Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chat services (Usually intrusion, undesirable activities, being blocked etc.)
#1
[Image: 000761334555555665.jpeg](Note: in certain circumstances, you should this kind of interruption and/or blocking remotely - no messages received - take into account.)


WhatsApp is a widely used communication tool among individuals and business users.  With this free chat service a user can maintain, save and save his contacts as a Backup.  Users may have questions like “Isn't my data taking up much?”  or “How do I know that the person I am communicating with is actually the person?”.  It may happen that in such chat sessions you have used different services with sometimes 'unpleasant messages' or reactions that do not come from the person with whom you think you are communicating.  A text message could therefore possibly have been sent by a 'malicious source'.  A botnet or hacker can abuse such an application.  Practice has shown that the owner is often shocked by these 'nasty and annoying comments'.  As the owner of the device you can do something about this: remove the contact immediately if it appears that this activity continues.  Here are some examples one might expect: “WHO ARE YOU?!”  or this “WHAT do you want from me??”.  Also such messages as this often come across as very unpleasant: "Do you want to stop sending your messages NOW?".  In most cases, the messages sent have not or hardly been checked for spelling errors or forgotten letters and sometimes a word with one or more capital letters.  This topic has already been covered in one of the other sections.  - - - One chat service that is said to have handled such unwanted messages (which deter people during contact) during its existence included MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy, and a few other applications that are still in use by the way. Such a chat session can cause confusion for the owner of the created account.  All the more so after images (which are very private in nature) are also received by the malicious user.  Once received, the sent message with attachment(s) cannot be undone.  With the modern chat service such as WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, etc., one can find a function - by clicking on the relevant message - that can make the sent message disappear or undo the session (per sent message).  When you find yourself facing 'unpleasant messages' as mentioned above, your program may have been infected or manipulated in some other way.  In some cases it is very difficult to distinguish between the person with whom you think you are communicating.  A Man-in-the-Middle should be avoided.  A full reset can usually fix this problem.  First delete the messages in your chats that you think have been affected.  This is also known as 'interference or intrusion'.  Tip: it is wise to make regular backups of all your data.  With WhatsApp you will find this under “Settings” and “Chat Backup”.  Also compare the original 'keys' that the product has supplied as standard.

WhatsApp is een veel gebruikt communicatiemiddel onder particulieren en zakelijke gebruikers. Met deze gratis chatdienst kan een gebruiker zijn kontakten onderhouden, bewaren en opslaan als Backup. Gebruikers kunnen vragen hebben als “Neemt mijn data niet veel in beslag?” of “Hoe weet ik dat degene ook daadwerkelijk degene is metwie ik communiceer?”. Het kan gebeuren dat u in dergelijke chatsessies van verschillende diensten gebruik hebt gemaakt met soms ‘onaangename berichten’ of reakties die niet afkomstig zijn van degene metwie u denkt te communiceren. Een smsbericht kan daarom mogelijk door een ‘kwaadwillende bron’ zijn verstuurd. Een botnet of hacker kan misbruik maken van een dergelijke toepassing. Uit praktijk is gebleken dat de eigenaar vaak is geschrokken van deze ‘nare en vervelende opmerkingen’. U kunt als eigenaar van het apparaat hier iets tegen doen: verwijder het kontakt direkt wanneer blijkt dat deze activiteit blijft aanhouden. Hier zijn enkele voorbeelden die men mogelijk kan verwachten: “WIE bEn Jij?!” of deze “WAT Moet jij Van MIj??”. Ook zulke berichten als deze komen vaak over als erg onplezierig: “Wil jij NU stoppen met jOUw berichtjes Sturen?”. Veelal zijn de verstuurde berichten niet of nauwelijks nog gecontroleerd op spelfouten of vergeten letters en soms een woord met één of meerdere hoofdletters. Dit onderwerp werd al in een van de andere rubrieken behandeld. - - - Een chatdienst die ooit zulke ongewenste berichten (wat men afschrikt tijdens het kontakt) zou hebben verwerkt gedurende zijn bestaan, was onder meer MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy en enkele andere toepassingen die overigens nog steeds in gebruik zijn. Voor de eigenaar van het aangemaakt account kan zo’n voorkomende chatsessie voor verwarring zorgen. Des te meer nadat ook nog eens afbeeldingen (die erg privé van aard zijn) door de kwaadwillende gebruiker zijn ontvangen. Eenmaal ontvangen, kan het verstuurde bericht met bijlage(n) niet meer ongedaan zijn gemaakt. Bij de moderne chatdienst als WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal etc. kan men een functie vinden - door op het betreffende bericht te klikken - die het verstuurde bericht kan laten verdwijnen of de sessie (per berstuurd bericht) ongedaan kan maken. Wanneer u merkt dat u geconfronteerd wordt met ‘onaangename berichten’ zoals hierboven vermeld, kan uw programma mogelijk zijn geinfecteerd of gemanipuleerd via andere wijze. Het is in sommige gevallen erg lastig onderscheid te maken tussen degene metwie u denkt te communiceren. Een Man-in-the-Middle moet worden voorkomen. Een volledig reset kan dit probleem meestal verhelpen. Verwijder dan eerst de berichten in uw chats waarvan u denkt dat deze zijn beinvloed. Dit wordt ook wel ‘inmenging of indringen’ genoemd. Tip: het is verstandig van al uw data regelmatig een backup te maken. Bij WhatsApp vindt u deze bij “Instellingen” en “Chat Backup”. Vergelijk ook eens de originele ‘sleutels’ die het product standaard heeft meegeleverd.

WhatsApp ist ein weit verbreitetes Kommunikationstool zwischen Privatpersonen und Geschäftsanwendern.  Mit diesem kostenlosen Chat-Dienst kann ein Benutzer seine Kontakte pflegen, speichern und als Backup speichern.  Benutzer haben möglicherweise Fragen wie "Beanspruchen meine Daten nicht viel?"  oder „Woher weiß ich, dass die Person, mit der ich kommuniziere, tatsächlich die Person ist?“.  Es kann vorkommen, dass Sie in solchen Chat-Sitzungen verschiedene Dienste mit manchmal „unangenehmen Nachrichten“ oder Reaktionen genutzt haben, die nicht von der Person stammen, mit der Sie zu kommunizieren glauben.  Eine SMS könnte daher möglicherweise von einer „böswilligen Quelle“ gesendet worden sein.  Ein Botnet oder Hacker kann eine solche Anwendung missbrauchen.  Die Praxis hat gezeigt, dass der Besitzer von diesen „bösen und nervigen Kommentaren“ oft schockiert ist.  Als Besitzer des Geräts können Sie etwas dagegen tun: Entfernen Sie den Kontakt sofort, wenn sich herausstellt, dass diese Aktivität fortgesetzt wird.  Hier einige Beispiele, die man erwarten könnte: „WER BIST DU?!“  oder dieses „WAS willst du von mir??“.  Auch solche Nachrichten wirken oft sehr unangenehm: "Wollen Sie JETZT aufhören, Ihre Nachrichten zu versenden?".  In den meisten Fällen wurden die versendeten Nachrichten nicht oder kaum auf Rechtschreibfehler oder vergessene Buchstaben und manchmal ein Wort mit einem oder mehreren Großbuchstaben überprüft.  Dieses Thema wurde bereits in einem der anderen Abschnitte behandelt.  - - - Ein Chat-Dienst, der während seiner Existenz solche unerwünschten Nachrichten (die Menschen bei Kontakten abschrecken) behandelt haben sollen, waren MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy und einige andere Anwendungen, die noch von der Weg. Eine solche Chat-Sitzung kann den Besitzer des erstellten Kontos verwirren.  Dies umso mehr, nachdem Bilder (die sehr privater Natur sind) auch vom böswilligen Benutzer empfangen werden.  Nach dem Empfang kann die gesendete Nachricht mit Anhang(en) nicht mehr rückgängig gemacht werden.  Bei den modernen Chatdiensten wie WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal etc. findet man eine Funktion - durch Anklicken der entsprechenden Nachricht - die die gesendete Nachricht verschwinden lassen oder die Sitzung rückgängig machen kann (pro gesendeter Nachricht).  Wenn Sie, wie oben erwähnt, mit „unangenehmen Nachrichten“ konfrontiert werden, wurde Ihr Programm möglicherweise infiziert oder auf andere Weise manipuliert.  In einigen Fällen ist es sehr schwierig, zwischen der Person zu unterscheiden, mit der Sie zu kommunizieren glauben.  Ein Man-in-the-Middle sollte vermieden werden.  Ein vollständiger Reset kann dieses Problem normalerweise beheben.  Löschen Sie zunächst die Nachrichten in Ihren Chats, von denen Sie glauben, dass sie betroffen sind.  Dies wird auch als „Interferenz oder Eindringen“ bezeichnet.  Tipp: Es ist ratsam, regelmäßig Backups aller Ihrer Daten zu erstellen.  Bei WhatsApp finden Sie dies unter „Einstellungen“ und „Chat-Backup“.  Vergleichen Sie auch die originalen 'Schlüssel', die das Produkt standardmäßig geliefert hat.

WhatsApp es una herramienta de comunicación ampliamente utilizada entre particulares y usuarios comerciales.  Con este servicio de chat gratuito, un usuario puede mantener, guardar y guardar sus contactos como una copia de seguridad.  Los usuarios pueden tener preguntas como "¿No están ocupando mucho mis datos?"  o "¿Cómo sé que la persona con la que me estoy comunicando es en realidad la persona?".  Puede suceder que en dichas sesiones de chat hayas utilizado diferentes servicios con a veces 'mensajes desagradables' o reacciones que no provienen de la persona con la que crees que te estás comunicando.  Por tanto, es posible que un mensaje de texto haya sido enviado por una "fuente maliciosa".  Una botnet o un pirata informático pueden abusar de dicha aplicación.  La práctica ha demostrado que el propietario a menudo se sorprende por estos "comentarios desagradables y molestos".  Como propietario del dispositivo, puede hacer algo al respecto: elimine el contacto inmediatamente si parece que esta actividad continúa.  Aquí hay algunos ejemplos que uno podría esperar: "¡¿QUIÉN ES USTED ?!"  o este “¿QUE quieres de mi ??”.  Además, mensajes como este suelen parecer muy desagradables: "¿Quieres dejar de enviar tus mensajes AHORA?".  En la mayoría de los casos, los mensajes enviados no se han revisado o casi no tienen errores ortográficos o letras olvidadas y, a veces, una palabra con una o más letras mayúsculas.  Este tema ya se ha tratado en una de las otras secciones.  - - - Un servicio de chat que se dice que manejó mensajes no deseados (que disuaden a las personas durante el contacto) durante su existencia incluía MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy y algunas otras aplicaciones que todavía están en uso por la manera de ser.  Tal sesión de chat puede causar confusión al propietario de la cuenta creada.  Más aún después de que las imágenes (que son de naturaleza muy privada) también sean recibidas por el usuario malintencionado.  Una vez recibido, el mensaje enviado con archivos adjuntos no se puede deshacer.  Con el servicio de chat moderno como WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, etc., uno puede encontrar una función, haciendo clic en el mensaje relevante, que puede hacer que el mensaje enviado desaparezca o deshaga la sesión (por mensaje enviado).  Cuando se encuentre frente a 'mensajes desagradables' como se mencionó anteriormente, su programa puede haber sido infectado o manipulado de alguna otra manera.  En algunos casos es muy difícil distinguir entre la persona con la que cree que se está comunicando.  Debe evitarse un intermediario.  Un reinicio completo generalmente puede solucionar este problema.  Primero elimine los mensajes de sus chats que crea que se han visto afectados.  Esto también se conoce como "interferencia o intrusión".  Consejo: es aconsejable realizar copias de seguridad periódicas de todos sus datos.  Con WhatsApp, encontrará esto en "Configuración" y "Copia de seguridad de chat".  Compare también las 'llaves' originales que el producto ha suministrado de serie.

WhatsApp est un outil de communication largement utilisé par les particuliers et les utilisateurs professionnels.  Avec ce service de chat gratuit, un utilisateur peut maintenir, enregistrer et enregistrer ses contacts en tant que sauvegarde.  Les utilisateurs peuvent se poser des questions telles que « Mes données ne prennent-elles pas beaucoup ? »  ou "Comment puis-je savoir que la personne avec qui je communique est réellement la personne?".  Il peut arriver que dans de telles sessions de chat vous ayez utilisé différents services avec parfois des « messages désagréables » ou des réactions qui ne viennent pas de la personne avec qui vous pensez communiquer.  Un SMS pourrait donc avoir été envoyé par une « source malveillante ».  Un botnet ou un pirate informatique peut abuser d'une telle application.  La pratique a montré que le propriétaire est souvent choqué par ces « commentaires désagréables et ennuyeux ».  En tant que propriétaire de l'appareil, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet : supprimez immédiatement le contact s'il semble que cette activité continue.  Voici quelques exemples auxquels on peut s'attendre : « QUI ÊTES-VOUS ?!  ou ce "QU'EST-CE QUE tu veux de moi ??".  De tels messages sont également souvent perçus comme très désagréables : "Voulez-vous arrêter d'envoyer vos messages MAINTENANT ?".  Dans la plupart des cas, les messages envoyés n'ont pas ou peu été vérifiés pour des fautes d'orthographe ou des lettres oubliées et parfois un mot avec une ou plusieurs majuscules.  Ce sujet a déjà été traité dans l'une des autres sections.  - - - Un service de chat qui aurait traité de tels messages indésirables (qui dissuadent les gens lors d'un contact) au cours de son existence incluait MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy et quelques autres applications encore utilisées par la façon d'être.  Une telle session de chat peut être source de confusion pour le propriétaire du compte créé.  D'autant plus que des images (qui sont de nature très privée) sont également reçues par l'utilisateur malveillant.  Une fois reçu, le message envoyé avec pièce(s) jointe(s) ne peut pas être annulé.  Avec le service de chat moderne tel que WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, etc., on peut trouver une fonction - en cliquant sur le message concerné - qui peut faire disparaître le message envoyé ou annuler la session (par message envoyé).  Lorsque vous vous retrouvez face à des « messages désagréables » comme mentionné ci-dessus, votre programme peut avoir été infecté ou manipulé d'une autre manière.  Dans certains cas, il est très difficile de faire la distinction entre la personne avec laquelle vous pensez communiquer.  Un homme du milieu doit être évité.  Une réinitialisation complète peut généralement résoudre ce problème.  Supprimez d'abord les messages de vos discussions qui, selon vous, ont été affectés.  Ceci est également connu sous le nom d'« interférence ou intrusion ».  Astuce : il est judicieux de faire des sauvegardes régulières de toutes vos données.  Avec WhatsApp, vous le trouverez sous « Paramètres » et « Sauvegarde du chat ».  Comparez également les « clés » d'origine que le produit a fournies en standard.

WhatsApp è uno strumento di comunicazione ampiamente utilizzato tra privati e utenti aziendali.  Con questo servizio di chat gratuito un utente può mantenere, salvare e salvare i suoi contatti come backup.  Gli utenti potrebbero avere domande come "I miei dati non occupano molto?"  o "Come faccio a sapere che la persona con cui sto comunicando è effettivamente la persona?".  Può capitare che in tali sessioni di chat tu abbia utilizzato diversi servizi con a volte 'messaggi sgradevoli' o reazioni che non provengono dalla persona con cui pensi di comunicare.  Un messaggio di testo potrebbe quindi essere stato inviato da una "fonte dannosa".  Una botnet o un hacker possono abusare di tale applicazione.  La pratica ha dimostrato che il proprietario è spesso scioccato da questi "commenti sgradevoli e fastidiosi".  Come proprietario del dispositivo puoi fare qualcosa al riguardo: rimuovere il contatto immediatamente se sembra che questa attività continui.  Ecco alcuni esempi che ci si potrebbe aspettare: "CHI SEI?!"  o questo “COSA vuoi da me?”.  Anche messaggi come questo spesso risultano molto spiacevoli: "Vuoi smettere di inviare i tuoi messaggi ORA?".  Nella maggior parte dei casi, i messaggi inviati non sono stati controllati o sono stati difficilmente controllati per errori di ortografia o lettere dimenticate e talvolta una parola con una o più lettere maiuscole.  Questo argomento è già stato trattato in una delle altre sezioni.  - - - Un servizio di chat che si dice abbia gestito tali messaggi indesiderati (che scoraggiano le persone durante il contatto) durante la sua esistenza includeva MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy e poche altre applicazioni che sono ancora in uso da il modo di essere.  Tale sessione di chat può causare confusione al proprietario dell'account creato.  Tanto più che le immagini (che sono di natura molto privata) vengono ricevute anche dall'utente malintenzionato.  Una volta ricevuto, il messaggio inviato con gli allegati non può essere annullato.  Con i moderni servizi di chat come WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, ecc., è possibile trovare una funzione - cliccando sul relativo messaggio - che può far scomparire il messaggio inviato o annullare la sessione (per messaggio inviato).  Quando ti trovi di fronte a "messaggi spiacevoli" come menzionato sopra, il tuo programma potrebbe essere stato infettato o manipolato in qualche altro modo.  In alcuni casi è molto difficile distinguere tra la persona con cui si pensa di comunicare.  Un Man-in-the-Middle dovrebbe essere evitato.  Un ripristino completo di solito può risolvere questo problema.  Per prima cosa elimina i messaggi nelle tue chat che ritieni siano stati interessati.  Questo è anche noto come "interferenza o intrusione".  Suggerimento: è consigliabile eseguire backup regolari di tutti i dati.  Con WhatsApp lo troverai in "Impostazioni" e "Backup chat".  Confronta anche le "chiavi" originali fornite dal prodotto come standard.

WhatsApp to szeroko stosowane narzędzie komunikacji wśród osób fizycznych i użytkowników biznesowych.  Dzięki tej bezpłatnej usłudze czatu użytkownik może utrzymywać, zapisywać i zapisywać swoje kontakty jako kopię zapasową.  Użytkownicy mogą mieć pytania typu „Czy moje dane nie zajmują dużo?”  lub „Skąd mam wiedzieć, że osoba, z którą się komunikuję, jest w rzeczywistości tą osobą?”.  Może się zdarzyć, że podczas takich rozmów korzystałeś z różnych usług z czasami „nieprzyjemnymi wiadomościami” lub reakcjami, które nie pochodzą od osoby, z którą myślisz, że się komunikujesz.  Wiadomość tekstowa mogła zatem zostać wysłana przez „złośliwe źródło”.  Botnet lub haker może nadużywać takiej aplikacji.  Praktyka pokazała, że właściciel jest często zszokowany tymi „wstrętnymi i denerwującymi komentarzami”.  Jako właściciel urządzenia możesz coś z tym zrobić: natychmiast usuń kontakt, jeśli wydaje się, że ta aktywność jest kontynuowana.  Oto kilka przykładów, których można się spodziewać: „KIM JESTEŚ?!”  lub to „Czego ode mnie chcesz?”.  Również takie wiadomości jak ta często okazują się bardzo nieprzyjemne: „Czy chcesz przestać wysyłać swoje wiadomości TERAZ?”.  W większości przypadków wysłane wiadomości nie zostały lub prawie nie zostały sprawdzone pod kątem błędów ortograficznych lub zapomnianych liter, a czasami słowa z jedną lub kilkoma wielkimi literami.  Ten temat został już omówiony w jednej z innych sekcji.  - - - Jedną z usług czatu, która podobno obsługiwała takie niechciane wiadomości (które odstraszają ludzi podczas kontaktu) w trakcie swojego istnienia, była MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy i kilka innych aplikacji, które są nadal używane przez sposób być.  Taka sesja czatu może spowodować zamieszanie dla właściciela utworzonego konta.  Tym bardziej, że obrazy po (które mają bardzo prywatny charakter) są również odbierane przez szkodliwego użytkownika.  Po otrzymaniu wysłanej wiadomości z załącznikami nie można cofnąć.  Dzięki nowoczesnej usłudze czatu, takiej jak WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal itp., można znaleźć funkcję - klikając odpowiednią wiadomość - która może spowodować zniknięcie wysłanej wiadomości lub cofnięcie sesji (za wysłaną wiadomość).  Gdy napotkasz „nieprzyjemne wiadomości”, jak wspomniano powyżej, Twój program mógł zostać zainfekowany lub zmanipulowany w inny sposób.  W niektórych przypadkach bardzo trudno jest odróżnić osobę, z którą myślisz, że się komunikujesz.  Należy unikać Man-in-the-Middle.  Pełny reset zwykle może rozwiązać ten problem.  Najpierw usuń wiadomości z czatów, które Twoim zdaniem zostały naruszone.  Nazywa się to również „zakłóceniem lub wtargnięciem”.  Wskazówka: dobrze jest regularnie tworzyć kopie zapasowe wszystkich danych.  W WhatsApp znajdziesz to w „Ustawieniach” i „Kopia zapasowa czatu”.  Porównaj także oryginalne „klucze”, które produkt jest standardowo dostarczany.

WhatsApp - це широко використовуваний інструмент спілкування серед приватних осіб та бізнес-користувачів.  За допомогою цієї безкоштовної служби чату користувач може зберігати, зберігати та зберігати свої контакти як резервну копію.  У користувачів можуть виникнути запитання на зразок "Чи не забирають мої дані багато?"  або "Як я можу дізнатися, що людина, з якою я спілкуюся, насправді є людиною?".  Може трапитися так, що в таких сеансах чату ви користувались різними послугами з часом «неприємними повідомленнями» або реакціями, які не надходять від людини, з якою ви думаєте, що спілкуєтесь.  Тому текстове повідомлення могло бути надіслане "шкідливим джерелом".  Ботнет або хакер можуть зловживати таким додатком.  Практика показала, що власник часто вражений цими "неприємними і надокучливими коментарями".  Як власник пристрою ви можете щось з цим зробити: негайно видаліть контакт, якщо з’явиться, що ця діяльність триває.  Ось кілька прикладів, на які можна очікувати: "ХТО ТИ ?!"  або це “ЩО ти хочеш від мене ??”.  Також такі повідомлення, як це, часто трапляються як дуже неприємні: "Ви хочете припинити надсилання своїх повідомлень ЗАРАЗ?".  У більшості випадків надіслані повідомлення не перевірялись або навряд чи перевірялись на орфографічні помилки чи забуті літери, а іноді й слово з однією або кількома великими літерами.  Цю тему вже було висвітлено в одному з інших розділів.  - - - Одна служба чату, яка, як кажуть, обробляла такі небажані повідомлення (що стримує людей під час контакту) за час свого існування, включала MSN Live Messenger, Інтернет-ретрансляційний чат (IRC), eBuddy та кілька інших програм, які досі використовуються шлях. бути.  Такий сеанс чату може викликати плутанину у власника створеного облікового запису.  Тим більше, що зловмисний користувач також отримує зображення (які мають дуже приватний характер).  Отримавши надіслане повідомлення з вкладеннями, його не можна скасувати.  Завдяки такій сучасній службі чату, як WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal тощо, можна знайти функцію - натиснувши на відповідне повідомлення - яка може змусити відправлене повідомлення зникнути або скасувати сеанс (за одне відправлене повідомлення).  Коли ви стикаєтесь із `` неприємними повідомленнями '', як згадувалося вище, можливо, ваша програма інфікована або маніпульована якимось іншим чином.  У деяких випадках дуже важко розрізнити людину, з якою ви думаєте, що спілкуєтесь.  Слід уникати «Людини посередника».  Повне скидання зазвичай може вирішити цю проблему.  Спочатку видаліть у своїх чатах повідомлення, які, на вашу думку, постраждали.  Це також відоме як "втручання або вторгнення".  Порада: розумно регулярно робити резервні копії всіх своїх даних.  У WhatsApp ви знайдете це в розділі «Налаштування» та «Резервне копіювання чату».  Також порівняйте оригінальні "ключі", які виріб постачає в стандартній комплектації.

A WhatsApp egy széles körben használt kommunikációs eszköz magánszemélyek és üzleti felhasználók körében.  Ezzel az ingyenes csevegőszolgáltatással a felhasználó biztonsági másolatként karbantarthatja, elmentheti és elmentheti névjegyeit.  A felhasználóknak kérdései lehetnek, például: "Nem sokat foglalnak el az adataim?"  vagy „Honnan tudom, hogy az a személy, akivel kommunikálok, valójában az a személy?”.  Előfordulhat, hogy az ilyen csevegés során különböző szolgáltatásokat vett igénybe, néha „kellemetlen üzenetekkel” vagy olyan reakciókkal, amelyek nem attól származnak, akivel gondolja, hogy kommunikál.  Szöveges üzenetet tehát „rosszindulatú forrás” küldhetett.  A botnet vagy a hacker visszaélhet egy ilyen alkalmazással.  A gyakorlat azt mutatja, hogy a tulajdonosokat sokkolja ezek a „csúnya és idegesítő megjegyzések”.  Az eszköz tulajdonosaként tehet valamit erről: azonnal távolítsa el a névjegyet, ha úgy tűnik, hogy ez a tevékenység folytatódik.  Íme néhány példa, amire számíthat: "KI VAGY TE ?!"  vagy ez a „mit akarsz tőlem ??”.  Az ilyen üzenetek is gyakran nagyon kellemetlenek: "MOST abbahagyja az üzenetek küldését?".  A legtöbb esetben az elküldött üzeneteket nem, vagy alig ellenőrizték helyesírási hibák vagy elfelejtett betűk és néha egy vagy több nagybetűvel rendelkező szó szempontjából.  Ezt a témát már a többi szakasz egyikében bemutattuk.  - - - Az egyik csevegőszolgáltatás, amely állítólag létezése során kezelt ilyen nemkívánatos üzeneteket (amelyek elriasztják az embereket a kapcsolattartás során), többek között az MSN Live Messenger, az Internet Relay Chat (IRC), az eBuddy és néhány más, a mai napig használt alkalmazás az utat. Egy ilyen csevegési munkamenet zavart okozhat a létrehozott fiók tulajdonosának.  Annál is inkább, miután a képeket (amelyek nagyon privát természetűek) szintén megkapja a rosszindulatú felhasználó.  Miután megkapta, az elküldött üzenetet mellékletekkel nem lehet visszavonni.  A modern csevegőszolgáltatással, például a WhatsApp, a SnapChat, a Facebook Messenger, a Skype, a Signal stb. Segítségével megtalálható egy funkció - a megfelelő üzenetre kattintva -, amely eltűntetheti az elküldött üzenetet, vagy visszavonhatja a munkamenetet (elküldött üzenetenként).  Ha a fent említett „kellemetlen üzenetekkel” találja magát, előfordulhat, hogy a programját megfertőzte vagy más módon manipulálta.  Bizonyos esetekben nagyon nehéz megkülönböztetni azt a személyt, akivel úgy gondolja, hogy kommunikál.  Kerülni kell a Közép embert.  A teljes visszaállítás általában megoldhatja ezt a problémát.  Először törölje a beszélgetésekből azokat az üzeneteket, amelyekről úgy gondolja, hogy érintettek.  Ezt „interferenciának vagy behatolásnak” is nevezik.  Tipp: bölcs dolog rendszeresen biztonsági másolatot készíteni az összes adatról.  A WhatsApp alkalmazással ezt megtalálja a „Beállítások” és a „Csevegés biztonsági mentése” alatt.  Hasonlítsa össze az eredeti „kulcsokat” is, amelyeket a termék alapértelmezés szerint szállított.

WhatsApp er mikið notað samskiptatæki meðal einstaklinga og notenda fyrirtækisins.  Með þessari ókeypis spjallþjónustu getur notandi haldið utan um, vistað og vistað tengiliði sína sem öryggisafrit.  Notendur geta haft spurningar eins og „Eru gögnin mín ekki að taka mikið upp?“  eða „Hvernig veit ég að manneskjan sem ég er í samskiptum við er í raun manneskjan?“.  Það getur gerst að í slíkum spjallfundum hefur þú notað mismunandi þjónustu með stundum „óþægilegum skilaboðum“ eða viðbrögðum sem koma ekki frá þeim sem þú heldur að þú hafir samskipti við.  Textaskilaboð gætu því hugsanlega hafa verið send af „illgjarnan aðila“.  Botnet eða tölvuþrjótur getur misnotað slíkt forrit.  Æfing hefur sýnt að eigandinn er oft hneykslaður á þessum „viðbjóðslegu og pirrandi athugasemdum“.  Sem eigandi tækisins geturðu gert eitthvað í þessu: fjarlægðu tengiliðinn strax ef það virðist sem þessi starfsemi haldi áfram.  Hér eru nokkur dæmi sem maður gæti búist við: „HVER ERTU ?!“  eða þetta „HVAÐ viltu frá mér ??“.  Einnig koma slík skilaboð sem þessi mjög ógeðfelld fram: „Viltu hætta að senda skilaboðin þín NÚNA?“.  Í flestum tilfellum hafa skilaboðin sem send voru ekki verið kannað með stafsetningarvillum eða gleymdum stöfum og stundum orð með einum eða fleiri hástöfum.  Þetta efni hefur þegar verið fjallað í einum af öðrum hlutum.  - - - Ein spjallþjónusta sem sögð er hafa meðhöndlað slík óæskileg skilaboð (sem hindra fólk í sambandi) meðan hún var til staðar var meðal annars MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy og nokkur önnur forrit sem eru enn í notkun hjá leiðin. Slík spjallfundur getur valdið ruglingi hjá eiganda stofnaðs reiknings.  Enn frekar eftir að myndir (sem eru mjög einkareknar í eðli sínu) berast einnig til illgjarnan notanda.  Þegar þau hafa borist er ekki hægt að afturkalla send skilaboð með viðhengi.  Með nútíma spjallþjónustu eins og WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal o.s.frv., Er hægt að finna aðgerð - með því að smella á viðkomandi skilaboð - sem getur látið send skilaboð hverfa eða afturkalla lotuna (hvert sent skeyti).  Þegar þú stendur frammi fyrir „óþægilegum skilaboðum“ eins og getið er hér að ofan, gæti verið að forritið þitt hafi smitast eða verið meðhöndlað á einhvern annan hátt.  Í sumum tilfellum er mjög erfitt að greina á milli þess sem þú heldur að þú hafir samskipti við.  Forðast ætti mann í miðjunni.  Full endurstilling getur venjulega lagað þetta vandamál.  Eyddu fyrst þeim skilaboðum í spjallinu sem þú telur að hafi orðið fyrir áhrifum.  Þetta er einnig þekkt sem „truflun eða afskipti“.  Ábending: það er skynsamlegt að taka reglulega öryggisafrit af öllum gögnum þínum.  Með WhatsApp finnurðu þetta undir „Stillingar“ og „Spjallafrit“.  Berðu einnig upprunalegu „lyklana“ sem varan hefur afhent sem staðal.

WhatsApp är ett allmänt använt kommunikationsverktyg bland privatpersoner och företagsanvändare.  Med denna gratis chattjänst kan en användare underhålla, spara och spara sina kontakter som en säkerhetskopia.  Användare kan ha frågor som "Tar mina uppgifter inte mycket?"  eller "Hur vet jag att personen jag kommunicerar med faktiskt är personen?".  Det kan hända att du i sådana chattmöten har använt olika tjänster med ibland ”obehagliga meddelanden” eller reaktioner som inte kommer från personen du tror att du kommunicerar med.  Ett sms kunde därför möjligen ha skickats av en ”skadlig källa”.  Ett botnet eller en hackare kan missbruka en sådan applikation.  Övning har visat att ägaren ofta är chockad av dessa "otäcka och irriterande kommentarer".  Som ägare av enheten kan du göra något åt detta: ta bort kontakten omedelbart om det verkar som att den här aktiviteten fortsätter.  Här är några exempel man kan förvänta sig: "VEM ÄR DU ?!"  eller detta "VAD vill du ha av mig ??".  Även sådana meddelanden som detta kommer ofta över som mycket obehagliga: "Vill du sluta skicka dina meddelanden NU?".  I de flesta fall har de skickade meddelandena inte eller knappast kontrollerats för stavfel eller glömda bokstäver och ibland ett ord med en eller flera stora bokstäver.  Detta ämne har redan behandlats i någon av de andra avsnitten.  - - - En chattjänst som sägs ha hanterat sådana oönskade meddelanden (som avskräcker människor under kontakt) under dess existens inkluderade MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy och några andra applikationer som fortfarande används av vägen. En sådan chatt session kan orsaka förvirring för ägaren av det skapade kontot.  Desto mer efter att bilder (som är mycket privata till sin natur) också tas emot av den skadliga användaren.  När det har mottagits kan det skickade meddelandet med bilagor inte ångras.  Med den moderna chattjänsten som WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal etc. kan man hitta en funktion - genom att klicka på det relevanta meddelandet - som kan få det skickade meddelandet att försvinna eller ångra sessionen (per skickat meddelande).  När du står inför "obehagliga meddelanden" som nämnts ovan kan ditt program ha smittats eller manipulerats på något annat sätt.  I vissa fall är det mycket svårt att skilja mellan den person som du tror att du kommunicerar med.  Man-in-the-Middle bör undvikas.  En fullständig återställning kan vanligtvis lösa detta problem.  Ta först bort meddelandena i dina chattar som du tror har påverkats.  Detta är också känt som "störningar eller intrång".  Tips: det är klokt att regelbundet säkerhetskopiera alla dina data.  Med WhatsApp hittar du detta under "Inställningar" och "Säkerhetskopiering av chatt".  Jämför också originalnycklarna som produkten har levererat som standard.

WhatsApp er et mye brukt kommunikasjonsverktøy blant enkeltpersoner og forretningsbrukere.  Med denne gratis chat-tjenesten kan en bruker opprettholde, lagre og lagre kontaktene sine som en sikkerhetskopi.  Brukere kan ha spørsmål som "Tar ikke dataene mine mye opp?"  eller “Hvordan vet jeg at personen jeg kommuniserer med egentlig er personen?”.  Det kan hende at du i slike chat-økter har brukt forskjellige tjenester med noen ganger 'ubehagelige meldinger' eller reaksjoner som ikke kommer fra personen du tror du kommuniserer med.  En tekstmelding kan derfor muligens ha blitt sendt av en 'ondsinnet kilde'.  Et botnet eller en hacker kan misbruke en slik applikasjon.  Praksis har vist at eieren ofte er sjokkert over disse 'ekle og irriterende kommentarene'.  Som eier av enheten kan du gjøre noe med dette: Fjern kontakten umiddelbart hvis det ser ut til at denne aktiviteten fortsetter.  Her er noen eksempler man kan forvente: "HVEM ER DU ?!"  eller dette “HVA vil du ha fra meg ??”.  Også slike meldinger som dette kommer ofte over som veldig ubehagelige: "Vil du slutte å sende meldingene dine NÅ?".  I de fleste tilfeller er meldingene som sendes, ikke eller knapt kontrollert for stavefeil eller glemte bokstaver og noen ganger et ord med en eller flere store bokstaver.  Dette emnet har allerede blitt dekket i en av de andre seksjonene.  - - - En chat-tjeneste som sies å ha håndtert slike uønskede meldinger (som avskrekker folk under kontakt) under sin eksistens inkluderte MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy og noen få andre applikasjoner som fortsatt brukes av måten å være.  En slik chat-økt kan føre til forvirring for eieren av den opprettede kontoen.  Desto mer etter at bilder (som er veldig private) mottas også av den ondsinnede brukeren.  Når den er mottatt, kan den sendte meldingen med vedlegg ikke angres.  Med den moderne chat-tjenesten som WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, etc., kan man finne en funksjon - ved å klikke på den aktuelle meldingen - som kan få den sendte meldingen til å forsvinne eller angre økten (per sendt melding).  Når du står overfor 'ubehagelige meldinger' som nevnt ovenfor, kan programmet ha blitt smittet eller manipulert på en annen måte.  I noen tilfeller er det veldig vanskelig å skille mellom personen du tror du kommuniserer med.  Man-in-the-Middle bør unngås.  En full tilbakestilling kan vanligvis løse dette problemet.  Slett først meldingene i samtalene dine som du tror har blitt berørt.  Dette er også kjent som 'forstyrrelse eller inntrenging'.  Tips: det er lurt å ta regelmessige sikkerhetskopier av alle dataene dine.  Med WhatsApp finner du dette under "Innstillinger" og "Sikkerhetskopiering av chat".  Sammenlign også de originale 'nøklene' som produktet har levert som standard.

WhatsApp er et meget brugt kommunikationsværktøj blandt enkeltpersoner og forretningsbrugere.  Med denne gratis chattjeneste kan en bruger vedligeholde, gemme og gemme sine kontakter som en sikkerhedskopi.  Brugerne kan have spørgsmål som "Optager ikke mine data meget?"  eller "Hvordan ved jeg, at den person, jeg kommunikerer med, faktisk er personen?".  Det kan ske, at du i sådanne chatsessioner har brugt forskellige tjenester med undertiden 'ubehagelige beskeder' eller reaktioner, der ikke kommer fra den person, som du tror, du kommunikerer med.  En sms kunne derfor muligvis være sendt af en 'ondsindet kilde'.  Et botnet eller en hacker kan misbruge en sådan applikation.  Praksis har vist, at ejeren ofte er chokeret over disse 'grimme og irriterende kommentarer'.  Som ejer af enheden kan du gøre noget ved dette: Fjern kontakten med det samme, hvis det ser ud til, at denne aktivitet fortsætter.  Her er nogle eksempler, man kan forvente: "HVEM ER DU ?!"  eller dette "HVAD vil du have fra mig ??".  Også sådanne beskeder som denne kommer ofte som meget ubehagelige: "Vil du stoppe med at sende dine beskeder NU?".  I de fleste tilfælde er de sendte meddelelser ikke eller næppe blevet kontrolleret for stavefejl eller glemte bogstaver og undertiden et ord med et eller flere store bogstaver.  Dette emne er allerede behandlet i et af de andre afsnit.  - - - En chattjeneste, der siges at have håndteret sådanne uønskede meddelelser (som afskrækker folk under kontakt) under dets eksistens omfattede MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy og et par andre applikationer, der stadig er i brug af vejen. En sådan chatsession kan forårsage forvirring for ejeren af den oprettede konto.  Desto mere efter at billeder (som er meget private i naturen) også modtages af den ondsindede bruger.  Når den er modtaget, kan den sendte besked med vedhæftede filer ikke fortrydes.  Med den moderne chattjeneste som WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal osv. Kan man finde en funktion - ved at klikke på den relevante besked - der kan få den sendte besked til at forsvinde eller fortryde sessionen (pr. Sendt besked).  Når du står over for 'ubehagelige meddelelser' som nævnt ovenfor, kan dit program være inficeret eller manipuleret på en anden måde.  I nogle tilfælde er det meget vanskeligt at skelne mellem den person, som du tror, du kommunikerer med.  En mand-i-midten bør undgås.  En fuld nulstilling kan normalt løse dette problem.  Slet først de meddelelser i dine chats, som du mener er berørt.  Dette er også kendt som 'interferens eller indbrud'.  Tip: det er klogt at lave regelmæssige sikkerhedskopier af alle dine data.  Med WhatsApp finder du dette under "Indstillinger" og "Sikkerhedskopiering af chat".  Sammenlign også de originale 'nøgler', som produktet har leveret som standard.

WhatsApp on laajalti käytetty viestintätyökalu yksityishenkilöiden ja yrityskäyttäjien keskuudessa.  Tämän ilmaisen chat-palvelun avulla käyttäjä voi ylläpitää, tallentaa ja tallentaa kontaktinsa varmuuskopiona.  Käyttäjillä voi olla kysymyksiä kuten "eikö tietoni vie paljon?"  tai "Mistä tiedän, että henkilö, jonka kanssa olen yhteydessä, on itse asiassa henkilö?".  Saattaa käydä niin, että tällaisissa chat-istunnoissa olet käyttänyt erilaisia palveluja, joissa on joskus "epämiellyttäviä viestejä" tai reaktioita, jotka eivät tule henkilöltä, jonka kanssa luulet olevan yhteydessä.  Siksi tekstiviestin olisi voinut lähettää 'haitallinen lähde'.  Botnetti tai hakkeri voi käyttää tällaista sovellusta väärin.  Käytäntö on osoittanut, että omistaja on usein järkyttynyt näistä "ikävistä ja ärsyttävistä kommenteista".  Laitteen omistajana voit tehdä jotain asialle: poista yhteyshenkilö välittömästi, jos vaikuttaa siltä, että tämä toiminta jatkuu.  Tässä on joitain esimerkkejä, joita voi odottaa: "KUKA OLET ?!"  tai tämä "MITÄ haluat minulta ??".  Myös tällaiset viestit törmäävät usein erittäin epämiellyttäviksi: "Haluatko lopettaa viestien lähettämisen NYT?".  Useimmissa tapauksissa lähetetyissä viesteissä ei ole tarkistettu tai tuskin tarkistettu kirjoitusvirheitä tai unohdettuja kirjaimia ja joskus sanaa, jossa on yksi tai useampi iso kirjain.  Tätä aihetta on jo käsitelty yhdessä muissa osioissa.  - - - Yksi chat-palvelu, jonka sanotaan käsitelleen tällaisia ei-toivottuja viestejä (jotka estävät ihmisiä yhteydenpidossa) olemassaolonsa aikana, sisälsi MSN Live Messengerin, Internet Relay Chatin (IRC), eBuddyin ja muutaman muun sovelluksen, joita tapa olla.  Tällainen chat-istunto voi aiheuttaa sekaannusta luodun tilin omistajalle.  Vielä enemmän sen jälkeen, kun haitallinen käyttäjä vastaanottaa kuvia (jotka ovat luonteeltaan hyvin yksityisiä).  Lähetettyä viestiä liitteineen ei voi kumota, kun se on vastaanotettu.  Nykyaikaisen chat-palvelun, kuten WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, jne. Avulla voidaan löytää toiminto - napsauttamalla asiaankuuluvaa viestiä - joka voi saada lähetetyn viestin katoamaan tai kumoamaan istunnon (lähetettyä viestiä kohti).  Kun kohtaat "epämiellyttäviä viestejä", kuten edellä mainittiin, ohjelmasi on saattanut saada tartunnan tai manipuloida jollakin muulla tavalla.  Joissakin tapauksissa on hyvin vaikea erottaa henkilö, jonka kanssa luulet olevasi yhteydessä.  Man-in-the-Middle -elokuvaa tulisi välttää.  Täysi nollaaminen voi yleensä korjata tämän ongelman.  Poista ensin keskusteluistasi ne viestit, joihin uskot vaikuttaneen.  Tätä kutsutaan myös "häiriöksi tai tunkeutumiseksi".  Vinkki: on viisasta tehdä säännölliset varmuuskopiot kaikista tiedoistasi.  WhatsAppin avulla löydät tämän kohdasta Asetukset ja Chat-varmuuskopio.  Vertaa myös alkuperäisiä 'avaimia', jotka tuote on toimittanut vakiona.

WhatsApp은 개인과 기업 사용자 사이에서 널리 사용되는 커뮤니케이션 도구입니다.  이 무료 채팅 서비스를 통해 사용자는 연락처를 백업으로 유지, 저장 및 저장할 수 있습니다.  사용자는 "내 데이터가 많이 차지하지 않습니까?"와 같은 질문을 할 수 있습니다.  또는 "내가 소통하는 사람이 실제로 그 사람인지 어떻게 알 수 있습니까?"  그러한 채팅 세션에서 때때로 '불쾌한 메시지' 또는 당신이 의사 소통하고 있다고 생각하는 사람에게서 오지 않은 반응으로 다른 서비스를 사용했을 수 있습니다.  따라서 문자 메시지는 '악의적인 소스'에 의해 전송되었을 수 있습니다.  봇넷이나 해커는 이러한 응용 프로그램을 남용할 수 있습니다.  실습에 따르면 소유자는 종종 이러한 '추악하고 성가신 말'에 충격을 받습니다.  장치 소유자로서 이에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 이 활동이 계속되는 것으로 보이면 즉시 연락처를 제거하십시오.  다음은 예상할 수 있는 몇 가지 예입니다. "WHO ARE YOU?!"  또는 "나에게 무엇을 원하십니까??".  또한 이와 같은 메시지는 "지금 메시지 보내기를 중지하시겠습니까?"와 같이 매우 불쾌한 경우가 많습니다.  대부분의 경우 보낸 메시지의 철자 오류나 잊어버린 문자, 때로는 하나 이상의 대문자가 포함된 단어가 있는지 확인되지 않았거나 거의 확인되지 않았습니다.  이 주제는 이미 다른 섹션 중 하나에서 다뤘습니다.  - - - 존재하는 동안 이러한 원치 않는 메시지(연락하는 동안 사람들을 방해)를 처리했다고 알려진 채팅 서비스에는 MSN Live Messenger, IRC(Internet Relay Chat), eBuddy 및 여전히 사용 중인 몇 가지 다른 응용 프로그램이 포함됩니다. 이러한 채팅 세션은 생성된 계정의 소유자에게 혼란을 줄 수 있습니다.  악의적인 사용자는 애프터 이미지(본질적으로 매우 사적인 것)도 수신합니다.  첨부 파일이 있는 보낸 메시지는 받은 후에는 취소할 수 없습니다.  WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal 등과 같은 최신 채팅 서비스를 사용하면 관련 메시지를 클릭하여 보낸 메시지를 사라지게 하거나 세션을 취소할 수 있는 기능을 찾을 수 있습니다(보낸 메시지당).  위에서 언급한 '불쾌한 메시지'에 직면했다면 프로그램이 감염되었거나 다른 방식으로 조작되었을 수 있습니다.  어떤 경우에는 당신이 의사 소통하고 있다고 생각하는 사람을 구별하는 것이 매우 어렵습니다.  중간자(Man-in-the-Middle)를 피해야 합니다.  전체 재설정은 일반적으로 이 문제를 해결할 수 있습니다.  먼저 영향을 받았다고 생각되는 채팅 메시지를 삭제하십시오.  이를 '간섭 또는 침입'이라고도 합니다.  팁: 모든 데이터를 정기적으로 백업하는 것이 좋습니다.  WhatsApp을 사용하면 "설정" 및 "채팅 백업"에서 찾을 수 있습니다.  또한 제품이 표준으로 제공하는 원래의 '키'를 비교하십시오.

WhatsApp adalah alat komunikasi yang banyak digunakan di antara individu dan pengguna bisnis.  Dengan layanan obrolan gratis ini pengguna dapat memelihara, menyimpan, dan menyimpan kontaknya sebagai Cadangan.  Pengguna mungkin memiliki pertanyaan seperti “Bukankah data saya memakan banyak?”  atau “Bagaimana saya tahu bahwa orang yang saya ajak berkomunikasi sebenarnya adalah orang tersebut?”.  Mungkin saja dalam sesi obrolan tersebut Anda telah menggunakan layanan yang berbeda dengan terkadang 'pesan yang tidak menyenangkan' atau reaksi yang tidak datang dari orang yang Anda pikir sedang berkomunikasi dengan Anda.  Sebuah pesan teks karena itu mungkin telah dikirim oleh 'sumber jahat'.  Botnet atau peretas dapat menyalahgunakan aplikasi semacam itu.  Praktek telah menunjukkan bahwa pemilik sering dikejutkan oleh 'komentar jahat dan menjengkelkan' ini.  Sebagai pemilik perangkat, Anda dapat melakukan sesuatu tentang ini: segera hapus kontak jika tampaknya aktivitas ini berlanjut.  Berikut adalah beberapa contoh yang mungkin diharapkan: “SIAPA KAMU?!”  atau ini "APA yang kamu inginkan dariku??".  Juga pesan seperti ini sering kali dianggap sangat tidak menyenangkan: "Apakah Anda ingin berhenti mengirim pesan Anda SEKARANG?".  Dalam kebanyakan kasus, pesan yang dikirim belum atau hampir tidak diperiksa untuk kesalahan ejaan atau huruf yang terlupakan dan terkadang sebuah kata dengan satu atau lebih huruf kapital.  Topik ini telah dibahas di salah satu bagian lainnya.  - - - Salah satu layanan obrolan yang dikatakan telah menangani pesan-pesan yang tidak diinginkan (yang menghalangi orang selama kontak) selama keberadaannya termasuk MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy, dan beberapa aplikasi lain yang masih digunakan oleh cara. Sesi obrolan seperti itu dapat menyebabkan kebingungan bagi pemilik akun yang dibuat.  Terlebih lagi setelah gambar (yang sifatnya sangat pribadi) juga diterima oleh pengguna jahat.  Setelah diterima, pesan terkirim dengan lampiran tidak dapat dibatalkan.  Dengan layanan obrolan modern seperti WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, dll., seseorang dapat menemukan fungsi - dengan mengklik pesan yang relevan - yang dapat membuat pesan terkirim menghilang atau membatalkan sesi (per pesan terkirim).  Ketika Anda menemukan diri Anda menghadapi 'pesan tidak menyenangkan' seperti yang disebutkan di atas, program Anda mungkin telah terinfeksi atau dimanipulasi dengan cara lain.  Dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk membedakan antara orang yang Anda pikir Anda sedang berkomunikasi.  Seorang Man-in-the-Middle harus dihindari.  Reset penuh biasanya dapat memperbaiki masalah ini.  Pertama-tama hapus pesan dalam obrolan Anda yang menurut Anda telah terpengaruh.  Ini juga dikenal sebagai 'gangguan atau gangguan'.  Tip: adalah bijaksana untuk membuat cadangan semua data Anda secara teratur.  Dengan WhatsApp Anda akan menemukan ini di bawah "Pengaturan" dan "Cadangan Obrolan".  Bandingkan juga 'kunci' asli yang disediakan produk sebagai standar.

Ang WhatsApp ay isang malawakang ginagamit na tool sa komunikasyon sa mga indibidwal at gumagamit ng negosyo.  Gamit ang libreng serbisyo sa chat na ito ng isang gumagamit ay maaaring mapanatili, i-save at i-save ang kanyang mga contact bilang isang Backup.  Ang mga gumagamit ay maaaring may mga katanungan tulad ng "Hindi ba nakakakuha ng labis ang aking data?"  o "Paano ko malalaman na ang tao na nakikipag-usap sa akin ay talagang ang tao?".  Maaaring mangyari na sa mga ganitong sesyon ng chat ay gumamit ka ng iba't ibang mga serbisyo na may minsan 'hindi kanais-nais na mga mensahe' o mga reaksyon na hindi nagmula sa taong kaisip mo na nakikipag-usap.  Samakatuwid ang isang text message ay maaaring naipadala ng isang 'nakakahamak na mapagkukunan'.  Maaaring abusuhin ng isang botnet o hacker ang naturang application.  Ipinakita ang kasanayan na ang may-ari ay madalas na nabigla sa 'hindi maganda at nakakainis na mga puna' na ito.  Bilang may-ari ng aparato maaari kang gumawa ng anumang bagay tungkol dito: alisin agad ang contact kung lumalabas na nagpapatuloy ang aktibidad na ito.  Narito ang ilang mga halimbawang maaaring asahan ng isang: "SINO KA ?!"  o ang "ANONG gusto mo sa akin ??".  Gayundin ang mga ganitong mensahe na madalas na napagmasdan bilang napaka hindi kasiya-siya: "Nais mo bang ihinto ang pagpapadala ng iyong mga mensahe NGAYON?".  Sa karamihan ng mga kaso, ang mga mensahe na ipinadala ay hindi o halos hindi nasuri para sa mga error sa pagbaybay o nakalimutan na mga titik at kung minsan isang salita na may isa o higit pang mga malalaking titik.  Ang paksang ito ay natakpan na sa isa sa iba pang mga seksyon.  - - - Isang serbisyo sa chat na sinasabing humawak ng mga hindi kanais-nais na mensahe (na pumipigil sa mga tao habang nakikipag-ugnay) sa pagkakaroon nito kasama ang MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy, at ilang iba pang mga application na ginagamit pa rin ng ang paraan.  Ang nasabing session ng chat ay maaaring maging sanhi ng pagkalito sa may-ari ng nilikha na account.  Ang lahat lalo na pagkatapos ng mga imahe (na kung saan napaka likas na likas na katangian) ay natanggap din ng nakakahamak na gumagamit.  Kapag natanggap, ang naipadala na mensahe na may (mga) kalakip ay hindi maaaring i-undo.  Gamit ang modernong serbisyo sa chat tulad ng WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal, atbp., Makakahanap ang isang function - sa pamamagitan ng pag-click sa nauugnay na mensahe - na maaaring mawala ang naipadala na mensahe o i-undo ang sesyon (bawat naipadala na mensahe).  Kapag nahanap mo ang iyong sarili na nakaharap sa 'mga hindi kanais-nais na mensahe' tulad ng nabanggit sa itaas, ang iyong programa ay maaaring nahawahan o naipula sa ibang paraan.  Sa ilang mga kaso napakahirap makilala sa pagitan ng tao na sa palagay mo nakikipag-usap ka.  Ang isang Man-in-the-Middle ay dapat na iwasan.  Karaniwang maaayos ng isang buong pag-reset ang problemang ito.  Tanggalin muna ang mga mensahe sa iyong mga chat na sa palagay mo ay naapektuhan.  Kilala rin ito bilang 'panghihimasok o panghihimasok'.  Tip: matalino na gumawa ng regular na mga pag-backup ng lahat ng iyong data.  Sa WhatsApp makikita mo ito sa ilalim ng "Mga Setting" at "Pag-backup sa Chat".  Ihambing din ang orihinal na 'mga key' na ibinigay ng produkto bilang pamantayan.

WhatsApp เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่บุคคลและผู้ใช้ทางธุรกิจ  ด้วยบริการแชทฟรีนี้ ผู้ใช้สามารถรักษา บันทึก และบันทึกผู้ติดต่อของเขาเป็นข้อมูลสำรอง  ผู้ใช้อาจมีคำถามเช่น "ข้อมูลของฉันใช้ไปไม่มากใช่ไหม"  หรือ “ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่ฉันติดต่อด้วยคือบุคคลนั้นจริงๆ”  อาจเกิดขึ้นได้ว่าในเซสชันการแชทดังกล่าว คุณได้ใช้บริการต่างๆ กับ 'ข้อความไม่พึงประสงค์' หรือปฏิกิริยาที่ไม่ได้มาจากบุคคลที่คุณคิดว่ากำลังสื่อสารด้วยในบางครั้ง  ข้อความจึงอาจถูกส่งโดย 'แหล่งที่เป็นอันตราย'  บ็อตเน็ตหรือแฮ็กเกอร์สามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในทางที่ผิด  การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเจ้าของมักจะตกใจกับ 'ความคิดเห็นที่น่ารังเกียจและน่ารำคาญ' เหล่านี้  ในฐานะเจ้าของอุปกรณ์ คุณสามารถทำบางสิ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้: ลบผู้ติดต่อออกทันทีหากปรากฏว่ากิจกรรมนี้ดำเนินต่อไป  ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่อาจคาดหมายได้: “คุณเป็นใคร!  หรือนี้ "คุณต้องการอะไรจากฉัน?".  นอกจากนี้ ข้อความเช่นนี้มักถูกมองว่าไม่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง: "คุณต้องการหยุดส่งข้อความของคุณตอนนี้เลยหรือไม่"  ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความที่ส่งไม่ได้รับหรือแทบจะไม่ได้รับการตรวจสอบการสะกดผิดหรือตัวอักษรที่ลืม และบางครั้งก็มีคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป  หัวข้อนี้ได้รับการกล่าวถึงในส่วนอื่นแล้ว  - - - บริการแชทหนึ่งบริการที่กล่าวว่าได้จัดการข้อความที่ไม่ต้องการดังกล่าว (ซึ่งขัดขวางผู้คนในระหว่างการติดต่อ) ระหว่างที่มันมีอยู่ ได้แก่ MSN Live Messenger, Internet Relay Chat (IRC), eBuddy และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ อีกสองสามตัวที่ยังคงใช้งานโดย ทาง.  เซสชั่นการแชทดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับเจ้าของบัญชีที่สร้างขึ้น  ยิ่งภาพหลัง (ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมาก) ยังได้รับจากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย  เมื่อได้รับแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกข้อความที่ส่งพร้อมไฟล์แนบได้  ด้วยบริการแชทที่ทันสมัย เช่น WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger, Skype, Signal เป็นต้น คุณสามารถค้นหาฟังก์ชันได้โดยการคลิกที่ข้อความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำให้ข้อความที่ส่งหายไปหรือเลิกทำเซสชันได้ (ต่อข้อความที่ส่ง).  เมื่อคุณพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับ 'ข้อความที่ไม่พึงประสงค์' ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรแกรมของคุณอาจติดไวรัสหรือถูกจัดการในลักษณะอื่น  ในบางกรณี การแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่คุณคิดว่ากำลังสื่อสารด้วยเป็นเรื่องยากมาก  ควรหลีกเลี่ยงคนกลาง  การรีเซ็ตแบบเต็มสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  ขั้นแรกให้ลบข้อความในแชทของคุณที่คุณคิดว่าได้รับผลกระทบ  สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า 'การรบกวนหรือการบุกรุก'  เคล็ดลับ: ควรทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นประจำ  ด้วย WhatsApp คุณจะพบสิ่งนี้ภายใต้ “การตั้งค่า” และ “การสำรองข้อมูลการแชท”  เปรียบเทียบ 'กุญแจ' ดั้งเดิมที่ผลิตภัณฑ์จัดหาให้เป็นมาตรฐานด้วย
PublPostGen
Reply


Forum Jump: