The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined variable $usersbrowsing - Line: 92 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.1.11 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 92 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contacts - Backup - Important (private) data
#1
[Image: 0009911555888895557777.jpeg]


When creating your account with iOS: the first time you create a new account with your first email address, you will notice afterwards that you are asked for this one email address.  This may be the case when you create one or more email addresses.  You can do this for privacy reasons.  - - - Unable to Update Apps at iTunes or App Store: After updating some Apps, you will be unable to update the rest.  You will be asked for the first email address and, if applicable, your mobile phone number since your first registration.  If you are no longer in possession of these two data, you will have to remove an App and install it again under the new email address.  - - - On full reset when deleting data: when doing a full reset where all your data is deleted, you should now be able to update all updates in one go from the new (registered) email address.  Make a backup of all data beforehand.  Caution: do not just delete an App containing your important documents as they will be deleted as well.  Go to “Files” and then click on it.  Click on the “Browse” icon below and then on the three dots at the top right.  At “Edit” toggle the switch to the right.  Then look for the folder with your documents at eg “Title App Editor” and click again on the three dots at the top right.  At “Date” you will see the most recent files in this folder.  Then select “Select” and mark all files.  Click on the icon “Folder with arrow up” at the bottom left.  Then make a copy of your files to another folder you have created.  This way you can remove the App afterwards and possibly restore these files under the new installation.  Your files will be preserved.  - - - Support in case of problems: in most cases you can decide not to contact Support of the provider.  Then follow the steps as described above.  - - - Verification on update: However this issue was caused (or whether this was done intentionally by the developer), it remains unclear to you as a user.  Avoid intruders on the Internet and so-called modified web pages if you encountered malicious programs.  Standard Cookies are required for login and for a website to function properly.  However, you should decide to read the Cookie Policy again carefully and disable most functions in order not to be tracked by third parties.  - - - Information via an - external - location: in order to nevertheless request information (websites with Cookies), you will in such a case have to consult a computer in, for example, internet cafes or other computers other than your own devices.  Never use your private email address for registration on websites and create another one for eg your business.  - - - Private data: never use your own private contact details in your messages and meet elsewhere than your own home area.  See also more at Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup screen with details: if you are shown a (privacy) policy in your account via a window, this has to do with tracking your actions.  This is common with the internet.  Read the content and go back to where you left off.

Bij het aanmaken van uw account bij iOS: de eerste keer dat u een nieuw account aanmaakt met ook uw eerste emailadres, zult u naderhand merken dat u gevraagd wordt naar dit ene emailadres. Dit kan het geval zijn wanneer u nog één of meerdere emailadressen aanmaakt. U kunt dit doen uit privacy overweging. - - - Bij het niet kunnen bijwerken van Apps bij iTunes of App Store: na het bijwerken van een aantal Apps, wordt het u onmogelijk gemaakt de rest bij te werken. U wordt gevraagd naar het eerste emailadres en tevens, indien van toepassing, uw mobiel telefoonnummer sinds uw eerste registratie. Bent u niet meer in bezit van deze beide gegevens, dan zult u een App moeten verwijderen en deze opnieuw installeren onder het nieuwe emailadres. - - - Bij volledig reset bij data verwijderen: bij een volledig reset waarbij al uw data wordt gewist, moet het u nu mogelijk zijn gemaakt in één keer alle updates bij te werken vanaf het nieuwe (geregistreerde) emailadres. Maak van te voren een backup van alle data. Pas op: verwijder niet zomaar een App met uw belangrijke documenten omdat deze eveneens verwijderd zullen worden. Ga naar “Bestanden” en klik vervolgens deze aan. Klik dan op onderstaand icoontje “Browse” en vervolgens op de drie stippels rechtsboven. Bij “Edit” schakelt u de schakelaar naar rechts. Zoek dan naar de map met uw documenten bij bijv. “Titel App Editor” en klikt u opnieuw op de drie stippels rechtsboven. Bij “Datum” ziet u de meest recente bestanden in deze map. Selecteer vervolgens “Selecteren” en markeer alle bestanden. Links beneden bij het icoontje “Map met pijltje omhoog” klikt u aan. Maak dan een kopie van uw bestanden naar een andere map die u hebt aangemaakt. Zo kunt u de App achteraf verwijderen en deze bestanden eventueel terugzetten onder de nieuwe installatie. Uw bestanden blijven behouden. - - - Support bij problemen: in de meeste gevallen kunt u besluiten geen kontakt te willen hebben met Support van de aanbieder. Volg dan de stappen zoals hierboven is beschreven. - - - Verificatie bij bijwerken: hoe dit probleem ook is veroorzaakt (of dat dit bewust door de ontwikkelaar is gedaan), blijft voor u als gebruiker onduidelijk. Vermijd indringers op het internet en zogenoemde gemodificeerde webpagina’s indien u te maken kreeg met kwaadwillende programma’s. Standaard Cookies zijn nodig om in te loggen en dat een website naar behoren werkt. Toch moet u besluiten het Cookiebeleid nogeens aandachtig te lezen en de meeste functies uit te schakelen om door derden niet gevolgd te worden. - - - Informatie via een - externe - locatie: om toch informatie op te vragen (websites met Cookies), zult u in zo’n geval een computer moeten raadplegen in bijv. internetcafé’s of andere computers elders dan uw eigen apparaten. Gebruik nimmer uw privé-emailadres voor registratie op websites en maak een ander aan voor bijv. uw zaken. - - - Privédata: gebruik ook nooit uw eigen privé-kontaktgegevens in uw berichten en spreek af elders dan uw eigen woonomgeving. Zie ook meer bij Discotheque - Bowling - Meetings. Popup-scherm met details: wordt u in uw account een (privacy)beleid via een venster getoond, dan heeft dit te maken met het volgen van uw handelingen. Dit is gebruikelijk met internet. Lees de inhoud en ga terug naar waar u bent gebleven.

Beim Anlegen Ihres Kontos mit iOS: Wenn Sie das erste Mal ein neues Konto mit Ihrer ersten E-Mail-Adresse erstellen, werden Sie im Nachhinein feststellen, dass Sie nach dieser einen E-Mail-Adresse gefragt werden.  Dies kann der Fall sein, wenn Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen erstellen.  Sie können dies aus Datenschutzgründen tun.  - - - Apps im iTunes oder App Store können nicht aktualisiert werden: Nach dem Aktualisieren einiger Apps können Sie den Rest nicht aktualisieren.  Sie werden nach der ersten E-Mail-Adresse und ggf. Ihrer Handynummer seit Ihrer ersten Registrierung gefragt.  Liegen Ihnen diese beiden Angaben nicht mehr vor, müssen Sie eine App entfernen und unter der neuen E-Mail-Adresse erneut installieren.  - - - Beim vollständigen Zurücksetzen beim Löschen von Daten: Bei einem vollständigen Zurücksetzen, bei dem alle Ihre Daten gelöscht werden, sollten Sie jetzt alle Updates auf einmal von der neuen (registrierten) E-Mail-Adresse aus aktualisieren können.  Machen Sie vorher ein Backup aller Daten.  Achtung: Löschen Sie nicht nur eine App, die Ihre wichtigen Dokumente enthält, da diese auch gelöscht werden.  Gehen Sie zu „Dateien“ und klicken Sie darauf.  Klicken Sie unten auf das „Durchsuchen“-Symbol und dann oben rechts auf die drei Punkte.  Bei „Bearbeiten“ schieben Sie den Schalter nach rechts.  Suchen Sie dann den Ordner mit Ihren Dokumenten zB bei „Titel App Editor“ und klicken Sie erneut auf die drei Punkte oben rechts.  Unter „Datum“ sehen Sie die aktuellsten Dateien in diesem Ordner.  Wählen Sie dann „Auswählen“ und markieren Sie alle Dateien.  Klicken Sie unten links auf das Symbol „Ordner mit Pfeil nach oben“.  Erstellen Sie dann eine Kopie Ihrer Dateien in einem anderen von Ihnen erstellten Ordner.  Auf diese Weise können Sie die App nachträglich entfernen und diese Dateien ggf. unter der Neuinstallation wiederherstellen.  Ihre Dateien bleiben erhalten.  - - - Support bei Problemen: In den meisten Fällen können Sie sich entscheiden, den Support des Anbieters nicht zu kontaktieren.  Folgen Sie dann den oben beschriebenen Schritten.  - - - Überprüfung bei Update: Wie auch immer dieses Problem verursacht wurde (oder ob dies vom Entwickler absichtlich gemacht wurde), bleibt für Sie als Benutzer unklar.  Vermeiden Sie Eindringlinge im Internet und sogenannte modifizierte Webseiten, wenn Sie auf Schadprogramme gestoßen sind.  Standard-Cookies sind für die Anmeldung und für die ordnungsgemäße Funktion einer Website erforderlich.  Sie sollten sich jedoch entscheiden, die Cookie-Richtlinie noch einmal sorgfältig durchzulesen und die meisten Funktionen zu deaktivieren, um nicht von Dritten verfolgt zu werden.  - - - Informationen über einen - externen - Ort: Um dennoch Informationen anzufordern (Websites mit Cookies), müssen Sie in einem solchen Fall einen Computer in zB Internetcafes oder andere Computer als Ihre eigenen Geräte konsultieren.  Verwenden Sie niemals Ihre private E-Mail-Adresse für die Registrierung auf Websites und erstellen Sie eine andere für zB Ihr Unternehmen.  - - - Private Daten: Verwenden Sie niemals Ihre eigenen privaten Kontaktdaten in Ihren Nachrichten und treffen Sie sich außerhalb Ihres eigenen Heimatbereichs.  Siehe auch mehr unter Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup-Bildschirm mit Details: Wenn Ihnen über ein Fenster in Ihrem Konto eine (Datenschutz-)Richtlinie angezeigt wird, hat dies mit der Verfolgung Ihrer Aktionen zu tun.  Dies ist im Internet üblich.  Lesen Sie den Inhalt und kehren Sie dorthin zurück, wo Sie aufgehört haben.

Ao criar sua conta com iOS: a primeira vez que criar uma nova conta com seu primeiro endereço de e-mail, você notará depois que esse endereço de e-mail será solicitado.  Esse pode ser o caso quando você cria um ou mais endereços de e-mail.  Você pode fazer isso por motivos de privacidade.  - - - Não é possível atualizar aplicativos no iTunes ou App Store: Depois de atualizar alguns aplicativos, você não poderá atualizar o resto.  Ser-lhe-á pedido o primeiro endereço de email e, se aplicável, o seu número de telemóvel desde o primeiro registo.  Se você não tiver mais esses dois detalhes, terá que remover um aplicativo e instalá-lo novamente com o novo endereço de e-mail.  - - - Na reinicialização completa ao excluir dados: ao fazer uma reinicialização completa onde todos os seus dados são excluídos, agora você deve ser capaz de atualizar todas as atualizações de uma vez a partir do novo endereço de e-mail (registrado).  Faça um backup de todos os dados com antecedência.  Cuidado: não exclua apenas um aplicativo que contém seus documentos importantes, pois eles também serão excluídos.  Vá em “Arquivos” e clique nele.  Clique no ícone “Navegar” abaixo e depois nos três pontos no canto superior direito.  Em "Editar", alterne o botão para a direita.  Em seguida, procure a pasta com seus documentos, por exemplo, “Editor do aplicativo de títulos” e clique novamente nos três pontos no canto superior direito.  Em “Data” você verá os arquivos mais recentes nesta pasta.  Em seguida, selecione “Selecionar” e marque todos os arquivos.  Clique no ícone “Pasta com seta para cima” no canto inferior esquerdo.  Em seguida, faça uma cópia de seus arquivos para outra pasta que você criou.  Dessa forma, você pode remover o aplicativo posteriormente e possivelmente restaurar esses arquivos na nova instalação.  Seus arquivos serão preservados.  - - - Suporte em caso de problemas: na maioria dos casos, você pode decidir não contatar o Suporte do provedor.  Em seguida, siga as etapas descritas acima.  - - - Verificação na atualização: No entanto, esse problema foi causado (ou se isso foi feito intencionalmente pelo desenvolvedor), ainda não está claro para você como usuário.  Evite intrusos na Internet e as chamadas páginas da Web modificadas, caso encontre programas maliciosos.  Cookies padrão são necessários para fazer o login e para um site funcionar corretamente.  No entanto, você deve decidir ler a Política de Cookies novamente com atenção e desabilitar a maioria das funções para não ser rastreado por terceiros.  - - - Informações através de um local - externo -: para, no entanto, solicitar informações (sites com Cookies), você deverá, nesse caso, consultar um computador em, por exemplo, cybercafés ou outros computadores que não sejam seus próprios dispositivos.  Nunca use seu endereço de e-mail privado para registro em sites e crie outro para, por exemplo, seu negócio.  - - - Dados privados: nunca use os seus próprios dados privados de contacto nas suas mensagens e reúna-se noutro local que não seja a sua casa.  Veja também mais em Discotheque - Bowling - Meetings.  Tela pop-up com detalhes: se você vê uma política de (privacidade) por meio de uma janela em sua conta, isso tem a ver com o rastreamento de suas ações.  Isso é comum na Internet.  Leia o conteúdo e volte para onde você parou.

Al crear su cuenta con iOS: la primera vez que crea una nueva cuenta con su primera dirección de correo electrónico, luego notará que se le solicita esta única dirección de correo electrónico.  Este puede ser el caso cuando crea una o más direcciones de correo electrónico.  Puede hacer esto por motivos de privacidad.  - - - No se pueden actualizar aplicaciones en iTunes o App Store: después de actualizar algunas aplicaciones, no podrá actualizar el resto.  Se le pedirá la primera dirección de correo electrónico y, si corresponde, su número de teléfono móvil desde su primer registro.  Si ya no tiene estos dos detalles, tendrá que eliminar una aplicación e instalarla nuevamente con la nueva dirección de correo electrónico.  - - - En reinicio completo al eliminar datos: al hacer un reinicio completo en el que se eliminan todos sus datos, ahora debería poder actualizar todas las actualizaciones de una vez desde la nueva dirección de correo electrónico (registrada).  Realice una copia de seguridad de todos los datos de antemano.  Precaución: no se limite a eliminar una aplicación que contenga sus documentos importantes, ya que también se eliminarán.  Vaya a "Archivos" y luego haga clic en él.  Haga clic en el icono "Examinar" a continuación y luego en los tres puntos en la parte superior derecha.  En "Editar", mueva el interruptor a la derecha.  Luego busque la carpeta con sus documentos en, por ejemplo, "Editor de aplicaciones de título" y haga clic nuevamente en los tres puntos en la parte superior derecha.  En "Fecha", verá los archivos más recientes en esta carpeta.  Luego seleccione "Seleccionar" y marque todos los archivos.  Haga clic en el icono "Carpeta con flecha hacia arriba" en la parte inferior izquierda.  Luego haga una copia de sus archivos en otra carpeta que haya creado.  De esta manera, puede eliminar la aplicación posteriormente y posiblemente restaurar estos archivos con la nueva instalación.  Sus archivos se conservarán.  - - - Soporte en caso de problemas: en la mayoría de los casos, puede decidir no ponerse en contacto con el Soporte del proveedor.  Luego siga los pasos descritos anteriormente.  - - - Verificación en la actualización: Sin embargo, este problema fue causado (o si el desarrollador lo hizo intencionalmente), no está claro para usted como usuario.  Evite los intrusos en Internet y las llamadas páginas web modificadas si encuentra programas maliciosos.  Las cookies estándar son necesarias para iniciar sesión y para que un sitio web funcione correctamente.  Sin embargo, debe decidir leer la Política de cookies nuevamente con atención y deshabilitar la mayoría de las funciones para no ser rastreado por terceros.  - - - Información a través de una ubicación - externa -: para, no obstante, solicitar información (sitios web con cookies), en tal caso deberá consultar una computadora en, por ejemplo, cibercafés u otras computadoras que no sean sus propios dispositivos.  Nunca use su dirección de correo electrónico privada para registrarse en sitios web y cree otra para, por ejemplo, su empresa.  - - - Datos privados: nunca use sus propios datos de contacto privados en sus mensajes y reúnase en otro lugar que no sea su propia área de residencia.  Vea también más en Discotheque - Bowling - Meetings.  Pantalla emergente con detalles: si se le muestra una política (de privacidad) a través de una ventana en su cuenta, esto tiene que ver con el seguimiento de sus acciones.  Esto es común en Internet.  Lea el contenido y vuelva a donde lo dejó.

Lors de la création de votre compte avec iOS : la première fois que vous créez un nouveau compte avec votre première adresse e-mail, vous remarquerez par la suite que cette seule adresse e-mail vous est demandée.  Cela peut être le cas lorsque vous créez une ou plusieurs adresses e-mail.  Vous pouvez le faire pour des raisons de confidentialité.  - - - Impossible de mettre à jour les applications sur iTunes ou l'App Store : après la mise à jour de certaines applications, vous ne pourrez pas mettre à jour le reste.  Il vous sera demandé la première adresse e-mail et, le cas échéant, votre numéro de téléphone portable depuis votre première inscription.  Si vous n'avez plus ces deux informations, vous devrez supprimer une application et la réinstaller sous la nouvelle adresse e-mail.  - - - Lors d'une réinitialisation complète lors de la suppression de données : lors d'une réinitialisation complète où toutes vos données sont supprimées, vous devriez maintenant pouvoir mettre à jour toutes les mises à jour en une seule fois à partir de la nouvelle adresse e-mail (enregistrée).  Faites une sauvegarde de toutes les données au préalable.  Attention : ne supprimez pas simplement une application contenant vos documents importants car ils seront également supprimés.  Allez dans "Fichiers" puis cliquez dessus.  Cliquez sur l'icône « Parcourir » ci-dessous puis sur les trois points en haut à droite.  À « Modifier », basculez le commutateur vers la droite.  Recherchez ensuite le dossier contenant vos documents dans, par exemple, « Title App Editor » et cliquez à nouveau sur les trois points en haut à droite.  À « Date », vous verrez les fichiers les plus récents dans ce dossier.  Sélectionnez ensuite « Sélectionner » et marquez tous les fichiers.  Cliquez sur l'icône « Dossier avec flèche vers le haut » en bas à gauche.  Faites ensuite une copie de vos fichiers dans un autre dossier que vous avez créé.  De cette façon, vous pouvez supprimer l'application par la suite et éventuellement restaurer ces fichiers sous la nouvelle installation.  Vos fichiers seront conservés.  - - - Support en cas de problème : dans la plupart des cas, vous pouvez décider de ne pas contacter le Support du fournisseur.  Suivez ensuite les étapes décrites ci-dessus.  - - - Vérification lors de la mise à jour : quelle que soit la cause de ce problème (ou si cela a été fait intentionnellement par le développeur), cela reste flou pour vous en tant qu'utilisateur.  Évitez les intrus sur Internet et les pages Web dites modifiées si vous rencontrez des programmes malveillants.  Les cookies standard sont nécessaires pour la connexion et pour qu'un site Web fonctionne correctement.  Cependant, vous devez décider de relire attentivement la politique relative aux cookies et de désactiver la plupart des fonctions afin de ne pas être suivi par des tiers.  - - - Informations via un emplacement - externe - : pour néanmoins demander des informations (sites Internet avec Cookies), vous devrez dans ce cas consulter un ordinateur dans, par exemple, des cybercafés ou d'autres ordinateurs autres que vos propres appareils.  N'utilisez jamais votre adresse e-mail privée pour vous inscrire sur des sites Web et créez-en une autre pour, par exemple, votre entreprise.  - - - Données privées : n'utilisez jamais vos propres coordonnées privées dans vos messages et rendez-vous ailleurs que dans votre région d'origine.  Voir aussi plus à Discotheque - Bowling - Meetings.  Écran contextuel avec détails : si une politique (de confidentialité) vous est présentée via une fenêtre de votre compte, cela concerne le suivi de vos actions.  C'est commun avec Internet.  Lisez le contenu et revenez là où vous vous étiez arrêté.

Quando crei il tuo account con iOS: la prima volta che crei un nuovo account con il tuo primo indirizzo e-mail, noterai in seguito che ti viene richiesto questo indirizzo e-mail.  Questo può essere il caso quando crei uno o più indirizzi email.  Puoi farlo per motivi di privacy.  - - - Impossibile aggiornare le app su iTunes o App Store: dopo aver aggiornato alcune app, non sarà possibile aggiornare le altre.  Ti verrà chiesto il primo indirizzo email e, se applicabile, il tuo numero di cellulare dalla tua prima registrazione.  Se non disponi più di questi due dettagli, dovrai rimuovere un'app e installarla di nuovo con il nuovo indirizzo email.  - - - Al ripristino completo durante l'eliminazione dei dati: quando si esegue un ripristino completo in cui tutti i dati vengono eliminati, ora dovresti essere in grado di aggiornare tutti gli aggiornamenti in una volta sola dal nuovo indirizzo e-mail (registrato).  Effettuare preventivamente un backup di tutti i dati.  Attenzione: non eliminare solo un'app contenente i tuoi documenti importanti, poiché verranno eliminati anche loro.  Vai su "File" e quindi fai clic su di esso.  Clicca sull'icona “Sfoglia” in basso e poi sui tre puntini in alto a destra.  In "Modifica" sposta l'interruttore a destra.  Quindi cerca la cartella con i tuoi documenti ad es. “Title App Editor” e clicca nuovamente sui tre puntini in alto a destra.  In "Data" vedrai i file più recenti in questa cartella.  Quindi selezionare "Seleziona" e contrassegnare tutti i file.  Fare clic sull'icona "Cartella con freccia su" in basso a sinistra.  Quindi fai una copia dei tuoi file in un'altra cartella che hai creato.  In questo modo potrai successivamente rimuovere l'App ed eventualmente ripristinare questi file con la nuova installazione.  I tuoi file saranno conservati.  - - - Assistenza in caso di problemi: nella maggior parte dei casi si può decidere di non contattare l'Assistenza del provider.  Quindi seguire i passaggi come descritto sopra.  - - - Verifica all'aggiornamento: comunque sia stato causato questo problema (o se è stato fatto intenzionalmente dallo sviluppatore), non è chiaro per te come utente.  Evita gli intrusi su Internet e le cosiddette pagine web modificate se incontri programmi dannosi.  I cookie standard sono necessari per il login e per il corretto funzionamento di un sito web.  Tuttavia, ti consigliamo di rileggere attentamente la Cookie Policy e disabilitare la maggior parte delle funzioni per non essere tracciato da terzi.  - - - Informazioni tramite una posizione - esterna: per richiedere comunque informazioni (siti Web con Cookie), in tal caso dovrai consultare un computer, ad esempio, in un Internet café o altri computer diversi dai tuoi dispositivi.  Non utilizzare mai il tuo indirizzo e-mail privato per la registrazione su siti Web e crearne un altro ad esempio per la tua attività.  - - - Dati privati: non utilizzare mai i tuoi dettagli di contatto privati nei tuoi messaggi e incontrati altrove rispetto alla tua area di residenza.  Vedi anche di più su Discotheque - Bowling - Meetings.  Schermata popup con i dettagli: se ti viene mostrata una politica (privacy) tramite una finestra nel tuo account, questo ha a che fare con il monitoraggio delle tue azioni.  Questo è comune con Internet.  Leggi il contenuto e torna da dove avevi interrotto.

Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας με iOS: την πρώτη φορά που δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό με την πρώτη σας διεύθυνση email, θα παρατηρήσετε στη συνέχεια ότι σας ζητείται αυτή η μία διεύθυνση email.  Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν δημιουργείτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις email.  Μπορείτε να το κάνετε αυτό για λόγους απορρήτου.  - - - Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση εφαρμογών στο iTunes ή το App Store: Μετά την ενημέρωση ορισμένων εφαρμογών, δεν θα μπορείτε να ενημερώσετε τις υπόλοιπες.  Θα σας ζητηθεί η πρώτη διεύθυνση email και, εάν υπάρχει, ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου από την πρώτη εγγραφή σας.  Εάν δεν έχετε πλέον αυτά τα δύο στοιχεία, θα πρέπει να αφαιρέσετε μια εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά στη νέα διεύθυνση email.  - - - Κατά την πλήρη επαναφορά κατά τη διαγραφή δεδομένων: όταν κάνετε πλήρη επαναφορά όπου διαγράφονται όλα τα δεδομένα σας, θα πρέπει πλέον να μπορείτε να ενημερώσετε όλες τις ενημερώσεις με μία κίνηση από τη νέα (καταχωρισμένη) διεύθυνση email.  Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων εκ των προτέρων.  Προσοχή: μην διαγράψετε απλώς μια εφαρμογή που περιέχει σημαντικά έγγραφά σας, καθώς θα διαγραφούν επίσης.  Μεταβείτε στα "Αρχεία" και μετά κάντε κλικ σε αυτό.  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» παρακάτω και μετά στις τρεις τελείες πάνω δεξιά.  Στο "Επεξεργασία" αλλάξτε το διακόπτη προς τα δεξιά.  Στη συνέχεια, αναζητήστε το φάκελο με τα έγγραφά σας στο π.χ. «Title App Editor» και κάντε ξανά κλικ στις τρεις τελείες επάνω δεξιά.  Στο "Date" θα δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία σε αυτόν τον φάκελο.  Στη συνέχεια, επιλέξτε "Επιλογή" και σημειώστε όλα τα αρχεία.  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Φάκελος με βέλος προς τα πάνω» κάτω αριστερά.  Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα αντίγραφο των αρχείων σας σε έναν άλλο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.  Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε την εφαρμογή στη συνέχεια και πιθανώς να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στη νέα εγκατάσταση.  Τα αρχεία σας θα διατηρηθούν.  - - - Υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων: στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να αποφασίσετε να μην επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη του παρόχου.  Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.  - - - Επαλήθευση κατά την ενημέρωση: Ωστόσο, αυτό το ζήτημα προκλήθηκε (ή εάν αυτό έγινε σκόπιμα από τον προγραμματιστή), παραμένει ασαφές για εσάς ως χρήστη.  Αποφύγετε τους εισβολείς στο Διαδίκτυο και τις λεγόμενες τροποποιημένες ιστοσελίδες εάν συναντήσετε κακόβουλα προγράμματα.  Απαιτούνται τυπικά cookies για τη σύνδεση και για τη σωστή λειτουργία ενός ιστότοπου.  Ωστόσο, θα πρέπει να αποφασίσετε να διαβάσετε ξανά προσεκτικά την Πολιτική Cookies και να απενεργοποιήσετε τις περισσότερες λειτουργίες για να μην παρακολουθείτε από τρίτα μέρη.  - - - Πληροφορίες μέσω μιας - εξωτερικής - τοποθεσίας: για να ζητήσετε ωστόσο πληροφορίες (ιστοσελίδες με Cookies), σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν υπολογιστή, για παράδειγμα, σε διαδικτυακά καφέ ή άλλους υπολογιστές εκτός από τις δικές σας συσκευές.  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ιδιωτική σας διεύθυνση email για εγγραφή σε ιστότοπους και δημιουργήστε άλλη για π.χ. την επιχείρησή σας.  - - - Ιδιωτικά δεδομένα: μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας στα μηνύματά σας και συναντηθείτε αλλού εκτός από την περιοχή του σπιτιού σας.  Δείτε επίσης περισσότερα στο Discotheque - Bowling - Meetings.  Αναδυόμενη οθόνη με λεπτομέρειες: εάν εμφανίζεται μια πολιτική (απόρρητο) μέσω ενός παραθύρου στον λογαριασμό σας, αυτό έχει να κάνει με την παρακολούθηση των ενεργειών σας.  Αυτό είναι κοινό με το Διαδίκτυο.  Διαβάστε το περιεχόμενο και επιστρέψτε στο σημείο που σταματήσατε.
PublPostGen
Reply
#2
Podczas tworzenia konta w iOS: przy pierwszym utworzeniu nowego konta z pierwszym adresem e-mail zauważysz, że zostaniesz poproszony o podanie tego jednego adresu e-mail.  Może się tak zdarzyć, gdy tworzysz jeden lub więcej adresów e-mail.  Możesz to zrobić ze względu na ochronę prywatności.  - - - Nie można zaktualizować aplikacji w iTunes lub App Store: Po zaktualizowaniu niektórych aplikacji nie będzie można zaktualizować pozostałych.  Zostaniesz poproszony o podanie pierwszego adresu e-mail i, jeśli dotyczy, numeru telefonu komórkowego od czasu pierwszej rejestracji.  Jeśli nie masz już tych dwóch informacji, będziesz musiał usunąć aplikację i zainstalować ją ponownie pod nowym adresem e-mail.  - - - Po pełnym resecie podczas usuwania danych: podczas pełnego resetowania, w którym wszystkie dane są usuwane, powinieneś być w stanie zaktualizować wszystkie aktualizacje za jednym razem z nowego (zarejestrowanego) adresu e-mail.  Wcześniej wykonaj kopię zapasową wszystkich danych.  Uwaga: nie usuwaj tylko aplikacji zawierającej ważne dokumenty, ponieważ one również zostaną usunięte.  Przejdź do „Pliki”, a następnie kliknij na niego.  Kliknij ikonę „Przeglądaj” poniżej, a następnie trzy kropki w prawym górnym rogu.  W „Edytuj” przełącz przełącznik w prawo.  Następnie poszukaj folderu z dokumentami w np. „Edytor aplikacji tytułów” i ponownie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu.  W „Data” zobaczysz najnowsze pliki w tym folderze.  Następnie wybierz „Wybierz” i zaznacz wszystkie pliki.  Kliknij ikonę „Folder ze strzałką w górę” w lewym dolnym rogu.  Następnie utwórz kopię swoich plików do innego utworzonego folderu.  W ten sposób możesz później usunąć aplikację i ewentualnie przywrócić te pliki w nowej instalacji.  Twoje pliki zostaną zachowane.  - - - Wsparcie w przypadku problemów: w większości przypadków możesz zrezygnować z kontaktu z obsługą dostawcy.  Następnie wykonaj czynności opisane powyżej.  - - - Weryfikacja podczas aktualizacji: Niezależnie od tego, jak został spowodowany ten problem (lub czy został to celowo zrobione przez programistę), jako użytkownik pozostaje to niejasne.  Unikaj intruzów w Internecie i tak zwanych zmodyfikowanych stron internetowych, jeśli napotkałeś złośliwe programy.  Standardowe pliki cookie są wymagane do logowania i prawidłowego działania strony internetowej.  Należy jednak zdecydować się na ponowne uważne zapoznanie się z Polityką plików cookie i wyłączyć większość funkcji, aby nie być śledzonym przez osoby trzecie.  - - - Informacje za pośrednictwem - zewnętrznej - lokalizacji: aby mimo wszystko zażądać informacji (strony internetowe z plikami cookie), będziesz musiał w takim przypadku skonsultować się z komputerem np. w kawiarenkach internetowych lub innym komputerem innym niż twoje własne urządzenie.  Nigdy nie używaj swojego prywatnego adresu e-mail do rejestracji na stronach internetowych i twórz kolejny np. dla swojej firmy.  - - - Prywatne dane: nigdy nie używaj swoich prywatnych danych kontaktowych w swoich wiadomościach i spotykaj się poza swoim miejscem zamieszkania.  Zobacz także więcej w „”.  Wyskakujący ekran ze szczegółami: jeśli w oknie na Twoim koncie zostanie wyświetlona polityka (prywatności), ma to związek ze śledzeniem Twoich działań.  To jest wspólne z internetem.  Przeczytaj treść i wróć do miejsca, w którym skończyłeś.

Когато създавате акаунт с iOS: първия път, когато създадете нов акаунт с първия си имейл адрес, ще забележите, че след това ще бъдете помолени за този един имейл адрес.  Това може да е така, когато създадете един или повече имейл адреси.  Можете да направите това от съображения за поверителност.  - - - Не може да се актуализират приложения в iTunes или App Store: След като актуализирате някои приложения, няма да можете да актуализирате останалите.  Ще бъдете помолени за първия имейл адрес и, ако е приложимо, номера на мобилния ви телефон след първата ви регистрация.  Ако вече нямате тези две подробности, ще трябва да премахнете приложение и да го инсталирате отново под новия имейл адрес.  - - - При пълно нулиране при изтриване на данни: когато правите пълно нулиране, при което всичките ви данни се изтриват, вече трябва да можете да актуализирате всички актуализации наведнъж от новия (регистриран) имейл адрес.  Направете резервно копие на всички данни предварително.  Внимание: не изтривайте само приложение, съдържащо важните ви документи, тъй като те също ще бъдат изтрити.  Отидете на „Файлове“ и след това кликнете върху него.  Кликнете върху иконата „Преглед“ по-долу и след това върху трите точки в горния десен ъгъл.  В „Редактиране“ превключете превключвателя надясно.  След това потърсете папката с вашите документи в например “Title App Editor” и щракнете отново върху трите точки в горния десен ъгъл.  В „Дата“ ще видите най-новите файлове в тази папка.  След това изберете „Избор“ и маркирайте всички файлове.  Кликнете върху иконата „Папка със стрелка нагоре“ долу вляво.  След това направете копие на вашите файлове в друга папка, която сте създали.  По този начин можете да премахнете приложението след това и евентуално да възстановите тези файлове при новата инсталация.  Вашите файлове ще бъдат запазени.  - - - Поддръжка в случай на проблеми: в повечето случаи можете да решите да не се свързвате с поддръжката на доставчика.  След това следвайте стъпките, описани по-горе.  - - - Проверка при актуализация: Въпреки това този проблем е причинен (или това е направено умишлено от разработчика), остава неясно за вас като потребител.  Избягвайте натрапници в интернет и така наречените модифицирани уеб страници, ако срещнете злонамерени програми.  Стандартните бисквитки са необходими за влизане и за правилното функциониране на уебсайта.  Въпреки това, трябва да решите да прочетете отново внимателно Политиката за бисквитки и да деактивирате повечето функции, за да не бъдете проследявани от трети страни.  - - - Информация чрез - външно - местоположение: за да поискате все пак информация (уебсайтове с бисквитки), в такъв случай ще трябва да се консултирате с компютър в, например, интернет кафенета или други компютри, различни от вашите собствени устройства.  Никога не използвайте личния си имейл адрес за регистрация в уебсайтове и създайте друг за например вашия бизнес.  - - - Лични данни: никога не използвайте личните си лични данни за контакт в съобщенията си и се срещайте на друго място, освен в собствения си дом.  Вижте също повече в „”.  Изскачащ екран с подробности: ако ви се покаже политика (за поверителност) чрез прозорец в акаунта ви, това е свързано с проследяването на вашите действия.  Това е често срещано при интернет.  Прочетете съдържанието и се върнете там, където сте спрели.

Kada kreirate svoj račun s iOS-om: kada prvi put kreirate novi račun sa svojom prvom adresom e-pošte, nakon toga ćete primijetiti da se od vas traži ova jedna adresa e-pošte.  To može biti slučaj kada izradite jednu ili više adresa e-pošte.  To možete učiniti iz razloga privatnosti.  - - - Nije moguće ažurirati aplikacije na iTunes ili App Store: Nakon ažuriranja nekih aplikacija, nećete moći ažurirati ostale.  Od vas će se tražiti prva adresa e-pošte i, ako je primjenjivo, broj vašeg mobilnog telefona od vaše prve registracije.  Ako više nemate ove dvije pojedinosti, morat ćete ukloniti aplikaciju i ponovno je instalirati pod novom adresom e-pošte.  - - - Prilikom potpunog resetiranja prilikom brisanja podataka: kada radite potpuno resetiranje gdje se brišu svi vaši podaci, sada biste trebali moći ažurirati sva ažuriranja odjednom s nove (registrirane) adrese e-pošte.  Prethodno napravite sigurnosnu kopiju svih podataka.  Oprez: nemojte samo izbrisati aplikaciju koja sadrži vaše važne dokumente jer će i oni biti izbrisani.  Idite na "Datoteke", a zatim kliknite na njega.  Kliknite na ikonu "Pregledaj" ispod, a zatim na tri točke u gornjem desnom kutu.  Na "Uredi" pomaknite prekidač udesno.  Zatim potražite mapu sa svojim dokumentima na npr. “Title App Editor” i ponovno kliknite na tri točke u gornjem desnom kutu.  Na "Date" vidjet ćete najnovije datoteke u ovoj mapi.  Zatim odaberite "Odaberi" i označite sve datoteke.  Kliknite na ikonu "Mapa sa strelicom prema gore" u donjem lijevom kutu.  Zatim napravite kopiju svojih datoteka u drugu mapu koju ste stvorili.  Na taj način možete naknadno ukloniti aplikaciju i eventualno vratiti te datoteke pod novom instalacijom.  Vaše datoteke će biti sačuvane.  - - - Podrška u slučaju problema: u većini slučajeva možete odlučiti da ne kontaktirate podršku pružatelja usluga.  Zatim slijedite gore opisane korake.  - - - Provjera pri ažuriranju: Kako god da je ovaj problem bio uzrokovan (ili je to namjerno učinio programer), vama kao korisniku ostaje nejasno.  Izbjegavajte uljeze na internetu i takozvane modificirane web stranice ako ste naišli na zlonamjerne programe.  Standardni kolačići su potrebni za prijavu i ispravno funkcioniranje web stranice.  Međutim, trebali biste se odlučiti ponovno pažljivo pročitati Pravila o kolačićima i onemogućiti većinu funkcija kako vas treće strane ne bi pratile.  - - - Informacije putem - vanjske - lokacije: da biste ipak zatražili informacije (web-stranice s kolačićima), u takvom ćete slučaju morati konzultirati računalo u, na primjer, internet kafićima ili drugim računalima koja nisu vaša.  Nikada nemojte koristiti svoju privatnu adresu e-pošte za registraciju na web stranicama i kreirajte drugu za npr. svoju tvrtku.  - - - Privatni podaci: nikada ne koristite svoje privatne podatke za kontakt u svojim porukama i sastajajte se negdje drugdje osim u svom matičnom području.  Vidi također više na Discotheque - Bowling - Meetings.  Skočni zaslon s pojedinostima: ako vam se kroz prozor na vašem računu prikaže politika (privatnosti), to ima veze s praćenjem vaših radnji.  To je uobičajeno s internetom.  Pročitajte sadržaj i vratite se tamo gdje ste stali.

Kada kreirate svoj nalog sa iOS-om: kada prvi put kreirate novi nalog sa svojom prvom adresom e-pošte, primetićete da se od vas traži ova adresa e-pošte.  Ovo može biti slučaj kada kreirate jednu ili više adresa e-pošte.  To možete učiniti iz razloga privatnosti.  - - - Nije moguće ažurirati aplikacije na iTunes ili App Store: Nakon ažuriranja nekih aplikacija, nećete moći ažurirati ostale.  Od vas će se tražiti prva adresa e-pošte i, ako je primjenjivo, broj vašeg mobilnog telefona od vaše prve registracije.  Ako više nemate ova dva detalja, morat ćete ukloniti aplikaciju i ponovo je instalirati pod novom adresom e-pošte.  - - - Prilikom potpunog resetiranja prilikom brisanja podataka: kada radite potpuno resetiranje gdje se brišu svi vaši podaci, sada biste trebali moći ažurirati sva ažuriranja odjednom s nove (registrovane) adrese e-pošte.  Prethodno napravite rezervnu kopiju svih podataka.  Oprez: nemojte samo brisati aplikaciju koja sadrži vaše važne dokumente jer će i oni biti izbrisani.  Idite na "Files" i kliknite na njega.  Kliknite na ikonu "Pregledaj" ispod, a zatim na tri tačke u gornjem desnom uglu.  Na “Edit” prebacite prekidač udesno.  Zatim potražite fasciklu sa vašim dokumentima na npr. “Title App Editor” i ponovo kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu.  U “Date” ćete vidjeti najnovije datoteke u ovom folderu.  Zatim odaberite "Odaberi" i označite sve datoteke.  Kliknite na ikonu “Folder sa strelicom gore” u donjem lijevom kutu.  Zatim napravite kopiju vaših datoteka u drugu mapu koju ste kreirali.  Na ovaj način možete naknadno ukloniti aplikaciju i eventualno vratiti ove datoteke pod novom instalacijom.  Vaši fajlovi će biti sačuvani.  - - - Podrška u slučaju problema: u većini slučajeva možete odlučiti da ne kontaktirate podršku provajdera.  Zatim slijedite gore opisane korake.  - - - Provjera na ažuriranju: Međutim, ovaj problem je uzrokovan (ili je to namjerno uradio programer), vama kao korisniku ostaje nejasno.  Izbjegavajte uljeze na Internetu i takozvane modificirane web stranice ako naiđete na zlonamjerne programe.  Standardni kolačići su potrebni za prijavu i pravilno funkcioniranje web stranice.  Međutim, trebali biste odlučiti da ponovo pažljivo pročitate Politiku kolačića i onemogućite većinu funkcija kako vas treće strane ne bi pratile.  - - - Informacije putem - eksterne - lokacije: da biste ipak zatražili informacije (web-stranice s kolačićima), u tom ćete slučaju morati konsultovati računar u, na primjer, internet kafićima ili drugim računarima koji nisu vaši vlastiti uređaji.  Nikada nemojte koristiti svoju privatnu adresu e-pošte za registraciju na web stranicama i kreirajte drugu za npr. vaš posao.  - - - Privatni podaci: nikada ne koristite svoje privatne podatke za kontakt u svojim porukama i sastajajte se negdje drugdje osim u svom matičnom području.  Vidite i više na Discotheque - Bowling - Meetings.  Iskačući ekran sa detaljima: ako vam se prikaže politika (privatnosti) preko prozora na vašem nalogu, to ima veze sa praćenjem vaših radnji.  Ovo je uobičajeno sa internetom.  Pročitajte sadržaj i vratite se tamo gdje ste stali.

При создании учетной записи в iOS: при первом создании новой учетной записи со своим первым адресом электронной почты вы заметите, что впоследствии вас попросят ввести этот адрес электронной почты.  Это может быть случай, когда вы создаете один или несколько адресов электронной почты.  Вы можете сделать это из соображений конфиденциальности.  - - - Невозможно обновить приложения в iTunes или App Store: после обновления некоторых приложений вы не сможете обновить остальные.  Вам будет предложено ввести первый адрес электронной почты и, если возможно, номер вашего мобильного телефона с момента вашей первой регистрации.  Если у вас больше нет этих двух данных, вам придется удалить приложение и снова установить его под новым адресом электронной почты.  - - - При полном сбросе при удалении данных: при выполнении полного сброса, когда все ваши данные удаляются, теперь вы сможете обновить все обновления за один раз с нового (зарегистрированного) адреса электронной почты.  Заранее сделайте резервную копию всех данных.  Внимание: не удаляйте просто приложение, содержащее ваши важные документы, они также будут удалены.  Перейдите в «Файлы» и щелкните по нему.  Щелкните значок «Обзор» ниже, а затем три точки в правом верхнем углу.  В «Редактировать» переведите переключатель вправо.  Затем найдите папку с вашими документами, например, в «Редакторе приложений заголовков» и нажмите еще раз на три точки в правом верхнем углу.  В «Дата» вы увидите самые последние файлы в этой папке.  Затем выберите «Выбрать» и отметьте все файлы.  Щелкните значок «Папка со стрелкой вверх» слева внизу.  Затем сделайте копию ваших файлов в другую созданную вами папку.  Таким образом, вы можете впоследствии удалить приложение и, возможно, восстановить эти файлы при новой установке.  Ваши файлы будут сохранены.  - - - Поддержка в случае возникновения проблем: в большинстве случаев вы можете отказаться от обращения в службу поддержки провайдера.  Затем выполните шаги, описанные выше.  - - - Проверка при обновлении: независимо от того, была ли эта проблема вызвана (или было ли это сделано намеренно разработчиком), вам как пользователю неясно.  Избегайте злоумышленников в Интернете и так называемых модифицированных веб-страниц, если вы столкнулись с вредоносными программами.  Стандартные файлы cookie необходимы для входа в систему и правильной работы веб-сайта.  Однако вам следует принять решение еще раз внимательно прочитать Политику использования файлов cookie и отключить большинство функций, чтобы третьи лица не могли их отслеживать.  - - - Информация через - внешнее - расположение: чтобы, тем не менее, запрашивать информацию (веб-сайты с файлами cookie), вам в таком случае придется обратиться к компьютеру, например, в интернет-кафе или на других компьютерах, отличных от ваших собственных устройств.  Никогда не используйте свой личный адрес электронной почты для регистрации на веб-сайтах и не создавайте другой, например, для своего бизнеса.  - - - Личные данные: никогда не используйте свои личные контактные данные в своих сообщениях и не встречайтесь где-либо еще, кроме вашего собственного дома.  См. Также больше на «».  Всплывающий экран с подробностями: если вам показана политика (конфиденциальности) в окне вашей учетной записи, это связано с отслеживанием ваших действий.  Это обычное дело в Интернете.  Прочтите содержание и вернитесь к тому месту, где остановились.
PublPostGen
Reply
#3
Kurdami paskyrą naudodami iOS: pirmą kartą kurdami naują paskyrą su savo pirmuoju el. pašto adresu, vėliau pastebėsite, kad jūsų prašoma įvesti šį el. pašto adresą. Taip gali būti, kai sukuriate vieną ar daugiau el. pašto adresų. Tai galite padaryti dėl privatumo priežasčių. - - - Nepavyko atnaujinti programų iTunes arba App Store: atnaujinę kai kurias programas, negalėsite atnaujinti kitų. Jūsų bus paprašyta įvesti pirmąjį el. pašto adresą ir, jei taikoma, jūsų mobiliojo telefono numerį nuo pirmosios registracijos. Jei nebeturite šių dviejų duomenų, turėsite pašalinti programą ir vėl ją įdiegti nauju el. pašto adresu. - - - Visiškas nustatymas iš naujo, kai ištrinami duomenys: kai atliekate visišką atstatymą, kai visi jūsų duomenys ištrinami, dabar turėtumėte turėti galimybę vienu kartu atnaujinti visus atnaujinimus iš naujo (registruoto) el. pašto adreso. Iš anksto pasidarykite visų duomenų atsarginę kopiją. Atsargiai: ne tik ištrinkite Programėlę, kurioje yra jūsų svarbūs dokumentai, nes jie taip pat bus ištrinti. Eikite į „Failai“ ir spustelėkite jį. Spustelėkite toliau esančią piktogramą „Naršyti“, tada – tris taškus viršutiniame dešiniajame kampe. Prie „Redaguoti“ perjunkite jungiklį į dešinę. Tada ieškokite aplanko su dokumentais, pvz., „Title App Editor“ ir dar kartą spustelėkite tris taškus viršutiniame dešiniajame kampe. „Data“ pamatysite naujausius šio aplanko failus. Tada pasirinkite „Pasirinkti“ ir pažymėkite visus failus. Spustelėkite piktogramą „Aplankas su rodykle aukštyn“ apatiniame kairiajame kampe. Tada nukopijuokite failus į kitą sukurtą aplanką. Tokiu būdu vėliau galėsite pašalinti programą ir galbūt atkurti šiuos failus naujai įdiegus. Jūsų failai bus išsaugoti. - - - Pagalba iškilus problemoms: daugeliu atvejų galite nuspręsti nesikreipti į teikėjo palaikymo tarnybą. Tada atlikite aukščiau aprašytus veiksmus. - - - Patvirtinimas atnaujinant: nepaisant to, kad ši problema kilo (ar tai padarė kūrėjas tyčia), jums, kaip vartotojui, lieka neaišku. Venkite įsibrovėlių internete ir vadinamuosiuose modifikuotuose tinklalapiuose, jei susidūrėte su kenkėjiškomis programomis. Standartiniai slapukai reikalingi prisijungimui ir tinkamam svetainės veikimui. Tačiau turėtumėte nuspręsti dar kartą atidžiai perskaityti Slapukų politiką ir išjungti daugumą funkcijų, kad trečiosios šalys jūsų nesektų. - - - Informacija per - išorinę - vietą: norėdami vis dėlto prašyti informacijos (svetainės su slapukais), tokiu atveju turėsite pasikonsultuoti su kompiuteriu, pavyzdžiui, interneto kavinėse ar kituose kompiuteriuose, ne savo įrenginiuose. Niekada nenaudokite savo privataus el. pašto adreso registruodamiesi svetainėse ir sukurkite kitą, pvz., savo verslui. - - - Privatūs duomenys: niekada nenaudokite savo asmeninių kontaktinių duomenų savo žinutėse ir susitikite kitur, o ne savo namuose. Taip pat žiūrėkite daugiau Discotheque - Bowling - Meetings. Iššokantis ekranas su išsamia informacija: jei jūsų paskyros lange rodoma (privatumo) politika, tai susiję su jūsų veiksmų stebėjimu. Tai įprasta su internetu. Perskaitykite turinį ir grįžkite ten, kur baigėte.

Veidojot kontu operētājsistēmā iOS: pirmo reizi izveidojot jaunu kontu ar savu pirmo e-pasta adresi, pēc tam pamanīsit, ka jums tiek prasīta šī viena e-pasta adrese. Tas var notikt, ja izveidojat vienu vai vairākas e-pasta adreses. Varat to izdarīt privātuma apsvērumu dēļ. - - - Nevar atjaunināt lietotnes iTunes vai App Store: pēc dažu lietotņu atjaunināšanas jūs nevarēsit atjaunināt pārējās. Jums tiks lūgta pirmā e-pasta adrese un, ja piemērojams, jūsu mobilā tālruņa numurs kopš pirmās reģistrācijas. Ja jums vairs nav šīs divas informācijas, jums būs jānoņem lietotne un jāinstalē tā vēlreiz, izmantojot jauno e-pasta adresi. - - - Pilnīga atiestatīšana, dzēšot datus: veicot pilnu atiestatīšanu, kurā tiek dzēsti visi jūsu dati, tagad jums vajadzētu būt iespējai vienā reizē atjaunināt visus atjauninājumus no jaunās (reģistrētās) e-pasta adreses. Iepriekš izveidojiet visu datu dublējumu. Uzmanību: neizdzēsiet tikai lietotni, kurā ir jūsu svarīgi dokumenti, jo arī tie tiks izdzēsti. Dodieties uz "Faili" un pēc tam noklikšķiniet uz tā. Noklikšķiniet uz tālāk esošās ikonas "Pārlūkot" un pēc tam uz trim punktiem augšējā labajā stūrī. Sadaļā “Rediģēt” pārslēdziet slēdzi pa labi. Pēc tam meklējiet mapi ar saviem dokumentiem, piemēram, “Title App Editor” un vēlreiz noklikšķiniet uz trim punktiem augšējā labajā stūrī. Pie "Datums" jūs redzēsit jaunākos failus šajā mapē. Pēc tam atlasiet “Atlasīt” un atzīmējiet visus failus. Apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas “Mape ar bultiņu uz augšu”. Pēc tam izveidojiet failu kopiju citā izveidotajā mapē. Tādā veidā jūs varat noņemt lietotni pēc tam un, iespējams, atjaunot šos failus jaunajā instalācijā. Jūsu faili tiks saglabāti. - - - Atbalsts problēmu gadījumā: vairumā gadījumu varat nolemt nesazināties ar pakalpojumu sniedzēja atbalstu. Pēc tam izpildiet iepriekš aprakstītās darbības. - - - Atjaunināšanas pārbaude: lai arī šo problēmu izraisīja (vai arī izstrādātājs to ir izdarījis tīši), jums kā lietotājam tas joprojām nav skaidrs. Izvairieties no iebrucējiem internetā un tā sauktajās modificētajās tīmekļa lapās, ja esat saskāries ar ļaunprātīgām programmām. Standarta sīkfaili ir nepieciešami, lai pieteiktos un lai vietne darbotos pareizi. Tomēr jums vajadzētu izlemt vēlreiz rūpīgi izlasīt sīkfailu politiku un atspējot lielāko daļu funkciju, lai trešās puses netiktu izsekotas. - - - Informācija, izmantojot - ārēju - atrašanās vietu: lai tomēr pieprasītu informāciju (vietnes ar sīkdatnēm), jums šādā gadījumā būs jākonsultējas ar datoru, piemēram, interneta kafejnīcās vai citos datoros, kas nav jūsu ierīces. Nekad neizmantojiet savu privāto e-pasta adresi reģistrācijai vietnēs un izveidojiet citu, piemēram, savam uzņēmumam. - - - Privātie dati: nekad savās ziņās neizmantojiet savu privāto kontaktinformāciju un satiecieties citur, nevis savā dzīvesvietā. Skatiet arī vairāk sadaļā Discotheque - Bowling - Meetings. Uznirstošais ekrāns ar detalizētu informāciju: ja jūsu konta logā tiek parādīta (privātuma) politika, tas ir saistīts ar jūsu darbību izsekošanu. Tas ir izplatīts ar internetu. Izlasiet saturu un atgriezieties tur, kur pārtraucāt.

Під час створення облікового запису за допомогою iOS: коли ви вперше створите новий обліковий запис зі своєю першою адресою електронної пошти, ви помітите, що вас попросять ввести цю одну адресу електронної пошти. Це може статися, коли ви створюєте одну або кілька адрес електронної пошти. Ви можете зробити це з міркувань конфіденційності. - - - Не вдається оновити програми в iTunes або App Store: після оновлення деяких програм ви не зможете оновити інші. Вам буде запропоновано ввести першу адресу електронної пошти та, якщо є, номер вашого мобільного телефону з моменту вашої першої реєстрації. Якщо у вас більше немає цих двох даних, вам доведеться видалити програму та встановити її знову за новою електронною адресою. - - - Під час повного скидання під час видалення даних: під час виконання повного скидання, коли всі ваші дані видаляються, тепер ви зможете оновлювати всі оновлення за один раз з нової (зареєстрованої) адреси електронної пошти. Попередньо зробіть резервну копію всіх даних. Увага: не просто видаляйте програму, яка містить ваші важливі документи, оскільки вони також будуть видалені. Перейдіть до «Файли», а потім натисніть на нього. Натисніть на значок «Огляд» нижче, а потім на три точки у верхньому правому куті. У «Редагувати» перемикаєте перемикач вправо. Потім знайдіть папку з вашими документами, наприклад, «Title App Editor» і знову клацніть на три крапки у верхньому правому куті. У «Дата» ви побачите останні файли в цій папці. Потім виберіть «Вибрати» і позначте всі файли. Натисніть на іконку «Папка зі стрілкою вгору» в нижньому лівому куті. Потім скопіюйте файли в іншу створену папку. Таким чином ви можете потім видалити додаток і, можливо, відновити ці файли під час нової інсталяції. Ваші файли будуть збережені. - - - Підтримка у разі проблем: у більшості випадків ви можете вирішити не звертатися до служби підтримки постачальника. Потім виконайте дії, описані вище. - - - Перевірка під час оновлення: однак ця проблема була спричинена (чи це було зроблено навмисно розробником), вона залишається незрозумілою для вас, як для користувача. Уникайте зловмисників в Інтернеті та так званих модифікованих веб-сторінок, якщо ви зіткнулися зі шкідливими програмами. Стандартні файли cookie необхідні для входу та належної роботи веб-сайту. Однак вам слід вирішити ще раз уважно прочитати Політику щодо файлів cookie та вимкнути більшість функцій, щоб не відстежувати вас третіми сторонами. - - - Інформація через - зовнішнє - розташування: щоб, тим не менш, запитувати інформацію (веб-сайти з файлами cookie), у такому випадку вам доведеться звернутися до комп'ютера, наприклад, в інтернет-кафе або інших комп'ютерах, крім ваших власних пристроїв. Ніколи не використовуйте свою приватну адресу електронної пошти для реєстрації на веб-сайтах і створюйте іншу, наприклад, для вашого бізнесу. - - - Приватні дані: ніколи не використовуйте свої особисті контактні дані у своїх повідомленнях і зустрічайтеся в іншому місці, окрім вашого рідного місця. Дивіться також більше на «». Спливаюче вікно з деталями: якщо у вікні вашого облікового запису відображається політика (конфіденційності), це пов’язано з відстеженням ваших дій. Це поширене з Інтернетом. Прочитайте вміст і поверніться на те місце, де ви зупинилися.

Када креирате налог са иОС-ом: када први пут креирате нови налог са својом првом адресом е-поште, приметићете да се од вас тражи ова адреса е-поште. Ово може бити случај када креирате једну или више адреса е-поште. То можете учинити из разлога приватности. - - - Није могуће ажурирати апликације на иТунес-у или Апп Сторе-у: Након ажурирања неких апликација, нећете моћи да ажурирате остале. Биће вам затражена прва адреса е-поште и, ако је применљиво, број вашег мобилног телефона од ваше прве регистрације. Ако више немате ова два детаља, мораћете да уклоните апликацију и поново је инсталирате под новом адресом е-поште. - - - Приликом потпуног ресетовања приликом брисања података: када радите потпуно ресетовање где се бришу сви ваши подаци, сада би требало да будете у могућности да ажурирате сва ажурирања одједном са нове (регистроване) адресе е-поште. Направите резервну копију свих података унапред. Опрез: немојте само брисати апликацију која садржи ваше важне документе јер ће и они бити избрисани. Идите на „Датотеке“, а затим кликните на њега. Кликните на икону „Прегледај“ испод, а затим на три тачке у горњем десном углу. На „Едит“ пребаците прекидач удесно. Затим потражите фасциклу са вашим документима у нпр. „Титле Апп Едитор“ и кликните поново на три тачке у горњем десном углу. У „Датуму“ ћете видети најновије датотеке у овој фасцикли. Затим изаберите „Изабери“ и означите све датотеке. Кликните на икону „Фолдер са стрелицом нагоре“ у доњем левом углу. Затим направите копију својих датотека у другу фасциклу коју сте креирали. На овај начин можете накнадно уклонити апликацију и евентуално вратити ове датотеке под новом инсталацијом. Ваше датотеке ће бити сачуване. - - - Подршка у случају проблема: у већини случајева можете одлучити да не контактирате подршку провајдера. Затим следите горе описане кораке. - - - Верификација приликом ажурирања: Међутим, овај проблем је изазван (или је то намерно урадио програмер), вама као кориснику остаје нејасно. Избегавајте уљезе на Интернету и такозване модификоване веб странице ако наиђете на злонамерне програме. Стандардни колачићи су потребни за пријаву и за правилно функционисање веб странице. Међутим, требало би да одлучите да поново пажљиво прочитате Политику колачића и онемогућите већину функција како вас треће стране не би пратиле. - - - Информације преко - екстерне - локације: да бисте ипак тражили информације (веб странице са колачићима), у том случају ћете морати да консултујете рачунар у, на пример, интернет кафеима или другим рачунарима који нису ваши сопствени уређаји. Никада не користите своју приватну адресу е-поште за регистрацију на веб-сајтовима и креирајте другу за, на пример, своју фирму. - - - Приватни подаци: никада не користите своје приватне податке за контакт у својим порукама и састајајте се на другом месту осим у свом матичном подручју. Такође погледајте више на Discotheque - Bowling - Meetings. Искачући екран са детаљима: ако вам се прикаже политика (приватности) преко прозора на вашем налогу, то има везе са праћењем ваших радњи. Ово је уобичајено са интернетом. Прочитајте садржај и вратите се тамо где сте стали.

Amikor létrehozza fiókját iOS rendszeren: amikor először hoz létre új fiókot az első e-mail címével, utólag észre fogja venni, hogy ezt az egy e-mail címet kéri. Ez akkor fordulhat elő, ha egy vagy több e-mail címet hoz létre. Ezt adatvédelmi okokból megteheti. - - - Nem lehet frissíteni az alkalmazásokat az iTunes vagy az App Store áruházban: Néhány alkalmazás frissítése után a többit nem tudja frissíteni. Meg kell adnia az első e-mail címet és adott esetben a mobiltelefonszámát az első regisztráció óta. Ha már nem rendelkezik ezzel a két adattal, akkor el kell távolítania egy alkalmazást, és újra kell telepítenie az új e-mail címre. - - - Teljes alaphelyzetbe állításkor az adatok törlésekor: ha olyan teljes visszaállítást végez, amelyben minden adata törlődik, most már képesnek kell lennie az összes frissítés egy menetben történő frissítésére az új (regisztrált) e-mail címről. Előzetesen készítsen biztonsági másolatot az összes adatról. Vigyázat: ne csak a fontos dokumentumait tartalmazó alkalmazást törölje, hanem azok is törlődnek. Lépjen a „Fájlok” elemre, majd kattintson rá. Kattintson az alábbi „Tallózás” ikonra, majd a jobb felső sarokban lévő három pontra. A „Szerkesztés”-nél kapcsolja a kapcsolót jobbra. Ezután keresse meg a dokumentumokat tartalmazó mappát pl. a „Title App Editor”-ban, és kattintson újra a jobb felső sarokban lévő három pontra. A „Dátum” pontnál a legfrissebb fájlokat fogja látni ebben a mappában. Ezután válassza a „Kiválasztás” lehetőséget, és jelölje ki az összes fájlt. Kattintson a bal alsó sarokban található „Mappa felfelé mutató nyíllal” ikonra. Ezután készítsen másolatot a fájlokról egy másik létrehozott mappába. Így utólag eltávolíthatja az alkalmazást, és esetleg visszaállíthatja ezeket a fájlokat az új telepítés alatt. A fájljai megőrződnek. - - - Támogatás probléma esetén: a legtöbb esetben dönthet úgy, hogy nem veszi fel a kapcsolatot a szolgáltató támogatásával. Ezután kövesse a fent leírt lépéseket. - - - Ellenőrzés frissítéskor: Bárhogy is okozta ezt a problémát (vagy szándékosan tette-e ezt a fejlesztő), ez továbbra is homályos Önnek, mint felhasználónak. Kerülje el a behatolókat az interneten és az úgynevezett módosított weboldalakon, ha rosszindulatú programokkal találkozott. Normál Cookie-kra van szükség a bejelentkezéshez és a webhely megfelelő működéséhez. Érdemes azonban úgy döntenie, hogy újra figyelmesen elolvassa a Cookie-szabályzatot, és letiltja a legtöbb funkciót, nehogy harmadik felek nyomon kövessék. - - - Tájékoztatás - külső - helyen keresztül: ahhoz, hogy ennek ellenére információt kérjen (cookie-kat tartalmazó weboldalak), ilyen esetben számítógéppel kell konzultálnia például internetkávézókban, vagy a saját eszközétől eltérő számítógépeken. Soha ne használja privát e-mail címét webhelyeken való regisztrációhoz, és hozzon létre egy másikat pl. a vállalkozása számára. - - - Privát adatok: soha ne használja saját privát elérhetőségeit az üzenetekben, és találkozzon máshol, mint a saját otthonában. Lásd még a „”. Felugró képernyő részletekkel: ha fiókjában egy ablakon keresztül megjelenik egy (adatvédelmi) szabályzat, akkor ennek a tevékenységeinek nyomon követéséhez van köze. Ez gyakori az interneten. Olvassa el a tartalmat, és térjen vissza oda, ahol abbahagyta.

Când vă creați contul cu iOS: prima dată când creați un cont nou cu prima adresă de e-mail, veți observa ulterior că vi se cere această singură adresă de e-mail. Acesta poate fi cazul când creați una sau mai multe adrese de e-mail. Puteți face acest lucru din motive de confidențialitate. - - - Imposibil de actualizat aplicațiile pe iTunes sau App Store: după actualizarea unor aplicații, nu veți putea actualiza celelalte. Vi se va cere prima adresă de e-mail și, dacă este cazul, numărul dvs. de telefon mobil de la prima înregistrare. Dacă nu mai aveți aceste două detalii, va trebui să eliminați o aplicație și să o instalați din nou sub noua adresă de e-mail. - - - La resetare completă la ștergerea datelor: atunci când efectuați o resetare completă în care toate datele dvs. sunt șterse, acum ar trebui să puteți actualiza toate actualizările dintr-o singură mișcare de la noua adresă de e-mail (înregistrată). Faceți în prealabil o copie de rezervă a tuturor datelor. Atenție: nu ștergeți doar o aplicație care conține documentele dvs. importante, deoarece acestea vor fi și ele șterse. Accesați „Fișiere” și apoi faceți clic pe el. Faceți clic pe pictograma „Răsfoiește” de mai jos și apoi pe cele trei puncte din dreapta sus. La „Editare” comutați comutatorul la dreapta. Apoi căutați folderul cu documentele dvs. la, de exemplu, „Editor aplicație titlu” și faceți clic din nou pe cele trei puncte din dreapta sus. La „Date” veți vedea cele mai recente fișiere din acest folder. Apoi selectați „Selectați” și marcați toate fișierele. Faceți clic pe pictograma „Folder cu săgeata în sus” din stânga jos. Apoi faceți o copie a fișierelor dvs. într-un alt folder pe care l-ați creat. În acest fel, puteți elimina aplicația ulterior și, eventual, puteți restaura aceste fișiere sub noua instalare. Fișierele dvs. vor fi păstrate. - - - Asistență în caz de probleme: în majoritatea cazurilor puteți decide să nu contactați asistența furnizorului. Apoi urmați pașii descriși mai sus. - - - Verificare la actualizare: Cu toate acestea, această problemă a fost cauzată (sau dacă aceasta a fost făcută în mod intenționat de către dezvoltator), rămâne neclar pentru dvs. ca utilizator. Evitați intrușii pe Internet și așa-numitele pagini web modificate dacă ați întâlnit programe rău intenționate. Cookie-urile standard sunt necesare pentru autentificare și pentru ca un site web să funcționeze corect. Cu toate acestea, ar trebui să decideți să citiți din nou Politica de cookie-uri cu atenție și să dezactivați majoritatea funcțiilor pentru a nu fi urmărit de terți. - - - Informații printr-o locație - externă: pentru a solicita totuși informații (site-uri web cu cookie-uri), va trebui, într-un astfel de caz, să consultați un computer în, de exemplu, internet cafe-uri sau alte computere, altele decât propriile dispozitive. Nu utilizați niciodată adresa dvs. de e-mail privată pentru înregistrarea pe site-uri web și creați alta pentru, de exemplu, afacerea dvs. - - - Date private: nu utilizați niciodată propriile detalii de contact private în mesajele dvs. și întâlniți-vă în altă parte decât în ​​propria zonă de domiciliu. Vedeți și mai multe la „”. Ecran pop-up cu detalii: dacă vi se afișează o politică (de confidențialitate) printr-o fereastră din contul dvs., aceasta are legătură cu urmărirea acțiunilor dvs. Acest lucru este comun cu internetul. Citiți conținutul și reveniți de unde ați rămas.

Při vytváření účtu se systémem iOS: když poprvé vytvoříte nový účet se svou první e-mailovou adresou, všimnete si, že budete požádáni o tuto jednu e-mailovou adresu. To může být případ, kdy vytvoříte jednu nebo více e-mailových adres. Můžete to udělat z důvodu ochrany osobních údajů. - - - Nelze aktualizovat aplikace v iTunes nebo App Store: Po aktualizaci některých aplikací nebudete moci aktualizovat ostatní. Od první registrace budete požádáni o zadání první e-mailové adresy a případně čísla mobilního telefonu. Pokud již tyto dva údaje nemáte, budete muset aplikaci odebrat a znovu ji nainstalovat pod novou e-mailovou adresou. - - - Při úplném resetu při mazání dat: při provádění úplného resetu, kdy jsou smazána všechna vaše data, byste nyní měli být schopni aktualizovat všechny aktualizace najednou z nové (registrované) e-mailové adresy. Předem si zálohujte všechna data. Upozornění: Neodstraňujte pouze aplikaci obsahující vaše důležité dokumenty, protože budou smazány také. Přejděte na „Soubory“ a *é na něj klikněte. Klikněte na ikonu „Procházet“ níže a *é na tři tečky vpravo nahoře. V části „Upravit“ přepněte přepínač doprava. *é vyhledejte složku s vašimi dokumenty např. v „Editor aplikace titulků“ a znovu klikněte na tři tečky vpravo nahoře. U „Datum“ uvidíte nejnovější soubory v této složce. *é vyberte „Vybrat“ a označte všechny soubory. Klikněte na ikonu „Složka se šipkou nahoru“ vlevo dole. *é vytvořte kopii souborů do jiné složky, kterou jste vytvořili. Tímto způsobem můžete aplikaci následně odebrat a případně tyto soubory obnovit v rámci nové instalace. Vaše soubory budou zachovány. - - - Podpora v případě problémů: ve většině případů se můžete rozhodnout nekontaktovat podporu poskytovatele. *é postupujte podle výše uvedených kroků. - - - Ověření při aktualizaci: Ať už byl tento problém způsoben (nebo zda to byl vývojář záměrně), zůstává vám jako uživateli nejasný. Vyhněte se vetřelcům na internetu a tzv. upraveným webovým stránkám, pokud narazíte na škodlivé programy. Pro přihlášení a pro správné fungování webové stránky jsou vyžadovány standardní soubory cookie. Měli byste se však rozhodnout znovu si pečlivě přečíst Zásady používání souborů cookie a deaktivovat většinu funkcí, abyste nebyli sledováni třetími stranami. - - - Informace prostřednictvím - externího - umístění: abyste si přesto vyžádali informace (webové stránky s cookies), budete se v takovém případě muset obrátit na počítač, například v internetových kavárnách nebo na jiných počítačích, než jsou vaše vlastní zařízení. Nikdy nepoužívejte svou soukromou e-mailovou adresu pro registraci na webových stránkách a nevytvářejte si jinou např. pro svou firmu. - - - Soukromá data: nikdy nepoužívejte ve svých zprávách své vlastní soukromé kontaktní údaje a setkejte se jinde než ve své domovské oblasti. Viz také více na Discotheque - Bowling - Meetings. Vyskakovací obrazovka s podrobnostmi: pokud se vám prostřednictvím okna ve vašem účtu zobrazí zásady ochrany osobních údajů, souvisí to se sledováním vašich akcí. To je u internetu běžné. Přečtěte si obsah a vraťte se tam, kde jste skončili.

Pri vytváraní účtu v systéme iOS: keď si prvýkrát vytvoríte nový účet s vašou prvou e-mailovou adresou, potom si všimnete, že budete požiadaní o túto jednu e-mailovú adresu. To môže byť prípad, keď vytvoríte jednu alebo viac e-mailových adries. Môžete to urobiť z dôvodu ochrany osobných údajov. - - - Nie je možné aktualizovať aplikácie v iTunes alebo App Store: Po aktualizácii niektorých aplikácií nebudete môcť aktualizovať ostatné. Od vašej prvej registrácie budete požiadaní o zadanie prvej e-mailovej adresy a prípadne čísla mobilného telefónu. Ak už tieto dva údaje nemáte, budete musieť aplikáciu odstrániť a znova ju nainštalovať pod novou e-mailovou adresou. - - - Pri úplnom resete pri odstraňovaní údajov: pri úplnom resete, pri ktorom sa vymažú všetky údaje, by ste teraz mali byť schopní aktualizovať všetky aktualizácie naraz z novej (registrovanej) e-mailovej adresy. Vopred si vytvorte zálohu všetkých údajov. Upozornenie: Neodstraňujte len aplikáciu obsahujúcu vaše dôležité dokumenty, pretože sa odstránia aj ona. Prejdite na „Súbory“ a potom naň kliknite. Kliknite na ikonu „Prehľadávať“ nižšie a potom na tri bodky vpravo hore. V časti „Upraviť“ prepnite prepínač doprava. Potom vyhľadajte priečinok s vašimi dokumentmi napr. v „Editor aplikácie titulkov“ a znova kliknite na tri bodky vpravo hore. V časti „Dátum“ uvidíte najnovšie súbory v tomto priečinku. Potom vyberte „Vybrať“ a označte všetky súbory. Kliknite na ikonu „Priečinok so šípkou nahor“ vľavo dole. Potom vytvorte kópiu svojich súborov do iného priečinka, ktorý ste vytvorili. Týmto spôsobom môžete aplikáciu neskôr odstrániť a prípadne obnoviť tieto súbory v rámci novej inštalácie. Vaše súbory zostanú zachované. - - - Podpora v prípade problémov: vo väčšine prípadov sa môžete rozhodnúť nekontaktovať podporu poskytovateľa. Potom postupujte podľa krokov popísaných vyššie. - - - Overenie pri aktualizácii: Akokoľvek bol tento problém spôsobený (alebo či to vývojár urobil úmyselne), vám ako používateľovi zostáva nejasné. Vyhnite sa votrelcom na internete a takzvaným upraveným webovým stránkam, ak narazíte na škodlivé programy. Na prihlásenie a na správne fungovanie webovej stránky sú potrebné štandardné súbory cookie. Mali by ste sa však rozhodnúť ešte raz si pozorne prečítať Zásady používania súborov cookie a vypnúť väčšinu funkcií, aby vás tretie strany nesledovali. - - - Informácie prostredníctvom - externého - umiestnenia: aby ste si napriek tomu vyžiadali informácie (webové stránky s cookies), musíte sa v takom prípade obrátiť na počítač napríklad v internetových kaviarňach alebo na iných počítačoch, než sú vaše vlastné zariadenia. Nikdy nepoužívajte svoju súkromnú e-mailovú adresu na registráciu na webových stránkach a vytvorte si inú, napr. pre svoju firmu. - - - Súkromné ​​údaje: nikdy nepoužívajte svoje vlastné súkromné ​​kontaktné údaje vo svojich správach a stretávajte sa inde ako vo vašej domovskej oblasti. Pozri tiež viac na Discotheque - Bowling - Meetings. Vyskakovacia obrazovka s podrobnosťami: ak sa vám cez okno vo vašom účte zobrazuje politika (ochrany súkromia), súvisí to so sledovaním vašich akcií. To je bežné s internetom. Prečítajte si obsah a vráťte sa tam, kde ste skončili.

Ko ustvarjate svoj račun z iOS: ko prvič ustvarite nov račun s svojim prvim e-poštnim naslovom, boste pozneje opazili, da vas bodo vprašali za ta en e-poštni naslov. To se lahko zgodi, ko ustvarite enega ali več e-poštnih naslovov. To lahko storite zaradi zasebnosti. - - - Ni mogoče posodobiti aplikacij v iTunes ali App Store: po posodobitvi nekaterih aplikacij ne boste mogli posodobiti ostalih. Od prve registracije boste morali vnesti prvi e-poštni naslov in, če je potrebno, številko mobilnega telefona. Če teh dveh podrobnosti nimate več, boste morali odstraniti aplikacijo in jo znova namestiti pod novim e-poštnim naslovom. - - - Pri popolni ponastavitvi pri brisanju podatkov: ko izvajate popolno ponastavitev, kjer so izbrisani vsi vaši podatki, bi zdaj morali imeti možnost posodobiti vse posodobitve naenkrat z novega (registriranega) e-poštnega naslova. Predhodno naredite varnostno kopijo vseh podatkov. Pozor: ne izbrišite samo aplikacije, ki vsebuje vaše pomembne dokumente, saj bodo tudi ti izbrisani. Pojdite na "Datoteke" in kliknite nanj. Kliknite na ikono »Prebrskaj« spodaj in nato na tri pike v zgornjem desnem kotu. Pri "Uredi" preklopite stikalo v desno. Nato poiščite mapo z vašimi dokumenti na npr. “Title App Editor” in ponovno kliknite na tri pike v zgornjem desnem kotu. Pri »Datum« boste videli najnovejše datoteke v tej mapi. Nato izberite »Izberi« in označite vse datoteke. Kliknite na ikono »Mapa s puščico navzgor« spodaj levo. Nato naredite kopijo datotek v drugo mapo, ki ste jo ustvarili. Na ta način lahko pozneje odstranite aplikacijo in morda obnovite te datoteke pod novo namestitvijo. Vaše datoteke bodo ohranjene. - - - Podpora v primeru težav: v večini primerov se lahko odločite, da se ne obrnete na podporo ponudnika. Nato sledite korakom, kot je opisano zgoraj. - - - Preverjanje ob posodobitvi: Kljub temu, da je to težavo povzročil (ali pa je to storil namerno razvijalec), vam kot uporabniku ostaja nejasno. Izogibajte se vsiljivcem na internetu in tako imenovanim spremenjenim spletnim stranem, če ste naleteli na zlonamerne programe. Standardni piškotki so potrebni za prijavo in za pravilno delovanje spletne strani. Vendar se morate odločiti, da ponovno natančno preberete Politiko piškotkov in onemogočite večino funkcij, da vam tretje osebe ne bodo sledile. - - - Informacije prek - zunanje - lokacije: če želite kljub temu zahtevati informacije (spletna mesta s piškotki), se boste v takem primeru morali obrniti na računalnik v, na primer, internetnih kavarnah ali drugih računalnikih, ki niso lastne naprave. Nikoli ne uporabljajte svojega zasebnega e-poštnega naslova za registracijo na spletnih straneh in ustvarite drugega za npr. vaše podjetje. - - - Zasebni podatki: nikoli ne uporabljajte svojih zasebnih kontaktnih podatkov v svojih sporočilih in se srečajte drugje kot na svojem domačem območju. Oglejte si tudi več na Discotheque - Bowling - Meetings. Pojavni zaslon s podrobnostmi: če se vam v oknu v računu prikaže pravilnik o (zasebnosti), je to povezano s sledenjem vašim dejanjem. To je običajno pri internetu. Preberite vsebino in se vrnite tam, kjer ste končali.
PublPostGen
Reply
#4
iOS-ով ձեր հաշիվը ստեղծելիս. առաջին անգամ, երբ նոր հաշիվ եք ստեղծում ձեր առաջին էլ. հասցեով, հետո կիմանաք, որ ձեզնից պահանջվում է այս մեկ էլ. հասցեն:  Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք ստեղծում եք մեկ կամ ավելի էլփոստի հասցեներ:  Դուք կարող եք դա անել գաղտնիության նկատառումներից ելնելով:  - - - Հնարավոր չէ թարմացնել հավելվածները iTunes-ում կամ App Store-ում. որոշ հավելվածներ թարմացնելուց հետո դուք չեք կարողանա թարմացնել մնացածը:  Ձեզանից կպահանջվի առաջին էլփոստի հասցեն և, եթե կիրառելի է, ձեր բջջային հեռախոսահամարը առաջին գրանցումից ի վեր:  Եթե դուք այլևս չունեք այս երկու մանրամասները, դուք ստիպված կլինեք հեռացնել հավելվածը և նորից տեղադրել այն նոր էլ. հասցեի տակ:  - - - Տվյալները ջնջելիս լրիվ վերակայման դեպքում. երբ ձեր բոլոր տվյալները ջնջված են, դուք պետք է կարողանաք թարմացնել բոլոր թարմացումները նոր (գրանցված) էլփոստի հասցեից մեկ քայլով:  Կատարեք բոլոր տվյալների կրկնօրինակում նախօրոք:  Ուշադրություն. մի ջնջեք ձեր կարևոր փաստաթղթերը պարունակող հավելվածը, քանի որ դրանք նույնպես կջնջվեն:  Գնացեք «Ֆայլեր» և սեղմեք դրա վրա:  Կտտացրեք ներքևում գտնվող «Թերթել» պատկերակին, այնուհետև վերևի աջ կողմում գտնվող երեք կետերին:  «Խմբագրել»-ում միացրեք անջատիչը դեպի աջ:  Այնուհետև փնտրեք ձեր փաստաթղթերով թղթապանակը, օրինակ, «Title App Editor» և կրկին սեղմեք վերևի աջ կողմում գտնվող երեք կետերի վրա:  «Date»-ում դուք կտեսնեք այս թղթապանակի ամենավերջին ֆայլերը:  Այնուհետև ընտրեք «Ընտրել» և նշեք բոլոր ֆայլերը:  Կտտացրեք ներքևի ձախ մասում գտնվող «Թղթապանակ վերև սլաքով» պատկերակին:  Այնուհետև պատճենեք ձեր ֆայլերը ձեր ստեղծած մեկ այլ թղթապանակում:  Այս կերպ Դուք կարող եք հեռացնել Հավելվածը հետագայում և, հնարավոր է, վերականգնել այս ֆայլերը նոր տեղադրման ներքո:  Ձեր ֆայլերը կպահպանվեն:  - - - Աջակցություն խնդիրների դեպքում. շատ դեպքերում դուք կարող եք որոշել չդիմել մատակարարի աջակցությանը:  Այնուհետև հետևեք վերը նկարագրված քայլերին:  - - - Ստուգում թարմացման ժամանակ. Այնուամենայնիվ, այս խնդիրը առաջացել է (կամ արդյոք դա միտումնավոր է արվել մշակողի կողմից), որպես օգտատեր ձեզ համար անհասկանալի է մնում:  Խուսափեք ինտերնետում ներխուժողներից և այսպես կոչված փոփոխված վեբ էջերից, եթե հանդիպել եք վնասակար ծրագրերի:  Մուտք գործելու և վեբկայքի պատշաճ գործելու համար պահանջվում են ստանդարտ թխուկներ:  Այնուամենայնիվ, դուք պետք է որոշեք կրկին ուշադիր կարդալ «Cookie» քաղաքականությունը և անջատել գործառույթների մեծ մասը, որպեսզի ձեզ չհետևեն երրորդ անձանց կողմից:  - - - Տեղեկություն - արտաքին - տեղադրության միջոցով., այնուամենայնիվ, տեղեկատվություն պահանջելու համար (քուքիներով վեբ կայքեր), դուք պետք է նման դեպքում խորհրդակցեք համակարգչի հետ, օրինակ՝ ինտերնետ սրճարաններում կամ ձեր սեփական սարքերից բացի այլ համակարգիչներում:  Երբեք մի օգտագործեք ձեր անձնական էլփոստի հասցեն կայքերում գրանցվելու համար և ստեղծեք մեկ այլ, օրինակ, ձեր բիզնեսի համար:  - - - Անձնական տվյալներ. երբեք մի օգտագործեք ձեր անձնական կոնտակտային տվյալները ձեր հաղորդագրություններում և հանդիպեք այլուր, բացառությամբ ձեր տան տարածքում:  Տես նաև ավելին «»:  Ելնող էկրան՝ մանրամասներով. եթե ձեր հաշվի պատուհանի միջոցով ցուցադրվում է (գաղտնիության) քաղաքականություն, դա կապված է ձեր գործողություններին հետևելու հետ:  Սա սովորական է ինտերնետի հետ:  Կարդացեք բովանդակությունը և վերադարձեք այնտեղ, որտեղ դադարեցրել եք:

Þegar þú býrð til reikning með iOS: í fyrsta skipti sem þú býrð til nýjan reikning með fyrsta netfanginu þínu muntu taka eftir því eftir á að þú ert beðinn um þetta eina netfang.  Þetta getur verið tilfellið þegar þú býrð til eitt eða fleiri netföng.  Þú getur gert þetta af persónuverndarástæðum.  - - - Ekki hægt að uppfæra öpp í iTunes eða App Store: Eftir að hafa uppfært sum öpp muntu ekki geta uppfært restina.  Þú verður beðinn um fyrsta netfangið og, ef við á, farsímanúmerið þitt frá fyrstu skráningu.  Ef þú hefur ekki lengur þessar tvær upplýsingar þarftu að fjarlægja forrit og setja það upp aftur undir nýja netfanginu.  - - - Á fullri endurstillingu þegar gögnum er eytt: þegar þú gerir fulla endurstillingu þar sem öllum gögnum þínum er eytt, ættirðu nú að geta uppfært allar uppfærslur í einu lagi frá nýja (skráðu) netfanginu.  Gerðu öryggisafrit af öllum gögnum fyrirfram.  Varúð: ekki bara eyða forriti sem inniheldur mikilvæg skjöl þar sem þeim verður líka eytt.  Farðu í "Skráar" og smelltu síðan á það.  Smelltu á „Browse“ táknið hér að neðan og síðan á punktana þrjá efst til hægri.  Við „Breyta“ skaltu skipta rofanum til hægri.  Leitaðu síðan að möppunni með skjölunum þínum á td „Title App Editor“ og smelltu aftur á punktana þrjá efst til hægri.  Við „Date“ sérðu nýjustu skrárnar í þessari möppu.  Veldu síðan „Velja“ og merktu allar skrár.  Smelltu á táknið „Mappa með ör upp“ neðst til vinstri.  Gerðu síðan afrit af skránum þínum í aðra möppu sem þú hefur búið til.  Þannig geturðu fjarlægt appið eftir á og hugsanlega endurheimt þessar skrár undir nýju uppsetningunni.  Skrárnar þínar verða varðveittar.  - - - Stuðningur ef upp koma vandamál: í flestum tilfellum geturðu ákveðið að hafa ekki samband við þjónustuveituna.  Fylgdu síðan skrefunum eins og lýst er hér að ofan.  - - - Staðfesting við uppfærslu: Hvernig sem þetta vandamál var af völdum (eða hvort þetta var viljandi gert af verktaki), þá er það óljóst fyrir þig sem notanda.  Forðastu boðflenna á internetinu og svokölluðum breyttum vefsíðum ef þú rekst á illgjarn forrit.  Hefðbundnar vafrakökur eru nauðsynlegar fyrir innskráningu og til að vefsíða virki rétt.  Hins vegar ættir þú að ákveða að lesa vafrakökustefnuna aftur vandlega og slökkva á flestum aðgerðum til að þriðji aðili verði ekki rakinn.  - - - Upplýsingar um - ytri - staðsetningu: til að engu að síður óska eftir upplýsingum (vefsíður með vafrakökum) verður þú í slíku tilviki að leita til tölvu á td netkaffihúsum eða öðrum tölvum en þínum eigin tækjum.  Notaðu aldrei einkanetfangið þitt til að skrá þig á vefsíður og búðu til annað fyrir td fyrirtækið þitt.  - - - Einkagögn: Notaðu aldrei þínar persónulegu tengiliðaupplýsingar í skilaboðum þínum og hittu annars staðar en heimasvæðið þitt.  Sjá einnig meira á Discotheque - Bowling - Meetings.  Sprettigluggaskjár með upplýsingum: ef þér er sýnd (persónuverndar)stefna í gegnum glugga á reikningnum þínum, hefur þetta að gera með að fylgjast með aðgerðum þínum.  Þetta er algengt með internetinu.  Lestu efnið og farðu aftur þar sem frá var horfið.

När du skapar ditt konto med iOS: första gången du skapar ett nytt konto med din första e-postadress kommer du att märka efteråt att du blir ombedd att ange denna e-postadress.  Detta kan vara fallet när du skapar en eller flera e-postadresser.  Du kan göra detta av integritetsskäl.  - - - Det går inte att uppdatera appar på iTunes eller App Store: Efter att ha uppdaterat vissa appar kommer du inte att kunna uppdatera resten.  Du kommer att bli ombedd att ange den första e-postadressen och, i förekommande fall, ditt mobiltelefonnummer sedan din första registrering.  Om du inte längre har dessa två detaljer måste du ta bort en app och installera den igen under den nya e-postadressen.  - - - På full återställning vid radering av data: när du gör en fullständig återställning där all din data raderas, bör du nu kunna uppdatera alla uppdateringar på en gång från den nya (registrerade) e-postadressen.  Gör en säkerhetskopia av all data i förväg.  Varning: ta inte bara bort en app som innehåller dina viktiga dokument eftersom de också kommer att raderas.  Gå till "Filer" och klicka sedan på den.  Klicka på "Bläddra"-ikonen nedan och sedan på de tre prickarna uppe till höger.  Vid "Redigera" växlar du reglaget åt höger.  Leta sedan efter mappen med dina dokument på t.ex. "Title App Editor" och klicka igen på de tre prickarna uppe till höger.  Vid "Datum" kommer du att se de senaste filerna i den här mappen.  Välj sedan "Välj" och markera alla filer.  Klicka på ikonen "Mapp med pil upp" längst ner till vänster.  Gör sedan en kopia av dina filer till en annan mapp som du har skapat.  På så sätt kan du ta bort appen i efterhand och eventuellt återställa dessa filer under den nya installationen.  Dina filer kommer att bevaras.  - - - Support vid problem: i de flesta fall kan du välja att inte kontakta leverantörens support.  Följ sedan stegen som beskrivs ovan.  - - - Verifiering vid uppdatering: Huruvida det här problemet orsakades (eller om detta gjordes avsiktligt av utvecklaren), är det fortfarande oklart för dig som användare.  Undvik inkräktare på Internet och så kallade modifierade webbsidor om du stött på skadliga program.  Standardkakor krävs för inloggning och för att en webbplats ska fungera korrekt.  Du bör dock bestämma dig för att läsa cookiepolicyn igen noggrant och inaktivera de flesta funktioner för att inte spåras av tredje part.  - - - Information via en - extern - plats: för att ändå begära information (webbplatser med cookies) måste du i så fall konsultera en dator på till exempel internetkaféer eller andra datorer än dina egna enheter.  Använd aldrig din privata e-postadress för registrering på webbplatser och skapa en till för t.ex. ditt företag.  - - - Privat data: använd aldrig dina egna privata kontaktuppgifter i dina meddelanden och träffas någon annanstans än i ditt eget hemområde.  Se även mer under Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup-skärm med detaljer: om du visas en (integritets)policy via ett fönster på ditt konto, har detta att göra med att spåra dina handlingar.  Detta är vanligt med internet.  Läs innehållet och gå tillbaka till där du slutade.

Når du oppretter en konto med iOS: første gang du oppretter en ny konto med din første e-postadresse, vil du etterpå legge merke til at du blir bedt om denne ene e-postadressen.  Dette kan være tilfelle når du oppretter én eller flere e-postadresser.  Du kan gjøre dette av personvernhensyn.  - - - Kan ikke oppdatere apper på iTunes eller App Store: Etter å ha oppdatert noen apper, vil du ikke kunne oppdatere resten.  Du vil bli bedt om den første e-postadressen og, hvis aktuelt, ditt mobiltelefonnummer siden din første registrering.  Hvis du ikke lenger har disse to detaljene, må du fjerne en app og installere den på nytt under den nye e-postadressen.  - - - Ved full tilbakestilling ved sletting av data: når du gjør en full tilbakestilling der alle dataene dine slettes, skal du nå kunne oppdatere alle oppdateringer på én gang fra den nye (registrerte) e-postadressen.  Lag en sikkerhetskopi av alle data på forhånd.  Forsiktig: ikke bare slett en app som inneholder viktige dokumenter, da de også vil bli slettet.  Gå til "Filer" og klikk deretter på den.  Klikk på "Bla gjennom"-ikonet nedenfor og deretter på de tre prikkene øverst til høyre.  Ved "Rediger" veksler du bryteren til høyre.  Se deretter etter mappen med dokumentene dine ved f.eks. "Tittel App Editor" og klikk igjen på de tre prikkene øverst til høyre.  Ved "Dato" vil du se de nyeste filene i denne mappen.  Velg deretter "Velg" og merk alle filene.  Klikk på ikonet "Mappe med pil opp" nederst til venstre.  Lag deretter en kopi av filene dine til en annen mappe du har opprettet.  På denne måten kan du fjerne appen i etterkant og eventuelt gjenopprette disse filene under den nye installasjonen.  Filene dine vil bli bevart.  - - - Støtte ved problemer: i de fleste tilfeller kan du velge å ikke kontakte leverandørens support.  Følg deretter trinnene som beskrevet ovenfor.  - - - Bekreftelse ved oppdatering: Men dette problemet ble forårsaket (eller om dette ble gjort med vilje av utvikleren), er det fortsatt uklart for deg som bruker.  Unngå inntrengere på Internett og såkalte modifiserte nettsider hvis du støter på ondsinnede programmer.  Standard informasjonskapsler kreves for pålogging og for at et nettsted skal fungere skikkelig.  Du bør imidlertid bestemme deg for å lese retningslinjene for informasjonskapsler nøye igjen og deaktivere de fleste funksjonene for ikke å bli sporet av tredjeparter.  - - - Informasjon via et - eksternt - sted: for likevel å be om informasjon (nettsteder med informasjonskapsler), vil du i et slikt tilfelle måtte konsultere en datamaskin på for eksempel internettkafeer eller andre datamaskiner enn dine egne enheter.  Bruk aldri din private e-postadresse for registrering på nettsider og opprett en annen for f.eks. din bedrift.  - - - Private data: bruk aldri dine egne private kontaktdetaljer i meldingene dine og møt andre steder enn ditt eget hjemområde.  Se også mer på Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup-skjerm med detaljer: hvis du får vist en (personvern)policy via et vindu i kontoen din, har dette å gjøre med sporing av handlingene dine.  Dette er vanlig med internett.  Les innholdet og gå tilbake til der du slapp.

Når du opretter din konto med iOS: første gang du opretter en ny konto med din første e-mailadresse, vil du efterfølgende bemærke, at du bliver bedt om denne ene e-mailadresse.  Dette kan være tilfældet, når du opretter en eller flere e-mailadresser.  Du kan gøre dette af hensyn til privatlivets fred.  - - - Kan ikke opdatere apps i iTunes eller App Store: Efter at have opdateret nogle apps, vil du ikke være i stand til at opdatere resten.  Du vil blive bedt om den første e-mailadresse og, hvis det er relevant, dit mobiltelefonnummer siden din første registrering.  Hvis du ikke længere har disse to detaljer, skal du fjerne en app og installere den igen under den nye e-mailadresse.  - - - Ved fuld nulstilling ved sletning af data: Når du laver en fuld nulstilling, hvor alle dine data slettes, skulle du nu kunne opdatere alle opdateringer på én gang fra den nye (registrerede) e-mailadresse.  Lav en sikkerhedskopi af alle data på forhånd.  Forsigtig: slet ikke bare en app, der indeholder dine vigtige dokumenter, da de også vil blive slettet.  Gå til "Filer" og klik derefter på den.  Klik på "Gennemse"-ikonet nedenfor og derefter på de tre prikker øverst til højre.  Ved "Rediger" skiftes kontakten til højre.  Så se efter mappen med dine dokumenter på fx “Title App Editor” og klik igen på de tre prikker øverst til højre.  Ved "Dato" vil du se de seneste filer i denne mappe.  Vælg derefter "Vælg" og marker alle filer.  Klik på ikonet "Mappe med pil op" nederst til venstre.  Lav derefter en kopi af dine filer til en anden mappe, du har oprettet.  På denne måde kan du fjerne appen bagefter og eventuelt gendanne disse filer under den nye installation.  Dine filer vil blive bevaret.  - - - Support i tilfælde af problemer: i de fleste tilfælde kan du beslutte ikke at kontakte udbyderens support.  Følg derefter trinene som beskrevet ovenfor.  - - - Verifikation ved opdatering: Men dette problem blev forårsaget (eller om dette blev gjort med vilje af udvikleren), er det stadig uklart for dig som bruger.  Undgå ubudne gæster på internettet og såkaldte modificerede websider, hvis du stødte på ondsindede programmer.  Standardcookies er påkrævet for at logge ind og for at et websted fungerer korrekt.  Du bør dog beslutte at læse cookiepolitikken igen omhyggeligt og deaktivere de fleste funktioner for ikke at blive sporet af tredjeparter.  - - - Information via en - ekstern - lokation: For alligevel at anmode om information (hjemmesider med Cookies) vil du i et sådant tilfælde skulle konsultere en computer på for eksempel internetcaféer eller andre computere end dine egne enheder.  Brug aldrig din private e-mailadresse til registrering på hjemmesider og opret endnu en til fx din virksomhed.  - - - Private data: Brug aldrig dine egne private kontaktoplysninger i dine beskeder og mød andre steder end dit eget hjemområde.  Se også mere under Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup-skærm med detaljer: hvis du får vist en (privatlivs)politik via et vindue på din konto, har dette at gøre med sporing af dine handlinger.  Dette er almindeligt med internettet.  Læs indholdet og gå tilbage til hvor du slap.

Kun luot tiliäsi iOS:llä: kun luot ensimmäisen kerran uuden tilin ensimmäisellä sähköpostiosoitteellasi, huomaat jälkeenpäin, että sinulta kysytään tätä yhtä sähköpostiosoitetta.  Näin voi käydä, kun luot yhden tai useamman sähköpostiosoitteen.  Voit tehdä tämän tietosuojasyistä.  - - - Sovelluksia ei voi päivittää iTunesissa tai App Storessa: Kun olet päivittänyt joitain sovelluksia, et voi päivittää muita.  Sinulta kysytään ensimmäistä sähköpostiosoitetta ja tarvittaessa matkapuhelinnumeroasi ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen.  Jos sinulla ei enää ole näitä kahta tietoa, sinun on poistettava sovellus ja asennettava se uudelleen uudella sähköpostiosoitteella.  - - - Täysi nollaus, kun tietoja poistetaan: kun teet täyden nollauksen, jossa kaikki tietosi poistetaan, sinun pitäisi nyt pystyä päivittämään kaikki päivitykset yhdellä kertaa uudesta (rekisteröidystä) sähköpostiosoitteesta.  Tee varmuuskopio kaikista tiedoista etukäteen.  Varoitus: älä vain poista sovellusta, joka sisältää tärkeät asiakirjasi, sillä myös ne poistetaan.  Siirry kohtaan "Tiedostot" ja napsauta sitä.  Napsauta alla olevaa "Selaa" -kuvaketta ja sitten kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa.  Siirrä "Muokkaa" -kohdan kytkin oikealle.  Etsi sitten asiakirjasi kansio esim. "Title App Editorista" ja napsauta uudelleen kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa.  Kohdassa "Päiväys" näet tämän kansion uusimmat tiedostot.  Valitse sitten "Valitse" ja merkitse kaikki tiedostot.  Napsauta vasemmassa alakulmassa olevaa kuvaketta "Kansio nuoli ylös".  Tee sitten kopio tiedostoistasi toiseen luomaasi kansioon.  Näin voit poistaa sovelluksen jälkeenpäin ja mahdollisesti palauttaa nämä tiedostot uuden asennuksen aikana.  Tiedostosi säilytetään.  - - - Tuki ongelmatilanteissa: useimmissa tapauksissa voit päättää olla ottamatta yhteyttä palveluntarjoajan tukeen.  Noudata sitten yllä kuvattuja vaiheita.  - - - Vahvistus päivityksen yhteydessä: riippumatta siitä, onko tämä ongelma aiheutettu (tai onko kehittäjä tehnyt sen tarkoituksella), se jää sinulle käyttäjälle epäselväksi.  Vältä tunkeutujia Internetissä ja niin sanotuilla muokatuilla verkkosivuilla, jos olet törmännyt haittaohjelmiin.  Vakioevästeet vaaditaan sisäänkirjautumiseen ja verkkosivuston toimimiseen.  Sinun tulee kuitenkin päättää lukea evästekäytäntö uudelleen huolellisesti ja poistaa useimmat toiminnot käytöstä, jotta kolmannet osapuolet eivät seuraa sinua.  - - - Tiedotus -ulkoisen - sijainnin kautta: Tietojen pyytämiseksi kuitenkin (evästeillä varustetut verkkosivut), sinun on tällöin otettava yhteys tietokoneeseen esimerkiksi nettikahviloissa tai muilla tietokoneilla kuin omilla laitteillasi.  Älä koskaan käytä yksityistä sähköpostiosoitettasi rekisteröitymiseen verkkosivustoilla ja luo uusi sähköpostiosoite esimerkiksi yrityksellesi.  - - - Yksityistiedot: älä koskaan käytä viesteissäsi omia yksityisiä yhteystietojasi ja tapaa muualla kuin omalla kotiseudullasi.  Katso myös lisää kohdasta Discotheque - Bowling - Meetings.  Ponnahdusikkuna, jossa on tiedot: jos sinulle näytetään (tietosuoja)käytäntö tilisi ikkunassa, tämä liittyy toimintojesi seurantaan.  Tämä on yleistä Internetissä.  Lue sisältö ja palaa siihen, mihin jäit.

使用 iOS 创建帐户时:第一次使用您的第一个电子邮件地址创建新帐户时,您会注意到之后会要求您提供这个电子邮件地址。 当您创建一个或多个电子邮件地址时可能就是这种情况。 出于隐私原因,您可以这样做。  - - - 无法在 iTunes 或 App Store 更新应用程序:更新某些应用程序后,您将无法更新其余应用程序。 系统会要求您提供自首次注册以来的第一个电子邮件地址以及您的手机号码(如果适用)。 如果您不再拥有这两个详细信息,则必须删除应用程序并在新的电子邮件地址下重新安装。  - - - 删除数据时完全重置:在删除所有数据的情况下进行完全重置时,您现在应该能够从新的(注册的)电子邮件地址一次性更新所有更新。 事先备份所有数据。 注意:不要只删除包含重要文件的应用程序,因为它们也会被删除。 转到“文件”,然后单击它。 单击下面的“浏览”图标,然后单击右上角的三个点。 在“编辑”处,将开关切换到右侧。 然后在例如“Title App Editor”中查找包含您的文档的文件夹,然后再次单击右上角的三个点。 在“日期”处,您将看到此文件夹中的最新文件。 然后选择“选择”并标记所有文件。 单击左下角的“带有向上箭头的文件夹”图标。 然后将您的文件复制到您创建的另一个文件夹中。 通过这种方式,您可以在之后删除该应用程序,并可能在新安装下恢复这些文件。 您的文件将被保留。  - - - 出现问题时的支持:在大多数情况下,您可以决定不联系提供商的支持。 然后按照上述步骤操作。  - - - 更新验证:无论这个问题是由什么引起的(或者这是否是由开发者故意完成的),作为用户的你仍然不清楚。 如果您遇到恶意程序,请避免 Internet 上的入侵者和所谓的修改过的网页。 登录和网站正常运行需要标准 Cookie。 但是,您应该决定再次仔细阅读 Cookie 政策并禁用大部分功能,以免被第三方跟踪。  - - - 通过 - 外部 - 位置的信息:为了请求信息(带有 Cookie 的网站),在这种情况下,您必须咨询网吧中的计算机或除您自己的设备之外的其他计算机。 切勿使用您的私人电子邮件地址在网站上注册,并为您的企业创建另一个电子邮件地址。  - - - 私人数据:永远不要在您的消息中使用您自己的私人联系方式,也不要在您自己的家乡以外的其他地方见面。 另请参阅Discotheque - Bowling - Meetings。 带有详细信息的弹出屏幕:如果您通过帐户中的窗口看到(隐私)政策,这与跟踪您的行为有关。 这在互联网上很常见。 阅读内容并返回上次中断的地方。

iOSでアカウントを作成する場合:最初のメールアドレスで初めて新しいアカウントを作成すると、その後、この1つのメールアドレスの入力を求められることに気付くでしょう。 これは、1つ以上の電子メールアドレスを作成する場合に当てはまります。 プライバシー上の理由からこれを行うことができます。  --- --iTunesまたはAppStoreでアプリを更新できない:一部のアプリを更新した後、残りのアプリを更新できなくなります。 最初の登録以降、最初の電子メールアドレスと、該当する場合は携帯電話番号の入力を求められます。 これらの2つの詳細がわからなくなった場合は、アプリを削除して、新しいメールアドレスで再インストールする必要があります。  ----データ削除時の完全リセット時:すべてのデータが削除される完全リセットを実行すると、新しい(登録済み)メールアドレスから一度にすべての更新を更新できるようになります。 事前にすべてのデータのバックアップを作成してください。 注意:重要なドキュメントを含むアプリも削除されるため、削除しないでください。  「ファイル」に移動し、それをクリックします。 下の「参照」アイコンをクリックしてから、右上の3つのドットをクリックします。  「編集」でスイッチを右に切り替えます。 次に、「Title App Editor」などでドキュメントのあるフォルダを探し、右上の3つのドットをもう一度クリックします。  「日付」に、このフォルダ内の最新のファイルが表示されます。 次に、「選択」を選択し、すべてのファイルにマークを付けます。 左下の「上矢印付きフォルダ」アイコンをクリックします。 次に、作成した別のフォルダーにファイルのコピーを作成します。 このようにして、後でアプリを削除し、場合によっては新しいインストールでこれらのファイルを復元できます。 ファイルは保存されます。  ----問題が発生した場合のサポート:ほとんどの場合、プロバイダーのサポートに連絡しないことを決定できます。 次に、上記の手順に従います。  ----更新時の検証:この問題が発生した(またはこれが開発者によって意図的に行われたかどうか)が、ユーザーとしてのあなたには不明なままです。 悪意のあるプログラムに遭遇した場合は、インターネットへの侵入者やいわゆる変更されたWebページを避けてください。 ログインおよびWebサイトが正しく機能するには、標準のCookieが必要です。 ただし、サードパーティによって追跡されないように、Cookieポリシーを再度注意深く読み、ほとんどの機能を無効にすることを決定する必要があります。  ----外部の場所を介した情報:それでも情報(Cookieを使用するWebサイト)を要求するには、そのような場合、たとえばインターネットカフェや自分のデバイス以外の他のコンピューターのコンピューターに相談する必要があります。 ウェブサイトへの登録に個人のメールアドレスを使用したり、ビジネスなどのために別のメールアドレスを作成したりしないでください。  ----プライベートデータ:メッセージで自分のプライベート連絡先の詳細を使用したり、自分のホームエリア以外の場所で会ったりしないでください。 詳しくは「」もご覧ください。 詳細が表示されたポップアップ画面:アカウントのウィンドウから(プライバシー)ポリシーが表示される場合、これはアクションの追跡と関係があります。 これはインターネットでは一般的です。 コンテンツを読み、中断したところに戻ります。

iOS로 계정을 만들 때: 첫 번째 이메일 주소로 새 계정을 처음 만들 때 이 이메일 주소를 묻는 메시지가 표시됩니다.  이것은 하나 이상의 이메일 주소를 생성하는 경우일 수 있습니다.  개인 정보 보호를 위해 이 작업을 수행할 수 있습니다.  - - - iTunes 또는 App Store에서 앱 업데이트 불가: 일부 앱 업데이트 후 나머지는 업데이트할 수 없습니다.  첫 번째 등록 이후의 첫 번째 이메일 주소와 해당하는 경우 휴대전화 번호를 묻는 메시지가 표시됩니다.  이 두 가지 세부 정보가 더 이상 없으면 앱을 제거하고 새 이메일 주소로 다시 설치해야 합니다.  - - - 데이터 삭제 시 전체 재설정 시: 모든 데이터가 삭제된 전체 재설정을 수행할 때 이제 새(등록된) 이메일 주소에서 모든 업데이트를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.  사전에 모든 데이터를 백업하십시오.  주의: 중요한 문서가 포함된 앱만 삭제하면 안 됩니다.  "파일"로 이동 한 다음 클릭하십시오.  아래의 "찾아보기" 아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 상단의 점 세 개를 클릭합니다.  "편집"에서 스위치를 오른쪽으로 토글합니다.  그런 다음 "Title App Editor"에서 문서가 있는 폴더를 찾아 오른쪽 상단에 있는 세 개의 점을 다시 클릭합니다.  "날짜"에서 이 폴더의 가장 최근 파일을 볼 수 있습니다.  그런 다음 "선택"을 선택하고 모든 파일을 표시합니다.  왼쪽 하단의 "위쪽 화살표가 있는 폴더" 아이콘을 클릭합니다.  그런 다음 생성한 다른 폴더에 파일을 복사합니다.  이렇게 하면 나중에 앱을 제거하고 새 설치에서 이러한 파일을 복원할 수 있습니다.  파일이 보존됩니다.  - - - 문제 발생 시 지원: 대부분의 경우 공급자의 지원에 연락하지 않기로 결정할 수 있습니다.  그런 다음 위에서 설명한 단계를 따릅니다.  - - - 업데이트 시 확인: 그러나 이 문제가 발생했는지(또는 개발자가 의도적으로 수행했는지 여부) 사용자로서 명확하지 않습니다.  악성 프로그램을 만난 경우 인터넷 및 소위 수정된 웹 페이지의 침입자를 피하십시오.  표준 쿠키는 로그인과 웹사이트가 제대로 작동하는 데 필요합니다.  그러나 제3자가 추적하지 않도록 쿠키 정책을 다시 주의 깊게 읽고 대부분의 기능을 비활성화하기로 결정해야 합니다.  - - - 외부 - 위치를 통한 정보: 그럼에도 불구하고 정보를 요청하려면(쿠키가 있는 웹사이트), 이러한 경우에는 예를 들어 인터넷 카페 또는 자신의 장치가 아닌 다른 컴퓨터에 있는 컴퓨터에 문의해야 합니다.  웹사이트 등록을 위해 개인 이메일 주소를 사용하지 말고 귀하의 비즈니스를 위해 다른 이메일 주소를 만드십시오.  - - - 개인 데이터: 메시지에 개인 연락처 정보를 사용하지 말고 집이 아닌 다른 곳에서 만나십시오.  Discotheque - Bowling - Meetings에서 더 많은 것을 참조하십시오.  세부 정보가 포함된 팝업 화면: 계정의 창을 통해 (개인 정보) 정책이 표시되는 경우 이는 활동 추적과 관련이 있습니다.  이것은 인터넷에서 일반적입니다.  내용을 읽고 중단한 부분으로 돌아갑니다.

Kapag nililikha ang iyong account gamit ang iOS: sa unang pagkakataong lumikha ka ng bagong account gamit ang iyong unang email address, mapapansin mo pagkatapos na hihilingin sa iyo ang isang email address na ito.  Ito ay maaaring mangyari kapag lumikha ka ng isa o higit pang mga email address.  Magagawa mo ito para sa mga dahilan ng privacy.  - - - Hindi Ma-update ang Mga App sa iTunes o App Store: Pagkatapos mag-update ng ilang Apps, hindi mo na maa-update ang iba.  Hihilingin sa iyo ang unang email address at, kung naaangkop, ang numero ng iyong mobile phone mula noong una mong pagpaparehistro.  Kung wala ka na ng dalawang detalyeng ito, kakailanganin mong mag-alis ng App at i-install itong muli sa ilalim ng bagong email address.  - - - Sa ganap na pag-reset kapag nagtatanggal ng data: kapag gumagawa ng ganap na pag-reset kung saan ang lahat ng iyong data ay tinanggal, dapat mo na ngayong ma-update ang lahat ng mga update nang sabay-sabay mula sa bagong (nakarehistrong) email address.  Gumawa ng backup ng lahat ng data muna.  Mag-ingat: huwag lamang tanggalin ang isang App na naglalaman ng iyong mahahalagang dokumento dahil tatanggalin din ang mga ito.  Pumunta sa "Mga File" at pagkatapos ay i-click ito.  Mag-click sa icon na "Browse" sa ibaba at pagkatapos ay sa tatlong tuldok sa kanang tuktok.  Sa "I-edit" i-toggle ang switch sa kanan.  Pagkatapos ay hanapin ang folder na may iyong mga dokumento sa hal. "Title App Editor" at mag-click muli sa tatlong tuldok sa kanang tuktok.  Sa “Petsa” makikita mo ang pinakabagong mga file sa folder na ito.  Pagkatapos ay piliin ang "Piliin" at markahan ang lahat ng mga file.  Mag-click sa icon na "Folder na may arrow pataas" sa kaliwang ibaba.  Pagkatapos ay gumawa ng isang kopya ng iyong mga file sa isa pang folder na iyong ginawa.  Sa ganitong paraan maaari mong alisin ang App pagkatapos at posibleng ibalik ang mga file na ito sa ilalim ng bagong pag-install.  Ang iyong mga file ay mapangalagaan.  - - - Suporta sa kaso ng mga problema: sa karamihan ng mga kaso maaari kang magpasya na huwag makipag-ugnayan sa Suporta ng provider.  Pagkatapos ay sundin ang mga hakbang tulad ng inilarawan sa itaas.  - - - Pag-verify sa pag-update: Gayunpaman, ang isyung ito ay sanhi (o kung ito ay sinadya ng developer), nananatiling hindi malinaw sa iyo bilang isang user.  Iwasan ang mga nanghihimasok sa Internet at tinatawag na binagong mga web page kung nakatagpo ka ng mga malisyosong programa.  Kinakailangan ang mga karaniwang Cookies para sa pag-login at para gumana nang maayos ang isang website.  Gayunpaman, dapat kang magpasya na basahin muli nang mabuti ang Patakaran sa Cookie at huwag paganahin ang karamihan sa mga function upang hindi masubaybayan ng mga third party.  - - - Impormasyon sa pamamagitan ng isang - panlabas na lokasyon: upang gayunpaman ay humiling ng impormasyon (mga website na may Cookies), kailangan mong kumunsulta sa isang computer sa, halimbawa, sa mga internet cafe o iba pang mga computer maliban sa iyong sariling mga device.  Huwag kailanman gamitin ang iyong pribadong email address para sa pagpaparehistro sa mga website at lumikha ng isa pa para sa hal. sa iyong negosyo.  - - - Pribadong data: huwag gumamit ng sarili mong pribadong mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga mensahe at makipagkita sa ibang lugar kaysa sa iyong sariling lugar ng tahanan.  Tingnan din ang higit pa sa Discotheque - Bowling - Meetings.  Popup screen na may mga detalye: kung ipinakita sa iyo ang isang (privacy) na patakaran sa pamamagitan ng isang window sa iyong account, ito ay may kinalaman sa pagsubaybay sa iyong mga aksyon.  Ito ay karaniwan sa internet.  Basahin ang nilalaman at bumalik sa kung saan ka tumigil.

เมื่อสร้างบัญชีกับ iOS: ครั้งแรกที่คุณสร้างบัญชีใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลแรก คุณจะสังเกตเห็นในภายหลังว่าระบบจะขอให้คุณป้อนที่อยู่อีเมลนี้  อาจเป็นกรณีนี้เมื่อคุณสร้างที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการ  คุณสามารถทำได้ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว  - - - ไม่สามารถอัปเดตแอปที่ iTunes หรือ App Store: หลังจากอัปเดตบางแอปแล้ว คุณจะไม่สามารถอัปเดตส่วนที่เหลือได้  คุณจะถูกถามถึงที่อยู่อีเมลแรกและถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรก  หากคุณไม่มีรายละเอียดทั้งสองนี้อีกต่อไป คุณจะต้องลบแอพและติดตั้งอีกครั้งภายใต้ที่อยู่อีเมลใหม่  - - - ในการรีเซ็ตแบบเต็มเมื่อลบข้อมูล: เมื่อทำการรีเซ็ตแบบสมบูรณ์โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกลบ ในตอนนี้ คุณควรจะสามารถอัปเดตการอัปเดตทั้งหมดได้ในครั้งเดียวจากที่อยู่อีเมลใหม่ (ที่ลงทะเบียน)  สำรองข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อน  ข้อควรระวัง: อย่าเพิ่งลบแอพที่มีเอกสารสำคัญของคุณเพราะจะถูกลบเช่นกัน  ไปที่ "ไฟล์" จากนั้นคลิกที่มัน  คลิกที่ไอคอน "เรียกดู" ด้านล่างจากนั้นคลิกที่จุดสามจุดที่ด้านบนขวา  ที่ "แก้ไข" ให้สลับสวิตช์ไปทางขวา  จากนั้นค้นหาโฟลเดอร์ที่มีเอกสารของคุณ เช่น “Title App Editor” และคลิกอีกครั้งที่จุดสามจุดที่ด้านบนขวา  ที่ “วันที่” คุณจะเห็นไฟล์ล่าสุดในโฟลเดอร์นี้  จากนั้นเลือก "เลือก" และทำเครื่องหมายไฟล์ทั้งหมด  คลิกที่ไอคอน "โฟลเดอร์ที่มีลูกศรขึ้น" ที่ด้านล่างซ้าย  จากนั้นทำสำเนาไฟล์ของคุณไปยังโฟลเดอร์อื่นที่คุณสร้างขึ้น  วิธีนี้ทำให้คุณสามารถลบแอปออกได้ในภายหลังและอาจกู้คืนไฟล์เหล่านี้ได้ภายใต้การติดตั้งใหม่  ไฟล์ของคุณจะถูกเก็บไว้  - - - การสนับสนุนในกรณีที่เกิดปัญหา: ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถตัดสินใจที่จะไม่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ  จากนั้นทำตามขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น  - - - การยืนยันเมื่ออัปเดต: อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เกิดขึ้น (หรือว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำโดยเจตนาหรือไม่) ยังคงไม่ชัดเจนสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้  หลีกเลี่ยงผู้บุกรุกบนอินเทอร์เน็ตและที่เรียกว่าหน้าเว็บที่มีการแก้ไข หากคุณพบโปรแกรมที่เป็นอันตราย  ต้องใช้คุกกี้มาตรฐานในการเข้าสู่ระบบและเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม คุณควรตัดสินใจอ่านนโยบายคุกกี้อีกครั้งอย่างระมัดระวังและปิดใช้งานฟังก์ชันส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้บุคคลที่สามติดตาม  - - - ข้อมูลผ่าน - ภายนอก - ที่ตั้ง: เพื่อที่จะขอข้อมูล (เว็บไซต์ที่มีคุกกี้) ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องปรึกษาคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณ  อย่าใช้ที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณเพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์และสร้างที่อยู่อีเมลอื่นสำหรับเช่นธุรกิจของคุณ  - - - ข้อมูลส่วนตัว: ห้ามใช้รายละเอียดการติดต่อส่วนตัวของคุณในข้อความและพบปะที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่บ้านของคุณเอง  ดูเพิ่มเติมที่ Discotheque - Bowling - Meetings  หน้าจอป๊อปอัปพร้อมรายละเอียด: หากคุณแสดงนโยบาย (ความเป็นส่วนตัว) ผ่านหน้าต่างในบัญชีของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามการกระทำของคุณ  เป็นเรื่องปกติของอินเทอร์เน็ต  อ่านเนื้อหาและกลับไปยังจุดที่คุณค้างไว้
PublPostGen
Reply


Forum Jump: