Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Paid sessions - Therapy - SM (KicksOfPleasure - Redlight District - Regulated)
#1
Information 
[Image: 0875467996544466665.jpeg](Dev Promo Billboard)


'KicksOfPleasure' in which the emphasis is on humiliation at the behest of (often) a female practitioner of Karate, among others.  Someone may need a certain session with the aim of: the physical blow or punch via the (bare) foot or in extreme cases along a worn heel on top of the (male or female) body.  Depending on the target, the so-called 'receiver' or 'collector' who can be either male or female can take these punches according to the mutual agreement of the two persons.  The 'recipient' can see the punches as a feeling of ultimate satisfaction: the session is therefore accompanied by a form of community service given by the 'distributor'.  The name 'KicksOfPleasure' is often seen in the world of SM as a serious session for people who get little or no satisfaction from normal sex.  A day can therefore be reserved for these people to see to what extent they become 'excited' by 'KicksOfPleasure'.  The female "distributor" also often means to the "recipient" a person who knows how to touch the other person so that a certain level of satisfaction can be achieved without involving nudity or sexual acts.  The imposed task penalty is for those who find it exciting to be punished by handlers: a further meaning and/or description can be found in this section.  The frustration that one takes out on the other and that this (recipient) experiences what is going on in the other who is apparently not satisfied or has a problem.  The term 'KicksOfPleasure' is also seen as a release sport because of someone's dissatisfaction with a subject (which usually concerns the person concerned).  It is rare for an adult to allow himself to be touched by someone who is said to be underage during this session.  Yet it makes this sport, in addition to the ordinary traditional training, special for the one who asks to be punished for this task.  The dirtier the underside of one foot is, the more the other begs to be humiliated.  'KicksOfPleasure' can sometimes be combined with bondage, although here too the emphasis is on standing upright, possibly wearing a (leather) mask or just the bare face.  The strength of a punch can also be pre-arranged by both people.  One of the most crucial rules of the game is to create the level of a session that shows that the highest penalty has been meted out within the agreements made.  There are different levels of task punishment.  'KicksOfPleasure' can also take place lying down, but will usually not be experienced optimally by the 'recipient'.  This is because the dispenser can move best in a standing position.  Granted that the venting sport has certain limits with this paid session.

‘KicksOfPleasure’ waarbij de nadruk ligt op vernedering in opdracht van (vaak) een vrouwelijke beoefenaar van onder andere Karate. Iemand kan behoefte hebben aan een bepaalde sessie met als doel: de fysieke klap of stoot via de (blote) voet of in extreme gevallen langs een gedragen hak bovenop het (mannelijk of vrouwelijk) lichaam. Afhankelijk van het doel, kan de zogenaamde ‘ontvanger’ ofwel ‘incasseerder’ die mannelijk of vrouwelijk kan zijn, deze stoten krijgen volgens de onderlinge afspraak van de twee personen. De ‘ontvanger’ kan de stoten zien als een gevoel van de ultieme bevrediging: de sessie gaat dan ook gepaard met een vorm van taakstraf die door de ‘uitdeler’ is gegeven. De naam ‘KicksOfPleasure’ wordt in de wereld van SM vaak gezien als een serieuze sessie voor mensen die geen tot nauwelijks voldoening krijgen via de normale seks. Voor deze mensen kan daarom een dag worden gereserveerd om te kijken in welke mate men ‘opgewonden’ raakt van ‘KicksOfPleasure’. De vrouwelijke ‘uitdeler’ betekent ook vaak voor de ‘ontvanger’ een persoon die weet hoe deze de ander kan raken waardoor een zeker niveau van bevrediging kan worden bereikt zonder dat naaktheid of seksuele handelingen aan te pas komen. De opgelegde taakstraf is er voor hen die het spannend vinden door uitdelers te worden gestraft: een nadere betekenis en/of omschrijving vindt men in deze rubriek. De frustratie die men op de ander uit en dat deze (ontvanger) beleeft wat er omgaat in de ander die blijkbaar niet tevreden is of met een probleem zit. De term ‘KicksOfPleasure’ wordt ook wel gezien als een afreageer-sport vanwege iemands ontevredenheid over een onderwerp (waar meestal de betreffende persoon mee zit). Het gebeurt maar zelden dat een volwassene zich langs deze sessie laat raken door iemand die minderjarig zou zijn. Toch maakt het deze sport naast de gewone traditionele training bijzonder voor degene die erom vraagt deze taakstraf te krijgen. Hoe viezer de onderzijde van een voet, des te meer de ander erom smeekt te worden vernederd. ‘KicksOfPleasure’ kan soms in combinatie met bondage, hoewel ook hier de nadruk ligt op het rechtop staan met eventueel het dragen van een (lederen) masker of gewoon het blote gezicht. De kracht van een stoot kan ook door beide personen vooraf worden afgesproken. Een van de meest cruciale spelregels is het niveau van een sessie te creëren waaruit blijkt dat de hoogste straf is uitgedeeld binnen de afspraken die men maakt. Zo zijn er diverse niveau’s van taakstraffen. ‘KicksOfPleasure’ kan ook liggend plaatsvinden, maar zal door de ‘ontvanger’ meestal niet optimaal worden beleefd. Dit komt omdat de uitdeler in staande houding zich het best kan bewegen. Toegegeven dat de afreageer-sport bepaalde grenzen kent bij deze betaalde sessie.

'KicksOfPleasure', in dem die Betonung auf Demütigung liegt, unter anderem auf Geheiß (oft) einer Karate-Praktizierenden.  Jemand braucht vielleicht eine bestimmte Sitzung mit dem Ziel: den physischen Schlag oder Schlag mit dem (nackten) Fuß oder im Extremfall entlang einer abgenutzten Ferse auf den (männlichen oder weiblichen) Körper.  Je nach Ziel kann der sogenannte "Empfänger" oder "Sammler", der entweder männlich oder weiblich sein kann, diese Schläge nach gegenseitiger Vereinbarung der beiden Personen ausführen.  Der „Empfänger“ kann die Schläge als ein Gefühl der ultimativen Befriedigung empfinden: Die Sitzung wird daher von einer Art gemeinnütziger Leistung des „Verteilers“ begleitet.  Der Name „KicksOfPleasure“ wird in der SM-Welt oft als ernsthafte Session für Menschen gesehen, die mit normalem Sex wenig oder gar keine Befriedigung finden.  Daher kann diesen Menschen ein Tag reserviert werden, um zu sehen, wie sehr sie von „KicksOfPleasure“ „begeistert“ werden.  Die weibliche „Verteilerin“ bedeutet für die „Empfängerin“ oft auch eine Person, die es versteht, die andere Person so zu berühren, dass eine gewisse Befriedigung ohne Nacktheit oder sexuelle Handlungen erreicht werden kann.  Die auferlegte Aufgabenstrafe ist für diejenigen, die es spannend finden, von Handlern bestraft zu werden: Eine weitere Bedeutung und/oder Beschreibung finden Sie in diesem Abschnitt.  Der Frust, den man am anderen auslässt und dass dieser (Empfänger) miterlebt, was im anderen vorgeht, der scheinbar unzufrieden ist oder ein Problem hat.  Der Begriff „KicksOfPleasure“ wird auch wegen der Unzufriedenheit mit einem Thema (das meist den Betroffenen selbst betrifft) als Erlösungssport angesehen.  Es ist selten, dass sich ein Erwachsener während dieser Sitzung von jemandem berühren lässt, der angeblich minderjährig ist.  Dennoch macht es diesen Sport zusätzlich zum gewöhnlichen traditionellen Training zu etwas Besonderem für denjenigen, der darum bittet, für diese Aufgabe bestraft zu werden.  Je schmutziger die Unterseite eines Fußes ist, desto mehr verlangt der andere danach, gedemütigt zu werden.  'KicksOfPleasure' kann manchmal mit Bondage kombiniert werden, wobei auch hier die Betonung auf dem aufrechten Stehen liegt, möglicherweise mit einer (Leder-)Maske oder nur dem bloßen Gesicht.  Die Stärke eines Schlags kann auch von beiden Personen vorab vereinbart werden.  Eine der wichtigsten Spielregeln ist es, das Niveau einer Sitzung zu schaffen, das zeigt, dass die höchste Strafe innerhalb der getroffenen Vereinbarungen verhängt wurde.  Es gibt verschiedene Ebenen der Aufgabenbestrafung.  'KicksOfPleasure' kann auch im Liegen stattfinden, wird aber vom 'Empfänger' meist nicht optimal erlebt.  Denn der Spender bewegt sich am besten im Stehen.  Zugegeben, der Sport zum Ablassen hat bei dieser kostenpflichtigen Session gewisse Grenzen.

'KicksOfPleasure' em que a ênfase está na humilhação a mando de (muitas vezes) uma praticante de Karate, entre outras.  Alguém pode precisar de uma determinada sessão com o objetivo de: o golpe físico ou soco através do pé (descalço) ou em casos extremos ao longo de um calcanhar desgastado em cima do corpo (masculino ou feminino).  Dependendo do alvo, o chamado 'receptor' ou 'coletor', que pode ser homem ou mulher, pode receber esses golpes de acordo com o acordo mútuo das duas pessoas.  O 'destinatário' pode ver os socos como um sentimento de satisfação final: a sessão é, portanto, acompanhada por uma forma de serviço comunitário prestado pelo 'distribuidor'.  O nome 'KicksOfPleasure' é frequentemente visto no mundo do SM como uma sessão séria para pessoas que obtêm pouca ou nenhuma satisfação com o sexo normal.  Um dia pode, portanto, ser reservado para essas pessoas verem até que ponto elas ficam 'excitadas' por 'KicksOfPleasure'.  A mulher "distribuidora" também muitas vezes significa para o "destinatário" uma pessoa que sabe como tocar a outra pessoa para que um certo nível de satisfação possa ser alcançado sem envolver nudez ou atos sexuais.  A penalidade de tarefa imposta é para aqueles que acham excitante ser punido por manipuladores: um significado e/ou descrição adicional pode ser encontrado nesta seção.  A frustração que um descarrega no outro e que este (destinatário) vivencia o que está acontecendo no outro que aparentemente não está satisfeito ou tem algum problema.  O termo 'KicksOfPleasure' também é visto como um esporte de liberação por causa da insatisfação de alguém com um assunto (que geralmente diz respeito à pessoa em questão).  É raro um adulto se permitir ser tocado por alguém que se diz ser menor de idade durante esta sessão.  Ainda assim, torna esse esporte, além do treinamento tradicional comum, especial para quem pede ser punido por essa tarefa.  Quanto mais suja a parte de baixo de um pé, mais o outro implora para ser humilhado.  'KicksOfPleasure' às vezes pode ser combinado com bondage, embora aqui também a ênfase seja ficar em pé, possivelmente usando uma máscara (de couro) ou apenas o rosto nu.  A força de um soco também pode ser pré-arranjada por ambas as pessoas.  Uma das regras mais importantes do jogo é criar o nível de uma sessão que mostre que a penalidade mais alta foi aplicada dentro dos acordos feitos.  Existem diferentes níveis de punição por tarefa.  'KicksOfPleasure' também pode ocorrer deitado, mas geralmente não será experimentado de forma ideal pelo 'destinatário'.  Isso ocorre porque o dispensador pode se mover melhor na posição de pé.  Concedido que o esporte de ventilação tem certos limites com esta sessão paga.

'KicksOfPleasure' en el que el énfasis está en la humillación a instancias de (a menudo) una mujer practicante de Karate, entre otros.  Alguien puede necesitar una determinada sesión con el objetivo de: el golpe o puñetazo físico a través del pie (descalzo) o, en casos extremos, a lo largo de un talón desgastado en la parte superior del cuerpo (masculino o femenino).  Dependiendo del objetivo, el llamado 'receptor' o 'recolector', que puede ser hombre o mujer, puede recibir estos golpes de acuerdo con el acuerdo mutuo de las dos personas.  El 'receptor' puede ver los golpes como un sentimiento de máxima satisfacción: por lo tanto, la sesión se acompaña de una forma de servicio comunitario brindado por el 'distribuidor'.  El nombre 'KicksOfPleasure' a menudo se ve en el mundo de SM como una sesión seria para personas que obtienen poca o ninguna satisfacción del sexo normal.  Por lo tanto, se puede reservar un día para que estas personas vean hasta qué punto se 'emocionan' con 'KicksOfPleasure'.  La "distribuidora" femenina también suele significar para el "receptor" una persona que sabe cómo tocar a la otra persona para que se pueda lograr un cierto nivel de satisfacción sin involucrar desnudez o actos sexuales.  La penalización de tarea impuesta es para aquellos a quienes les resulta emocionante ser castigados por los guías: se puede encontrar un significado y/o descripción adicional en esta sección.  La frustración que uno descarga sobre el otro y que este (receptor) experimente lo que está pasando en el otro que aparentemente no está satisfecho o tiene un problema.  El término 'KicksOfPleasure' también se considera un deporte de lanzamiento debido a la insatisfacción de alguien con un tema (que generalmente concierne a la persona en cuestión).  Es raro que un adulto se deje tocar por alguien que se dice que es menor de edad durante esta sesión.  Aún así, hace de este deporte, además del entrenamiento tradicional ordinario, especial para quien pide ser castigado por esta tarea.  Cuanto más sucia está la parte inferior de un pie, más suplica ser humillado el otro.  'KicksOfPleasure' a veces se puede combinar con bondage, aunque aquí también el énfasis está en estar de pie, posiblemente usando una máscara (de cuero) o simplemente con la cara descubierta.  La fuerza de un puñetazo también puede ser preestablecida por ambas personas.  Una de las reglas más cruciales del juego es crear el nivel de una sesión que demuestre que se ha impuesto la sanción más alta dentro de los acuerdos realizados.  Hay diferentes niveles de castigo de tareas.  'KicksOfPleasure' también puede tener lugar acostado, pero por lo general el 'receptor' no lo experimentará de manera óptima.  Esto se debe a que el dispensador puede moverse mejor estando de pie.  De acuerdo, el deporte de ventilación tiene ciertos límites con esta sesión paga.

'KicksOfPleasure' dans lequel l'accent est mis sur l'humiliation de la part (souvent) d'une pratiquante de Karaté, entre autres.  Quelqu'un peut avoir besoin d'une certaine séance dans le but de : le coup physique ou le coup de poing via le pied (nu) ou dans les cas extrêmes le long d'un talon usé sur le corps (masculin ou féminin).  Selon la cible, le soi-disant « receveur » ou « collecteur » qui peut être soit un homme soit une femme peut prendre ces coups selon l'accord mutuel des deux personnes.  Le « receveur » peut percevoir les coups comme un sentiment de satisfaction ultime : la séance s'accompagne donc d'une forme de service communautaire rendu par le « distributeur ».  Le nom « KicksOfPleasure » est souvent considéré dans le monde du SM comme une séance sérieuse pour les personnes qui ne sont que peu ou pas satisfaites du sexe normal.  Une journée peut donc être réservée à ces personnes pour voir à quel point elles deviennent 'excitées' par 'KicksOfPleasure'.  La "distributrice" féminine signifie aussi souvent pour le "destinataire" une personne qui sait toucher l'autre personne afin qu'un certain niveau de satisfaction puisse être atteint sans impliquer de nudité ou d'actes sexuels.  La pénalité de tâche imposée est destinée à ceux qui trouvent excitant d'être punis par des maîtres-chiens : une signification et/ou une description plus détaillée peut être trouvée dans cette section.  La frustration que l'un emporte sur l'autre et que ce (destinataire) éprouve ce qui se passe chez l'autre qui n'est apparemment pas satisfait ou a un problème.  Le terme « KicksOfPleasure » est également considéré comme un sport de libération en raison de l'insatisfaction de quelqu'un à l'égard d'un sujet (qui concerne généralement la personne concernée).  Il est rare qu'un adulte se laisse toucher par une personne dite mineure lors de cette séance.  Pourtant, cela rend ce sport, en plus de l'entraînement traditionnel ordinaire, spécial pour celui qui demande à être puni pour cette tâche.  Plus le dessous d'un pied est sale, plus l'autre demande à être humilié.  'KicksOfPleasure' peut parfois être combiné avec le bondage, bien qu'ici aussi l'accent soit mis sur la position debout, éventuellement avec un masque (en cuir) ou simplement le visage nu.  La force d'un coup de poing peut également être pré-arrangée par les deux personnes.  L'une des règles les plus cruciales du jeu est de créer le niveau d'une session qui montre que la pénalité la plus élevée a été infligée dans le cadre des accords conclus.  Il existe différents niveaux de punition de tâche.  'KicksOfPleasure' peut également avoir lieu allongé, mais ne sera généralement pas vécu de manière optimale par le 'receveur'.  En effet, le distributeur peut mieux se déplacer en position debout.  Certes le venting sport a certaines limites avec cette séance payante.

'KicksOfPleasure' in cui l'enfasi è sull'umiliazione per volere (spesso) di una praticante di karate, tra le altre.  Qualcuno potrebbe aver bisogno di una determinata sessione con l'obiettivo di: il colpo fisico o il pugno tramite il piede (nudo) o in casi estremi lungo un tallone consumato sopra il corpo (maschile o femminile).  A seconda del target, il cosiddetto "ricevitore" o "collezionista" che può essere maschio o femmina può prendere questi pugni secondo il reciproco accordo delle due persone.  Il 'destinatario' può vedere i pugni come un sentimento di massima soddisfazione: la seduta è quindi accompagnata da una forma di servizio alla comunità data dal 'distributore'.  Il nome "KicksOfPleasure" è spesso visto nel mondo della SM come una sessione seria per le persone che ottengono poca o nessuna soddisfazione dal sesso normale.  Un giorno può quindi essere riservato a queste persone per vedere fino a che punto si "eccitano" da "KicksOfPleasure".  La donna "distributrice" spesso significa anche per "destinatario" una persona che sa come toccare l'altra persona affinché si possa raggiungere un certo livello di soddisfazione senza coinvolgere nudità o atti sessuali.  La penalità di compito inflitta è per coloro che trovano eccitante essere puniti dai conduttori: un ulteriore significato e/o descrizione può essere trovato in questa sezione.  La frustrazione che uno scarica sull'altro e che questo (destinatario) sperimenta quello che sta succedendo nell'altro che apparentemente non è soddisfatto o ha un problema.  Il termine "KicksOfPleasure" è anche visto come uno sport di rilascio a causa dell'insoddisfazione di qualcuno per un argomento (che di solito riguarda la persona interessata).  È raro che un adulto si lasci toccare da qualcuno che si dice sia minorenne durante questa sessione.  Tuttavia, rende questo sport, oltre all'ordinario allenamento tradizionale, speciale per chi chiede di essere punito per questo compito.  Più sporca è la parte inferiore di un piede, più l'altro chiede di essere umiliato.  'KicksOfPleasure' a volte può essere combinato con il bondage, anche se anche qui l'enfasi è sulla posizione eretta, possibilmente indossando una maschera (di pelle) o semplicemente il viso nudo.  La forza di un pugno può anche essere prestabilita da entrambe le persone.  Una delle regole più cruciali del gioco è creare il livello di una sessione che dimostri che la penalità più alta è stata inflitta all'interno degli accordi presi.  Ci sono diversi livelli di punizione del compito.  "KicksOfPleasure" può anche avvenire sdraiato, ma di solito non viene vissuto in modo ottimale dal "destinatario".  Questo perché l'erogatore può muoversi meglio in posizione eretta.  Premesso che lo sport di sfogo ha certi limiti con questa sessione a pagamento.

«KicksOfPleasure», στο οποίο η έμφαση δίνεται στον εξευτελισμό κατόπιν εντολής (συχνά) μιας ασκούμενης του Καράτε, μεταξύ άλλων.  Κάποιος μπορεί να χρειαστεί μια συγκεκριμένη συνεδρία με στόχο: το σωματικό χτύπημα ή γροθιά μέσω του (γυμνού) ποδιού ή σε ακραίες περιπτώσεις κατά μήκος μιας φθαρμένης φτέρνας πάνω από το σώμα (ανδρικό ή γυναικείο).  Ανάλογα με τον στόχο, ο λεγόμενος «δέκτης» ή «συλλέκτης» που μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα μπορεί να δεχτεί αυτές τις γροθιές σύμφωνα με την αμοιβαία συμφωνία των δύο προσώπων.  Ο «παραλήπτης» μπορεί να δει τις γροθιές ως αίσθημα απόλυτης ικανοποίησης: η συνεδρία επομένως συνοδεύεται από μια μορφή κοινωφελούς εργασίας που παρέχεται από τον «διανομέα».  Το όνομα «KicksOfPleasure» θεωρείται συχνά στον κόσμο του SM ως μια σοβαρή συνεδρία για άτομα που έχουν λίγη ή καθόλου ικανοποίηση από το κανονικό σεξ.  Επομένως, μπορεί να αφιερωθεί μια μέρα για αυτά τα άτομα για να δουν σε ποιο βαθμό «ενθουσιάζονται» με το «KicksOfPleasure».  Ο θηλυκός «διανομέας» συχνά σημαίνει για τον «αποδέκτη» ένα άτομο που ξέρει πώς να αγγίζει το άλλο άτομο έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο ικανοποίησης χωρίς να περιλαμβάνει γυμνό ή σεξουαλικές πράξεις.  Η επιβαλλόμενη ποινή εργασίας είναι για όσους βρίσκουν συναρπαστικό να τιμωρούνται από τους χειριστές: ένα περαιτέρω νόημα ή/και περιγραφή μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την ενότητα.  Η απογοήτευση που βγάζει ο ένας στον άλλον και ότι αυτός (ο παραλήπτης) βιώνει αυτό που συμβαίνει στον άλλον που προφανώς δεν είναι ικανοποιημένος ή έχει πρόβλημα.  Ο όρος «KicksOfPleasure» θεωρείται επίσης ως άθλημα απελευθέρωσης λόγω της δυσαρέσκειας κάποιου με ένα θέμα (το οποίο συνήθως αφορά το ενδιαφερόμενο άτομο).  Είναι σπάνιο για έναν ενήλικα να επιτρέψει στον εαυτό του να τον αγγίξει κάποιος που λέγεται ότι είναι ανήλικος κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας.  Ωστόσο, κάνει αυτό το άθλημα, εκτός από τη συνηθισμένη παραδοσιακή προπόνηση, ξεχωριστό για αυτόν που ζητά να τιμωρηθεί για αυτό το έργο.  Όσο πιο βρώμικο είναι το κάτω μέρος του ενός ποδιού, τόσο περισσότερο το άλλο εκλιπαρεί να τον ταπεινώσουν.  Το «KicksOfPleasure» μερικές φορές μπορεί να συνδυαστεί με δεσμά, αν και εδώ η έμφαση δίνεται στην όρθια στάση, πιθανώς φορώντας μια (δερμάτινη) μάσκα ή απλώς το γυμνό πρόσωπο.  Η δύναμη μιας γροθιάς μπορεί επίσης να προκαθοριστεί και από τα δύο άτομα.  Ένας από τους πιο κρίσιμους κανόνες του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσετε το επίπεδο μιας συνεδρίας που δείχνει ότι έχει επιβληθεί η υψηλότερη ποινή στο πλαίσιο των συμφωνιών που έγιναν.  Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα τιμωρίας εργασίας.  Το "KicksOfPleasure" μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ξαπλωμένος, αλλά συνήθως δεν θα το βιώσει ο "παραλήπτης".  Αυτό συμβαίνει επειδή ο διανομέας μπορεί να κινηθεί καλύτερα σε όρθια θέση.  Είναι δεδομένο ότι το άθλημα εξαερισμού έχει ορισμένα όρια με αυτήν τη συνεδρία επί πληρωμή.
PublPostGen
Reply
#2
„KicksOfPleasure”, w którym nacisk kładzie się na upokorzenie między innymi na polecenie (często) kobiety praktykującej karate. Ktoś może potrzebować określonej sesji w celu: fizycznego ciosu lub uderzenia w (gołą) stopę lub w skrajnych przypadkach wzdłuż zużytej pięty na (męskiej lub żeńskiej) części ciała. W zależności od celu, tak zwany „odbiorca” lub „kolekcjoner”, który może być mężczyzną lub kobietą, może przyjąć te ciosy zgodnie z obopólną zgodą obu osób. „Odbiorca” może postrzegać ciosy jako uczucie ostatecznej satysfakcji: sesji zatem towarzyszy forma pracy społecznej świadczonej przez „dystrybutora”. Nazwa „KicksOfPleasure” jest często postrzegana w świecie SM jako poważna sesja dla osób, które nie czerpią satysfakcji z normalnego seksu. Można zatem zarezerwować dzień dla tych osób, aby zobaczyć, do jakiego stopnia są „podekscytowani” przez „KicksOfPleasure”. Kobieta „dystrybutorka” często oznacza również dla „odbiorcy” osobę, która wie, jak dotykać drugiej osoby, aby osiągnąć pewien poziom satysfakcji bez angażowania nagości lub aktów seksualnych. Nałożona kara za zadanie jest przeznaczona dla tych, dla których ekscytująca jest kara przez przewodników: dalsze znaczenie i/lub opis można znaleźć w tej sekcji. Frustracja, którą jeden odczuwa na drugim i że ten (odbiorca) doświadcza tego, co dzieje się w drugim, który najwyraźniej jest niezadowolony lub ma problem. Termin „KicksOfPleasure” jest również postrzegany jako sport uwalniania z powodu czyjegoś niezadowolenia z tematu (który zwykle dotyczy danej osoby). Rzadko zdarza się, aby osoba dorosła pozwoliła się dotknąć osobie, o której mówi się, że jest niepełnoletnia podczas tej sesji. Mimo to sprawia, że ​​ten sport, oprócz zwykłego tradycyjnego treningu, jest wyjątkowy dla tego, kto prosi o ukaranie za to zadanie. Im brudniejszy jest spód jednej stopy, tym bardziej druga błaga o upokorzenie. „KicksOfPleasure” można czasem łączyć z wiązaniem, chociaż tutaj również nacisk kładzie się na stanie w pozycji pionowej, prawdopodobnie nosząc (skórzaną) maskę lub po prostu nagą twarz. Siła uderzenia może być również wcześniej ustalona przez obie osoby. Jedną z najważniejszych zasad gry jest stworzenie takiego poziomu sesji, który pokaże, że w ramach zawartych umów została wymierzona najwyższa kara. Istnieją różne poziomy kary zadaniowej. „KicksOfPleasure” może również mieć miejsce w pozycji leżącej, ale zazwyczaj nie jest optymalnie doświadczane przez „odbiorcę”. Dzieje się tak, ponieważ dozownik najlepiej porusza się w pozycji stojącej. Przyznaję, że sport wentylacyjny ma pewne ograniczenia w tej płatnej sesji.

„KicksOfPleasure“, в който акцентът е върху унижението по нареждане на (често) жена, практикуваща карате, наред с други. Някой може да се нуждае от определена сесия с цел: физически удар или юмрук през (бос) крак или в краен случай по протежение на износена пета на върха на (мъжкото или женското) тяло. В зависимост от целта, така нареченият „приемник“ или „колекционер“, който може да бъде мъж или жена, може да понесе тези удари според взаимното съгласие на двете лица. „Получателят“ може да види ударите като чувство на крайно удовлетворение: следователно сесията е придружена от форма на общественополезен труд, предоставен от „разпространителя“. Името „KicksOfPleasure“ често се разглежда в света на SM като сериозна сесия за хора, които получават малко или никакво удовлетворение от нормалния секс. Следователно може да бъде запазен ден за тези хора, за да се види до каква степен се „възбуждат“ от „KicksOfPleasure“. Жената „разпространител“ също често означава за „получател“ човек, който знае как да докосне другия човек, така че да може да се постигне определено ниво на удовлетворение, без да включва голота или сексуални действия. Наложеното наказание за задача е за тези, които намират за вълнуващо да бъдат наказани от манипулаторите: допълнително значение и/или описание можете да намерите в този раздел. Фрустрацията, която единият изнася върху другия и че този (получател) изпитва какво се случва в другия, който очевидно не е доволен или има проблем. Терминът „KicksOfPleasure“ също се разглежда като спорт за освобождаване поради нечие недоволство от дадена тема (което обикновено засяга засегнатото лице). Рядко се случва възрастен да си позволи да бъде докоснат от някой, за когото се твърди, че е непълнолетен по време на тази сесия. Все пак това прави този спорт, освен обикновената традиционна тренировка, специален за този, който иска да бъде наказан за тази задача. Колкото по-мръсна е долната страна на единия крак, толкова повече другият моли да бъде унижен. „KicksOfPleasure“ понякога може да се комбинира с робство, въпреки че и тук акцентът е върху стоенето изправено, вероятно носенето на (кожена) маска или само на голото лице. Силата на удара също може да бъде предварително уговорена от двамата. Едно от най-важните правила на играта е да се създаде ниво на сесия, което показва, че най-високото наказание е било наложено в рамките на направените споразумения. Има различни нива на наказание за задачи. „KicksOfPleasure“ може да се проведе и в легнало положение, но обикновено няма да се изживее оптимално от „получателя“. Това е така, защото дозаторът може да се движи най-добре в изправено положение. Разбира се, че вентилационният спорт има определени ограничения с тази платена сесия.

'KicksOfPleasure' u kojem je naglasak na ponižavanju po nalogu (često) praktičarke karatea, između ostalih. Nekome će možda trebati određena seansa s ciljem: fizičkog udarca ili udarca (bosom) nogom ili u ekstremnim slučajevima uz istrošenu petu na vrhu (muškog ili ženskog) tijela. Ovisno o meti, takozvani 'primatelj' ili 'sakupljač' koji može biti muško ili žensko može primiti te udarce prema zajedničkom dogovoru dviju osoba. 'Primatelj' može vidjeti udarce kao osjećaj krajnjeg zadovoljstva: seansu stoga prati oblik društveno korisnog rada koji daje 'distributer'. Naziv 'KicksOfPleasure' često se u svijetu SM-a smatra ozbiljnom seansom za ljude koji dobivaju malo ili nimalo zadovoljstva od normalnog seksa. Stoga se za te ljude može rezervirati dan da vide u kojoj su mjeri 'uzbuđeni' 'KicksOfPleasure'. Ženski "distributer" također često za "primatelja" znači osobu koja zna kako dodirnuti drugu osobu kako bi se postigla određena razina zadovoljstva bez uključivanja golotinje ili seksualnih čina. Nametnuta kazna zadatka namijenjena je onima kojima je uzbudljivo biti kažnjen od strane rukovatelja: daljnje značenje i/ili opis možete pronaći u ovom odjeljku. Frustracija koju jedno izvlači na drugome i što taj (primatelj) doživljava ono što se događa u drugome koji očito nije zadovoljan ili ima problem. Pojam 'KicksOfPleasure' također se smatra sportom za oslobađanje zbog nečijeg nezadovoljstva temom (što se obično tiče dotične osobe). Rijetko se dogodi da odrasla osoba dopusti da je dodirne netko za koga se kaže da je maloljetan tijekom ove seanse. Ipak, čini ovaj sport, osim uobičajenog tradicionalnog treninga, posebnim za onoga tko traži da bude kažnjen za ovaj zadatak. Što je donja strana jednog stopala prljavija, to drugo više moli za poniženje. 'KicksOfPleasure' se ponekad može kombinirati s ropstvom, iako je i ovdje naglasak na uspravnom stajanju, eventualno s (kožnom) maskom ili samo na golom licu. Snagu udarca također mogu unaprijed dogovoriti obje osobe. Jedno od najvažnijih pravila igre je stvoriti razinu sesije koja pokazuje da je najviša kazna izrečena unutar dogovora. Postoje različite razine kazne zadatka. 'KicksOfPleasure' se također može odvijati ležeći, ali ga obično neće optimalno doživjeti 'primatelj'. To je zato što se dozator može najbolje kretati u stojećem položaju. Uzimajući u obzir da sport za odzračivanje ima određena ograničenja s ovom plaćenom sesijom.

'KicksOfPleasure' u kojem je naglasak na ponižavanju po nalogu (često) žene koja prakticira karate, između ostalih. Nekome će možda trebati određena seansa s ciljem: fizičkog udarca ili udarca preko (bosog) stopala ili u ekstremnim slučajevima duž istrošene pete na vrhu (muškog ili ženskog) tijela. Ovisno o meti, takozvani 'primalac' ili 'sakupljač' koji može biti muško ili žensko može primiti ove udarce prema zajedničkom dogovoru dvije osobe. 'Primalac' može vidjeti udarce kao osjećaj krajnjeg zadovoljstva: sesiju stoga prati oblik društveno korisnog rada koji daje 'distributer'. Naziv 'KicksOfPleasure' se često u svijetu SM-a doživljava kao ozbiljna sesija za ljude koji imaju malo ili nimalo zadovoljstva od normalnog seksa. Stoga se za ove ljude može rezervirati dan da vide u kojoj mjeri postaju 'uzbuđeni' 'KicksOfPleasure'. Ženski "distributer" takođe često znači za "primaoca" osobu koja zna kako da dodirne drugu osobu tako da se može postići određeni nivo zadovoljstva bez uključivanja golotinje ili seksualnih činova. Nametnuta kazna za zadatak je za one kojima je uzbudljivo da budu kažnjeni od strane rukovatelja: dalje značenje i/ili opis možete pronaći u ovom odeljku. Frustracija koju jedno vadi na drugom i da ovaj (primalac) doživljava ono što se dešava u drugom koji očigledno nije zadovoljan ili ima problem. Izraz 'KicksOfPleasure' se također smatra sportom za oslobađanje zbog nečijeg nezadovoljstva predmetom (što se obično tiče dotične osobe). Rijetko se dešava da odrasla osoba dopusti da je dodirne neko za koga se kaže da je maloljetan tokom ove sesije. Ipak, čini ovaj sport, pored uobičajenog tradicionalnog treninga, posebnim za onoga ko traži da bude kažnjen za ovaj zadatak. Što je donja strana jednog stopala prljavija, to drugo više moli da bude poniženo. 'KicksOfPleasure' se ponekad može kombinovati sa vezanjem, iako je i ovdje naglasak na uspravnom stajanju, eventualno nošenja (kožne) maske ili samo golog lica. Snagu udarca također mogu unaprijed dogovoriti obje osobe. Jedno od najvažnijih pravila igre je stvoriti nivo sesije koji pokazuje da je najviša kazna izrečena u okviru dogovora. Postoje različiti nivoi kažnjavanja zadatka. 'KicksOfPleasure' se može odvijati i ležeći, ali ga obično neće optimalno doživjeti 'primalac'. To je zato što se dozator može najbolje kretati u stojećem položaju. Uzimajući u obzir da sport za ventilaciju ima određena ograničenja s ovom plaćenom sesijom.

«KicksOfPleasure», в котором акцент делается на унижении по приказу (часто) женщины, практикующей каратэ, среди прочих. Кому-то может понадобиться определенный сеанс с целью: физического удара или удара ногой (босой) или, в крайнем случае, по натертой пятке сверху (мужского или женского) тела. В зависимости от цели, так называемый «получатель» или «сборщик», который может быть мужчиной или женщиной, может принимать эти удары по взаимному согласию двух лиц. «Получатель» может воспринимать удары как чувство максимального удовлетворения: поэтому сеанс сопровождается формой общественных работ, предоставляемых «распространителем». Название «KicksOfPleasure» часто рассматривается в мире SM как серьезная сессия для людей, которые получают мало или совсем не получают удовольствия от обычного секса. Таким образом, можно зарезервировать день для этих людей, чтобы посмотреть, до какой степени их «возбуждает» «KicksOfPleasure». Женщина-«распространитель» также часто означает для «получателя» человека, который знает, как прикоснуться к другому человеку, чтобы можно было достичь определенного уровня удовлетворения без участия наготы или половых актов. Наложенный штраф за задание предназначен для тех, кому интересно быть наказанным обработчиками: дальнейшее значение и / или описание можно найти в этом разделе. Разочарование, которое один вымещает на другом и что этот (получатель) переживает то, что происходит в другом, который явно не удовлетворен или имеет проблему. Термин «KicksOfPleasure» также рассматривается как релиз-спорт из-за чьей-то неудовлетворенности предметом (который обычно касается заинтересованного лица). Во время этого сеанса взрослый редко позволяет прикоснуться к себе кому-то, кто считается несовершеннолетним. Тем не менее, это делает этот вид спорта, помимо обычных традиционных тренировок, особенным для того, кто просит наказания за это задание. Чем грязнее низ одной ноги, тем больше другая просит унижения. «KicksOfPleasure» иногда можно сочетать с бондажем, хотя и здесь акцент делается на вертикальном положении, возможно, в (кожаной) маске или просто на голом лице. Сила удара также может быть заранее согласована обоими людьми. Одним из наиболее важных правил игры является создание уровня сеанса, который показывает, что в рамках достигнутых соглашений было применено самое высокое наказание. Существуют разные уровни наказания за выполнение задания. «KicksOfPleasure» также может происходить лежа, но обычно «получатель» не испытывает его оптимально. Это связано с тем, что дозатор лучше всего перемещается в положении стоя. При условии, что этот платный сеанс имеет определенные ограничения.

„KicksOfPleasure“, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pažeminimui (dažnai) moterų, praktikuojančių karatė, nurodymu. Kažkam gali prireikti tam tikro seanso, kurio tikslas: fizinis smūgis ar kumštis per (plika) pėdą arba kraštutiniais atvejais išilgai nusidėvėjusio kulno (vyro ar moters) kūno viršuje. Priklausomai nuo taikinio, vadinamasis „imtuvas“ arba „rinkėjas“, kuris gali būti vyras arba moteris, gali atlikti šiuos smūgius pagal abiejų asmenų susitarimą. „Gavėjas“ smūgius gali vertinti kaip didžiausio pasitenkinimo jausmą: todėl seansą lydi „platintojo“ teikiama bendruomenės paslauga. Pavadinimas „KicksOfPleasure“ SM pasaulyje dažnai vertinamas kaip rimtas užsiėmimas tiems žmonėms, kurie įprastu seksu patiria mažai pasitenkinimo arba jo visai nepatenkina. Todėl šiems žmonėms galima skirti vieną dieną, kad pamatytų, kiek juos „sujaudina“ „KicksOfPleasure“. Moteriška „platintoja“ taip pat dažnai reiškia „gavėjo“ asmenį, kuris žino, kaip paliesti kitą asmenį, kad būtų galima pasiekti tam tikrą pasitenkinimo lygį be nuogybių ar seksualinių veiksmų. Užduočių nuobauda skirta tiems, kuriems įdomu būti prižiūrėtojų nubaustiems: daugiau reikšmės ir (arba) aprašymo rasite šiame skyriuje. Nusivylimas, kad vienas išgyvena kitą ir kad šis (gavėjas) patiria tai, kas vyksta kitame, kuris, matyt, nėra patenkintas arba turi problemų. Sąvoka „KicksOfPleasure“ taip pat laikoma laisvalaikio sportu, nes kažkieno nepasitenkinimas dalyku (kuris dažniausiai susijęs su atitinkamu asmeniu). Retas kuris suaugęs žmogus leidžiasi prisiliesti prie tokio, kuris, kaip teigiama, yra nepilnametis, šio užsiėmimo metu. Vis dėlto tai daro šią sporto šaką, be įprastų tradicinių treniruočių, ypatingą tam, kuris už šią užduotį prašo būti nubaustas. Kuo nešvaresnė vienos pėdos apačia, tuo kita labiau prašosi būti pažeminta. „KicksOfPleasure“ kartais gali būti derinamas su vergiškumu, nors čia taip pat akcentuojamas stovėjimas tiesiai, galbūt (odinė) kaukė arba tiesiog nuogas veidas. Smūgio stiprumą taip pat gali iš anksto susitarti abu žmonės. Viena iš svarbiausių žaidimo taisyklių yra sukurti tokį seanso lygį, kuris parodytų, kad pagal sudarytus susitarimus buvo skirta didžiausia bauda. Yra įvairių užduočių bausmės lygių. „KicksOfPleasure“ taip pat gali vykti gulint, tačiau „gavėjas“ paprastai jo nepatiria optimaliai. Taip yra todėl, kad dozatorius geriausiai gali judėti stovėdamas. Suteikta, kad ventiliacijos sportas turi tam tikras ribas su šia mokama sesija.

“KicksOfPleasure”, kurā uzsvars tiek likts uz pazemošanu pēc (bieži) sievietes, kas praktizē karatē, cita starpā. Kādam var būt nepieciešama noteikta sesija ar mērķi: fizisks sitiens vai sitiens pa (kailu) pēdu vai ārkārtējos gadījumos gar nolietotu papēdi (vīrieša vai sievietes) ķermeņa augšdaļā. Atkarībā no mērķa, tā sauktais "uztvērējs" vai "savācējs", kas var būt gan vīrietis, gan sieviete, var veikt šos sitienus saskaņā ar abu personu savstarpēju vienošanos. “Saņēmējs” var uztvert sitienus kā vislielākā gandarījuma sajūtu: tāpēc seansu pavada “izplatītāja” sniegtais sabiedriskā darba veids. Nosaukums "KicksOfPleasure" SM pasaulē bieži tiek uzskatīts par nopietnu seansu cilvēkiem, kuri nesaņem gandarījumu no parastā seksa. Tāpēc šiem cilvēkiem var atvēlēt vienu dienu, lai redzētu, cik lielā mērā viņi kļūst “sajūsmināti” par “KicksOfPleasure”. Sievietes "izplatītāja" bieži vien nozīmē arī "saņēmējam" personu, kas zina, kā pieskarties otrai personai, lai noteiktu gandarījuma līmeni varētu sasniegt, neiesaistot kailumu vai seksuālas darbības. Uzliktais uzdevuma sods ir tiem, kam ir aizraujoši tikt sodītiem no hendleriem: sīkāku nozīmi un/vai aprakstu var atrast šajā sadaļā. Vilšanās, ko viens pārņem otrs un ka šis (saņēmējs) piedzīvo to, kas notiek otrā, kas šķietami nav apmierināts vai viņam ir problēmas. Termins “KicksOfPleasure” tiek uzskatīts arī par brīvdienu sporta veidu, jo kāds ir neapmierināts ar tēmu (kas parasti attiecas uz attiecīgo personu). Reti kad pieaugušais šajā seansā atļaujas pieskarties kādam, par kuru teikts, ka viņš ir nepilngadīgs. Tomēr tas padara šo sporta veidu papildus parastajiem tradicionālajiem treniņiem īpašu tiem, kas lūdz sodu par šo uzdevumu. Jo netīrāka ir vienas pēdas apakšdaļa, jo vairāk otra lūdz pazemojumu. 'KicksOfPleasure' dažkārt var apvienot ar verdzību, lai gan arī šeit uzsvars tiek likts uz stāvēšanu taisni, iespējams, valkājot (ādas) masku vai tikai kailu seju. Arī sitiena stiprumu var iepriekš sarunāt abi cilvēki. Viens no svarīgākajiem spēles noteikumiem ir izveidot sesijas līmeni, kas parāda, ka noslēgto vienošanos ietvaros ir piespriests augstākais sods. Ir dažādi uzdevumu soda līmeņi. “KicksOfPleasure” var notikt arī guļus stāvoklī, taču parasti “saņēmējs” to neizjūt optimāli. Tas ir tāpēc, ka dozators vislabāk var pārvietoties stāvus. Jāatzīst, ka šajā maksas sesijā ventilācijas sportam ir noteikti ierobežojumi.

«KicksOfPleasure», у якому наголос робиться на приниженні за бажанням (часто) жінки, яка практикує карате, серед інших. Комусь може знадобитися певний сеанс з метою: фізичного удару або удару (босою) ногою або, в крайньому випадку, вздовж зношеної п’яти на верхній частині (чоловічого чи жіночого) тіла. Залежно від цілі, так званий «приймач» або «збирач», який може бути як чоловіком, так і жінкою, може приймати ці удари за взаємною згодою двох осіб. «Одержувач» може сприймати удари як відчуття остаточного задоволення: тому сеанс супроводжується формою громадської роботи, яку надає «розповсюджувач». Назва «KicksOfPleasure» часто розглядається у світі SM як серйозний сеанс для людей, які отримують мало або зовсім не отримують задоволення від нормального сексу. Таким чином, для цих людей може бути зарезервований день, щоб побачити, наскільки вони будуть «збуджені» від «KicksOfPleasure». Жінка «розповсюджувач» також часто означає для «одержувача» людину, яка вміє доторкнутися до іншої людини, щоб можна було досягти певного рівня задоволення, не залучаючи оголеного тіла чи сексуальних актів. Накладене покарання за завдання призначене для тих, кому цікаво бути покараними обробниками: додаткове значення та/або опис можна знайти в цьому розділі. Розчарування, яке один виносить на іншого, і що цей (одержувач) відчуває те, що відбувається в іншому, який, очевидно, не задоволений або має проблеми. Термін «KicksOfPleasure» також розглядається як вид спорту, який відпускає через чиєсь невдоволення предметом (яке зазвичай стосується відповідної особи). Рідко доросла людина дозволяє доторкнутися до себе комусь, хто, як кажуть, неповнолітній під час цього сеансу. Все-таки це робить цей вид спорту, окрім звичайних традиційних тренувань, особливим для того, хто хоче бути покараним за це завдання. Чим брудніше нижня сторона однієї ноги, тим більше просить принижуватись друга. «KicksOfPleasure» іноді можна поєднувати з бондажем, хоча тут також акцент робиться на стоянні вертикально, можливо, в (шкіряній) масці або просто на оголеному обличчі. Сила удару також може бути заздалегідь організована обома людьми. Одним з найважливіших правил гри є створення такого рівня сесії, який показує, що в рамках укладених угод було накладено найвищий штраф. Існують різні рівні покарання за виконання завдань. «KicksOfPleasure» також може відбуватися лежачи, але зазвичай «отримувач» переживає не оптимально. Це пояснюється тим, що дозатор найкраще рухається в положенні стоячи. Зрозуміло, що цей платний сеанс має певні обмеження.

'КицксОфПлеасуре' у којем је нагласак на понижавању по налогу (често) жене која се бави каратеом, између осталих. Некоме ће можда бити потребна одређена сеанса са циљем: физичког ударца или ударца (босом) ногом или у екстремним случајевима дуж истрошене пете на врху (мушког или женског) тела. У зависности од мете, такозвани 'прималац' или 'сакупљач' који може бити мушко или женско може да прими ове ударце према заједничком договору две особе. 'Прималац' може да види ударце као осећај крајњег задовољства: сесију стога прати облик друштвено корисног рада који даје 'дистрибутер'. Назив 'КицксОфПлеасуре' се у свету СМ често доживљава као озбиљна сесија за људе који добијају мало или нимало задовољства од нормалног секса. Стога може бити резервисан дан за ове људе да виде у којој мери ће бити „узбуђени” „КицксОфПлеасуре”. Жена "дистрибутер" такође често значи за "примаоца" особу која зна како да додирне другу особу тако да се може постићи одређени ниво задовољства без укључивања голотиње или сексуалних чинова. Наметнута казна за задатак је за оне којима је узбудљиво да буду кажњени од стране руковаоца: даље значење и/или опис можете пронаћи у овом одељку. Фрустрација коју једно извлачи на другом и што овај (прималац) доживљава шта се дешава у другом који очигледно није задовољан или има проблем. Израз 'КицксОфПлеасуре' се такође сматра спортом за ослобађање због нечијег незадовољства темом (што се обично тиче дотичне особе). Ретко се дешава да одрасла особа дозволи да је додирне неко за кога се каже да је малолетан током ове сесије. Ипак, чини овај спорт, поред обичног традиционалног тренинга, посебним за онога ко тражи да буде кажњен за овај задатак. Што је доња страна једног стопала прљавија, то друго више моли да буде понижено. 'КицксОфПлеасуре' се понекад може комбиновати са везањем, иако је и овде нагласак на усправном стајању, евентуално ношења (кожне) маске или само голог лица. Снагу ударца такође могу унапред договорити обе особе. Једно од најважнијих правила игре је да се створи ниво сесије који показује да је највиша казна изречена у оквиру договора. Постоје различити нивои казне задатка. 'КицксОфПлеасуре' се такође може одиграти лежећи, али га обично неће оптимално доживети 'прималац'. То је зато што се дозатор може најбоље кретати у стојећем положају. Узимајући у обзир да спорт за вентилацију има одређена ограничења са овом плаћеном сесијом.

„KicksOfPleasure”, amelyben többek között a karate (gyakran) női kérésére a megaláztatáson van a hangsúly. Valakinek szüksége lehet egy bizonyos foglalkozásra, amelynek célja: fizikai ütés vagy ütés a (csupasz) lábon keresztül, vagy extrém esetben a (férfi vagy női) test tetején lévő kopott sarok mentén. Ezeket az ütéseket célponttól függően a két személy közös megegyezése alapján az úgynevezett „fogadó” vagy „gyűjtő” végezheti el, aki lehet férfi vagy nő. A „címzett” az ütéseket a végső elégedettség érzésének tekintheti: a foglalkozást ezért a „terjesztő” által nyújtott közösségi szolgálat is kíséri. A 'KicksOfPleasure' nevet az SM világában gyakran úgy tekintik, mint egy komoly foglalkozást azoknak az embereknek, akiknek alig vagy egyáltalán nem elégítik ki a normál szex. Ezért ezeknek az embereknek egy napot lehet fenntartani, hogy megnézzék, milyen mértékben „izgatja” őket a „KicksOfPleasure”. A női "terjesztő" a "fogadó" számára gyakran olyan személyt is jelent, aki tudja, hogyan kell megérinteni a másik személyt, hogy meztelenség vagy szexuális aktus nélkül is el lehessen érni egy bizonyos szintű elégedettséget. A kiszabott feladatbüntetés azoknak szól, akik izgalmasnak találják a felvezetők általi megbüntetését: további jelentés és/vagy leírás ebben a részben található. A frusztráció, amit az egyik kivesz a másikból, és hogy ez (címzett) megtapasztalja, mi történik a másikban, aki láthatóan nem elégedett vagy problémája van. A „KicksOfPleasure” kifejezést felszabadító sportnak is tekintik, mert valaki elégedetlen egy témával (ami általában az érintett személyre vonatkozik). Ritka, hogy egy felnőtt megengedje magát, hogy megérintsen valakit, akiről azt mondják, hogy kiskorú ezen a foglalkozáson. Mégis különlegessé teszi ezt a sportot a hagyományos hagyományos edzéseken túl annak számára, aki ezért a feladatáért büntetést kér. Minél koszosabb az egyik láb alsó része, a másik annál jobban könyörög a megaláztatásért. A 'KicksOfPleasure' néha köthető kötéssel, bár itt is az egyenes álláson van a hangsúly, esetleg (bőr)maszk viselése, vagy csak a csupasz arc. Az ütés erősségét is mindkét ember előre megbeszélheti. A játék egyik legfontosabb szabálya az, hogy olyan szintű munkamenetet alakítsunk ki, amely megmutatja, hogy a megkötött megállapodásokon belül a legmagasabb büntetés kiszabásra került. A feladatbüntetésnek különböző szintjei vannak. A „KicksOfPleasure” történhet fekve is, de a „címzett” általában nem éli meg optimálisan. Az adagoló ugyanis álló helyzetben tud a legjobban mozogni. Nyilvánvaló, hogy a szellőzősportnak vannak bizonyos korlátai ezzel a fizetett edzéssel.

„KicksOfPleasure” în care accentul este pus pe umilire la ordinul (deseori) unei femei practicante de karate, printre altele. Cineva poate avea nevoie de o anumită sesiune cu scopul de a: lovitura fizică sau pumnul prin piciorul (desculț) sau, în cazuri extreme, de-a lungul unui călcâi uzat deasupra corpului (bărbat sau feminin). În funcție de țintă, așa-numitul „receptor” sau „colector” care poate fi bărbat sau femeie poate lua aceste pumni conform acordului comun al celor două persoane. „Destinatarul” poate vedea loviturile ca pe un sentiment de satisfacție supremă: sesiunea este, așadar, însoțită de o formă de serviciu comunitar oferit de „distribuitor”. Numele „KicksOfPleasure” este adesea văzut în lumea SM ca o sesiune serioasă pentru persoanele care obțin puțină sau deloc satisfacție de la sexul normal. Prin urmare, se poate rezerva o zi acestor oameni pentru a vedea în ce măsură devin „emoționați” de „KicksOfPleasure”. Femeia „distribuitorul” înseamnă adesea pentru „destinatar” o persoană care știe să atingă cealaltă persoană, astfel încât să poată fi atins un anumit nivel de satisfacție fără a implica nuditate sau acte sexuale. Pedeapsa de sarcină impusă este pentru cei cărora li se pare interesant să fie pedepsiți de către manipulatori: o altă semnificație și/sau descriere * fi găsite în această secțiune. Frustrarea pe care unul o scoate pe celălalt și că acest (destinatar) experimentează ceea ce se întâmplă în celălalt care aparent nu este mulțumit sau are o problemă. Termenul „KicksOfPleasure” este văzut și ca un sport de eliberare din cauza nemulțumirii cuiva față de un subiect (care o privește de obicei pe persoana în cauză). Este rar ca un adult să se lase atins de cineva despre care se spune că este minor în timpul acestei sesiuni. Totuși, face ca acest sport, pe lângă antrenamentul tradițional obișnuit, să fie special pentru cel care cere să fie pedepsit pentru această sarcină. Cu cât partea inferioară a unui picior este mai murdară, cu atât celălalt imploră să fie umilit. „KicksOfPleasure” poate fi uneori combinat cu bondage, deși și aici se pune accent pe statul în picioare, eventual purtând o mască (de piele) sau doar fața goală. Puterea unui pumn poate fi, de asemenea, pre-aranjată de ambele persoane. Una dintre cele mai importante reguli ale jocului este crearea unui nivel de sesiune care să arate că cea mai mare penalizare a fost aplicată în cadrul acordurilor încheiate. Există diferite niveluri de pedeapsă a sarcinii. „KicksOfPleasure” poate avea loc și întins, dar de obicei nu va fi experimentat în mod optim de „destinatar”. Acest lucru se datorează faptului că dozatorul se poate mișca cel mai bine în poziție în picioare. Desigur că sportul de aerisire are anumite limite cu această sesiune plătită.

'KicksOfPleasure', ve kterém je kladen důraz na ponížení na příkaz (často) ženy praktikující karate, mezi ostatními. Někdo může *řebovat určité sezení s cílem: fyzický úder nebo úder pěstí (bosou) nohou nebo v extrémních případech podél opotřebované paty na (mužském nebo ženském) těle. V závislosti na cíli může tyto údery přijímat takzvaný „přijímač“ nebo „sběratel“, kterým může být muž nebo žena, podle vzájemné dohody obou osob. „Příjemce“ může rány vnímat jako pocit konečného uspokojení: sezení je proto doprovázeno formou veřejně prospěšných prací poskytovaných „distributorem“. Název „KicksOfPleasure“ je ve světě SM často vnímán jako seriózní sezení pro lidi, kteří mají jen malé nebo žádné uspokojení z normálního sexu. Pro tyto lidi lze proto vyhradit jeden den, aby viděli, do jaké míry je „KicksOfPleasure“ „vzrušuje“. Žena "distributor" také často znamená pro "příjemce" osobu, která ví, jak se dotknout druhé osoby, aby bylo možné dosáhnout určité úrovně spokojenosti bez nahoty nebo sexuálních aktů. Uložená penalizace úkolu je pro ty, pro které je vzrušující být potrestán handlery: další význam a/nebo popis lze nalézt v této části. Frustrace, kterou si jeden vybíjí na druhém a že tento (příjemce) zažívá to, co se děje v druhém, který zjevně není spokojený nebo má problém. Termín 'KicksOfPleasure' je také vnímán jako uvolněný sport kvůli něčí nespokojenosti s předmětem (který se obvykle týká dotyčné osoby). Málokdy se stane, že se dospělý člověk během tohoto sezení nechá dotknout někým, kdo je prý nezletilý. Přesto dělá tento sport, kromě běžného tradičního tréninku, speciálním pro toho, kdo za tento úkol žádá potrestání. Čím špinavější je spodní strana jedné nohy, tím více prosí druhá o ponížení. „KicksOfPleasure“ lze někdy kombinovat s otroctvím, i když i zde je kladen důraz na vzpřímené stání, případně nošení (kožené) masky nebo jen holou tvář. Sílu úderu si mohou oba lidé předem domluvit. Jedním z nejdůležitějších pravidel hry je vytvořit úroveň relace, která ukazuje, že v rámci uzavřených dohod byl udělen nejvyšší trest. Existují různé úrovně úkolového trestu. „KicksOfPleasure“ se může odehrávat také vleže, ale „příjemce“ jej obvykle nezažije optimálně. Dávkovač se totiž může nejlépe pohybovat ve stoje. Připouštím, že ventilační sport má s touto placenou relací určité limity.
PublPostGen
Reply
#3
„KicksOfPleasure“, v ktorom sa okrem iného kladie dôraz na ponižovanie na príkaz (často) praktizujúcich karate.  Niekto môže potrebovať určité sedenie s cieľom: fyzického úderu alebo úderu do (bosej) nohy alebo v extrémnych prípadoch pozdĺž opotrebovanej päty na vrchu (mužského alebo ženského) tela.  V závislosti od cieľa môže takzvaný „prijímač“ alebo „zberač“, ktorým môže byť muž alebo žena, prijať tieto údery podľa vzájomnej dohody týchto dvoch osôb.  „Príjemca“ môže vnímať údery ako pocit maximálneho zadosťučinenia: stretnutie je preto sprevádzané formou komunitnej služby poskytovanej „distribútorom“.  Názov 'KicksOfPleasure' je vo svete SM často vnímaný ako seriózna relácia pre ľudí, ktorí majú len malé alebo žiadne uspokojenie z normálneho sexu.  Pre týchto ľudí je preto možné vyhradiť jeden deň, aby videli, do akej miery sú „nadšení“ z „KicksOfPleasure“.  Žena „distribútorka“ tiež často znamená pre „príjemcu“ osobu, ktorá sa vie dotknúť druhej osoby tak, aby bola dosiahnutá určitá úroveň spokojnosti bez nahoty alebo sexuálnych aktov.  Uložená penalizácia za úlohu je určená pre tých, ktorí považujú za vzrušujúce byť potrestaní manipulátormi: ďalší význam a/alebo popis nájdete v tejto časti.  Frustrácia, ktorú si jeden vybíja na druhom a že tento (príjemca) prežíva to, čo sa deje v tom druhom, ktorý zjavne nie je spokojný alebo má problém.  Pojem „KicksOfPleasure“ sa tiež považuje za uvoľnený šport z dôvodu nespokojnosti niekoho s témou (ktorá sa zvyčajne týka danej osoby).  Málokedy sa dospelý človek pri tomto sedení nechá dotknúť niekým, kto je vraj neplnoletý.  Napriek tomu robí tento šport popri bežnom tradičnom tréningu špeciálnym pre toho, kto si za túto úlohu žiada potrestať.  Čím špinavšia je spodná strana jednej nohy, tým viac si druhá prosí o poníženie.  „KicksOfPleasure“ možno niekedy kombinovať s otroctvom, aj keď aj tu sa kladie dôraz na vzpriamené státie, prípadne nosenie (koženej) masky alebo len holú tvár.  Silu úderu si môžu obaja ľudia vopred dohodnúť.  Jedným z najdôležitejších pravidiel hry je vytvoriť úroveň relácie, ktorá ukazuje, že v rámci uzatvorených dohôd bol udelený najvyšší trest.  Existujú rôzne úrovne trestu úlohy.  „KicksOfPleasure“ sa môže uskutočniť aj v ľahu, ale zvyčajne ho „príjemca“ nezažije optimálne.  Dávkovač sa totiž môže najlepšie pohybovať v stoji.  Pri tejto platenej relácii má ventilačný šport určité limity.

'KicksOfPleasure', v katerem je med drugim poudarek na poniževanju po naročilu (pogosto) karateja.  Nekdo bo morda potreboval določeno sejo z namenom: fizičnega udarca ali udarca z (boso) nogo ali v skrajnem primeru po obrabljeni peti na vrhu (moškega ali ženskega) telesa.  Odvisno od tarče lahko te udarce sprejme tako imenovani 'sprejemnik' ali 'zbiralec', ki je lahko moški ali ženska, v skladu z medsebojnim dogovorom obeh oseb.  »Prejemnik« lahko vidi udarce kot občutek končnega zadovoljstva: seanso torej spremlja oblika družbenokoristnega dela, ki ga izvaja »distributer«.  Ime 'KicksOfPleasure' se v svetu SM pogosto obravnava kot resna seja za ljudi, ki dobijo malo ali nič zadovoljstva od običajnega seksa.  Zato je za te ljudi lahko rezerviran dan, da vidijo, v kolikšni meri jih 'KicksOfPleasure' 'navduši'.  Ženska »distributerka« pogosto pomeni za »prejemnika« osebo, ki se zna dotakniti druge osebe, da je mogoče doseči določeno stopnjo zadovoljstva brez golote ali spolnih dejanj.  Naložena kazen za nalogo je za tiste, ki se jim zdi razburljivo, da jih upravljavci kaznujejo: nadaljnji pomen in/ali opis lahko najdete v tem razdelku.  Frustracija, ki jo eden oddaja na drugem in da ta (prejemnik) doživlja, kaj se dogaja v drugem, ki očitno ni zadovoljen ali ima težave.  Izraz 'KicksOfPleasure' se obravnava tudi kot šport za sprostitev zaradi nečijega nezadovoljstva s temo (kar običajno zadeva zadevno osebo).  Redko se zgodi, da si odrasla oseba med tem srečanjem dovoli, da se ga dotakne nekdo, ki naj bi bil mladoleten.  Kljub temu je zaradi tega ta šport, poleg običajnega tradicionalnega treninga, poseben za tistega, ki zahteva, da ga kaznujejo za to nalogo.  Bolj ko je spodnja stran ene noge umazana, bolj prosi druga za ponižanje.  'KicksOfPleasure' je včasih mogoče kombinirati z zavezovanjem, čeprav je tudi tukaj poudarek na pokončnem stoječem položaju, po možnosti z (usnjeno) masko ali samo na golem obrazu.  Za moč udarca se lahko obe osebi vnaprej dogovorita.  Eno najpomembnejših pravil igre je ustvariti raven seje, ki kaže, da je bila v okviru sklenjenih dogovorov izrečena najvišja kazen.  Obstajajo različne stopnje kaznovanja nalog.  'KicksOfPleasure' lahko poteka tudi leže, vendar ga 'prejemnik' običajno ne doživi optimalno.  To je zato, ker se lahko razpršilnik najbolje premika v stoječem položaju.  Seveda ima zračni šport določene omejitve s to plačano sejo.

«KicksOfPleasure», որտեղ շեշտը դրվում է նվաստացման վրա՝ ի թիվս այլոց, կարատեի (հաճախ) կին պրակտիկանտի թելադրանքով:  Ինչ-որ մեկին կարող է անհրաժեշտ լինել որոշակի սեանս, որի նպատակն է՝ ֆիզիկական հարված կամ բռունցք հարվածել (բոբիկ) ոտքով կամ ծայրահեղ դեպքերում մաշված կրունկի երկայնքով (տղամարդ կամ իգական) մարմնի վերևում:  Կախված թիրախից, այսպես կոչված «ստացողը» կամ «հավաքողը», որը կարող է լինել արական կամ իգական սեռի ներկայացուցիչ, կարող է այդ հարվածներն ընդունել երկու անձանց փոխադարձ համաձայնությամբ:  «Ստացողը» հարվածները կարող է դիտել որպես վերջնական բավարարվածության զգացում. հետևաբար, նիստն ուղեկցվում է «դիստրիբյուտորի» կողմից տրվող հասարակական ծառայության ձևով:  «KicksOfPleasure» անունը հաճախ ընկալվում է SM-ի աշխարհում որպես լուրջ սեանս այն մարդկանց համար, ովքեր քիչ բավարարվածություն են ստանում կամ ընդհանրապես բավարարվածություն չեն ստանում նորմալ սեքսից:  Հետևաբար, այս մարդկանց կարելի է մի օր հատկացնել՝ տեսնելու, թե որքանով են նրանք «հուզվում» «KicksOfPleasure»-ով:  Կին «դիստրիբյուտորը» նաև հաճախ նշանակում է «ստացողի» համար մի մարդու, ով գիտի, թե ինչպես դիպչել դիմացինին, որպեսզի բավարարվածության որոշակի մակարդակի հասնի՝ առանց մերկության կամ սեռական ակտերի ներգրավման:  Սահմանված առաջադրանքի տույժը նախատեսված է նրանց համար, ում համար հետաքրքիր է պատժվել մշակողների կողմից. հետագա իմաստը և/կամ նկարագրությունը կարելի է գտնել այս բաժնում:  Վրդովմունքը, որ մեկը վերացնում է մյուսի վրա, և որ նա (ստացողը) զգում է, թե ինչ է կատարվում մյուսի մեջ, ով ակնհայտորեն բավարարված չէ կամ խնդիր ունի:  «KicksOfPleasure» տերմինը դիտվում է նաև որպես ազատ արձակման սպորտաձև՝ ինչ-որ մեկի դժգոհության պատճառով (որը սովորաբար վերաբերում է տվյալ անձին):  Հազվադեպ է պատահում, որ չափահասը այս նիստի ընթացքում իրեն թույլ տա, որ իրեն դիպչի որևէ մեկը, ով ասում են, որ անչափահաս է:  Այդուհանդերձ, դա այս սպորտաձևը, բացի սովորական ավանդական պարապմունքներից, հատուկ է դարձնում նրանց համար, ովքեր խնդրում են պատժվել այս առաջադրանքի համար:  Ինչքան կեղտոտ է մի ոտքի տակը, այնքան մյուսը նվաստացնում է իրեն։  «KicksOfPleasure»-ը երբեմն կարող է զուգակցվել ստրկության հետ, թեև այստեղ նույնպես շեշտը դրվում է ուղիղ կանգնելու վրա, հնարավոր է՝ կրելով (կաշվե) դիմակ կամ պարզապես մերկ դեմքը:  Դակիչի ուժը կարող է նաև նախապես պայմանավորված լինել երկուսի կողմից:  Խաղի ամենակարևոր կանոններից մեկը նիստի մակարդակի ստեղծումն է, որը ցույց է տալիս, որ ամենաբարձր տույժը նշանակվել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում:  Առաջադրանքների պատժի տարբեր մակարդակներ կան:  «KicksOfPleasure»-ը կարող է տեղի ունենալ նաև պառկած վիճակում, սակայն «ստացողի» կողմից սովորաբար այն օպտիմալ կերպով չի ընկալվի:  Դա պայմանավորված է նրանով, որ դիսպենսերը կարող է լավագույնս շարժվել կանգնած դիրքում:  Տրված է, որ օդափոխման սպորտը որոշակի սահմանափակումներ ունի այս վճարովի նստաշրջանի հետ կապված:

'KicksOfPleasure' þar sem áherslan er lögð á niðurlægingu að fyrirmælum (oft) kvenkyns karateiðkanda, meðal annarra.  Einhver gæti þurft ákveðna lotu með það að markmiði að: líkamlegt högg eða kýla í gegnum (beran) fótinn eða í öfgafullum tilfellum meðfram slitnum hæl ofan á (karl- eða kvenkyns) líkama.  Það fer eftir skotmarkinu, svokallaður „móttakari“ eða „safnari“, sem getur verið annað hvort karl eða kona, tekið þessar kýlingar samkvæmt gagnkvæmu samkomulagi þessara tveggja aðila.  „Viðtakandinn“ getur séð höggin sem fullkomna ánægjutilfinningu: fundinum fylgir því eins konar samfélagsþjónusta sem „dreifingaraðilinn“ veitir.  Nafnið 'KicksOfPleasure' er oft litið á í heimi SM sem alvarleg fundur fyrir fólk sem fær litla sem enga ánægju af venjulegu kynlífi.  Því er hægt að panta dag fyrir þetta fólk til að sjá að hve miklu leyti það verður „spennt“ vegna „KicksOfPleasure“.  Kvenkyns „dreifingaraðili“ þýðir líka oft fyrir „viðtakanda“ manneskju sem veit hvernig á að snerta hinn aðilann þannig að hægt sé að ná ákveðnu stigi ánægju án þess að vera með nekt eða kynferðislegar athafnir.  Verkefnarefsingin er fyrir þá sem finnst spennandi að vera refsað af stjórnendum: frekari merkingu og/eða lýsingu er að finna í þessum kafla.  Gremjuna sem einn tekur út á öðrum og að þessi (viðtakandi) upplifi það sem er að gerast hjá hinum sem er greinilega ekki sáttur eða á í vandræðum.  Hugtakið „KicksOfPleasure“ er einnig litið á sem íþrótt vegna óánægju einhvers með viðfangsefni (sem venjulega varðar viðkomandi).  Það er sjaldgæft að fullorðinn einstaklingur láti snerta sig af einhverjum sem er sagður vera undir lögaldri á meðan á þessari lotu stendur.  Samt sem áður gerir það þessa íþrótt, auk hefðbundinnar hefðbundinnar þjálfunar, sérstaka fyrir þann sem biður um að fá refsingu fyrir þetta verkefni.  Því óhreinari sem undirhlið annars fótarins er, því meira biður hinn um að vera niðurlægður.  „KicksOfPleasure“ má stundum sameina við ánauð, þó hér sé líka áherslan lögð á að standa upprétt, hugsanlega með (leður)grímu eða bara bera andlitið.  Styrkur kýla getur einnig verið fyrirfram raðað af báðum aðilum.  Ein mikilvægasta regla leiksins er að búa til stig á fundi sem sýnir að hæsta refsingin hefur verið dæmd innan gerðra samninga.  Það eru mismunandi stig verkrefsingar.  'KicksOfPleasure' getur líka átt sér stað liggjandi, en mun venjulega ekki upplifa sem best af 'viðtakanda'.  Þetta er vegna þess að skammtarinn getur hreyfst best í standandi stöðu.  Að vísu hefur útblástursíþróttin ákveðin takmörk með þessari greiddu lotu.

'KicksOfPleasure' där tonvikten ligger på förnedring på uppdrag av (ofta) en kvinnlig karateutövare, bland andra.  Någon kan behöva ett visst pass med syftet att: det fysiska slaget eller stansen via den (bara) foten eller i extrema fall längs en sliten häl ovanpå den (manliga eller kvinnliga) kroppen.  Beroende på målet kan den så kallade "mottagaren" eller "insamlaren", som kan vara antingen man eller kvinna, ta dessa slag enligt ömsesidig överenskommelse mellan de två personerna.  "Mottagaren" kan se slagen som en känsla av yttersta tillfredsställelse: sessionen åtföljs därför av en form av samhällstjänst som ges av "distributören".  Namnet 'KicksOfPleasure' ses ofta i SM-världen som en seriös session för människor som får lite eller ingen tillfredsställelse av normalt sex.  En dag kan därför reserveras för dessa personer för att se i vilken utsträckning de blir "exalterade" av "KicksOfPleasure".  Den kvinnliga "distributören" betyder också ofta för "mottagaren" en person som vet hur man rör den andra personen så att en viss nivå av tillfredsställelse kan uppnås utan att involvera nakenhet eller sexuella handlingar.  Det ålagda uppgiftsstraffet är för dem som tycker att det är spännande att bli straffad av hanterare: en ytterligare innebörd och/eller beskrivning finns i detta avsnitt.  Frustrationen som man tar ut på den andre och att denne (mottagaren) upplever vad som pågår hos den andre som tydligen inte är nöjd eller har problem.  Termen 'KicksOfPleasure' ses också som en frigörelsesport på grund av någons missnöje med ett ämne (som vanligtvis rör den berörda personen).  Det är sällsynt att en vuxen låter sig beröras av någon som sägs vara minderårig under denna session.  Ändå gör det denna sport, förutom den vanliga traditionella träningen, speciell för den som ber om att bli straffad för denna uppgift.  Ju smutsigare undersidan av ena foten är, desto mer ber den andra om att bli förödmjukad.  'KicksOfPleasure' kan ibland kombineras med bondage, även här ligger tonvikten på att stå upprätt, eventuellt bära en (läder)mask eller bara det bara ansiktet.  Styrkan hos ett slag kan också förberedas av båda personerna.  En av spelets mest avgörande regler är att skapa nivån på en session som visar att den högsta straffavgiften har utdömts inom de avtal som gjorts.  Det finns olika nivåer av uppgiftsstraff.  'KicksOfPleasure' kan också ske liggande, men kommer vanligtvis inte att upplevas optimalt av 'mottagaren'.  Detta beror på att dispensern kan röra sig bäst i stående position.  Givet att ventileringssporten har vissa gränser med denna betalda session.

'KicksOfPleasure' der det legges vekt på ydmykelse etter oppdrag fra (ofte) en kvinnelig karateutøver, blant andre.  Noen kan trenge en viss økt med sikte på: det fysiske slaget eller slaget via den (bare) foten eller i ekstreme tilfeller langs en slitt hæl på toppen av (mann- eller kvinne)kroppen.  Avhengig av målet, kan den såkalte "mottakeren" eller "samleren", som kan være mann eller kvinne, ta disse slagene i henhold til gjensidig avtale mellom de to personene.  'Mottakeren' kan se slagene som en følelse av ultimat tilfredsstillelse: økten er derfor ledsaget av en form for samfunnstjeneste gitt av 'distributøren'.  Navnet 'KicksOfPleasure' blir ofte sett på i SM-verdenen som en seriøs økt for folk som får liten eller ingen tilfredsstillelse fra normal sex.  En dag kan derfor reserveres for disse menneskene for å se i hvilken grad de blir 'begeistret' av 'KicksOfPleasure'.  Den kvinnelige «distributøren» betyr også ofte for «mottakeren» en person som vet hvordan den andre personen skal berøres slik at en viss grad av tilfredshet kan oppnås uten å involvere nakenhet eller seksuelle handlinger.  Den pålagte oppgavestraffen er for de som synes det er spennende å bli straffet av behandlere: en ytterligere betydning og/eller beskrivelse finnes i denne delen.  Frustrasjonen som man tar ut på den andre og at denne (mottakeren) opplever hva som foregår hos den andre som tilsynelatende ikke er fornøyd eller har et problem.  Begrepet 'KicksOfPleasure' blir også sett på som en frigjøringssport på grunn av noens misnøye med et emne (som vanligvis angår vedkommende).  Det er sjelden en voksen person lar seg berøre av noen som sies å være mindreårig under denne økten.  Likevel gjør det denne sporten, i tillegg til den ordinære tradisjonelle treningen, spesiell for den som ber om å bli straffet for denne oppgaven.  Jo skitnere undersiden av den ene foten er, jo mer ber den andre om å bli ydmyket.  'KicksOfPleasure' kan noen ganger kombineres med bondage, selv om det også her legges vekt på å stå oppreist, eventuelt iført en (skinn)maske eller bare det nakne ansiktet.  Styrken til et slag kan også forhåndsarrangeres av begge personer.  En av de mest avgjørende spillereglene er å skape nivået til en økt som viser at den høyeste straffen er utmålt innenfor avtalene som er inngått.  Det er forskjellige nivåer av oppgavestraff.  'KicksOfPleasure' kan også foregå liggende, men vil vanligvis ikke oppleves optimalt av 'mottakeren'.  Dette er fordi dispenseren kan bevege seg best i stående stilling.  Gitt at ventilasjonssporten har visse grenser med denne betalte økten.

'KicksOfPleasure', hvor der lægges vægt på ydmygelse på foranledning af (ofte) en kvindelig karateudøver, bl.a.  Nogen kan have brug for en bestemt session med det formål: det fysiske slag eller slag via den (bare) fod eller i ekstreme tilfælde langs en slidt hæl oven på (mandlig eller kvindelig) krop.  Afhængigt af målet kan den såkaldte 'modtager' eller 'opsamler', som enten kan være en mand eller kvinde, tage disse slag efter gensidig aftale mellem de to personer.  'Modtageren' kan se slagene som en følelse af ultimativ tilfredsstillelse: Sessionen er derfor ledsaget af en form for samfundstjeneste ydet af 'distributøren'.  Navnet 'KicksOfPleasure' ses ofte i SM-verdenen som en seriøs session for folk, der får lidt eller ingen tilfredsstillelse af normal sex.  Der kan derfor reserveres en dag til, at disse mennesker kan se, i hvor høj grad de bliver 'begejstrede' af 'KicksOfPleasure'.  Den kvindelige "distributør" betyder også ofte for "modtageren" en person, der ved, hvordan man rører ved den anden person, så en vis grad af tilfredshed kan opnås uden at involvere nøgenhed eller seksuelle handlinger.  Den pålagte opgavestraf er for dem, der finder det spændende at blive straffet af handlere: en yderligere betydning og/eller beskrivelse kan findes i dette afsnit.  Den frustration, man tager ud på den anden, og at denne (modtager) oplever, hvad der foregår i den anden, der tilsyneladende ikke er tilfreds eller har et problem.  Begrebet 'KicksOfPleasure' ses også som en frigivelsessport på grund af nogens utilfredshed med et emne (som normalt vedrører den pågældende person).  Det er sjældent, at en voksen lader sig røre af en, der siges at være mindreårig under denne session.  Alligevel gør det denne sport, udover den almindelige traditionelle træning, speciel for den, der beder om at blive straffet for denne opgave.  Jo mere snavset undersiden af den ene fod er, jo mere beder den anden om at blive ydmyget.  'KicksOfPleasure' kan nogle gange kombineres med bondage, selvom der også her er lagt vægt på at stå oprejst, eventuelt iført en (læder)maske eller bare det bare ansigt.  Styrken af et slag kan også være forudbestemt af begge personer.  En af spillets mest afgørende regler er at skabe det niveau af en session, der viser, at den højeste straf er blevet udmålt inden for de indgåede aftaler.  Der er forskellige niveauer af opgavestraf.  'KicksOfPleasure' kan også foregå liggende, men vil normalt ikke opleves optimalt af 'modtageren'.  Dette skyldes, at dispenseren bedst kan bevæge sig i stående stilling.  Indrømmet, at udluftningssporten har visse grænser med denne betalte session.

'KicksOfPleasure', jossa painopiste on nöyryytyksessä muun muassa (usein) karaten naispuolisen harjoittajan pyynnöstä.  Joku saattaa tarvita tietyn istunnon tavoitteena: fyysinen isku tai lyönti (paljaalla) jalalla tai äärimmäisissä tapauksissa (miehen tai naisen) vartalon päällä olevaa kulunutta kantapäätä pitkin.  Kohteesta riippuen ns. "vastaanotin" tai "keräilijä", joka voi olla joko mies tai nainen, voi ottaa nämä lyönnit kahden henkilön yhteisen sopimuksen mukaisesti.  "Vastaanottaja" voi nähdä lyönnit äärimmäisen tyytyväisyyden tunteena: istuntoon liittyy siksi "jakelijan" antama yhteisöpalvelu.  Nimi "KicksOfPleasure" nähdään usein SM-maailmassa vakavana istunnona ihmisille, jotka saavat vain vähän tai ei lainkaan tyydytystä normaalista seksistä.  Näille ihmisille voidaan siis varata päivä nähdäkseen, missä määrin "KicksOfPleasure" innostuu heistä.  Naispuolinen "jakelija" tarkoittaa usein myös "vastaanottajalle" henkilöä, joka osaa koskettaa toista henkilöä niin, että voidaan saavuttaa tietty tyytyväisyys ilman alastomuutta tai seksuaalisia tekoja.  Määrätty tehtävärangaistus on niille, jotka pitävät käsittelijöiden rankaisemista jännittävänä: tarkempi merkitys ja/tai kuvaus löytyy tästä osiosta.  Turhautuneisuus, jonka toinen kohdistaa toiseen ja että tämä (vastaanottaja) kokee, mitä tapahtuu toisessa, joka ei ilmeisesti ole tyytyväinen tai jolla on ongelma.  Termi "KicksOfPleasure" nähdään myös julkaisulajina, koska joku on tyytymätön aiheeseen (joka yleensä koskee kyseistä henkilöä).  On harvinaista, että aikuinen antaa alaikäiseksi sanotun henkilön koskettaa itseään tämän istunnon aikana.  Silti se tekee tästä lajista tavallisen perinteisen harjoittelun lisäksi erityisen sille, joka pyytää rangaistusta tästä tehtävästä.  Mitä likaisempi toisen jalan alapuoli on, sitä enemmän toinen pyytää tulla nöyryytetyksi.  'KicksOfPleasure' voidaan joskus yhdistää orjuuteen, vaikka tässäkin painotetaan pystyssä seisomista, mahdollisesti (nahka)naamion käyttämistä tai vain paljaita kasvoja.  Myös lyönnin voimakkuus voi olla molempien kesken etukäteen sovittavissa.  Yksi pelin tärkeimmistä säännöistä on luoda istunnon taso, joka osoittaa, että tehtyjen sopimusten puitteissa on määrätty korkein rangaistus.  Tehtävärangaistuksia on eri tasoisia.  "KicksOfPleasure" voi tapahtua myös makuulla, mutta "vastaanottaja" ei yleensä koe sitä optimaalisesti.  Tämä johtuu siitä, että annostelija liikkuu parhaiten seisoma-asennossa.  Myönnetään, että tuuletusurheilulla on tietyt rajat tällä maksullisella harjoituksella.

在“KicksOfPleasure”中,重点是在(通常)空手道女练习者的要求下羞辱,等等。 有人可能需要进行特定的训练,目的是:通过(赤脚)或在极端情况下沿着(男性或女性)身体顶部磨损的脚跟进行物理打击或拳打。 根据目标的不同,所谓的“接收者”或“收集者”可以是男性也可以是女性,可以根据两个人的相互同意来接受这些拳头。  “接受者”可以将拳打视为一种最终的满足感:因此,会议伴随着“分发者”提供的一种社区服务形式。  “KicksOfPleasure”这个名字在 SM 世界中经常被视为对那些从正常性行为中获得很少或没有满足感的人的严肃会议。 因此,可以为这些人预留一天,看看他们对“KicksOfPleasure”的“兴奋”程度。 女性“分发者”对于“接受者”来说也常常意味着一个知道如何触摸对方的人,以便在不涉及裸体或性行为的情况下达到一定程度的满足感。 施加的任务惩罚适用于那些发现被处理程序惩罚令人兴奋的人:可以在本节中找到进一步的含义和/或描述。 一个人对另一个人感到沮丧,并且这个(接受者)经历了另一个显然不满意或有问题的人正在发生的事情。  “KicksOfPleasure”一词也被视为一种释放运动,因为某人对某个主题(通常与相关人员有关)不满意。 在本次会议期间,成年人很少允许自己被据称未成年的人触碰。 尽管如此,它使这项运动,除了普通的传统训练之外,对于要求为这项任务受到惩罚的人来说是特别的。 一只脚底下越脏,另一只脚就越难受。  “KicksOfPleasure”有时可以与束缚相结合,尽管这里也强调直立,可能戴着(皮革)面具或只是裸露的脸。 一拳的力度也可以由双方预先安排。 游戏中最重要的规则之一是创建一个会话级别,该级别显示已在所达成的协议范围内执行了最高惩罚。 有不同级别的任务惩罚。  “KicksOfPleasure”也可以在躺下进行,但通常不会被“接受者”体验到最佳状态。 这是因为分配器可以在站立位置移动得最好。 诚然,发泄运动在此付费课程中有一定的限制。

とりわけ空手の女性開業医の要請で屈辱に重点が置かれている「KicksOfPleasure」。 誰かが次の目的で特定のセッションを必要とする場合があります (裸の)足を介した物理的な打撃またはパンチ、または極端な場合には(男性または女性)体の上の摩耗したかかとに沿って。 ターゲットに応じて、男性または女性のいずれかである、いわゆる「レシーバー」または「コレクター」は、2人の相互の合意に従ってこれらのパンチを取ることができます。  「受信者」はパンチを究極の満足感として見ることができます。したがって、セッションには「ディストリビューター」によって提供されるコミュニティサービスの形式が伴います。  「KicksOfPleasure」という名前は、SMの世界では、通常のセックスからほとんどまたはまったく満足を得られない人々にとって深刻なセッションとしてよく見られます。 したがって、これらの人々が「KicksOfPleasure」によって「興奮」する程度を確認するための1日を予約することができます。 女性の「ディストリビューター」とは、ヌードや性行為を伴わずに一定の満足度を達成できるように、相手に触れる方法を知っている人を「受信者」に意味することもよくあります。 課せられるタスクペナルティは、ハンドラーによって罰せられることがエキサイティングであると感じる人のためのものです。さらなる意味および/または説明は、このセクションにあります。 一方が他方に持ち出し、この(受信者)が明らかに満足していないか問題を抱えている他方で起こっていることを経験するという欲求不満。  「KicksOfPleasure」という用語は、対象(通常は関係者に関係する)に対する誰かの不満のために、リリーススポーツと見なされます。 このセッション中に未成年と言われる人に大人が触れられることはめったにありません。 それでも、それはこのスポーツを、通常の伝統的なトレーニングに加えて、この仕事のために罰せられることを求める人にとって特別なものにします。 片方の足の下側が汚れているほど、他の人は屈辱を求めます。  「KicksOfPleasure」はボンデージと組み合わせることができますが、ここでも、(革の)マスクまたは素顔だけを着用して、直立することに重点が置かれています。 パンチの強さは、両方の人が事前に手配することもできます。 ゲームの最も重要なルールの1つは、締結された合意の範囲内で最高のペナルティが満たされていることを示すセッションのレベルを作成することです。 タスクの罰にはさまざまなレベルがあります。  「KicksOfPleasure」も横になって行うことができますが、通常は「受信者」が最適に体験することはできません。 これは、ディスペンサーが立った状態で最もよく動くことができるためです。 この有料セッションでは、ベントスポーツに一定の制限があることは確かです。

'KicksOfPleasure'는 특히 여성 가라테 수련자의 지시에 따라 굴욕을 당하는 데 중점을 둡니다.  누군가는 다음을 목적으로 특정 세션이 필요할 수 있습니다. (맨발) 또는 극단적인 경우 (남성 또는 여성) 신체 상단의 마모된 발뒤꿈치를 통한 물리적 타격 또는 펀치.  대상에 따라 남성 또는 여성이 될 수 있는 소위 '수신자' 또는 '수집자'가 두 사람의 상호 합의에 따라 이러한 펀치를 받을 수 있습니다.  '받는 사람'은 펀치를 궁극적인 만족감으로 볼 수 있습니다. 따라서 세션에는 '배포자'가 제공하는 일종의 커뮤니티 서비스가 수반됩니다.  'KicksOfPleasure'라는 이름은 SM의 세계에서 흔히 정상적인 섹스에서 거의 또는 전혀 만족을 얻지 못하는 사람들을 위한 진지한 세션으로 간주됩니다.  따라서 이 사람들이 'KicksOfPleasure'에 의해 '흥분'되는 정도를 확인하기 위해 하루를 예약할 수 있습니다.  여성 "배포자"는 종종 "수신자"에게 상대방을 만지는 방법을 알고 있는 사람을 의미하므로 누드나 성행위를 포함하지 않고 특정 수준의 만족을 얻을 수 있습니다.  부과된 작업 페널티는 핸들러가 벌을 받는 것을 흥미롭게 여기는 사람들을 위한 것입니다. 이 섹션에서 더 많은 의미 및/또는 설명을 찾을 수 있습니다.  한 사람이 다른 사람에게 가하는 좌절과 이(받는 사람)이 분명히 만족하지 않거나 문제가 있는 다른 사람에게서 일어나는 일을 경험합니다.  'KicksOfPleasure'라는 용어는 (보통 관련된 사람과 관련된) 주제에 대한 누군가의 불만 때문에 릴리스 스포츠로도 간주됩니다.  성인이 이 세션에서 미성년자라고 하는 사람에게 자신을 만지는 것을 허용하는 경우는 드뭅니다.  그럼에도 불구하고 이 스포츠는 일반적인 전통 훈련에 더하여 이 작업에 대해 처벌을 요청하는 사람에게 특별합니다.  한 발의 밑바닥이 더러울수록 다른 발은 더 많이 굴욕을 호소합니다.  'KicksOfPleasure'는 때때로 속박과 결합될 수 있지만 여기에서도 직립에 중점을 두거나 (가죽) 마스크를 착용하거나 맨 얼굴만 착용할 수 있습니다.  펀치의 강도도 두 사람이 미리 조정할 수 있습니다.  게임의 가장 중요한 규칙 중 하나는 만들어진 합의 내에서 가장 높은 페널티가 충족되었음을 보여주는 세션 수준을 만드는 것입니다.  작업 처벌의 다른 수준이 있습니다.  'KicksOfPleasure'는 누워서도 일어날 수 있지만 일반적으로 '받는 사람'이 최적으로 경험하지 못할 것입니다.  이는 디스펜서가 서 있는 위치에서 가장 잘 움직일 수 있기 때문입니다.  이 유료 세션에서는 환기 스포츠에 특정 제한이 있음을 인정합니다.

'KicksOfPleasure' kung saan ang diin ay ang kahihiyan sa utos ng (madalas) isang babaeng practitioner ng Karate, bukod sa iba pa.  Maaaring kailanganin ng isang tao ang isang partikular na sesyon na may layuning: ang pisikal na suntok o suntok sa pamamagitan ng (hubad) na paa o sa matinding mga kaso kasama ang pagod na takong sa ibabaw ng (lalaki o babae) na katawan.  Depende sa target, ang tinatawag na 'receiver' o 'collector' na maaaring maging lalaki o babae ay maaaring tumanggap ng mga suntok na ito ayon sa pagkakasundo ng dalawang tao.  Maaaring makita ng 'tatanggap' ang mga suntok bilang isang pakiramdam ng sukdulang kasiyahan: samakatuwid ang sesyon ay sinamahan ng isang paraan ng serbisyo sa komunidad na ibinibigay ng 'distributor'.  Ang pangalang 'KicksOfPleasure' ay madalas na nakikita sa mundo ng SM bilang isang seryosong sesyon para sa mga taong nakakakuha ng kaunti o walang kasiyahan mula sa normal na pakikipagtalik.  Samakatuwid, maaaring magreserba ng isang araw para sa mga taong ito upang makita kung hanggang saan sila nagiging 'excited' ng 'KicksOfPleasure'.  Ang babaeng "distributor" ay madalas ding nangangahulugang sa "tatanggap" ay isang taong marunong hawakan ang ibang tao upang ang isang tiyak na antas ng kasiyahan ay maaaring makamit nang hindi kinasasangkutan ng kahubaran o mga sekswal na gawain.  Ang ipinataw na parusa sa gawain ay para sa mga nakakatuwang maparusahan ng mga humahawak: ang karagdagang kahulugan at/o paglalarawan ay matatagpuan sa seksyong ito.  Ang pagkadismaya na inilalabas ng isa sa isa at na ito (tagatanggap) ay nararanasan kung ano ang nangyayari sa isa na tila hindi nasisiyahan o may problema.  Ang terminong 'KicksOfPleasure' ay nakikita rin bilang isang release sport dahil sa hindi kasiyahan ng isang tao sa isang paksa (na kadalasang may kinalaman sa taong kinauukulan).  Bihira para sa isang may sapat na gulang na payagan ang kanyang sarili na hawakan ng isang taong sinasabing menor de edad sa sesyon na ito.  Gayunpaman, ginagawa nitong espesyal ang isport na ito, bilang karagdagan sa ordinaryong tradisyonal na pagsasanay, para sa humihiling na parusahan para sa gawaing ito.  Ang mas marumi sa ilalim ng isang paa ay, mas ang iba ay nagmamakaawa na mapahiya.  Ang 'KicksOfPleasure' kung minsan ay maaaring isama sa pagkaalipin, bagama't dito rin ang diin ay ang pagtayo ng tuwid, posibleng pagsusuot ng (katad) na maskara o lamang ang hubad na mukha.  Ang lakas ng isang suntok ay maaari ding pre-arranged ng parehong tao.  Isa sa mga pinakamahalagang tuntunin ng laro ay ang lumikha ng antas ng isang session na nagpapakita na ang pinakamataas na parusa ay naibigay sa loob ng mga kasunduan na ginawa.  Mayroong iba't ibang antas ng parusa sa gawain.  Ang 'KicksOfPleasure' ay maaari ding maganap habang nakahiga, ngunit kadalasan ay hindi ito mararanasan nang mahusay ng 'tatanggap'.  Ito ay dahil ang dispenser ay maaaring gumalaw nang pinakamahusay sa isang nakatayong posisyon.  Ipinagkaloob na ang venting sport ay may ilang mga limitasyon sa may bayad na session na ito.

'KicksOfPleasure' ซึ่งเน้นที่ความอัปยศตามคำสั่งของ (บ่อยครั้ง) ผู้ฝึกคาราเต้หญิง  บางคนอาจต้องการเซสชั่นบางอย่างโดยมีจุดประสงค์เพื่อ: การชกหรือต่อยด้วยเท้า (เปล่า) หรือในกรณีที่รุนแรงโดยใช้ส้นเท้าที่สวมทับบนร่างกาย (ชายหรือหญิง)  ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย สิ่งที่เรียกว่า 'ผู้รับ' หรือ 'นักสะสม' ที่สามารถเป็นได้ทั้งชายหรือหญิง สามารถรับหมัดเหล่านี้ได้ตามข้อตกลงร่วมกันของคนสองคน  'ผู้รับ' สามารถเห็นการชกเป็นความรู้สึกพึงพอใจสูงสุด: เซสชั่นนี้จึงมาพร้อมกับรูปแบบของการบริการชุมชนที่มอบให้โดย 'ผู้จัดจำหน่าย'  ชื่อ 'KicksOfPleasure' มักถูกพบเห็นในโลกของ SM ว่าเป็นเซสชั่นที่จริงจังสำหรับผู้ที่ได้รับความพึงพอใจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ  จึงสามารถจองเวลาหนึ่งวันสำหรับคนเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขา 'ตื่นเต้น' โดย 'KicksOfPleasure' แค่ไหน  "ตัวแทนจำหน่าย" ที่เป็นผู้หญิงมักหมายถึง "ผู้รับ" ที่รู้จักวิธีสัมผัสอีกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องมีภาพเปลือยหรือกิจกรรมทางเพศ  บทลงโทษงานที่กำหนดไว้มีไว้สำหรับผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะถูกลงโทษโดยผู้ดูแล: ความหมายและ/หรือคำอธิบายเพิ่มเติมสามารถพบได้ในส่วนนี้  ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งและผู้นี้ (ผู้รับ) ประสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะไม่พอใจหรือมีปัญหา  คำว่า 'KicksOfPleasure' ยังถูกมองว่าเป็นกีฬาที่ปล่อยตัวเพราะความไม่พอใจของใครบางคนกับเรื่อง (ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง)  เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใหญ่ที่จะยอมให้ใครซักคนที่กล่าวว่าตนเองยังไม่บรรลุนิติภาวะมาแตะต้องตัวเองในระหว่างนี้  ถึงกระนั้นก็ทำให้กีฬานี้นอกเหนือไปจากการฝึกแบบดั้งเดิมทั่วไปเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ขอให้ลงโทษสำหรับงานนี้  ยิ่งเท้าข้างหนึ่งสกปรกมากเท่าไร อีกข้างก็ยิ่งขอร้องให้อับอายมากขึ้นเท่านั้น  'KicksOfPleasure' บางครั้งสามารถใช้ร่วมกับพันธนาการได้ แม้ว่าที่นี่จะเน้นที่การยืนตัวตรง อาจสวมหน้ากาก (หนัง) หรือแค่หน้าเปล่า  ความแรงของหมัดยังสามารถจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยทั้งสองคน  หนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของเกมคือการสร้างระดับของเซสชั่นที่แสดงให้เห็นว่ามีการลงโทษสูงสุดภายในข้อตกลงที่ทำไว้  มีระดับที่แตกต่างกันของการลงโทษงาน  'KicksOfPleasure' ยังสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการนอนราบ แต่โดยปกติแล้ว 'ผู้รับ' จะไม่ได้รับประสบการณ์อย่างเหมาะสมที่สุด  เนื่องจากเครื่องจ่ายสามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในตำแหน่งยืน  ได้รับว่ากีฬาระบายมีข้อ จำกัด บางอย่างกับเซสชั่นที่จ่ายนี้
PublPostGen
Reply


Forum Jump: