, når det kommer til diskretion?”.  Man kunne tænke på de såkaldte Virtual Money Machines (VMM eller eCash maskiner), der er placeret i en shoppinggade.  For eksempel kan du få en speciel kvittering udskrevet, så den giver ideen om traditionelle papirpenge.  Kvitteringen kan indeholde følgende oplysninger, nemlig: et kendetegn ved denne transaktion og 'værdien' af det trukkede beløb (faktisk beløbet i den valuta, der er udtænkt af (central) banken i landet).  Når du har modtaget kvitteringen, kan du bruge dette bevis til at betale til dine kontakter og relationer.  Kuponen kan derfor være vigtig med for eksempel et købsbevis, der også angiver momspræmien inklusive beløbet.  Også her kan du tænke på en form for skøn og indirekte synlig på din konto.  Fordi der utvivlsomt vil være et krav om denne 'pengeudveksling', kan en tredjepart som PayPal eller Skrill også tjene til at modtage kuponen fra maskinen via den tilbudte betalingsmetode (Forudbetalt kort via de nye maskiner).  Der findes ikke længere papirpenge i dette land, og for eksempel vil en kommerciel virksomhed (som tidligere leverede sine almindelige banktjenester til sine kunder) være nødt til at udtænke en måde at konkurrere på det finansielle marked.  Du kan derefter stille dig selv følgende spørgsmål: “Hvordan konverterer jeg en voucher af denne type til en” indbetaling ”til konkurrentens anden registrerede konto?”  Maskinen skal gøre det muligt både at udskrive kuponen og lægge den i maskinen til indbetaling.  Problemet kan stadig vise sig at være nyt for de pågældende udbydere, og det vil være nødvendigt at overveje, hvordan de fortsat kan tjene forbrugeren i fremtiden.  Idéen om, at nogen måske har, at regeringen nu har det nye betalingssystem i deres hænder, kan iværksætteren stille spørgsmålstegn ved.  Der er da ingen måde at betyde noget i den nuværende politik for den kunde, der var vant til papirpenge.

Tulevaisuudessa Cashless-yhteiskunnassa voidaan harkita vaihtoehtoisia vaihtoehtoja: Kun Alankomaat tekee myös ensimmäisen digitaalisen maksujärjestelmänsä mahdolliseksi Euroopassa tavallisen pankkisektorin sijaan, asiakkaan on tottuttava tähän valuutaan.  Maksut suoritetaan aina verkossa, eikä paperirahojasi voida varmasti vastaanottaa koneelta.  Tämä aiheuttaa aluksi sekaannusta, koska olit tottunut maksamaan tavalliseen tapaan verkkokaupan lisäksi.  Koska älypuhelin palvelee jo monia supermarkettiketjuja koodiskannauksen kautta, käteisistä maksuista voi lopulta tulla tapa.  Voit esittää seuraavan kysymyksen: "Kuinka maksat jollekulle harkinnan suhteen?".  Voisi ajatella niin kutsuttuja virtuaalisia rahakoneita (VMM- tai eCash-koneita), jotka on sijoitettu ostoskadulle.  Voit esimerkiksi tulostaa erityisen kuitin, jotta se antaa idean perinteisestä paperirahasta.  Kuitti voi sisältää seuraavat tiedot, nimittäin: tämän tapahtuman ominaispiirteet ja nostetun summan 'arvo' (itse asiassa maan (keskuspankin) suunnitteleman valuutan määrä).  Kun sinulla on kuitti, voit käyttää tätä todistetta maksamaan yhteystiedoillesi ja suhteillesi.  Kupongilla voi olla tärkeä merkitys esimerkiksi ostotodistuksella, jossa ilmoitetaan myös arvonlisäveropreemia, summa mukaan luettuna.  Tässäkin voit ajatella jonkinlaista harkintaa ja olla epäsuorasti näkyvissä tililläsi.  Koska tälle "rahanvaihdolle" on epäilemättä kysyntää, kolmas osapuoli, kuten PayPal tai Skrill, voi myös palvella kuponin vastaanottamista koneelta tarjotun maksutavan kautta (Prepaid Card uusien laitteiden kautta).  Paperirahaa ei enää ole tässä maassa, ja esimerkiksi kaupallisen yrityksen (joka aiemmin tarjosi säännöllisiä pankkipalveluja asiakkailleen) on löydettävä tapa kilpailla rahoitusmarkkinoilla.  Voit sitten kysyä itseltäsi seuraavan kysymyksen: "Kuinka muuntaa tämän tyyppinen tosite" talletukseksi "kilpailijan muulle rekisteröidylle tilille?"  Koneen tulisi mahdollistaa kuponin tulostaminen ja asettaminen koneeseen talletusta varten.  Asia voi silti osoittautua uudeksi asianomaisille palveluntarjoajille, ja on pohdittava, kuinka ne voivat palvella kuluttajaa jatkossakin.  Yrittäjä voi kyseenalaistaa ajatuksen, että jollakin saattaa olla, että hallituksella on nyt uusi maksujärjestelmä käsissään.  Silloin ei ole mitään keinoa merkitä mitään nykyisen politiikan mukaisesti asiakkaalle, joka on tottunut paperirahaan.

在未来的无现金社会中,可以考虑替代选择:当荷兰也在欧洲推出第一个数字支付系统而不是常规银行业时,客户将不得不习惯这种货币。 付款总是在线进行,当然不可能从机器上收到您的纸币。 起初这会引起混乱,因为除了在线购物之外,您还习惯于以通常的方式付款。 由于智能手机已经通过“扫码”服务了多家连锁超市,无现金支付最终可以成为一种习惯。 您可以问以下问题:“当涉及到自由裁量权时,您如何付钱给某人?”。 人们可以想到放置在购物街上的所谓的虚拟货币机器(VMM 或 eCash 机器)。 例如,您可以打印一张特殊的收据,使其具有传统纸币的概念。 收据可能包含以下信息,即:该交易的特征和提取金额的“价值”(实际上是该国(中央)银行设计的货币金额)。 收到收据后,您可以使用此证明向您的联系人和关系付款。 因此,凭证可能很重要,例如,购买证明也说明增值税溢价,包括金额。 在这里,您也可以考虑一种在您的帐户中间接可见的自由裁量权。 因为无疑会有这种“货币兑换”的需求,PayPal 或 Skrill 等第三方也可以通过提供的付款方式(通过新机器使用预付卡)从机器接收代金券。 纸币在这个国家不再存在,例如,一家商业公司(以前为客户提供常规银行服务)将不得不设计一种方法在金融市场上竞争。 然后,您可以问自己以下问题:“如何将这种类型的代金券转换为‘存款’并存入竞争对手的其他注册账户?” 机器应该可以打印凭证并将其放入机器中进行存款。 对有关提供者而言,这个问题可能仍然是新问题,因此有必要考虑他们日后如何继续为消费者服务。 有人可能认为政府现在掌握了新的支付系统的想法可能会受到企业家的质疑。 那么对于习惯使用纸币的客户来说,当前的政策没有任何意义。

将来のキャッシュレス社会では、別の選択肢が考えられます.オランダが通常の銀行セクターの代わりにヨーロッパで最初のデジタル決済システムも可能にするとき、顧客はこの通貨に慣れる必要があります. 支払いは常にオンラインで行われ、機械から紙幣を受け取ることは確かに不可能です。 これは、オンライン ショッピングに加えて通常の支払い方法に慣れていたため、最初は戸惑うかもしれません。 スマートフォンはすでに「コード スキャン」を通じて多くのスーパー マーケット チェーンにサービスを提供しているため、キャッシュレス決済は最終的には習慣になる可能性があります。 次の質問をすることができます:「裁量に関して、あなたはどのように人に支払いますか?」。 商店街に設置された、いわゆる仮想通貨マシン (VMM または eCash マシン) を考えることができます。 たとえば、伝統的な紙幣をイメージさせる特別なレシートを印刷してもらうことができます。 レシートには、以下の情報が含まれている場合があります。つまり、この取引の特徴と、引き出された金額の「価値」 (実際には、その国の (中央) 銀行によって考案された通貨での金額)。 レシートを受け取ったら、この証明を使って連絡先や関係者に支払うことができます。 したがって、バウチャーは、たとえば、金額を含む VAT プレミアムも記載された購入証明書と一緒に重要になる可能性があります。 ここでも、ある種の裁量を考えることができ、アカウントに間接的に表示されます。 間違いなくこの「両替」に対する需要があるため、PayPal や Skrill などの第三者も、提供された支払い方法 (新しい機械を介したプリペイド カード) を介して機械からバウチャーを受け取ることができます。 この国にはもはや紙幣は存在しません。たとえば、営利企業 (以前は顧客に通常の銀行サービスを提供していた) は、金融市場で競争する方法を考案する必要があります。 次に、次の質問を自問することができます。「このタイプのバウチャーを競合他社の他の登録済みアカウントへの「デポジット」に変換する方法は?」 機械は、バウチャーを印刷することと、デポジットのためにそれを機械に入れることの両方を可能にする必要があります。 この問題は、関係するプロバイダーにとってまだ新しいことが判明する可能性があり、将来的にどのように消費者にサービスを提供し続けるかを検討する必要があります。 政府が新しい支払いシステムを手に入れたと誰かが考えているかもしれないという考えは、起業家によって疑問視される可能性があります。 紙幣に慣れていたお客さんにとって、今の方針ではどうしようもありません。

미래의 무 현금 사회에서는 대체 옵션이 고려 될 수 있습니다. 네덜란드가 일반 은행 부문 대신 유럽에서 최초의 디지털 결제 시스템을 가능하게 할 때 고객은이 통화에 익숙해 져야합니다.  지불은 항상 온라인으로 이루어지며 기계에서 지폐를받는 것은 확실히 불가능합니다.  온라인 쇼핑 외에도 일반적인 방법으로 결제하는 데 익숙했기 때문에 처음에는 혼란 스러울 것입니다.  스마트 폰은 이미 '코드 스캔'을 통해 많은 슈퍼마켓 체인에 서비스를 제공하기 때문에 캐시리스 결제는 결국 습관이 될 수 있습니다.  다음과 같은 질문을 할 수 있습니다.“재량에 관해서는 누군가에게 어떻게 지불합니까?”.  상점가에있는 소위 가상 화폐 기계 (VMM 또는 eCash 기계)를 생각할 수 있습니다.  예를 들어, 특별한 영수증을 인쇄하여 전통적인 지폐에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.  영수증에는 다음 정보, 즉이 거래의 특성과 인출 된 금액의 '가치'(사실 국가의 (중앙) 은행에서 고안 한 통화 금액)가 포함될 수 있습니다.  영수증을 받으면이 증명을 사용하여 연락처 및 관계에 지불 할 수 있습니다.  따라서 바우처는 예를 들어 금액을 포함하여 VAT 프리미엄을 명시한 구매 증빙 자료와 함께 중요 할 수 있습니다.  여기에서도 계정에서 간접적으로 볼 수있는 재량의 형태를 생각할 수 있습니다.  의심 할 여지없이이 '환전'에 대한 수요가있을 것이기 때문에 PayPal 또는 Skrill과 같은 제 3 자도 제공된 지불 방법 (새 기계를 통한 선불 카드)을 통해 기계에서 바우처를받을 수 있습니다.  종이 화폐는이 나라에 더 이상 존재하지 않으며, 예를 들어 상업 회사 (이전에 고객에게 정기적 인 은행 서비스를 제공 했음)는 금융 시장에서 경쟁 할 방법을 고안해야합니다.  그런 다음 스스로에게 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다. "이 유형의 바우처를 경쟁사의 다른 등록 계정으로 '예금'으로 전환하는 방법은 무엇입니까?"  기계는 바우처를 인쇄하고 입금을 위해 기계에 넣을 수 있어야합니다.  이 문제는 관련 공급자에게 여전히 새로운 것으로 판명 될 수 있으며 향후 소비자에게 계속 서비스를 제공 할 수있는 방법을 고려할 필요가 있습니다.  기업가는 정부가 이제 새로운 지불 시스템을 손에 쥐고 있다는 생각을 누군가가 가질 수 있다는 생각에 의문을 제기 할 수 있습니다.  그런 다음 지폐에 익숙한 고객에게 현재 정책에 따라 아무 의미가 없습니다.

Di masa depan masyarakat Tanpa Uang Tunai, opsi alternatif dapat dipertimbangkan: ketika Belanda juga memungkinkan sistem pembayaran digital pertamanya di Eropa alih-alih sektor perbankan biasa, pelanggan harus terbiasa dengan mata uang ini.  Pembayaran selalu dilakukan secara online dan tentu saja tidak mungkin untuk menerima uang kertas Anda dari mesin.  Hal ini akan menimbulkan kebingungan pada awalnya karena Anda sudah terbiasa membayar dengan cara biasa selain belanja online.  Karena Smartphone sudah melayani banyak jaringan supermarket melalui 'scan kode', pembayaran Cashless akhirnya bisa menjadi kebiasaan.  Anda dapat mengajukan pertanyaan berikut: "Bagaimana Anda membayar seseorang jika menyangkut kebijaksanaan?".  Orang bisa memikirkan apa yang disebut Mesin Uang Virtual (VMM atau mesin eCash) yang ditempatkan di jalan perbelanjaan.  Misalnya, Anda bisa mendapatkan struk khusus yang dicetak sehingga memberikan gambaran tentang uang kertas tradisional.  Tanda terima dapat berisi informasi berikut, yaitu: karakteristik dari transaksi ini dan 'nilai' dari jumlah yang ditarik (sebenarnya jumlah dalam mata uang yang dibuat oleh bank (pusat) di negara tersebut).  Setelah Anda memiliki tanda terima, Anda dapat menggunakan bukti ini untuk membayar ke kontak dan relasi Anda.  Oleh karena itu, voucher dapat menjadi penting dengan, misalnya, bukti pembelian yang juga menyatakan premi PPN, termasuk jumlahnya.  Di sini juga Anda dapat memikirkan bentuk kebijaksanaan dan secara tidak langsung terlihat di akun Anda.  Karena pasti akan ada permintaan 'penukaran uang' ini, pihak ketiga seperti PayPal atau Skrill juga dapat melayani untuk menerima voucher dari mesin melalui metode pembayaran yang ditawarkan (Kartu Prabayar melalui mesin baru).  Uang kertas sudah tidak ada lagi di negara ini dan, misalnya, sebuah perusahaan komersial (yang sebelumnya menyediakan layanan perbankan reguler kepada pelanggannya) harus mencari cara untuk bersaing di pasar keuangan.  Anda kemudian dapat bertanya pada diri sendiri pertanyaan berikut: “Bagaimana cara mengubah voucher jenis ini menjadi 'deposit' ke akun terdaftar pesaing lainnya?”  Mesin harus memungkinkan untuk mencetak voucher dan memasukkannya ke dalam mesin untuk melakukan deposit.  Masalah ini mungkin masih menjadi hal baru bagi penyedia yang bersangkutan dan perlu dipertimbangkan bagaimana mereka dapat terus melayani konsumen di masa mendatang.  Gagasan bahwa seseorang mungkin memiliki sistem pembayaran baru di tangan pemerintah dapat dipertanyakan oleh pengusaha.  Maka tidak ada cara untuk berarti apa-apa sepanjang kebijakan saat ini untuk pelanggan yang terbiasa dengan uang kertas.

Sa hinaharap na lipunan na walang Cash, maaaring isaalang-alang ang mga kahaliling pagpipilian: kapag ginawang posible din ng Netherlands ang kauna-unahang digital na sistema ng pagbabayad sa Europa sa halip na ang regular na sektor ng pagbabangko, ang customer ay dapat masanay sa currency na ito.  Ang mga pagbabayad ay palaging ginagawa sa online at tiyak na hindi posible na matanggap ang iyong papel na pera mula sa makina.  Magdudulot ito ng pagkalito sa una dahil nasanay ka na sa pagbabayad sa karaniwang paraan bilang karagdagan sa pamimili sa online.  Dahil naghahatid na ang Smartphone ng maraming mga chain ng supermarket sa pamamagitan ng 'code scan', ang pagbabayad na walang Cash ay maaaring maging isang ugali.  Maaari mong tanungin ang sumusunod na katanungan: "Paano ka magbabayad sa isang tao pagdating sa paghuhusga?".  Maaaring maiisip ng isa ang tinatawag na Virtual Money Machines (VMM o eCash machine) na inilalagay sa isang shopping street.  Halimbawa, maaari kang makakuha ng isang espesyal na resibo na nakalimbag upang makapagbigay ito ng ideya ng tradisyunal na perang papel.  Ang resibo ay maaaring maglaman ng sumusunod na impormasyon, katulad: isang katangian ng transaksyong ito at ang 'halaga' ng halagang nakuha (sa katunayan ang halaga sa perang naisip ng (gitnang) bangko sa bansa).  Kapag mayroon ka nang resibo, maaari mong gamitin ang patunay na ito upang magbayad sa iyong mga contact at relasyon.  Samakatuwid, ang voucher ay maaaring maging mahalaga sa, halimbawa, isang patunay ng pagbili na nagsasaad din ng premium ng VAT, kasama ang halaga.  Dito mo rin maiisip ang isang uri ng paghuhusga at hindi direktang nakikita sa iyong account.  Sapagkat walang alinlangan na magiging isang pangangailangan para sa 'pagpapalitan ng pera' na ito, ang isang third party tulad ng PayPal o Skrill ay maaari ring maghatid upang matanggap ang voucher mula sa makina sa pamamagitan ng inalok na paraan ng pagbabayad (Prepaid Card sa pamamagitan ng mga bagong makina).  Ang perang papel ay wala na sa bansang ito at, halimbawa, ang isang komersyal na kumpanya (na dating nagkaloob ng regular na mga serbisyo sa pagbabangko sa mga customer nito) ay magkakaroon ng isang paraan upang makipagkumpitensya sa pamilihan sa pananalapi.  Maaari mong tanungin ang iyong sarili sa sumusunod na katanungan: "Paano i-convert ang isang voucher ng ganitong uri sa isang 'deposito' sa ibang nakarehistrong account ng kakumpitensya?"  Dapat gawing posible ng makina na pareho ang i-print ang voucher at ilagay ito sa machine para sa pagdeposito.  Ang isyu ay maaari pa ring maging bago para sa mga nag-aalala na nagbibigay at kinakailangan na isaalang-alang kung paano sila maaaring magpatuloy na maghatid sa mamimili sa hinaharap.  Ang ideya na maaaring mayroong isang tao na ang gobyerno ay mayroon na ngayong bagong sistema ng pagbabayad sa kanilang mga kamay ay maaaring tatanungin ng negosyante.  Mayroong pagkatapos ay walang paraan upang mangahulugan ng anumang bagay kasama ang kasalukuyang patakaran para sa kostumer na ginamit sa perang papel.

ในสังคมไร้เงินสดในอนาคต ทางเลือกอื่นสามารถนำมาพิจารณาได้: เมื่อเนเธอร์แลนด์สร้างระบบการชำระเงินดิจิทัลระบบแรกในยุโรปแทนภาคการธนาคารทั่วไป ลูกค้าจะต้องคุ้นเคยกับสกุลเงินนี้  การชำระเงินจะทำผ่านระบบออนไลน์เสมอ และไม่สามารถรับเงินกระดาษจากเครื่องได้อย่างแน่นอน  สิ่งนี้จะทำให้เกิดความสับสนในตอนแรกเพราะคุณเคยชำระเงินด้วยวิธีปกตินอกเหนือจากการช้อปปิ้งออนไลน์  เนื่องจากสมาร์ทโฟนได้ให้บริการเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งผ่าน 'การสแกนรหัส' แล้ว การชำระเงินแบบไร้เงินสดจึงกลายเป็นนิสัยในที่สุด  คุณสามารถถามคำถามต่อไปนี้: “คุณจะจ่ายเงินให้ผู้อื่นอย่างไรเมื่อพิจารณาถึงดุลยพินิจ”  เราอาจนึกถึงเครื่องเงินเสมือน (VMM หรือเครื่อง eCash) ที่เรียกว่าเครื่องเงินเสมือนที่วางอยู่บนถนนช้อปปิ้ง  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิเศษเพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับเงินกระดาษแบบดั้งเดิม  ใบเสร็จอาจมีข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ: ลักษณะของธุรกรรมนี้และ 'มูลค่า' ของจำนวนเงินที่ถอนออก (อันที่จริงจำนวนเงินในสกุลเงินที่จัดทำโดย (ธนาคารกลาง) ของธนาคารในประเทศ)  เมื่อคุณมีใบเสร็จรับเงิน คุณสามารถใช้หลักฐานนี้เพื่อชำระเงินให้กับผู้ติดต่อและความสัมพันธ์ของคุณ  ดังนั้น บัตรกำนัลจึงมีความสำคัญด้วย เช่น หลักฐานการซื้อที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงจำนวนเงิน  ที่นี่เช่นกัน คุณสามารถนึกถึงรูปแบบของดุลยพินิจและมองเห็นได้โดยอ้อมในบัญชีของคุณ  เนื่องจากจะมีความต้องการ 'การแลกเปลี่ยนเงิน' นี้อย่างไม่ต้องสงสัย บุคคลที่สามเช่น PayPal หรือ Skrill สามารถให้บริการเพื่อรับบัตรกำนัลจากเครื่องผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอ (บัตรเติมเงินผ่านเครื่องใหม่)  เงินกระดาษไม่มีอยู่ในประเทศนี้แล้ว ตัวอย่างเช่น บริษัทการค้า (ซึ่งก่อนหน้านี้ให้บริการธนาคารตามปกติแก่ลูกค้า) จะต้องคิดหาวิธีแข่งขันในตลาดการเงิน  จากนั้น คุณสามารถถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้: “จะแปลงบัตรกำนัลประเภทนี้เป็น 'เงินฝาก' เป็นบัญชีที่ลงทะเบียนอื่นของคู่แข่งได้อย่างไร”  เครื่องควรทำให้สามารถพิมพ์คูปองและนำไปใส่ในเครื่องเพื่อวางเงินมัดจำได้  ปัญหานี้อาจกลายเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องพิจารณาว่าพวกเขาจะให้บริการผู้บริโภคต่อไปได้อย่างไรในอนาคต  แนวคิดที่ว่าอาจมีคนเชื่อว่ารัฐบาลมีระบบการชำระเงินใหม่อยู่ในมือ ผู้ประกอบการสามารถตั้งคำถามได้  ไม่มีทางที่จะมีความหมายอะไรตามนโยบายปัจจุบันสำหรับลูกค้าที่เคยชินกับเงินกระดาษ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: