Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LinkedIn - Sign up (eg tips, issues, forums etc.)
#1
[Image: 780987642134566644.jpeg]


The professional network for business use: at LinkedIn you can register as a job seeker and/or employee.  Lately, the service has focused on key points within your "collegiate network of friends."  You can quickly start building relationships with your future employers and also maintain contact with your colleagues for a longer period of time, even if you ever change jobs.  Services offered for both the PC and App.  Here you can read short messages that people post on their own or someone else's.  Although this “Comment principle” of posts on someone's timeline works much the same as it does with social media, the user can follow all developments.  LinkedIn offers a monthly/yearly subscription for unlimited sending and posting.  As a premium member you may pay for higher costs, but you will benefit from the extra features that do not apply to a free account.  - - - Newly registered members may experience problems with the platform: in such a case you will be asked to verify yourself by means of a valid document.  Show your European Identity Card or passport by scanning it via the App “Copy ID” or without this application.  Note: it is advisable to take into account the concealment of the Security Number or other characteristics.  Hide this via a piece of material.  Your name should remain visible to the provider.  - - - When sharing your data: you should nevertheless think carefully about this to prevent misuse.  Never just upload your important documents to a (foreign) server.  Read the terms and conditions first.  - - - For other requests: in your area an official or authorized person (including the police, enforcement officers, Public Transport at check-in, etc.) can request the citizen to identify himself.  Proof of identity may be required by law, e.g. on the street.  If necessary, you should avoid 'ethnic profiling' and 'observation by the other' (as more often appeared in separate behaviour, social system, judicial system, employer, lure situations by - scheduled - beggars, confused persons, scene actors, etc. in society) because one can do this out of one's conviction, doubt, distrust or other reasons.  As a citizen, do not just let yourself be stopped if this happens too often.  You are exercising your civil right.  When someone scans your documents via a mobile device, you should ask the other person why this is allowed because of the full data on it.  The software used for this should protect it for privacy reasons.  - - - In other circumstances: upload your documents via a secure email service and send them to the addressee, bearing in mind that the service in question works according to the GDPR directive.  Your data can be stored for a certain period.  If you have to do this for some request and your data is shared with third parties, you can request the other party to have your documents removed.  It is possible that this is refused because this could be necessary because of a procedure or other matter.  Find out what this means for you.

Het beroepsnetwerk voor zakelijk gebruik: bij LinkedIn kunt u zich registreren als werkzoekende en/of werknemer. Sinds de laatste tijd heeft de dienst zich gefocused op belangrijke punten binnen uw ‘collegiaal vriendennetwerk’. U kunt snel aan de slag met het bouwen aan uw toekomstige werkgevers qua relaties en ook het kontakt met uw collega’s voor een langere tijd onderhouden, zelfs als u ooit van functie wisselt. Diensten die worden aangeboden zowel voor de PC als App. Hier leest u korte berichten die men op zijn eigen of die van een ander plaatst. Hoewel dit “Reageer-principe” van posts op iemands tijdlijn ongeveer hetzelfde werkt zoals bij sociale media, kan de gebruiker alle ontwikkelingen volgen. LinkedIn biedt een maandelijks / jaarlijks abonnement voor het onbeperkt sturen en plaatsen van berichten. U betaalt als premiumlid wellicht voor hogere kosten, maar dat u profijt zal hebben van de extra functies die niet gelden voor een gratis account. - - - Nieuwe geregistreerde leden kunnen mogelijk problemen ondervinden met het platform: in zo’n geval wordt u verzocht zich te verifiëren door middel van een geldig document. Laat uw Europees Identiteitskaart of paspoort zien door deze in te scannen via de App “Kopie ID” of zonder deze toepassing. Let wel: het is raadzaam rekening te houden met het verbergen van het Security Number of andere kenmerken. Verberg deze via een stukje materiaal. Uw naam zou zichtbaar moeten blijven voor de aanbieder. - - - Bij het delen van uw data: toch moet u goed hierover nadenken om misbruik te voorkomen. Upload nooit zomaar uw belangrijke documenten naar een (vreemde) server. Lees eerst de algemene voorwaarden. - - - Bij overige verzoeken: in uw gebied kan een ambtenaar of bevoegd persoon (o.a. politie, handhaver, Openbaar Vervoer bij controle etc.) de burger verzoeken zich te legimiteren. Het tonen van een legitimatiebewijs kan volgens wettelijke bepalingen vereist zijn, bijv. op straat. U moet zonodig ‘etnisch profileren’ en ‘observatie door de ander’ (zoals vaker bleek bij apart gedrag, sociaal systeem, justitieel, werkgever, loksituaties door - ingeplande - bedelaars, verwarde personen, scène-akteurs etc. in de samenleving) vermijden omdat men dit kan doen vanuit iemands overtuiging, twijfel, wantrouwen of andere redenen. Laat u zich als burger niet zomaar aanhouden wanneer dit te vaak gebeurt. U maakt namelijk gebruik van uw burgerrecht. Wanneer men uw documenten inscant via een mobiel apparaat, moet u de ander vragen waarom dit is toegestaan vanwege de volledige data die erop staan vermeld. De software die hiervoor wordt gebruikt zou dit om privacyoverweging moeten beschermen. - - - Bij overige omstandigheden: upload u uw documenten via een beveiligde emaildienst en verstuurt u deze naar de geadresseerde, houdt u in het achterhoofd dat de betreffende dienst werkt volgens de GDPR-richtlijn. Uw data kan tot een bepaalde periode worden bewaard. Moet u dit doen voor een of andere aanvraag en wordt uw data met derden gedeeld, kunt u de ander verzoeken uw documenten te laten verwijderen. Mogelijk dat men dit weigert omdat dit nodig kon zijn vanwege een procedure of andere zaak. Informeer wat dit voor u betekent.

Das berufliche Netzwerk für den geschäftlichen Einsatz: Bei LinkedIn können Sie sich als Arbeitssuchender und/oder Mitarbeiter registrieren.  In letzter Zeit hat sich der Dienst auf Schlüsselpunkte in Ihrem "kollegialen Netzwerk von Freunden" konzentriert.  Sie können schnell Beziehungen zu Ihren zukünftigen Arbeitgebern aufbauen und auch bei einem Jobwechsel über einen längeren Zeitraum Kontakt zu Ihren Kollegen halten.  Sowohl für den PC als auch für die App angebotene Dienste.  Hier können Sie Kurznachrichten lesen, die man selbst oder von anderen postet.  Obwohl dieses „Kommentar-Prinzip“ von Beiträgen auf der Timeline einer Person ähnlich funktioniert wie bei Social Media, kann der Nutzer alle Entwicklungen verfolgen.  LinkedIn bietet ein monatliches/jährliches Abonnement für unbegrenztes Senden und Posten.  Als Premium-Mitglied zahlen Sie möglicherweise höhere Kosten, profitieren jedoch von den zusätzlichen Funktionen, die für ein kostenloses Konto nicht gelten.  - - - Bei neu registrierten Mitgliedern kann es zu Problemen mit der Plattform kommen: In einem solchen Fall werden Sie aufgefordert, sich mit einem gültigen Dokument zu verifizieren.  Zeigen Sie Ihren europäischen Personalausweis oder Reisepass vor, indem Sie ihn über die App „Ausweis kopieren“ oder ohne diesen Antrag scannen.  Hinweis: Es ist ratsam, die Verschleierung der Sicherheitsnummer oder anderer Merkmale zu berücksichtigen.  Verstecken Sie dies über ein Stück Material.  Ihr Name sollte für den Anbieter sichtbar bleiben.  - - - Bei der Weitergabe Ihrer Daten: Sie sollten sich dies dennoch gut überlegen, um Missbrauch zu verhindern.  Laden Sie Ihre wichtigen Dokumente nie einfach auf einen (fremden) Server hoch.  Lesen Sie zuerst die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  - - - Für sonstige Anfragen: In Ihrer Nähe kann ein Beamter oder eine bevollmächtigte Person (u.a. Polizei, Vollzugsbeamte, ÖPNV beim Check-in etc.) vom Bürger verlangen, sich auszuweisen.  Ein Identitätsnachweis kann gesetzlich vorgeschrieben sein, z.B. auf der Straße.  Gegebenenfalls sollten Sie „ethnisches Profiling“ und „Beobachtung durch den Anderen“ vermeiden (wie sie häufiger in getrenntem Verhalten, Sozialsystem, Justizsystem, Arbeitgeber, Locksituationen durch – geplante – Bettler, verwirrte Personen, Szenedarsteller usw. in der Gesellschaft), weil man dies aus Überzeugung, Zweifel, Misstrauen oder anderen Gründen tun kann.  Lassen Sie sich als Bürger nicht einfach aufhalten, wenn dies zu oft vorkommt.  Sie machen von Ihrem Bürgerrecht Gebrauch.  Wenn jemand Ihre Dokumente über ein mobiles Gerät scannt, sollten Sie die andere Person fragen, warum dies aufgrund der vollständigen Daten darauf erlaubt ist.  Die dazu verwendete Software sollte diese aus Datenschutzgründen schützen.  - - - In anderen Fällen: Laden Sie Ihre Dokumente über einen sicheren E-Mail-Dienst hoch und senden Sie sie an den Adressaten, wobei zu beachten ist, dass der betreffende Dienst gemäß der DSGVO-Richtlinie funktioniert.  Ihre Daten können für einen bestimmten Zeitraum gespeichert werden.  Wenn Sie dies für eine Anfrage tun müssen und Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden, können Sie die andere Partei auffordern, Ihre Dokumente zu entfernen.  Es ist möglich, dass dies verweigert wird, weil dies aufgrund eines Verfahrens oder einer anderen Angelegenheit erforderlich sein könnte.  Finden Sie heraus, was das für Sie bedeutet.

La red profesional para uso empresarial: en LinkedIn puede registrarse como solicitante de empleo y / o empleado.  Últimamente, el servicio se ha centrado en puntos clave dentro de su "red colegiada de amigos".  Puede comenzar a construir relaciones rápidamente con sus futuros empleadores y también mantener el contacto con sus colegas durante un período de tiempo más largo, incluso si alguna vez cambia de trabajo.  Servicios ofrecidos tanto para PC como para App.  Aquí puede leer mensajes cortos que uno publica por su cuenta o por otra persona.  Aunque este "principio de comentario" de las publicaciones en la línea de tiempo de alguien funciona de la misma manera que lo hace con las redes sociales, el usuario puede seguir todos los desarrollos.  LinkedIn ofrece una suscripción mensual / anual para envío y publicación ilimitados.  Como miembro premium, puede pagar costos más altos, pero se beneficiará de las funciones adicionales que no se aplican a una cuenta gratuita.  - - - Los nuevos miembros registrados pueden experimentar problemas con la plataforma: en tal caso, se le pedirá que se verifique mediante un documento válido.  Muestre su documento de identidad europeo o pasaporte escaneándolo a través de la aplicación "Copiar ID" o sin esta aplicación.  Nota: es recomendable tener en cuenta la ocultación del Número de Seguridad u otras características.  Esconda esto a través de una pieza de material.  Su nombre debe permanecer visible para el proveedor.  - - - Al compartir sus datos: no obstante, debe pensarlo detenidamente para evitar un uso indebido.  Nunca cargue sus documentos importantes en un servidor (extranjero).  Primero lea los términos y condiciones.  - - - Para otras solicitudes: en su área un funcionario o persona autorizada (incluida la policía, agentes del orden, Transporte Público en el check-in, etc.) puede solicitar al ciudadano que se identifique.  La ley puede exigir una prueba de identidad, por ejemplo, en la calle.  Si es necesario, debe evitar la 'elaboración de perfiles étnicos' y la 'observación por parte del otro' (como aparece más a menudo en comportamientos separados, sistema social, sistema judicial, empleador, situaciones de atracción por mendigos, personas confundidas, actores de escenas, etc. en la sociedad) porque uno puede hacer esto por convicción, duda, desconfianza u otras razones.  Como ciudadano, no se deje detener si esto sucede con demasiada frecuencia.  Estás ejerciendo tu derecho civil.  Cuando alguien escanea sus documentos a través de un dispositivo móvil, debe preguntarle a la otra persona por qué está permitido debido a los datos completos que contiene.  El software utilizado para esto debe protegerlo por razones de privacidad.  - - - En otras circunstancias: cargue sus documentos a través de un servicio de correo electrónico seguro y envíelos al destinatario, teniendo en cuenta que el servicio en cuestión funciona de acuerdo con la directiva GDPR.  Sus datos pueden almacenarse durante un período determinado.  Si tiene que hacer esto para alguna solicitud y sus datos se comparten con terceros, puede solicitar a la otra parte que elimine sus documentos.  Es posible que esto sea rechazado porque podría ser necesario debido a un procedimiento u otro asunto.  Descubra lo que esto significa para usted.

Le réseau professionnel à usage professionnel : sur LinkedIn, vous pouvez vous inscrire en tant que demandeur d'emploi et/ou salarié.  Dernièrement, le service s'est concentré sur des points clés au sein de votre « réseau collégial d'amis ».  Vous pouvez rapidement commencer à nouer des relations avec vos futurs employeurs et également maintenir le contact avec vos collègues plus longtemps, même si vous changez d'emploi.  Services offerts à la fois pour le PC et l'application.  Ici, vous pouvez lire de courts messages que l'on poste par soi-même ou par quelqu'un d'autre.  Bien que ce « principe de commentaire » des publications sur la chronologie de quelqu'un fonctionne à peu près de la même manière qu'avec les médias sociaux, l'utilisateur peut suivre tous les développements.  LinkedIn propose un abonnement mensuel/annuel pour un envoi et une publication illimités.  En tant que membre premium, vous pouvez payer des coûts plus élevés, mais vous bénéficierez des fonctionnalités supplémentaires qui ne s'appliquent pas à un compte gratuit.  - - - Les membres nouvellement inscrits peuvent rencontrer des problèmes avec la plateforme : dans ce cas, il vous sera demandé de vous vérifier au moyen d'un document valide.  Présentez votre carte d'identité européenne ou votre passeport en le scannant via l'application « Copy ID » ou sans cette application.  Remarque : il est conseillé de prendre en compte la dissimulation du Numéro de Valeur ou d'autres caractéristiques.  Cachez-le via un morceau de matériau.  Votre nom doit rester visible pour le fournisseur.  - - - Lors du partage de vos données : vous devez néanmoins y réfléchir attentivement pour éviter les abus.  Ne téléchargez jamais simplement vos documents importants sur un serveur (étranger).  Lisez d'abord les termes et conditions.  - - - Pour les autres demandes : dans votre localité un fonctionnaire ou une personne habilitée (notamment la police, les agents de contrôle, les Transports Publics à l'enregistrement, etc.) peut demander au citoyen de s'identifier.  Une preuve d'identité peut être exigée par la loi, par exemple dans la rue.  Si nécessaire, vous devez éviter le « profilage ethnique » et « l'observation par l'autre » (comme cela apparaît le plus souvent dans les comportements séparés, le système social, le système judiciaire, l'employeur, les situations de leurre par - programmés - des mendiants, des personnes confuses, des acteurs de scène, etc. dans la société) parce que l'on peut le faire par conviction, par doute, par méfiance ou pour d'autres raisons.  En tant que citoyen, ne vous laissez pas arrêter si cela arrive trop souvent.  Vous exercez votre droit civil.  Lorsque quelqu'un numérise vos documents via un appareil mobile, vous devez demander à l'autre personne pourquoi cela est autorisé en raison des données complètes qu'il contient.  Le logiciel utilisé pour cela doit le protéger pour des raisons de confidentialité.  - - - Dans d'autres circonstances : téléchargez vos documents via un service de messagerie sécurisé et envoyez-les au destinataire, en gardant à l'esprit que le service en question fonctionne selon la directive GDPR.  Vos données peuvent être conservées pendant une certaine période.  Si vous devez le faire pour une demande et que vos données sont partagées avec des tiers, vous pouvez demander à l'autre partie de supprimer vos documents.  Il est possible que cela soit refusé car cela pourrait être nécessaire en raison d'une procédure ou d'une autre question.  Découvrez ce que cela signifie pour vous.

La rete professionale per uso aziendale: su LinkedIn puoi registrarti come cercatore di lavoro e/o dipendente.  Ultimamente, il servizio si è concentrato sui punti chiave della tua "rete collegiale di amici".  Puoi iniziare rapidamente a costruire relazioni con i tuoi futuri datori di lavoro e anche mantenere i contatti con i tuoi colleghi per un periodo di tempo più lungo, anche se cambi lavoro.  Servizi offerti sia per PC che per App.  Qui puoi leggere brevi messaggi che si pubblicano per conto proprio o di qualcun altro.  Sebbene questo "principio dei commenti" dei post sulla timeline di qualcuno funzioni più o meno allo stesso modo dei social media, l'utente può seguire tutti gli sviluppi.  LinkedIn offre un abbonamento mensile/annuale per l'invio e la pubblicazione illimitati.  Come membro premium potresti pagare costi più elevati, ma beneficerai delle funzionalità extra che non si applicano a un account gratuito.  - - - I nuovi iscritti potrebbero riscontrare problemi con la piattaforma: in tal caso ti verrà chiesto di verificarti tramite un documento valido.  Mostra la tua carta d'identità europea o il passaporto scansionandolo tramite l'app "Copia ID" o senza questa applicazione.  Nota: si consiglia di tenere conto dell'occultamento del Numero di Sicurezza o di altre caratteristiche.  Nascondilo tramite un pezzo di materiale.  Il tuo nome dovrebbe rimanere visibile al provider.  - - - Quando condividi i tuoi dati: dovresti comunque pensarci attentamente per evitare un uso improprio.  Non caricare mai i tuoi documenti importanti su un server (estero).  Leggi prima i termini e le condizioni.  - - - Per altre richieste: nella tua zona un funzionario o persona autorizzata (tra cui forze dell'ordine, forze dell'ordine, Trasporti Pubblici al check-in, ecc.) può richiedere al cittadino di identificarsi.  La prova dell'identità può essere richiesta per legge, ad esempio per strada.  Se necessario, dovresti evitare la "profilazione etnica" e l'"osservazione dell'altro" (come più spesso è apparso in comportamenti separati, sistema sociale, sistema giudiziario, datore di lavoro, situazioni di richiamo da parte di mendicanti, persone confuse, attori di scena, ecc. nella società) perché lo si può fare per convinzione, dubbio, sfiducia o altro.  Come cittadino, non lasciarti fermare se questo accade troppo spesso.  Stai esercitando il tuo diritto civile.  Quando qualcuno esegue la scansione dei tuoi documenti tramite un dispositivo mobile, dovresti chiedere all'altra persona perché ciò è consentito a causa dei dati completi su di esso.  Il software utilizzato per questo dovrebbe proteggerlo per motivi di privacy.  - - - In altre circostanze: carica i tuoi documenti tramite un servizio di posta elettronica sicuro e inviali al destinatario, tenendo presente che il servizio in questione funziona secondo la direttiva GDPR.  I tuoi dati possono essere conservati per un certo periodo.  Se devi farlo per qualche richiesta e i tuoi dati sono condivisi con terze parti, puoi richiedere all'altra parte di rimuovere i tuoi documenti.  È possibile che questo venga rifiutato perché ciò potrebbe essere necessario a causa di una procedura o di altre questioni.  Scopri cosa significa per te.

Profesjonalna sieć do użytku biznesowego: na LinkedIn możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i/lub pracownik.  Ostatnio usługa koncentrowała się na kluczowych punktach w Twojej „kolegialnej sieci przyjaciół”.  Możesz szybko zacząć budować relacje z przyszłymi pracodawcami, a także utrzymywać kontakt z kolegami przez dłuższy czas, nawet jeśli kiedykolwiek zmienisz pracę.  Usługi oferowane zarówno dla komputera PC, jak i aplikacji.  Tutaj możesz przeczytać krótkie wiadomości, które publikujesz samodzielnie lub cudze.  Chociaż ta „zasada komentowania” postów na czyjejś osi czasu działa podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych, użytkownik może śledzić wszystkie zmiany.  LinkedIn oferuje miesięczną/roczną subskrypcję na nieograniczone wysyłanie i publikowanie.  Jako członek premium możesz zapłacić wyższe koszty, ale skorzystasz z dodatkowych funkcji, które nie dotyczą darmowego konta.  - - - Nowo zarejestrowani użytkownicy mogą mieć problemy z platformą: w takim przypadku zostaniesz poproszony o weryfikację za pomocą ważnego dokumentu.  Okaż swój europejski dowód osobisty lub paszport, skanując go za pomocą aplikacji „Copy ID” lub bez tej aplikacji.  Uwaga: wskazane jest, aby wziąć pod uwagę ukrycie numeru bezpieczeństwa lub innych cech.  Ukryj to za pomocą kawałka materiału.  Twoje imię i nazwisko powinno pozostać widoczne dla dostawcy.  - - - Udostępniając swoje dane: należy jednak dokładnie przemyśleć tę kwestię, aby zapobiec nadużyciom.  Nigdy nie przesyłaj swoich ważnych dokumentów na (zagraniczny) serwer.  Przeczytaj najpierw warunki.  - - - W przypadku innych wniosków: w Twojej okolicy urzędnik lub upoważniona osoba (w tym policja, funkcjonariusze organów ścigania, transport publiczny przy odprawie itp.) może poprosić obywatela o wylegitymowanie się.  Dowód tożsamości może być wymagany przepisami prawa, np. na ulicy.  W razie potrzeby należy unikać „profilowania etnicznego” i „obserwacji przez innych” (co częściej pojawiało się w odrębnych zachowaniach, systemie społecznym, sądownictwie, pracodawcy, sytuacjach zwabiania przez – zaplanowanych – żebraków, osób zdezorientowanych, aktorów sceny itp. w społeczeństwie), ponieważ można to zrobić z własnego przekonania, wątpliwości, nieufności lub z innych powodów.  Jako obywatel nie daj się powstrzymać, jeśli zdarza się to zbyt często.  Korzystasz ze swojego prawa obywatelskiego.  Kiedy ktoś skanuje twoje dokumenty za pomocą urządzenia mobilnego, powinieneś zapytać drugą osobę, dlaczego jest to dozwolone ze względu na pełne dane na nim.  Oprogramowanie używane do tego powinno chronić je ze względu na ochronę prywatności.  - - - W pozostałych przypadkach: prześlij swoje dokumenty przez bezpieczną usługę e-mail i wyślij je do adresata, pamiętając, że usługa, o której mowa, działa zgodnie z dyrektywą RODO.  Twoje dane mogą być przechowywane przez określony czas.  Jeśli musisz to zrobić w przypadku jakiegoś żądania, a Twoje dane są udostępniane stronom trzecim, możesz poprosić drugą stronę o usunięcie Twoich dokumentów.  Możliwe, że zostanie to odrzucone, ponieważ może to być konieczne z powodu procedury lub innej sprawy.  Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie.

Профессиональная сеть для использования в бизнесе: в LinkedIn вы можете зарегистрироваться в качестве соискателя работы и / или сотрудника.  В последнее время служба фокусируется на ключевых моментах вашей «коллегиальной сети друзей».  Вы можете быстро начать строить отношения со своими будущими работодателями, а также поддерживать связь со своими коллегами в течение более длительного периода времени, даже если вы когда-нибудь смените работу.  Услуги, предлагаемые как для ПК, так и для приложения.  Здесь вы можете прочитать короткие сообщения, которые публикуются самостоятельно или чужими.  Хотя этот «принцип комментирования» постов на чьей-либо временной шкале работает почти так же, как и в социальных сетях, пользователь может следить за всеми событиями.  LinkedIn предлагает ежемесячную / годовую подписку для неограниченной отправки и публикации.  Как член премиум-класса вы можете платить за более высокие расходы, но вы получите выгоду от дополнительных функций, которые не применимы к бесплатной учетной записи.  - - - У недавно зарегистрированных участников могут возникнуть проблемы с платформой: в таком случае вам будет предложено подтвердить себя с помощью действующего документа.  Покажите свое европейское удостоверение личности или паспорт, отсканировав его с помощью приложения «Копировать идентификатор» или без этого приложения.  Примечание: желательно принять во внимание сокрытие номера безопасности или других характеристик.  Спрячьте это с помощью куска материала.  Ваше имя должно оставаться видимым для провайдера.  - - - При обмене данными: вы, тем не менее, должны тщательно об этом подумать, чтобы предотвратить неправомерное использование.  Никогда не загружайте важные документы просто на (чужой) сервер.  Сначала прочтите условия.  - - - Для других запросов: в вашем районе официальное или уполномоченное лицо (включая полицию, сотрудников правоохранительных органов, общественный транспорт при регистрации и т. Д.) Может попросить гражданина назвать себя.  По закону может потребоваться подтверждение личности, например, на улице.  При необходимости вам следует избегать «этнического профилирования» и «наблюдения со стороны другого» (поскольку чаще всего проявляется в отдельном поведении, социальной системе, судебной системе, работодателе, ситуациях соблазнения - по расписанию - нищих, сбитых с толку людей, актеров сцены и т. Д. в обществе), потому что это можно сделать по своим убеждениям, сомнениям, недоверию или по другим причинам.  Как гражданин, не позволяйте останавливать себя, если это происходит слишком часто.  Вы пользуетесь своим гражданским правом.  Когда кто-то сканирует ваши документы с помощью мобильного устройства, вы должны спросить другого человека, почему это разрешено из-за полных данных на нем.  Программное обеспечение, используемое для этого, должно защищать его из соображений конфиденциальности.  - - - В других случаях: загрузите свои документы через безопасную службу электронной почты и отправьте их адресату, помня, что данная служба работает в соответствии с директивой GDPR.  Ваши данные могут храниться в течение определенного периода.  Если вам нужно сделать это по какому-либо запросу, и ваши данные передаются третьим лицам, вы можете попросить другую сторону удалить ваши документы.  Возможно, что в этом будет отказано, потому что это может быть необходимо из-за процедуры или по другим причинам.  Узнайте, что это значит для вас.

Professzionális üzleti célú hálózat: a LinkedIn oldalon regisztrálhat álláskeresőként és / vagy alkalmazottként.  Az utóbbi időben a szolgáltatás a "kollegiális baráti hálózaton" belüli legfontosabb pontokra összpontosított.  Gyorsan elkezdheti a kapcsolatok kiépítését leendő munkáltatóival, és hosszabb ideig fenntarthatja a kapcsolatot kollégáival, még akkor is, ha valaha munkahelyet vált.  A PC-hez és az App-hez kínált szolgáltatások.  Itt olvashat olyan rövid üzeneteket, amelyeket az egyik saját vagy valaki másnak tesz közzé.  Bár ez a „Megjegyzés elve” a bejegyzéseknek valaki idővonalán ugyanúgy működik, mint a közösségi médiával, a felhasználó minden fejleményt követhet.  A LinkedIn havi / éves előfizetéssel kínál korlátlan küldést és postázást.  Prémium tagként fizethet a magasabb költségekért, de hasznát veszi azoknak az extra funkcióknak, amelyek nem vonatkoznak az ingyenes számlára.  - - - Az újonnan regisztrált tagok problémákat tapasztalhatnak a platformmal kapcsolatban: ilyen esetben felkérik Önt, hogy érvényes dokumentummal igazolja magát.  Mutassa meg európai személyazonosító igazolványát vagy útlevelét az App “Copy ID” alkalmazáson keresztül vagy az alkalmazás nélkül beolvasva.  Megjegyzés: tanácsos figyelembe venni a biztonsági szám vagy más jellemzők elrejtését.  Rejtse el ezt egy darab anyagon keresztül.  Neve továbbra is látható legyen a szolgáltató számára.  - - - Adatai megosztása során: ennek ellenére alaposan át kell gondolnia ezt a visszaélések megakadályozása érdekében.  Soha ne töltse fel fontos dokumentumait egy (külföldi) szerverre.  Először olvassa el a feltételeket.  - - - Egyéb kérések esetén: az Ön területén egy hivatalos vagy felhatalmazott személy (beleértve a rendőröket, a végrehajtókat, a bejelentkezéskor a tömegközlekedést stb.) Kérheti az állampolgárt, hogy azonosítsa magát.  A törvény előírhatja a személyazonosság igazolását, pl. Az utcán.  Szükség esetén kerülnie kell az „etnikai profilalkotást” és a „másik általi megfigyelést” (amelyek gyakran különálló magatartásban, társadalmi rendszerben, igazságszolgáltatási rendszerben, munkáltatóban, ütemezett koldusok, zavarodott személyek, színhelyszereplők stb. Esetén jelentkeznek). a társadalomban), mert ezt meggyőződéséből, kétségéből, bizalmatlanságából vagy más okból teheti meg.  Állampolgárként ne hagyja magát megállítani, ha ez túl gyakran történik.  Polgári jogát gyakorolja.  Amikor valaki mobileszközön keresztül beolvassa a dokumentumait, meg kell kérdeznie a másiktól, miért engedélyezett ez a rajta lévő teljes adatok miatt.  Az ehhez használt szoftvernek adatvédelmi okokból védenie kell.  - - - Más körülmények között: töltse fel dokumentumait biztonságos e-mail szolgáltatáson keresztül, és küldje el a címzettnek, szem előtt tartva, hogy a kérdéses szolgáltatás a GDPR irányelv szerint működik.  Adatait egy bizonyos ideig tárolhatja.  Ha ezt valamilyen kérésre meg kell tennie, és adatait harmadik felekkel osztják meg, akkor kérheti a másik felet, hogy távolítsa el a dokumentumait.  Lehetséges, hogy ezt elutasítják, mert erre eljárás vagy más ügy miatt lehet szükség.  Tudja meg, mit jelent ez az Ön számára.

Fagnetið til notkunar í viðskiptum: hjá LinkedIn getur þú skráð þig sem atvinnuleitanda og / eða starfsmann.  Undanfarið hefur þjónustan einbeitt sér að lykilatriðum innan „háskólanets vina“ þíns.  Þú getur fljótt byrjað að byggja upp tengsl við framtíðar vinnuveitendur þína og einnig haft samband við samstarfsmenn þína í lengri tíma, jafnvel þótt þú skiptir einhvern tíma um vinnu.  Þjónusta í boði bæði fyrir tölvuna og forritið.  Hér getur þú lesið stutt skilaboð sem maður birtir á eigin vegum eða einhvers annars.  Þó að þessi „Athugasemdaregla“ við færslur á tímalínu einhvers virki mikið það sama og gerist á samfélagsmiðlum getur notandinn fylgst með allri þróun.  LinkedIn býður upp á mánaðarlega / ársáskrift fyrir ótakmarkaðan sending og póst.  Sem iðgjaldsfélagi gætir þú greitt fyrir hærri kostnað, en þú munt njóta góðs af aukaaðgerðum sem eiga ekki við ókeypis reikning.  - - - Nýskráðir meðlimir geta lent í vandræðum með vettvanginn: í slíku tilfelli verður þú beðinn um að staðfesta sjálfan þig með gildu skjali.  Sýnið evrópska persónuskilríkið þitt eða vegabréf með því að skanna það í gegnum „Copy ID“ forritsins eða án þessa forrits.  Athugið: ráðlegt er að taka tillit til leyndar öryggisnúmersins eða annarra eiginleika.  Fela þetta í gegnum stykki af efni.  Nafnið þitt ætti að vera sýnilegt fyrir veitandann.  - - - Þegar þú deilir gögnum þínum: Þú ættir engu að síður að hugsa vel um þetta til að koma í veg fyrir misnotkun.  Aldrei bara senda mikilvæg skjöl á (erlendan) netþjón.  Lestu skilmálana fyrst.  - - - Fyrir aðrar beiðnir: á þínu svæði getur embættismaður eða viðurkenndur einstaklingur (þ.m.t. lögregla, fulltrúar, almenningssamgöngur við innritun o.s.frv.) Beðið borgarann um að bera kennsl á sig.  Sönnun á persónuskilríkjum getur verið krafist samkvæmt lögum, t.d. á götunni.  Ef nauðsyn krefur, ættirðu að forðast „þjóðernisprófíl“ og „athugun hjá hinum“ (eins og oftar birtist í aðskildri hegðun, félagslegu kerfi, dómskerfi, vinnuveitanda, tálbeituaðstæðum eftir áætlun - betlarar, ruglaðir einstaklingar, leikarar á sviðinu o.s.frv. í samfélaginu) vegna þess að maður getur gert þetta af sannfæringu sinni, efa, vantrausti eða af öðrum ástæðum.  Ekki sem borgari, ekki láta þig bara stoppa ef þetta gerist of oft.  Þú ert að nýta borgaralegan rétt þinn.  Þegar einhver skannar skjölin þín í gegnum farsíma ættir þú að spyrja hinn aðilann hvers vegna þetta er leyfilegt vegna fullra gagna um það.  Hugbúnaðurinn sem notaður er til þess ætti að vernda hann vegna einkalífs.  - - - Undir öðrum kringumstæðum: hlaðið skjölunum þínum upp með öruggri tölvupóstþjónustu og sendu þau til viðtakandans, með það í huga að viðkomandi þjónusta virkar samkvæmt GDPR tilskipuninni.  Hægt er að geyma gögnin þín í ákveðið tímabil.  Ef þú verður að gera þetta fyrir einhverja beiðni og gögnum þínum er deilt með þriðju aðilum geturðu beðið hinn aðilann um að fjarlægja skjölin þín.  Hugsanlegt er að þessu sé hafnað vegna þess að þetta gæti verið nauðsynlegt vegna málsmeðferðar eða annars.  Finndu út hvað þetta þýðir fyrir þig.

Det professionella nätverket för företagsanvändning: på LinkedIn kan du registrera dig som arbetssökande och / eller anställd.  På senare tid har tjänsten fokuserat på viktiga punkter i ditt "kollegiala nätverk av vänner".  Du kan snabbt börja bygga relationer med dina framtida arbetsgivare och även hålla kontakten med dina kollegor under en längre tid, även om du någonsin byter jobb.  Tjänster som erbjuds för både PC och app.  Här kan du läsa korta meddelanden som man lägger ut ensam eller någon annans.  Även om denna ”kommentarprincip” för inlägg på någons tidslinje fungerar ungefär som för sociala medier, kan användaren följa all utveckling.  LinkedIn erbjuder en månatlig / årlig prenumeration för obegränsad sändning och postning.  Som premiummedlem kan du betala för högre kostnader, men du kommer att dra nytta av de extra funktionerna som inte gäller för ett gratis konto.  - - - Nyregistrerade medlemmar kan uppleva problem med plattformen: i ett sådant fall kommer du att bli ombedd att verifiera dig själv med hjälp av ett giltigt dokument.  Visa ditt europeiska identitetskort eller pass genom att skanna det via appen "Kopiera ID" eller utan denna applikation.  Obs! Det är tillrådligt att ta hänsyn till döljningen av säkerhetsnumret eller andra egenskaper.  Dölj detta via en bit material.  Ditt namn ska förbli synligt för leverantören.  - - - När du delar dina data: du bör ändå tänka noga över detta för att förhindra missbruk.  Ladda aldrig bara upp dina viktiga dokument till en (utländsk) server.  Läs villkoren först.  - - - För andra förfrågningar: i ditt område kan en officiell eller auktoriserad person (inklusive polis, verkställande tjänstemän, kollektivtrafik vid incheckningen etc.) begära medborgaren att identifiera sig.  Bevis på identitet kan krävas enligt lag, t.ex. på gatan.  Om det behövs bör du undvika "etnisk profilering" och "observation av den andra" (som oftare förekommer i separata beteenden, sociala system, rättsväsende, arbetsgivare, lockningssituationer efter schemalagda tiggare, förvirrade personer, scenaktörer etc. i samhället) eftersom man kan göra detta av sin övertygelse, tvivel, misstro eller andra skäl.  Som medborgare, låt dig inte bara stoppas om detta händer för ofta.  Du utövar din medborgerliga rättighet.  När någon skannar dina dokument via en mobil enhet bör du fråga den andra personen varför detta är tillåtet på grund av fullständig information om det.  Programvaran som används för detta ska skydda den av sekretessskäl.  - - - Under andra omständigheter: ladda upp dina dokument via en säker e-posttjänst och skicka dem till adressaten, med tanke på att tjänsten i fråga fungerar enligt GDPR-direktivet.  Dina uppgifter kan lagras under en viss period.  Om du måste göra detta för någon begäran och dina uppgifter delas med tredje part kan du begära att den andra parten tar bort dina dokument.  Det är möjligt att detta vägras eftersom detta kan vara nödvändigt på grund av ett förfarande eller annat.  Ta reda på vad det betyder för dig.

Det profesjonelle nettverket for forretningsbruk: på LinkedIn kan du registrere deg som arbeidssøker og / eller ansatt.  I det siste har tjenesten fokusert på viktige punkter i ditt "kollegiale vennenettverk".  Du kan raskt begynne å bygge relasjoner med dine fremtidige arbeidsgivere og også opprettholde kontakten med kollegene i lengre tid, selv om du noen gang bytter jobb.  Tjenester som tilbys for både PC og App.  Her kan du lese korte meldinger som man legger ut på egen hånd eller andres.  Selv om dette “Kommentar-prinsippet” av innlegg på noens tidslinje fungerer omtrent det samme som det gjør med sosiale medier, kan brukeren følge med på all utvikling.  LinkedIn tilbyr et månedlig / årlig abonnement for ubegrenset sending og postering.  Som premiummedlem kan du betale for høyere kostnader, men du vil dra nytte av de ekstra funksjonene som ikke gjelder for en gratis konto.  - - - Nyregistrerte medlemmer kan oppleve problemer med plattformen: i et slikt tilfelle vil du bli bedt om å verifisere deg selv ved hjelp av et gyldig dokument.  Vis ditt europeiske identitetskort eller pass ved å skanne det via appen "Kopier ID" eller uten dette programmet.  Merk: det anbefales å ta hensyn til skjulingen av sikkerhetsnummeret eller andre egenskaper.  Skjul dette via et stykke materiale.  Navnet ditt skal forbli synlig for leverandøren.  - - - Når du deler dataene dine: Du bør likevel tenke nøye gjennom dette for å forhindre misbruk.  Aldri bare last opp viktige dokumenter til en (utenlandsk) server.  Les vilkårene først.  - - - For andre forespørsler: I ditt område kan en offisiell eller autorisert person (inkludert politi, håndhevelsesoffiserer, offentlig transport ved innsjekking, etc.) be borgeren om å identifisere seg.  Bevis på identitet kan være påkrevd ved lov, for eksempel på gaten.  Hvis nødvendig, bør du unngå 'etnisk profilering' og 'observasjon av den andre' (som oftere dukket opp i egen oppførsel, sosialt system, rettssystem, arbeidsgiver, lokkesituasjoner etter planlagt - tiggere, forvirrede personer, sceneskuespillere osv. i samfunnet) fordi man kan gjøre dette ut fra sin overbevisning, tvil, mistillit eller andre grunner.  Som borger, ikke bare la deg stoppe hvis dette skjer for ofte.  Du bruker din sivile rett.  Når noen skanner dokumentene dine via en mobilenhet, bør du spørre den andre personen om hvorfor dette er tillatt på grunn av full data på den.  Programvaren som brukes til dette, skal beskytte den av personvernhensyn.  - - - Under andre omstendigheter: last opp dokumentene dine via en sikker e-posttjeneste og send dem til adressaten, med tanke på at den aktuelle tjenesten fungerer i henhold til GDPR-direktivet.  Dataene dine kan lagres i en viss periode.  Hvis du må gjøre dette for en forespørsel og dataene dine deles med tredjeparter, kan du be den andre parten om å fjerne dokumentene dine.  Det er mulig at dette nektes fordi dette kan være nødvendig på grunn av en prosedyre eller andre forhold.  Finn ut hva dette betyr for deg.

Det professionelle netværk til forretningsbrug: Hos LinkedIn kan du registrere dig som jobsøgende og / eller medarbejder.  Senest har tjenesten fokuseret på nøglepunkter inden for dit "kollegiale vennenetværk".  Du kan hurtigt begynde at opbygge relationer med dine fremtidige arbejdsgivere og også opretholde kontakt med dine kolleger i længere tid, selvom du nogensinde skifter job.  Tjenester, der tilbydes til både pc og app.  Her kan du læse korte beskeder, som man poster alene eller andres.  Selvom dette “Kommentarprincip” for indlæg på en persons tidslinje fungerer meget som det gør med sociale medier, kan brugeren følge alle udviklinger.  LinkedIn tilbyder et månedligt / årligt abonnement til ubegrænset afsendelse og udstationering.  Som premiummedlem kan du betale for højere omkostninger, men du vil drage fordel af de ekstra funktioner, der ikke gælder for en gratis konto.  - - - Nyregistrerede medlemmer kan opleve problemer med platformen: I et sådant tilfælde bliver du bedt om at bekræfte dig selv ved hjælp af et gyldigt dokument.  Vis dit europæiske identitetskort eller pas ved at scanne det via appen "Copy ID" eller uden denne applikation.  Bemærk: det tilrådes at tage hensyn til skjulingen af sikkerhedsnummeret eller andre egenskaber.  Skjul dette via et stykke materiale.  Dit navn skal forblive synligt for udbyderen.  - - - Når du deler dine data: Du skal ikke desto mindre tænke grundigt over dette for at forhindre misbrug.  Upload aldrig bare dine vigtige dokumenter til en (udenlandsk) server.  Læs vilkårene og betingelserne først.  - - - For andre anmodninger: I dit område kan en officiel eller autoriseret person (herunder politiet, håndhævelsesofficerer, offentlig transport ved indtjekningen osv.) Anmode borgeren om at identificere sig.  Bevis for identitet kan være påkrævet ved lov, f.eks. På gaden.  Hvis det er nødvendigt, skal du undgå 'etnisk profilering' og 'observation af den anden' (som oftere optrådte i separat adfærd, socialt system, retssystem, arbejdsgiver, lokke situationer efter planlagt - tiggere, forvirrede personer, sceneskuespillere osv. i samfundet) fordi man kan gøre dette ud fra sin overbevisning, tvivl, mistillid eller andre grunde.  Som borger må du ikke bare stoppe dig selv, hvis dette sker for ofte.  Du udøver din borgerlige ret.  Når nogen scanner dine dokumenter via en mobilenhed, skal du spørge den anden person, hvorfor dette er tilladt på grund af de fulde data på det.  Den software, der bruges til dette, skal beskytte den af hensyn til fortrolighed.  - - - Under andre omstændigheder: upload dine dokumenter via en sikker e-mail-tjeneste og send dem til adressaten under hensyntagen til, at den pågældende tjeneste fungerer i henhold til GDPR-direktivet.  Dine data kan gemmes i en bestemt periode.  Hvis du skal gøre dette for en eller anden anmodning, og dine data deles med tredjeparter, kan du anmode den anden part om at få dine dokumenter fjernet.  Det er muligt, at dette nægtes, fordi dette kan være nødvendigt på grund af en procedure eller andet.  Find ud af, hvad det betyder for dig.

Ammatillinen verkosto yrityskäyttöön: LinkedInissä voit rekisteröityä työnhakijaksi ja / tai työntekijäksi.  Viime aikoina palvelu on keskittynyt avainkohtiin "kollegiaalisessa ystäväverkostossasi".  Voit aloittaa nopeasti suhteiden luomisen tuleviin työnantajiin ja myös pitää yhteyttä kollegoihisi pidempään, vaikka vaihdatkin koskaan työpaikkaa.  Tarjotut palvelut sekä tietokoneelle että sovellukselle.  Täältä voit lukea lyhyitä viestejä, jotka joku lähettää omalle tai jollekin muulle.  Vaikka tämä kommenttien periaate viesteistä jonkun aikajanalla toimii paljon samalla tavalla kuin sosiaalisen median kanssa, käyttäjä voi seurata kaikkia tapahtumia.  LinkedIn tarjoaa kuukausittaisen / vuosittaisen tilauksen rajoittamattomalle lähettämiselle ja lähettämiselle.  Premium-jäsenenä voit maksaa korkeammista kustannuksista, mutta voit hyötyä lisäominaisuuksista, jotka eivät koske ilmaista tiliä.  - - - Äskettäin rekisteröityneillä jäsenillä voi olla ongelmia alustan kanssa: tällöin sinua pyydetään vahvistamaan itsesi voimassa olevan asiakirjan avulla.  Näytä eurooppalainen henkilökortti tai passi skannaamalla se sovelluksen Kopioi tunnus kautta tai ilman tätä sovellusta.  Huomaa: on suositeltavaa ottaa huomioon suojausnumeron tai muiden ominaisuuksien piilottaminen.  Piilota tämä materiaalikappaleen läpi.  Nimesi tulisi olla palveluntarjoajan nähtävissä.  - - - Kun jaat tietojasi: sinun on kuitenkin harkittava tätä huolellisesti väärinkäytön estämiseksi.  Älä koskaan lataa tärkeitä dokumenttejasi (ulkomaiselle) palvelimelle.  Lue ensin käyttöehdot.  - - - Muissa pyynnöissä: alueellasi virkamies tai valtuutettu henkilö (mukaan lukien poliisi, lainvalvontaviranomaiset, julkinen liikenne lähtöselvityksessä jne.) Voi pyytää kansalaista tunnistamaan itsensä.  Laki voi vaatia henkilöllisyyden todistamista esimerkiksi kadulla.  Tarvittaessa tulee välttää 'etnistä profilointia' ja 'toisen tarkkailua' (kuten esiintyi useammin erillisessä käyttäytymisessä, sosiaalisessa järjestelmässä, oikeusjärjestelmässä, työnantajana, houkuttelevissa tilanteissa - kerjäläiset, hämmentyneet henkilöt, näyttelijät jne.). yhteiskunnassa), koska tämän voi tehdä vakaumuksestaan, epäilyksistään, epäluottamuksestaan tai muista syistä.  Kansalaisena älä vain anna itsesi pysäyttää, jos näin tapahtuu liian usein.  Käytät kansalaisoikeuksiasi.  Kun joku skannaa asiakirjojasi mobiililaitteen kautta, sinun tulee kysyä toiselta, miksi tämä on sallittua, koska siinä on kaikki tiedot.  Tähän käytetyn ohjelmiston tulisi suojata sitä yksityisyydensyistä.  - - - Muissa olosuhteissa: lataa asiakirjat suojatun sähköpostipalvelun kautta ja lähetä ne vastaanottajalle, pitäen mielessä, että kyseinen palvelu toimii GDPR-direktiivin mukaisesti.  Tietosi voidaan tallentaa tietyksi ajaksi.  Jos sinun on tehtävä tämä joistakin pyynnöstä ja tietosi jaetaan kolmansien osapuolten kanssa, voit pyytää toista osapuolta poistamaan asiakirjat.  On mahdollista, että tämä hylätään, koska se voi olla tarpeen menettelyn tai muun asian takia.  Ota selvää, mitä tämä tarkoittaa sinulle.

업무용 전문 네트워크 : LinkedIn에서 구직자 및 / 또는 직원으로 등록 할 수 있습니다.  최근이 서비스는 "대학 친구 네트워크"의 핵심 사항에 초점을 맞추고 있습니다.  미래의 고용주와 신속하게 관계를 구축 할 수 있으며 직장을 바꾸더라도 동료들과 더 오랜 기간 동안 연락을 유지할 수 있습니다.  PC와 앱 모두에 제공되는 서비스.  여기에서 자신 또는 다른 사람의 게시물에 대한 짧은 메시지를 읽을 수 있습니다.  누군가의 타임 라인에있는 게시물의이 "댓글 원칙"은 소셜 미디어에서와 거의 동일하게 작동하지만 사용자는 모든 발전을 따를 수 있습니다.  LinkedIn은 무제한 전송 및 게시를위한 월간 / 연간 구독을 제공합니다.  프리미엄 회원은 더 높은 비용을 지불 할 수 있지만 무료 계정에는 적용되지 않는 추가 기능을 이용할 수 있습니다.  ---새로 등록 된 회원은 플랫폼에 문제가 발생할 수 있습니다.이 경우 유효한 문서를 통해 자신을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.  “Copy ID”앱을 통해 또는이 응용 프로그램없이 스캔하여 유럽 신분증 또는 여권을 보여주십시오.  참고 : 보안 번호 또는 기타 특성의 숨김을 고려하는 것이 좋습니다.  재료 조각을 통해 이것을 숨기십시오.  귀하의 이름은 제공자에게 계속 표시되어야합니다.  ---데이터를 공유 할 때 : 그럼에도 불구하고 오용을 방지하기 위해 이에 대해 신중하게 생각해야합니다.  중요한 문서를 (외부) 서버에 업로드하지 마십시오.  먼저 이용 약관을 읽으십시오.  ---기타 요청 : 귀하의 지역에서 공무원 또는 권한있는 사람 (체크인시 경찰, 집행관, 대중 교통 등 포함)이 시민에게 신분을 요청할 수 있습니다.  길거리에서와 같이 법에 따라 신원 증명이 필요할 수 있습니다.  필요한 경우 '민족 프로파일 링'과 '타인의 관찰'을 피해야합니다. 자신의 신념, 의심, 불신 또는 기타 이유로 이것을 할 수 있기 때문입니다.  시민으로서 이런 일이 너무 자주 발생하더라도 스스로를 멈추게하지 마십시오.  귀하는 귀하의 민권을 행사하고 있습니다.  누군가 모바일 장치를 통해 문서를 스캔 할 때 전체 데이터 때문에 이것이 허용되는 이유를 다른 사람에게 물어봐야합니다.  이를 위해 사용되는 소프트웨어는 개인 정보 보호를 위해이를 보호해야합니다.  ---기타 상황 : 보안 이메일 서비스를 통해 문서를 업로드하고 해당 서비스가 GDPR 지침에 따라 작동한다는 점을 염두에두고 수취인에게 문서를 보냅니다.  귀하의 데이터는 특정 기간 동안 저장 될 수 있습니다.  일부 요청에 대해이 작업을 수행해야하고 데이터가 제 3 자와 공유되는 경우 상대방에게 문서 제거를 요청할 수 있습니다.  절차 또는 기타 문제로 인해 필요할 수 있으므로 거부 될 수 있습니다.  이것이 당신에게 어떤 의미인지 알아보십시오.

Ang propesyonal na network para sa paggamit ng negosyo: sa LinkedIn maaari kang magparehistro bilang isang naghahanap ng trabaho at / o empleyado.  Kamakailan lamang, nakatuon ang serbisyo sa mga pangunahing puntong nasa loob ng iyong "kolehiyo na network ng mga kaibigan."  Maaari mong mabilis na simulan ang pagbuo ng mga relasyon sa iyong mga employer sa hinaharap at mapanatili rin ang pakikipag-ugnay sa iyong mga kasamahan sa mas mahabang panahon, kahit na nagbago ka ng trabaho.  Ang mga serbisyong inaalok para sa parehong PC at App.  Mababasa mo rito ang mga maiikling mensahe na nai-post ng isa sa sarili o ng iba.  Bagaman ang "Prinsipyong puna" na ito ng mga post sa timeline ng isang tao ay gumagana nang pareho sa ginagawa nito sa social media, maaaring sundin ng gumagamit ang lahat ng mga pagpapaunlad.  Nag-aalok ang LinkedIn ng isang buwanang / taunang subscription para sa walang limitasyong pagpapadala at pag-post.  Bilang isang miyembro ng premium maaari kang magbayad para sa mas mataas na mga gastos, ngunit makikinabang ka mula sa mga karagdagang tampok na hindi nalalapat sa isang libreng account.  - - - Ang mga bagong rehistradong miyembro ay maaaring makaranas ng mga problema sa platform: sa ganitong kaso hihilingin sa iyo na i-verify ang iyong sarili sa pamamagitan ng isang wastong dokumento.  Ipakita ang iyong European Identity Card o pasaporte sa pamamagitan ng pag-scan ito sa pamamagitan ng App na "Copy ID" o wala ang application na ito.  Tandaan: ipinapayong isaalang-alang ang pagtatago ng Numero ng Seguridad o iba pang mga katangian.  Itago ito sa pamamagitan ng isang piraso ng materyal.  Ang iyong pangalan ay dapat manatiling nakikita ng provider.  - - - Kapag ibinabahagi ang iyong data: dapat mong gayunman ay pag-isipang mabuti ito upang maiwasan ang maling paggamit.  Huwag na lamang i-upload ang iyong mahahalagang dokumento sa isang (banyagang) server.  Basahin muna ang mga tuntunin at kundisyon.  - - - Para sa iba pang mga kahilingan: sa inyong lugar ang isang opisyal o awtorisadong tao (kasama ang pulisya, mga opisyal ng pagpapatupad, Public Transport sa pag-check in, atbp.) Ay maaaring humiling sa mamamayan na kilalanin ang kanyang sarili.  Ang patunay ng pagkakakilanlan ay maaaring kailanganin ng batas, hal. Sa kalye.  Kung kinakailangan, dapat mong iwasan ang 'etnikong profiling' at 'pagmamasid ng iba' (tulad ng madalas na lumitaw sa magkakahiwalay na pag-uugali, sistemang panlipunan, sistemang panghukuman, tagapag-empleyo, mga sitwasyon ng pang-akit ng - nakaiskedyul - mga pulubi, litong tao, mga artista sa eksena, atbp. sa lipunan) sapagkat magagawa ito ng isang tao sa kanyang paniniwala, pag-aalinlangan, kawalan ng tiwala o iba pang mga kadahilanan.  Bilang isang mamamayan, huwag hayaang mapahinto ang iyong sarili kung madalas itong nangyayari.  Ginagamit mo ang iyong karapatang sibil.  Kapag may nag-scan sa iyong mga dokumento sa pamamagitan ng isang mobile device, dapat mong tanungin ang ibang tao kung bakit ito pinapayagan dahil sa buong data dito.  Ang software na ginamit para dito ay dapat protektahan ito para sa mga kadahilanang privacy.  - - - Sa ibang mga pangyayari: i-upload ang iyong mga dokumento sa pamamagitan ng isang ligtas na serbisyo sa email at ipadala ang mga ito sa addressee, naisip na ang serbisyo na pinag-uusapan ay gumagana ayon sa direktiba ng GDPR.  Maaaring maiimbak ang iyong data sa isang tiyak na panahon.  Kung kailangan mong gawin ito para sa ilang kahilingan at ibinahagi ang iyong data sa mga third party, maaari kang humiling sa ibang partido na alisin ang iyong mga dokumento.  Posibleng tanggihan ito dahil maaaring kailanganin ito dahil sa isang pamamaraan o iba pang bagay.  Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo.

เครือข่ายมืออาชีพสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ: ที่ LinkedIn คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้หางานและ/หรือพนักงานได้  เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริการได้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญภายใน "เครือข่ายเพื่อนวิทยาลัย" ของคุณ  คุณสามารถเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนายจ้างในอนาคตของคุณได้อย่างรวดเร็ว และยังติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนงานก็ตาม  บริการที่นำเสนอสำหรับทั้งพีซีและแอพ  ที่นี่คุณสามารถอ่านข้อความสั้น ๆ ที่โพสต์ด้วยตัวเองหรือของคนอื่น  แม้ว่า "หลักการแสดงความคิดเห็น" ของโพสต์บนไทม์ไลน์ของใครบางคนจะได้ผลเหมือนกันกับในโซเชียลมีเดีย แต่ผู้ใช้สามารถติดตามการพัฒนาทั้งหมดได้  LinkedIn เสนอการสมัครสมาชิกรายเดือน/รายปีสำหรับการส่งและโพสต์แบบไม่จำกัด  ในฐานะสมาชิกระดับพรีเมียม คุณอาจต้องจ่ายด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่คุณจะได้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีฟรี  - - - สมาชิกที่ลงทะเบียนใหม่อาจประสบปัญหากับแพลตฟอร์ม: ในกรณีนี้ คุณจะถูกขอให้ยืนยันตัวเองโดยใช้เอกสารที่ถูกต้อง  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนยุโรปหรือหนังสือเดินทางโดยสแกนผ่านแอป “Copy ID” หรือไม่มีแอปพลิเคชันนี้  หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คำนึงถึงการปกปิดหมายเลขความปลอดภัยหรือลักษณะอื่น ๆ  ซ่อนสิ่งนี้ด้วยวัสดุชิ้นหนึ่ง  ชื่อของคุณควรปรากฏต่อผู้ให้บริการ  - - - เมื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณ: อย่างไรก็ตาม คุณควรคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด  อย่าเพิ่งอัปโหลดเอกสารสำคัญของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ต่างประเทศ)  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อน  - - - สำหรับคำขออื่นๆ: ในพื้นที่ของคุณ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ (รวมถึงตำรวจ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อเช็คอิน ฯลฯ) สามารถขอให้พลเมืองระบุตัวตนได้  กฎหมายอาจกำหนดให้ต้องพิสูจน์ตัวตน เช่น บนถนน  หากจำเป็น คุณควรหลีกเลี่ยง 'การทำโปรไฟล์ทางชาติพันธุ์' และ 'การสังเกตของอีกฝ่าย' (มักจะปรากฏในพฤติกรรมที่แยกจากกัน ระบบสังคม ระบบตุลาการ นายจ้าง หลอกล่อสถานการณ์ตามกำหนด - ขอทาน บุคคลที่สับสน นักแสดงที่เกิดเหตุ ฯลฯ ในสังคม) เพราะสามารถทำได้จากความเชื่อมั่น ความสงสัย ความไม่ไว้วางใจ หรือเหตุผลอื่นๆ  ในฐานะพลเมือง อย่าปล่อยให้ตัวเองหยุดนิ่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไป  คุณกำลังใช้สิทธิพลเมืองของคุณ  เมื่อมีคนสแกนเอกสารของคุณผ่านอุปกรณ์พกพา คุณควรถามอีกฝ่ายว่าทำไมจึงอนุญาตเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนั้น  ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสิ่งนี้ควรป้องกันด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว  - - - ในกรณีอื่นๆ: อัปโหลดเอกสารของคุณผ่านบริการอีเมลที่ปลอดภัยและส่งไปยังผู้รับ โดยคำนึงว่าบริการที่เป็นปัญหานั้นทำงานตามคำสั่ง GDPR  ข้อมูลของคุณสามารถเก็บไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ถ้าคุณต้องทำสิ่งนี้สำหรับคำขอบางอย่างและข้อมูลของคุณถูกแชร์กับบุคคลที่สาม คุณสามารถขอให้อีกฝ่ายลบเอกสารของคุณได้  เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากอาจจำเป็นเนื่องจากขั้นตอนหรือเรื่องอื่นๆ  ค้นหาว่าสิ่งนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร
PublPostGen
Reply


Forum Jump: