The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined variable $usersbrowsing - Line: 92 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.1.11 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 92 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stories - Datingsites (Nowadays through Apps)
#1
[Image: 6688662245008766.jpeg]Dating via a website instead of using an App: dating site Relatieplanet, which has been a household name in 'online relationship mediation for the Netherlands and Belgium for years', made singles happy when finding a conversation partner, friendship or relationship.  The site attracted many visitors not only in both countries, but also further afield.  - - - A story from a registered member who had his opinion about the price setup: he found several members there and believed that they were meeting serious candidates through their paid subscription.  He compared it to the then still well-run OneHello that brought members into contact with each other.  However, during his membership he discovered that there were other things going on outside the site.  After all, despite all the attention and payments, the contact with the members would not have led to an actual meeting.  The correspondence he had with a woman turned out to be of Russian origin.  She herself did not write in her own language.  The man continued his contact with her because he saw the content as credible and answered her email messages in a call house via the computer.  The woman, so one got the impression during the e-mail contact, longed to meet him.  She said she had serious plans to move and find someone to take care of her.  At that time, there was not much choice on the dating site.  The price remained the same for each member.  Extensive 'premiums' were hardly known.  Also when choosing, the standard registration for these 'seekers' was, in contrast to the current dating sites, only intended for 'Man seeks woman' and vice versa, Communities in different 'shapes and sizes' were not used because this would previously be unusual.  The man read her emails and noticed that over time the person had an exaggerated urge for certainty.  She said her family was not well off.  Her pursuit of happiness was to find someone who could provide for her family with the aim of… stepping in when the situation deemed it 'financial' necessary.  She tried to convince him that she could not live long in sorrow.  Her story was to confirm this with the next series of emails.  At first she didn't give out the area code of her mother's house.  If the contact had lasted longer, she seemed to open up to the 'stranger'.  Her wish to one day obtain her second nationality would have been her main reason for the correspondence.  Her mother hoped her daughter would make something of life.  Being dependent on each other for too long should not affect the situation between mother and daughter.  Outside help was her only hope.  The man with whom her daughter communicated during that time was told that after some time he was welcome.  There was no further discussion about transferring money so that the woman could book her trip.  Although the man only wanted contact and did not want to make any further commitments, he suggested that she first mention her ideas in the correspondence.  The salesperson, who had helped the customer with the instructions for the telephone afterwards, gave him another pen and paper.  There were fewer people present at that time.  He closed the door, which he held briefly, from behind him.  Eventually, both ended contact after one of them provided information about a website.  However the story ended, the man seemed to have the impression that the website had been consulted several times.  The contact the woman longed for could have expressed herself through the Internet in various ways.  Since none of them exchanged private information with each other, the purpose of the dating agency (for which it was intended) would not have been achieved.  Another Russian woman with whom the man only maintained temporary contact via a homepage later turned out not to be the same person.

Dating via een website in plaats van het gebruik van een App: datingsite Relatieplanet, die al jaren een begrip is in ‘online relatiebemiddeling voor Nederland en België, maakte singles gelukkig bij het vinden van een gesprekspartner, vriendschap of relatie. Niet alleen in de beide landen trok de site vele bezoekers, maar ook verder buiten de grens. - - - Een verhaal van een geregistreerd lid dat zijn mening had over de opzet qua prijs: hij trof er verschillende leden aan en geloofde dat zij via hun betaald abonnement serieuze kandidaten tegenkwamen. Hij vergeleek deze met de toen nog goed lopende OneHello die leden met elkaar in kontakt bracht. Gedurende zijn lidmaatschap ontdekte hij echter dat er andere dingen zich buiten de site afspeelden. Het kontakt met de leden zou, alle aandacht en betalingen ten spijt, immers niet tot een daadwerkelijke ontmoeting hebben geleid. De correspondentie die hij met een vrouw had bleek van Russische afkomst te zijn. Zij schreef zelf niet in haar eigen taal. De man zette zijn kontakt met haar voort omdat hij de inhoud als geloofwaardig zag en in een belhuis via de computer haar emailberichten beantwoordde. De vrouw verlangde, zo kreeg men enigszins de indruk gedurende het emailkontakt, hem te ontmoeten. Ze zei dat ze serieuze plannen had om te verhuizen en iemand te vinden die voor haar kon zorgen. In die tijd had men niet veel aan keuze op de datingsite. De prijs bleef voor ieder lid dezelfde. Uitgebreide ‘premiums’ kende men nauwelijks. Ook bij het kiezen was de standaard registratie voor deze ‘zoekenden’, in tegenstelling tot de huidige datingsites, alleen bestemd voor ‘Man zoekt vrouw’ en andersom, Community’s in verschillende ‘vormen en maten’ gebruikte men niet omdat dit voorheen ongebruikelijk zou zijn. De man las haar emailberichten en merkte dat de persoon in de loop van tijd een overdreven drang had naar zekerheid. Ze zei dat haar familie het niet breed had. Haar streven naar geluk was om iemand te vinden die voor haar familie kon zorgen met als doel … inspringen wanneer de situatie dit ‘financieel’ nodig achtte. Ze probeerde hem ervan te overtuigen dat zij niet lang in droevenis kon leven. Haar verhaal moest dit met de volgende reeks emailberichten gaan bevestigden. In het begin gaf zij niet het netnummer van haar moeder’s huis door. Zou het kontakt eenmaal langer geduurd hebben, leek ze zich voor de ‘vreemde’ open te stellen. Haar wens om ooit haar tweede nationaliteit te krijgen, zou haar voornaamste reden van de correspondentie zijn geweest. Haar moeder hoopte dat haar dochter iets van het leven maakte. Het te lang afhankelijk van elkaar zijn, moest niet de situatie tussen moeder en dochter gaan beinvloeden. Hulp van buitenaf was voor haar de enige hoop. De man metwie haar dochter in die tijd communiceerde, kreeg te horen dat hij na enige tijd welkom was. Er werd verder niet gesproken over het overmaken van geld zodat de vrouw haar reis kon boeken. Hoewel de man alleen kontakt wenste en verder geen verplichtingen wilde aangaan, stelde hij voor haar ideëen eerst in de correspondentie te vermelden. De verkoper die de klant naderhand geholpen had met de instructies van het telefoontoestel, gaf hem nog een pen en papier. Op dat moment waren er minder mensen aanwezig. De deur, die hij even vasthield, deed hij vervolgens vanachter zich dicht. Uiteindelijk beëindigden beiden het kontakt nadat een van hen informatie had doorgegeven over een website. Hoe het verhaal ook afliep, de man scheen de gedachte te hebben dat de website meerdere malen zou zijn geraadpleegd. Het kontakt waar de vrouw naar verlangde, kon zich via het internet op verschillende manieren hebben geuit. Omdat geen van hen privégegevens met elkaar uitwisselden, zou het doel van de relatiebemiddeling (waar het voor bedoeld was) niet  zijn bereikt. Een andere Russische vrouw waarmee de man pas later via een homepage tijdelijk kontakt onderhield, bleek achteraf niet te gaan om dezelfde persoon.

Partnersuche über Website statt App: Die Partnerbörse Relatieplanet, seit Jahren ein Begriff in der 'Online-Beziehungsvermittlung für die Niederlande und Belgien', macht Singles glücklich, wenn sie einen Gesprächspartner, eine Freundschaft oder eine Beziehung finden.  Die Seite zog nicht nur in beiden Ländern, sondern auch darüber hinaus viele Besucher an.  - - - Eine Geschichte von einem registrierten Mitglied, das seine Meinung zur Preisgestaltung hatte: Er fand dort mehrere Mitglieder und glaubte, durch ihr bezahltes Abonnement ernsthafte Kandidaten zu treffen.  Er verglich es mit dem damals noch gut geführten OneHello, das die Mitglieder miteinander in Kontakt brachte.  Während seiner Mitgliedschaft entdeckte er jedoch, dass außerhalb der Website noch andere Dinge vor sich gingen.  Denn trotz aller Aufmerksamkeiten und Zahlungen hätte der Kontakt mit den Mitgliedern nicht zu einem tatsächlichen Treffen geführt.  Es stellte sich heraus, dass die Korrespondenz, die er mit einer Frau führte, russischen Ursprungs war.  Sie selbst schrieb nicht in ihrer eigenen Sprache.  Der Mann setzte den Kontakt zu ihr fort, da er den Inhalt für glaubwürdig hielt und beantwortete ihre E-Mail-Nachrichten in einem Callhouse über den Computer.  Die Frau, so hatte man beim E-Mail-Kontakt den Eindruck, sehnte sich danach, ihn zu treffen.  Sie sagte, sie habe ernsthafte Pläne, umzuziehen und jemanden zu finden, der sich um sie kümmert.  Zu dieser Zeit gab es auf der Dating-Site nicht viel Auswahl.  Der Preis blieb für jedes Mitglied gleich.  Umfangreiche „Prämien“ waren kaum bekannt.  Auch bei der Auswahl war die Standardregistrierung für diese 'Suchenden' im Gegensatz zu den aktuellen Dating-Sites nur für 'Mann sucht Frau' gedacht und umgekehrt, Communities in unterschiedlichen 'Formen und Größen' wurden nicht verwendet, da dies früher ungewöhnlich.  Der Mann las ihre E-Mails und bemerkte, dass die Person mit der Zeit einen übertriebenen Drang nach Sicherheit hatte.  Sie sagte, ihrer Familie gehe es nicht gut.  Ihr Streben nach Glück bestand darin, jemanden zu finden, der für ihre Familie sorgen konnte, mit dem Ziel, … einzugreifen, wenn die Situation es „finanziell“ erforderte.  Sie versuchte ihn davon zu überzeugen, dass sie in Trauer nicht lange leben konnte.  Ihre Geschichte sollte dies mit der nächsten Serie von E-Mails bestätigen.  Zuerst gab sie die Vorwahl des Hauses ihrer Mutter nicht heraus.  Hätte der Kontakt länger gedauert, schien sie sich dem „Fremden“ zu öffnen.  Ihr Wunsch, eines Tages ihre zweite Staatsangehörigkeit zu erlangen, wäre ihr Hauptgrund für die Korrespondenz gewesen.  Ihre Mutter hoffte, dass ihre Tochter etwas aus dem Leben machen würde.  Eine zu lange Abhängigkeit voneinander sollte die Situation zwischen Mutter und Tochter nicht beeinträchtigen.  Hilfe von außen war ihre einzige Hoffnung.  Dem Mann, mit dem ihre Tochter während dieser Zeit kommunizierte, wurde gesagt, dass er nach einiger Zeit willkommen sei.  Über Geldüberweisungen, damit die Frau ihre Reise buchen konnte, gab es keine weitere Diskussion.  Obwohl der Mann nur Kontakt wünschte und keine weiteren Verpflichtungen eingehen wollte, schlug er ihr vor, ihre Vorstellungen zunächst in der Korrespondenz zu erwähnen.  Der Verkäufer, der dem Kunden hinterher bei der Anleitung für das Telefon geholfen hatte, gab ihm noch einen Stift und Papier.  Damals waren weniger Leute anwesend.  Er schloss die Tür, die er kurz hinter sich hielt.  Schließlich beendeten beide den Kontakt, nachdem einer von ihnen Informationen zu einer Website gegeben hatte.  Wie auch immer die Geschichte endete, der Mann schien den Eindruck zu haben, die Website sei mehrmals konsultiert worden.  Der von der Frau ersehnte Kontakt hätte sich über das Internet auf verschiedene Weise äußern können.  Da keiner von ihnen private Informationen miteinander austauschte, wäre der Zweck der Partnervermittlung (für den es gedacht war) nicht erreicht worden.  Eine andere Russin, zu der der Mann nur vorübergehend über eine Homepage Kontakt hatte, stellte sich später als nicht dieselbe Person heraus.

Citas a través de un sitio web en lugar de usar una aplicación: el sitio de citas Relatieplanet, que ha sido un nombre familiar en la 'mediación de relaciones en línea para los Países Bajos y Bélgica durante años', hizo felices a los solteros al encontrar un compañero de conversación, amistad o relación.  El sitio atrajo a muchos visitantes no solo en ambos países, sino también en otros lugares.  - - - Una historia de un miembro registrado que tenía su opinión sobre la configuración de precios: encontró a varios miembros allí y creyó que estaban conociendo candidatos serios a través de su suscripción paga.  Lo comparó con el OneHello entonces todavía bien administrado que puso a los miembros en contacto entre sí.  Sin embargo, durante su membresía descubrió que estaban sucediendo otras cosas fuera del sitio.  Después de todo, a pesar de toda la atención y los pagos, el contacto con los miembros no habría llevado a una reunión real.  La correspondencia que mantuvo con una mujer resultó ser de origen ruso.  Ella misma no escribió en su propio idioma.  El hombre continuó su contacto con ella porque vio el contenido como creíble y respondió sus mensajes de correo electrónico en una casa de llamadas a través de la computadora.  La mujer, por lo que uno tuvo la impresión durante el contacto por correo electrónico, anhelaba conocerlo.  Dijo que tenía planes serios de mudarse y encontrar a alguien que la cuidara.  En ese momento, no había muchas opciones en el sitio de citas.  El precio siguió siendo el mismo para cada miembro.  Apenas se conocían amplias "primas".  Además, a la hora de elegir, el registro estándar para estos 'buscadores' estaba, a diferencia de los sitios de citas actuales, solo destinado a 'El hombre busca a la mujer' y viceversa, las comunidades en diferentes 'formas y tamaños' no se utilizaron porque esto anteriormente sería raro.  El hombre leyó sus correos electrónicos y notó que con el tiempo la persona tenía una necesidad exagerada de certeza.  Dijo que su familia no estaba bien.  Su búsqueda de la felicidad era encontrar a alguien que pudiera mantener a su familia con el objetivo de… intervenir cuando la situación lo considerara "financiero" necesario.  Trató de convencerlo de que no podría vivir mucho tiempo en el dolor.  Su historia fue para confirmar esto con la siguiente serie de correos electrónicos.  Al principio no dio el código de área de la casa de su madre.  Si el contacto había durado más, parecía abrirse al 'extraño'.  Su deseo de obtener algún día su segunda nacionalidad habría sido su principal motivo de correspondencia.  Su madre esperaba que su hija hiciera algo con la vida.  La dependencia mutua durante demasiado tiempo no debería afectar la situación entre madre e hija.  La ayuda externa era su única esperanza.  Al hombre con quien su hija se comunicó durante ese tiempo se le dijo que después de un tiempo era bienvenido.  No hubo más discusión sobre la transferencia de dinero para que la mujer pudiera reservar su viaje.  Aunque el hombre solo quería contacto y no quería comprometerse más, sugirió que ella mencionara primero sus ideas en la correspondencia.  El vendedor, que había ayudado al cliente con las instrucciones para el teléfono después, le dio otro bolígrafo y papel.  Había menos personas presentes en ese momento.  Cerró la puerta, que sostuvo brevemente, detrás de él.  Finalmente, ambos terminaron el contacto después de que uno de ellos proporcionara información sobre un sitio web.  Independientemente de cómo terminara la historia, el hombre parecía tener la impresión de que el sitio web había sido consultado varias veces.  El contacto que la mujer anhelaba podría haberse expresado a través de Internet de varias formas.  Dado que ninguno de ellos intercambió información privada entre ellos, el propósito de la agencia de citas (para el que estaba destinada) no se habría logrado.  Otra mujer rusa con la que el hombre solo mantuvo un contacto temporal a través de una página de inicio resultó no ser la misma persona.

Rencontres via un site Web au lieu d'utiliser une application : le site de rencontres Relatieplanet, qui est un nom familier dans la « médiation relationnelle en ligne pour les Pays-Bas et la Belgique depuis des années », a rendu les célibataires heureux lorsqu'ils ont trouvé un partenaire de conversation, une amitié ou une relation.  Le site a attiré de nombreux visiteurs non seulement dans les deux pays, mais aussi plus loin.  - - - Témoignage d'un membre inscrit qui avait son avis sur le montage tarifaire : il y a trouvé plusieurs membres et a cru rencontrer des candidats sérieux grâce à leur abonnement payant.  Il l'a comparé à OneHello, alors encore bien géré, qui mettait les membres en contact les uns avec les autres.  Cependant, au cours de son adhésion, il a découvert qu'il se passait d'autres choses en dehors du site.  Après tout, malgré toute l'attention et les paiements, le contact avec les membres n'aurait pas conduit à une véritable réunion.  La correspondance qu'il entretient avec une femme s'avère être d'origine russe.  Elle-même n'écrivait pas dans sa propre langue.  L'homme a continué son contact avec elle parce qu'il considérait le contenu comme crédible et a répondu à ses messages électroniques dans une maison d'appel via l'ordinateur.  La femme, ainsi on a eu l'impression lors du contact par e-mail, avait envie de le rencontrer.  Elle a dit qu'elle avait des plans sérieux pour déménager et trouver quelqu'un pour prendre soin d'elle.  A cette époque, il n'y avait pas beaucoup de choix sur le site de rencontre.  Le prix est resté le même pour chaque membre.  Les « primes » étendues étaient à peine connues.  De plus, lors du choix, l'enregistrement standard pour ces « chercheurs » était, contrairement aux sites de rencontres actuels, uniquement destiné à « l'homme cherche une femme » et vice versa, les communautés de différentes « formes et tailles » n'ont pas été utilisées car cela aurait été auparavant inhabituel.  L'homme a lu ses courriels et a remarqué qu'avec le temps, la personne avait un besoin exagéré de certitude.  Elle a dit que sa famille n'était pas aisée.  Sa quête du bonheur était de trouver quelqu'un qui pourrait subvenir aux besoins de sa famille dans le but de… intervenir lorsque la situation le jugeait «financièrement» nécessaire.  Elle essaya de le convaincre qu'elle ne pourrait pas vivre longtemps dans le chagrin.  Son histoire devait le confirmer avec la prochaine série de courriels.  Au début, elle n'a pas donné l'indicatif régional de la maison de sa mère.  Si le contact avait duré plus longtemps, elle semblait s'ouvrir à « l'étranger ».  Son souhait d'obtenir un jour sa deuxième nationalité aurait été le motif principal de cette correspondance.  Sa mère espérait que sa fille ferait quelque chose de la vie.  Être dépendant l'un de l'autre pendant trop longtemps ne devrait pas affecter la situation entre la mère et la fille.  L'aide extérieure était son seul espoir.  L'homme avec qui sa fille a communiqué pendant ce temps a été dit qu'après un certain temps, il était le bienvenu.  Il n'y a eu aucune autre discussion sur le transfert d'argent afin que la femme puisse réserver son voyage.  Bien que l'homme ne souhaitait que le contact et ne veuille pas prendre d'autres engagements, il lui a suggéré de mentionner d'abord ses idées dans la correspondance.  Le vendeur, qui avait ensuite aidé le client avec les instructions pour le téléphone, lui a donné un autre stylo et du papier.  Il y avait moins de monde à ce moment-là.  Il ferma la porte, qu'il tint brièvement, derrière lui.  Finalement, les deux ont mis fin au contact après que l'un d'eux a fourni des informations sur un site Web.  Quelle que soit la fin de l'histoire, l'homme semblait avoir l'impression que le site avait été consulté à plusieurs reprises.  Le contact recherché par la femme aurait pu s'exprimer sur Internet de diverses manières.  Comme aucun d'entre eux n'a échangé d'informations privées entre eux, le but de l'agence de rencontres (à laquelle elle était destinée) n'aurait pas été atteint.  Une autre femme russe avec laquelle l'homme n'a maintenu que des contacts temporaires via une page d'accueil s'est avérée plus tard ne pas être la même personne.

Incontri tramite un sito Web invece di utilizzare un'app: il sito di incontri Relatieplanet, che è stato un nome familiare nella "mediazione di relazioni online per Paesi Bassi e Belgio per anni", ha reso felici i single quando hanno trovato un partner di conversazione, amicizia o relazione.  Il sito ha attirato molti visitatori non solo in entrambi i paesi, ma anche oltre.  - - - La storia di un membro registrato che ha avuto la sua opinione sull'impostazione del prezzo: ha trovato diversi membri e credeva che stessero incontrando candidati seri attraverso il loro abbonamento a pagamento.  Lo ha paragonato all'allora ancora ben gestito OneHello che metteva i membri in contatto tra loro.  Tuttavia, durante la sua iscrizione ha scoperto che c'erano altre cose in corso al di fuori del sito.  Dopotutto, nonostante tutte le attenzioni ei pagamenti, il contatto con i membri non avrebbe portato a un vero e proprio incontro.  La corrispondenza che ha avuto con una donna si è rivelata di origine russa.  Lei stessa non ha scritto nella sua lingua.  L'uomo ha continuato il suo contatto con lei perché ha visto il contenuto come credibile e ha risposto ai suoi messaggi di posta elettronica in una chiamata telefonica tramite il computer.  La donna, così si è avuto l'impressione durante il contatto di posta elettronica, desiderava ardentemente incontrarlo.  Ha detto che aveva piani seri per trasferirsi e trovare qualcuno che si prendesse cura di lei.  A quel tempo, non c'era molta scelta sul sito di incontri.  Il prezzo è rimasto lo stesso per ogni membro.  A malapena si conoscevano "premi" estesi.  Inoltre, al momento della scelta, la registrazione standard per questi "cercatori" era, contrariamente agli attuali siti di incontri, destinata solo a "L'uomo cerca donna" e viceversa, non sono state utilizzate Comunità di diverse "forme e dimensioni" perché in precedenza sarebbero state insolito.  L'uomo lesse le sue e-mail e notò che nel tempo la persona aveva un bisogno esagerato di certezza.  Ha detto che la sua famiglia non stava bene.  La sua ricerca della felicità era trovare qualcuno che potesse provvedere alla sua famiglia con l'obiettivo di... intervenire quando la situazione lo riteneva necessario "finanziario".  Cercò di convincerlo che non poteva vivere a lungo nel dolore.  La sua storia doveva confermarlo con la prossima serie di e-mail.  All'inizio non ha dato il prefisso della casa di sua madre.  Se il contatto era durato più a lungo, sembrava aprirsi allo 'straniero'.  Il suo desiderio di ottenere un giorno la sua seconda nazionalità sarebbe stato il motivo principale della corrispondenza.  Sua madre sperava che sua figlia avrebbe fatto qualcosa per la vita.  Essere dipendenti l'uno dall'altro per troppo tempo non dovrebbe influenzare la situazione tra madre e figlia.  L'aiuto esterno era la sua unica speranza.  L'uomo con cui sua figlia ha comunicato in quel periodo è stato detto che dopo qualche tempo era il benvenuto.  Non ci sono state ulteriori discussioni sul trasferimento di denaro in modo che la donna potesse prenotare il suo viaggio.  Sebbene l'uomo volesse solo un contatto e non volesse prendere ulteriori impegni, le suggerì di menzionare prima le sue idee nella corrispondenza.  Il venditore, che in seguito aveva aiutato il cliente con le istruzioni per il telefono, gli diede un'altra carta e penna.  C'erano meno persone presenti in quel momento.  Chiuse la porta, che tenne brevemente, alle sue spalle.  Alla fine, entrambi hanno terminato il contatto dopo che uno di loro ha fornito informazioni su un sito web.  Comunque finisse la storia, l'uomo sembrava avere l'impressione che il sito fosse stato consultato più volte.  Il contatto che la donna desiderava avrebbe potuto esprimersi attraverso Internet in vari modi.  Poiché nessuno di loro ha scambiato informazioni private tra loro, lo scopo dell'agenzia di appuntamenti (a cui era destinato) non sarebbe stato raggiunto.  Un'altra donna russa con cui l'uomo ha mantenuto solo un contatto temporaneo tramite una homepage si è poi rivelata non essere la stessa persona.

Randki za pośrednictwem strony internetowej zamiast aplikacji: serwis randkowy Relatieplanet, który od lat jest powszechnie znany w „mediacji online w Holandii i Belgii”, uszczęśliwia singli, gdy znajdują partnera do rozmowy, przyjaźń lub związek.  Witryna przyciągnęła wielu odwiedzających nie tylko w obu krajach, ale także poza nimi.  - - - Historia zarejestrowanego członka, który miał swoją opinię na temat ustalania cen: znalazł tam kilku członków i sądził, że spotykają się z poważnymi kandydatami poprzez płatną subskrypcję.  Porównał to do dobrze wówczas prowadzonego OneHello, w którym członkowie nawiązali ze sobą kontakt.  Jednak podczas swojego członkostwa odkrył, że poza witryną dzieją się inne rzeczy.  W końcu, mimo całej uwagi i wpłat, kontakt z członkami nie doprowadziłby do faktycznego spotkania.  Korespondencja, jaką prowadził z kobietą, okazała się pochodzenia rosyjskiego.  Ona sama nie pisała we własnym języku.  Mężczyzna kontynuował z nią kontakt, ponieważ uznał treść za wiarygodną i odpowiadał na jej wiadomości e-mail w domu telefonicznym za pośrednictwem komputera.  Kobieta, tak odniosło się wrażenie podczas kontaktu e-mailowego, pragnęła go poznać.  Powiedziała, że ma poważne plany przeprowadzki i znalezienia kogoś, kto się nią zaopiekuje.  W tamtym czasie na portalu randkowym nie było dużego wyboru.  Cena pozostała taka sama dla każdego członka.  Rozległe „premie” były mało znane.  Również przy wyborze standardowa rejestracja dla tych „poszukiwaczy” była, w przeciwieństwie do obecnych portali randkowych, przeznaczona wyłącznie dla „mężczyzny szuka kobiety” i odwrotnie, społeczności o różnych „kształtach i rozmiarach” nie były używane, ponieważ było to wcześniej niezwykły.  Mężczyzna przeczytał jej e-maile i zauważył, że z biegiem czasu osoba ta odczuwała przesadną potrzebę pewności.  Powiedziała, że jej rodzinie nie było dobrze.  Jej dążenie do szczęścia polegało na znalezieniu kogoś, kto mógłby utrzymać rodzinę w celu… wkroczenia, gdy sytuacja uzna, że jest to „finansowe” konieczne.  Próbowała go przekonać, że nie może długo żyć w smutku.  Jej historia miała to potwierdzić w kolejnej serii e-maili.  Na początku nie podała numeru kierunkowego domu swojej matki.  Jeśli kontakt trwał dłużej, wydawała się otwierać na „nieznajomego”.  Jej pragnienie, by pewnego dnia uzyskać drugie obywatelstwo, było głównym powodem korespondencji.  Jej matka miała nadzieję, że jej córka zrobi coś z życia.  Zbyt długie uzależnienie od siebie nie powinno wpływać na sytuację między matką a córką.  Pomoc z zewnątrz była jej jedyną nadzieją.  Mężczyzna, z którym w tym czasie komunikowała się jej córka, został poinformowany, że po pewnym czasie jest mile widziany.  Nie było dalszej dyskusji na temat przelewu pieniędzy, aby kobieta mogła zarezerwować wycieczkę.  Chociaż mężczyzna chciał tylko kontaktu i nie chciał podejmować żadnych dalszych zobowiązań, zasugerował, aby najpierw wspomniała o swoich pomysłach w korespondencji.  Sprzedawca, który później pomógł klientowi w instrukcji do telefonu, dał mu kolejny długopis i papier.  W tym czasie było mniej ludzi.  Zamknął za sobą drzwi, które przez chwilę trzymał.  Ostatecznie obaj zakończyli kontakt po tym, jak jeden z nich podał informacje o stronie internetowej.  Jednak historia się skończyła, mężczyzna wydawał się mieć wrażenie, że strona była kilkakrotnie konsultowana.  Kontakt, za którym tęskniła kobieta, mógł wyrażać się w Internecie na różne sposoby.  Ponieważ żadne z nich nie wymieniało między sobą prywatnych informacji, cel agencji randkowej (dla której była przeznaczona) nie zostałby osiągnięty.  Inna Rosjanka, z którą mężczyzna utrzymywał tylko chwilowy kontakt za pośrednictwem strony internetowej, później okazała się nie być tą samą osobą.

Запознанствата чрез уебсайт, вместо да използват приложение: сайтът за запознанства Relatieplanet, който е име на домакинство в „онлайн посредничество за връзки в Холандия и Белгия от години“, зарадва неженените, когато намерят партньор за разговор, приятелство или връзка.  Сайтът привлече много посетители не само в двете страни, но и по-далеч.  - - - История от регистриран член, който имаше своето мнение относно настройката на цените: той намери няколко членове там и вярваше, че те се срещат със сериозни кандидати чрез техния платен абонамент.  Той го сравнява с все още добре управлявания OneHello, който довежда членовете в контакт помежду си.  По време на членството си обаче той откри, че извън сайта се случват и други неща.  В края на краищата, въпреки цялото внимание и плащания, контактът с членовете не би довел до реална среща.  Кореспонденцията, която той имал с жена, се оказала от руски произход.  Самата тя не пише на собствения си език.  Мъжът продължи контакта си с нея, защото видя съдържанието като достоверно и отговори на имейл съобщенията й в телефонна къща чрез компютър.  Жената, така че човек получи впечатление по време на контакта по електронната поща, копнееше да се срещне с него.  Тя каза, че има сериозни планове да се премести и да намери някой, който да се грижи за нея.  По това време в сайта за запознанства нямаше голям избор.  Цената остана една и съща за всеки член.  Широките „премии“ едва ли бяха известни.  Също така при избора стандартната регистрация за тези „търсещи лица“ беше, за разлика от настоящите сайтове за запознанства, предназначена само за „Мъжът търси жена“ и обратно, не се използваха общности в различни „форми и размери“, защото това преди това щеше да бъде необичайно.  Мъжът прочел имейлите й и забелязал, че с течение на времето човекът е имал пресилено желание за сигурност.  Тя каза, че семейството й не е в състояние.  Нейният стремеж към щастие беше да намери някой, който може да осигури семейството си с цел ... да се намеси, когато ситуацията сметне за "финансово" необходимо.  Опита се да го убеди, че не може да живее дълго в скръб.  Нейната история беше да потвърди това със следващата поредица от имейли.  Първоначално тя не даде местния код на къщата на майка си.  Ако контактът беше продължил по-дълго, тя сякаш се отвори за „непознатия“.  Желанието й един ден да получи второто си гражданство би било основната й причина за кореспонденцията.  Майка й се надяваше дъщеря й да направи нещо от живота.  Да бъдете зависими един от друг твърде дълго не трябва да влияе на ситуацията между майка и дъщеря.  Помощта отвън беше единствената й надежда.  На мъжа, с когото дъщеря й комуникира през това време, беше казано, че след известно време той е добре дошъл.  Нямаше повече дискусия за прехвърляне на пари, така че жената да може да резервира пътуването си.  Въпреки че мъжът искаше само контакт и не искаше да поема допълнителни ангажименти, той предложи тя първо да спомене своите идеи в кореспонденцията.  Продавачът, който след това беше помогнал на клиента с инструкциите за телефона, му даде още една писалка и хартия.  По това време имаше по-малко хора.  Затвори вратата, която държеше за кратко, отзад.  В крайна сметка и двамата прекратиха контакт, след като един от тях предостави информация за уебсайт.  Въпреки това историята приключи, изглежда, мъжът имаше впечатлението, че уебсайтът е бил консултиран няколко пъти.  Контактът, за когото жената жадуваше, можеше да се изрази чрез Интернет по различни начини.  Тъй като никой от тях не е обменял лична информация помежду си, целта на агенцията за запознанства (за която е била предназначена) не би била постигната.  Друга рускиня, с която мъжът поддържаше временен контакт само чрез начална страница, по-късно се оказа, че не е същият човек.

Stefnumót um vefsíðu í stað þess að nota App: stefnumótasíðan Relatieplanet, sem hefur verið nafn í „tengslamiðlun á netinu í Hollandi og Belgíu um árabil“, gladdi einhleypa þegar þeir fundu samtalsfélaga, vináttu eða samband.  Síðan laðaði að sér marga gesti, ekki aðeins í báðum löndum, heldur einnig víðar.  - - - Saga frá skráðum félaga sem hafði sína skoðun á verðlagningu: hann fann þar nokkra félaga og taldi að þeir væru að hitta alvarlega frambjóðendur í gegnum greidda áskrift sína.  Hann bar það saman við þá enn vel reknu OneHello sem kom félagsmönnum í samband sín á milli.  Hins vegar uppgötvaði hann meðan á aðild hans stóð að aðrir hlutir voru að gerast utan síðunnar.  Þegar öllu er á botninn hvolft, þrátt fyrir alla athygli og greiðslur, hefði samband við félagana ekki leitt til raunverulegs fundar.  Bréfaskipti sem hann átti við konu reyndust vera af rússneskum uppruna.  Sjálf skrifaði hún ekki á sínu tungumáli.  Maðurinn hélt áfram sambandi sínu við hana vegna þess að hann leit á efnið sem trúverðugt og svaraði tölvupóstskeytum hennar í símaveri í gegnum tölvuna.  Konan, svo að maður hafði áhrif á tölvupóstinn, þráði að hitta hann.  Hún sagðist hafa haft alvarlegar áætlanir um að flytja og finna einhvern til að sjá um hana.  Á þeim tíma var ekki mikið val á stefnumótasíðunni.  Verðið stóð í stað fyrir hvern félagsmann.  Víðtæk „iðgjöld“ voru varla þekkt.  Einnig þegar staðan var skráð fyrir þessa „leitendur“ var, öfugt við núverandi stefnumótasíður, aðeins ætluð fyrir „Maður leitar konu“ og öfugt, Samfélög í mismunandi „stærðum og gerðum“ voru ekki notuð vegna þess að þetta var áður óvenjulegt.  Maðurinn las tölvupóstana hennar og tók eftir því að með tímanum hafði maðurinn ýktar löngun til vissu.  Hún sagði að fjölskyldu sinni hefði ekki gengið vel.  Leit hennar að hamingjunni var að finna einhvern sem gæti séð fyrir fjölskyldu sinni með það að markmiði ... að stíga inn þegar aðstæður töldu það vera „fjárhagslegt“ nauðsynlegt.  Hún reyndi að sannfæra hann um að hún gæti ekki lifað lengi í sorg.  Sagan hennar var að staðfesta þetta með næstu tölvupóstseríu.  Í fyrstu gaf hún ekki út svæðisnúmerið heima hjá móður sinni.  Ef sambandið hafði staðið lengur virtist hún opna fyrir „ókunnuga“.  Ósk hennar um að fá einn daginn annað ríkisfang hefði verið meginástæða fyrir bréfaskiptum.  Móðir hennar vonaði að dóttir sín myndi gera eitthvað úr lífinu.  Að vera háð hvort öðru of lengi ætti ekki að hafa áhrif á aðstæður móður og dóttur.  Utanaðstoð var eina von hennar.  Manninum sem dóttir hennar hafði samband við á þeim tíma var sagt að eftir nokkurn tíma væri hann velkominn.  Engin frekari umræða var um að flytja peninga svo konan gæti bókað ferð sína.  Þótt maðurinn vildi aðeins hafa samband og vildi ekki skuldbinda sig frekar lagði hann til að hún nefndi fyrst hugmyndir sínar í bréfaskriftunum.  Sölumaðurinn, sem hafði aðstoðað viðskiptavininn við leiðbeiningar símans á eftir, gaf honum annan penna og pappír.  Færri voru viðstaddir á þeim tíma.  Hann lokaði hurðinni sem hann hélt stuttlega á eftir sér.  Að lokum lauk báðum tengiliðnum eftir að annar þeirra gaf upplýsingar um vefsíðu.  Hvernig sem sögunni lauk virtist maðurinn hafa það á tilfinningunni að vefsíðan hefði verið höfð nokkrum sinnum til ráðgjafar.  Sambandið sem konan þráði hefði getað tjáð sig í gegnum internetið á ýmsan hátt.  Þar sem enginn þeirra skiptist á einkaupplýsingum sín á milli hefði tilgangi stefnumótastofunnar (sem hún var ætluð fyrir) ekki náðst.  Önnur rússnesk kona sem maðurinn hélt aðeins tímabundnu sambandi við um heimasíðu reyndist síðar ekki vera sami maðurinn.

Dejting via en webbplats istället för att använda en App: dejtingsajt Relatieplanet, som har varit ett känt namn i "online relationsförmedling för Nederländerna och Belgien i flera år", gjorde singlar glada när de hittade en konversationspartner, vänskap eller relation.  Webbplatsen lockade många besökare inte bara i båda länderna utan också längre bort.  - - - En berättelse från en registrerad medlem som hade sin åsikt om prisuppställningen: han hittade flera medlemmar där och trodde att de träffade seriösa kandidater genom deras betalda prenumeration.  Han jämförde det med den då fortfarande välskötta OneHello som tog medlemmar i kontakt med varandra.  Men under sitt medlemskap upptäckte han att det hänt andra saker utanför webbplatsen.  Trots allt uppmärksamhet och betalningar skulle kontakten med medlemmarna inte ha lett till ett verkligt möte.  Korrespondensen han hade med en kvinna visade sig vara av ryskt ursprung.  Själv skrev hon inte på sitt eget språk.  Mannen fortsatte sin kontakt med henne eftersom han såg innehållet som trovärdigt och svarade hennes e-postmeddelanden i ett samtal via datorn.  Kvinnan, så man fick intrycket under e-postkontakten, längtade efter att träffa honom.  Hon sa att hon hade allvarliga planer på att flytta och hitta någon som skulle ta hand om henne.  Vid den tiden fanns det inte mycket val på dejtingsidan.  Priset var detsamma för varje medlem.  Omfattande "premier" var knappast kända.  Även vid valet var standardregistreringen för dessa "sökare", i motsats till de nuvarande dejtingsidorna, endast avsedd för "Man söker kvinna" och vice versa, Gemenskaper i olika "former och storlekar" användes inte eftersom detta tidigare skulle vara ovanlig.  Mannen läste hennes e-postmeddelanden och märkte att personen över tid hade en överdriven säkerhetstrang.  Hon sa att hennes familj inte hade det bra.  Hennes strävan efter lycka var att hitta någon som kunde försörja sin familj i syfte att ... gå in när situationen ansåg det som "ekonomiskt" nödvändigt.  Hon försökte övertyga honom om att hon inte kunde leva länge i sorg.  Hennes historia var att bekräfta detta med nästa serie e-postmeddelanden.  Först gav hon inte upp riktnummer för sin mors hus.  Om kontakten hade varat längre verkade hon öppna sig för 'främlingen'.  Hennes önskan att en dag få sin andra nationalitet skulle ha varit hennes främsta anledning till korrespondensen.  Hennes mamma hoppades att hennes dotter skulle göra något av livet.  Att vara beroende av varandra för länge borde inte påverka situationen mellan mor och dotter.  Utanför hjälp var hennes enda hopp.  Mannen som hennes dotter kommunicerade med under den tiden fick höra att han efter en tid var välkommen.  Det diskuterades inte mer om att överföra pengar så att kvinnan kunde boka sin resa.  Även om mannen bara ville ha kontakt och inte ville göra några ytterligare åtaganden föreslog han att hon först skulle nämna sina idéer i korrespondensen.  Säljaren, som hade hjälpt kunden med instruktionerna för telefonen efteråt, gav honom ytterligare en penna och papper.  Det var färre människor närvarande vid den tiden.  Han stängde dörren, som han höll kort, bakom sig.  Så småningom avslutade båda kontakten efter att en av dem gav information om en webbplats.  Men hur historien slutade verkade mannen ha intrycket att webbplatsen hade konsulterats flera gånger.  Kontakten kvinnan längtade efter kunde ha uttryckt sig via Internet på olika sätt.  Eftersom ingen av dem utbytte privat information med varandra skulle syftet med dejtingsbyrån (som det var avsett för) inte uppnås.  En annan rysk kvinna som mannen bara hade tillfällig kontakt med via en hemsida visade sig senare inte vara samma person.

Dating via et websted i stedet for at bruge en app: datingside Relatieplanet, der har været et kendt navn i 'online forholdsmægling for Holland og Belgien i årevis', gjorde singler glade, når de fandt en samtalepartner, venskab eller forhold.  Webstedet tiltrak mange besøgende, ikke kun i begge lande, men også længere væk.  - - - En historie fra et registreret medlem, der havde sin mening om prisopsætningen: han fandt flere medlemmer der og mente, at de mødte seriøse kandidater gennem deres betalte abonnement.  Han sammenlignede det med den så stadig veldrevne OneHello, der bragte medlemmer i kontakt med hinanden.  Imidlertid opdagede han under sit medlemskab, at der foregik andre ting uden for webstedet.  Trods al opmærksomhed og betalinger ville kontakten med medlemmer trods alt ikke have ført til et faktisk møde.  Den korrespondance, han havde med en kvinde, viste sig at være af russisk oprindelse.  Selv skrev hun ikke på sit eget sprog.  Manden fortsatte sin kontakt med hende, fordi han så indholdet som troværdigt og besvarede hendes e-mail-beskeder i et call house via computeren.  Kvinden, så man fik indtryk under e-mail-kontakten, længtes efter at møde ham.  Hun sagde, at hun havde alvorlige planer om at flytte og finde nogen, der tog sig af hende.  På det tidspunkt var der ikke meget valg på datingsiden.  Prisen forblev den samme for hvert medlem.  Omfattende 'præmier' var næppe kendt.  Også når man valgte, var standardregistreringen for disse 'søgende' i modsætning til de nuværende datingsider kun beregnet til 'Manden søger kvinde' og omvendt blev fællesskaber i forskellige 'former og størrelser' ikke brugt, fordi dette tidligere ville være usædvanlig.  Manden læste hendes e-mails og bemærkede, at personen over tid havde en overdrevet trang til sikkerhed.  Hun sagde, at hendes familie ikke havde det godt.  Hendes stræben efter lykke var at finde nogen, der kunne forsørge sin familie med det formål at ... træde ind, når situationen anså det for 'økonomisk' nødvendigt.  Hun forsøgte at overbevise ham om, at hun ikke kunne leve længe i sorg.  Hendes historie var at bekræfte dette med den næste række e-mails.  Først oplyste hun ikke områdekoden for sin mors hus.  Hvis kontakten havde varet længere, syntes hun at åbne sig for den 'fremmede'.  Hendes ønske om en dag at få sin anden nationalitet ville have været hendes hovedårsag til korrespondancen.  Hendes mor håbede, at datteren ville tjene noget af livet.  At være afhængig af hinanden for længe bør ikke påvirke situationen mellem mor og datter.  Udenfor hjælp var hendes eneste håb.  Manden, som hendes datter kommunikerede med i løbet af den tid, fik at vide, at han efter et stykke tid var velkommen.  Der var ingen yderligere diskussion om overførsel af penge, så kvinden kunne booke sin rejse.  Selvom manden kun ønskede kontakt og ikke ønskede at foretage yderligere forpligtelser, foreslog han, at hun først nævnte sine ideer i korrespondancen.  Sælgeren, der bagefter havde hjulpet kunden med instruktionerne til telefonen, gav ham endnu en pen og papir.  Der var færre mennesker til stede på det tidspunkt.  Han lukkede døren, som han holdt kort, bag sig.  Til sidst sluttede begge kontakten, efter at en af dem gav oplysninger om et websted.  Men historien sluttede, syntes manden at have det indtryk, at hjemmesiden var blevet konsulteret flere gange.  Den kontakt, kvinden længtes efter, kunne have udtrykt sig via Internettet på forskellige måder.  Da ingen af dem udvekslede private oplysninger med hinanden, ville formålet med datingbureauet (som det var beregnet til) ikke være nået.  En anden russisk kvinde, som manden kun opretholdt midlertidig kontakt med via en hjemmeside, viste sig senere ikke at være den samme person.

Treffit verkkosivuston kautta sovelluksen käyttämisen sijaan: treffisivusto Relatieplanet, joka on ollut kotitalouden nimi 'Alankomaiden ja Belgian online-välityssuhteissa jo vuosia', teki sinkuista onnellisia löytääkseen keskustelukumppanin, ystävyyden tai parisuhteen.  Sivusto houkutteli paljon kävijöitä paitsi molemmissa maissa myös kauempana.  - - - Tarina rekisteröidyltä jäseneltä, jolla oli mielipide hinnoittelusta: hän löysi sieltä useita jäseniä ja uskoi, että he tapasivat vakavia ehdokkaita maksetun tilauksensa kautta.  Hän vertasi sitä tuolloin vielä hyvin hoidettuun OneHelloon, joka toi jäsenet kosketuksiin toistensa kanssa.  Jäsenyytensä aikana hän huomasi kuitenkin, että sivuston ulkopuolella tapahtui muita asioita.  Loppujen lopuksi huolimatta kaikesta huomiosta ja maksusta kontakti jäseniin ei olisi johtanut varsinaiseen kokoukseen.  Kirje, jonka hän kävi naisen kanssa, osoittautui olevan venäläistä alkuperää.  Hän itse ei kirjoittanut omalla kielellään.  Mies jatkoi yhteyttä häneen, koska hän piti sisällön uskottavana ja vastasi hänen sähköpostiviesteihinsä puhelutilassa tietokoneen kautta.  Nainen, joka sai sellaisen vaikutelman sähköpostikontaktin aikana, kaipasi tavata hänet.  Hän sanoi, että hänellä oli vakavia suunnitelmia muuttaa ja löytää joku huolehtimaan hänestä.  Tuolloin treffisivustolla ei ollut paljon valinnanvaraa.  Hinta pysyi samana jokaisella jäsenellä.  Laajoja "palkkioita" tuskin tunnettiin.  Myös valittaessa näiden '' hakijoiden '' tavanomainen rekisteröinti oli, toisin kuin nykyiset treffisivustot, tarkoitettu vain '' Mies etsii naista '' ja päinvastoin, eri '' muodon ja koon '' yhteisöjä ei käytetty, koska tämä olisi aiemmin ollut epätavallinen.  Mies luki hänen sähköpostinsa ja huomasi, että ajan myötä henkilöllä oli liioiteltu halu varmuuteen.  Hän sanoi, että hänen perheensä ei ollut hyvin toimeentulossa.  Hänen pyrkimyksensä onneaan oli löytää joku, joka voisi huolehtia perheestään tavoitteenaan ... astua sisään, kun tilanne pitää sitä ”taloudellisena” välttämättömänä.  Hän yritti vakuuttaa hänelle, ettei voinut elää pitkään surussa.  Hänen tarinansa oli vahvistaa tämä seuraavalla sähköpostisarjalla.  Aluksi hän ei antanut äitinsä talon suuntanumeroa.  Jos kontakti olisi kestänyt kauemmin, hän näytti avautuvan 'muukalaiselle'.  Hänen toiveensa jonain päivänä saada toinen kansalaisuus olisi ollut hänen tärkein syy kirjeenvaihtoon.  Hänen äitinsä toivoi tyttärensä tekevän jotain elämästä.  Liian kauan riippuvuus toisistaan ei saisi vaikuttaa äidin ja tyttären väliseen tilanteeseen.  Ulkopuolinen apu oli hänen ainoa toivo.  Miehelle, jonka kanssa tyttärensä kommunikoi tuona aikana, kerrottiin, että jonkin ajan kuluttua hän oli tervetullut.  Rahansiirrosta ei enää keskusteltu, jotta nainen voisi varata matkansa.  Vaikka mies halusi vain yhteydenpitoa eikä halunnut tehdä uusia sitoumuksia, hän ehdotti, että hän mainitsisi ensin ideansa kirjeenvaihdossa.  Myyjä, joka oli auttanut asiakasta puhelimen ohjeiden jälkeen, antoi hänelle toisen kynän ja paperin.  Tuolloin läsnä oli vähemmän ihmisiä.  Hän sulki oven, jota hän piti hetken, takaapäin.  Lopulta molemmat päättivät yhteydenoton, kun toinen heistä antoi tietoja verkkosivustosta.  Siitä huolimatta, että tarina päättyi, miehellä näytti olevan vaikutelma, että verkkosivustoa oli kuultu useita kertoja.  Naisen kaipaama kontakti olisi voinut ilmaista itseään Internetin kautta monin tavoin.  Koska kukaan heistä ei vaihtanut yksityisiä tietoja keskenään, treffitoimiston (jota varten se oli tarkoitettu) tarkoitusta ei olisi saavutettu.  Toinen venäläinen nainen, jonka kanssa mies piti vain väliaikaisia yhteyksiä kotisivun kautta, osoittautui myöhemmin olevan sama henkilö.

通过网站而不是使用应用程序约会:约会网站 Relatieplanet 多年来一直是“荷兰和比利时的在线关系调解”中家喻户晓的名字,它让单身人士在寻找对话伙伴、友谊或关系时感到高兴。 该网站不仅在两国,而且在更远的地方吸引了许多参观者。  - - - 一个注册会员的故事,他对价格设置有自己的看法:他在那里找到了几个会员,并认为他们通过付费订阅会见了认真的候选人。 他将其与当时仍然运行良好的 OneHello 进行了比较,后者使成员相互接触。 然而,在他成为会员期间,他发现网站之外还有其他事情正在发生。 毕竟,尽管得到了所有的关注和支付,与成员的接触不会导致真正的会议。 他与一位女士的信件原来是俄罗斯人。 她自己并没有用她自己的语言写作。 该男子继续与她联系,因为他认为内容可信,并通过计算机在电话亭回复了她的电子邮件。 那个女人,所以在电子邮件联系中给人的印象是,渴望见到他。 她说她有认真的搬家计划并找人照顾她。 当时,交友网站上的选择并不多。 每个成员的价格保持不变。 几乎没有人知道广泛的“溢价”。 同样在选择时,与当前的约会网站相比,这些“寻求者”的标准注册仅适用于“男人寻求女人”,反之亦然,没有使用不同“形状和大小”的社区,因为这以前是异常。 该男子阅读了她的电子邮件,并注意到随着时间的推移,这个人对确定性有一种夸张的渴望。 她说她的家庭并不富裕。 她对幸福的追求是找到一个可以养家糊口的人,目的是……在情况认为“经济”需要时介入。 她试图说服他,她不能在悲伤中长寿。 她的故事是通过接下来的一系列电子邮件来证实这一点。 起初她没有给出她母亲家的区号。 如果接触持续更长时间,她似乎对“陌生人”敞开心扉。 她希望有朝一日获得她的第二个国籍,这将是她来信的主要原因。 她的母亲希望她的女儿能有所作为。 相互依赖太久,应该不会影响母女之间的情况。 外界的帮助是她唯一的希望。 她女儿在那段时间与之交流的那个人被告知,过了一段时间后,他会受到欢迎。 没有进一步讨论转移资金以便该妇女可以预订她的旅行。 虽然男人只是想联系,不想做进一步的承诺,但他建议她先在信件中提及自己的想法。 售货员事后帮客户打了电话,又递给他纸笔。 当时在场的人比较少。 他从身后关上了他短暂握住的门。 最终,在其中一人提供了有关网站的信息后,两人结束了联系。 不管故事如何结束,男人似乎都觉得这个网站已经被查阅过好几次了。 这位女士渴望的接触可以通过互联网以各种方式表达自己。 由于他们彼此之间都没有交换私人信息,因此约会机构的目的(它的目的)就无法实现。 另一名俄罗斯女子与该男子仅通过主页保持临时联系,后来证明不是同一个人。

앱을 사용하는 대신 웹 사이트를 통해 데이트 : '네덜란드와 벨기에의 온라인 관계 중재'에서 가명을 지었던 데이트 사이트 인 Relatieplanet은 대화 상대, 우정 또는 관계를 찾을 때 싱글들을 행복하게 만들었습니다.  이 사이트는 양국뿐만 아니라 먼 곳에서도 많은 방문객을 끌어 들였습니다.  ---가격 설정에 대한 의견이있는 등록 회원의 이야기 : 그는 그곳에서 여러 명의 회원을 발견하고 유료 구독을 통해 진지한 후보를 만나고 있다고 믿었습니다.  그는 그것을 회원들이 서로 접촉하게했던 당시 여전히 잘 운영되고있는 OneHello와 비교했습니다.  그러나 멤버십 기간 동안 그는 사이트 외부에서 다른 일이 진행되고 있음을 발견했습니다.  결국 모든 관심과 비용에도 불구하고 회원들과의 접촉이 실제 회의로 이어지지 않았을 것입니다.  그가 한 여성과의 서신은 러시아 출신으로 밝혀졌습니다.  그녀는 자신의 언어로 글을 쓰지 않았습니다.  그 남자는 콘텐츠가 믿을 만하다고보고 컴퓨터를 통해 콜 하우스에서 이메일 메시지에 응답했기 때문에 계속해서 그녀와 연락을 취했습니다.  그래서 한 여자는 이메일 연락 중에 인상을 받았으며 그를 만나기를 갈망했습니다.  그녀는 이사를하고 그녀를 돌볼 사람을 찾을 진지한 계획이 있다고 말했다.  그 당시 데이트 사이트에는 선택의 여지가 많지 않았습니다.  가격은 각 멤버에 대해 동일하게 유지되었습니다.  광범위한 '프리미엄'은 거의 알려지지 않았습니다.  또한 선택할 때 이러한 '구직자'에 대한 표준 등록은 현재 데이트 사이트와 달리 '남자가 여자를 찾습니다'만을위한 것이고 그 반대의 경우도 마찬가지였습니다. 다른 '모양과 크기'의 커뮤니티는 이전에 사용 되었기 때문에 사용되지 않았습니다. 별난.  그 남자는 그녀의 이메일을 읽고 시간이 지남에 따라 그 사람이 확신에 대한 과장된 충동을 가지고 있음을 알았습니다.  그녀는 가족이 좋지 않다고 말했습니다.  그녀의 행복 추구는 '재정적'상황이 필요하다고 판단 될 때 ...를 목표로 가족을 부양 할 수있는 사람을 찾는 것이 었습니다.  그녀는 슬픔 속에서 오래 살 수 없다고 그를 설득하려고 노력했습니다.  그녀의 이야기는 다음 일련의 이메일로이를 확인하는 것이 었습니다.  처음에는 어머니 집의 지역 번호를 알려주지 않았습니다.  접촉이 더 오래 지속된다면 그녀는 '이방인'에게 열린 것처럼 보였다.  언젠가 그녀의 두 번째 국적을 얻으려는 그녀의 소망이 그녀의 주요 서신이되었을 것입니다.  그녀의 어머니는 딸이 무언가를 만들어주기를 바랐습니다.  서로에게 너무 오래 의존하는 것은 엄마와 딸 사이의 상황에 영향을 미치지 않습니다.  외부의 도움은 그녀의 유일한 희망이었습니다.  그 동안 딸이 대화를 나눈 남자는 얼마 후 환영을 받았다고 들었습니다.  여성이 여행을 예약 할 수 있도록 돈을 이체하는 것에 대해 더 이상 논의하지 않았습니다.  그 남자는 접촉만을 원하고 더 이상 약속을하고 싶지 않았지만, 그는 그녀가 서신에서 그녀의 생각을 먼저 언급 할 것을 제안했습니다.  나중에 전화 지시를 고객에게 도와 준 영업 사원은 그에게 펜과 종이를 하나 더 주었다.  그 당시 참석 한 사람은 더 적었습니다.  그는 그 뒤에서 잠깐 붙들고 있던 문을 닫았다.  결국 두 사람 모두 웹 사이트에 대한 정보를 제공 한 후 연락을 종료했습니다.  그러나 이야기는 끝났고, 그 남자는 웹 사이트를 여러 번 참조했다는 인상을받은 것 같았다.  그 여성이 원했던 접촉은 인터넷을 통해 다양한 방식으로 자신을 표현할 수 있었다.  그들 중 누구도 서로 개인 정보를 교환하지 않았기 때문에 데이트 에이전시의 목적이 달성되지 않았을 것입니다.  그 남자가 홈페이지를 통해서만 일시적인 접촉을 유지했던 또 다른 러시아 여성은 나중에 같은 사람이 아닌 것으로 밝혀졌다.

Berkencan melalui situs web alih-alih menggunakan Aplikasi: situs kencan Relatieplanet, yang telah menjadi nama rumah tangga dalam 'mediasi hubungan online untuk Belanda dan Belgia selama bertahun-tahun', membuat para lajang senang ketika menemukan pasangan percakapan, persahabatan, atau hubungan.  Situs ini menarik banyak pengunjung tidak hanya di kedua negara, tetapi juga lebih jauh.  - - - Sebuah cerita dari anggota terdaftar yang memiliki pendapatnya tentang pengaturan harga: dia menemukan beberapa anggota di sana dan percaya bahwa mereka bertemu dengan kandidat yang serius melalui langganan berbayar mereka.  Dia membandingkannya dengan OneHello yang saat itu masih dikelola dengan baik yang membuat para anggota saling berhubungan.  Namun, selama keanggotaannya ia menemukan bahwa ada hal lain yang terjadi di luar situs.  Lagi pula, terlepas dari semua perhatian dan pembayaran, kontak dengan para anggota tidak akan mengarah pada pertemuan yang sebenarnya.  Korespondensi yang dia miliki dengan seorang wanita ternyata berasal dari Rusia.  Dia sendiri tidak menulis dalam bahasanya sendiri.  Pria itu melanjutkan kontaknya dengan dia karena dia melihat kontennya kredibel dan menjawab pesan emailnya di rumah panggilan melalui komputer.  Wanita itu, yang mendapat kesan selama kontak e-mail, sangat ingin bertemu dengannya.  Dia bilang dia punya rencana serius untuk pindah dan mencari seseorang untuk merawatnya.  Saat itu, tidak ada banyak pilihan di situs kencan.  Harga tetap sama untuk setiap anggota.  'Premium' yang luas hampir tidak diketahui.  Juga ketika memilih, pendaftaran standar untuk 'pencari' ini, berbeda dengan situs kencan saat ini, hanya ditujukan untuk 'Pria mencari wanita' dan sebaliknya, Komunitas dalam 'bentuk dan ukuran' yang berbeda tidak digunakan karena ini sebelumnya akan menjadi luar biasa.  Pria itu membaca emailnya dan memperhatikan bahwa seiring waktu orang tersebut memiliki dorongan yang berlebihan untuk kepastian.  Dia mengatakan keluarganya tidak kaya.  Pengejaran kebahagiaannya adalah menemukan seseorang yang dapat menghidupi keluarganya dengan tujuan… melangkah ketika situasinya dianggap perlu 'finansial'.  Dia mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak bisa hidup lama dalam kesedihan.  Kisahnya adalah untuk mengkonfirmasi ini dengan rangkaian email berikutnya.  Awalnya dia tidak memberikan kode area rumah ibunya.  Jika kontak berlangsung lebih lama, dia tampak terbuka terhadap 'orang asing'.  Keinginannya untuk suatu hari mendapatkan kewarganegaraan keduanya akan menjadi alasan utamanya untuk korespondensi.  Ibunya berharap putrinya akan membuat sesuatu dari kehidupan.  Menjadi tergantung satu sama lain terlalu lama seharusnya tidak mempengaruhi situasi antara ibu dan anak.  Bantuan dari luar adalah satu-satunya harapannya.  Pria dengan siapa putrinya berkomunikasi selama waktu itu diberitahu bahwa setelah beberapa waktu dia diterima.  Tidak ada diskusi lebih lanjut tentang mentransfer uang sehingga wanita itu bisa memesan perjalanannya.  Meskipun pria itu hanya menginginkan kontak dan tidak ingin membuat komitmen lebih lanjut, dia menyarankan agar wanita itu terlebih dahulu menyebutkan ide-idenya dalam korespondensi.  Penjual, yang telah membantu pelanggan dengan instruksi untuk telepon setelah itu, memberinya pena dan kertas lagi.  Ada lebih sedikit orang yang hadir pada waktu itu.  Dia menutup pintu, yang dia pegang sebentar, dari belakangnya.  Akhirnya, keduanya mengakhiri kontak setelah salah satu dari mereka memberikan informasi tentang sebuah situs web.  Namun ceritanya berakhir, pria itu tampaknya memiliki kesan bahwa situs web tersebut telah dikonsultasikan beberapa kali.  Kontak yang dirindukan wanita itu dapat mengekspresikan dirinya melalui Internet dengan berbagai cara.  Karena tidak ada dari mereka yang bertukar informasi pribadi satu sama lain, tujuan dari agen kencan (yang dimaksudkan) tidak akan tercapai.  Wanita Rusia lain yang dengannya pria itu hanya mempertahankan kontak sementara melalui beranda kemudian ternyata bukan orang yang sama.
PublPostGen
Reply


Forum Jump: